Euripides, Phoenissae, episode

(에우리피데스, Phoenissae, episode)

ἡγοῦ πάροιθε, θύγατερ· ὡσ τυφλῷ ποδὶ ὀφθαλμὸσ εἶ σύ, ναυβάταισιν ἄστρον ὥσ· δεῦρ’ ἐσ τὸ λευρὸν πέδον ἴχνοσ τιθεῖσ’ ἐμόν, πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν· ἀσθενὴσ πατήρ· κλήρουσ τέ μοι φύλασσε παρθένῳ χερί, οὓσ ἔλαβον οἰωνίσματ’ ὀρνίθων μαθὼν θάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μαντεύομαι. τέκνον Μενοικεῦ, παῖ Κρέοντοσ, εἰπέ μοι πόση τισ ἡ ’πίλοιποσ ἄστεωσ ὁδὸσ πρὸσ πατέρα τὸν σόν· ὡσ ἐμὸν κάμνει γόνυ, πυκνὴν δὲ βαίνων ἤλυσιν μόλισ περῶ. θάρσει· πέλασ γάρ, Τειρεσία, φίλοισι σοῖσ ἐξώρμισαι σὸν πόδα· λαβοῦ δ’ αὐτοῦ, τέκνον· ὡσ πᾶσ’ ἀπήνη πούσ τε πρεσβύτου φιλεῖ χειρὸσ θυραίασ ἀναμένειν κουφίσματα. εἰε͂̔ν, πάρεσμεν· τί με καλεῖσ σπουδῇ, Κρέον; οὔπω λελήσμεθ’· ἀλλὰ σύλλεξαι σθένοσ καὶ πνεῦμ’ ἄθροισον, αἶποσ ἐκβαλὼν ὁδοῦ. κόπῳ παρεῖμαι γοῦν Ἐρεχθειδῶν ἄπο δεῦρ’ ἐκκομισθεὶσ τῆσ πάροιθεν ἡμέρασ· κἀκεῖ γὰρ ἦν τισ πόλεμοσ Εὐμόλπου δορόσ, οὗ καλλινίκουσ Κεκροπίδασ ἔθηκ’ ἐγώ· καὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡσ ὁρᾷσ, ἔχω λαβὼν ἀπαρχὰσ πολεμίων σκυλευμάτων. οἰωνὸν ἐθέμην καλλίνικα σὰ στέφη· ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεθ’, ὥσπερ οἶσθα σύ, δορὸσ Δαναϊδῶν, καὶ μέγασ Θήβαισ ἀγών. βασιλεὺσ μὲν οὖν βέβηκε κοσμηθεὶσ ὅπλοισ ἤδη πρὸσ ἀλκὴν Ἐτεοκλῆσ Μυκηνίδα· ἐμοὶ δ’ ἐπέσταλκ’ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, τί δρῶντεσ ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. Ἐτεοκλέουσ μὲν οὕνεκ’ ἂν κλῄσασ στόμα χρησμοὺσ ἐπέσχον·

σοὶ δ’, ἐπεὶ χρῄζεισ μαθεῖν, λέξω. νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, ἐξ οὗ ’τεκνώθη Λάιοσ βίᾳ θεῶν πόσιν τ’ ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν· αἵ θ’ αἱματωποὶ δεργμάτων διαφθοραὶ θεῶν σόφισμα κἀπίδειξισ Ἑλλάδι. ἃ συγκαλύψαι παῖδεσ Οἰδίπου χρόνῳ χρῄζοντεσ, ὡσ δὴ θεοὺσ ὑπεκδραμούμενοι, ἥμαρτον ἀμαθῶσ· οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ οὔτ’ ἔξοδον διδόντεσ, ἄνδρα δυστυχῆ ἐξηγρίωσαν· ἐκ δ’ ἔπνευσ’ αὐτοῖσ ἀρὰσ δεινάσ, νοσῶν τε καὶ πρὸσ ἠτιμασμένοσ. ἁγὼ τί <οὐ> δρῶν, ποῖα δ’ οὐ λέγων ἔπη ἐσ ἔχθοσ ἦλθον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου; ἐγγὺσ δὲ θάνατοσ αὐτόχειρ αὐτοῖσ, Κρέον· πολλοὶ δὲ νεκροὶ περὶ νεκροῖσ πεπτωκότεσ Ἀργεῖα καὶ Καδμεῖα μείξαντεσ βέλη πικροὺσ γόουσ δώσουσι Θηβαίᾳ χθονί. σύ τ’ ὦ τάλαινα συγκατασκάπτῃ πόλι, εἰ μὴ λόγοισι τοῖσ ἐμοῖσ τὶσ πείσεται. ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου μηδένα πολίτην μηδ’ ἄνακτ’ εἶναι χθονόσ, ὡσ δαιμονῶντασ κἀνατρέψοντασ πόλιν. ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακόν ἐστι τἀγαθοῦ, μί’ ἔστιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίασ. ἀλλ’ ‐ οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ’ ἐμοὶ τόδ’ ἀσφαλὲσ πικρόν τε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοισ πόλει παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίασ ‐ ἄπειμι. χαίρεθ’· εἷσ γὰρ ὢν πολλῶν μέτα τὸ μέλλον, εἰ χρή, πείσομαι· τί γὰρ πάθω; ἐπίσχεσ αὐτοῦ, πρέσβυ. μὴ ’πιλαμβάνου. μεῖνον, τί φεύγεισ; ἡ τύχη σ’, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. φράσον πολίταισ καὶ πόλει σωτηρίαν. βούλῃ σὺ μέντοι κοὐχὶ βουλήσῃ τάχα. καὶ πῶσ πατρῴαν γαῖαν οὐ σῷσαι θέλω; θέλεισ ἀκοῦσαι δῆτα καὶ σπουδὴν ἔχεισ; ἐσ γὰρ τί μᾶλλον δεῖ προθυμίαν ἔχειν; κλύοισ ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν θεσπισμάτων. πρῶτον δ’ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶσ μαθεῖν, ποῦ ’στιν Μενοικεύσ, ὅσ με δεῦρ’ ἐπήγαγεν; ὅδ’ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δὲ σοῦ. ἀπελθέτω νυν θεσφάτων ἐμῶν ἑκάσ. ἐμὸσ πεφυκὼσ παῖσ ἃ δεῖ σιγήσεται. βούλῃ παρόντοσ δῆτά σοι τούτου φράσω; κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆσ σωτηρίασ. ἄκουε δή νυν θεσφάτων ἐμῶν ὁδόν·

ἃ δρῶντεσ ἂν σώσαιτε Καδμείων πόλιν σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ’ ὑπὲρ πάτρασ, σὸν παῖδ’, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸσ καλεῖσ. τί φῄσ; τίν’ εἶπασ τόνδε μῦθον, ὦ γέρον; ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σὲ δρᾶν. ὦ πολλὰ λέξασ ἐν βραχεῖ χρόνῳ κακά. σοί γ’, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα· χαιρέτω πόλισ. ἁνὴρ ὅδ’ οὐκέθ’ αὑτόσ· ἐκνεύει πάλιν. χαίρων ἴθ’· οὐ γὰρ σῶν με δεῖ μαντευμάτων. ἀπόλωλεν ἡ ἀλήθει’, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖσ; ὦ πρόσ σε γονάτων καὶ γερασμίου τριχὸσ ‐ τί προσπίτνεισ με; δυσφύλακτ’ αἰτῇ κακά. σίγα· πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξῃσ λόγουσ. ἀδικεῖν κελεύεισ μ’· οὐ σιωπήσαιμεν ἄν. τί δή με δράσεισ; παῖδά μου κατακτενεῖσ; ἄλλοισ μελήσει ταῦτ’, ἐμοὶ δ’ εἰρήσεται. ἐκ τοῦ δ’ ἐμοὶ τόδ’ ἦλθε καὶ τέκνῳ κακόν; ὀρθῶσ μ’ ἐρωτᾷσ κεἰσ ἀγῶν’ ἔρχῃ λόγων. δεῖ τόνδε θαλάμαισ, οὗ δράκων ὁ γηγενὴσ ἐγένετο Δίρκησ ναμάτων ἐπίσκοποσ, σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοὰσ Κάδμου, παλαιῶν Ἄρεοσ ἐκ μηνιμάτων, ὃσ γηγενεῖ δράκοντι τιμωρεῖ φόνον. καὶ ταῦτα δρῶντεσ σύμμαχον κτήσεσθ’ Ἄρη. χθὼν δ’ ἀντὶ καρποῦ καρπὸν ἀντί θ’ αἵματοσ αἷμ’ ἢν λάβῃ βρότειον, ἕξετ’ εὐμενῆ γῆν, ἥ ποθ’ ἡμῖν χρυσοπήληκα στάχυν σπαρτῶν ἀνῆκεν· ἐκ γένουσ δὲ δεῖ θανεῖν τοῦδ’, ὃσ δράκοντοσ γένυοσ ἐκπέφυκε παῖσ. σὺ δ’ ἐνθάδ’ ἡμῖν λοιπὸσ εἶ σπαρτῶν γένουσ ἀκέραιοσ, ἔκ τε μητρὸσ ἀρσένων τ’ ἄπο, οἱ σοί τε παῖδεσ.

Αἵμονοσ μὲν οὖν γάμοι σφαγὰσ ἀπείργουσ’. οὐ γάρ ἐστιν ᾔθεοσ· κεἰ μὴ γὰρ εὐνῆσ ἥψατ’, ἀλλ’ ἔχει λέχοσ. οὗτοσ δὲ πῶλοσ τῇδ’ ἀνειμένοσ πόλει θανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐκσώσειεν ἄν. πικρὸν δ’ Ἀδράστῳ νόστον Ἀργείοισί τε θήσει, μέλαιναν κῆρ’ ἐπ’ ὄμμασιν βαλών, κλεινάσ τε Θήβασ. τοῖνδ’ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν τὸν ἕτερον· ἢ γὰρ παῖδα σῷσον ἢ πόλιν. τὰ μὲν παρ’ ἡμῶν πάντ’ ἔχεισ·

ἡγοῦ, τέκνον, πρὸσ οἶκον. ὅστισ δ’ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ, μάταιοσ· ἢν μὲν ἐχθρὰ σημήνασ τύχῃ, πικρὸσ καθέστηχ’ οἷσ ἂν οἰωνοσκοπῇ· ψευδῆ δ’ ὑπ’ οἴκτου τοῖσι χρωμένοισ λέγων ἀδικεῖ τὰ τῶν θεῶν. Φοῖβον ἀνθρώποισ μόνον χρῆν θεσπιῳδεῖν, ὃσ δέδοικεν οὐδένα. Κρέον, τί σιγᾷσ γῆρυν ἄφθογγον σχάσασ;

κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξισ πάρα. τί δ’ ἄν τισ εἴποι; δῆλον οἵ γ’ ἐμοὶ λόγοι. ἐγὼ γὰρ οὔποτ’ ἐσ τόδ’ εἶμι συμφορᾶσ, ὥστε σφαγέντα παῖδα προσθεῖναι πόλει. πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκνοσ βίοσ, οὐδ’ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τισ δοίη κτανεῖν. μή μ’ εὐλογείτω τἀμά τισ κτείνων τέκνα. αὐτὸσ δ’ ‐ ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίου ‐ θνῄσκειν ἕτοιμοσ πατρίδοσ ἐκλυτήριον. ἀλλ’ εἰᾶ, τέκνον, πρὶν μαθεῖν πᾶσαν πόλιν, ἀκόλαστ’ ἐάσασ μάντεων θεσπίσματα, φεῦγ’ ὡσ τάχιστα τῆσδ’ ἀπαλλαχθεὶσ χθονόσ·

λέξει γὰρ ἀρχαῖσ καὶ στρατηλάταισ τάδε, πύλασ ἐφ’ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτασ μολών· κἂν μὲν φθάσωμεν, ἔστι σοι σωτηρία· ἢν δ’ ὑστερήσῃσ, οἰχόμεσθα, κατθανῇ. ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα πόλιν; τίνα ξένων; ὅπου χθονὸσ τῆσδ’ ἐκποδὼν μάλιστ’ ἔσῃ. οὐκοῦν σὲ φράζειν εἰκόσ, ἐκπονεῖν δ’ ἐμέ. Δελφοὺσ περάσασ ‐ ποῖ με χρή, πάτερ, μολεῖν; Αἰτωλίδ’ ἐσ γῆν. ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ; Θεσπρωτὸν οὖδασ. σεμνὰ Δωδώνησ βάθρα; ἔγνωσ. τί δὴ τόδ’ ἔρυμά μοι γενήσεται; πόμπιμοσ ὁ δαίμων. χρημάτων δὲ τίσ πόροσ; ἐγὼ πορεύσω χρυσόν. εὖ λέγεισ, πάτερ. χώρει νυν· ὡσ σὴν πρὸσ κασιγνήτην μολών, ἧσ πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ’, Ιὀκάστην λέγω, μητρὸσ στερηθεὶσ ὀρφανόσ τ’ ἀποζυγείσ ‐ προσηγορήσων εἶμι καὶ σῴσων βίον. ἀλλ’ εἰᾶ, χώρει· μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. ‐ γυναῖκεσ, ὡσ εὖ πατρὸσ ἐξεῖλον φόβον, κλέψασ λόγοισιν, ὥσθ’ ἃ βούλομαι τυχεῖν· ὅσ μ’ ἐκκομίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχησ, καὶ δειλίᾳ δίδωσι.

καὶ συγγνωστὰ μὲν γέροντι, τοὐμὸν δ’ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, προδότην γενέσθαι πατρίδοσ ἥ μ’ ἐγείνατο. ὡσ οὖν ἂν εἰδῆτ’, εἶμι καὶ σῴσω πόλιν ψυχήν τε δώσω τῆσδ’ ὑπερθανεῖν χθονόσ. αἰσχρὸν γάρ· οἱ μὲν θεσφάτων ἐλεύθεροι κοὐκ εἰσ ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι στάντεσ παρ’ ἀσπίδ’ οὐκ ὀκνήσουσιν θανεῖν, πύργων πάροιθε μαχόμενοι πάτρασ ὕπερ· ἐγὼ δέ, πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺσ πόλιν τ’ ἐμαυτοῦ, δειλὸσ ὣσ ἔξω χθονὸσ ἄπειμ’· ὅπου δ’ ἂν ζῶ, κακὸσ φανήσομαι. μὰ τὸν μετ’ ἄστρων Ζῆν’ Ἄρη τε φοίνιον, ὃσ τοὺσ ὑπερτείλαντασ ἐκ γαίασ ποτὲ Σπαρτοὺσ ἄνακτασ τῆσδε γῆσ ἱδρύσατο.

ἀλλ’ εἶμι καὶ στὰσ ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων σφάξασ ἐμαυτὸν σηκὸν ἐσ μελαμβαθῆ δράκοντοσ, ἔνθ’ ὁ μάντισ ἐξηγήσατο, ἐλευθερώσω γαῖαν· εἴρηται λόγοσ. στείχω δέ, θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει δώσων, νόσου δὲ τήνδ’ ἀπαλλάξω χθόνα. εἰ γὰρ λαβὼν ἕκαστοσ ὅ τι δύναιτό τισ χρηστὸν διέλθοι τοῦτο κἀσ κοινὸν φέροι πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεισ ἐλασσόνων πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν.

상위

Euripides (에우리피데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION