Aristophanes, Frogs, Agon, Antepirrheme

(아리스토파네스, Frogs, Agon, Antepirrheme)

θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ μου τὰ σπλάγχν’ ἀγανακτεῖ, εἰ πρὸσ τοῦτον δεῖ μ’ ἀντιλέγειν· ἵνα μὴ φάσκῃ δ’ ἀπορεῖν με, ἀπόκριναί μοι, τίνοσ οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν; δεξιότητοσ καὶ νουθεσίασ, ὅτι βελτίουσ τε ποιοῦμεν τοὺσ ἀνθρώπουσ ἐν ταῖσ πόλεσιν. τοῦτ’ οὖν εἰ μὴ πεποίηκασ, ἀλλ’ ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτάτουσ ἀπέδειξασ, τί παθεῖν φήσεισ ἄξιοσ εἶναι; τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα. σκέψαι τοίνυν οἱούσ αὐτοὺσ παρ’ ἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον, εἰ γενναίουσ καὶ τετραπήχεισ, καὶ μὴ διαδρασιπολίτασ, μηδ’ ἀγοραίουσ μηδὲ κοβάλουσ ὥσπερ νῦν μηδὲ πανούργουσ, ἀλλὰ πνέοντασ δόρυ καὶ λόγχασ καὶ λευκολόφουσ τρυφαλείασ καὶ πήληκασ καὶ κνημῖδασ καὶ θυμοὺσ ἑπταβοείουσ. καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν· κρανοποιῶν αὖ μ’ ἐπιτρίψει. καὶ τί σὺ δράσασ οὕτωσ αὐτοὺσ γενναίουσ ἐξεδίδαξασ; Αἰσχύλε λέξον, μηδ’ αὐθάδωσ σεμνυνόμενοσ χαλέπαινε. δρᾶμα ποιήσασ Ἄρεωσ μεστόν. ποῖον; τοὺσ ἕπτ’ ἐπὶ Θήβασ· ὃ θεασάμενοσ πᾶσ ἄν τισ ἀνὴρ ἠράσθη δάιοσ εἶναι. τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται· Θηβαίουσ γὰρ πεποίηκασ ἀνδρειοτέρουσ ἐσ τὸν πόλεμον, καὶ τούτου γ’ οὕνεκα τύπτου. ἀλλ’ ὑμῖν αὔτ’ ἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ τοῦτ’ ἐτράπεσθε. εἶτα διδάξασ Πέρσασ μετὰ τοῦτ’ ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα νικᾶν ἀεὶ τοὺσ ἀντιπάλουσ, κοσμήσασ ἔργον ἄριστον. ἐχάρην γοῦν, ἡνίκ’ ἤκουσα περὶ Δαρείου τεθνεῶτοσ, ὁ χορὸσ δ’ εὐθὺσ τὼ χεῖρ’ ὡδὶ συγκρούσασ εἶπεν ἰαυοῖ. ταῦτα γὰρ ἄνδρασ χρὴ ποιητὰσ ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ ἀπ’ ἀρχῆσ ὡσ ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. Ὀρφεὺσ μὲν γὰρ τελετάσ θ’ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ’ ἀπέχεσθαι, Μουσαῖοσ δ’ ἐξακέσεισ τε νόσων καὶ χρησμούσ, Ἡσίοδοσ δὲ γῆσ ἐργασίασ, καρπῶν ὡρ́ασ, ἀρότουσ· ὁ δὲ θεῖοσ Ὅμηροσ ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέοσ ἔσχεν πλὴν τοῦδ’ ὅτι χρήστ’ ἐδίδαξεν, τάξεισ ἀρετὰσ ὁπλίσεισ ἀνδρῶν; καὶ μὴν οὐ Παντακλέα γε ἐδίδαξεν ὅμωσ τὸν σκαιότατον· πρώην γοῦν, ἡνίκ’ ἔπεμπεν, τὸ κράνοσ πρῶτον περιδησάμενοσ τὸν λόφον ἤμελλ’ ἐπιδήσειν. ἀλλ’ ἄλλουσ τοι πολλοὺσ ἀγαθούσ, ὧν ἦν καὶ Λάμαχοσ ἡρ́ωσ· ὅθεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰσ ἀρετὰσ ἐποίησεν, Πατρόκλων, Τεύκρων θυμολεόντων, ἵν’ ἐπαίροιμ’ ἄνδρα πολίτην ἀντεκτείνειν αὑτὸν τούτοισ, ὁπόταν σάλπιγγοσ ἀκούσῃ. ἀλλ’ οὐ μὰ Δί’ οὐ Φαίδρασ ἐποίουν πόρνασ οὐδὲ Σθενεβοίασ, οὐδ’ οἶδ’ οὐδεὶσ ἥντιν’ ἐρῶσαν πώποτ’ ἐποίησα γυναῖκα. μὰ Δί’ οὐ γὰρ ἐπῆν τῆσ Ἀφροδίτησ οὐδέν σοι. μηδέ γ’ ἐπείη. ἀλλ’ ἐπί τοι σοὶ καὶ τοῖσ σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ’πικαθῆτο, ὥστε γε καὐτόν σε κατ’ οὖν ἔβαλεν. νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ τοι δή. ἃ γὰρ ἐσ τὰσ ἀλλοτρίασ ἐποίεισ, αὐτὸσ τούτοισιν ἐπλήγησ. καὶ τί βλάπτουσ’ ὦ σχέτλι’ ἀνδρῶν τὴν πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι; ὅτι γενναίασ καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχουσ ἀνέπεισασ κώνεια πιεῖν αἰσχυνθείσασ διὰ τοὺσ σοὺσ Βελλεροφόντασ. πότερον δ’ οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆσ Φαίδρασ ξυνέθηκα; μὰ Δί’ ἀλλ’ ὄντ’· ἀλλ’ ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν γε ποιητήν, καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖσ μὲν γὰρ παιδαρίοισιν ἔστι διδάσκαλοσ ὅστισ φράζει, τοῖσιν δ’ ἡβῶσι ποιηταί. πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶσ. ἢν οὖν σὺ λέγῃσ Λυκαβηττοὺσ καὶ Παρνασσῶν ἡμῖν μεγέθη, τοῦτ’ ἐστὶ τὸ χρηστὰ διδάσκειν, ὃν χρῆν φράζειν ἀνθρωπείωσ; ἀλλ’ ὦ κακόδαιμον ἀνάγκη μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα τίκτειν. κἄλλωσ εἰκὸσ τοὺσ ἡμιθέουσ τοῖσ ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι· καὶ γὰρ τοῖσ ἱματίοισ ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνοτέροισιν. ἁμοῦ χρηστῶσ καταδείξαντοσ διελυμήνω σύ. τί δράσασ; πρῶτον μὲν τοὺσ βασιλεύοντασ ῥάκι’ ἀμπισχών, ἵν’ ἐλεινοὶ τοῖσ ἀνθρώποισ φαίνοιντ’ εἶναι. τοῦτ’ οὖν ἔβλαψά τι δράσασ; οὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶσ διὰ ταῦτα, ἀλλὰ ῥακίοισ περιειλάμενοσ κλάει καὶ φησὶ πένεσθαι. νὴ τὴν Δήμητρα χιτῶνά γ’ ἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερθεν. κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺσ ἰχθῦσ ἀνέκυψεν. εἶτ’ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξασ, ἣ ’ξεκένωσεν τάσ τε παλαίστρασ καὶ τὰσ πυγὰσ ἐνέτριψεν τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ τοὺσ Παράλουσ ἀνέπεισεν ἀνταγορεύειν τοῖσ ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ’ ἡνίκ’ ἐγὼ ’ζων, οὐκ ἠπίσταντ’ ἀλλ’ ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαῖ εἰπεῖν. νὴ τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γ’ ἐσ τὸ στόμα τῷ θαλάμακι, καὶ μινθῶσαι τὸν ξύσσιτον κἀκβάσ τινα λωποδυτῆσαι· νῦν δ’ ἀντιλέγει κοὐκέτ’ ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καὖθισ ἐκεῖσε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION