Euripides, Suppliants, episode

(에우리피데스, Suppliants, episode)

γυναῖκεσ, ἥκω πόλλ’ ἔχων λέγειν φίλα, αὐτόσ τε σωθείσ· ᾑρέθην γὰρ ἐν μάχῃ, ἣν οἱ θανόντων ἑπτὰ δεσποτῶν λόχοι ἠγωνίσαντο ῥεῦμα Διρκαῖον πάρα· νίκην τε Θησέωσ ἀγγελῶν. λόγου δέ σε μακροῦ ἀποπαύσω· Καπανέωσ γὰρ ἦ λάτρισ, ὃν Ζεὺσ κεραυνῷ πυρπόλῳ καταιθαλοῖ. ὦ φίλτατ’, εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεισ σέθεν τήν τ’ ἀμφὶ Θησέωσ βάξιν· εἰ δὲ καὶ στρατὸσ σῶσ ἐστ’ Ἀθηνῶν, πάντ’ ἂν ἀγγέλλοισ φίλα. σῶσ, καὶ πέπραγεν ὡσ Ἄδραστοσ ὤφελεν πρᾶξαι ξὺν Ἀργείοισιν, οὓσ ἀπ’ Ἰνάχου στείλασ ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν. πῶσ γὰρ τροπαῖα Ζηνὸσ Αἰγέωσ τόκοσ ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντεσ δορόσ; λέξον· παρὼν γὰρ οὐ παρόντασ εὐφρανεῖσ. λαμπρὰ μὲν ἀκτὶσ ἡλίου, κανὼν σαφήσ, ἔβαλλε γαῖαν· ἀμφὶ δ’ Ἠλέκτρασ πύλασ ἔστην θεατὴσ πύργον εὐαγῆ λαβών. ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν στρατευμάτων· τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐκτείνοντ’ ἄνω Ἰσμήνιον πρὸσ ὄχθον, ὡσ μὲν ἦν λόγοσ, αὐτόν τ’ ἄνακτα, παῖδα κλεινὸν Αἰγέωσ, καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ, δεξιὸν τεταγμένουσ κέρασ, παλαιᾶσ Κεκροπίασ <τ’> οἰκήτορασ, ἴσουσ ἀριθμόν· ἁρμάτων δ’ ὀχήματα αὐτόν τε Πάραλον ἐστολισμένον δορὶ κρήνην παρ’ αὐτὴν Ἄρεοσ· ἱππότην δ’ ὄχλον πρὸσ κρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον. Κάδμου δὲ λαὸσ ἧστο πρόσθε τειχέων, νεκροὺσ ὄπισθεν θέμενοσ, ὧν ἔκειτ’ ἀγών, ἔνερθε σεμνῶν μνημάτων Ἀμφίονοσ. ἱππεῦσι δ’ ἱππῆσ ἦσαν ἀνθωπλισμένοι τετραόροισί τ’ ἀντί’ ἁρ́μαθ’ ἁρ́μασιν. κῆρυξ δὲ Θησέωσ εἶπεν ἐσ πάντασ τάδε· Σιγᾶτε, λαοί· σῖγα, Καδμείων στίχεσ, ἀκούσαθ’· ἡμεῖσ ἥκομεν νεκροὺσ μέτα, θάψαι θέλοντεσ, τὸν Πανελλήνων νόμον σῴζοντεσ, οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι φόνον. κοὐδὲν Κρέων τοῖσδ’ ἀντεκήρυξεν λόγοισ, ἀλλ’ ἧστ’ ἐφ’ ὅπλοισ σῖγα. ποιμένεσ δ’ ὄχων τετραόρων κατῆρχον ἐντεῦθεν μάχησ· πέραν δὲ διελάσαντεσ ἀλλήλων ὄχουσ, παραιβάτασ ἔστησαν ἐσ τάξιν δορόσ. χοἳ μὲν σιδήρῳ διεμάχονθ’, οἳ δ’ ἔστρεφον πώλουσ ἐσ ἀλκὴν αὖθισ ἐσ παραιβάτασ. ἰδὼν δὲ Φόρβασ, ὃσ μοναμπύκων ἄναξ ἦν τοῖσ Ἐρεχθείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, οἵ τ’ αὖ τὸ Κάδμου διεφύλασσον ἱππικόν, συνῆψαν ἀλκὴν κἀκράτουν ἡσσῶντό τε. λεύσσων δὲ ταῦτα κοὐ κλύων ‐ ἐκεῖ γὰρ ἦ ἔνθ’ ἁρ́ματ’ ἠγωνίζεθ’ οἵ τ’ ἐπεμβάται ‐ τἀκεῖ παρόντα πολλὰ πήματ’, οὐκ ἔχω τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐσ οὐρανὸν κόνιν προσαντέλλουσαν, ὡσ πολλὴ παρῆν, ἢ τοὺσ ἄνω τε καὶ κάτω φορουμένουσ ἱμᾶσιν, αἵματόσ τε φοινίου ῥοάσ, τῶν μὲν πιτνόντων, τῶν δὲ θραυσθέντων δίφρων ἐσ κρᾶτα πρὸσ γῆν ἐκκυβιστώντων βίᾳ πρὸσ ἁρμάτων τ’ ἀγαῖσι λειπόντων βίον; νικῶντα δ’ ἵπποισ ὡσ ὑπείδετο στρατὸν Κρέων τὸν ἐνθένδ’, ἰτέαν λαβὼν χερὶ χωρεῖ, πρὶν ἐλθεῖν ξυμμάχοισ δυσθυμίαν. καὶ συμπατάξαντεσ μέσον πάντα στρατὸν ἔκτεινον ἐκτείνοντο, καὶ παρηγγύων κελευσμὸν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῇ· Θεῖν’· ἀντέρειδε τοῖσ Ἐρεχθείδαισ δόρυ. καὶ μὴν τὰ Θησέωσ γ’ οὐκ ὄκνῳ διεφθάρη, ἀλλ’ ἱέτ’ εὐθὺσ λάμπρ’ ἀναρπάσασ ὅπλα· λόχοσ δ’ ὀδόντων ὄφεοσ ἐξηνδρωμένοσ δεινὸσ παλαιστὴσ ἦν· ἔκλινε γὰρ κέρασ τὸ λαιὸν ἡμῶν· δεξιοῦ δ’ ἡσσώμενον φεύγει τὸ κείνων· ἦν δ’ ἀγὼν ἰσόρροποσ. κἀν τῷδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν· οὐ γὰρ τὸ νικῶν τοῦτ’ ἐκέρδαινεν μόνον, ἀλλ’ ᾤχετ’ ἐσ τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ. ἔρρηξε δ’ αὐδήν, ὥσθ’ ὑπηχῆσαι χθόνα· Ὦ παῖδεσ, εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ σπαρτῶν τόδ’ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ Παλλάδοσ. θάρσοσ δ’ ἐνῶρσε παντὶ Κραναϊδῶν στρατῷ. αὐτόσ θ’ ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν δεινῆσ κορύνησ διαφέρων ἐσφενδόνα ὁμοῦ τραχήλουσ κἀπικείμενον κάρα, κυνέασ θερίζων κἀποκαυλίζων ξύλῳ. μόλισ δέ πωσ ἔτρεψαν ἐσ φυγὴν πόδα. ἐγὼ δ’ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην κἄκρουσα χεῖρασ. οἳ δ’ ἔτεινον ἐσ πύλασ. βοὴ δὲ καὶ κωκυτὸσ ἦν ἀνὰ πτόλιν νέων γερόντων, ἱερά τ’ ἐξεπίμπλασαν φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων ἔσω μολεῖν, Θησεὺσ ἐπέσχεν· οὐ γὰρ ὡσ πέρσων πόλιν μολεῖν ἔφασκεν, ἀλλ’ ἀπαιτήσων νεκρούσ. τοιόνδε τὸν στρατηγὸν αἱρεῖσθαι χρεών, ὃσ ἔν τε τοῖσ δεινοῖσίν ἐστιν ἄλκιμοσ μισεῖ θ’ ὑβριστὴν λαόν, ὃσ πράσσων καλῶσ ἐσ ἄκρα βῆναι κλιμάκων ἐνήλατα ζητῶν ἀπώλεσ’ ὄλβον ᾧ χρῆσθαι παρῆν.

νῦν τήνδ’ ἀέλπτον ἡμέραν ἰδοῦσ’ ἐγὼ θεοὺσ νομίζω, καὶ δοκῶ τῆσ συμφορᾶσ ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τεισάντων δίκην. ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺσ ταλαιπώρουσ βροτοὺσ φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα δρῶμέν τε τοιαῦθ’ ἃν σὺ τυγχάνῃσ θέλων. ἡμῖν γὰρ ἦν τό τ’ Ἄργοσ οὐχ ὑποστατόν, αὐτοί τε πολλοὶ καὶ νέοι βραχίοσιν· Ἐτεοκλέουσ τε σύμβασιν ποιουμένου, μέτρια θέλοντοσ, οὐκ ἐχρῄζομεν λαβεῖν, κἄπειτ’ ἀπωλόμεσθα. ὁ δ’ αὖ τότ’ εὐτυχήσ, λαβὼν πένησ ὣσ ἀρτίπλουτα χρήματα, ὕβριζ’, ὑβρίζων τ’ αὖθισ ἀνταπώλετο Κάδμου κακόφρων λαόσ. ὦ καιροῦ πέρα τὸ τόξον ἐντείνοντεσ· ὦ κενοὶ βροτῶν, καὶ πρὸσ δίκησ γε πολλὰ πάσχοντεσ κακά, φίλοισ μὲν οὐ πείθεσθε, τοῖσ δὲ πράγμασιν· πόλεισ τ’, ἔχουσαι διὰ λόγου κάμψαι κακά, φόνῳ καθαιρεῖσθ’, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαθεῖν, πῶσ ἐξεσώθησ· εἶτα τἄλλ’ ἐρήσομαι. ἐπεὶ ταραγμὸσ πόλιν ἐκίνησεν δορί, πύλασ διῆλθον, ᾗπερ εἰσῄει στρατόσ. ὧν δ’ οὕνεχ’ ἁγὼν ἦν, νεκροὺσ κομίζετε; ὅσοι γε κλεινοῖσ ἕπτ’ ἐφέστασαν δόμοισ. πῶσ φῄσ; ὁ δ’ ἄλλοσ ποῦ κεκμηκότων ὄχλοσ; τάφῳ δέδονται πρὸσ Κιθαιρῶνοσ πτυχαῖσ. τοὐκεῖθεν ἢ τοὐνθένδε; τίσ δ’ ἔθαψέ νιν; Θησεύσ, σκιώδησ ἔνθ’ Ἐλευθερὶσ πέτρα. οὓσ δ’ οὐκ ἔθαψε ποῦ νεκροὺσ ἥκεισ λιπών; ἐγγύσ· πέλασ γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται. ἦ που πικρῶσ νιν θέραπεσ ἦγον ἐκ φόνου; οὐδεὶσ ἐπέστη τῷδε δοῦλοσ ὢν πόνῳ. <> φαίησ ἄν, εἰ παρῆσθ’ ὅτ’ ἠγάπα νεκρούσ. ἔνιψεν αὐτὸσ τῶν ταλαιπώρων σφαγάσ; κἄστρωσέ γ’ εὐνὰσ κἀκάλυψε σώματα. δεινὸν μὲν ἦν βάσταγμα κᾀσχύνην ἔχον. τί δ’ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων κακά; οἴμοι· πόσῳ σφιν συνθανεῖν ἂν ἤθελον. ἄκραντ’ ὀδύρῃ ταῖσδέ τ’ ἐξάγεισ δάκρυ. δοκῶ μέν, αὐταί γ’ εἰσὶν αἱ διδάσκαλοι. ἀλλ’ εἰε͂̔ν· αἴρω χεῖρ’ ἀπαντήσασ νεκροῖσ Αἵδου τε μολπὰσ ἐκχέω δακρυρρόουσ, φίλουσ προσαυδῶν, ὧν λελειμμένοσ τάλασ ἔρημα κλαίω· τοῦτο γὰρ μόνον βροτοῖσ οὐκ ἔστι τἀνάλωμ’ ἀναλωθὲν λαβεῖν, ψυχὴν βροτείαν· χρημάτων δ’ εἰσὶν πόροι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION