Andocides, Speeches, Περὶ τῆσ πρὸσ Λακεδιμονίουσ εἰρήνης

(안도키데스, 연설, Περὶ τῆσ πρὸσ Λακεδιμονίουσ εἰρήνης)

ὅτι μὲν εἰρήνην ποιεῖσθαι δικαίαν ἄμεινόν ἐστιν ἢ πολεμεῖν, δοκεῖτέ μοι, ὦ Ἀθηναῖοι, πάντεσ γιγνώσκειν· ὅτι δὲ οἱ ῥήτορεσ τῷ μὲν ὀνόματι τῆσ εἰρήνησ συγχωροῦσι, τοῖσ δ’ ἔργοισ ἀφ’ ὧν ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο ἐναντιοῦνται, τοῦτο δὲ οὐ πάντεσ αἰσθάνεσθε. λέγουσι γὰρ ὡσ ἔστι δεινότατον τῷ δήμῳ, γενομένησ εἰρήνησ, ἡ νῦν οὖσα πολιτεία μὴ καταλυθῇ. εἰ μὲν οὖν μηδεπώποτε πρότερον ὁ δῆμοσ ὁ τῶν Ἀθηναίων εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸσ Λακεδαιμονίουσ, εἰκότωσ ἂν ἐφοβούμεθα αὐτὸ διά τε τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου διά τε τὴν ἐκείνων ἀπιστίαν·

ὅπου δὲ πολλάκισ ἤδη πρότερον εἰρήνην ἐποιήσασθε δημοκρατούμενοι, πῶσ οὐκ εἰκὸσ ὑμᾶσ πρῶτον ἐκεῖνα σκέψασθαι τὰ τότε γενόμενα; χρὴ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, τεκμηρίοισ χρῆσθαι τοῖσ πρότερον γενομένοισ περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. ἡνίκα τοίνυν ἦν μὲν ὁ πόλεμοσ ἡμῖν ἐν Εὐβοίᾳ, Μέγαρα δὲ εἴχομεν καὶ Πηγὰσ καὶ Τροζῆνα, εἰρήνησ ἐπεθυμήσαμεν, καὶ Μιλτιάδην τὸν Κίμωνοσ ὠστρακισμένον καὶ ὄντα ἐν Χερρονήσῳ κατεδεξάμεθα δι’ αὐτὸ τοῦτο, πρόξενον ὄντα Λακεδαιμονίων, ὅπωσ πέμψαιμεν εἰσ Λακεδαίμονα προκηρυκευσόμενον περὶ σπονδῶν.

καὶ τότε ἡμῖν εἰρήνη ἐγένετο πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἔτη πεντήκοντα, καὶ ἐνεμείναμεν ἀμφότεροι ταύταισ ταῖσ σπονδαῖσ ἔτη τριακαίδεκα.

ἓν δὴ τοῦτο, ὦ Ἀθηναῖοι, πρῶτον σκεψώμεθα. ἐν ταύτῃ τῇ εἰρήνῃ ὁ δῆμοσ ὁ τῶν Ἀθηναίων ἔσθ’ ὅπου κατελύθη; οὐδεὶσ ἀποδείξει. ἀγαθὰ δὲ ὅσα ἐγένετο διὰ ταύτην τὴν εἰρήνην, ἐγὼ ὑμῖν φράσω. πρῶτον μὲν τὸν Πειραιᾶ ἐτειχίσαμεν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, εἶτα τὸ μακρὸν τεῖχοσ τὸ βόρειον·

ἀντὶ δὲ τῶν τριήρων αἳ τότε ἡμῖν ἦσαν παλαιαὶ καὶ ἄπλοι, αἷσ βασιλέα καὶ τοὺσ βαρβάρουσ καταναυμαχήσαντεσ ἠλευθερώσαμεν τοὺσ Ἕλληνασ, ἀντὶ τούτων τῶν νεῶν ἑκατὸν τριήρεισ ἐναυπηγησάμεθα, καὶ πρῶτον τότε τριακοσίουσ ἱππέασ κατεστησάμεθα καὶ τοξότασ τριακοσίουσ Σκύθασ ἐπριάμεθα. καὶ ταῦτα ἐκ τῆσ εἰρήνησ τῆσ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἀγαθὰ τῇ πόλει καὶ δύναμισ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων ἐγένετο. μετὰ δὲ ταῦτα δι’ Αἰγινήτασ εἰσ πόλεμον κατέστημεν, καὶ πολλὰ κακὰ παθόντεσ πολλὰ δὲ ποιήσαντεσ ἐπεθυμήσαμεν πάλιν τῆσ εἰρήνησ, καὶ ᾑρέθησαν δέκα ἄνδρεσ ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων πρέσβεισ εἰσ Λακεδαίμονα περὶ εἰρήνησ αὐτοκράτορεσ, ὧν ἦν καὶ Ἀνδοκίδησ ὁ πάπποσ ὁ ἡμέτεροσ.

οὗτοι ἡμῖν εἰρήνην ἐποίησαν πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἔτη τριάκοντα. καὶ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ἔστιν ὅπου, ὦ Ἀθηναῖοι, ὁ δῆμοσ κατελύθη; τί δέ; πράττοντέσ τινεσ δήμου κατάλυσιν ἐλήφθησαν; οὐκ ἔστιν ὅστισ ἀποδείξει. ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἐναντιώτατον· αὕτη γὰρ ἡ εἰρήνη τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ὑψηλὸν ἦρε καὶ κατέστησεν ἰσχυρὸν οὕτωσ ὥστε πρῶτον μὲν ἐν τούτοισ τοῖσ ἔτεσιν εἰρήνην λαβόντεσ ἀνηνέγκαμεν χίλια τάλαντα εἰσ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ νόμῳ κατεκλῄσαμεν ἐξαίρετα εἶναι τῷ δήμω, τοῦτο δὲ τριήρεισ ἄλλασ ἑκατὸν ἐναυπηγησάμεθα, καὶ ταύτασ ἐξαιρέτουσ ἐψηφισάμεθα εἶναι, νεωσοίκουσ τε ᾠκοδομησάμεθα, χιλίουσ τε καὶ διακοσίουσ ἱππέασ καὶ τοξότασ τοσούτουσ ἑτέρουσ κατεστήσαμεν, καὶ τὸ τεῖχοσ τὸ μακρὸν τὸ νότιον ἐτειχίσθη.

ταῦτα ἐκ τῆσ εἰρήνησ τῆσ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἀγαθὰ τῇ πόλει καὶ δύναμισ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων ἐγένετο. πάλιν δὲ διὰ Μεγαρέασ πολεμήσαντεσ καὶ τὴν χώραν τμηθῆναι προέμενοι, πολλῶν ἀγαθῶν στερηθέντεσ αὖθισ τὴν εἰρήνην ἐποιησάμεθα, ἣν ἡμῖν Νικίασ ὁ Νικηράτου κατηργάσατο.

οἶμαι δ’ ὑμᾶσ ἅπαντασ εἰδέναι τοῦτο, ὅτι διὰ ταύτην τὴν εἰρήνην ἑπτακισχίλια μὲν τάλαντα νομίσματοσ εἰσ τὴν ἀκρόπολιν ἀνηνέγκαμεν, ναῦσ δὲ πλείουσ ἢ τριακοσίασ ἐκτησάμεθα, καὶ φόροσ προσῄει κατ’ ἐνιαυτὸν πλέον ἢ διακόσια καὶ χίλια τάλαντα, καὶ Χερρόνησόν τε εἴχομεν καὶ Νάξον καὶ Εὐβοίασ πλέον ἢ τὰ δύο μέρη· τάσ τε ἄλλασ ἀποικίασ καθ’ ἕκαστον διηγεῖσθαι μακρὸσ ἂν εἰή λόγοσ.

ταῦτα δ’ ἔχοντεσ τὰ ἀγαθὰ πάλιν κατέστημεν εἰσ πόλεμον πρὸσ Λακεδαιμονίουσ, πεισθέντεσ καὶ τότε ὑπ’ Ἀργείων. πρῶτον μὲν οὖν, ὦ Ἀθηναῖοι, τούτου ἀναμνήσθητε, τί ὑμῖν ἐξ ἀρχῆσ ὑπεθέμην τῷ λόγῳ.

ἄλλο τι ἢ τοῦτο, ὅτι διὰ τὴν εἰρήνην οὐδεπώποτε ὁ δῆμοσ ὁ τῶν Ἀθηναίων κατελύθη; οὐκοῦν ἀποδέδεικται. καὶ οὐδεὶσ ἐξελέγξει με ὡσ οὐκ ἔστι ταῦτα ἀληθῆ. ἤδη δέ τινων ἤκουσα λεγόντων ὡσ ἐκ τῆσ τελευταίασ εἰρήνησ τῆσ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ οἵ τε τριάκοντα κατέστησαν πολλοί τε Ἀθηναίων κώνειον πιόντεσ ἀπέθανον, οἱ δὲ φεύγοντεσ ᾤχοντο. ὁπόσοι οὖν ταῦτα λέγουσιν, οὐκ ὀρθῶσ γιγνώσκουσιν·

εἰρήνη γὰρ καὶ σπονδαὶ πολὺ διαφέρουσι σφῶν αὐτῶν. εἰρήνην μὲν γὰρ ἐξ ἴσου ποιοῦνται πρὸσ ἀλλήλουσ ὁμολογήσαντεσ περὶ ὧν ἂν διαφέρωνται· σπονδὰσ δέ, ὅταν κρατήσωσι κατὰ τὸν πόλεμον, οἱ κρείττουσ τοῖσ ἥττοσιν ἐξ ἐπιταγμάτων ποιοῦνται, ὥσπερ ἡμῶν κρατήσαντεσ Λακεδαιμόνιοι τῷ πολέμῳ ἐπέταξαν ἡμῖν καὶ <τὰ> τείχη καθαιρεῖν καὶ τὰσ ναῦσ παραδιδόναι καὶ τοὺσ φεύγοντασ καταδέχεσθαι. τότε μὲν οὖν σπονδαὶ κατ’ ἀνάγκην ἐξ ἐπιταγμάτων ἐγένοντο·

περὶ μὲν οὖν τούτων ταῦτα λέγω. νῦν δὲ περὶ εἰρήνησ βουλεύεσθε. σκέψασθε δὲ ἐξ αὐτῶν τῶν γραμμάτων, ἅ τε ἡμῖν ἐν τῇ στήλῃ γέγραπται, ἐφ’ οἷσ τε νῦν ἔξεστι τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι. ἐκεῖ μὲν γὰρ γέγραπται τὰ τείχη καθαιρεῖν, ἐν δὲ τοῖσδε ἔξεστιν οἰκοδομεῖν· ναῦσ ἐκεῖ μὲν δώδεκα κεκτῆσθαι, νῦν δ’ ὁπόσασ ἂν βουλώμεθα· Λῆμνον δὲ καὶ Ἴμβρον καὶ Σκῦρον τότε μὲν ἔχειν τοὺσ ἔχοντασ, νῦν δὲ ἡμετέρασ εἶναι· καὶ φεύγοντασ νῦν μὲν οὐκ ἐπάναγκεσ οὐδένα καταδέχεσθαι, τότε δ’ ἐπάναγκεσ, ἐξ ὧν ὁ δῆμοσ κατελύθη. τί ταῦτα ἐκείνοισ ὁμολογεῖ; τοσοῦτον οὖν ἔγωγε, ὦ Ἀθηναῖοι, διορίζομαι περὶ τούτων, τὴν μὲν εἰρήνην σωτηρίαν εἶναι τῷ δήμῳ καὶ δύναμιν, τὸν δὲ πόλεμον δήμου κατάλυσιν γίγνεσθαι. φασὶ δέ τινεσ ἀναγκαίωσ νῦν ἡμῖν ἔχειν πολεμεῖν·

σκεψώμεθα οὖν πρῶτον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, διὰ τί καὶ πολεμήσωμεν. οἶμαι γὰρ ἂν πάντασ ἀνθρώπουσ ὁμολογῆσαι διὰ τάδε δεῖν πολεμεῖν, ἢ ἀδικουμένουσ ἢ βοηθοῦντασ ἀδικουμένοισ. ἡμεῖσ τοίνυν αὐτοί τε ἠδικούμεθα Βοιωτοῖσ τε ἀδικουμένοισ ἐβοηθοῦμεν. εἰ τοίνυν ἡμῖν τέ ἐστι τοῦτο παρὰ Λακεδαιμονίων, τὸ μηκέτι ἀδικεῖσθαι, Βοιωτοῖσ τε δέδοκται ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην ἀφεῖσιν Ὀρχομενὸν αὐτόνομον, τίνοσ ἕνεκα πολεμήσωμεν; ἵνα ἡ πόλισ ἡμῶν ἐλευθέρα ᾖ; ἀλλὰ τοῦτό γε αὐτῇ ὑπάρχει.

ἀλλ’ ὅπωσ ἡμῖν τείχη γένηται; ἔστι καὶ ταῦτα ἐκ τῆσ εἰρήνησ. ἀλλ’ ἵνα τριήρεισ ἐξῇ ναυπηγεῖσθαι καὶ τὰσ οὔσασ ἐπισκευάζειν καὶ κεκτῆσθαι; καὶ τοῦτο ὑπάρχει· τὰσ γὰρ πόλεισ αὐτονόμουσ αἱ συνθῆκαι ποιοῦσιν. ἀλλ’ ὅπωσ τὰσ νήσουσ κομισώμεθα, Λῆμνον καὶ Σκῦρον καὶ Ἴμβρον; οὐκοῦν διαρρήδην γέγραπται ταύτασ Ἀθηναίων εἶναι. φέρε, ἀλλὰ Χερρόνησον καὶ τὰσ ἀποικίασ καὶ τὰ ἐγκτήματα καὶ τὰ χρέα ἵνα ἀπολάβωμεν;

ἀλλ’ οὔτε βασιλεὺσ οὔτε οἱ σύμμαχοι συγχωροῦσιν ἡμῖν, μεθ’ ὧν αὐτὰ δεῖ πολεμοῦντασ κτήσασθαι. ἀλλὰ νὴ Δία ἑώσ ἂν Λακεδαιμονίουσ καταπολεμήσωμεν καὶ τοὺσ συμμάχουσ αὐτῶν, μέχρι τούτου δεῖ πολεμεῖν; ἀλλ’ οὔ μοι δοκοῦμεν οὕτω παρεσκευάσθαι. ἐὰν δ’ ἄρα κατεργασώμεθα, τί ποτε αὐτοὶ πείσεσθαι δοκοῦμεν ὑπὸ τῶν βαρβάρων, ὅταν ταῦτα πράξωμεν; εἰ τοίνυν περὶ τούτου μὲν ἔδει πολεμεῖν, χρήματα δὲ ὑπῆρχεν ἡμῖν ἱκανά, τοῖσ δὲ σώμασιν ἦμεν δυνατοί, οὐδὲ οὕτωσ ἔδει πολεμεῖν.

εἰ δὲ μήτε δι’ ὅ τι μήτε ὅτοισι μήτε ἀφ’ ὅτου πολεμήσωμεν ἔστι, πῶσ οὐκ ἐκ παντὸσ τρόπου τὴν εἰρήνην ποιητέον ἡμῖν; σκέψασθε δέ, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ τόδε, ὅτι νυνὶ πᾶσι τοῖσ Ἕλλησι κοινὴν εἰρήνην καὶ ἐλευθερίαν πράττετε, καὶ μετέχειν ἅπασι πάντων ἐξουσίαν ποιεῖτε.

ἐνθυμήθητε οὖν τῶν πόλεων τὰσ μεγίστασ, τίνι τρόπῳ τὸν πόλεμον καταλύονται. πρῶτον μὲν Λακεδαιμονίουσ, οἵτινεσ ἀρχόμενοι μὲν ἡμῖν καὶ τοῖσ συμμάχοισ πολεμεῖν ἦρχον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, νῦν δ’ αὐτοῖσ ἐκ τῆσ εἰρήνησ οὐδέτερον τούτων ὑπάρχει. καὶ οὐχ ὑφ’ ἡμῶν ἀναγκαζόμενοι ταῦτ’ ἀφιᾶσιν, ἀλλ’ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ πάσησ τῆσ Ἑλλάδοσ.

νενικήκασι γὰρ τρὶσ ἤδη μαχόμενοι, τότε μὲν ἐν Κορίνθῳ πάντασ πανδημεὶ τοὺσ συμμάχουσ παρόντασ, οὐχ ὑπολιπόντεσ πρόφασιν οὐδεμίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ κρατιστεύειν μόνοι πάντων, αὖθισ δ’ ἐν Βοιωτοῖσ, ὅτ’ αὐτῶν Ἀγησίλαοσ ἡγεῖτο, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τότε τὴν νίκην ἐποιήσαντο, τρίτον δ’ ἡνίκα Λέχαιον ἔλαβον, Ἀργείουσ μὲν ἅπαντασ καὶ Κορινθίουσ, ἡμῶν δὲ καὶ Βοιωτῶν τοὺσ παρόντασ. τοιαῦτα δ’ ἔργα ἐπιδειξάμενοι τοῖσ Ἕλλησι τὴν εἰρήνην εἰσὶν ἕτοιμοι ποιεῖσθαι τὴν ἑαυτῶν ἔχοντεσ, οἳ ἐνίκων μαχόμενοι, καὶ τὰσ πόλεισ αὐτονόμουσ εἶναι καὶ τὴν θάλατταν κοινὴν ἐῶντεσ τοῖσ ἡττημένοισ.

καίτοι ποίασ τινὸσ ἂν ἐκεῖνοι παρ’ ἡμῶν εἰρήνησ ἔτυχον, εἰ μίαν μόνον μάχην ἡττήθησαν; Βοιωτοὶ δ’ αὖ πῶσ τὴν εἰρήνην ποιοῦνται;

οἵτινεσ τὸν μὲν πόλεμον ἐποιήσαντο ἕνεκα Ὀρχομενοῦ, ὡσ οὐκ ἐπιτρέψοντεσ αὐτόνομον εἶναι, νῦν δὲ τεθνεώτων μὲν αὐτοῖσ ἀνδρῶν τοσούτων τὸ πλῆθοσ, τῆσ δὲ γῆσ ἐκ μέρουσ τινὸσ τετμημένησ, χρήματα δ’ εἰσενηνοχότεσ πολλὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ὧν στέρονται, πολεμήσαντεσ δὲ ἔτη τέτταρα, ὅμωσ Ὀρχομενὸν ἀφέντεσ αὐτόνομον τὴν εἰρήνην ποιοῦνται καὶ ταῦτα μάτην πεπόνθασιν· ἐξῆν γὰρ αὐτοῖσ καὶ τὴν ἀρχὴν ἐῶσιν Ὀρχομενίουσ αὐτονόμουσ εἰρήνην ἄγειν. οὗτοι δ’ αὖ τούτῳ <τῷ> τρόπῳ τὸν πόλεμον καταλύονται. ἡμῖν δέ, ὦ Ἀθηναῖοι, πῶσ ἔξεστι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι;

ποίων τινῶν Λακεδαιμονίων τυγχάνοντασ; καὶ γὰρ εἴ τισ ὑμῶν ἀχθεσθήσεται παραιτοῦμαι· <τὰ> γὰρ ὄντα λέξω. πρῶτον μὲν γὰρ ἡνίκα ἀπωλέσαμεν τὰσ ναῦσ ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ τειχήρεισ ἐγενόμεθα, τίνα γνώμην ἔθεντο περὶ ἡμῶν οἱ νῦν μὲν ἡμέτεροι τότε δὲ Λακεδαιμονίων ὄντεσ σύμμαχοι; οὐ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀνδραποδίζεσθαι καὶ τὴν χώραν ἐρημοῦν; οἱ δὲ διακωλύσαντεσ ταῦτα μὴ γενέσθαι τίνεσ ἦσαν; οὐ Λακεδαιμόνιοι, τοὺσ μὲν συμμάχουσ ἀποτρέψαντεσ τῆσ γνώμησ, αὐτοὶ δ’ οὐδ’ ἐπιχειρήσαντεσ διαβουλεύσασθαι περὶ τοιούτων ἔργων; μετὰ δὲ τοῦτο ὁρ́κουσ ὀμόσαντεσ αὐτοῖσ καὶ τὴν στήλην εὑρόμενοι <παρ’> αὐτῶν στῆσαι, κακὸν ἀγαπητὸν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, σπονδὰσ ἤγομεν ἐπὶ ῥητοῖσ.

εἶτα δὲ συμμαχίαν ποιησάμενοι Βοιωτοὺσ καὶ Κορινθίουσ ἀποστήσαντεσ αὐτῶν, Ἀργείουσ δὲ ἀγαγόντεσ εἰσ τὴν ποτὲ φιλίαν, αἴτιοι τῆσ ἐν Κορίνθῳ μάχησ ἐγενόμεθα αὐτοῖσ. τίνεσ δὲ βασιλέα πολέμιον αὐτοῖσ ἐποίησαν, καὶ Κόνωνι τὴν ναυμαχίαν παρεσκεύασαν, δι’ ἣν ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν τῆσ θαλάττησ; ὅμωσ τοίνυν ταῦτα πεπονθότεσ ὑφ’ ἡμῶν συγχωροῦσι ταὐτὰ ἅπερ οἱ σύμμαχοι, καὶ διδόασιν ἡμῖν τὰ τείχη καὶ τὰσ ναῦσ καὶ τὰσ νήσουσ ἡμῶν εἶναι.

ποίαν τίν’ οὖν χρὴ εἰρήνην πρεσβεύοντασ ἥκειν; οὐ ταὐτὰ παρὰ τῶν πολεμίων εὑρομένουσ ἅπερ οἱ φίλοι διδόασι, καὶ δι’ ἅπερ ἠρξάμεθα πολεμεῖν, ἵνα ἡμῶν γένηται τῇ πόλει ταῦτα; οἱ μὲν τοίνυν ἄλλοι τὴν εἰρήνην ποιοῦνται τῶν ὑπαρχόντων ἀφιέντεσ, ἡμεῖσ δὲ προσλαμβάνοντεσ αὐτὰ ὧν μάλιστα δεόμεθα. τί οὖν ἐστιν ὑπόλοιπον περὶ ὅτου δεῖ βουλεύεσθαι;

περὶ Κορίνθου καὶ περὶ ὧν ἂν ἡμᾶσ Ἀργεῖοι προκαλοῦνται. πρῶτον μὲν περὶ Κορίνθου διδαξάτω μέ τισ, Βοιωτῶν μὴ συμπολεμούντων, εἰρήνην δὲ ποιουμένων πρὸσ Λακεδαιμονίουσ, τίνοσ ἐστὶν ἡμῖν ἀξία Κόρινθοσ. ἀναμνήσθητε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ὅτε Βοιωτοῖσ τὴν συμμαχίαν ἐποιούμεθα, τίνα γνώμην ἔχοντεσ ταῦτα ἐπράττομεν.

οὐχ ὡσ ἱκανὴν οὖσαν τὴν Βοιωτῶν δύναμιν μεθ’ ἡμῶν γενομένην κοινῇ πάντασ ἀνθρώπουσ ἀμύνασθαι; νῦν δὲ βουλευόμεθα, Βοιωτῶν εἰρήνην ποιουμένων πῶσ δυνατοὶ Λακεδαιμονίοισ πολεμεῖν ἐσμεν ἄνευ Βοιωτῶν. ναί, φασί τινεσ, ἂν Κόρινθόν τε φυλάττωμεν καὶ συμμάχουσ ἔχωμεν Ἀργείουσ.

ἰόντων δὲ Λακεδαιμονίων εἰσ Ἄργοσ πότερον βοηθήσομεν αὐτοῖσ ἢ οὔ; πολλὴ γὰρ ἀνάγκη ὁπότερον τούτων ἑλέσθαι. μὴ βοηθούντων μὲν οὖν ἡμῶν οὐδὲ λόγοσ ὑπολείπεται μὴ οὐκ ἀδικεῖν καὶ ποιεῖν Ἀργείουσ ὁποῖον ἄν τι βούλωνται δικαίωσ· βοηθούντων δὲ ἡμῶν εἰσ Ἄργοσ οὐχ ἕτοιμον μάχεσθαι Λακεδαιμονίοισ; ἵνα ἡμῖν τί γένηται; ἵνα ἡττώμενοι μὲν καὶ τὴν οἰκείαν χώραν ἀπολέσωμεν πρὸσ τῇ Κορινθίων, νικήσαντεσ δὲ τὴν Κορινθίων Ἀργείων ποιήσωμεν. οὐχ ἕνεκα τούτων πολεμήσομεν; σκεψώμεθα δὴ καὶ τοὺσ Ἀργείων λόγουσ.

κελεύουσι γὰρ ἡμᾶσ κοινῇ μετὰ σφῶν καὶ μετὰ Κορινθίων πολεμεῖν, αὐτοὶ δ’ ἰδίᾳ εἰρήνην ποιησάμενοι τὴν χώραν οὐ παρέχουσιν ἐμπολεμεῖν. καὶ μετὰ μὲν πάντων τῶν συμμάχων τὴν εἰρήνην ποιουμένουσ οὐκ ἐῶσιν ἡμᾶσ οὐδὲν πιστεύειν Λακεδαιμονίοισ· ἃ δὲ πρὸσ τούτουσ μόνουσ ἐκεῖνοι συνέθεντο, ταῦτα δ’ οὐδεπώποτ’ αὐτούσ φασι παραβῆναι. πατρίαν τε εἰρήνην ὀνομάζοντεσ ᾗ χρῶνται, τοῖσ δὲ ἄλλοισ Ἕλλησιν οὐκ ἐῶσι πατρίαν γενέσθαι τὴν εἰρήνην· ἐκ γὰρ τοῦ πολέμου χρονισθέντοσ Κόρινθον ἑλεῖν προσδοκῶσι, κρατήσαντεσ δὲ τούτων ὑφ’ ὧν ἀεὶ κρατοῦνται, καὶ τοὺσ συννικῶντασ ἐλπίζουσι παραστήσεσθαι. τοιούτων δ’ ἐλπίδων μετασχόντασ ἡμᾶσ δεῖ δυοῖν θάτερον ἑλέσθαι, ἢ πολεμεῖν μετὰ Ἀργείων Λακεδαιμονίοισ, ἢ μετὰ Βοιωτῶν κοινῇ τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι.

ἐγὼ μὲν οὖν ἐκεῖνο δέδοικα μάλιστα, ὦ Ἀθηναῖοι, τὸ εἰθισμένον κακόν, ὅτι τοὺσ κρείττουσ φίλουσ ἀφιέντεσ ἀεὶ τοὺσ ἥττουσ αἱρούμεθα, καὶ πόλεμον ποιούμεθα δι’ ἑτέρουσ, ἐξὸν δι’ ἡμᾶσ αὐτοὺσ εἰρήνην ἄγειν· οἵτινεσ πρῶτον μὲν βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ ‐ χρὴ γὰρ ἀναμνησθέντασ τὰ γεγενημένα καλῶσ βουλεύσασθαι ‐ σπονδὰσ ποιησάμενοι καὶ συνθέμενοι φιλίαν εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον, ἃ ἡμῖν ἐπρέσβευσεν Ἐπίλυκοσ Τεισάνδρου, τῆσ μητρὸσ τῆσ ἡμετέρασ ἀδελφόσ, <μετὰ> ταῦτα Ἀμόργῃ πειθόμενοι τῷ δούλῳ τοῦ βασιλέωσ καὶ φυγάδι τὴν μὲν βασιλέωσ δύναμιν ἀπεβαλόμεθα ὡσ οὐδενὸσ οὖσαν ἀξίαν, τὴν δὲ Ἀμόργου φιλίαν εἱλόμεθα, κρείττω νομίσαντεσ εἶναι·

ἀνθ’ ὧν βασιλεὺσ ὀργισθεὶσ ἡμῖν, σύμμαχοσ γενόμενοσ Λακεδαιμονίοισ, παρέσχεν αὐτοῖσ εἰσ τὸν πόλεμον πεντακισχίλια τάλαντα, ἑώσ κατέλυσεν ἡμῶν τὴν δύναμιν. ἓν μὲν βούλευμα τοιοῦτον ἐβουλευσάμεθα· Συρακόσιοι δ’ ὅτε ἦλθον ἡμῶν δεόμενοι, φιλότητα μὲν ἀντὶ διαφορᾶσ ἐθέλοντεσ εἰρήνην δ’ ἀντὶ πολέμου ποιεῖσθαι, τήν τε συμμαχίαν ἀποδεικνύντεσ ὅσῳ κρείττων ἡ σφετέρα εἰή τῆσ Ἐγεσταίων καὶ Καταναίων, εἰ βουλοίμεθα πρὸσ αὐτοὺσ ποιεῖσθαι, ἡμεῖσ τοίνυν εἱλόμεθα καὶ τότε πόλεμον μὲν ἀντὶ εἰρήνησ, Ἐγεσταίουσ δὲ ἀντὶ Συρακοσίων, στρατεύεσθαι δ’ εἰσ Σικελίαν ἀντὶ τοῦ μένοντεσ οἴκοι συμμάχουσ ἔχειν Συρακοσίουσ·

ἐξ ὧν πολλοὺσ μὲν Ἀθηναίων ἀπολέσαντεσ ἀριστίνδην καὶ τῶν συμμάχων, πολλὰσ δὲ ναῦσ καὶ χρήματα καὶ δύναμιν ἀποβαλόντεσ, αἰσχρῶσ διεκομίσθησαν οἱ σωθέντεσ αὐτῶν. ὕστερον δ’ ὑπ’ Ἀργείων ἐπείσθημεν, οἵπερ νῦν ἥκουσι πείθοντεσ πολεμεῖν, πλεύσαντεσ ἐπὶ τὴν Λακωνικὴν εἰρήνησ ἡμῖν οὔσησ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἐντεῖναι <ἐκείνων> τὸν θυμόν, ἀρχὴν πολλῶν κακῶν·

ἐξ οὗ πολεμήσαντεσ ἠναγκάσθημεν τὰ τείχη κατασκάπτειν καὶ τὰσ ναῦσ παραδιδόναι καὶ τοὺσ φεύγοντασ καταδέχεσθαι. ταῦτα δὲ πασχόντων ἡμῶν οἱ πείσαντεσ ἡμᾶσ πολεμεῖν Ἀργεῖοι τίνα ὠφέλειαν παρέσχον ἡμῖν; τίνα δὲ κίνδυνον ὑπὲρ τῶν Ἀθηναίων ἐποιήσαντο; νῦν οὖν τοῦτο ὑπόλοιπόν ἐστιν ἡμῖν, πόλεμον μὲν ἑλέσθαι καὶ νῦν ἀντ’ εἰρήνησ, τὴν δὲ συμμαχίαν τὴν Ἀργείων ἀντὶ τῆσ Βοιωτῶν, Κορινθίων δὲ τοὺσ νῦν ἔχοντασ τὴν πόλιν ἀντὶ Λακεδαιμονίων.

μὴ δῆτα, ὦ Ἀθηναῖοι, μηδεὶσ ἡμᾶσ ταῦτα πείσῃ· τὰ γὰρ παραδείγματα τὰ γεγενημένα τῶν ἁμαρτημάτων ἱκανὰ τοῖσ σώφροσι τῶν ἀνθρώπων ὥστε μηκέτι ἁμαρτάνειν. εἰσὶ δέ τινεσ ὑμῶν οἳ τοσαύτην ὑπερβολὴν τῆσ ἐπιθυμίασ ἔχουσιν εἰρήνην ὡσ τάχιστα γενέσθαι·

φασὶ γὰρ καὶ τὰσ τετταράκονθ’ ἡμέρασ ἐν αἷσ ὑμῖν ἔξεστι βουλεύεσθαι περίεργον εἶναι, καὶ τοῦτο ἀδικεῖν ἡμᾶσ· αὐτοκράτορασ γὰρ πεμφθῆναι εἰσ Λακεδαίμονα διὰ ταῦθ’, ἵνα μὴ πάλιν ἐπαναφέρωμεν. τήν τε ἀσφάλειαν ἡμῶν τῆσ ἐπαναφορᾶσ δέοσ ὀνομάζουσι, λέγοντεσ ὡσ οὐδεὶσ πώποτε τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἐκ τοῦ φανεροῦ πείσασ ἔσῳσεν, ἀλλὰ δεῖ λαθόντασ ἢ ἐξαπατήσαντασ αὐτὸν εὖ ποιῆσαι. τὸν λόγον οὖν τοῦτον οὐκ ἐπαινῶ.

φημὶ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, πολέμου μὲν ὄντοσ ἄνδρα στρατηγὸν τῇ πόλει τε εὔνουν εἰδότα τε ὅ τι πράττῃ, λανθάνοντα δεῖν τοὺσ πολλοὺσ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐξαπατῶντα ἄγειν ἐπὶ τοὺσ κινδύνουσ, εἰρήνησ δὲ πέρι πρεσβεύοντασ κοινῆσ τοῖσ Ἕλλησιν, ἐφ’ οἷσ ὁρ́κοι τε ὀμοσθήσονται στῆλαί τε σταθήσονται γεγραμμέναι, ταῦτα δὲ οὔτε λαθεῖν οὔτε ἐξαπατῆσαι δεῖν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν, εἰ πεμφθέντεσ αὐτοκράτορεσ ἔτι ἀποδώσομεν ὑμῖν περὶ αὐτῶν σκέψασθαι. βουλεύσασθαι μὲν οὖν ἀσφαλῶσ χρὴ κατὰ δύναμιν, οἷσ δ’ ἂν ὀμόσωμεν καὶ συνθώμεθα, τούτοισ ἐμμένειν. οὐ γὰρ μόνον, ὦ Ἀθηναῖοι, πρὸσ γράμματα τὰ γεγραμμένα δεῖ βλέποντασ πρεσβεύειν ἡμᾶσ, ἀλλὰ καὶ πρὸσ τοὺσ τρόπουσ τοὺσ ὑμετέρουσ.

ὑμεῖσ γὰρ περὶ μὲν τῶν ἑτοίμων ὑμῖν ὑπονοεῖν εἰώθατε καὶ δυσχεραίνειν, τὰ δ’ οὐκ ὄντα λογοποιεῖν ὡσ ἔστιν ὑμῖν ἕτοιμα· κἂν μὲν πολεμεῖν δέῃ, τῆσ εἰρήνησ ἐπιθυμεῖτε, ἐὰν δέ τισ ὑμῖν τὴν εἰρήνην πράττῃ, λογίζεσθε τὸν πόλεμον ὅσα ἀγαθὰ ὑμῖν κατηργάσατο. ὅπου καὶ νῦν ἤδη τινὲσ λέγουσιν οὐ γιγνώσκειν τὰσ διαλλαγὰσ αἵτινέσ εἰσιν, τείχη καὶ νῆεσ εἰ γενήσονται τῇ πόλει·

τὰ γὰρ ἴδια τὰ σφέτερ’ αὐτῶν ἐκ τῆσ ὑπερορίασ οὐκ ἀπολαμβάνειν, ἀπὸ δὲ τῶν τειχῶν οὐκ εἶναι σφίσι τροφήν. ἀναγκαίωσ οὖν ἔχει καὶ πρὸσ ταῦτ’ ἀντειπεῖν. ἦν γάρ ποτε χρόνοσ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτε τείχη καὶ ναῦσ οὐκ ἐκεκτήμεθα·

γενομένων δὲ τούτων τὴν ἀρχὴν ἐποιησάμεθα τῶν ἀγαθῶν. ὧν εἰ καὶ νῦν ἐπιθυμεῖτε, ταῦτα κατεργάσασθε. ταύτην δὲ λαβόντεσ ἀφορμὴν οἱ πατέρεσ ἡμῶν κατηργάσαντο τῇ πόλει δύναμιν τοσαύτην ὅσην οὔπω τισ ἄλλη πόλισ ἐκτήσατο, τὰ μὲν πείσαντεσ τοὺσ Ἕλληνασ, τὰ δὲ λαθὸντεσ, τὰ δὲ πριάμενοι, τὰ δὲ βιασάμενοι. πείσαντεσ μὲν οὖν Ἀθήνησι ποιήσασθαι τῶν κοινῶν χρημάτων Ἑλληνοταμίασ, καὶ τὸν σύλλογον τῶν νεῶν παρ’ ἡμῖν γενέσθαι, ὅσαι δὲ τῶν πόλεων τριήρεισ μὴ κέκτηνται, ταύταισ ἡμᾶσ παρέχειν·

λαθόντεσ δὲ Πελοποννησίουσ τειχισάμενοι τὰ τείχη· πριάμενοι δὲ παρὰ Λακεδαιμονίων μὴ δοῦναι τούτων δίκην· βιασάμενοι δὲ τοὺσ ἐναντίουσ τὴν ἀρχὴν τῶν Ἑλλήνων κατηργασάμεθα. καὶ ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἡμῖν ἔτεσιν ἐγένετο. κρατηθέντεσ δὲ τῷ πολέμῳ τά τε ἄλλα ἀπωλέσαμεν, καὶ τὰ τείχη καὶ τὰσ ναῦσ ἔλαβον ἡμῶν ἐνέχυρα Λακεδαιμόνιοι, τὰσ μὲν παραλαβόντεσ, τὰ δὲ καθελόντεσ, ὅπωσ μὴ πάλιν ταύτην ἔχοντεσ ἀφορμὴν δύναμιν τῇ πόλει κατασκευάσαιμεν.

πεισθέντεσ τοίνυν ὑφ’ ἡμῶν Λακεδαιμόνιοι πάρεισι νυνὶ πρέσβεισ αὐτοκράτορεσ, τά τε ἐνέχυρα ἡμῖν ἀποδιδόντεσ, καὶ τὰ τείχη καὶ <τὰσ> ναῦσ ἐῶντεσ κεκτῆσθαι, τάσ τε νήσουσ ἡμετέρασ εἶναι. τὴν αὐτὴν τοίνυν ἀρχὴν ἀγαθῶν λαμβάνοντασ ἥνπερ ἡμῶν ἐλάμβανον οἱ πρόγονοι, ταύτην οὐκ ἀκτέον φασὶ τὴν εἰρήνην τινὲσ εἶναι.

παριόντεσ οὖν αὐτοὶ διδασκόντων ὑμᾶσ ‐ ἐξουσίαν δ’ αὐτοῖσ ἡμεῖσ ἐποιήσαμεν, προσθέντεσ τετταράκοντα ἡμέρασ βουλεύσασθαι ‐ τοῦτο μὲν τῶν γεγραμμένων εἴ τι τυγχάνει μὴ καλῶσ ἔχον· ἔξεστι γὰρ ἀφελεῖν· τοῦτο δ’ εἴ τίσ <τι> προσθεῖναι βούλεται, πείσασ ὑμᾶσ προσγραψάτω. πᾶσί τε τοῖσ γεγραμμένοισ χρωμένοισ ἔστιν εἰρήνην ἄγειν. εἰ δὲ μηδὲν ἀρέσκει τούτων, πολεμεῖν ἕτοιμον.

καὶ ταῦτ’ ἐφ’ ὑμῖν πάντ’ ἐστίν, ὦ Ἀθηναῖοι· τούτων ὅ τι ἂν βούλησθε ἕλεσθε. πάρεισι μὲν γὰρ Ἀργεῖοι καὶ Κορίνθιοι διδάξοντεσ ὡσ ἄμεινόν ἐστι πολεμεῖν, ἥκουσι δὲ Λακεδαιμόνιοι πείσοντεσ ὑμᾶσ εἰρήνην ποιήσασθαι. τούτων δ’ ἐστὶ τὸ τέλοσ παρ’ ὑμῖν, ἀλλ’ οὐκ ἐν Λακεδαιμονίοισ, δι’ ἡμᾶσ. πρεσβευτὰσ οὖν πάντασ ὑμᾶσ ἡμεῖσ οἱ πρέσβεισ ποιοῦμεν· ὁ γὰρ τὴν χεῖρα μέλλων ὑμῶν αἴρειν, οὗτοσ ὁ πρεσβεύων ἐστίν, ὁπότερ’ ἂν αὐτῷ δοκῇ, καὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὸν πόλεμον ποιεῖν. μέμνησθε μὲν οὖν, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺσ ἡμετέρουσ λόγουσ, ψηφίσασθε δὲ τοιαῦτα ἐξ ὧν ὑμῖν μηδέποτε μεταμελήσει.

상위

Andocides (안도키데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION