Aristophanes, Acharnians, Prologue

(아리스토파네스, Acharnians, Prologue)

ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, ἥσθην δὲ βαιά, πάνυ δὲ βαιά, τέτταρα· ἃ δ’ ὠδυνήθην, ψαμμακοσιογάργαρα. φέρ’ ἴδω, τί δ’ ἥσθην ἄξιον χαιρηδόνοσ; ἐγᾦδ’ ἐφ’ ᾧ γε τὸ κέαρ ηὐφράνθην ἰδών, τοῖσ πέντε ταλάντοισ οἷσ Κλέων ἐξήμεσεν. ταῦθ’ ὡσ ἐγανώθην, καὶ φιλῶ τοὺσ ἱππέασ διὰ τοῦτο τοὔργον· ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. ἀλλ’ ὠδυνήθην ἕτερον αὖ τραγῳδικόν, ὅτε δὴ ’κεχήνη προσδοκῶν τὸν Αἰσχύλον, ὁ δ’ ἀνεῖπεν, εἴσαγ’ ὦ Θέογνι τὸν χορόν. πῶσ τοῦτ’ ἔσεισέ μου δοκεῖσ τὴν καρδίαν; ἀλλ’ ἕτερον ἥσθην, ἡνίκ’ ἐπὶ Μόσχῳ ποτὲ Δεξίθεοσ εἰσῆλθ’ ᾀσόμενοσ Βοιώτιον. τῆτεσ δ’ ἀπέθανον καὶ διεστράφην ἰδών, ὅτε δὴ παρέκυψε Χαῖρισ ἐπὶ τὸν ὄρθιον. ἀλλ’ οὐδεπώποτ’ ἐξ ὅτου ’γὼ ῥύπτομαι οὕτωσ ἐδήχθην ὑπὸ κονίασ τὰσ ὀφρῦσ ὡσ νῦν, ὁπότ’ οὔσησ κυρίασ ἐκκλησίασ ἑωθινῆσ ἔρημοσ ἡ πνὺξ αὑτηί, οἱ δ’ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι κἄνω καὶ κάτω τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον. οὐδ’ οἱ πρυτάνεισ ἥκουσιν, ἀλλ’ ἀωρίαν ἥκοντεσ, εἶτα δ’ ὠστιοῦνται πῶσ δοκεῖσ ἐλθόντεσ ἀλλήλοισι περὶ πρώτου ξύλου, ἁθρόοι καταρρέοντεσ· εἰρήνη δ’ ὅπωσ ἔσται προτιμῶσ’ οὐδέν· ὦ πόλισ πόλισ. ἐγὼ δ’ ἀεὶ πρώτιστοσ εἰσ ἐκκλησίαν νοστῶν κάθημαι· κᾆτ’ ἐπειδὰν ὦ μόνοσ, στένω κέχηνα σκορδινῶμαι πέρδομαι, ἀπορῶ γράφω παρατίλλομαι λογίζομαι, ἀποβλέπων ἐσ τὸν ἀγρὸν εἰρήνησ ἐρῶν, στυγῶν μὲν ἄστυ τὸν δ’ ἐμὸν δῆμον ποθῶν, ὃσ οὐδεπώποτ’ εἶπεν, ἄνθρακασ πρίω, οὐκ ὄξοσ οὐκ ἔλαιον, οὐδ’ ᾔδει "πρίω," ἀλλ’ αὐτὸσ ἔφερε πάντα χὠ πρίων ἀπῆν. νῦν οὖν ἀτεχνῶσ ἥκω παρεσκευασμένοσ βοᾶν ὑποκρούειν λοιδορεῖν τοὺσ ῥήτορασ, ἐάν τισ ἄλλο πλὴν περὶ εἰρήνησ λέγῃ. ἀλλ’ οἱ πρυτάνεισ γὰρ οὑτοιὶ μεσημβρινοί. οὐκ ἠγόρευον; τοῦτ’ ἐκεῖν’ οὑγὼ ’λεγον· ἐσ τὴν προεδρίαν πᾶσ ἀνὴρ ὠστίζεται. πάριτ’ ἐσ τὸ πρόσθεν, πάριθ’, ὡσ ἂν ἐντὸσ ἦτε τοῦ καθάρματοσ.

ἤδη τισ εἶπε; τίσ ἀγορεύειν βούλεται; ἐγώ. τίσ ὤν; Ἀμφίθεοσ. οὐκ ἄνθρωποσ; οὔ, ἀλλ’ ἀθάνατοσ. ὁ γὰρ Ἀμφίθεοσ Δήμητροσ ἦν καὶ Τριπτολέμου· τούτου δὲ Κελεὸσ γίγνεται· γαμεῖ δὲ Κελεὸσ Φαιναρέτην τήθην ἐμήν, ἐξ ἧσ Λυκῖνοσ ἐγένε’· ἐκ τούτου δ’ ἐγὼ ἀθάνατόσ εἰμ’· ἐμοὶ δ’ ἐπέτρεψαν οἱ θεοὶ σπονδὰσ ποιεῖσθαι πρὸσ Λακεδαιμονίουσ μόνῳ. ἀλλ’ ἀθάνατοσ ὢν ὦνδρεσ ἐφόδι’ οὐκ ἔχω· οὐ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεισ. οἱ τοξόται. ὦ Τριπτόλεμε καὶ Κελεὲ περιόψεσθέ με; ὦνδρεσ πρυτάνεισ ἀδικεῖτε τὴν ἐκκλησίαν τὸν ἄνδρ’ ἀπάγοντεσ, ὅστισ ἡμῖν ἤθελε σπονδὰσ ποιεῖσθαι καὶ κρεμάσαι τὰσ ἀσπίδασ. κάθησο, σῖγα. μὰ τὸν Ἀπόλλω ’γὼ μὲν οὔ, ἢν μὴ περὶ εἰρήνησ γε πρυτανεύσητέ μοι. οἱ πρέσβεισ οἱ παρὰ βασιλέωσ. ποίου βασιλέωσ; ἄχθομαι ’γὼ πρέσβεσιν καὶ τοῖσ ταὧσι τοῖσ τ’ ἀλαζονεύμασιν. σίγα. βαβαιάξ. ὦκβάτανα τοῦ σχήματοσ. ἐπέμψαθ’ ἡμᾶσ ὡσ βασιλέα τὸν μέγαν μισθὸν φέροντασ δύο δραχμὰσ τῆσ ἡμέρασ ἐπ’ Εὐθυμένουσ ἄρχοντοσ.

οἴμοι τῶν δραχμῶν. καὶ δῆτ’ ἐτρυχόμεσθα διὰ Καϋστρίων πεδίων ὁδοιπλανοῦντεσ ἐσκηνημένοι, ἐφ’ ἁρμαμαξῶν μαλθακῶσ κατακείμενοι, ἀπολλύμενοι. σφόδρα γὰρ ἐσῳζόμην ἐγὼ παρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ κατακείμενοσ. ξενιζόμενοι δὲ πρὸσ βίαν ἐπίνομεν ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων ἄκρατον οἶνον ἡδύν. ὦ Κραναὰ πόλισ ἆρ’ αἰσθάνει τὸν κατάγελων τῶν πρέσβεων; οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρασ ἡγοῦνται μόνουσ τοὺσ πλεῖστα δυναμένουσ καταφαγεῖν καὶ πιεῖν. ἡμεῖσ δὲ λαικαστάσ τε καὶ καταπύγονασ. ἔτει τετάρτῳ δ’ ἐσ τὰ βασίλει’ ἤλθομεν· ἀλλ’ εἰσ ἀπόπατον ᾤχετο στρατιὰν λαβών, κἄχεζεν ὀκτὼ μῆνασ ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν. πόσου δὲ τὸν πρωκτὸν χρόνου ξυνήγαγεν; τῇ πανσελήνῳ· κᾆτ’ ἀπῆλθεν οἴκαδε. εἶτ’ ἐξένιζε· παρετίθει δ’ ἡμῖν ὅλουσ ἐκ κριβάνου βοῦσ. καὶ τίσ εἶδε πώποτε βοῦσ κριβανίτασ; τῶν ἀλαζονευμάτων. καὶ ναὶ μὰ Δί’ ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου παρέθηκεν ἡμῖν· ὄνομα δ’ ἦν αὐτῷ φέναξ. ταῦτ’ ἄρ ἐφενάκιζεσ σὺ δύο δραχμὰσ φέρων. καὶ νῦν ἄγοντεσ ἥκομεν Ψευδαρτάβαν, τὸν βασιλέωσ ὀφθαλμόν. ἐκκόψειέ γε κόραξ πατάξασ, τόν τε σὸν τοῦ πρέσβεωσ. ὁ βασιλέωσ ὀφθαλμόσ. ὦναξ Ἡράκλεισ. πρὸσ τῶν θεῶν ἄνθρωπε ναύφαρκτον βλέπεισ; ἢ περὶ ἄκραν κάμπτων νεώσοικον σκοπεῖσ; ἄσκωμ’ ἔχεισ που περὶ τὸν ὀφθαλμὸν κάτω. ἄγε δὴ σὺ βασιλεὺσ ἅττα σ’ ἀπέπεμψεν φράσον λέξοντ’ Ἀθηναίοισιν ὦ Ψευδαρτάβα. ἰαρταμὰν ἐξάρξαν ἀπισσόνα σάτρα.

ξυνήκαθ’ ὃ λέγει; μὰ τὸν Ἀπόλλω ’γὼ μὲν οὔ. πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. λέγε δὴ σὺ μεῖζον καὶ σαφῶσ τὸ χρυσίον. οὐ λῆψι χρῦσο χαυνόπρωκτ’ Ιαὀναῦ. οἴμοι κακοδαίμων ὡσ σαφῶσ. τί δ’ αὖ λέγει; ὅ τι; χαυνοπρώκτουσ τοὺσ Ιἄονασ λέγει, εἰ προσδοκῶσι χρυσίον ἐκ τῶν βαρβάρων. οὔκ, ἀλλ’ ἀχάνασ ὅδε γε χρυσίου λέγει. ποίασ ἀχάνασ; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἶ μέγασ. ἀλλ’ ἄπιθ’· ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνοσ. ἄγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶσ πρὸσ τουτονί, ἵνα μή σε βάψω βάμμα Σαρδιανικόν· βασιλεὺσ ὁ μέγασ ἡμῖν ἀποπέμψει χρυσίον; ἀνανεύει. ἄλλωσ ἄρ’ ἐξαπατώμεθ’ ὑπὸ τῶν πρέσβεων; ἐπινεύει. Ἑλληνικόν γ’ ἐπένευσαν ἅνδρεσ οὑτοιί, κοὐκ ἔσθ’ ὅπωσ οὐκ εἰσὶν ἐνθένδ’ αὐτόθεν. καὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ ἐγᾦδ’ ὅσ ἐστι, Κλεισθένησ ὁ Σιβυρτίου. ὦ θερμόβουλον πρωκτὸν ἐξυρημένε, τοιόνδε γ’ ὦ πίθηκε τὸν πώγων’ ἔχων εὐνοῦχοσ ἡμῖν ἦλθεσ ἐσκευασμένοσ; ὁδὶ δὲ τίσ ποτ’ ἐστίν; οὐ δήπου Στράτων; σίγα, κάθιζε. τὸν βασιλέωσ ὀφθαλμὸν ἡ βουλὴ καλεῖ ἐσ τὸ πρυτανεῖον. ταῦτα δῆτ’ οὐχ ἀγχόνη; κἄπειτ’ ἐγὼ δῆτ’ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι; τοὺσ δὲ ξενίζειν οὐδέποτέ γ’ ἴσχει θύρα. ἀλλ’ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον καὶ μέγα. ἀλλ’ Ἀμφίθεόσ μοι ποῦ ’στιν; οὑτοσὶ πάρα. ἐμοὶ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰσ σπονδὰσ ποίησαι πρὸσ Λακεδαιμονίουσ μόνῳ καὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλάτιδι· ὑμεῖσ δὲ πρεσβεύεσθε καὶ κεχήνετε. προσίτω Θέωροσ ὁ παρὰ Σιτάλκουσ.

ὁδί. ἕτεροσ ἀλαζὼν οὗτοσ ἐσκηρύττεται. χρόνον μὲν οὐκ ἂν ἦμεν ἐν Θρᾴκῃ πολύν ‐ μὰ Δί’ οὐκ ἄν, εἰ μισθόν γε μὴ ’φερεσ πολύν. εἰ μὴ κατένειψε χιόνι τὴν Θρᾴκην ὅλην καὶ τοὺσ ποταμοὺσ ἔπηξ’, ὑπ’ αὐτὸν τὸν χρόνον, ὅτ’ ἐνθαδὶ Θέογνισ ἠγωνίζετο. τοῦτον μετὰ Σιτάλκουσ ἔπινον τὸν χρόνον· καὶ δῆτα φιλαθήναιοσ ἦν ὑπερφυῶσ, ὑμῶν τ’ ἐραστὴσ ἦν ἀληθὴσ ὥστε καὶ ἐν τοῖσι τοίχοισ ἔγραφ’, Ἀθηναῖοι καλοί. ὁ δ’ υἱόσ, ὃν Ἀθηναῖον ἐπεποιήμεθα, ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντασ ἐξ Ἀπατουρίων, καὶ τὸν πατέρ’ ἠντεβόλει βοηθεῖν τῇ πάτρᾳ· ὁ δ’ ὤμοσε σπένδων βοηθήσειν ἔχων στρατιὰν τοσαύτην ὥστ’ Ἀθηναίουσ ἐρεῖν, ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσέρχεται. κάκιστ’ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείθομαι ὧν εἶπασ ἐνταυθοῖ σὺ πλὴν τῶν παρνόπων. καὶ νῦν ὅπερ μαχιμώτατον Θρᾳκῶν ἔθνοσ ἔπεμψεν ὑμῖν. τοῦτο μέν γ’ ἤδη σαφέσ. οἱ Θρᾷκεσ ἴτε δεῦρ’, οὓσ Θέωροσ ἤγαγεν. τουτὶ τί ἐστι τὸ κακόν; Ὀδομάντων στρατόσ. ποίων Ὀδομάντων; εἰπέ μοι τουτὶ τί ἦν; τίσ τῶν Ὀδομάντων τὸ πέοσ ἀποτεθρίακεν; τούτοισ ἐάν τισ δύο δραχμὰσ μισθὸν διδῷ, καταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὅλην. τοισδὶ δύο δραχμὰσ τοῖσ ἀπεψωλημένοισ; ὑποστένοι μέντἂν ὁ θρανίτησ λεὼσ ὁ σωσίπολισ. οἴμοι τάλασ ἀπόλλυμαι, ὑπὸ τῶν Ὀδομάντων τὰ σκόροδα πορθούμενοσ. οὐ καταβαλεῖτε τὰ σκόροδ’; ὦ μόχθηρε σὺ οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἐσκοροδισμένοισ. ταυτὶ περιείδεθ’ οἱ πρυτάνεισ πάσχοντά με ἐν τῇ πατρίδι καὶ ταῦθ’ ὑπ’ ἀνδρῶν βαρβάρων; ἀλλ’ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐκκλησίαν τοῖσ Θρᾳξὶ περὶ μισθοῦ· λέγω δ’ ὑμῖν ὅτι διοσημία ’στὶ καὶ ῥανὶσ βέβληκέ με. τοὺσ Θρᾷκασ ἀπιέναι, παρεῖναι δ’ εἰσ ἔνην.

οἱ γὰρ πρυτάνεισ λύουσι τὴν ἐκκλησίαν. οἴμοι τάλασ μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα. ἀλλ’ ἐκ Λακεδαίμονοσ γὰρ Ἀμφίθεοσ ὁδί. χαῖρ’ Ἀμφίθεε. μήπω γε πρίν γ’ ἂν στῶ τρέχων· δεῖ γάρ με φεύγοντ’ ἐκφυγεῖν Ἀχαρνέασ. τί δ’ ἔστ’; ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰσ φέρων ἔσπευδον· οἱ δ’ ὤσφροντο πρεσβῦταί τινεσ Ἀχαρνικοί, στιπτοὶ γέροντεσ πρίνινοι ἀτεράμονεσ Μαραθωνομάχαι σφενδάμνινοι. ἔπειτ’ ἀνέκραγον πάντεσ, ὦ μιαρώτατε σπονδὰσ φέρεισ τῶν ἀμπέλων τετμημένων; κἀσ τοὺσ τρίβωνασ ξυνελέγοντο τῶν λίθων· ἐγὼ δ’ ἔφευγον· οἱ δ’ ἐδίωκον κἀβόων. οἱ δ’ οὖν βοώντων· ἀλλὰ τὰσ σπονδὰσ φέρεισ; ἔγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. αὗται μέν εἰσι πεντέτεισ. γεῦσαι λαβών. αἰβοῖ. τί ἔστιν; οὐκ ἀρέσκουσίν μ’ ὅτι ὄζουσι πίττησ καὶ παρασκευῆσ νεῶν. σὺ δ’ ἀλλὰ τασδὶ τὰσ δεκέτεισ γεῦσαι λαβών. ὄζουσι χαὖται πρέσβεων ἐσ τὰσ πόλεισ ὀξύτατον ὥσπερ διατριβῆσ τῶν ξυμμάχων. ἀλλ’ αὑταιὶ σπονδαὶ τριακοντούτιδεσ κατὰ γῆν τε καὶ θάλατταν. ὦ Διονύσια, αὗται μὲν ὄζουσ’ ἀμβροσίασ καὶ νέκταροσ καὶ μὴ ’πιτηρεῖν σιτί’ ἡμερῶν τριῶν, κἀν τῷ στόματι λέγουσι, βαῖν’ ὅπῃ θέλεισ. ταύτασ δέχομαι καὶ σπένδομαι κἀκπίομαι, χαίρειν κελεύων πολλὰ τοὺσ Ἀχαρνέασ. ἐγὼ δὲ πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλαγεὶσ ἄξω τὰ κατ’ ἀγροὺσ εἰσιὼν Διονύσια. ἐγὼ δὲ φευξοῦμαί γε τοὺσ Ἀχαρνέασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION