Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. i'. EUKLEIDHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. i'. EUKLEIDHS)

Εὐκλείδησ ἀπὸ Μεγάρων τῶν πρὸσ Ἰσθμῷ, ἢ Γελῶοσ κατ’ ἐνίουσ, ὥσ φησιν Ἀλέξανδροσ ἐν Διαδοχαῖσ. οὗτοσ καὶ τὰ Παρμενίδεια μετεχειρίζετο, καὶ οἱ ἀπ’ αὐτοῦ Μεγαρικοὶ προσηγορεύοντο, εἶτ’ ἐριστικοί, ὕστερον δὲ διαλεκτικοί, οὓσ οὕτωσ ὠνόμασε πρῶτοσ Διονύσιοσ ὁ Χαλκηδόνιοσ, διὰ τὸ πρὸσ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τοὺσ λόγουσ διατίθεσθαι. πρὸσ τοῦτόν φησιν ὁ Ἑρμόδωροσ ἀφικέσθαι Πλάτωνα καὶ τοὺσ λοιποὺσ φιλοσόφουσ μετὰ τὴν τοῦ Σωκράτουσ τελευτήν, δείσαντασ τὴν ὠμότητα τῶν τυράννων. οὗτοσ ἓν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖσ ὀνόμασι καλούμενον· ὁτὲ μὲν γὰρ φρόνησιν, ὁτὲ δὲ θεόν, καὶ ἄλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. τὰ δ’ ἀντικείμενα τῷ ἀγαθῷ ἀνῄρει, μὴ εἶναι φάσκων. Ταῖσ τε ἀποδείξεσιν ἐνίστατο οὐ κατὰ λήμματα, ἀλλὰ κατ’ ἐπιφοράν.

καὶ τὸν διὰ παραβολῆσ λόγον ἀνῄρει, λέγων ἤτοι ἐξ ὁμοίων αὐτὸν ἢ ἐξ ἀνομοίων συνίστασθαι· καὶ εἰ μὲν ἐξ ὁμοίων, περὶ αὐτὰ δεῖν μᾶλλον ἢ οἷσ ὅμοιά ἐστιν ἀναστρέφεσθαι, εἰ δ’ ἐξ ἀνομοίων, παρέλκειν τὴν παράθεσιν. διὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ ταῦτά φησι Τίμων, προσπαρατρώγων καὶ τοὺσ λοιποὺσ Σωκρατικούσ· ἀλλ’ οὔ μοι τούτων φλεδόνων μέλει, οὐδὲ γὰρ ἄλλου οὐδενόσ, οὐ Φαίδωνοσ, ὅτισ γένετ’, οὐδ’ ἐριδάντεω Εὐκλείδεω, Μεγαρεῦσιν ὃσ ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ. Διαλόγουσ δὲ συνέγραψεν ἕξ, Λαμπρίαν, Αἰσχίνην, Φοίνικα, Κρίτωνα, Ἀλκιβιάδην, Ἐρωτικόν.

τῆσ δ’ Εὐκλείδου διαδοχῆσ ἐστι καὶ Εὐβουλίδησ ὁ Μιλήσιοσ, ὃσ καὶ πολλοὺσ ἐν διαλεκτικῇ λόγουσ ἠρώτησε, τόν τε ψευδόμενον καὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ Ἠλέκτραν καὶ ἐγκεκαλυμμένον καὶ σωρίτην καὶ κερατίνην καὶ φαλακρόν. περὶ τούτου φησί τισ τῶν κωμικῶν· οὑριστικὸσ δ’ Εὐβουλίδησ κερατίνασ ἐρωτῶν καὶ ψευδαλαζόσιν λόγοισ τοὺσ ῥήτορασ κυλίων ἀπῆλθ’ ἔχων Δημοσθένουσ τὴν ῥωποπερπερήθραν. ἐῴκει γὰρ αὐτοῦ καὶ Δημοσθένησ ἀκηκοέναι καὶ ῥωβικώτεροσ ὢν παύσασθαι. ὁ δ’ Εὐβουλίδησ καὶ πρὸσ Ἀριστοτέλην διεφέρετο, καὶ πολλὰ αὐτὸν διαβέβληκε.

Μεταξὺ δὲ ἄλλων ὄντων τῆσ Εὐβουλίδου διαδοχῆσ Ἀλεξῖνοσ ἐγένετο Ἠλεῖοσ, ἀνὴρ φιλονεικότατοσ· διὸ καὶ Ἐλεγξῖνοσ ἐπεκλήθη. διεφέρετο δὲ μάλιστα πρὸσ Ζήνωνα. φησὶ δ’ Ἕρμιπποσ περὶ αὐτοῦ ὡσ ἄρα ἀπελθὼν ἐκ τῆσ Ἤλιδοσ εἰσ Ὀλυμπίαν αὐτόθι φιλοσοφοίη. τῶν δὲ μαθητῶν αὐτοῦ πυνθανομένων διὰ τί τῇδε κατοικεῖ, φάναι βούλεσθαι αἱρ́εσιν συστήσασθαι ἣν Ὀλυμπικὴν κληθήσεσθαι. τοὺσ δὲ καὶ τοῖσ ἐφοδίοισ θλιβομένουσ καὶ τὸ χωρίον νοσερὸν καταγνόντασ ἀπελθεῖν, καὶ τοῦ λοιποῦ διατρίβειν ἔρημον τὸν Ἀλεξῖνον σὺν οἰκέτῃ μόνῳ· ἔπειτα μέντοι νηχόμενον ἐν τῷ Ἀλφειῷ νυχθῆναι καλάμῳ καὶ οὕτω τελευτῆσαι. Καὶ ἔστιν εἰσ αὐτὸν ἡμῶν οὕτωσ ἔχον·

οὐκ ἆρα μῦθοσ ἦν ἐκεῖνοσ εἰκαῖοσ, ὡσ ἀτυχήσ τισ ἐὼν τὸν πόδα κολυμβῶν περιέπειρέ πωσ ἥλῳ. καὶ γὰρ ὁ σεμνὸσ ἀνήρ, πρὶν Ἀλφεόν ποτ’ ἐκπερᾶν, Ἀλεξῖνοσ θνῆσκε νυγεὶσ καλάμῳ. γέγραφε δ’ οὐ μόνον πρὸσ Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα βιβλία καὶ πρὸσ Ἔφορον τὸν ἱστοριογράφον. Εὐβουλίδου δὲ καὶ Εὔφαντοσ γέγονε <γνώριμοσ> ὁ Ὀλύνθιοσ, ἱστορίασ γεγραφὼσ τὰσ κατὰ τοὺσ χρόνουσ τοὺσ ἑαυτοῦ. ἐποίησε δὲ καὶ τραγῳδίασ πλείουσ, ἐν αἷσ εὐδοκίμει κατὰ τοὺσ ἀγῶνασ. γέγονε δὲ καὶ Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέωσ διδάσκαλοσ, πρὸσ ὃν καὶ λόγον γέγραφε Περὶ βασιλείασ σφόδρα εὐδοκιμοῦντα. τὸν βίον δὲ γήρᾳ κατέστρεψεν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι διακηκοότεσ Εὐβουλίδου, ἐν οἷσ καὶ Ἀπολλώνιοσ ὁ Κρόνοσ, οὗ Διόδωροσ Ἀμεινίου Ιἀσεύσ, καὶ αὐτὸσ Κρόνοσ ἐπίκλην, περὶ οὗ φησι Καλλίμαχοσ ἐν ἐπιγράμμασιν·

αὐτὸσ ὁ Μῶμοσ ἔγραφεν ἐν τοίχοισ, "ὁ Κρόνοσ ἐστὶ σοφόσ. " ἦν δὲ καὶ οὗτοσ διαλεκτικόσ, πρῶτοσ δόξασ εὑρη‐ κέναι τὸν ἐγκεκαλυμμένον καὶ κερατίνην λόγον κατά τινασ. οὗτοσ παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Σωτῆρι διατρίβων λόγουσ τινὰσ διαλεκτικοὺσ ἠρωτήθη πρὸσ Στίλπωνοσ· καὶ μὴ δυνάμενοσ παραχρῆμα διαλύσασθαι, ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ τά τε ἄλλα ἐπετιμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνοσ ἤκουσεν ἐν σκώμματοσ μέρει. ἐξελθὼν δὴ τοῦ συμποσίου καὶ λόγον γράψασ περὶ τοῦ προβλήματοσ ἀθυμίᾳ τὸν βίον κατέστρεψε.

καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰσ αὐτόν· Κρόνε Διόδωρε, τίσ σε δαιμόνων κακῇ ἀθυμίῃ ξυνείρυσεν, ἵν’ αὐτὸσ αὑτὸν ἐμβάλῃσ εἰσ Τάρταρον Στίλπωνοσ οὐ λύσασ ἔπη αἰνιγματώδη; τοιγὰρ εὑρέθησ Κρόνοσ ἔξωθε τοῦ ῥῶ κάππα τε. Τῶν δ’ ἀπ’ Εὐκλείδου ἐστὶ καὶ Ἰχθύασ Μετάλλου, ἀνὴρ γενναῖοσ, πρὸσ ὃν καὶ Διογένησ ὁ κυνικὸσ διάλογον πεποίηται· Κλεινόμαχόσ θ’ ὁ Θούριοσ, ὃσ πρῶτοσ περὶ ἀξιωμάτων καὶ κατηγορημάτων καὶ τῶν τοιούτων συνέγραψε· καὶ Στίλπων ὁ Μεγαρεύσ, διασημότατοσ φιλόσοφοσ, περὶ οὗ λεκτέον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION