Aristotle, Eudemian Ethics, Book 3

(아리스토텔레스, 에우데모스 윤리학, Book 3)

ὅτι μὲν οὖν μεσότητέσ εἰσί τε ἐν ταῖσ ἀρεταῖσ, καὶ αὗται προαιρετικαί, καὶ αἱ ἐναντίαι κακίαι, καὶ τίνεσ εἰσὶν αὗται, καθόλου εἴρηται· καθ’ ἑκάστην δὲ λαμβάνοντεσ λέγωμεν ἐφεξῆσ, καὶ πρῶτον εἴπωμεν περὶ ἀνδρείασ.

σχεδὸν δὴ δοκεῖ πᾶσιν ὅ τ’ ἀνδρεῖοσ εἶναι περὶ φόβουσ καὶ ἡ ἀνδρεία μία τῶν ἀρετῶν.

διείλομεν δ’ ἐν τῇ διαγραφῇ πρότερον καὶ θράσοσ καὶ φόβον ἐναντία· καὶ γάρ ἐστί πωσ ἀντικείμενα ἀλλήλοισ. δῆλον οὖν ὅτι καὶ οἱ κατὰ τὰσ ἕξεισ ταύτασ λεγόμενοι ὁμοίωσ ἀντικείσονται σφίσιν αὐτοῖσ, οἱο͂ν ὁ δειλὸσ οὗτοσ γὰρ λέγεται κατὰ τὸ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ θαρρεῖν ἧττον ἢ δεῖ καὶ ὁ θρασύσ·

καὶ γὰρ οὗτοσ κατὰ τὸ τοιοῦτοσ εἶναι οἱο͂σ φοβεῖσθαι μὲν ἧττον ἢ δεῖ, θαρρεῖν δὲ μᾶλλον ἢ δεῖ. διὸ καὶ παρωνυμιάζεται· ὁ γὰρ θρασὺσ παρὰ τὸ θράσοσ λέγεται παρωνύμωσ.

ὥστ’ ἐπεὶ ἡ ἀνδρεία ἐστὶν ἡ βελτίστη ἕξισ περὶ φόβουσ καὶ θάρρη, δεῖ δὲ μήθ’ οὕτωσ ὡσ οἱ θρασεῖσ τὰ μὲν γὰρ ἐλλείπουσι, τὰ δ’ ὑπερβάλλουσι μήθ’ οὕτωσ ὡσ οἱ δειλοί καὶ γὰρ οὗτοι ταὐτὸ ποιοῦσι, πλὴν οὐ περὶ ταὐτὰ ἀλλ’ ἐξ ἐναντίασ· τῷ μὲν γὰρ θαρρεῖν ἐλλείπουσι, τῷ δὲ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλουσι, δῆλον ὡσ ἡ μέση διάθεσισ θρασύτητοσ καὶ δειλίασ ἐστὶν ἀνδρεία·

αὕτη γὰρ βελτίστη. δοκεῖ δ’ ὁ ἀνδρεῖοσ ἄφοβοσ εἶναι ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ, ὁ δὲ δειλὸσ φοβητικόσ, καὶ ὃ μὲν καὶ πολλὰ καὶ ὀλίγα καὶ μεγάλα καὶ μικρὰ φοβεῖσθαι, καὶ σφόδρα καὶ ταχύ, ὃ δὲ τὸ ἐναντίον ἢ οὐ φοβεῖσθαι ἢ ἠρέμα καὶ μόλισ καὶ ὀλιγάκισ καὶ μεγάλα, καὶ ὃ μὲν ὑπομένει τὰ φοβερὰ σφόδρα, ὃ δὲ οὐδὲ τὰ ἠρέμα.

ποῖα οὖν ὑπομένει ὁ ἀνδρεῖοσ;

πρῶτον πότερον τὰ ἑαυτῷ φοβερὰ ἢ τὰ ἑτέρῳ;

εἰ μὲν δὴ τὰ ἑτέρῳ φοβερά, οὐθὲν σεμνὸν φαίη ἄν τισ εἶναι· εἰ δὲ τὰ αὑτῷ, εἰή ἂν αὐτῷ μεγάλα καὶ πολλὰ φοβερά. φόβου ποιητικὰ ἑκάστῳ ᾧ φοβερά, οἱο͂ν εἰ μὲν σφόδρα φοβερά, εἰή ἂν ἰσχυρὸσ ὁ φόβοσ, εἰ δ’ ἠρέμα, ἀσθενήσ. ὥστε συμβαίνει τὸν ἀνδρεῖον μεγάλουσ φόβουσ καὶ πολλοὺσ ποιεῖσθαι. ἐδόκει δὲ τοὐναντίον ἡ ἀνδρεία ἄφοβον παρασκευάζειν, τοῦτο δ’ εἶναι ἐν τῷ ἢ μηθὲν ἢ ὀλίγα φοβεῖσθαι, καὶ ἠρέμα καὶ μόλισ.

ἀλλ’ ἴσωσ τὸ φοβερὸν λέγεται, ὥσπερ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαθόν, διχῶσ. τὰ μὲν γὰρ ἁπλῶσ, τὰ δὲ τινὶ μὲν καὶ ἡδέα καὶ ἀγαθὰ ἐστίν, ἁπλῶσ δ’ οὔ, ἀλλὰ τοὐναντίον φαῦλα καὶ οὐχ ἡδέα, ὅσα τοῖσ πονηροῖσ ὠφέλιμα καὶ ὅσα ἡδέα τοῖσ παιδίοισ ᾗ παιδία. ὁμοίωσ δὲ καὶ τὰ φοβερὰ τὰ μὲν ἁπλῶσ ἐστί, τὰ δὲ τινί. ἃ μὲν δὴ δειλὸσ φοβεῖται ᾗ δειλόσ, τὰ μὲν οὐδενί ἐστι φοβερά, τὰ δ’ ἠρέμα· τὰ δὲ τοῖσ πλείστοισ φοβερά, καὶ ὅσα τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ταῦθ’ ἁπλῶσ φοβερὰ λέγομεν.

ὁ δ’ ἀνδρεῖοσ πρὸσ ταῦτ’ ἔχει ἀφόβωσ, καὶ ὑπομένει τὰ τοιαῦτα φοβερά, ἃ ἔστι μὲν ὡσ φοβερὰ αὐτῷ, ἔστι δ’ ὡσ οὔ, ᾗ μὲν ἄνθρωποσ, φοβερά, ᾗ δ’ ἀνδρεῖοσ, οὐ φοβερὰ ἀλλ’ ἢ ἠρέμα ἢ οὐδαμῶσ.

ἔστι μέντοι φοβερὰ ταῦτα· τοῖσ γὰρ πλείστοισ φοβερά.

διὸ καὶ ἐπαινεῖται ἡ ἕξισ· ὥσπερ γὰρ ὁ ἰσχυρὸσ καὶ ὑγιεινὸσ ἔχει. καὶ γὰρ οὗτοι οὐ τῷ ὑπὸ μηθενὸσ ὃ μὲν πόνου τρίβεσθαι, ὃ δ’ ὑπὸ μηδεμιᾶσ ὑπερβολῆσ, τοιοῦτοι εἰσίν, ἀλλὰ τῷ ὑπὸ τούτων ἀπαθεῖσ εἶναι, ἢ ἁπλῶσ ἢ ἠρέμα, ὑφ’ ὧν οἱ πολλοὶ καὶ οἱ πλεῖστοι. οἱ μὲν οὖν νοσώδεισ καὶ ἀσθενεῖσ καὶ δειλοὶ καὶ ὑπὸ τῶν κοινῶν παθημάτων πάσχουσί τι, πλὴν θᾶττόν τε καὶ μᾶλλον ἢ οἱ πολλοί, καὶ ἔτι ὑφ’ ὧν οἱ πολλοὶ πάσχουσιν, ὑπὸ τούτων ἀπαθεῖσ ἢ ὅλωσ ἢ ἠρέμα.

ἀπορεῖται δ’ εἰ τῷ ἀνδρείῳ οὐθέν ἐστι φοβερόν, οὐδ’ ἂν φοβηθείη.

ἢ οὐθὲν κωλύει τὸν εἰρημένον τρόπον;

ἡ γὰρ ἀνδρεία ἀκολούθησισ τῷ λόγῳ ἐστίν, ὁ δὲ λόγοσ τὸ καλὸν αἱρεῖσθαι κελεύει. διὸ καὶ ὁ μὴ διὰ τοῦτο ὑπομένων αὐτά, οὗτοσ ἤτοι ἐξέστηκεν ἢ θρασύσ· ὁ δὲ διὰ τὸ καλὸν ἄφοβοσ καὶ ἀνδρεῖοσ μόνοσ. ὁ μὲν οὖν δειλὸσ καὶ ἃ μὴ δεῖ φοβεῖται, ὁ δὲ θρασὺσ καὶ ἃ μὴ δεῖ θαρρεῖ· ὁ δ’ ἀνδρεῖοσ ἄμφω ἃ δεῖ, καὶ ταύτῃ μέσοσ ἐστίν.

ἃ γὰρ ἂν ὁ λόγοσ κελεύῃ, ταῦτα καὶ θαρρεῖ καὶ φοβεῖται. ὁ δὲ λόγοσ τὰ μεγάλα λυπηρὰ καὶ φθαρτικὰ οὐ κελεύει ὑπομένειν, ἂν μὴ καλὰ ᾖ. ὁ μὲν οὖν θρασύσ, καὶ εἰ μὴ κελεύει, ταῦτα θαρρεῖ, ὁ δὲ δειλὸσ οὐδ’ ἂν κελεύῃ· ὁ δὲ ἀνδρεῖοσ μόνοσ, ἐὰν κελεύῃ.

ἔστι δ’ εἴδη ἀνδρείασ πέντε λεγόμενα καθ’ ὁμοιότητα·

<τὰ> αὐτὰ γὰρ ὑπομένουσιν, ἀλλ’ οὐ διὰ τὰ αὐτά. μία μὲν πολιτική· αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ δι’ αἰδῶ οὖσα. δευτέρα ἡ στρατιωτική· αὕτη δὲ δι’ ἐμπειρίαν καὶ τὸ εἰδέναι, οὐχ ὥσπερ Σωκράτησ ἔφη τὰ δεινά, ἀλλ’ ὅτι τὰσ βοηθείασ τῶν δεινῶν. τρίτη δ’ ἡ δι’ ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν, δι’ ἣν τὰ παιδία καὶ οἱ μαινόμενοι οἳ μὲν ὑπομένουσι τὰ φερόμενα, οἳ δὲ λαμβάνουσι τοὺσ ὄφεισ. ἄλλη δ’ ἡ κατ’ ἐλπίδα, καθ’ ἣν οἵ τε κατευτυχηκότεσ πολλάκισ ὑπομένουσι τοὺσ κινδύνουσ καὶ οἱ μεθύοντεσ·

εὐέλπιδασ γὰρ ποιεῖ ὁ οἶνοσ.

ἄλλη δὲ διὰ πάθοσ ἀλόγιστον, οἱο͂ν δι’ ἔρωτα καὶ θυμόν. ἄν τε γὰρ ἐρᾷ, θρασὺσ μᾶλλον ἢ δειλόσ, καὶ ὑπομένει πολλοὺσ κινδύνουσ, ὥσπερ ὁ ἐν Μεταποντίῳ τὸν τύραννον ἀποκτείνασ καὶ ὁ ἐν Κρήτῃ μυθολογούμενοσ· καὶ δι’ ὀργὴν καὶ θυμὸν ὡσαύτωσ. ἐκστατικὸν γὰρ ὁ θυμόσ.

διὸ καὶ οἱ ἄγριοι σύεσ ἀνδρεῖοι δοκοῦσιν εἶναι, οὐκ ὄντεσ· ὅταν γὰρ ἐκστῶσι, τοιοῦτοι εἰσίν, εἰ δὲ μή, ἀνώμαλοι, ὥσπερ οἱ θρασεῖσ. ὅμωσ δὲ μάλιστα φυσικὴ ἡ τοῦ θυμοῦ· ἀήττητον γὰρ ὁ θυμόσ, διὸ καὶ οἱ παῖδεσ ἄριστα μάχονται. ἀνδρεία.

κατ’ ἀλήθειαν δὲ οὐδεμία τούτων, ἀλλὰ πρὸσ τὰσ παρακελεύσεισ τὰσ ἐν τοῖσ κινδύνοισ χρήσιμα ταῦτα πάντα. περὶ δὲ τῶν φοβερῶν νῦν μὲν ἁπλῶσ εἰρήκαμεν, βέλτιον δὲ διορίσασθαι μᾶλλον.

ὅλωσ μὲν οὖν φοβερὰ λέγεται τὰ ποιητικὰ φόβου. τοιαῦτα δ’ ἐστὶν ὅσα φαίνεται ποιητικὰ λύπησ φθαρτικῆσ· τοῖσ γὰρ ἄλλην τινὰ προσδεχομένοισ λύπην ἑτέρα μὲν ἄν τισ ἴσωσ λύπη γένοιτο καὶ πάθοσ ἕτερον, φόβοσ δ’ οὐκ ἔσται, οἱο͂ν εἴ τισ προορῷτο ὅτι λυπήσεται λύπην ἣν οἱ φθονοῦντεσ λυποῦνται, ἢ τοιαύτην οἱάν οἱ ζηλοῦντεσ ἢ οἱ αἰσχυνόμενοι.

ἔσεσθαι λύπαισ φόβοσ γίνεται, ὅσων ἡ φύσισ ἀναιρετικὴ τοῦ ζῆν.

διὸ καὶ σφόδρα τινὲσ ὄντεσ μαλακοὶ περὶ ἔνια ἀνδρεῖοι εἰσί, καὶ ἔνιοι σκληροὶ καὶ καρτερικοὶ καὶ δειλοί.

καὶ δὴ καὶ δοκεῖ σχεδὸν ἴδιον τῆσ ἀνδρείασ εἶναι τὸ περὶ τὸν θάνατον καὶ τὴν περὶ τούτου λύπην ἔχειν πώσ. εἰ γάρ τισ εἰή τοιοῦτοσ οἱο͂σ πρὸσ ἀλέασ καὶ ψύχη καὶ τὰσ τοιαύτασ λύπασ ὑπομενετικόσ, ὡσ ὁ λόγοσ, ἀκινδύνουσ οὔσασ, πρὸσ δὲ τὸν θάνατον καὶ μαλακὸσ καὶ περίφοβοσ, μὴ δι’ ἄλλο τι πάθοσ ἀλλὰ δι’ αὐτὴν τὴν φθοράν, ἄλλοσ δὲ πρὸσ μὲν ἐκείνασ μαλακόσ, πρὸσ δὲ τὸν θάνατον ἀπαθήσ· ἐκεῖνοσ μὲν ἂν εἶναι δόξειε δειλόσ, οὗτοσ δ’ ἀνδρεῖοσ.

καὶ γὰρ κίνδυνοσ ἐπὶ τοῖσ τοιούτοισ λέγεται μόνοισ τῶν φοβερῶν, ὅταν πλησίον ᾖ τὸ τῆσ τοιαύτησ φθορᾶσ ποιητικόν.

φαίνεται δὲ κίνδυνοσ, ὅταν πλησίον φαίνηται. τὰ μὲν οὖν φοβερά, περὶ ὅσα φαμὲν εἶναι τὸν ἀνδρεῖον, εἴρηται δὴ ὅτι τὰ φαινόμενα ποιητικὰ λύπησ τῆσ φθαρτικῆσ·

ταῦτα μέντοι πλησίον τε φαινόμενα καὶ μὴ πόρρω, καὶ τοσαῦτα τῷ μεγέθει ὄντα ἢ φαινόμενα ὥστ’ εἶναι σύμμετρα πρὸσ ἄνθρωπον.

ἔνια γὰρ ἀνάγκη παντὶ φαίνεσθαι ἀνθρώπῳ φοβερὰ καὶ διαταράττειν. δυνάμεων ἐνίασ ὑπὲρ ἡμᾶσ εἶναι καὶ τὰσ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματοσ ἕξεισ·

οὕτω καὶ τῶν περὶ τὴν ψυχὴν παθημάτων.

οἱ μὲν <οὖν> δειλοὶ καὶ θρασεῖσ ἐπιψεύδονται διὰ τὰσ ἕξεισ·

τῷ μὲν γὰρ δειλῷ τά τε μὴ φοβερὰ δοκεῖ φοβερὰ εἶναι καὶ τὰ ἠρέμα σφόδρα, τῷ δὲ θρασεῖ τὸ ἐναντίον τά τε φοβερὰ θαρραλέα καὶ τὰ σφόδρα ἠρέμα, τῷ δ’ ἀνδρείῳ τἀληθῆ μάλιστα. διόπερ οὔτ’ εἴ τισ ὑπομένοι τὰ φοβερὰ δι’ ἄγνοιαν, ἀνδρεῖοσ, οἱο͂ν εἴ τισ τοὺσ κεραυνοὺσ ὑπομένοι φερομένουσ διὰ μανίαν, οὔτ’ εἰ γιγνώσκων ὅσοσ ὁ κίνδυνοσ, διὰ θυμόν, οἱο͂ν οἱ Κελτοὶ πρὸσ τὰ κύματα ὅπλα ἀπαντῶσι λαβόντεσ, καὶ ὅλωσ ἡ βαρβαρικὴ ἀνδρεία μετὰ θυμοῦ ἐστίν.

ἔνιοι δὲ καὶ δι’ ἄλλασ ἡδονὰσ ὑπομένουσιν. καὶ γὰρ ὁ θυμὸσ ἡδονὴν ἔχει τινά·

μετ’ ἐλπίδοσ γάρ ἐστι τιμωρίασ. ἀλλ’ ὅμωσ οὔτ’ εἰ διὰ ταύτην οὔτ’ εἰ δι’ ἄλλην ἡδονὴν ὑπομένει τισ τὸν θάνατον ἢ φυγὴν μειζόνων λυπῶν, οὐδεὶσ δικαίωσ <ἂν> ἀνδρεῖοσ λέγοιτο τούτων. εἰ γὰρ ἦν ἡδὺ τὸ ἀποθνήσκειν, πολλάκισ ἂν δι’ ἀκρασίαν ἀπέθνησκον οἱ ἀκόλαστοι, ὥσπερ καὶ νῦν αὐτοῦ μὲν τοῦ ἀποθνήσκειν οὐκ ὄντοσ ἡδέοσ, τῶν ποιητικῶν δ’ αὐτοῦ, πολλοὶ δι’ ἀκρασίαν περιπίπτουσιν εἰδότεσ, ὧν οὐθεὶσ <ἂν> ἀνδρεῖοσ εἶναι δόξειεν, εἰ καὶ πάνυ ἑτοίμωσ ἀποθνήσκειν. οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδεὶσ ἀνδρεῖοσ, καθάπερ καὶ Ἀγάθων φησὶ φαῦλοι βροτῶν γὰρ τοῦ πονεῖν ἡσσώμενοι,θανεῖν ἐρῶσιν.

ὥσπερ καὶ τὸν Χείρωνα μυθολογοῦσιν οἱ ποιηταὶ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἕλκουσ ὀδύνην εὔξασθαι ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὄντα.

παραπλησίωσ δὲ τούτοισ καὶ ὅσοι δι’ ἐμπειρίαν ὑπομένουσι τοὺσ κινδύνουσ, ὅνπερ τρόπον σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν στρατιωτικῶν ἀνθρώπων ὑπομένουσιν. αὐτὸ γὰρ τοὐναντίον ἔχει ἢ ὡσ ᾤετο Σωκράτησ, ἐπιστήμην οἰόμενοσ εἶναι τὴν ἀνδρείαν.

οὔτε γὰρ διὰ τὸ εἰδέναι τὰ φοβερὰ θαρροῦσιν οἱ ἐπὶ τοὺσ ἱστοὺσ ἀναβαίνειν ἐπιστάμενοι, ἀλλ’ ὅτι ἴσασι τὰσ βοηθείασ τῶν δεινῶν· οὔτε δι’ ὃ θαρραλεώτερον ἀγωνίζονται, τοῦτο ἀνδρεία.

καὶ γὰρ ἂν ἡ ἰσχὺσ καὶ ὁ πλοῦτοσ κατὰ Θέογνιν ἀνδρεία εἰε͂ν· πᾶσ γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένοσ. φανερῶσ <δ’> ἔνιοι δειλοὶ ὄντεσ ὅμωσ ὑπομένουσι δι’ ἐμπειρίαν· τοῦτο δέ, ὅτι οὐκ οἰόνται κίνδυνον εἶναι· ἴσασι γὰρ τὰσ βοηθείασ. σημεῖον δέ·

ὅταν γὰρ μὴ ἔχειν οἰώνται βοήθειαν, ἀλλ’ ἤδη πλησίον ᾖ τὸ δεινόν, οὐχ ὑπομένουσιν. ἀλλὰ πάντων τῶν τοιούτων ἀνδρείων οἱ διὰ τὴν αἰδῶ ὑπομένοντεσ μάλιστα φανεῖεν <ἂν> ἀνδρεῖοι, καθάπερ καὶ Ὅμηροσ τὸν Ἕκτορά φησιν ὑπομεῖναι τὸν κίνδυνον τὸν πρὸσ τὸν Ἀχιλλέα· Ἕκτορα δ’ αἰδὼσ εἷλε· <καὶ>Πουλυδάμασ μοι πρῶτοσ ἐλεγχείην ἀναθήσει.

καὶ ἐστὶν ἡ πολιτικὴ ἀνδρεία αὕτη. ἡ δ’ ἀληθὴσ οὔτε αὕτη οὔτ’ ἐκείνων οὐδεμία, ἀλλὰ ὁμοία μέν, ὥσπερ καὶ ἡ τῶν θηρίων, ἃ διὰ τὸν θυμὸν ὁμόσε τῇ πληγῇ φέρεται. οὔτε γὰρ ὅτι ἀδοξήσει, δεῖ μένειν φοβουμένουσ, οὔτε δι’ ὀργήν, οὔτε διὰ τὸ μὴ νομίζειν ἀποθανεῖσθαι, ἢ διὰ τὸ δυνάμεισ ἔχειν φυλακτικάσ· οὐδὲ γὰρ οἰήσεται οὕτω γε φοβερὸν εἶναι οὐθέν.

ἀλλ’ ἐπειδὴ πᾶσα ἀρετὴ προαιρετική τοῦτο δὲ πῶσ λέγομεν, εἴρηται πρότερον, ὅτι ἕνεκά τινοσ πάντα αἱρεῖσθαι ποιεῖ, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ οὗ ἕνεκα, τὸ καλόν, δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἀνδρεία ἀρετή τισ οὖσα ἕνεκά τινοσ ποιήσει τὰ φοβερὰ ὑπομένειν, ὥστ’ οὔτε δι’ ἄγνοιαν ὀρθῶσ γὰρ μᾶλλον ποιεῖ κρίνειν οὔτε δι’ ἡδονήν, ἀλλ’ ὅτι καλόν, ἐπεί, ἄν γε μὴ καλὸν ᾖ ἀλλὰ μανικόν, οὐχ ὑπομένει· αἰσχρὸν γάρ.

περὶ ποῖα μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἀνδρεία μεσότησ καὶ τίνων καὶ διὰ τί, καὶ τὰ φοβερὰ τίνα δύναμιν ἔχει, σχεδὸν εἴρηται κατὰ τὴν παροῦσαν ἔφοδον ἱκανῶσ·

περὶ δὲ σωφροσύνησ καὶ ἀκολασίασ μετὰ ταῦτα διελέσθαι πειρατέον.

λέγεται δ’ ὁ ἀκόλαστοσ πολλαχῶσ. ὅ τε γὰρ μὴ κεκολασμένοσ πωσ μηδ’ ἰατρευμένοσ, ὥσπερ ἄτμητοσ ὁ μὴ τετμημένοσ, καὶ τούτων ὃ μὲν δυνατόσ, ὃ δ’ ἀδύνατοσ· ἄτμητον γὰρ τό τε μὴ δυνάμενον τμηθῆναι καὶ τὸ δυνατὸν μὲν μὴ τετμημένον δέ.

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ ἀκόλαστον. καὶ γὰρ τὸ μὴ πεφυκὸσ δέχεσθαι κόλασιν, καὶ τὸ πεφυκὸσ μὲν μὴ κεκολασμένον δὲ περὶ ἁμαρτίασ, περὶ ἃσ ὀρθοπραγεῖ ὁ σώφρων, ὥσπερ οἱ παῖδεσ· κατὰ ταύτην γὰρ ἀκόλαστοι λέγονται τὴν ἀκοκασίαν.

ἔτι δ’ ἄλλον τρόπον οἱ δυσίατοι καὶ οἱ ἀνίατοι πάμπαν διὰ κολάσεωσ. πλεοναχῶσ δὲ λεγομένησ τῆσ ἀκολασίασ, ὅτι μὲν περὶ ἡδονάσ τινασ καὶ λύπασ εἰσί, φανερόν, καὶ ὅτι ἐν τῷ περὶ ταύτασ διακεῖσθαί πωσ καὶ ἀλλήλων διαφέρουσι καὶ τῶν ἄλλων· διεγράψαμεν δὲ πρότερον πῶσ τὴν ἀκολασίαν ὀνομάζοντεσ μεταφέρομεν.

τοὺσ δὲ ἀκινήτωσ ἔχοντασ δι’ ἀναισθησίαν πρὸσ τὰσ αὐτὰσ ἡδονὰσ οἳ μὲν καλοῦσιν ἀναισθήτουσ, οἳ δὲ ἄλλοισ ὀνόμασι τοιούτουσ προσαγορεύουσιν. ἔστι δ’ οὐ πάνυ γνώριμον τὸ πάθοσ οὐδ’ ἐπιπόλαιον διὰ τὸ πάντασ ἐπὶ θάτερον ἁμαρτάνειν μᾶλλον καὶ πᾶσιν εἶναι σύμφυτον τὴν τῶν τοιούτων ἡδέων ἧτταν καὶ αἴσθησιν.

οὐδὲ τὰ μέτρια καὶ τὰ ἀναγκαῖα πλησιάζουσι τοῖσ ἡδέσιν.

ἐπεὶ δ’ ὁ σώφρων ἐστὶ περὶ ἡδονάσ, ἀνάγκη καὶ περὶ ἐπιθυμίασ τινὰσ αὐτὸν εἶναι.

δεῖ δὴ λαβεῖν περὶ τίνασ. οὐ γὰρ περὶ πάσασ οὐδὲ περὶ ἅπαντα τὰ ἡδέα ὁ σώφρων σώφρων ἐστίν, ἀλλὰ τῇ μὲν δόξῃ περὶ δύο τῶν αἰσθητῶν, περί τε τὸ γευστὸν καὶ τὸ ἁπτόν, τῇ δ’ ἀληθείᾳ περὶ τὸ ἁπτόν· περὶ γὰρ τὴν διὰ τῆσ ὄψεωσ ἡδονὴν τῶν καλῶν ἄνευ ἐπιθυμίασ ἀφροδισίων, ἢ λύπην τῶν αἰσχρῶν, καὶ περὶ τὴν διὰ τῆσ ἀκοῆσ τῶν εὐαρμόστων ἢ ἀναρμόστων, ἔτι δὲ πρὸσ τὰσ δι’ ὀσφρήσεωσ, τάσ τε ἀπὸ εὐωδίασ καὶ τὰσ ἀπὸ δυσωδίασ, οὐκ ἔστιν ὁ σώφρων.

οὐδὲ γὰρ ἀκόλαστοσ οὐδεὶσ λέγεται τῷ πάσχειν ἢ μὴ πάσχειν.

εἰ γοῦν τισ ἢ καλὸν ἀνδριάντα θεώμενοσ ἢ ἵππον ἢ ἄνθρωπον, ἢ ἀκροώμενοσ ᾄδοντοσ, μὴ βούλοιτο μήτε ἐσθίειν μήτε πίνειν μήτε ἀφροδισιάζειν, ἀλλὰ τὰ μὲν καλὰ θεωρεῖν τῶν δ’ ᾀδόντων ἀκούειν, οὐκ ἂν δόξειεν ἀκόλαστοσ εἶναι, ὥσπερ οὐδ’ οἱ κηλούμενοι παρὰ ταῖσ Σειρῆσιν. ἀλλὰ περὶ τὰ δύο τῶν αἰσθητῶν ταῦτα, περὶ ἅπερ καὶ τἆλλα θηρία μόνον τυγχάνει αἰσθητικῶσ ἔχοντα, καὶ χαίροντα καὶ λυπούμενα, περὶ τὰ γευστὰ καὶ ἁπτά.

περὶ δὲ τὰ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν ἡδέα σχεδὸν ὁμοίωσ ἅπαντα φαίνεται ἀναισθήτωσ διακείμενα, οἱο͂ν περὶ εὐαρμοστίαν ἢ κάλλοσ. οὐθὲν γάρ, ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου, φαίνεται πάσχοντα αὐτῇ τῇ θεωρίᾳ τῶν καλῶν ἢ τῇ ἀκροάσει τῶν εὐαρμόστων, εἰ μή τί που συμβέβηκε τερατῶδεσ·

ἀλλ’ οὐδὲ πρὸσ τὰ εὐώδη ἢ δυσώδη· καίτοι τάσ γε αἰσθήσεισ ὀξυτέρασ ἔχουσι πάσασ.

ἀλλὰ καὶ τῶν ὀσμῶν ταύταισ χαίρουσιν ὅσαι κατὰ συμβεβηκὸσ εὐφραίνουσιν, ἀλλὰ μὴ καθ’ αὑτάσ. τὴν τοῦ φαγεῖν ἢ πιεῖν, καθ’ αὑτὰσ δὲ οἱο͂ν αἱ τῶν ἀνθῶν εἰσίν.

διὸ ἐμμελῶσ ἔφη Στρατόνικοσ τὰσ μὲν καλὸν ὄζειν τὰσ δὲ ἡδύ. ἐπεὶ καὶ τῶν περὶ τὸ γευστὸν οὐ περὶ πᾶσαν ἡδονὴν ἐπτόηται τὰ θηρία, οὐδ’ ὅσων τῷ ἄκρῳ τῆσ γλώττησ ἡ αἴσθησισ, ἀλλ’ ὅσων τῷ φάρυγγι, καὶ ἐοίκεν ἁφῇ μᾶλλον ἢ γεύσει τὸ πάθοσ. διὸ οἱ ὀψοφάγοι οὐκ εὔχονται τὴν γλῶτταν ἔχειν μακρὰν ἀλλὰ τὸν φάρυγγα γεράνου, ὥσπερ Φιλόξενοσ ὁ Ἐρύξιδοσ.

ὥστε περὶ τὰ ἁπτόμενα, ὡσ ἁπλῶσ εἰπεῖν, θετέον τὴν ἀκολασίαν. ὁμοίωσ δὲ καὶ ὁ ἀκόλαστοσ περὶ τὰσ τοιαύτασ ἐστίν.

οἰνοφλυγία γὰρ καὶ γαστριμαργία καὶ λαγνεία καὶ ὀψοφαγία καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα περὶ τὰσ εἰρημένασ ἐστὶν αἰσθήσεισ, εἰσ ἅπερ μόρια ἡ ἀκολασία διαιρεῖται. περὶ δὲ τὰσ δι’ ὄψεωσ ἢ ἀκοῆσ ἢ ὀσφρήσεωσ ἡδονὰσ οὐθεὶσ λέγεται ἀκόλαστοσ, ἐὰν ὑπερβάλλῃ, ἀλλ’ ἄνευ ὀνείδουσ τὰσ ἁμαρτίασ ψέγομεν ταύτασ, καὶ ὅλωσ περὶ ὅσα μὴ λέγονται ἐγκρατεῖσ·

οἱ δ’ ἀκρατεῖσ οὐκ εἰσὶν ἀκόλαστοι οὐδὲ σώφρονεσ.

ἀναίσθητοσ μὲν οὖν, ἢ ὅπωσ δεῖ ὀνομάζειν, ὁ οὕτωσ ἔχων ὥστε καὶ ἐλλείπειν ὅσων ἀνάγκη κοινωνεῖν ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ πάντασ καὶ χαίρειν·

ὁ δ’ ὑπερβάλλων ἀκόλαστοσ. λαμβάνουσι, καὶ οὐκ εἰσὶν οὐδὲ λέγονται ἀκόλαστοι οὐ γὰρ ὑπερβάλλουσι τῷ χαίρειν μᾶλλον ἢ δεῖ τυγχάνοντεσ καὶ λυπεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ μὴ τυγχάνοντεσ, οὐδ’ ἀνάλγητοι οὐ γὰρ ἐλλείπουσι τῷ χαίρειν ἢ λυπεῖσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπερβάλλουσιν.

ἐπεὶ δ’ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψισ περὶ αὐτά, δῆλον ὅτι καὶ μεσότησ, καὶ βελτίστη αὕτη ἡ ἕξισ, καὶ ἀμφοῖν ἐναντία.

ὥστ’ εἰ σωφροσύνη ἡ βελτίστη ἕξισ, περὶ ἃ ὁ ἀκόλαστοσ, ἡ περὶ τὰ ἡδέα τὰ εἰρημένα τῶν αἰσθητῶν μεσότησ σωφροσύνη ἂν εἰή, μεσότησ οὖσα ἀκολασίασ καὶ ἀναισθησίασ· ἡ δ’ ὑπερβολὴ ἀκολασία· ἡ δ’ ἔλλειψισ ἤτοι ἀνώνυμοσ ἢ τοῖσ εἰρημένοισ ὀνόμασι προσαγορευομένη.

ἀκριβέστερον δὲ περὶ τοῦ γένουσ τῶν ἡδονῶν ἔσται διαιρετέον ἐν τοῖσ λεγομένοισ ὕστερον περὶ ἐγκρατείασ καὶ ἀκρασίασ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ληπτέον καὶ περὶ πραότητοσ καὶ χαλεπότητοσ·

καὶ γὰρ τὸν πρᾶον περὶ λύπην τὴν ἀπὸ θυμοῦ γιγνομένην ὁρῶμεν ὄντα, τῷ πρὸσ ταύτην ἔχειν πώσ. διεγράψαμεν δὲ καὶ ἀντεθήκαμεν τῷ ὀργίλῳ καὶ χαλεπῷ καὶ ἀγρίῳ πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῆσ αὐτῆσ ἐστι διαθέσεωσ τὸν ἀνδραποδώδη καὶ τὸν ἀνόητον. σχεδὸν γὰρ ταῦτα μάλιστα καλοῦσι τοὺσ μηδ’ ἐφ’ ὅσοισ δεῖ κινουμένουσ τὸν θυμόν, ἀλλὰ προπηλακιζομένουσ εὐχερῶσ καὶ ταπεινοὺσ πρὸσ τὰσ ὀλιγωρίασ.

λυπεῖσθαι ταύτην τὴν λύπην ἣν καλοῦμεν θυμόν.

ἐπεὶ δ’ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἴπομεν, καὶ ἐνταῦθ’ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψισ ὁ μὲν γὰρ χαλεπὸσ τοιοῦτοσ ἐστίν, ὁ καὶ θᾶττον καὶ μᾶλλον πάσχων καὶ πλείω χρόνον καὶ ὅτ’ οὐ δεῖ καὶ ὁποίοισ οὐ δεῖ καὶ ἐπὶ πολλοῖσ, ὁ δ’ ἀνδραποδώδησ τοὐναντίον, δῆλον ὅτι ἔστι τισ καὶ ὁ μέσοσ τῆσ ἀνισότητοσ. ἐπεὶ οὖν ἡμαρτημέναι ἀμφότεραι αἱ ἕξεισ ἐκεῖναι, φανερὸν ὅτι ἐπιεικὴσ ἡ μέση τούτων ἕξισ·

οὔτε γὰρ προτερεῖ οὔθ’ ὑστερίζει οὔτε οἷσ οὐ δεῖ ὀργίζεται οὔτε οἷσ δεῖ οὐκ ὀργίζεται. πάθη ἐστίν, εἰή καὶ ἡ πραότησ μεσότησ τισ, καὶ ὁ πρᾶοσ μέσοσ τοῦ χαλεποῦ καὶ τοῦ ἀνδραποδώδουσ.

ἔστι δὲ καὶ ἡ μεγαλοψυχία καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια καὶ ἡ ἐλευθεριότησ μεσότητεσ.

ἡ μὲν ἐλευθεριότησ περὶ χρημάτων κτῆσιν καὶ ἀποβολήν. ὁ μὲν γὰρ κτήσει μὲν πάσῃ μᾶλλον χαίρων ἢ δεῖ, ἀποβολῇ δὲ πάσῃ λυπούμενοσ μᾶλλον ἢ δεῖ ἀνελεύθεροσ, ὁ δ’ ἀμφότερα ἧττον ἢ δεῖ ἄσωτοσ, ὁ δ’ ἄμφω ὡσ δεῖ ἐλευθέριοσ. τοῦτο δὲ λέγω τὸ ὡσ δεῖ, καὶ ἐπὶ τούτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τὸ ὡσ ὁ λόγοσ ὁ ὀρθόσ.

ἐπεὶ δ’ ἐκεῖνοι μέν εἰσιν ἐν ὑπερβολῇ καὶ ἐλλείψει, ὅπου δὲ ἔσχατα εἰσί, καὶ μέσον, καὶ τοῦτο βέλτιστον, ἓν δὲ περὶ ἕκαστον τῷ εἴδει τὸ βέλτιστον· ἀνάγκη καὶ τὴν ἐλευθεριότητα μεσότητα εἶναι ἀσωτίασ καὶ ἀνελευθερίασ περὶ χρημάτων κτῆσιν καὶ ἀποβολήν.

διχῶσ δὲ τὰ χρήματα λέγομεν καὶ τὴν χρηματιστικήν. ἣ μὲν γὰρ καθ’ αὑτὸ χρῆσισ τοῦ κτήματοσ ἐστίν, οἱο͂ν ὑποδήματοσ ἢ ἱματίου, ἣ δὲ κατὰ συμβεβηκὸσ μέν, οὐ μέντοι οὕτωσ ὡσ ἂν εἴ τισ σταθμῷ χρήσαιτο τῷ ὑποδήματι, ἀλλ’ οἱο͂ν ἡ πώλησισ καὶ ἡ μίσθωσισ· χρῆται γὰρ ὑποδήματι.

ὁ δὲ φιλάργυροσ ὁ περὶ τὸ νόμισμά ἐστιν ἐσπουδακώσ, τὸ δὲ νόμισμα τῆσ κτήσεωσ ἀντὶ τῆσ κατὰ συμβεβηκὸσ χρήσεωσ ἐστίν· ὁ δ’ ἀνελεύθεροσ ἂν εἰή καὶ ἄσωτοσ περὶ τὸν κατὰ συμβεβηκὸσ τρόπον τοῦ χρηματισμοῦ, καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ κατὰ φύσιν χρηματισμοῦ τὴν αὔξησιν διώκει·

ὁ δ’ ἄσωτοσ ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων· ὁ δ’ ἐλευθέριοσ τὴν περιουσίαν δίδωσιν. αὐτῶν δὲ τούτων εἴδη λέγονται διαφέροντα τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον περὶ μόρια, οἱο͂ν ἀνελεύθεροσ φειδωλὸσ καὶ κίμβιξ καὶ αἰσχροκερδήσ, φειδωλὸσ μὲν ἐν τῷ μὴ προί̈εσθαι, αἰσχροκερδὴσ δ’ ἐν τῷ ὁτιοῦν προσίεσθαι, κίμβιξ δὲ ὁ σφόδρα περὶ μικρὰ διατεινόμενοσ, παραλογιστὴσ δὲ καὶ ἀποστερητὴσ ὁ ἄδικοσ κατ’ ἀνελευθερίαν.

καὶ τοῦ ἀσώτου ὡσαύτωσ λαφύκτησ μὲν ὁ ἐν τῷ ἀτάκτωσ ἀναλίσκειν, ἀλόγιστοσ δὲ ὁ ἐν τῷ μὴ ὑπομένειν τὴν ἀπὸ λογισμοῦ λύπην.

περὶ δὲ μεγαλοψυχίασ ἐκ τῶν τοῖσ μεγαλοψύχοισ ἀποδιδομένων δεῖ διορίσαι τὸ ἴδιον.

ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ ἄλλα <ἃ> κατὰ τὴν γειτνίασιν καὶ ὁμοιότητα μέχρι του λανθάνει πόρρω προϊόντα, καὶ περὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ταὐτὸ συμβέβηκεν.

διὸ ἐνίοτε οἱ ἐναντίοι τοῦ αὐτοῦ ἀντιποιοῦνται, οἱο͂ν ὁ ἄσωτοσ τῷ ἐλευθερίῳ καὶ ὁ αὐθάδησ τῷ σεμνῷ καὶ ὁ θρασὺσ τῷ ἀνδρείῳ· εἰσὶ γὰρ καὶ περὶ ταὐτὰ καὶ ὅμοροι μέχρι τινόσ, ὥσπερ ὁ ἀνδρεῖοσ ὑπομενετικὸσ κινδύνων καὶ ὁ θρασύσ, ἀλλ’ ὃ μὲν ὧδε ὃ δ’ ὧδε·

ταῦτα δὲ διαφέρει πλεῖστον. λέγομεν δὲ τὸν μεγαλόψυχον κατὰ τὴν τοῦ ὀνόματοσ προσηγορίαν, ὥσπερ ἐν μεγέθει τινὶ ψυχῆσ καὶ δυνάμεωσ. ὥστε καὶ τῷ σεμνῷ καὶ τῷ μεγαλοπρεπεῖ ὅμοιοσ εἶναι δοκεῖ, ὅτε καὶ πάσαισ ταῖσ ἀρεταῖσ ἀκολουθεῖν φαίνεται.

καὶ γὰρ τὸ ὀρθῶσ κρῖναι τὰ μεγάλα καὶ μικρὰ τῶν ἀγαθῶν ἐπαινετόν. δοκεῖ δὲ ταῦτ’ εἶναι μεγάλα, ἃ διώκει ὁ τὴν κρατίστην ἔχων ἕξιν περὶ τὰ τοιαῦτ’ εἶναι ἡδέα. ἡ δὲ μεγαλοψυχία κρατίστη· κρίνει δ’ ἡ περὶ ἕκαστον ἀρετὴ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ὀρθῶσ, ἅπερ ὁ φρόνιμοσ ἂν κελεύσειε καὶ ἡ ἀρετή, ὥστε ἕπεσθαι αὐτῇ πάσασ τὰσ ἀρετάσ, ἢ αὐτὴν ἕπεσθαι πάσαισ.

ἔτι δοκεῖ μεγαλοψύχου εἶναι τὸ καταφρονητικὸν εἶναι.

ἑκάστη δ’ ἀρετὴ καταφρονητικοὺσ ποιεῖ τῶν παρὰ τὸν λόγον μεγάλων, οἱο͂ν ἀνδρεία κινδύνων μέγα γὰρ οἰέται εἶναι τῶν αἰσχρῶν, καὶ πλῆθοσ οὐ πᾶν φοβερόν, καὶ σώφρων ἡδονῶν μεγάλων καὶ πολλῶν, καὶ ἐλευθέριοσ χρημάτων. μεγαλοψύχου δὲ δοκεῖ τοῦτο διὰ τὸ περὶ ὀλίγα σπουδάζειν, καὶ ταῦτα μεγάλα, καὶ οὐχ ὅτι δοκεῖ ἑτέρῳ τινί, καὶ μᾶλλον ἂν φροντίσειεν ἀνὴρ μεγαλόψυχοσ, τί δοκεῖ ἑνὶ σπουδαίῳ ἢ πολλοῖσ τοῖσ τυγχάνουσιν, ὥσπερ Ἀντιφῶν ἔφη πρὸσ Ἀγάθωνα κατεψηφισμένοσ τὴν ἀπολογίαν ἐπαινέσαντα.

καὶ τὸ ὀλίγωρον τοῦ μεγαλοψύχου μάλιστ’ εἶναι πάθοσ ἴδιον.

πάλιν περὶ τιμῆσ καὶ τοῦ ζῆν καὶ πλούτου, περὶ ὧν σπουδάζειν δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, οὐθὲν φροντίζειν περὶ τῶν ἄλλων πλὴν περὶ τιμῆσ.

καὶ λυπηθήσοιτ’ ἂν ἀτιμαζόμενοσ καὶ ἀρχόμενοσ ὑπὸ ἀναξίου. καὶ χαίρει μάλιστα τυγχάνων. οὕτω μὲν οὖν δόξειεν ἂν ἐναντίωσ ἔχειν·

τῷ γὰρ εἶναί τε μάλιστα περὶ τιμὴν καὶ καταφρονητικὸν εἶναι τῶν πολλῶν καὶ δόξησ οὐχ ὁμολογεῖσθαι. δεῖ δὴ τοῦτο διορίσαντασ εἰπεῖν.

ἔστι γὰρ τιμὴ καὶ μικρὰ καὶ μεγάλη διχῶσ. ἢ γὰρ τῷ ὑπὸ πολλῶν τῶν τυχόντων ἢ τῷ ὑπὸ τῶν ἀξίων λόγου, καὶ πάλιν τῷ ἐπὶ τίνι ἡ τιμὴ διαφέρει. γὰρ οὐ τῷ πλήθει τῶν τιμώντων οὐδὲ τῷ ποιῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ τιμίαν εἶναι·

τῇ ἀληθείᾳ δὲ καὶ ἀρχαὶ καὶ τἆλλα ἀγαθὰ τίμια καὶ ἄξια σπουδῆσ ταῦτα ὅσα μεγάλα ἀληθῶσ ἐστίν, ὥστε καὶ ἀρετὴ οὐδεμία ἄνευ μεγέθουσ·

διὸ δοκοῦσι μεγαλοψύχουσ ποιεῖν ἑκάστη, περὶ ὅ ἐστιν ἑκάστη αὐτῶν, ὥσπερ εἴπομεν. ἀλλ’ ὅμωσ ἐστί τισ παρὰ τὰσ ἄλλασ ἀρετὰσ μία μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ ἰδίᾳ μεγαλόψυχον τοῦτον λεκτέον τὸν ἔχοντα ταύτην.

ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ἔνια τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν τίμια τὰ δ’ ὡσ διωρίσθη πρότερον, τῶν τοιούτων ἀγαθῶν δὲ τὰ μὲν μεγάλα κατ’ ἀλήθειαν τὰ δὲ μικρά, καὶ τούτων ἔνιοι ἄξιοι καὶ ἀξιοῦσιν αὑτούσ, ἐν τούτοισ ζητητέοσ ὁ μεγαλόψυχοσ. τετραχῶσ δ’ ἀνάγκη διαφέρειν.

ἔστι μὲν γὰρ ἄξιον εἶναι μεγάλων καὶ ἀξιοῦν ἑαυτὸν τούτων, ἔστι δὲ μικρὰ καὶ ἄξιόν τινα τηλικούτων καὶ ἀξιοῦν ἑαυτὸν τούτων, ἔστι δ’ ἀνάπαλιν πρὸσ ἑκάτερα αὐτῶν· οἱο͂σ ἄξιοσ ὢν μικρῶν μεγάλων ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἐντίμων ἀγαθῶν, ὃ δὲ ἄξιοσ ὢν μεγάλων ἀξιοίη ἂν μικρῶν ἑαυτόν.

ὁ μὲν οὖν ἄξιοσ μικρῶν, μεγάλων δ’ ἀξιῶν ἑαυτὸν ψεκτόσ ἀνόητον γὰρ καὶ οὐ καλὸν τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν τυγχάνειν, ψεκτὸσ δὲ καὶ ὅστισ ἄξιοσ ὢν ὑπαρχόντων αὐτῷ τῶν τοιούτων μετέχειν μὴ ἀξιοῖ ἑαυτόν· λείπεται δὲ ἐνταῦθα ἐναντίοσ τούτοισ ἀμφοτέροισ, ὅστισ ὢν ἄξιοσ μεγάλων ἀξιοῖ αὐτὸσ ἑαυτὸν τούτων, καὶ τοιοῦτόσ ἐστιν οἱο͂σ ἀξιοῦν ἑαυτόν.

οὗτοσ ἐπαινετὸσ καὶ μέσοσ τούτων. ἐπεὶ οὖν περὶ τιμῆσ αἱρ́εσιν καὶ χρῆσιν καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν ἐντίμων ἀρίστη ἐστὶ διάθεσισ ἡ μεγαλοψυχία, καὶ τοῦτ’ ἀποδίδομεν, καὶ οὐ περὶ τὰ χρήσιμα, τῷ μεγαλοψύχῳ, ἅμα δὲ καὶ ἡ μεσότησ αὕτη ἐπαινετωτάτη· μὲν ἐπὶ τὸ ἀξιοῦν ἑαυτὸν ἀγαθῶν μεγάλων ἀνάξιον ὄντα χαυνότησ τοὺσ τοιούτουσ γὰρ χαύνουσ λέγομεν, ὅσοι μεγάλων οἰόνται ἄξιοι εἶναι οὐκ ὄντεσ, ἡ δὲ περὶ τὸ ἄξιον ὄντα μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν μεγάλων μικροψυχία μικροψύχου γὰρ εἶναι δοκεῖ, ὅστισ ὑπαρχόντων δι’ ἃ δικαίωσ ἂν ἠξιοῦτο, μὴ ἀξιοῖ μηθενὸσ μεγάλου ἑαυτόν, ὥστ’ ἀνάγκη καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν εἶναι μεσότητα χαυνότητοσ καὶ μικροψυχίασ.

ὁ δὲ τέταρτοσ τῶν διορισθέντων οὔτε πάμπαν ψεκτὸσ οὔτε μεγαλόψυχοσ, περὶ οὐδὲν ἔχ<ον> ὢν μέγεθοσ·

οὔτε γὰρ ἄξιοσ οὔτε ἀξιοῖ μεγάλων, διὸ οὐκ ἐναντίοσ. καίτοι δόξειεν ἂν ἐναντίον εἶναι τῷ μεγάλων ἀξίῳ ὄντι μεγάλων τὸ μικρῶν ὄντα ἄξιον <μικρῶν> ἀξιοῦν ἑαυτόν. οὐκ ἔστι δ’ ἐναντίοσ οὔτε τῷ μὴ μεμπτὸσ εἶναι ὡσ γὰρ ὁ λόγοσ κελεύει, ἔχει· καὶ ὁ αὐτόσ ἐστι τῇ φύσει τῷ μεγαλοψύχῳ ὧν γὰρ ἄξιοι, τούτων ἀξιοῦσιν αὑτοὺσ ἄμφω·

καὶ ὃ μὲν γένοιτ’ ἂν μεγαλόψυχοσ ἀξιώσει γὰρ ὧν ἐστιν ἄξιοσ, ὁ δὲ μικρόψυχοσ, ὃσ ὑπαρχόντων αὐτῷ μεγάλων κατὰ τιμὴν ἀγαθῶν οὐκ ἀξιοῖ, τί ἂν ἐποίει, εἰ μικρῶν ἄξιοσ ἦν; εἰ γὰρ ἂν μεγάλων ἀξιῶν χαῦνοσ ἦν, ἢ ἐλαττόνων ἔτι.

διὸ καὶ οὐθεὶσ ἂν εἴποι μικρόψυχον, εἴ τισ μέτοικοσ ὢν ἄρχειν μὴ ἀξιοῖ ἑαυτόν, ἀλλ’ ὑπείκει· εἴ τισ εὐγενὴσ ὢν καὶ ἡγούμενοσ μέγα εἶναι τὸ ἄρχειν.

ἔστι δὲ καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴσ οὐ περὶ τὴν τυχοῦσαν πρᾶξιν καὶ προαίρεσιν, ἀλλὰ τὴν δαπάνην, εἰ μή που κατὰ μεταφορὰν λέγομεν·

ἄνευ δὲ δαπάνησ μεγαλοπρέπεια οὐκ ἔστιν. τὸ μὲν γὰρ πρέπον ἐν κόσμῳ ἐστίν, ὁ δὲ κόσμοσ οὐκ ἐκ τῶν τυχόντων ἀναλωμάτων, ἀλλ’ ἐν ὑπερβολῇ τῶν ἀναγκαίων ἐστίν. ὁ δὴ ἐν μεγάλῃ δαπάνῃ τοῦ πρέποντοσ μεγέθουσ προαιρετικόσ, καὶ τῆσ τοιαύτησ μεσότητοσ καὶ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ἡδονῇ ὀρεκτικόσ, μεγαλοπρεπήσ. ὁ δ’ ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ παρὰ μέλοσ, ἀνώνυμοσ· οὐ μὴν ἀλλ’ ἔχει τινὰ γειτνίασιν, οὓσ καλοῦσί τινεσ ἀπειροκάλουσ καὶ σαλάκωνασ.

οἱο͂ν εἰ εἰσ γάμον δαπανῶν τισ τοῦ ἀγαπητοῦ, πλούσιοσ ὤν, δοκεῖ πρέπειν ἑαυτῷ τοιαύτην κατασκευὴν οἱο͂ν ἀγαθοδαιμονιστὰσ ἑστιῶντι, οὗτοσ μὲν μικροπρεπήσ, ὁ δὲ τοιούτουσ δεχόμενοσ ἐκείνωσ μὴ δόξησ χάριν μηδὲ δι’ ἐξουσίαν ὅμοιοσ τῷ σαλάκωνι, ὁ δὲ κατ’ ἀξίαν καὶ ὡσ ὁ λόγοσ, μεγαλοπρεπήσ·

τὸ γὰρ πρέπον κατ’ ἀξίαν ἐστίν·

οὐθὲν γὰρ πρέπει τῶν παρὰ τὴν ἀξίαν. δεῖ δὲ πρέπον εἶναι καὶ γὰρ τοῦ πρέποντοσ κατ’ ἀξίαν καὶ πρέπον καὶ περὶ ὃ οἱο͂ν περὶ οἰκέτου γάμον ἕτερον τὸ πρέπον καὶ περὶ ἐρωμένου καὶ αὐτῷ, εἴπερ ἐπὶ τοσοῦτον ἢ τοιοῦτον, οἱο͂ν τὴν θεωρίαν οὐκ ᾤετο Θεμιστοκλεῖ πρέπειν, ἣν ἐποιήσατο Ὀλυμπίαζε, διὰ τὴν προϋπάρξασαν ταπεινότητα, ἀλλὰ Κίμωνι. ὁ δ’ ὅπωσ ἔτυχεν ἔχων πρὸσ τὴν ἀξίαν ὃ οὐθεὶσ τούτων.

καὶ ἐπ’ ἐλευθεριότητοσ ὡσαύτωσ· ἔστι γάρ τισ οὔτ’ ἐλευθέριοσ οὔτ’ ἀνελεύθεροσ.

σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα τῶν περὶ τὸ ἦθοσ ἐπαινετῶν καὶ ψεκτῶν τὰ μὲν ὑπερβολαὶ τὰ δ’ ἐλλείψεισ τὰ δὲ μεσότητέσ εἰσι παθητικαί.

οἱο͂ν ὁ φθονερὸσ καὶ ἐπιχαιρέκακοσ. καθ’ ἃσ γὰρ ἕξεισ λέγονται, ὁ μὲν φθόνοσ τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ τοῖσ κατ’ ἀξίαν εὖ πράττουσιν ἐστίν, τὸ δὲ τοῦ ἐπιχαιρεκάκου πάθοσ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀνώνυμον, ἀλλ’ ὁ ἔχων δῆλοσ, ἐπὶ τὸ χαίρειν ταῖσ παρὰ τὴν ἀξίαν κακοπραγίαισ. μέσοσ δὲ τούτων ὁ νεμεσητικόσ, καὶ ὃ ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι τὴν νέμεσιν, τὸ λυπεῖσθαι μὲν ἐπὶ ταῖσ παρὰ τὴν ἀξίαν κακοπραγίαισ καὶ εὐπραγίαισ, χαίρειν δ’ ἐπὶ ταῖσ ἀξίαισ·

διὸ καὶ θεὸν οἰόνται εἶναι τὴν νέμεσιν.

αἰδὼσ δὲ μεσότησ ἀναισχυντίασ καὶ καταπλήξεωσ·

ὁ μὲν γὰρ μηδεμιᾶσ φροντίζων δόξησ ἀναίσχυντοσ, ὁ δὲ πάσησ ὁμοίωσ καταπλήξ, ὁ δὲ τῆσ τῶν φαινομένων ἐπιεικῶν αἰδήμων. φιλία δὲ μεσότησ ἔχθρασ καὶ κολακείασ·

ὁ μὲν γὰρ εὐχερῶσ ἅπαντα πρὸσ τὰσ ἐπιθυμίασ ὁμιλῶν κόλαξ, ὁ δὲ πρὸσ ἁπάσασ ἀντικρούων ἀπεχθητικόσ, ὁ δὲ μὴ τε πρὸσ ἅπασαν ἡδονὴν μήτ’ ἀκολουθῶν μήτ’ ἀντιτείνων, ἀλλὰ πρὸσ τὸ φαινόμενον βέλτιστον, φίλοσ.

σεμνότησ δὲ μεσότησ αὐθαδείασ καὶ ἀρεσκείασ·

ὁ μὲν γὰρ μηδὲν πρὸσ ἕτερον ζῶν καταφρονητικὸσ αὐθάδησ, ὁ δὲ πάντα πρὸσ ἄλλον ἢ καὶ πάντων ἐλάττων ἄρεσκοσ, ὁ δὲ τὰ μὲν τὰ δὲ μή, καὶ πρὸσ τοὺσ ἀξίουσ οὕτωσ ἔχων σεμνόσ.

ὁ δὲ ἀληθὴσ καὶ ἁπλοῦσ, ὃν καλοῦσιν αὐθέκαστον, μέσοσ τοῦ εἴρωνοσ καὶ ἀλαζόνοσ.

ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ χείρω καθ’ αὑτοῦ ψευδόμενοσ μὴ ἀγνοῶν εἴρων, ὁ δ’ ἐπὶ τὰ βελτίω ἀλαζών, ὁ δ’ ὡσ ἔχει, ἀληθὴσ καὶ καθ’ Ὅμηρον πεπνυμένοσ· καὶ ὅλωσ ὃ μὲν φιλαλήθησ, ὃ δὲ φιλοψευδήσ.

ἔστι δὲ καὶ ἡ εὐτραπελία μεσότησ, καὶ ὁ εὐτράπελοσ μέσοσ τοῦ ἀγροίκου καὶ δυστραπέλου καὶ τοῦ βωμολόχου.

ὥσπερ γὰρ περὶ τροφὴν ὁ σικχὸσ τοῦ παμφάγου διαφέρει τῷ ὃ μὲν μηθὲν ἢ ὀλίγα καὶ χαλεπῶσ προσίεσθαι, ὃ δὲ πάντα εὐχερῶσ, οὕτω καὶ ὁ ἄγροικοσ ἔχει πρὸσ τὸν φορτικὸν καὶ βωμολόχον·

ὃ μὲν γὰρ οὐθὲν γελοῖον ἀλλὰ χαλεπῶσ προσίεται, ὃ δὲ πάντα εὐχερῶσ καὶ ἡδέωσ. δεῖ δ’ οὐδέτερον, ἀλλὰ τὰ μὲν τὰ δὲ μή, καὶ κατὰ τὸν λόγον·

οὗτοσ δ’ εὐτράπελοσ. ἡ δ’ ἀπόδειξισ ἡ αὐτή· ἥ τε γὰρ εὐτραπελία ἡ τοιαύτη, καὶ μὴ ἣν μεταφέροντεσ λέγομεν, ἐπιεικεστάτη ἕξισ, καὶ ἡ μεσότησ ἐπαινετή, τὰ δ’ ἄκρα ψεκτά. οὔσησ δὲ διττῆσ τῆσ εὐτραπελίασ ἣ μὲν γὰρ ἐν τῷ χαίρειν ἐστι τῷ γελοίῳ καὶ τῷ εἰσ αὐτόν, ἐὰν ᾖ τοιονδί, ὧν ἓν καὶ τὸ σκῶμμα ἐστίν, ἣ δ’ ἐν τῷ δύνασθαι τοιαῦτα πορίζεσθαι, ἕτεραι μέν εἰσιν ἀλλήλων, ἀμφότεραι μέντοι μεσότητεσ. καὶ γὰρ τὸν δυνάμενον τοιαῦτα πορίζεσθαι ἐφ’ ὅσοισ ἡσθήσεται <ὁ> εὖ κρίνων, κἂν εἰσ αὐτὸν ᾖ τὸ γελοῖον, μέσοσ ἔσται τοῦ φορτικοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ.

ὁ δ’ ὁρ́οσ οὗτοσ βελτίων ἢ τὸ <μὴ> λυπηρὸν εἶναι τὸ λεχθὲν τῷ σκωπτομένῳ ὄντι ὁποιῳοῦν· μᾶλλον γὰρ δεῖ τῷ ἐν μεσότητι ὄντι ἀρέσκειν·

οὗτοσ γὰρ κρίνει εὖ. πᾶσαι δ’ αὗται αἱ μεσότητεσ ἐπαινεταὶ μέν, οὐκ εἰσὶ δ’ ἀρεταί, οὐδ’ αἱ ἐναντίαι κακίαι·

ἄνευ προαιρέσεωσ γάρ.

ταῦτα δὲ πάντ’ ἐστὶν ἐν ταῖσ τῶν καθημάτων διαιρέσεσιν· ἕκαστον γὰρ αὐτῶν πάθοσ τι ἐστίν. διὰ δὲ τὸ φυσικὰ εἶναι εἰσ τὰσ φυσικὰσ συμβάλλεται ἀρετάσ· ἔστι γάρ, ὥσπερ λεχθήσεται ἐν τοῖσ ὕστερον, ἑκάστη πωσ ἀρετὴ καὶ φύσει καὶ ἄλλωσ μετὰ φρονήσεωσ. ὁ μὲν οὖν φθόνοσ εἰσ ἀδικίαν συμβάλλεται πρὸσ γὰρ ἄλλον αἱ πράξεισ αἱ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἡ νέμεσισ εἰσ δικαιοσύνην, ἡ αἰδὼσ εἰσ σωφροσύνην, διὸ καὶ ὁρίζονται ἐν τῷ γένει τούτῳ τὴν σωφροσύνην·

ὁ δ’ ἀληθὴσ καὶ ψευδὴσ ὃ μὲν ἔμφρων, ὃ δ’ ἄφρων. διότι τὸ μὲν μετ’ οὐδετέρου γίνεται αὐτῶν, τὰ δὲ πολλάκισ μετ’ ἀλλήλων καί εἰσιν ἐνίοτε οἱ αὐτοὶ θρασύδειλοι, καὶ τὰ μὲν ἄσωτοι τὰ δὲ ἀνελεύθεροι, καὶ ὅλωσ ἀνώμαλοι κακῶσ.

ὅταν μὲν γὰρ καλῶσ ἀνώμαλοι ὦσιν, οἱ μέσοι γίγνονται· ἐν τῷ μέσῳ γὰρ ἐστί πωσ τὰ ἄκρα.

αἱ δὲ ἐναντιώσεισ οὐ δοκοῦσιν ὑπάρχειν τοῖσ ἄκροισ πρὸσ τὸ μέσον ὁμοίωσ ἀμφότεραι, ἀλλ’ ὁτὲ μὲν καθ’ ὑπερβολὴν ὁτὲ δὲ κατ’ ἔλλειψιν.

αἴτια δὲ τά τε πρῶτα ῥηθέντα δύο, ὀλιγότησ τε, οἱο͂ν τῶν πρὸσ τὰ ἡδέα ἀναισθήτων, καὶ ὅτι ἐφ’ ὃ ἁμαρτάνομεν μᾶλλον, τοῦτο ἐναντιώτερον εἶναι δοκεῖ· τὸ δὲ τρίτον, ὅτι τὸ ὁμοιότερον ἧττον ἐναντίον φαίνεται, οἱο͂ν πέπονθε τὸ θράσοσ πρὸσ τὸ θάρσοσ καὶ ἀσωτία πρὸσ ἐλευθεριότητα.

περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἀρετῶν τῶν ἐπαινετῶν εἴρηται σχεδόν·

περὶ δὲ δικαιοσύνησ ἤδη λεκτέον.

상위

Aristotle (아리스토텔레스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION