Arrian, Anabasis, book 2, chapter 7

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 7)

Ὑπερβαλὼν δὴ τὸ ὄροσ Δαρεῖοσ τὸ κατὰ τὰσ πύλασ τὰσ Ἀμανικὰσ καλουμένασ ὡσ ἐπὶ Ἰσσὸν προῆγε· καὶ ἐγένετο κατόπιν Ἀλεξάνδρου λαθών. τὴν δὲ Ἰσσὸν κατασχών, ὅσουσ διὰ νόσον ὑπολελειμμένουσ αὐτοῦ τῶν Μακεδόνων κατέλαβε, τούτουσ χαλεπῶσ αἰκισάμενοσ ἀπέκτεινεν· ἐσ δὲ τὴν ὑστεραίαν προὐχώρει ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Πίναρον. καὶ Ἀλέξανδροσ ὡσ ἤκουσεν ἐν τῷ ὄπισθεν αὑτοῦ ὄντα Δαρεῖον, ἐπεὶ οὐ πιστὸσ αὐτῷ ὁ λόγοσ ἐφαίνετο, ἀναβιβάσασ εἰσ τριακόντορον τῶν ἑταίρων τινὰσ ἀποπέμπει ὀπίσω ἐπὶ Ἰσσόν, κατασκεψομένουσ εἰ τὰ ὄντα ἐξαγγέλλεται.

οἱ δὲ ἀναπλεύσαντεσ τῇ τριακοντόρῳ, ὅτι κολπώδησ ἦν ἡ ταύτῃ θάλασσα, μᾶλλόν τι εὐπετῶσ κατέμαθον αὐτοῦ στρατοπεδεύοντασ τοὺσ Πέρσασ· καὶ ἀπαγγέλλουσιν Ἀλεξάνδρῳ ἐν χερσὶν εἶναι Δαρεῖον. Ὁ δὲ συγκαλέσασ στρατηγούσ τε καὶ ἰλάρχασ καὶ τῶν ξυμμάχων τοὺσ ἡγεμόνασ παρεκάλει θαρρεῖν μὲν ἐκ τῶν ἤδη σφίσι καλῶσ κεκινδυνευμένων καὶ ὅτι πρὸσ νενικημένουσ ὁ ἀγὼν νενικηκόσιν αὐτοῖσ ἔσται καὶ ὅτι ὁ θεὸσ ὑπὲρ σφῶν στρατηγεῖ ἄμεινον, ἐπὶ νοῦν Δαρείῳ ἀγαγὼν καθεῖρξαι τὴν δύναμιν ἐκ τῆσ εὐρυχωρίασ ἐσ τὰ στενόπορα, ἵνα σφίσι μὲν ξύμμετρον τὸ χωρίον ἀναπτύξαι τὴν φάλαγγα, τοῖσ δὲ ἀχρεῖον τὸ πλῆθοσ [ὅτι] ἔσται τῇ μάχῃ, οὔτε τὰ σώματα οὔτε τὰσ γνώμασ παραπλησίοισ.

Μακεδόνασ τε γὰρ Πέρσαισ καὶ Μήδοισ, ἐκ πάνυ πολλοῦ τρυφῶσιν, αὐτοὺσ ἐν τοῖσ πόνοισ τοῖσ πολεμικοῖσ πάλαι ἤδη μετὰ κινδύνων ἀσκουμένουσ, ἄλλωσ τε καὶ δούλοισ ἀνθρώποισ ἐλευθέρουσ, εἰσ χεῖρασ ἥξειν·

ὅσοι τε Ἕλληνεσ Ἕλλησιν, οὐχ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν μαχεῖσθαι, ἀλλὰ τοὺσ μὲν ξὺν Δαρείῳ ἐπὶ μισθῷ καὶ οὐδὲ τούτῳ πολλῷ κινδυνεύοντασ, τοὺσ δὲ ξὺν σφίσιν ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ ἑκόντασ ἀμυνομένουσ· βαρβάρων τε αὖ Θρᾷκασ καὶ Παίονασ καὶ Ἰλλυριοὺσ καὶ Ἀγριᾶνασ τοὺσ εὐρωστοτάτουσ τε τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην καὶ μαχιμωτάτουσ πρὸσ τὰ ἀπονώτατά τε καὶ μαλακώτατα τῆσ Ἀσίασ γένη ἀντιτάξεσθαι·

ἐπὶ δὲ Ἀλέξανδρον ἀντιστρατηγεῖν Δαρείῳ. ταῦτα μὲν οὖν ἐσ πλεονεξίαν τοῦ ἀγῶνοσ ἐπεξῄει.

τὰ δὲ ἆθλα ὅτι μεγάλα ἔσται σφίσι τοῦ κινδύνου ἐπεδείκνυεν. οὐ γὰρ τοὺσ σατράπασ τοὺσ Δαρείου ἐν τῷ τότε κρατήσειν, οὐδὲ τὴν ἵππον τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ ταχθεῖσαν, οὐδὲ τοὺσ δισμυρίουσ ξένουσ τοὺσ μισθοφόρουσ, ἀλλὰ Περσῶν τε ὅ τι περ ὄφελοσ καὶ Μήδων καὶ ὅσα ἄλλα ἔθνη Πέρσαισ καὶ Μήδοισ ὑπήκοα ἐποικεῖ τὴν Ἀσίαν καὶ αὐτὸν μέγαν βασιλέα παρόντα, καὶ ὡσ οὐδὲν ὑπολειφθήσεταί σφισιν ἐπὶ τῷδε τῷ ἀγῶνι ὅτι μὴ κρατεῖν τῆσ Ἀσίασ ξυμπάσησ καὶ πέρασ τοῖσ πολλοῖσ πόνοισ ἐπιθεῖναι. ἐπὶ τούτοισ δὲ τῶν τε ἐσ τὸ κοινὸν ξὺν λαμπρότητι ἤδη πεπραγμένων ὑπεμίμνησκεν καὶ εἰ δή τῳ ἰδίᾳ τι διαπρεπὲσ ἐσ κάλλοσ τετολμημένον, ὀνομαστὶ ἕκαστον ἐπὶ τῷ ἔργῳ ἀνακαλῶν.

καὶ τὸ αὑτοῦ οὐκ ἀκίνδυνον ἐν ταῖσ μάχαισ ὡσ ἀνεπαχθέστατα ἐπεξῄει. λέγεται δὲ καὶ Ξενοφῶντοσ καὶ τῶν ἅμα Ξενοφῶντι μυρίων ἐσ μνήμην ἐλθεῖν, ὡσ οὐδέν τι οὔτε κατὰ πλῆθοσ οὔτε κατὰ τὴν ἄλλην ἀξίωσιν σφίσιν ἐπεοικότεσ, οὐδὲ ἱππέων αὐτοῖσ παρόντων Θεσσαλῶν, οὐδὲ Βοιωτῶν ἢ Πελοποννησίων, οὐδὲ Μακεδόνων ἢ Θρᾳκῶν, οὐδὲ ὅση ἄλλη σφίσιν ἵπποσ ξυντέτακται, οὐδὲ τοξοτῶν ἢ σφενδονητῶν, ὅτι μὴ Κρητῶν ἢ Ῥοδίων ὀλίγων, καὶ τούτων ἐν τῷ κινδύνῳ ὑπὸ Ξενοφῶντοσ αὐτοσχεδιασθέντων, οἱ δὲ βασιλέα τε ξὺν πάσῃ τῇ δυνάμει πρὸσ Βαβυλῶνι αὐτῇ ἐτρέψαντο καὶ ἔθνη ὅσα κατιόντων ἐσ τὸν Εὔξεινον πόντον καθ̓ ὁδόν σφισιν ἐπεγένετο νικῶντεσ ἐπῆλθον·

ὅσα τε ἄλλα ἐν τῷ τοιῷδε πρὸ τῶν κινδύνων ἐσ παράκλησιν ἀνδράσιν ἀγαθοῖσ ἐξ ἀγαθοῦ ἡγεμόνοσ παραινεῖσθαι εἰκόσ.

οἱ δὲ ἄλλοσ ἄλλοθεν δεξιούμενοί τε τὸν βασιλέα καὶ τῷ λόγῳ ἐπαίροντεσ ἄγειν ἤδη ἐκέλευον.

SEARCH

MENU NAVIGATION