Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, x.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, x.)

Περὶ μὲν οὖν τούτων ὧδε ἔχει ἢ ὅτι τούτων ἐγγύτατα. περὶ δὲ τῶν ὡρέων ὧδε ἄν τισ ἐνθυμεύμενοσ διαγινώσκοι, ὁκοῖόν τι μέλλει ἔσεσθαι τὸ ἔτοσ, εἴτε νοσερὸν εἴτε ὑγιηρόν‧ ἢν μὲν γὰρ κατὰ λόγον γένηται τὰ σημεῖα ἐπὶ τοῖσ ἄστροισι δύνουσί τε καὶ ἐπιτέλλουσιν, ἔν τε τῷ μετοπώρῳ ὕδατα γένηται, καὶ ὁ χειμὼν μέτριοσ καὶ μήτε λίην εὔδιοσ μήτε ὑπερβάλλων τὸν καιρὸν τῷ ψύχει, ἔν τε τῷ ἦρι ὕδατα γένηται ὡραῖα καὶ ἐν τῷ θέρει, οὕτω τὸ ἔτοσ ὑγιεινότατον εἰκὸσ εἶναι. ἢν δὲ ὁ μὲν χειμὼν αὐχμηρὸσ καὶ βόρειοσ γένηται, τὸ δὲ ἦρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τὸ θέροσ πυρετῶδεσ γίνεσθαι καὶ ὀφθαλμίασ καὶ δυσεντερίασ ἐμποιεῖν. ὁκόταν γὰρ τὸ πνῖγοσ ἐπιγένηται ἐξαίφνησ τῆσ τε γῆσ ὑγρῆσ ἐούσησ ὑπὸ τῶν ὄμβρων τῶν ἐαρινῶν καὶ ὑπὸ τοῦ νότου, ἀνάγκη διπλόον τὸ καῦμα εἶναι, ἀπό τε τῆσ γῆσ διαβρόχου ἐούσησ καὶ θερμῆσ καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καίοντοσ, τῶν τε κοιλιῶν μὴ συνεστηκυιῶν τοῖσ ἀνθρώποισ μήτε τοῦ ἐγκεφάλου ἀνεξηρασμένου‐‐οὐ γὰρ οἱο͂́ν τε τοῦ ἦροσ τοιούτου ἐόντοσ μὴ οὐ πλαδᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν σάρκα‐‐‧ ὥστε τοὺσ πυρετοὺσ ἐπιπίπτειν ὀξυτάτουσ ἅπασιν, μάλιστα δὲ τοῖσι φλεγματίῃσι. καὶ δυσεντερίασ εἰκόσ ἐστι γίνεσθαι καὶ τῇσι γυναιξὶ καὶ τοῖσ εἴδεσι τοῖσ ὑγροτάτοισι. καὶ ἢν μὲν ἐπὶ κυνὸσ ἐπιτολῇ ὕδωρ ἐπιγένηται καὶ χειμὼν καὶ οἱ ἐτησίαι πνεύσωσιν, ἐλπὶσ παύσασθαι καὶ τὸ μετόπωρον ὑγιηρὸν γενέσθαι‧ ἢν δὲ μή, κίν δυνοσ θανάτουσ τε γενέσθαι τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇσι γυναιξίν, τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσιν ἥκιστα, τούσ τε περιγενομένουσ ἐσ τεταρταίουσ ἀποτελευτᾶν καὶ ἐκ τῶν τεταρταίων ἐσ ὕδρωπασ. ἢν δ’ ὁ μὲν χειμὼν νότιοσ γένηται καὶ ἔπομβροσ καὶ εὔδιοσ, τὸ δὲ ἦρ βόρειόν τε καὶ αὐχμηρὸν καὶ χειμέριον, πρῶτον μὲν τὰσ γυναῖκασ, ὁκόσαι ἂν τύχωσιν ἐν γαστρὶ ἔχουσαι καὶ ὁ τόκοσ αὐτῇσιν ᾖ πρὸσ τὸ ἦρ, ἐκτιτρώσκεσθαι‧ ὁκόσαι δ’ ἂν καὶ τέκωσιν, ἀκρατέα τὰ παιδία τίκτειν καὶ νοσώδεα, ὥστε ἢ αὐτίκα ἀπόλλυσθαι, ἢ ζῶσι λεπτά τε ἐόντα καὶ ἀσθενέα καὶ νοσώδεα. ταῦτα μὲν τῇσι γυναιξί‧ τοῖσι δὲ λοιποῖσι δυσεντερίασ καὶ ὀφθαλμίασ ξηρὰσ καὶ ἐνίοισι καταρρόουσ ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ ἐπὶ τὸν πνεύμονα. τοῖσι μὲν οὖν φλεγματίῃσι τὰσ δυσεντερίασ εἰκὸσ γίνεσθαι καὶ τῇσι γυναιξὶ φλέγματοσ ἐπικαταρρυέντοσ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου διὰ τὴν ὑγρότητα τῆσ φύσιοσ‧ τοῖσι δὲ χολώδεσιν ὀφθαλμίασ ξηρὰσ διὰ τὴν θερμότητα καὶ ξηρότητα τῆσ σαρκόσ‧ τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσι καταρρόουσ διὰ τὴν ἀραιότητα καὶ τὴν ἔκτηξιν τῶν φλεβῶν, ὥστε ἐξαίφνησ τοὺσ μὲν ἀπόλλυσθαι, τοὺσ δὲ παραπλήκτουσ γίνεσθαι τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερά. ὁκόταν γὰρ τοῦ χειμῶνοσ ἐόντοσ νοτίου καὶ θερμοῦ τοῦ σώματοσ μὴ συνιστῆται ὁ ἐγκέφαλοσ μηδὲ αἱ φλέβεσ, τοῦ ἦροσ ἐπιγενομένου βορείου καὶ αὐχμηροῦ καὶ ψυχροῦ ὁ ἐγκέφαλοσ, ὁπηνίκα αὐτὸν ἔδει ἅμα καὶ τῷ ἦρι διαλύεσθαι καὶ καθαίρεσθαι ὑπό τε κορύζησ καὶ βράγχων, τηνικαῦτα πήγνυταί τε καὶ συνίσταται, ὥστε ἐξαίφνησ τοῦ θέρεοσ ἐπιγενομένου καὶ τοῦ καύματοσ καὶ τῆσ μεταβολῆσ ἐπιγινομένησ ταῦτα τὰ νοσεύματα ἐπιπίπτειν. καὶ ὁκόσαι μὲν τῶν πολίων κέονταί τε καλῶσ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν πνευμάτων ὕδασί τε χρέονται ἀγαθοῖσιν, αὗται μὲν ἧσσον αἰσθάνονται τῶν τοιούτων μεταβολέων‧ ὁκόσαι δὲ ὕδασί τε ἑλείοισι χρέονται καὶ λιμνώδεσι κέονταί τε μὴ καλῶσ τῶν πνευμάτων καὶ τοῦ ἡλίου, αὗται δὲ μᾶλλον. κἢν μὲν τὸ θέροσ αὐχμηρὸν γένηται, θᾶσσον παύονται αἱ νοῦσοι‧ ἢν δὲ ἔπομβρον, πολυχρόνιοι γίνονται‧ καὶ φαγεδαίνασ κίνδυνοσ ἐγγίνεσθαι ἀπὸ πάσησ προφάσιοσ, ἢν ἕλκοσ ἐγγένηται. καὶ λειεντερίαι καὶ ὕδρωπεσ τελευτῶσι τοῖσι νοσεύμασιν ἐπιγίνονται‧ οὐ γὰρ ἀποξηραίνονται αἱ κοιλίαι Ῥηϊδίωσ. ἢν δὲ τὸ θέροσ ἔπομβρον γένηται καὶ νότιον καὶ τὸ μετόπωρον, τὸν χειμῶνα ἀνάγκη νοσερὸν εἶναι καὶ τοῖσ φλεγματίῃσι καὶ τοῖσ γεραιτέροισι τεσσαράκοντα ἐτέων καύσουσ γίνεσθαι εἰκόσ, τοῖσι δὲ χολώδεσι πλευρίτιδασ καὶ περιπνευμονίασ. ἢν δὲ τὸ θέροσ αὐχμηρὸν γένηται καὶ βόρειον, τὸ δὲ μετόπωρον ἔπομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίασ ἐσ τὸν χειμῶνα καὶ σφακέλουσ τοῦ ἐγκεφάλου εἰκὸσ γίνεσθαι, καὶ προσέτι βράγχουσ καὶ κορύζασ καὶ βῆχασ, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσιασ. ἢν δὲ βόρειόν τε ᾖ καὶ ἄνυδρον καὶ μήτε ὑπὸ κύνα ἔπομβρον μήτε ἐπὶ τῷ ἀρκτούρῳ, τοῖσι μὲν φλεγματίῃσι φύσει συμφέρει μάλιστα καὶ τοῖσ ὑγροῖσ τὰσ φύσιασ καὶ τῇσι γυναιξί‧ τοῖσι δὲ χολώδεσι τοῦτο πολεμιώτατον γίνεται. λίην γὰρ ἀναξηραίνονται καὶ ὀφθαλμίαι αὐτοῖσιν ἐπιγίνονται ξηραί, καὶ πυρετοὶ ὀξέεσ καὶ πολυχρόνιοι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι. τῆσ γὰρ χολῆσ τὸ μὲν ὑγρότατον καὶ ὑδαρέστατον ἀναξηραίνεται καὶ ἀναλίσκεται, τὸ δὲ παχύτατον καὶ δριμύτατον λείπεται καὶ τοῦ αἵματοσ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον‧ ἀφ’ ὧν ταῦτα τὰ νοσεύματα αὐτοῖσι γίνεται. τοῖσι δὲ φλεγματίῃσι πάντα ταῦτα ἀρωγά ἐστιν. ἀποξηραίνονται γὰρ καὶ ἐσ τὸν χειμῶνα ἀφικνέονται οὐ πλαδῶντεσ, ἀλλὰ ἀναξηραινόμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION