Arrian, Anabasis, book 2, chapter 11

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 11)

Ἐν τούτῳ δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ τάξεισ, τετραμμένουσ ἤδη τοὺσ κατὰ σφᾶσ τῶν Περσῶν ὁρῶντεσ, ἐπὶ τοὺσ ξένουσ τε τοὺσ μισθοφόρουσ τοὺσ Δαρείου καὶ τὸ πονούμενον σφῶν ἐπικάμψαντεσ ἀπό τε τοῦ ποταμοῦ ἀπώσαντο αὐτούσ, καὶ κατὰ τὸ παρερρωγὸσ τοῦ Περσικοῦ στρατεύματοσ ὑπερφαλαγγήσαντεσ ἐσ τὰ πλάγια ἐμβεβληκότεσ ἤδη ἔκοπτον τοὺσ ξένουσ· καὶ οἱ ἱππεῖσ δὲ οἱ τῶν Περσῶν κατὰ τοὺσ Θεσσαλοὺσ τεταγμένοι οὐκ ἔμειναν ἐντὸσ τοῦ ποταμοῦ ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, ἀλλ̓ ἐπιδιαβάντεσ εὐρώστωσ ἐνέβαλον ἐσ τὰσ ἴλασ τῶν Θετταλῶν.

καὶ ταύτῃ ξυνέστη ἱππομαχία καρτερά, οὐδὲ πρόσθεν ἐνέκλιναν οἱ Πέρσαι πρὶν Δαρεῖόν τε πεφευγότα ᾔσθοντο καὶ πρὶν ἀπορραγῆναι σφῶν τοὺσ μισθοφόρουσ συγκοπέντασ ὑπὸ τῆσ φάλαγγοσ. τότε δὲ ἤδη λαμπρά τε καὶ ἐκ πάντων ἡ φυγὴ ἐγίγνετο·

καὶ οἵ τε τῶν Περσῶν ἵπποι ἐν τῇ ἀναχωρήσει ἐκακοπάθουν βαρέωσ ὡπλισμένουσ τοὺσ ἀμβάτασ σφῶν φέροντεσ, καὶ αὐτοὶ οἱ ἱππεῖσ κατὰ στενὰσ ὁδοὺσ πλήθει τε πολλοὶ καὶ πεφοβημένωσ ξὺν ἀταξίᾳ ἀποχωροῦντεσ οὐ μεῖον ἀπ̓ ἀλλήλων καταπατούμενοι ἢ πρὸσ τῶν διωκόντων πολεμίων ἐβλάπτοντο. καὶ οἱ Θεσσαλοὶ εὐρώστωσ αὐτοῖσ ἐπέκειντο, ὥστε οὐ μείων ἢ τῶν πεζῶν φόνοσ ἐν τῇ φυγῇ τῶν ἱππέων ἐγίγνετο. Δαρεῖοσ δέ, ὡσ αὐτῷ τὸ πρῶτον ὑπ̓ Ἀλεξάνδρου ἐφοβήθη τὸ κέρασ τὸ εὐώνυμον καὶ ταύτῃ ἀπορρηγνύμενον κατεῖδε τοῦ ἄλλου στρατοπέδου, εὐθὺσ ὡσ εἶχεν ἐπὶ τοῦ ἁρ́ματοσ ξὺν τοῖσ πρώτοισ ἔφευγε.

καὶ ἔστε μὲν ὁμαλοῖσ χωρίοισ ἐν τῇ φυγῇ ἐπετύγχανεν, ἐπὶ τοῦ ἁρ́ματοσ διεσώζετο, ὡσ δὲ φάραγξί τε καὶ ἄλλαισ δυσχωρίαισ ἐνέκυρσε, τὸ μὲν ἁρ́μα ἀπολείπει αὐτοῦ καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸν κάνδυν ἐκδύσ·

ὁ δὲ καὶ τὸ τόξον ἀπολείπει ἐπὶ τοῦ ἁρ́ματοσ· αὐτὸσ δὲ ἵππου ἐπιβὰσ ἔφευγε· καὶ ἡ νὺξ οὐ διὰ μακροῦ ἐπιγενομένη ἀφείλετο αὐτὸν τὸ πρὸσ Ἀλεξάνδρου ἁλῶναι. Ἀλέξανδροσ γὰρ ἔστε μὲν φάοσ ἦν ἀνὰ κράτοσ ἐδίωκεν, ὡσ δὲ συνεσκόταζέ τε ἤδη καὶ τὰ πρὸ ποδῶν ἀφανῆ ἦν, εἰσ τὸ ἔμπαλιν ἀπετρέπετο ὡσ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον·

καὶ γὰρ καὶ ἡ δίωξισ βραδυτέρα αὐτῷ ἐγεγόνει, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ παραρρήξει τῆσ φάλαγγοσ ἐπιστρέψασ καὶ αὐτὸσ οὐ πρόσθεν ἐσ τὸ διώκειν ἐτράπετο πρὶν τούσ τε μισθοφόρουσ τοὺσ ξένουσ καὶ τὸ τῶν Περσῶν ἱππικὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπωσθέντασ κατεῖδε.

Τῶν δὲ Περσῶν ἀπέθανον Ἀρσάμησ μὲν Ῥεομίθρησ καὶ Ἀτιζύησ τῶν ἐπὶ Γρανίκῳ ἡγησαμένων τοῦ ἱππικοῦ·

ἀποθνήσκει δὲ καὶ Σαυάκησ ὁ Αἰγύπτου σατράπησ καὶ Βουβάκησ τῶν ἐντίμων Περσῶν· τὸ δὲ ἄλλο πλῆθοσ εἰσ δέκα μάλιστα μυριάδασ καὶ ἐν τούτοισ ἱππεῖσ ὑπὲρ τοὺσ μυρίουσ, ὥστε λέγει Πτολεμαῖοσ ὁ Λάγου ξυνεπισπόμενοσ τότε Ἀλεξάνδρῳ τοὺσ μετὰ σφῶν διώκοντασ Δαρεῖον, ὡσ ἐπὶ φάραγγί τινι ἐν τῇ διώξει ἐγένοντο, ἐπὶ τῶν νεκρῶν διαβῆναι τὴν φάραγγα. τό τε στρατόπεδον τὸ Δαρείου εὐθὺσ ἐξ ἐφόδου ἑάλω καὶ ἡ μήτηρ καὶ ἡ γυνή, αὐτὴ δὲ καὶ ἀδελφὴ Δαρείου, καὶ υἱὸσ Δαρείου νήπιοσ·

καὶ θυγατέρεσ δύο ἑάλωσαν καὶ ἄλλαι ἀμφ̓ αὐτὰσ Περσῶν τῶν ὁμοτίμων γυναῖκεσ οὐ πολλαί. οἱ γὰρ ἄλλοι Πέρσαι τὰσ γυναῖκασ σφῶν ξὺν τῇ ἄλλῃ κατασκευῇ ἐσ Δαμασκὸν ἔτυχον ἐσταλκότεσ· ἐπεὶ καὶ Δαρεῖοσ τῶν τε χρημάτων τὰ πολλὰ καὶ ὅσα ἄλλα μεγάλῳ βασιλεῖ ἐσ πολυτελῆ δίαιταν καὶ στρατευομένῳ ὅμωσ συνέπεται πεπόμφει ἐσ Δαμασκόν, ὥστε ἐν τῷ στρατεύματι οὐ πλείονα ἢ τρισχίλια τάλαντα ἑάλω.

ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν Δαμασκῷ χρήματα ὀλίγον ὕστερον ἑάλω ὑπὸ Παρμενίωνοσ ἐπ̓ αὐτὸ τοῦτο σταλέντοσ. τοῦτο τὸ τέλοσ τῇ μάχῃ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπὶ ἄρχοντοσ Ἀθηναίοισ Νικοκράτουσ μηνὸσ Μαιμακτηρῶνοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION