Aretaeus, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU XRONIWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ιδ’. Θεραπεία Σπληνόσ.

(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU XRONIWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ιδ’. Θεραπεία Σπληνόσ.)

Ἐν τῇσι χρονίῃσι νούσοισι ἡ ἀμβολὴ τῆσ ἰητρείησ κακόν. ὑπ’ ἀμβλακίησ γὰρ ὀκέλλει ἐσ ἀνήκεστα πάθεα. φύσι γὰρ ὡδὶ ἴσχει, ὡσ μὴ Ῥηϊδίωσ ἀποφοιτῆσαι, ἢν ἐσβάλλῃ ἅπαξ. ἢν δὲ καὶ ἐκδηθύνῃ, χρόνῳ καρτερὰ ἔσται καὶ ξυναποθνήσκειν γίγνεταί κοτε· καὶ τὰ σμικρὰ μεζόνων ποιέεται διαδέξιασ· κἢν τὸ πρόσθεν ἐσ κίνδυνον ἀσινὲσ ᾖ, ὁ τόκοσ τῶνδε γίγνεται ὀλέθριοσ. χρὴ ὦν μήτε τὸν νοσέοντα σιγῆν αἰδοῖ τοῦ ἐλέγχου τῆσ νούσου, μηδὲ ὑποδιδρήσκειν δέει τῆσ ἰητρείησ, μήτε τὸν ἰητρὸν καταμβλακεύειν. ἄμφω γὰρ ἐσ τὸ ἀνήκεστον ξυνᾴδοι. μετεξέτεροι δὲ τῶν καμνόντων, ὑπ’ ἀγνωσίησ τε τῶν παρεόντων καὶ τῶν αὖθισ ἐσομένων ἐσ τέλοσ ξυνδιαιτέονται τῇ νούσῳ. ἐπὶ γὰρ τοῖσι πλείστοισι οὔτε ὄλλυνται, οὔτε ὀρρωδέουσι θάνατον. διὰ τάδε ὦν ἰητρῷ σφεασ αὐτοὺσ οὐδ’ ἐπιτρέπουσι. πίστισ δὲ τουτέων κεφαλαίη, ἧσ ἄμφι πρότερον φράσω. Κεφαλὴ δὲ, ὁκόσον ἐσ ζωὴν ἀναγκαῖον, τοσόνδε νούσῳ χαλεπωτάτη · καὶ τῶν ἀμφὶ τήνδε νούσων ἡ μὲν ἐσβολὴ εὐπαθὴσ, ἐπὶ σμικρῷ ἄλγεϊ καὶ ἤχοισι ὤτων καὶ βάρεϊ. εἰ δὲ αὔξησιν προσλάβοι, καὶ τὰ τέλη ὀλέθρια. μὴ ὦν μηδὲ τὰ σμικρὰ ὑπερορῆν ἄλγεα· σμικροῖσι γὰρ καὶ τοῖσι ἄκεσι μετεξετέροισι ἰήθη. ἢν δὲ πρόσω μὲν ἥκῃ χρόνου, μέζω γὰρ προσεπιγίγνεται ἄχθεα, τάμνειν τὴν ἐπ’ ἀγκῶνι φλέβα· πρόσθεν δὲ δυοῖν ἡμέραιν οἶνον πιπίσκειν. ξυντεκμαιρόμενον δὲ τὴν δύναμιν τὸ πλῆθοσ ἀφαιρέειν. ἄριστον δὲ μὴ ἐσάπαξ, ὡσ ἡ δύναμίσ τε ἀνέχηται τὴν πληθὺν τῆσ ἀφαιρέσιοσ , ξυνεχέσ τε τοῖσι αὐτέοισι μοχλεύηται ἡ νοῦσοσ. ὧδε μέντοι πάσῃσι τῇσι χρονίῃσι νούσοισι ξυνῳδόν · μεσηγὺ δὲ τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν ἁδροτέρωσ διαιτᾶν, ἔπειτα τὴν ἱερὴν, τὸ καθαρτήριον, ξὺν μελικρή τῳ πιπίσκειν. ἀπάγει γὰρ μάλιστα ἥδε ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ τῆσ νούσου τὴν τροφήν. πλῆθοσ δὲ τοῦ φαρμάκου, ὁκόσον τέσσαρεσ ἢ πέντε ὁλκῆσ δραχμαί · κἢν εὖ καθαίρηται , λούειν τε καὶ οἶνον διδόναι καὶ τὴν δύναμιν αὔξειν· ἔπειτα αὖθισ τάμνειν φλέβα τὴν ἐπὶ τῷ μετώπῳ τὴν ὀρθήν. κυριωτάτη γὰρ ἥδε ἡ ἀφαίρεσισ· τὸ δὲ πλῆθοσ ὅσον κοτύλησ ἢ σμικρῷ πλεῖον. λύειν τε μὴ περαιτέρω, κενεαγγ έειν γὰρ οὐ χρή· ἔπειτα τὰσ κόμασ ξυρῷ ἀφαιρέοντα σικύην τῇ κορυφῇ προσβάλλειν προτέρην. τὴν δὲ ἑτέρην τὴν μεσηγὺ τῶν ὠμοπλατέων ἐρείδειν ἀναίμακτον , σχάζειν τε τὴν ἐπὶ τῆσ κορυφῆσ ἀφειδέωσ ἔσ τε πλήθεοσ ὁλκὴν καὶ ἐσ τὴν τοῦ βάθεοσ ἐντομήν · κεφαλαίην γὰρ τὰ μέχρισ ὀστέων ὀνίνησι ἰήματα. ἢν δὲ ἐσ ὠτειλὴν ἥκῃ τὰ τρώματα, τὰσ ἀρτηρίασ ἐκτάμνειν διπλαῖ δέ· αἱ μὲν κατόπιν εἰσὶ ὤτων σμικρόντι προσωτέρω, δῆλαι δὲ ταῖσ διασφύξεσι · αἱ δὲ τοῦ ὠτὸσ ἐσ τοὔμπροσ θεν, αὐτῶν πλησίον. παράγεται γὰρ τῷ ἀντιτράγῳ, ἀτὰρ καὶ αἵδε δῆλαι διασφύξεσι . τάμνειν δὲ πρὸσ τοῖσ ὀστέοισ τὰσ μέζονασ · αἵδε γὰρ ὀνηϊσταί. ἐπικέαται καὶ ἕτεραι ἑκάστῃσι, κάρτα λεπταὶ, ἃσ οὐδ’ ὄφελοσ ἐκτάμνειν. ὁ δὲ τρόποσ ἐν τῇσι χειρουργίῃσι λέλεκται. μέγα δὲ τὸ ἄκοσ κεφαλαίῃσι καὶ ἐπιληψίῃ, καὶ σκοτώμασι, καὶ ξυμβλήδην ἁπάσῃσι τῇσι τῆσ κεφαλῆσ νούσοισι. Ἐπὶ πᾶσι δὲ φλέγμα ἄγειν χρὴ προκενώσαν τα τὴν γαστέρα ἢ καταπότῳ ὑπηλάτῳ, ἢ κλυσμῷ· ἄλλοτε μὲν ἐκ Ῥινῶν πταρμικοῖσι, ἄλλοτε δὲ διὰ στόματοσ τοῖσι ἄγουσι φλέγμα. εἴδη δὲ πταρμικῶν μὲν πέπερι, στρουθίου ἡ Ῥίζα, κάστοροσ ὄρχισ· τάδε καὶ ξυνῆ· ἐσ λεπτὰ δὲ κόψαντα καὶ σήσαντα καλάμῳ ἐμφυσῆν ἢ καυλῷ πτεροῦχηνὸσ παχέϊ. ἀγωγότερον δὲ τῶνδε καὶ βιαιότερον εὐφόρβιον ξύν τινι τῶνδε μιχθέν· ἀτὰρ καὶ ἐλαίοισι δὲ μίσγεται γλευκίνῳ, σικυωνίῳ, ἢ τῷ ἀπὸ στύρακοσ μύρῳ. ὑγρὸν δὲ γίγνεται κάρτα ὡσ ἔκχυτον · ἐγχεῖται δὲ διὰ τοῦ Ῥινόσ γ’ αὐλοῦ. δίδυμοι δὲ οἵδε ξυμφυέεσ ἀπὸ μιῆσ ἐκροῆσ, ὡσ ἐσάπαξ ἀμφοτέροισι ἐγχέειν. οὐ γὰρ ἀνασχετὸν ἡ διάστασισ ἑκατέρου μυκτῆροσ ἰδίῃ καὶ ἰδίῃ. πίμπραται γὰρ ἡ κεφαλὴ αὐτίκα καὶ δριμὺ ἄλγοσ αἱρέει· τὰ δὲ διὰ τοῦ στόματοσ ἄγοντα φλέγμα, σίνηπι, κόκκοσ ὁ τῆσ κνίδησ, πέπερι, σταφὶσ ἀγρίη· τάδε ξὺν ἀλλήλοισι, καὶ ἰδίῃ· ἐπεὶ δὲ καὶ τῷ μασήσασθαι μὲν αὐτὰ καὶ τὸ πτύειν ξυνεχέσ ἐστι· καὶ ὕδατι ἢ μελικρήτῳ μίξαντα διδόναι, κλύζειν τε τὸ στόμα καὶ ἐσ τὰ παρίσθμια παρώσαντα ἀνατάσι τοῦ αὐχένοσ, τῷ τῆσ ἐκπνοῆσ πνεύματι κλύζειν · ἐπὴν δὲ, ἐσ ὅσον θέλῃσ, τὸ φλέγμα ἀγάγῃσ, λούειν καὶ καταιονεῖν τὴν κεφαλὴν κάρτα πολλῷ θερμῷ ὕδατι ἐσ διαπνοήν. ἰσχυραὶ γὰρ γίγνονται σφηνώσιεσ. Δεῖπνον εὐτελέσ · ἔστω δὲ καὶ οἶνοσ ἐσ ἀνάκλησιν τοῦ στομάχου· μάλα γάρ τοι καὶ ὅδε πονέει. ἐπὴν δὲ μεσηγὺ τὴν δύναμιν ἑδράσῃσ, κλυσμῷ χρέω τῷ ξυνήθεϊ, λίτρου πολλὸν ἐμπάσσων, ἢ Ῥητίνησ τῆσ ἀπὸ τῆσ τερμίνθου τοῦ δένδρεοσ ἐντήκων ὁλκῆσ δραχμὰσ δύο· ἐσ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέρην αἷμα τῆσ Ῥινὸσ ἔνδον ἀφαιρέειν, ὡσ εἴσω παρωθεῖσ θαι τὸ ὄργανον κατειάδιον εὔμηκεσ, ἢ τὸ καλεόμενον τορύνην. ἢ εἴ τισ ἐλλειπῶσ πρὸσ τάδε ἔχει, χηνὸσ χρὴ πτεροῦ τοῦ καυλοῦ τοῦ παχέοσ ἀπογλύψαντα τάμνειν τὰ νεῦρα ἐσ ὀδόντασ ὅκωσ πριστῆρα · καὶ τόδε ἐσ Ῥῖνα κατιέναι, μέσφι τῶν ἠθμοειδῶν· ἔπειτα ἀμφοτέραισι χερσὶ κινέειν, ὡσ ξυγχαράσσοιτο ὑπὸ τῶν ὀδόντων ὁ χῶροσ. Ῥηϊδίη δὲ καὶ πολλὴ τοῦ αἵματοσ ἡ φορή· φλέβεσ γὰρ ἰσχναὶ τῇδε κραίνουσι καὶ τὰ σώματα μαλακὰ καὶ εὔτμητα. ἐάσι δὲ καὶ τοῖσι δημότῃσι πολλοὶ τῆσ ἐγχαράξιοσ οἱ τρόποι καὶ βοτάνῃσι τρηχείῃσι καὶ φύλλοισι δάφνησ ξηροῖσι, ἐνθέντεσ τάδε τοῖσι δακτύλοισι κινέειν εὐτόνωσ. κενώσαν τα δὲ ὁκόσον χρή· ἑ̓́στω δὲ πλῆθοσ ἐσ κοτύλησ τὸ ἥμισυ·̓ μάσσειν σπόγγοισι καὶ ὀξυκρήτῳ , ἢ ξηρόν τι ἴσχαιμον ἐμφυσῆν, κηκῖδα, ἢ σχιστὴν στυπτηρίην, ἢ βαλαύστιον. Ἢν δὲ ἐπὶ τουτέοισι ἡ κεφαλαλγίη μίμνῃ, κἤν ποτε ἀποπαύηται, αὐτὸ χρὴ ἐσ τέλοσ ἥκειν τῆσ ἰητρείησ. φιλυπόστροφον γὰρ κακὸν, καὶ ἐν ἕδρῃἷζον τὰ πολλὰ φωλεύει. χρὴ ὦν ἀφαιρέοντα τὰσ κόμασ ξυρῷ, ̔καὶ γὰρ τόδε κεφαλῇ ὀνηϊστὸν,̓ καίειν πυρίῃσι καυτήρων, ἐπιπολῆσ μὲν ἐσ μύασ· ἢν δὲ μέσφι ὀστέου ἐθέλῃσ, ἀπάνευθεν καὶ τῶν μυῶν· μύεσ γὰρ καυθέντεσ ἐάσι σπασμῶν προκλήσιεσ. κἢν μὲν ἐπιπολῆσ καύσῃσ, οἶνον εὐώδη λευκὸν ξὺν Ῥοδίνῳ καταιονεῖν ἅλισ. ὀθόνην δὲ χρὴ τέγξαντα ἐπιπεταννύναι τῇσι ἐσχάρῃσι μέσφι ἡμέρησ τρίτησ· ἢν δὲ βαθεῖαι ἐώσι αἱ ἐσχάραι, πράσου χρὴ κόμην ξὺν ἁλὶτρίψαντα ἠδὲ ἐσ ὀθόνην ἐγχρίσαντα τιθέναι · τῇ δὲ τρίτῃ κηρωτὴν ἐκ Ῥοδίνου ἐπὶ τοῖσι ἐπιπολαίοισι, ἢ φᾳκὸν ξὺν μέλιτι ἐπὶ τῇσι βυθίοισι ἐσχάρῃσι τιθέναι. ὁκόσα δὲ ἐπὶ ὠτειλῇ φάρμακα ἄλλῃ πη γεγράψεται . ἔταμόν τινεσ ὑπὲρ μέτωπον κατὰ τὴν στεφάνην τὸ δέρμα ἄχρισ ὀστέου· καὶ τόδε ἐπιξέσαντεσ ἢ ἐπικόψαντεσ μέσφι διπλόησ ἐσ σάρκωσιν ἤγαγον. οἱ δὲ καὶ ἐσέτρωσαν τῷ οστέῳ, μέσφι μήνιγγοσ . εὔτολμα δὲ τὰ ἄκεα· ἀλλὰ χρῆσθαι, κἢν ἐπὶ πᾶσι μὲν ἡ κεφαλαί η ἐπιμίμνῃ, ὁ δὲ νοσέων εὔθυμοσ, καὶ ὁ τόνοσ τοῦ σώματοσ ἀγαθόσ. Ἢν ἐκ προσαγωγῆσ ἐώσι, γυμνάσια ὀρθὰ ἐσ στέρνα καὶ ὤμουσ, χειρονομίη , ἁλτήρων βολὴ, ἔξαλσισ, καὶ ἡ ξυνευπαί δευτοσ ἐν τούτοισ ἀνείλησισ· τρῖψισ τὰ πρῶτα καὶ τὰ ὕστατα σκελῶν, κεφαλῆσ δὲ ἐσ μέσον. Πιττοκοπίητῷ ἐμπάττειν ξυνεχήσ· φοινίσσειν δὲ καὶ τὴν κεφαλὴν, ἄλλοτε μὲν σίνηπι ξὺν ἄρτῳ διπλόῳ ἐγχρίοντα, ὡσ μὴ ἀφόρητον εἰή τὸ πῦρ· ἄλλοτε δὲ φάρμακα ξυναλείφοντα, ὡσ τὸ ξύνθετον τὸ διὰ τῆσ λιμνήστιδοσ καὶ εὐφορβίου καὶ πυρέθρου · ἔχει δὲ καὶ ἀνώδυνον περί τε τὸν ἐν καιρῷ πόνον καὶ ἐσ μόχλευσιν τῆσ Ῥίζησ τοῦ κακοῦ, θαψίησ ὁ ὀπὸσ, καὶ τὰ ξὺν τῇδε φάρμακα, ὁκόσα ἐσοιδαίνει τὸ δέρμα, καὶ ἰόνθοισι ἴκελα ἐκφύει βλαστήματα. Δίαιτα δὲ ἡ μὲν ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν ἀλγέων λεπτὴ, ὀλιγοποτίη καὶ ὑδροποτίη, ἐπίπροσθεν μάλιστα ἄκεόσ τινοσ. ξύμπαν δὲ, δριμέων μὲν ἄφεξισ, κρομμύων καὶ σκορόδων καὶ ὀποῦ τοῦ σιλφίου, σινήπιοσ δὲ μὴ πάγχυ, καὶ γὰρ τὸ δριμὺ αὐτέου πρὸσ τῇ τοῦ στομάχου ἀρετῇ καὶ ἐσ κεφαλὴν οὐκ ἄχαρι, φλέγμα χύον, καὶ διαπνέον, ἢ διελαῦνον κάτω. ὀσπρίων κάκιστον κύαμοσ καὶ τὰ τοῦδε εἴδεα, πισσοὶ, καὶ ὠχροὶ, καὶ δολιχοί · δεύτερον φακοὶ, οἵ γε ἔχουσι μέν τινασ ἀρετὰσ πέψιόσ τε καὶ ἐκκρίσιοσ, κεφαλῆσ δὲ πλήσμιοι καὶ πόνου ποιητικοί· πλὴν ἑψηθέντεσ ξὺν πεπέρι οὐκ ἀποξενωτέοι· χόνδροι δὲ οἵ τε πλυτοὶ χαρίεντεσ ξὺν οἴνῳ, καὶ μέλιτι ὅσον ἡδῦναι· καὶ τὸ ἐκ τουτέων Ῥόφημα καὶ οἱ ξὺν ἁπλοῖσι ζωμοῖσι. καλοὶ γὰρ καὶ οἱ ἐν τῇ καρυκείᾳ καρποὶ, κάρου, κοριάνου, ἀνίσου, σελίνου · τουτέων δὲ κρέσσων ἡ ἡδύοσμοσ ἡ βοτάνη, καὶ γλήχων πρὸσ τοῖσι εὐώδεσι, ἴσχουσί τι καὶ οὔρων ἀγωγὸν καὶ φυσῶν ἔξοδον. κρεῶν δὲ πονηρὰ μὲν τὰ παλαιὰ πάντα· νεοσφαγῆ δὲ ἀλέκτοροσ, πτηνῶν ἡ φάσσα, ἡ πελειὰσ, καὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα μὴ μάλιστα πίονα. συῶν τὰ ἄκρεα, λαγωὸσ ὀπτόσ· βοὸσ δὲ καὶ ὀί̈οσ παχῦνόν τε καὶ κεφαλῆσ πλήσμιον · ἔριφοσ δὲ οὐ πάντη κακόσ· γάλα καὶ τυροὶ κεφαλαλγέεσ. ἰχθύων οἱ πετραῖοι, ἠδὲ ὁκόσοι κατὰ χώρην ἄριστοι. λαχάνων δὲ ἑφθῶν μὲν ὁκόσα οὔρων καὶ κοιλίασ ὑπαγωγὰ, μαλάχη, βλίτον, τεῦτλον, ἀσπάραγοι· δριμὺ δὲ καὶ κράμβη· ὠμὰ δὲ, θριδακίνη πάντων ἄριστον · Ῥίζαι δὲ πονηραὶ καὶ ἑφθαὶ, Ῥαφανῖδεσ, γογγυλίδεσ , σταφυλῖνοι · οὐρητικὰ μὲν, πλήσμια δέ· σίσαρονφυῶδεσ μὲν καὶ στομάχου ἐπαρτικόν. οἶνοσ λευκὸσ, λεπτὸσ, γλυκὺσ μὲν ἐγγεγράφθω , στύψιοσ ἔχων, ὡσ μὴ ἴσχειν τὴν γαστέρα · τράγημα πᾶν κεφαλαλγὲσ , πλὴν φοίνικεσ πάσησ ἰδέησ· σῦκον δὲ ὀπώρῃ καὶ σταφυλὴ προσηνὲσ, καὶ ὅ τι ἂν ἐπὶ τῆσ ὡρ́ησ ἄριστον· πλησμονὴ πάντων καὶ τῶν ὠφελούν των κακόν. κάκιον δὲ ἀπεψίη· κόποι ἀπεψίησ μὲν ἀσινέστεροι, ἐπιβλαβέεσ δὲ καὶ οἵδε. περίπατοι ἑώθεν, ἐπὶ τῆσ κοιλίησ ἐκκρίσι · εὔπνοοι δὲ καὶ εὔφοροι · ἄριστοι δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῷ δείπνῳ· αἰώρη μακρὰ, νήνεμοσ, ἀνήλιοσ τῇ κεφαλῇ· κακὸσ γὰρ αὐτέῃ ὁ σείριοσ. ὁμιλίη γυναικὸσ κεφαλῇ, νεύροισ, κακὸν ἐπίσπαστον. ἀποδημίη ἐσ θερμότερον ἀπὸ ψυχρῶν, καὶ ἀπὸ ὑγρῶν ἐσ ξηρότερον. ξύμφοροσ δὲ πλοῦσ καὶ ἐν θαλάσσῃ διεξαγωγὴ τοῦ βίου· κἢν παράλιόσ τισ ᾖ, ἀγαθὸν λούεσθαίτε τῇ ἅλμῃ ψυχρῇ, καὶ νήχεσθαι τῇ θαλάσσῃ, καὶ τῇσι ψάμμοισι ἐγκαλινδέεσθαι, καὶ βιοτεύειν ἐσ θάλασσαν. Ἑτεροκρανίησ ταὐτὰ ἄκεα. ὁκοῖα γὰρ τῇ κεφαλῇ ὅλῃ ἄκεα πρόσφορα, τοῖσδε πρὸσ ἅπαν τῆσ κεφαλῆσ μέροσ χρέεσθαι καλόν. ὁκόσοισι δὲ ἐκ τῶνδε ἄφυκτοσ ἡ νοῦσοσ, ἐλλεβόρῳ χρέεσθαι, τῇ ἐσχάτῃ καὶ δυνατωτάτῃ πάντων ἀγωγῇ. Καὶ ἐκ διαδέξιοσ μὲν κεφαλαίησ γίγνεται σκοτοδινίη · ἀτὰρ καὶ αὐτὴ πρώτη ἐπ’ αἰτίῃσι φύεται, αἱμορρο ί̈δων Ῥόου ἐπισχέσι · κἢν ἀπὸ Ῥινὸσ αἷμα μὴ Ῥέῃ, πρόσθεν Ῥέον, ἢ μὴ διαπνέηται τὸ σκῆνοσ, ἢ ἱδρῶτι, ἢ πόνῳ, πρόσθεν πονεύμενον. ἢν μὲν ὦν ἐπὶ τῇ κεφαλαί ῃ ξυστῇ, τάδε χρὴ πρήσσειν ἐσ ἰήσιν, ὁκόσα ἐπὶ τῇσι κεφαλαίῃσι λέλεκται· τίσι δὲ καὶ βιαιότερον ἰῆσθαι χρὴ ἐσ τέλοσ τῶν ἀκέων, ὕστερον φράσω· ἢν δὲ ἀπό τευ ἐπισχέσιοσ ὑγρῶν ἡ νοῦσοσ ἀποβῇ, τὴν ξυνήθη ἔκκρισιν κινέειν. ὑγιεινὸν γὰρ τῆσ φύσιοσ ἡ παλινδρομίη. ἢν δὲ ἡ μὲν μέλλῃ, τὸ δὲ πάθοσ αὔξῃ, ἐπὶ μὲν τῇσι ἄλλῃσι ἐπισχέσεσι, τῇσι διὰ Ῥινὸσ, ἢ ἱδρώτων, φλέβα τάμνειν τὴν ἐπ’ ἀγκῶνι· ἢν δ’ ἐπὶ ἥπατι πλημμύροντι, ἢ σπληνὶ, ἤ τινι τῶν ἐν τοῖσι μέσοισι σπλάγχνων, ἀρῆγον ἡ σικύη. χρὴ δὲ ὁκόσον ἂν ἐκ φλεβὸσ πολλὸν ἐκρέῃ, τοσόνδε ἐκ τῶνδε ἀφαιρέειν αἷμα. τόδε γὰρ τῆσ προφάσιοσ ἡ τροφὴ, ὥσπερ δὴ καὶ γαστήρ· ἐπὶ δὲ τῷδε τὰ τῆσ κεφαλῆσ ἄκεα ξυνάπτειν, φλέβα τὴν ἐπὶ τῷ μετώπῳ ὀρθὴν τάμνοντα, ἢ τὰσ ἑκατέρωθεν τῆσ Ῥινὸσ πρὸσ τοῖσι κανθοῖσι, σικύην τῇ κορυφῇ προσβάλλειν, ἐκκόπτειν τὰσ ἀρτηρίασ· ξυρεῖν τὴν κεφαλὴν, φοινίσσειν , φλέγμα ἄγειν διὰ Ῥινῶν πταρμικοῖσι , ἢ διὰ στόματοσ, ὅκωσ ἔλεξα· ἅπαντα πρήσσειν ἐν κόσμῳ τῷ ἐπὶ τῇ κεφαλαίῃ εἰρημένῳ, πλὴν ὁκόσον κυκλαμίνου χυλὸσ, ἢ ἀναγαλλίδοσ, ἐγχυτὸσ εἰσ τὴν Ῥῖνα, ἔχει τὴν πρόσθεσιν. Ἐπὴν δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν ἀκέων ἵκγῃ ἐσ τέλοσ, ὁκοσα βιαιότερα ἐσ τοὺσ σκοτώδεασ, τάδε χρὴ πρήσσειν · ἐμέτοισι τοῖσι ἀπὸ δείπνου, ἠδὲ τοῖσι ἀπὸ Ῥαφανίδων χρέεσθαι, τὸ ἐκ τοῦδε δέον ἐστὶ, ἀτὰρ ἠδὲ ἐσ ἐλλεβόρου παρασκευήν · μελέτῃσι γὰρ χρὴ τοῦ στομάχου ἐμέειν, ἐπὶ τοῖσι δεινοτέροισι ἐμετηρίοισι· ἀτὰρ καὶ τὸ φλέγμα λεπτότερον νῦν γίγνεται, καὶ ἐσ τὸν ἐλλέβορον εὔχυτον · ἐλλεβόρου δὲ δόσιεσ πλεῦνεσ, τοῖσι μὲν ἰσχυροτέροισι ὀρέξαι ἐσ μέγεθοσ σησάμου, ἢ ὀλίγον ἁδρότερον τετμημένον · ξὺν χόνδρῳ τε πλυτῷ ἢ φακῷ ἡ δόσισ· σταθμὸσ δὲ ὁλκῆσ δραχμαὶ δύο. ἐπὶ δὲ τῶν ἀσθενεστέρων καὶ ἰσχνοτέρων τὸ ἕψημα ξὺν μέλιτι· μέτρον μυστίλαι δύο ἢ τρεῖσ· τῆσδε ποιήσιοσ ὁ τρόποσ ἄλλῃ πη λελέξεται. μεσηγὺ δὲ ἑκάστου ἄκεοσ, ὑπανατρέφειν τὸν νοσέοντα, ἐσ τὴν τῶν μέσων ὑπομονήν. Ἀρήγειν δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσι παροξυσμοῖσι ὧδε· διαδέειν μὲν τὰ σκέλεα ὑπὲρ σφυρὰ καὶ γούνατα, καὶ χειρὸσ καρπούσ τε καὶ βραχίονασ ἔνερθε τῶν ὤμων πρὸσ τοῖσι ἀγκῶσι. τέγξιεσ κεφαλῆσ · Ῥόδινον μύρον ξὺν ὄξεϊ· ἐνεψῆσαι δὲ χρὴ τῷ ἐλαίῳ ἑρπύλλιον, ἢ σπονδύλιον, ἢ κισσοὺσ, ἤ τι τοιόνδε. ἀνάτριψισ ἄκρων καὶ προσώπου· ὄσφρησισ ὄξεοσ, γλήχωνοσ, ἡδυόσμου, καὶ τάδε ξὺν ὄξεϊ. διάστασισ τῆσ γένυοσ· ἔσθ’ ὅπη γὰρ ἐρείδουσι τὰσ γνάθουσ · γαργαλισμὸσ παρισθμίων, ἐμετοῦ πρόκλησισ. ἐπὶ γὰρ ἐγχύσι κοτὲ φλέγματοσ ἀνέγροντο ἐκ τοῦ ζόφου. τάδε μὲν ὦν ἐσ τὴν τοῦ παροξυσμοῦ παρηγορίην, καὶ σκέδασιν τοῦ ζοφώδεοσ. Διαίτησ δὲ περὶ ἁπάσησ τῆσ ἐν τῇ θεραπείῃ καὶ τῆσ ἐσ αὖθισ τάδε γιγνώσκω. ὕπνοσ πουλὺσ κακὸν, καὶ ἀϋπνίη. πουλὺσ μὲν γὰρ ναρκᾷ τὰσ αἰσθήσιασ τῆσ κεφαλῆσ. ἀτμῶν πλημμύρᾳ, ὄκνοσ ἁπάσησ πρήξιοσ. τάδε μέντοι βάρεοσ καὶ ἤχων καὶ μαρμαρυγῶν ἐστι αἴτια, τῆσ νούσου τὰ ξύμβολα · ἀγρυπνίη δὲ ἄπεπτον, ἄτροφον, καματηρὸν τῷ σκήνεϊ, ἄθυμον, εὐπαράγωγοσ ἡ γνώμη· διὰ τάδε Ῥηϊδίωσ μαίνονται καὶ μελαγχολέουσι οἵδε· ξύμφοροσ δὲ ὁ μέτριοσ, ἐσ τὴν τῆσ τροφῆσ οἰκονομίην , καὶ ἐσ ἀνάπαυλαν τῶν δι’ ἡμέρασ καμάτων. πρόνοια καὶ ἐπιμονή προεδρίη τῆσ κοιλίησ ἐσ ἀπόκρισιν· διαπνοῆσ γὰρ ἡ μέζων αἰτίη, κοιλίη. ἀνάτριψισ αὖθισ σκελῶν δι’ ἡμιτυμβίων τρηχέων μέσφι φοινίξιοσ, ἔπειτα νώτου καὶ πλευρέων, ὕστατα κεφαλῆσ · ἀπὸ τουτέων περίπατοι, προσηνέεσ μὲν ἀρχῆθεν καὶ ἐσ ἀπόπαυσιν, ἐπίτροχοι δὲ οἱ μέσοι, ἠρεμίη, κατάστασισ τοῦ πνεύματοσ ἐπὶ τοῖσι περιπάτοισι ἔστω. ἀναφωνέειν χρὴ, τοῖσι βαρέσι φθόγγοισι μᾶλλον χρεόμενον ἠχέειν. ὀξέεσ γὰρ, κεφαλῆσ διαστάσιεσ , κροτάφων παλμοὶ, ἐγκεφάλου διασφύξιεσ , ὀφθαλμῶν πρήσιεσ, ἤχων ἀκοή· μετρίη ὀξυφωνίη κεφαλῇ ὀνήϊστον· ἔπειτα δὲ καιρὸσ αἰώρησ, ἐσ διαπνοὴν τοῦ παντὸσ κεφαλῆσ βάρεοσ, πλῆθοσ δὲ ἔσται πολλὸν, πλὴν ὁκόσον ἀκάματον ᾖ· μηδὲ ἐπὶ ἐλιγμοῖσι τοῖσι τοῦ χωρίου, μηδὲ ξυνεχέσι καμπῇσι, αἰώρη γιγνέσθω. ἰλίγγων γὰρ τάδε προκλήσιεσ. εὐθέεσ δὲ καὶ μακροὶ καὶ λεῖοι ἔστων καὶ οἱ περίπατοι. ἢν μὲν ὦν ἐν ἔθει ἐώσι ἀρίστου, ἄρτου μόνου ὀρέγειν, ὁκόσον μηδὲν ἐμποδὼν τοῖσι γυμνασίοισι ἔμμεναι, προπεπέφθαι γὰρ χρή· κεφαλὴ καὶ χεῖρεσ, καὶ αἱ τῶνδε τρίψιεσ · ἐπὶ δὲ τοῖσι οἱο͂ν πρηέωσ ἐσ ἀνάκλησιν θέρμησ, καὶ εὐσαρκίησ, καὶ τόνου· ἔπειτα κεφαλὴν τρίβεσθαι ὄρθιον ἑωυτέου μέζονι ὑπέχοντα · ἀτὰρ καὶ τὰ γυμνάσια ἐσ τραχήλου πρήσιασ, καὶ ἐσ δίωσμον χειρῶν συντείνει, εὐπαιδεύτωσ· ὑπεραιωρεῦντα δὲ χρὴ τὴν κεφαλὴν, καὶ τὰσ ὄψιασ γυμνάζειν χειρονομίῃ , ἢ δίσκων βολῇ, ἢ φιλονεικεῦντα πυγμῇ· κακὸν δὲ σφαῖρα, μικρή τε καὶ μεγάλη· τῆσ γὰρ κεφαλῆσ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν αἱ δινήσιέσ τε καὶ ἐνστάσιεσ σκοτώματα ποιέουσν. ἄριστον ἀφάλσεισ καὶ δρόμοι. τὸ ὀξὺ μὲν πᾶν ἐσ τὰ σκέλεα πάντων τονώσιεσ· ψυχρολουσίη ἀλουσίησ κρέσσων · ἀλουσίη δὲ θερμολουσίησ· στῦψαι, πυκνῶσαι, ξηρῆναι κεφαλὴν ψυχρολουσίη δυνατωτάτη , ὑγείησ ἡ κατάστασισ · ὑγρῆναι, λῦσαι, ἀχλυῶσαι, θερμολουσίη δυνατωτάτη . κεφαλῆσ γὰρ νούσου αἱ προφάσιεσ· τοιοίδε καὶ οἱ νότοι, βαρυήκοοι. ἡσυχίη ἐπὶ τοῖσι γυμνασίοισι, ἐσ κατάστασιν τοῦ ταράχου. πίεσισ τῆσ κεφαλῆσ ἐσ τὴν τοῦ δέρματοσ ξῦσιν. Προπόσιεσ ὕδατοσ, ἢ οἴνου ὑδαρέοσ · ἄριστον εὐτελέσ · λαχάνων κόμησ τὰ μαλθακτήρια, μαλάχησ, τεύτλου, βλίτου. ἔμβαμμα εὐστόμαχον , εὔστομον, κοιλίησ μαλθακτικὸν, ἀβαρὲσ δὲ κεφαλῇ, διὰ θύμου, ἢ θύμβρησ, ἢ σινήπιοσ. ὠῶν τὰ θερμὰ χειμῶνοσ· θέρεοσ δὲ τὰ ψυχρὰ, γυμνὰ τοῦ ὀστρακώδεοσ, μὴ ὀπτά· ἐλαῖαι, φοίνικεσ, τάριχοσ ὡραῖον, χόνδροσ πλυτὸσ, ξύν τινι τῶν γλυκέων, ὁκόσον ἡδῦναι, αἱρετόν. ἐπὶ τοῖσδε ἅλεσ. ἠρεμίη, ἡσυχίη καὶ ἀκοῆσ καὶ λαλιῆσ. περίπατοι, ἔνθα ἂν εὔπνοον καὶ εὔχαρι, δένδρεσι, ἢ βοτάνῃσι· ἢν δὲ ἐσ δεῖπνον ἥκῃ, μάλιστα μὲν αὖθισ ψυχρολουτέειν, σμικρὸν ὑποχρισάμενον λίπαϊ· εἰ δὲ μὴ, σκέλεα μοῦνον. τὸ δεῖπνον σιτῶδεσ, οἱο͂ν ἰτρίον, ἢ Ῥόφημα χόνδρου, ἢ πτισάνη ἄφυσοσ, ἑψήσι εὔπεπτοσ· φάρμακα δὲ τὰ ἐσ ἡδονὴν τῆσ πτισάνησ, πέπερι, γλήχων, ἡδύοσμον, κρομμύων ἢ πράσων σμικρὸν, μηδὲ ὁκόσον ἐμπλεῦσαι· ὄξεοσ δὲ τὸ δριμὺ ξύμφορον· κρεῶν τὰ ἐκ πιόνων μὴ πίονα· συῶν πόδεσ καὶ κεφαλή· πτηνὰ πάντα· τῷ πλήθεϊ δὲ τεκμαίρεσθαι· λαγώσ καὶ τὰ θηρευτὰ δέ· ἀλεκτορὶσ εὔποροσ καὶ ξύμφοροσ. τράγημα πᾶν κεφαλαλγὲσ , πλὴν φοίνικοσ, ἢ τῶν ὡραίων σύκων, ἢ σταφυλῆσ, ἢν ἄφυσοσ ὥνθρωποσ ἐῄ· ἠδὲ πεμμάτων εὔπεπτα, καὶ ἄκνισα, καὶ κοῦφα. περίπατοι · θυμηδία · ἐν ἡσυχίῃ ἐσ ὕπνον ἄφεσισ. Ἀκέων ὅτι περ μέγα καὶ δυνατώτατον ἐσ ἐπιληψίην χρέεσθαι. φυγὴ γὰρ οὐ μοῦνον ἐπιπόνου πάθεοσ καὶ κινδυνώ δεοσ ἐφ’ ἑκάστησ ὑπομνήσιοσ, ἀλλὰ καὶ ἰδέησ αἴσχεοσ, καὶ ὀνείδεοσ τῆσ συμφορῆσ. καί μοι δοκέω, εἴπερ εἰσ ἀλλήλουσ ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι ἐνέβλεπο, ὁκόσα πάσχουσι οἱ νοσεῦντεσ, οὐκ ἂν ἔτι ζώειν τλαῖεν ἄν. ἀλλὰ γὰρ τὰ δεινὰ ἑκάστῳ καὶ τὰ αἰσχρὰ ἀναισθησίη καὶ ἀθεησίη κρύπτει· ξυνομαρτεῖν δὲ τὴν ἰητρείην τῇ Ῥαστώνῃ τῆσ φύσιοσ ἄριστον, εὖτε τῇσι μεταβολῇσι τῆσ ἡλικίησ ἐσ μέγα ἀμείβει τὸν ἄνθρωπον. ἢν γὰρ ἡ ξυνήθησ τῷ κακῷ δίαιτα, ἐν ᾗ ἐμβιοτεύει ἡ νοῦσοσ, οἴχετο, οὐκέτι ἐπιφοιτέει ἐσ τὸν ἄνθρωπον · ξυναποίχεται γὰρ τῷ πρόσθεν ἡδέϊ. Ἢν ὦν τῆσ κεφαλῆσ λάβηται, ἐνοικέει· τῇδε ἅπαντα χρὴ πρήσσειν, ὁκόσα μοι ἀμφὶ κεφαλαίησ λέλεκται, ἀμφί τε τὰσ τοῦ αἵματοσ ἀφαιρέσιασ , ‐‐ἠδ’ ἀμφὶ τὰσ καθάρσιασ, ‐‐φλεβῶν τῶν ἐπ’ ἀγκῶνοσ, μετώπου τῆσ ὀρθίασ, σικύησ · τὰσ δὲ ἀφαιρέσιασ μὴ μέσφι λειποθυμίησ ποιέεσθαι, πρόκλησισ γὰρ τοῦ πάθεοσ λειποθυμίη · ἀρτηρίασ τάμνειν ἁπάσασ, τάσ τε ὤτων πρόσω τε καὶ ὀπίσω· καθάρσιασ δὲ ποιέεσθαι ἐξοχέασ τουτέων πάντων, τῇ ἱερῇ τῷ καθαρτηρίῳ καὶ τῆσ κεφαλῆσ τοῖσι ἄγουσι φλέγμα· πολλῷ δὲ δυνατώτερα ἔστω φάρμακα · φέρει γὰρ ἡ ἕξισ τῶνδε τοὺσ πόνουσ· εὐθυμίη δὲ καὶ εὐελπιστίη τίθησι τοὺσ νοσέοντασ τλήμονασ. χρεὼν καὶ πῦρ φέρειν ἐσ τὴν κεφαλήν · ἀνύει γάρ. τετρῆναι δὲ χρὴ πρῶτα τὸ ὀστέον μέχρι διπλόησ, ἔπειτα κηρωτῇσι καὶ ἐπιπλάσμασι χρέεσθαι. ἔσ τ’ ἂν ἡ μῆνιγξ τῶν ὀστέων ἀποστῇ, τερέτρῳ χρὴ περικόπτειν τὰ γυμνὰ ἢν ἔτι σμικρὰ ἀντέχῃ μέχρι αὐτομάτου ἀποσπάσιοσ, ὅτε μέλαινά κοτε τουτέων καὶ παχείη εὑρεθῇ ἡ μῆνιγξ· καὶ ἐπὴν ἐσ μύδησιν, ἢ καὶ κάθαρσιν, τοῦ ἰητροῦ εὐτόλμωσ ἀκεομένου, ἐσ ὠτειλὴν ξυμβῇ τὸ τρῶμα, ὥνθρωποσ ἐξῆλθε τῆσ νούσου. ἐπὶ πᾶσι, φοινίξιεσ κεφαλῆσ, ξυνήθεεσ μὲν, ὁκόσαι μοι ἐν τοῖσι πρόσθεν εἰρέαται· δυνατωτέρη δὲ ἡ διὰ τῶν κανθαρίδων · χρὴ δὲ ἐπίπροσθεν τῆσ χρήσιοσ, τριῶν ἡμερῶν πίνειν γάλα ἐσ τὴν τῆσ κύστιοσ φυλακήν. κανθαρί δεσ γὰρ κάρτα σίνονται κύστιν. τάδε μὲν ὦν ἢν κεφαλὴ πεπόνθῃ. Ἢν δὲ τὰ μέσα εἰσάγῃ τὴν αἰτίην καὶ τάδε ἐπάγει τὴν νοῦσον,‐‐ ἥκιστα δὲ τάδε γίγνεται· ξυμπαθέει γὰρ κεφαλῇ τὰ μέσα μᾶλλον, ὡσ ἐπὶ μεγάλῳ κακῷ, ἥπερ ἀρχὴ τῆσ νούσου,‐‐ ὅκωσ δ’ οὖν ἴσχῃ, φλέβα τάμνειν τὴν ἐπ’ ἀγκῶνι καὶ ἐπὶ τῶνδε· ἀπὸ σπλάγχνων γὰρ ἡ Ῥοή· ἀτὰρ καὶ καθαίρειν τούσδε μᾶλλον τῶν ἄλλων, καὶ τῇ ἱερῇ, καὶ κνεώρῳ, καὶ κόκκῳ κνίδησ· τάδε γὰρ φλεγμάτων ἀγωγά. τὸ δὲ καίριον αὐτέων ἡ σικύη· ἐπιθημάτων δὲ, καὶ ἐπιπλασμάτων, ὁ φόρτοσ εὔδηλοσ, καὶ πάντη γράφειν περιττὸν, εἰ μὴ ὁκόσον δύναμιν αὐτέων γινώσκειν, ὅτι χρὴ τοῖσδε λεπτῦναι, διαπνεῦσαι , εὔροα καὶ εὔπνοα ποιέειν· καὶ πεπτηρίοισι φαρμάκοισι , θερμοῖσι, ξηροῖσι, καὶ οὔρων ἀγωγοῖσι χρεόμενον, καὶ ἐν τροφῇ καὶ ἐν φαρμακίῃ· κρέσσον δὲ πάντων κάστοροσ ὄρχισ, πινόμενοσ ἐν μελικρή τῳ πολλάκισ τοῦ μηνὸσ, ὁκόσα τε ποικίλα φάρμακα τωὐτὸν πρήσσει, ἡ διὰ τῶν θηρίων ποικίλη, καὶ ἡ τοῦ Μιθριδάτεω ἐπιποικιλωτέρη· πίνειν δὲ καὶ τὴν Βηστίνου· εὔπεπτα γὰρ καὶ εὔχυμα ταῦτα καὶ οὔρων ἀγωγά. ὁκόσα γὰρ χρὴ γράφειν τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, αἵδε ἔχουσι αἱ δυνάμιεσ, κιννάμωμον καὶ κασίην, φύλλα τὰ μαλαβάθρου , καὶ πεπέριοσ καὶ σεσέλιοσ πάσασ ἰδέασ. καὶ τί γὰρ οὐκ ἂν εὑρ́οισ ἐν τοῖσδε τῶν δυνατωτάτων; λόγοσ, ὅτι καὶ γυπὸσ ἐγκέφαλοσ καὶ αἰθυίησ ὠμῆσ κραδίη, καὶ αἱ κατοικίδιοι γαλέαι βρωθέντεσ λύουσι τὴν νοῦσον· ἐγὼ δὲ τῶνδε μὲν οὐκ ἐπειρήθην· ἐθεασάμην δὲ ἀνθρώπου γε νεοσφαγέοσ ὑποθέντασ φιάλην τῷ τρώματι καὶ ἀρυσαμένουσ τοῦ αἵματοσ πίνοντασ. ὢ τῆσ παρεούσησ μεγάλησ ἀνάγκησ, τλῆναι κακὸν ἀκέσασθαι μιάσματι κακῷ· εἰ δὲ καὶ ὑγιέεσ ἐκ τούτου ἐγένοντο, ἀτρεκὲσ οὐδεὶσ ἔχει μοι λέγειν· ἄλλη δέ τισ γραφὴ ἔφραζεν, ἧπαρ ἀνθρώπου φαγεῖν. ἀλλὰ τάδε μὲν γεγράφθω τοῖσι μέχρι τῶνδε τλήμοσι. Προσαρήγειν δὲ καὶ τῇ διαίτῃ, καὶ ἑκάστοισι τῶν γινομένων, ἢ δι’ ἄλλων, ἢ δι’ αὐτοῦ. νῦν δὲ χρὴ οὐδὲν ὑπερορῆν, μηδὲ πρήσσειν τι εἰκῆ, μάλιστα μὲν ἐφ’ ἑκάστοισι σμικροῖσι πάντωσ ὠφελεῦν τα· ἢν δὲ μὴ, βλάπτοντα μηδέν. καὶ γὰρ ὁρήματα ὁκόσα μὴ θηητὰ, καὶ ἀκούσματα, καὶ γεύματα, καὶ θυητὰ μυρία ἐλέγχει τὴν νοῦσον. φράζεσθαι ὦν περὶ πάντων μάλα. ὕπνοσ πολλὸσ, παχυτὴσ , ἀργίη, ὀμίχλη τῆσ αἰσθήσιοσ· ἀγαθὸν δὲ ξυμμετρίη· κοιλίησ ἔκκρισισ ἐπὶ τοῖσι ὕπνοισι ἄριστον, μάλιστα πνευμάτων καὶ φλεγμάτων. περίπατοι μακροὶ, εὐθέεσ, ἀνέλικτοι, εὔπνοοι , ὑπὸ δένδρεσι μὲν μυρσίνησ, ἢ δάφνησ, ἢ τοῖσι δριμέσι, καὶ εὐώδεσι βοτάνῃσι δὲ, καλαμίνθῃ, γλήχωνι, θύμῳ, ἡδυόσμῳ · μάλιστα μὲν τοῖσι ἀγρίοισι, αὐτομάτοισι· ἢν δὲ μὴ, κἀν ποιητοῖσι· ἐν τοῖσι καὶ αἰῶραι μακραὶ καὶ αἵδε εὐθέεσ· ὁδοιπορίῃσι καλὸν χρέεσθαι, μὴ παρὰ ποταμὸν εἰσ τὸ Ῥεῦμα ἐνορῆν, ̔ ἰλίγγων γὰρ ποιητικὸν Ῥόοσ,̓ μηδὲ ἐσ κύκλον στρωφώμενον, μηδὲ βέμβικα δινεύμενον. ἀσθενέστεροσ γὰρ ἑδραῖον ἱστάναι τὸ πνεῦμα· ξυνελίσσεται γὰρ τῷ κύκλῳ. δίνησισ δὲ σκοτώματοσ καὶ τῆσ ἐπιληψίησ πρόκλησισ· ἀπὸ δὲ τῆσ αἰώρησ, περίπατοσ ἠρεμαῖοσ· ἔπειτα ἡ ἡσυχίη, ἐσ ἀποκατάστασιν τοῦ ἐν τῇ αἰώρῃ ταράχου · γυμνάσια δὲ ἐπὶ τούτοισι πρὸσ χεῖρασ, τριβέντων τῶν ἄκρων ἀφ’ ἡμιτυμβίου λινοῖσι ὠμοῖσι· ἄλειμμα μὴ κάρτα λιπαρόν· τρῖψισ ἐν μελλήσει μὲν οὖσα, σκληροτέρη δ’ ἐσ πύκνωσιν · οἰδαλέοι γὰρ καὶ παχέεσ οἱ πλεῖστοι. μεσηγὺ δὲ ὅλησ τῆσ τρίψιοσ κεφαλὴ ὀρθίη τετρίφθω. γυμνάσια τὰ εἰσ τὸν αὐχένα καὶ ὤμουσ· χειρονομίη · πάντα ὁκόσα μοι ἐπὶ σκοτωματικῶν λέλεκται. ἅλισ δὲ ἐνθάδε τοῦ ἐκεῖ φόρτου. πλὴν ὁκόσα ὀξύτερα χρὴ τὰ τῶνδε γυμνάσια ἔμμεναι ἐσ ἱδρῶτα καὶ θέρμην. τάδε γὰρ πάντα λεπτύνει. ἀτὰρ καὶ ἐν τῷ παντὶ βίῳ χρὴ ὀξυθυμίην ἀόργητον ἐμποιέειν. Τροφαὶ πᾶσαι παχέεσι ὀσπρίοισι, κακόν· σιτώδεισ δὲ, ἄρτοι ξηρότεροι, χόνδροι πλυτοὶ, καὶ τὰ ἐκ τῶνδε Ῥοφήματα· τὰ δὲ ἐσ ἡδονὴν φάρμακα ταὐτὰ τοῖσ πρόσθεν. τῶν δριμέων δὲ νῦν ἔστω πλεῦνα, πεπέριοσ, ζιγγιβέριοσ, λιγυστικοῦ . ἐμβάμμα τα δὲ, δι’ ὄξεοσ καὶ κυμίνου, καὶ ἡδέα καὶ χρήσιμα. κρεῶν μάλιστα μὲν ἀπείρχθω πάμπαν· εἰ δὲ μή γε, ἐν τῇ θεραπείῃ · ἐσ δὲ τὴν ἀνάληψιν ἔστω ὁκόσα κοῦφα ᾖ φύσι, οἱο͂́ν τι τὰ πτηνὰ, πλὴν νήσσησ· καὶ τῇ πέψι, ὅκωσ λαγωοὶ, ὑῶν πόδεσ, τάριχοσ · καὶ ἐπὶ τοῖσι, δίψοσ ἀγαθόν. οἴνου ὀλιγοποσίη, λευκοῦ, λεπτοῦ, εὐώδεοσ, οὐρεομένου · λαχάνων ἑφθῶν, ὁκόσα ἐσ δύναμιν δριμέα λεπτῦναι, οὖρα κινῆσαι, ὁκοῖόν τι κράμβη, ἀσπάραγοσ, κνίδη· ὠμῶν δὲ θριδακίνη ἐφ’ ὡρ́ᾳ· σίκυοσ δὲ καὶ πέπων ἀνδρὶ μὲν κρατερῷ περιττὰ, τισὶ δὲ δοτέον μέσφι γεύσιοσ. κακὸν γὰρ τῶνδε ἡ πληθὺσ, ψυχρῶν ἐόντων καὶ ὑγρῶν. σύκου χλωροῦ καὶ σταφυλῆσ ἡ χρῆσισ ὡραῖοσ· περίπατοι · ἐπὶ τοῖσι δὲ θυμηδίη ἄλυποσ. Ὀργὴ δὲ καὶ λαγνείη, κακόν· καὶ γὰρ τὸ πρῆγμα τῆσ νούσου φέρει τὰ σύμβολα. ἀπάτη δέ τισ ἔσ τε μετεξετέρουσ ἰατροὺσ συνουσίησ . ἐπεὶ γὰρ ἡ τῆσ φύσιοσ εἰσ ἄνδρα μεταβολὴ ἀγαθόν τι πρήσσει, μετεβιάσαν το τὴν παίδων φύσιν ἀώρῳ ξυνουσίῃ , ὡσ θᾶσσον ἀναρρώσ οντ εσ· ἀγνοέου σι δὲ τῆσ φύσιοσ τὴν αὐτομάτην προθεσμίην, ἐφ’ ᾗ πάντα γίγνεται τὰ ἄκεα· ἥδε γὰρ ἑκάστῃ ἡλικίῃ συντίκτει τὰ οἰκεῖα ἐν χρόνοισ ὡραίοισι. ἐν χρόνῳ γὰρ οἱ πεπασμοὶ σπέρματοσ, γενείου, πολιῆσ. τίσ ὦν ἰητρὸσ προσαλλάξαι τῆσ φύσιοσ τοῦτο μὲν τὴν ἀρχῆθεν τῶν σπερμάτων μεταβολὴν, τοῦτο δὲ τὴν ἐσ ἑκάστου προθεσμίην; ἀλλὰ καὶ προσέκοψαν ἐσ τὴν φύσιν τοῦ νοσήματοσ. οὐκέτι γὰρ ἔγκαιροί τινεσ ἐάσι τῇ ἀρχῇ τῆσ ξυνουσίησ, προσινόμενο ἀωρίῃ τοῦ πρήγματοσ. Βιοτεύειν δὲ χρὴ ἐν χώρῃσι θερμῇσι, ξηρῇσι. ψυχρὸν γὰρ, καὶ ὑγρὸν, ἡ νοῦσοσ. Χρεὼ βουλῆσ ἀμφὶ αἵματοσ ἀφαιρέσιοσ ἐν τοῖσι μελαγχολικοῖσι, ἀφ’ οὗ γίγνεται ἡ νοῦσοσ, ἀλλὰ καὶ κακοχυμίησ , οὐδ’ ἐπὶ σμικρῷ τῷ πλήθεϊ· ἢν μὲν ὦν ἡλικίησ νέησ λάβηται καὶ ὡρ́ησ ἐαρινῆσ, τάμνειν φλέβα τὴν ἐπ’ ἀγκῶνι τῷ δεξιῷ μέσην, ὅκωσ ἀπὸ τοῦ ἥπατοσ εἰή ἐπίκαιροσ ἡ Ῥοή. τόδε γὰρ τὸ σπλάγχνον αἵματοσ αἱ πηγαὶ, χολῆσ δὲ ἡ γένεσισ, ἄμφω μελαγχολίησ ἡ τροφή· τάμνειν δὲ κἢν ἰσχνοὶ ἐώσι, καὶ λείφαιμοι· σμικρὸν δὲ ἀφαιρέειν, ὁκόσον αἴσθοιτο τομῆσ ἡ δύναμισ · οὐκ ἐλεγχθείη δὲ ἐπὶ τῷ τόνῳ. καὶ γὰρ εἰ παχὺ, καὶ χολῶδεσ, καὶ πεπηγὸσ εἰή τὸ αἷμα, καὶ μέλαν ὅκωσ ἀμόργη, ἀλλὰ τόδε ἐστὶ τῆσ φύσιοσ ὁ χῶροσ καὶ ἡ τροφή. ἢν ὦν τοῦ δέοντοσ πολλὸν ἀφέλῃσ, ἀτροφίῃ ἡ φύσισ ἐξίσταται τῆσ ἕδρησ· ἢν δὲ πολύαιμοσ ᾖ, τὰ πολλὰ μὲν οὐ κάρτα γίγνεται πονηρόν· τάμνειν δὲ τὴν φλέβα· καὶ μὴ αὐτῆμαρ ὁκόσον χρὴ ἀφαιρέειν, ἀλλ’ ἐκ διαστάσιοσ · καὶ αὐτῆμαρ δέ· τὸ δὲ πλῆθοσ δηλώσουσιν αἱ δυνάμιεσ. μεσηγὺ δὲ, ἁδροτέρωσ διαιτᾶν ἐσ ἄλλησ κενώσιοσ ὑπομονήν. χρὴ γὰρ καὶ τῷ στομάχῳ ἀρήγειν, καὶ τῷ νοσέοντι καὶ κάμνοντι, τῷδε τῆσ μελαίνησ χολῆσ ἐγκεομένησ . ἐπίπροσθεν μιῆσ ἡμέρησ λεπτῶσ διατηθέντι , μέλανοσ ἐλλεβόρου δοτέον ξὺν μελικρήτῳ, σταθμοῦ ὁκόσον ὁλκὰσ δύο. ὑπάγει γὰρ ὅδε μέλαιναν χολήν· ἀτὰρ καὶ τοῦ θύμου τοῦ Ἀττικοῦ ἡ κόμη, καὶ ἥδε ἄγει μέλαιναν χολήν· ἄριστον δὲ ξυμμίσγοντα διδόναι ἑκάστου μέροσ ἓν ἐσ ὁλκὴνδύο ἀμφοῖν. λούειν τε ἀπὸ τῆσ καθάρσιοσ, καὶ οἴνου βραχὺ διδόναι, καὶ τῆσ ἄλλησ τῆσ ἐν τῇ τροφῇ χάριτοσ. στομάχου γὰρ τῇ δυνάμει καματηρὸν ἡ κάθαρσισ. μεταβαίνειν αὖθισ ἐπὶ τὰ μέσα· ἄχρι δὲ προχαλάσαντα ἐπιπλάσματι καὶ τέγξι, σικύην πρὸσ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν κοιλίην, ἢ τὸ στόμα ταύτησ, προσβάλλειν. ἥδε γὰρ ἡ ἀφαίρεσισ πολλόντι ἐπικαιροτέρη τῆσ φλεβοτομίησ· προσβάλλειν δὲ καὶ τοῖσι μεταφρένοισι μεσηγὺ τῶν ὠμοπλατέων · ἐνταῦθα τοῦ στομάχου ἐστὶ ἡ πρόσφυσισ. εἶτ’ αὖθισ ἐπανατρέφειν, καὶ ἢν τῇ διαίτῃ βλαστηθῇ ἡ δύναμισ, τὴν κεφαλὴν ξυρέειν · ἔπειτα σικύην τῇ κεφαλῇ προσβάλλειν, καὶ γὰρ ἡ πρώτη καὶ μεγίστη τῆσ νούσου ἐν τοῖσι νεύροισι αἰτίη. ἀλλ’ οὐδὲ αἱ αἰσθήσιεσ ἐάσι ἀσινέεσ, ἐκεῖθεν γάρ σφεων ἡ ἀπόστασισ καὶ ἡ ἀρχή. ξυντρέπονται ὦν καὶ αἵδε, κοινωναὶ οὖσαι τῆσ πάθησ· μετεξέτεροι δὲ καὶ παραισθάνονται, παραφορῇ τῆσ αἰσθήσιοσ· χρὴ δὲ μάλιστα τῷ στομάχῳ ἀρήγειν, καὶ τοῦδε νοσέοντοσ, καὶ ἐν τῷδε τῆσ μελαίνησ χολῆσ ἐγκεομένησ . πιπίσκειν ὦν χρὴ τοῦ χυλοῦ τοῦ ἀψινθίου ξυνεχῶσ, ἀπὸ σμικροῦ τοῦ μεγέθεοσ ἄχρι κυάθου. κώλυμα γὰρ τόδε χολῆσ γενέσιοσ. ἀγαθὸν δὲ καὶ ἀλόη, ἥδε γὰρ ὑπάγει εἰσ τὸ κάτω ἔντερον τὴν χολήν. ἢν μὲν ὦν νεότοκον τὸ πάθοσ ᾖ, καὶ μὴ πολλὸν ὥνθρωποσ ἐκτραπῇ, οὐκ ἄλλησ μὲν ἐπὶ τοῖσι ἰήσιοσ, τῆσ δὲ λοιπῆσ διαίτησ χρέοσ, ἔσ τε ἀνάληψιν τῆσ ἕξιοσ, καὶ ἐσ κάθαρσιν ἀκριβέα τοῦ πάθεοσ, καὶ ἰσχὺν τῆσ δυνάμιοσ, ὡσ μὴ παλινδρομέωσι αἱ νοῦσοι· φράσω δὲ αὖθισ τὴν ἐν τῇ ἀναλήψι βιοτήν. Ἢν δὲ ἐπὶ τοῖσδε σμικρόν τι ὑποπτώξασα ἡ νοῦσοσ παλίνορσοσ ὀφθῇ, μεζόνων ἀκέων χρέοσ. μὴ ὦν ἀμβολὴ χρόνου γιγνέσθω· ἀλλ’ ἢν ἐπὶ σχέσι γυναικὸσ καταμηνίων , ἢ ἀνδρὸσ αἱμορροί̈δων Ῥόου, ἡ νοῦσοσ παρῇ, ἐρεθίζειν τὰ χωρία, προχέειν τι τοῦ ξυνήθεοσ· ἢν δὲ μέλλῃ καὶ μὴ ἥκῃ, ἄλλῃ πη τοῦ αἵματοσ μεταρρυέντοσ, ἐπισπέρχῃ δὲ ἡ νοῦσοσ, κενώσιασ ποιέεσθαι αὐτῷ, ἡγεόμενον ἀπὸ τῶν σφυρῶν. κἢν μὴ ἐσ ὅσον χρὴ ἐντεῦθεν ἀφέλῃσ, καὶ τὴν ἐπ’ ἀγκῶνι τάμνειν φλέβα. μεσηγὺ δὲ τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν ἀναθρέψ ιοσ τὴν ἱερὴν τὸ καθαρτήριον φάρμακον πιπίσκειν · ἔπειτα σικύην τοῖσι μέσοισι προσβάλλειν, τῷ ἥπατι ἐγχρίμπτοντα, πρήσσειν τε τὰ ἔργα ᾗ τάχοσ ἀνύοντα. σμικροῖσι μὲν γὰρ ἄκεσι οὐ πείθεται. κἢν ἐσ τὰ μεγάλα δηθύνῃ, ἐν ἕδρῃ ἵζει ἡ μελαγχολίη · καὶ ἢν πάντη τοῦ σώματοσ ἐνοικήσῃ, αἰσθήσεσι, γνώμῃ, αἵματι, χολῇ, λάβηται δὲ καὶ νεύρων, αὐτή τε ἐσ ἀνήκεστον τρέπεται, ἐντίκτει τε τῷ σκήνεϊ ἑτέρων νοσημάτων τόκουσ, σπασμοῦ , μανίησ, παραλύσιοσ · κἢν ἐκ μελαγχολίησ τάδε γίγνηται, τὰ ἐπιγιγνόμενα ἀνήκεστα. ἐλλεβόρῳ ὦν χρέεσθαι ἐσ ἰήσιν τοῦ κακοῦ. ἐπίπροσθεν δὲ τοῦ ἐλλεβόρου χρὴ τόν τε στόμαχον μελετῆσαι ἐξεμέειν, καὶ τὰ ὑγρὰ λεπτῦναι, καὶ τὸ σκῆνοσ εὔροον ποιέειν· ἔμετοι δὲ τάδε πρήσσουσι, ἄλλοτε μὲν οἱ νήστιεσ, ἄλλοτε δὲ Ῥαφανῖδεσ. φράσω δὲ τόν τε τρόπον καὶ τὴν ὕλην· φράσω δὲ καὶ τοῦ ἐλλεβόρου τὰ εἴδεα, καὶ τῆσ χρήσιοσ τοῦσ τρόπουσ, καὶ ὅκωσ προευκρινῆσαι ἕκαστον χρὴ, καὶ ὅκωσ ἐν τοῖσι ἐμέτοισι ἀρήγειν. ἄπιστον , ἐπὶ τοῖσδε εἰ μὴ ἐλύθη ἐσ τὸ πάμπαν ἡ νοῦσοσ, ἢ πολλῶν ἐτέων ἔσχε διαλείψιασ . τὰ πολλὰ γὰρ τοῦδε ἀπότοκοι μελαγχολίαι· ἢν δὲ ἔμπεδοσ δε, μὴ ἤδη περιμένειν. χρὴ ὦν τὰ ἐσ τὸν ἐλλέβορον ἅπαντα πρήσσειν. ὑγιέασ μὲν ὦν ἅπαντασ ποιέειν ἀδύνατον τοὺσ νοσέοντασ· ᾖ γὰρ ἂν ἰητρὸσ κρέσσων θεοῦ. ἀπονίην δὲ καὶ διαλείψιασ καὶ νούσων ἐπικρύψιασ, δρῆν θέμισ ἰητρόν. ἢ ὦν ἀπαυδῆν ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἀπαρνεῖσθαι, προϊσχομένουσ τὸ ἄναλθεσ, ἢ καὶ ἐσ τέλοσ τοῖσι ἔργοισι ὁμιλέειν· διδόναι δὲ καὶ τῆσ ἱερῆσ τῆσ δι’ ἀλόησ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε· καίριον γὰρ φάρμακον τῆσ μελαγχολίησ τόδε, στομάχου, καὶ ἥπατοσ, καὶ χολῆσ καθάρσιοσ ἄκοσ ἐόν· ἀτὰρ καὶ μαλάχησ σπέρματοσ, ὁκόσον ὁλκῆσ δραχμὴν, πιπίσκειν ξὺν ὕδατι, ἄριστον πείρῃ τισ ἐπιστώσατο. μυρία δὲ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ἄλλα ἄλλοισι ἐῄ χρηστά. Ἐπὶ δὲ τοῖσι πόνοισι τοῖσδε ἐσ ἀνάληψιν ἄγειν. μετεξετέροισι γὰρ ἐσ μὲν τὸν τῆσ ἰητρείησ καιρὸν ἡ νοῦσοσ ἐξ ἕδρησ δὲ ἐκινήθη · ἢν δὲ ἐσ ἀνάπλασιν σαρκῶν καὶ δυνάμιοσ ὥνθρωποσ ἥκῃ, ξυναπηλάθη πάντα τῆσ νούσου τὰ ἴχνια. δύναμισ μὲν γὰρ φύσιοσ ὑγείαν τίκτει, ἀσθένεια δὲ νοῦσον. ἀπίτω ὦν ἐσ ἀνάληψιν ὁ νοσέων, πεφυκόσι θερμοῖσι ὕδασι ἐνδιαιτώμενοσ. καὶ γὰρ τὰ ἐν τοῖσδε φάρμακα ὀνηϊστὰ, ἄσφαλτοσ, ἢ θεῖον, ἢ στυπτηρίη, πολλὸν πλεῦνεσ τουτέων ἄλλαι δυνάμιεσ. ἀγαθὸν μὲν γὰρ ὑγρασίη ἐξ αὐχμοῦ τῆσ νούσου καὶ ταλαιπωρίῃ τῆσ ἰήσιοσ· ἀραιαὶ δὲ καὶ μαλθακαὶ σάρκεσ Ῥηϊσταὶ πρὸσ ἄφεσιν τοῦ νοσήματοσ· ξηραὶ δὲ καὶ πυκναὶ τοῖσ μελαγχολῶσι αἱ σάρκεσ. ἄλειμμα λιπαρὸν ἅμα τρίψιοσ εὐαφοῦσ, πολλῷ τῷ λίπαϊ δέχοντα . . . . . . . . . . . . . . ἄρτοι πλυτοὶ, ξύν τινι γλυκεῖ, σιραίῳ τῷ Κρητικῷ καὶ σκυβελιτῇ τῷ Παμφύλῳ. ἢ οἶνοσ καὶ μέλιμίξιοσ παλαιῆσ· ὠῶν, καὶ ψυχροτέρων καὶ θερμῶν, τῶν γυμνῶν ἀπὸ τοῦ ὀστρακώ δεοσ· κρεῶν, τὰ μὴ πίονα καὶ σμηγματώδεα· συῶν μὲν πόδεσ, καὶ τὰ τῆσ κεφαλῆσ, πτηνῶν τὰ πτερὰ ἀπίονα· θηρίων, λαγωῶν, δορκάδων, πτωκόσ· ὀπώρησ, ὁκοῖόν τι ἄριστον ᾖ, ἐπὶ τῇ τοῦ στομάχου ἀναφορῇ προμηθέεσθαι πρὸ τῆσ τροφῆσ, ὅκωσ μὴ καταποθεὶσ ἀνεμῆται. διδόναι ὦν πρὸ πάντων σιτίων μελίκρητον , κυάθου ἥμισυ, καὶ πιόντα ἐξεμέειν ἐσ τὴν τοῦ στομάχου κάθαρσιν. ὧδε γάρ σοι ἡ τροφὴ ἑδραίη μένει· φάρμακα δὲ τῶν ἀναγκαίων καθαρτήρια , πίτυοσ καρπὸσ καὶ κνίδησ, τῶν σπερμάτων τοῦ κοκκάλου, καὶ πεπέριοσ, ἀμυγδάλων αἱ πικραὶ, καὶ μέλι ᾖ τῷδε ἡ ξύστασισ· ἢν δὲ ξηρῆναι θέλῃσ, ἄριστον σμύρνα, καὶ ἴρεωσ ἡ Ῥίζα, καὶ τὸ διὰ τῶν θηρίων φάρμακον , καὶ ἡ τοῦ Βηστίνου, καὶ Μιθριδάτου , καὶ ἄλλαι μυρίαι· ἐπιθήματα δὲ, ἡ τῶν ἐπιπλασμά των ὕλη, μελίλωτον, καὶ μήκωνεσ, καὶ τερμίνθου δάκρυον, καὶ ὕσσωπον, καὶ λίπασ τὸ ἀπὸ Ῥόδων, ἢ τῆσ οἰνάνθησ. κηρὸσ δὲ τουτέων πάντων πάγοσ. ἄλειμμα λιπαρόν· αἰῶραι· περίπατοι · ἄλλ’ ὅσα σαρκῶν τε ἀνάπλασιν ποιέεται καὶ δυνάμιοσ ἰσχὺν, καὶ τῆσ φύσιοσ ἐσ τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν. ὅκωσ ἐν νηϊ καὶ γαλήνῃ. καὶ γὰρ, εἰ εὐτυχοίη ὁ νοσέων, ἐν θαλάσσῃ γίγνοιτ’ ἂν αἰώρη καὶ βιοτή. καὶ γάρ τι ξηρὸν ἐσ τὰ ἕλκεα ξυνδίδωσι ἅλμη· ἀπὸ δὲ τῆσ αἰώρησ ἐφησυχάσαν τα χρίεσθαι νῦν λιπαρῷλίπαϊ, ἐπὶ τῇσι τρίψεσι ἐξεχὲσ καταιον ούμ ενον . . . . . ἀπ’ ὀλίγου ἐκ προσαγωγῆσ, ἐσ κοτύλασ πέντε, ἢ ἓξ, ἢ πολλόν τι πλεῖον· ἢν δὲ μὴ, ὁκόσον τισ δύνηται · πολλάκι γὰρ τόδε μοῦνον ἀντὶ πάσησ τροφῆσ ἤρκεσε· γάλα δὲ ἡδὺ μὲν προσάρασθαι· πιεῖν δὲ Ῥήϊστον, στερεὸν θρέψαι, καὶ τροφῆσ ἁπάσησ ἐκ παιδὸσ ξυνηθέστερον· ἰδεῖν δὲ τερπνὸν τῇ χροιῇ· φάρμακον δὲ ἀρτηρίῃ ἄκερχνον, διαπτερῶσαι βρόγχον, ἄγειν φλέγμα, εὔπνοον , ὀλισθηρὸν δὲ τὴν κάτω διέξοδον· ἕλκεσι δὲ φάρμακον γλυκὺ καὶ ἄλλου παντὸσ εὐμενέσ τερον. ἢν μὲν ὦν τισ πολλὸν τοῦδε πίνῃ, οὐδεμίησ τροφῆσ ἄλλησ χρέοσ. ἀγαθὸν γὰρ ἐν νούσῳ ἔνι φάρμακον γάλα τωὐτὸν γίγνεσθαι καὶ τροφήν. καὶ γὰρ ἀνθρώπων τῶν γαλακτο φάγων τὰ ἔθνεα σῖτον οὐκ ἔδει· ἄριστον δὲ ξὺν γάλακτι, καὶ πολτοὶ, καὶ ἰτρία, καὶ χόνδροι πλυτοὶ, καὶ ὁκόσα ἐδεστὰ ἐκ γάλακτοσ γίγνεται. καὶ τροφῆσ ἢν ἑτέρησ δέῃ, ἔστω ὁμοίη, πτισάνησ ὁ χυλὸσ, εὔπεπτοσ, λιτή· χρὴ δὲ τοσόνδε ἡδύνθαι, ὁκόσον Ῥυμφάνεσθαί ἐστι Ῥηί̈στη· ἢν καὶ τῶν ἐσ ἡδονήν τι λαμβάνῃ, καὶ τόδε ἔστω φάρμακον, λιγυστι κοῦ κόμην, γλήχωνα, ἡδύοσμον, ἁλῶν βραχὺ, ὄξοσ, ἢ μέλι. ἢν μὲν στόμαχοσ ἀπεπτέῃ, τόδε παρέχειν · ἢν δὲ μηδὲν ὅδε προσαναγκάζῃ, πάντων ἐστὶ πτισάνη κρέσσων · ἔξεστι δὲ τὴν πτισάνην ἐσ χόνδρον ἀλλάξαι · ἀφυσότεροσ γὰρ, καὶ εὐπεπτότεροσ καὶ σμηγματώδησ ἢν ὡσ πτισάνη πτίσθῃ. ἐν τῇσι ὑγροτέρῃσι ἀναγωγῇσι κύαμοσ καθαίρει ἕλκεα, ἀλλ’ ἔστι φυσώδησ. πισὸσ καὶ ὦχροσ, ὁκόσον ἀφυσότερα, τοσόνδε ἑλκέων ἀκαθαρτότερα. ξυντεκμαιρόμενον ὦν πρὸσ τὰ παρέοντα, τοῖσδε χρῆσθαι · ὄψα δὲ αὐτέων, ἅσσα καὶ ἐπὶ πτισάνῃ λέλεκται· ὠὰ δὲ ἐκ πυρὸσ μὲν ὑδαρέα, θερμά· ἄριστον δὲ ἐκ ζῳών ἀρτίτοκα, πρὶν τὴν ἥπατι ἕλκοσ ἐοί ὀλέθριον. ἡ χαλεπωτάτη δὲ ἐσ τὴν γαστέρα ξύρροια τοῦ πύου, ἢν τὸν στόμαχον ἴσχῃ ὁδὸν ἐσ τὴν ἄνω φορήν. τροφὴ γὰρ αἰτίη τοῦ ζῆν· τροφῆσ δὲ ἡγεμὼν ὁ στόμαχοσ· ποτὶ καὶ τὰ φάρμακα ὅδε τοῖσι εἴσω διαφέρει. ἢν ὦν πρὸσ ἅπαντα μὲν ὄκνοσ καταπόσιοσ ἔλθῃ, θᾶσσον ἐκθανεῖν ἀνάγκη νόσῳ τε καὶ λιμῷ. γνώματα δὲ ἑκάστου χώρου, ὅπη τὸ πῦον τρέψεται, ἕτερα καὶ ἕτερα. ἤν τε δι’ ἐντέρων ἥκῃ, στρόφοι, γαστὴρ ὑγρὴ, φλέγματα καὶ χολὴ, ἔπειτα ξὺν περιρροῇ αἱμάλωψ, ἢ περίπλυσισ ὁκοίη κρεῶν ὠμῶν· ἢν δὲ ἐσ κύστιν ἐῄ, βάροσ ἐν νεφροῖσι καὶ ὀσφύϊ. τὰ μὲν ὦν πρῶτα πολλὰ καὶ χολοβαφέα· ἔπειτα θολερὰ, ἀνυπόστατα καὶ ἀκατάστατα · ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ ἡ ὑπόστασισ λευκὴ παρείη. ἢν δὲ ἐσ στόμαχον ἄνω Ῥέπῃ, ναυτίη, ἀποσιτίη, ἔμετοι φλέγματοσ, ἢ χολῆσ, λειποθυμίη , σκοτοδινίη , μέσφι ξυρραγῇ. Μάλιστα μὲν ὦν ἀποτρέπειν τήνδε· πονηρὴ γὰρ ἡ ὁδόσ. ἢν δὲ τὸ πῦον βιαιότερον Ῥεύσῃ, χρὴ πάντα ποιέειν καὶ τῷ στομάχῳ ἀρήγειν καὶ τροφῇσι, καὶ φαρμάκοισι , καὶ διαίταισ, πάντα μειλίχωσ. φαρμάκοισι ἐσ τὴν τοῦ κόλπου Ῥαγήν· βοτάνησ τῆσ ὑσσώπου ξὺν μελικρή τῳ πιπίσκειν, καὶ πρασίου τῆσ κόμησ, καὶ τῆσδε ξὺν μελικρή τῳ καὶ χυλῷ τῆσ ἀψίνθου. τάδε μέντοι πρὸ τῶν σιτίων πίνειν χρεὼν, ὡσ λεπτὰ μὲν τὰ ὑγρὰ γίγνηται, εὔροα δὲ τὰ χωρία, εὔρηκτα δὲ τὰ ἔμπυα σώματα. διδόναι καὶ ὄνου γάλα, λεῖον, ἄχολον, εὔτροφον, ἐσ τυρὸν ἀσύστατον, ἥπερ ἐστὶ γάλακτοσ ἀρετή. προστίθει δὲ καὶ χάριτασ πόματοσ καὶ σίτου. κἢν μικρῷ χείρω τῶν ὠφελεύντων ἐώσι, διδόναι,‐‐ ἔσται γὰρ διέξοδοσ ναυτιώδεϊ καὶ ἀτέρπεϊ ὑγρῷ·‐‐ μετεξετέρουσ γὰρ ἡ τοῦ πύου δίοδοσ βλάψαι. μήπω τι καὶ ἀπόσιτοι ἔσονται · κἤν τι λάβωσι εὐημέεσ. χρὴ δὲ καὶ ἐπὶ τῇσι ἄλλῃσι ἐκροῇσι παντοίην μελέτην τοῦ στομάχου ποιέεσθαι· ὅδε γὰρ ἡ πάντων φαρμάκων ὁδόσ· μεμνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἥπατοσ χρεὼν, ἔνθα τῶν ἐλκέων ἐστὶ ἡ Ῥίζα. ἢν δὲ ἐσ κύστιν ὁρμᾷ, οὐρητικοῖσι ἐξάγειν, ἀσάρου τῆσ Ῥίζησ, καὶ φοῦ, καὶ ἀδιάντου, καὶ μήου, τῶν ἐμπότων. τάδε μέντοι ξὺν μελικρή τῳ πιπίσκειν · ποικίλον μὲν τὸ Βηστίνου φάρμακον, καὶ τὸ διὰ τῶν φυσαλίδων ἄριστον, ἠδ’ ὁκόσα διὰ πείρησ τισὶ ἐπαινέεται. ἢν δὲ δι’ ἐντέρων ἄγῃσ, τὸ ἀγωγὸν ἔχεισ γάλα, μάλιστα μὲν ὄνου, ἢν δὲ μὴ, αἰγὸσ, ἢ μήλων. χυλοὶ δὲ ὀλισθηροὶ καὶ σμηγματώδεεσ, ὁ τῆσ πτισάνησ · ὄψα, πέπερι, ζιγγίβερι, λιγυστικόν . ἀθρόον δὲ εἰρῆσθαι ἀμφὶ πάσησ διαίτησ, ἐπὶ πάσῃ συρρήξι, τροφαὶ μὲν εὔχυμοι, εὐστόμαχοι , εὔπεπτοι· ἢ χυλοὶ, ἢ οἱ διὰ γάλακτοσ πόλτοι, ἄμυλοσ, ἰτρία ξὺν γάλακτι. Σκίρρου τοῦ ἐπὶ σπληνὶ λύσεισ οὐ Ῥήϊσται. ἢν δὲ καὶ ἀπότοκοι τῶνδε νοῦσοι γένωνται, ὕδρωψ ἢ καχεξίη, ὀκέλλει τὸ κακὸν ἐσ ἀνήκεστον, . . . . . . . τὸν ἰητρὸν τὸν σκίρρον ἰῆσθαι. χρὴ ὦν ἀποτρέπειν γιγνομένουσ, καὶ λύειν ἄρτι ἀρχομένουσ · ἐνίστασθαι δὲ τῇσι φλεγμονῇσι , ἤνπερ οἱ σκίρροι διάδοχον . . . . ἐσ διαπνοὴν ἄγωνται . . . . τὴν ἀπόστασιν. τάδε γὰρ φλεγμασίησ · ἰητηρίοισι δὲ χρέεσθαι ὁκόσα μοι ἐν τῇσι ὀξείῃσι λέλεκται. ἢν δὲ πάντα σοι πρήσσοντι ἐν φλεγμασίῃ ὁ σκίρροσ ἐμμένῃ καὶ πυρὶ ἰκέλοισι χρέο ἐσ μάλθαξιν τῆσ σκληρίασ, τέγξεσι δι’ ὀξέοσ καὶ ἐλαίου, καὶ μέλιτοσ · ἀντὶ δὲ εἰρίων πτύγματα ἔστω ἀπὸ λίνου. ἐμπάσσειν ὧδε τῆσ μυροβαλάνου σεσησμένησ , ἐπιπλάσμασί τε τοῖσι μαλθακωτάτοισι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION