Andocides, Speeches, Περὶ τῆσ ἑαυτοῦ καθόδου

(안도키데스, 연설, Περὶ τῆσ ἑαυτοῦ καθόδου)

εἰ μέν, ὦ ἄνδρεσ, ἐν ἑτέρῳ τῳ πράγματι οἱ παριόντεσ μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντεσ πάντεσ ἐφαίνοντο, οὐδὲν ἂν θαυμαστὸν ἐνόμιζον· ὅπου μέντοι δεῖ τὴν πόλιν ἐμέ τι ποιῆσαι ἀγαθόν, ἢ εἴ τισ ἕτεροσ βούλοιτο ἐμοῦ κακίων, δεινότατον ἁπάντων χρημάτων ἡγοῦμαι, εἰ τῷ μὲν δοκεῖ ταῦτα τῷ δὲ μή, ἀλλὰ μὴ πᾶσιν ὁμοίωσ. εἴπερ γὰρ ἡ πόλισ ἁπάντων τῶν πολιτευομένων κοινή ἐστι, καὶ τὰ γιγνόμενα δήπου ἀγαθὰ τῇ πόλει κοινά ἐστι. τουτὶ τοίνυν τὸ μέγα καὶ δεινὸν πάρεστιν ὑμῖν ὁρᾶν τοὺσ μὲν ἤδη πράττοντασ, τοὺσ δὲ τάχα μέλλοντασ·

καί μοι μέγιστον θαῦμα παρέστηκε, τί ποτε οὗτοι οἱ ἄνδρεσ δεινῶσ οὕτω περικάονται, εἴ τι ὑμᾶσ χρὴ ἀγαθὸν ἐμοῦ ἐπαυρέσθαι. δεῖ γὰρ αὐτοὺσ ἤτοι ἀμαθεστάτουσ εἶναι πάντων ἀνθρώπων, ἢ τῇ πόλει ταύτῃ δυσμενεστάτουσ. εἰ μέν γε νομίζουσι τῆσ πόλεωσ εὖ πραττούσησ καὶ τὰ ἴδια σφῶν αὐτῶν ἄμεινον ἂν φέρεσθαι, ἀμαθέστατοί εἰσι τὰ ἐναντία νῦν τῇ ἑαυτῶν ὠφελείᾳ σπεύδοντεσ· εἰ δὲ μὴ ταὐτὰ ἡγοῦνται σφίσι τε αὐτοῖσ συμφέρειν καὶ τῷ ὑμετέρῳ κοινῷ, δυσμενεῖσ ἂν τῇ πόλει εἰε͂ν·

οἵτινεσ εἰσαγγείλαντόσ μου ἀπόρρητα εἰσ τὴν βουλὴν περὶ τῶν πραγμάτων, ὧν ἀποτελεσθέντων οὐκ εἰσὶ τῇ πόλει ταύτῃ μείζονεσ ὠφέλειαι, καὶ τούτων ἀποδεικνύντοσ μου τοῖσ βουλευταῖσ σαφεῖσ τε καὶ βεβαίουσ τὰσ ἀποδείξεισ, ἐκεῖ μὲν οὔτε τούτων τῶν ἀνδρῶν οἱ παραγενόμενοι ἐλέγχοντεσ οἱοῖ́ τ’ ἦσαν ἀποδεῖξαι εἴ τι μὴ ὀρθῶσ ἐλέγετο, οὔτ’ ἄλλοσ οὐδείσ, ἐνθάδε δὲ νῦν πειρῶνται διαβάλλειν. σημεῖον οὖν τοῦτο ὅτι οὗτοι οὐκ ἀφ’ αὑτῶν ταῦτα πράττουσιν ‐ εὐθὺσ γὰρ ἂν τότε ἠναντιοῦντο ‐ ἀλλ’ ἀπ’ ἀνδρῶν ἑτέρων, οἱοῖ́ εἰσιν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, οὐδενὸσ ἂν χρήματοσ δεξάμενοι ὑμᾶσ τι ἀγαθὸν ἐξ ἐμοῦ πρᾶξαι.

καὶ αὐτοὶ μὲν οὗτοι οἱ ἄνδρεσ οὐ τολμῶσι σφᾶσ αὐτοὺσ εἰσ τὸ μέσον καταστήσαντεσ διισχυρίζεσθαι περὶ τούτων, φοβούμενοι ἔλεγχον διδόναι εἴ τι εἰσ ὑμᾶσ τυγχάνουσι μὴ εὖ φρονοῦντεσ· ἑτέρουσ δὲ εἰσπέμπουσι, τοιούτουσ ἀνθρώπουσ οἷσ εἰθισμένοισ ἤδη ἀναισχυντεῖν οὐδὲν διαφέρει εἰπεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι τὰ μέγιστα τῶν κακῶν. τὸ δ’ ἰσχυρὸν τοῦτο μόνον εὑρ́οι τισ ἂν αὐτῶν ἐν τοῖσ λόγοισ, τὰσ ἐμὰσ συμφορὰσ ἐπὶ παντὶ ὀνειδίζειν, καὶ ταῦτα ἐν εἰδόσι δήπου κάλλιον ὑμῖν, ὥστε μηδὲν ἂν τούτων δικαίωσ τιμὴν αὐτοῖσ τινα φέρειν.

ἐμοὶ δέ, ὦ ἄνδρεσ, καὶ τῷ πρώτῳ τοῦτο εἰπόντι ὀρθῶσ δοκεῖ εἰρῆσθαι, ὅτι πάντεσ ἄνθρωποι γίγνονται ἐπὶ τῷ εὖ καὶ κακῶσ πράττειν, μεγάλη δὲ δήπου καὶ τὸ ἐξαμαρτεῖν δυσπραξία ἐστί, καὶ εἰσὶν εὐτυχέστατοι μὲν οἱ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοντεσ, σωφρονέστατοι δὲ οἳ ἂν τάχιστα μεταγιγνώσκωσι.

καὶ ταῦτα οὐ διακέκριται τοῖσ μὲν γίγνεσθαι τοῖσ δὲ μή, ἀλλ’ ἔστιν ἐν τῷ κοινῷ πᾶσιν ἀνθρώποισ καὶ ἐξαμαρτεῖν τι καὶ κακῶσ πρᾶξαι.

ὧν ἕνεκα, ὦ Ἀθηναῖοι, εἰ ἀνθρωπίνωσ περὶ ἐμοῦ γιγνώσκοιτε, εἰήτε ἂν ἄνδρεσ εὐγνωμονέστεροι. οὐ γὰρ φθόνου μᾶλλον ἢ οἴκτου ἄξιά μοί ἐστι τὰ γεγενημένα· ὃσ εἰσ τοσοῦτον ἦλθον δυσδαιμονίασ, εἴτε χρὴ εἰπεῖν νεότητί τε καὶ ἀνοίᾳ τῇ ἐμαυτοῦ, εἴτε καὶ δυνάμει τῶν πεισάντων με ἐλθεῖν εἰσ τοιαύτην συμφορὰν τῶν φρενῶν, ὥστ’ ἀνάγκην μοι γενέσθαι δυοῖν κακοῖν τοῖν μεγίστοιν θάτερον ἑλέσθαι, ἢ μὴ βουληθέντι κατειπεῖν τοὺσ ταῦτα ποιήσαντασ οὐ περὶ ἐμοῦ μόνου ὀρρωδεῖν, εἴ τι ἔδει παθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα οὐδὲν ἀδικοῦντα σὺν ἐμαυτῷ ἀποκτεῖναι ‐ ὅπερ ἀνάγκη παθεῖν ἦν αὐτῷ, εἰ ἐγὼ μὴ ἐβουλόμην ταῦτα ποιῆσαι ‐ ἢ κατειπόντι τὰ γεγενημένα αὐτὸν μὲν ἀφεθέντα μὴ τεθνάναι, τοῦ δὲ ἐμαυτοῦ πατρὸσ μὴ φονέα γενέσθαι.

τί δ’ ἂν οὐ πρό γε τούτου τολμήσειεν ἄνθρωποσ ποιῆσαι; ἐγὼ τοίνυν ἐκ τῶν παρόντων εἱλόμην ταῦτα, ἃ ἐμοὶ μὲν λύπασ ἐπὶ χρόνον πλεῖστον οἴσειν ἔμελλεν, ὑμῖν δὲ ταχίστην τοῦ παρόντοσ τότε κακοῦ μετάστασιν.

ἀναμνήσθητε δὲ ἐν οἱῴ κινδύνῳ τε καὶ ἀμηχανίᾳ καθέστατε, καὶ ὅτι οὕτω σφόδρα σφᾶσ αὐτοὺσ ἐπεφόβησθε, ὥστ’ οὐδ’ εἰσ τὴν ἀγορὰν ἔτι ἐξῇτε, ἕκαστοσ ὑμῶν οἰόμενοσ συλληφθήσεσθαι. ταῦτα τοίνυν ὥστε μὲν γενέσθαι τοιαῦτα, πολλοστὸν δή τι ἐγὼ μέροσ τῆσ αἰτίασ ηὑρέθην ἔχων, ὥστε μέντοι παυθῆναι, ἐγὼ εἷσ ὢν μόνοσ αἴτιοσ. καὶ ὅμωσ τό γε δυστυχέστατοσ εἶναι ἀνθρώπων οὐδαμῇ ἐκφεύγω, ὅτε δὴ προαγομένησ μὲν τῆσ πόλεωσ ἐπὶ ταύτασ τὰσ συμφορὰσ οὐδεὶσ ἐμοῦ ἤρχετο γίγνεσθαι δυσδαιμονέστεροσ, μεθισταμένησ δὲ πάλιν εἰσ τὸ ἀσφαλὲσ ἁπάντων ἐγὼ ἀθλιώτατοσ.

ὄντων γὰρ κακῶν τοσούτων τῇ πόλει ἀδύνατον ἦν ταῦτα ἰαθῆναι ἄλλωσ ἢ τῷ ἐμῷ αἰσχρῷ, ὥστ’ ἐν αὐτῷ ᾧ ἐγὼ κακῶσ ἔπραττον, ἐν τούτῳ ὑμᾶσ σῴζεσθαι. χάριν οὖν εἰκόσ με, οὐ μῖσοσ τῷ δυστυχήματι τούτῳ φέρεσθαι παρ’ ὑμῶν. καίτοι ἐγὼ τότ’ αὐτὸσ γνοὺσ τὰσ ἐμαυτοῦ συμφοράσ, ᾧ τινι κακῶν τε καὶ αἰσχρῶν οὐκ οἶδ’ εἴ τι ἀπεγένετο, τὰ μὲν παρανοίᾳ τῇ ἐμαυτοῦ, τὰ δ’ ἀνάγκῃ τῶν παρόντων πραγμάτων, ἔγνων ἥδιστον εἶναι πράττειν τε τοιαῦτα καὶ διαιτᾶσθαι ἐκεῖ, ὅπου ἥκιστα μέλλοιμι ὀφθήσεσθαι ὑφ’ ὑμῶν.

ἐπειδὴ δὲ χρόνῳ ὕστερον εἰσῆλθέ μοι, ὥσπερ εἰκόσ, ἐπιθυμία τῆσ τε μεθ’ ὑμῶν πολιτείασ ἐκείνησ καὶ διαίτησ, ἐξ ἧσ δευρὶ μετέστην, ἔγνων λυσιτελεῖν μοι ἢ τοῦ βίου ἀπηλλάχθαι, ἢ τὴν πόλιν ταύτην ἀγαθόν τι τοσοῦτον ἐργάσασθαι, ὥστε ὑμῶν ἑκόντων εἶναί ποτέ μοι πολιτεύσασθαι μεθ’ ὑμῶν. ἐκ δὲ τούτου οὐ πώποτε οὔτε τοῦ σώματοσ οὔτε τῶν ὄντων ἐμοὶ ἐφεισάμην, ὅπου ἔδει παρακινδυνεύειν·

ἀλλ’ αὐτίκα μὲν τότε εἰσήγαγον εἰσ στρατιὰν ὑμῶν οὖσαν ἐν Σάμῳ κωπέασ, τῶν τετρακοσίων ἤδη τὰ πράγματα ἐνθάδε κατειληφότων, ὄντοσ μοι Ἀρχελάου ξένου πατρικοῦ καὶ διδόντοσ τέμνεσθαί τε καὶ ἐξάγεσθαι ὁπόσουσ ἐβουλόμην. τούτουσ τε εἰσήγαγον τοὺσ κωπέασ, καὶ παρόν μοι πέντε δραχμῶν τὴν τιμὴν αὐτῶν δέξασθαι οὐκ ἠθέλησα πράξασθαι πλέον ἢ ὅσου ἐμοὶ κατέστησαν· εἰσήγαγον δὲ σῖτόν τε καὶ χαλκόν. καὶ οἱ ἄνδρεσ ἐκεῖνοι ἐκ τούτων παρεσκευασμένοι ἐνίκησαν μετὰ ταῦτα Πελοποννησίουσ ναυμαχοῦντεσ, καὶ τὴν πόλιν ταύτην μόνοι ἀνθρώπων ἔσῳσαν ἐν τῷ τότε χρόνῳ.

εἰ τοίνυν μεγάλων ἀγαθῶν αἴτια ὑμᾶσ ἠργάσαντο ἐκεῖνοι, μέροσ ἐγὼ οὐκ ἂν ἐλάχιστον δικαίωσ ταύτησ τῆσ αἰτίασ ἔχοιμι. εἰ γὰρ τοῖσ ἀνδράσιν ἐκείνοισ τότε τὰ ἐπιτήδεια μὴ εἰσήχθη, οὐ περὶ τοῦ σῷσαι τὰσ Ἀθήνασ ὁ κίνδυνοσ ἦν αὐτοῖσ μᾶλλον ἢ περὶ τοῦ μηδ’ αὐτοὺσ σωθῆναι. τούτων τοίνυν οὕτωσ ἐχόντων οὐκ ὀλίγῳ μοι παρὰ γνώμην ηὑρέθη τὰ ἐνταῦθα πράγματα ἔχοντα.

κατέπλευσα μὲν γὰρ ὡσ ἐπαινεθησόμενοσ ὑπὸ τῶν ἐνθάδε προθυμίασ τε ἕνεκα καὶ ἐπιμελείασ τῶν ὑμετέρων πραγμάτων· πυθόμενοι δέ τινέσ με ἥκοντα τῶν τετρακοσίων ἐζήτουν τε παραχρῆμα, καὶ λαβόντεσ ἤγαγον εἰσ τὴν βουλήν. εὐθὺσ δὲ παραστάσ μοι Πείσανδροσ "ἄνδρεσ" ἔφη "βουλευταί, ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐνδεικνύω ὑμῖν σῖτόν τε εἰσ τοὺσ πολεμίουσ εἰσαγαγόντα καὶ κωπέασ.

" καὶ τὸ πρᾶγμα ἤδη πᾶν διηγεῖτο ὡσ ἐπέπρακτο. ἐν δὲ τῶ τότε τὰ ἐναντία φρονοῦντεσ δῆλοι ἦσαν ἤδη οἱ ἐπὶ στρατιᾶσ ὄντεσ τοῖσ τετρακοσίοισ. κἀγώ ‐ θόρυβοσ γὰρ δὴ τοιοῦτοσ ἐγίγνετο τῶν βουλευτῶν ‐ καὶ ἐπειδὴ ἐγίγνωσκον ἀπολούμενοσ, εὐθὺσ προσπηδῶ πρὸσ τὴν ἑστίαν καὶ λαμβάνομαι τῶν ἱερῶν.

ὅπερ μοι καὶ πλείστου ἄξιον ἐγένετο ἐν τῷ τότε· εἰσ γὰρ τοὺσ θεοὺσ ἔχοντα ὀνείδη οὗτοί με μᾶλλον τῶν ἀνθρώπων ἐοίκασι κατελεῆσαι, βουληθέντων τε αὐτῶν ἀποκτεῖναί με οὗτοι ἦσαν οἱ διασῴσαντεσ. δεσμά τε ὕστερον καὶ κακὰ ὅσα τε καὶ οἱᾶ τῷ σώματι ἠνεσχόμην, μακρὸν ἂν εἰή μοι λέγειν. οὗ δὴ καὶ μάλιστ’ ἐμαυτὸν ἀπωλοφυράμην·

ὅστισ τοῦτο μὲν ἐν ᾧ ἐδόκει ὁ δῆμοσ κακοῦσθαι, ἐγὼ ἀντὶ τούτου κακὰ εἶχον, τοῦτο δὲ ἐπειδὴ ἐφαίνετο <εὖ> ὑπ’ ἐμοῦ πεπονθώσ, πάλιν αὖ καὶ διὰ τοῦτ’ ἐγὼ ἀπωλλύμην. ὥστε ὁδόν τε καὶ πόρον μηδαμῇ ἔτι εἶναί μοι εὐθαρσεῖν· ὅποι γὰρ τραποίμην, πάντοθεν κακόν τί μοι ἐφαίνετο ἑτοιμαζόμενον. ἀλλ’ ὅμωσ καὶ ἐκ τούτων τοιούτων ὄντων ἀπαλλαγεὶσ οὐκ ἔστιν ὅ τι ἕτερον ἔργον περὶ πλείονοσ ἐποιούμην ἢ τὴν πόλιν ταύτην ἀγαθόν τι ἐργάσασθαι. ὁρᾶν δὲ χρή, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσῳ τὰ τοιαῦτα τῶν ὑπουργημάτων διαφέρει.

τοῦτο μὲν γὰρ ὅσοι τῶν πολιτῶν τὰ ὑμέτερα πράγματα διαχειρίζοντεσ ἀργύριον ὑμῖν ἐκπορίζουσιν, ἄλλο τι ἢ τὰ ὑμέτερα ὑμῖν διδόασι; τοῦτο δὲ ὅσοι στρατηγοὶ γενόμενοι καλόν τι τὴν πόλιν κατεργάζονται, τί ἄλλο ἢ μετὰ τῆσ τῶν ὑμετέρων σωμάτων ταλαιπωρίασ τε καὶ κινδύνων, καὶ ἔτι τῶν κοινῶν χρημάτων δαπάνησ, ποιοῦσιν ὑμᾶσ εἴ τι τυγχάνουσιν ἀγαθόν; ἐν ᾧ καὶ ἄν τι ἐξαμάρτωσιν, οὐκ αὐτοὶ τῆσ σφετέρασ αὐτῶν ἁμαρτίασ δίκην διδόασιν, ἀλλ’ ὑμεῖσ ὑπὲρ τῶν ἐκείνοισ ἡμαρτημένων. ἀλλ’ ὅμωσ οὗτοι στεφανοῦνταί γε ὑφ’ ὑμῶν καὶ ἀνακηρύττονται ὡσ ὄντεσ ἄνδρεσ ἀγαθοί.

καὶ οὐκ ἐρῶ ὡσ οὐ δικαίωσ· μεγάλη γὰρ ἐστιν ἀρετή, ὅστισ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ὁτῳοῦν δύναται τρόπῳ ἀγαθόν τι ἐργάζεσθαι. ἀλλ’ οὖν γιγνώσκειν γε χρὴ ὅτι ἐκεῖνοσ ἂν εἰή πολὺ πλείστου ἄξιοσ ἀνήρ, ὅστισ τοῖσ ἑαυτοῦ παρακινδυνεύων χρήμασί τε καὶ σώματι τολμῴη ἀγαθόν τι ποιεῖν τοὺσ ἑαυτοῦ πολίτασ. ἐμοὶ τοίνυν τὰ μὲν ἤδη εἰσ ὑμᾶσ πεπραγμένα σχεδόν τι ἅπαντεσ ἂν εἰδεῖτε, τὰ δὲ μέλλοντά τε καὶ ἤδη πραττόμενα ἄνδρεσ ὑμῶν πεντακόσιοι ἐν ἀπορρήτῳ ἴσασιν ἡ βουλή.

οὓσ πολλῷ δήπου εἰκὸσ ἧττον ἄν τι ἐξαμαρτεῖν, ἢ εἰ ὑμᾶσ δέοι ἀκούσαντάσ τι ἐν τῷ παραχρῆμα νῦν διαβουλεύσασθαι. οἱ μέν γε σχολῇ περὶ τῶν εἰσαγγελλομένων σκοποῦνται, ὑπάρχει τε αὐτοῖσ, ἐάν τι ἐξαμαρτάνωσιν, αἰτίαν ἔχειν καὶ λόγον αἰσχρὸν ἐκ τῶν ἄλλων πολιτῶν· ὑμῖν δὲ οὐκ εἰσὶν ἕτεροι ὑφ’ ὧν αἰτίαν <ἂν> ἔχοιτε· τὰ γὰρ ὑμέτερα αὐτῶν ἐφ’ ὑμῖν δικαίωσ ἐστὶ καὶ εὖ καὶ κακῶσ, ἐὰν βούλησθε, διαθέσθαι.

ἅ γε μέντοι ἔξω τῶν ἀπορρήτων οἱο͂́ν τέ μοί ἐστιν εἰπεῖν εἰσ ὑμᾶσ ἤδη πεπραγμένα, ἀκούσεσθε. ἐπίστασθε γὰρ που ὡσ ἠγγέλθη ὑμῖν ὅτι οὐ μέλλει ἐκ Κύπρου σῖτοσ ἥξειν ἐνταῦθα· ἐγὼ τοίνυν τοιοῦτόσ τε καὶ τοσοῦτοσ ἐγενόμην, ὥστε τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ ταῦτα βουλεύσαντασ ἐφ’ ὑμῖν καὶ πράξαντασ ψευσθῆναι τῆσ αὑτῶν γνώμησ. καὶ ὡσ μὲν ταῦτα διεπράχθη, οὐδὲν προὔργου ἀκοῦσαι ὑμῖν·

τάδε <δὲ> νυνὶ βούλομαι ὑμᾶσ εἰδέναι, ὅτι αἱ μέλλουσαι νῆεσ ἤδη σιταγωγοὶ καταπλεῖν εἰσ τὸν Πειραιᾶ εἰσιν ὑμῖν τέτταρεσ καὶ δέκα, αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν ἐκ Κύπρου ἀναχθεισῶν ἥξουσιν ἁθρόαι οὐ πολὺ ὕστερον. ἐδεξάμην δ’ <ἂν> ἀντὶ πάντων χρημάτων εἶναι ἐν ἀσφαλεῖ φράσαι πρὸσ ὑμᾶσ ἃ καὶ τῇ βουλῇ ἐν ἀπορρήτῳ εἰσήγγειλα, ὅπωσ αὐτόθεν προῄδετε. νῦν δὲ ἐκεῖνα μὲν τότε ὅταν ἀποτελεσθῇ γνώσεσθε ἅμα καὶ ὠφελήσεσθε·

νῦν δέ, ὦ Ἀθηναῖοι, εἴ μοι βουληθεῖτε δοῦναι χάριν μικράν τε καὶ ἄπονον ὑμῖν καὶ ἅμα δικαίαν, πάνυ ἄν μοι τοῦτο ἐν μεγάλῃ ἡδονῇ γένοιτο. ὡσ δὲ καὶ δικαία ἐστίν, εἴσεσθε. ἃ γάρ μοι αὐτοὶ γνόντεσ τε καὶ ὑποσχόμενοι ἔδοτε, ὕστερον δὲ ἑτέροισ πειθόμενοι ἀφείλεσθε, ταῦθ’ ὑμᾶσ, εἰ μὲν βούλεσθε, αἰτῶ, εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, ἀπαιτῶ. ὁρῶ δὲ ὑμᾶσ πολλάκισ καὶ δούλοισ ἀνθρώποισ καὶ ξένοισ παντοδαποῖσ πολιτείαν τε διδόντασ καὶ εἰσ χρήματα μεγάλασ δωρείασ, οἳ ἂν ὑμᾶσ φαίνωνται ποιοῦντέσ τι ἀγαθόν.

καὶ ταῦτα μέντοι ὀρθῶσ ὑμεῖσ φρονοῦντεσ δίδοτε· οὕτω γὰρ ἂν ὑπὸ πλείστων ἀνθρώπων εὖ πάσχοιτε. ἐγὼ τοίνυν τοσοῦτον ὑμῶν μόνον δέομαι· τὸ ψήφισμα ὃ Μενίππου εἰπόντοσ ἐψηφίσασθε, εἶναί μοι ἄδειαν, πάλιν ἀπόδοτε. ἀναγνώσεται δὲ ὑμῖν αὐτό· ἔτι γὰρ καὶ νῦν ἐγγέγραπται ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. Ψήφισμα τουτὶ τὸ ψήφισμα ὃ ἠκούσατε ψηφισάμενοί μοι, ὦ Ἀθηναῖοι, ὕστερον ἀφείλεσθε χάριν ἑτέρῳ φέροντεσ. πείθεσθε οὖν μοι, καὶ ἤδη παύσασθε εἴ τῳ ὑμῶν διάβολόν τι ἐν τῇ γνώμῃ περὶ ἐμοῦ παρέστηκεν.

εἰ γὰρ ὅσα οἱ ἄνθρωποι γνώμῃ ἁμαρτάνουσι, τὸ σῶμα αὐτῶν μὴ αἴτιόν ἐστιν, ἐμοῦ τὸ μὲν σῶμα τυγχάνει ταὐτὸν ἔτι ὄν, ὅπερ τῆσ αἰτίασ ἀπήλλακται, ἡ δὲ γνώμη ἀντὶ τῆσ προτέρασ ἑτέρα νυνὶ παρέστηκεν. οὐδὲν οὖν ἔτι ὑπολείπεται ὅτῳ ἄν μοι δικαίωσ διαβεβλῇσθε. ὥσπερ δὲ τῆσ τότε ἁμαρτίασ τὰ ἀπὸ τῶν ἔργων σημεῖα ἔφατε χρῆναι πιστότατα ποιούμενοι κακόν με ἄνδρα ἡγεῖσθαι, οὕτω καὶ ἐπὶ τῇ νῦν εὐνοίᾳ μὴ ζητεῖτε ἑτέραν βάσανον ἢ τὰ ἀπὸ τῶν νυνὶ ἔργων σημεῖα ὑμῖν γιγνόμενα.

πολὺ δέ μοι προσήκει ταῦτα μᾶλλον ἐκείνων καὶ τῷ γένει συνηθέστερά ἐστι.

τάδε γὰρ οὐ ψευσαμένῳ μοι λαθεῖν οἱο͂́ν τ’ ἐστι τούσ γε πρεσβυτέρουσ ὑμῶν, ὅτι ὁ τοῦ ἐμοῦ πατρὸσ πάπποσ Λεωγόρασ στασιάσασ πρὸσ τοὺσ τυράννουσ ὑπὲρ τοῦ δήμου, ἐξὸν αὐτῷ διαλλαχθέντι τῆσ ἔχθρασ καὶ γενομένῳ κηδεστῇ ἄρξαι μετ’ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν τῆσ πόλεωσ, εἵλετο μᾶλλον ἐκπεσεῖν μετὰ τοῦ δήμου καὶ φεύγων κακοπαθεῖν μᾶλλον ἢ προδότησ αὐτῶν καταστῆναι. ὥστ’ ἔμοιγε καὶ διὰ τὰ τῶν προγόνων ἔργα εἰκότωσ ὑπάρχει δημοτικῷ εἶναι, εἴπερ τι ἀλλὰ νῦν γε φρονῶν τυγχάνω. ὧν καὶ ἕνεκα εἰκὸσ ὑμᾶσ, ἐὰν χρηστὸσ ὢν ἀνὴρ εἰσ ὑμᾶσ φαίνωμαι, προθυμότερόν μου ἀποδέχεσθαι τὰ πραττόμενα. τὸ δὲ δόντασ ἐμοὶ τὴν ἄδειαν ἀφελέσθαι ὑμᾶσ, εὖ ἴστε ὅτι οὐδεπώποτε ἠγανάκτησα·

ὅπου γὰρ ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν τούτων αὐτοὶ εἰσ ὑμᾶσ αὐτοὺσ ἐπείσθητε τὰ μέγιστα ἐξαμαρτεῖν, ὥστε ἀντὶ τῆσ ἀρχῆσ δουλείαν ἀλλάξασθαι, ἐκ δημοκρατίασ δυναστείαν καταστήσαντεσ, τί ἄν τισ ὑμῶν θαυμάζοι καὶ εἰσ ἐμὲ εἴ τι ἐπείσθητε ἐξαμαρτεῖν; βουλοίμην μέντ’ ἄν, ὥσπερ ἐν τοῖσ ὑμετέροισ αὐτῶν πράγμασιν, ἐπειδὴ ἐξουσίαν ἐλάβετε, τὰσ τῶν ἐξαπατησάντων ὑμᾶσ ἀκύρουσ ἔθετε βουλάσ, οὕτω καὶ ἐν ᾧ περὶ ἐμοῦ ἐπείσθητε γνῶναί τι ἀνεπιτήδειον, ἀτελῆ τὴν γνώμην αὐτῶν ποιῆσαι, καὶ μήτε ἐν τούτῳ μήτε ἐν ἑτέρῳ τῳ τοῖσ ὑμῶν αὐτῶν ἐχθίστοισ ὁμόψηφοί ποτε γένησθε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION