PROS FILIPPHSIOUS, chapter 1

(PROS FILIPPHSIOUS, chapter 1)

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ Ιἠσοῦ πᾶσιν τοῖσ ἁγίοισ ἐν Χριστῷ Ιἠσοῦ τοῖσ οὖσιν ἐν Φιλίπποισ σὺν ἐπισκόποισ καὶ διακόνοισ· χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸσ ἡμῶν καὶ κυρίου Ιἠσοῦ Χριστοῦ.

πεποιθὼσ αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενοσ ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρασ Ιἠσοῦ Χριστοῦ·

καθώσ ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶσ, ἔν τε τοῖσ δεσμοῖσ μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συνκοινωνούσ μου τῆσ χάριτοσ πάντασ ὑμᾶσ ὄντασ·

μάρτυσ γάρ μου ὁ θεόσ, ὡσ ἐπιποθῶ πάντασ ὑμᾶσ ἐν σπλάγχνοισ Χριστοῦ Ιἠσοῦ.

πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνησ τὸν διὰ Ιἠσοῦ Χριστοῦ εἰσ δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.

καὶ τοὺσ πλείονασ τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότασ τοῖσ δεσμοῖσ μου περισσοτέρωσ τολμᾷν ἀφόβωσ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν.

τινὲσ δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν·

οἱ δὲ ἐξ ἐριθίασ τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶσ, οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖσ δεσμοῖσ μου.

τί γάρ;

πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸσ καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡσ πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸσ ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆσ εἴτε διὰ θανάτου.

Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν Χριστὸσ καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδοσ.

εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸσ ἔργου, ‐ καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω·

τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶσ.

ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ιἠσοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆσ ἐμῆσ παρουσίασ πάλιν πρὸσ ὑμᾶσ.

τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντεσ οἱο͂ν εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION