Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. h'. PRWTAGORAS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. h'. PRWTAGORAS)

Πρωταγόρασ Ἀρτέμωνοσ ἤ, ὡσ Ἀπολλόδωροσ καὶ Δείνων ἐν Περσικῷ ε’, Μαιανδρίου Ἀβδηρίτησ, καθά φησιν Ἡρακλείδησ ὁ Ποντικὸσ ἐν τοῖσ Περὶ νόμων, ὃσ καὶ Θουρίοισ νόμουσ γράψαι φησὶν αὐτόν· ὡσ δ’ Εὔπολισ ἐν Κόλαξιν, Τήιοσ· φησὶ γάρ, Ἔνδοθι μέν ἐστι Πρωταγόρασ ὁ Τήιοσ. οὗτοσ καὶ Πρόδικοσ ὁ Κεῖοσ λόγουσ ἀναγινώσκοντεσ ἠρανίζοντο· καὶ Πλάτων ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ φησὶ βαρύφωνον εἶναι τὸν Πρόδικον. διήκουσε δ’ ὁ Πρωταγόρασ Δημοκρίτου. ἐκαλεῖτό τε Σοφία, ὥσ φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ. Καὶ πρῶτοσ ἔφη δύο λόγουσ εἶναι περὶ παντὸσ πράγματοσ ἀντικειμένουσ ἀλλήλοισ·

οἷσ καὶ συνηρώτα, πρῶτοσ τοῦτο πράξασ. ἀλλὰ καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον· "πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωποσ, τῶν μὲν ὄντων ὡσ ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡσ οὐκ ἔστιν. " ἔλεγέ τε μηδὲν εἶναι ψυχὴν παρὰ τὰσ αἰσθήσεισ, καθὰ καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Θεαιτήτῳ, καὶ πάντ’ εἶναι ἀληθῆ. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ τοῦτον ἤρξατο τὸν τρόπον· "περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ’ ὡσ εἰσίν, οὔθ’ ὡσ οὐκ εἰσίν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἥ τ’ ἀδηλότησ καὶ βραχὺσ ὢν ὁ βίοσ τοῦ ἀνθρώπου. διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματοσ ἐξεβλήθη πρὸσ Ἀθηναίων·

καὶ τὰ βιβλί’ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ’ ἑκάστου τῶν κεκτημένων. Οὗτοσ πρῶτοσ μισθὸν εἰσεπράξατο μνᾶσ ἑκατόν· καὶ πρῶτοσ μέρη χρόνου διώρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγωνἀγῶνασ ἐποιήσατο καὶ σοφίσματα τοῖσ πραγματολογοῦσι προσήγαγε· καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶσ πρὸσ τοὔνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπόλαιον γένοσ τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν· ἵνα καὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ, Πρωταγόρησ τ’ ἐπίμεικτοσ ἐριζέμεναι εὖ εἰδώσ. οὗτοσ καὶ τὸ Σωκρατικὸν εἶδοσ τῶν λόγων πρῶτοσ ἐκίνησε.

καὶ τὸν Ἀντισθένουσ λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν ὡσ οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὗτοσ πρῶτοσ διείλεκται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ. καὶ πρῶτοσ κατέδειξε τὰσ πρὸσ τὰσ θέσεισ ἐπιχειρήσεισ, ὥσ φησιν Ἀρτεμίδωροσ ὁ διαλεκτικὸσ ἐν τῷ Πρὸσ Χρύσιππον. καὶ πρῶτοσ τὴν καλουμένην τύλην, ἐφ’ ἧσ τὰ φορτία βαστάζουσιν, εὑρ͂εν, ὥσ φησιν Ἀριστοτέλησ ἐν τῷ Περὶ παιδείασ· φορμοφόροσ γὰρ ἦν, ὡσ καὶ Ἐπίκουρόσ πού φησι. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἤρθη πρὸσ Δημοκρίτου ξύλα δεδεκὼσ ὀφθείσ. διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτοσ εἰσ τέτταρα, εὐχωλήν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν· οἱ̔ <·

>ὲ εἰσ ἑπτά, διήγησιν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν, ἀπαγγελίαν, εὐχωλήν, κλῆσιν̓, οὓσ καὶ πυθμένασ εἶπε λόγων. Ἀλκιδάμασ δὲ τέτταρασ λόγουσ φησί, φάσιν, ἀπόφασιν, ἐρώτησιν, προσαγόρευσιν. Πρῶτον δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τὸν Περὶ θεῶν, οὗ τὴν ἀρχὴν ἄνω παρεθέμεθα· ἀνέγνω δ’ Ἀθήνησιν ἐν τῇ Εὐριπίδου οἰκίᾳ ἤ, ὥσ τινεσ, ἐν τῇ Μεγακλείδου· ἄλλοι ἐν Λυκείῳ, μαθητοῦ τὴν φωνὴν αὐτῷ χρήσαντοσ Ἀρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. κατηγόρησε δ’ αὐτοῦ Πυθόδωροσ Πολυζήλου, εἷσ τῶν τετρακοσίων· Ἀριστοτέλησ δ’ Εὐάθλόν φησιν. Ἔστι δὲ τὰ σωζόμενα αὐτοῦ βιβλία τάδε·

· · Τέχνη ἐριστικῶν. Περὶ πάλησ. Περὶ τῶν μαθημάτων. Περὶ πολιτείασ. Περὶ φιλοτιμίασ. Περὶ ἀρετῶν. Περὶ τῆσ ἐν ἀρχῇ καταστάσεωσ. Περὶ τῶν ἐν Αἵδου. Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶσ τοῖσ ἀνθρώποισ πρασσομένων. Προστακτικόσ. Δίκη ὑπὲρ μισθοῦ, Ἀντιλογιῶν α’ β’. καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ τὰ βιβλία. γέγραφε δὲ καὶ Πλάτων εἰσ αὐτὸν διάλογον. Φησὶ δὲ Φιλόχοροσ, πλέοντοσ αὐτοῦ ἐσ Σικελίαν, τὴν ναῦν καταποντωθῆναι· καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῷ Ἰξίονι. ἔνιοι κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸσ τὰ ἐνενήκοντα· Ἀπολλόδωροσ δέ φησιν ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαράκοντα καὶ ἀκμάζειν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμπιάδα.

Ἔστι καὶ εἰσ τοῦτον ἡμῶν οὕτωσ ἔχον· καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡσ ἄρ’ Ἀθηνέων ἔκ ποτ’ ἰὼν καθ’ ὁδὸν πρέσβυσ ἐὼν ἔθανεσ· εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροποσ πόλισ· ἀλλὰ σὺ μέν που Παλλάδοσ ἄστυ φύγεσ, Πλουτέα δ’ οὐκ ἔφυγεσ. Λέγεται δέ ποτ’ αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Εὐάθλον τὸν μαθητήν, ἐκείνου εἰπόντοσ, "ἀλλ’ οὐδέπω νίκην νενίκηκα," εἰπεῖν, "ἀλλ’ ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω, ὅτι ἐγὼ ἐνίκησα, λαβεῖν με δεῖ· ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ. " Γέγονε δὲ καὶ ἄλλοσ Πρωταγόρασ ἀστρολόγοσ, εἰσ ὃν καὶ Εὐφορίων ἐπικήδειον ἔγραψε· καὶ τρίτοσ Στωικὸσ φιλόσοφοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION