Andocides, Speeches, Περὶ τῶν μυστηρίων

(안도키데스, 연설, Περὶ τῶν μυστηρίων)

τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρεσ, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ κακῶσ ποιεῖν ἐκ παντὸσ τρόπου, καὶ δικαίωσ καὶ ἀδίκωσ, ἐξ ἀρχῆσ ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰσ τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντεσ ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων πολλοὺσ λόγουσ ποιεῖσθαι· ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρεσ, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐνθυμηθῆναι ὅτι νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶσ μοι ἀνάγκησ οὔσησ παραμεῖναι, οὔτ’ ἐγγυητὰσ καταστήσασ οὔθ’ ὑπὸ δεσμῶν ἀναγκασθείσ, πιστεύσασ δὲ μάλιστα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, γνώσεσθαι τὰ δίκαια καὶ μὴ περιόψεσθαί με ἀδίκωσ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν διαφθαρέντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν δικαίωσ κατά τε τοὺσ νόμουσ τοὺσ ὑμετέρουσ καὶ τοὺσ ὁρ́κουσ οὓσ ὑμεῖσ ὀμόσαντεσ μέλλετε τὴν ψῆφον οἴσειν.

εἰκότωσ δ’ ἄν, ὦ ἄνδρεσ, τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοιτε περὶ τῶν ἐθελοντῶν εἰσ τοὺσ κινδύνουσ καθισταμένων, ἥνπερ αὐτοὶ περὶ αὑτῶν ἔχουσιν.

ὁπόσοι μὲν γὰρ μὴ ἠθέλησαν ὑπομεῖναι καταγνόντεσ αὑτῶν ἀδικίαν, εἰκότωσ τοι καὶ ὑμεῖσ τοιαῦτα περὶ αὐτῶν γιγνώσκετε οἱᾶ́ περ καὶ αὐτοὶ περὶ σφῶν αὐτῶν ἔγνωσαν· ὁπόσοι δὲ πιστεύσαντεσ μηδὲν ἀδικεῖν ὑπέμειναν, δίκαιοί ἐστε καὶ ὑμεῖσ περὶ τούτων τοιαύτην ἔχειν τὴν γνώμην οἱάν περ καὶ αὐτοὶ περὶ αὑτῶν ἔσχον, καὶ μὴ προκαταγιγνώσκειν ἀδικεῖν. αὐτίκα ἐγὼ πολλῶν μοι ἀπαγγελλόντων ὅτι λέγοιεν οἱ ἐχθροὶ ὡσ ἄρα ἐγὼ οὔτ’ ἂν ὑπομείναιμι οἰχήσομαί τε φεύγων, ‐ "τί γὰρ ἂν καὶ βουλόμενοσ Ἀνδοκίδησ ἀγῶνα τοσοῦτον ὑπομείνειεν, ᾧ ἔξεστι μὲν ἀπελθόντι ἐντεῦθεν ἔχειν πάντα τὰ ἐπιτήδεια, ἔστι δὲ πλεύσαντι εἰσ Κύπρον, ὅθεν περ ἥκει, γῆ πολλὴ καὶ ἀγαθὴ διδομένη καὶ δωρεὰν ὑπάρχουσα;

οὗτοσ ἄρα βουλήσεται περὶ τοῦ σώματοσ τοῦ ἑαυτοῦ κινδυνεῦσαι; εἰσ τί ἀποβλέψασ; οὐχ ὁρᾷ τὴν πόλιν ἡμῶν ὡσ διάκειται; ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρεσ, πολὺ τὴν ἐναντίαν τούτοισ γνώμην ἔχω.

ἄλλοθί τε γὰρ ὢν πάντα τὰ ἀγαθὰ ἔχειν στερόμενοσ τῆσ πατρίδοσ οὐκ ἂν δεξαίμην· τῆσ <τε> πόλεωσ οὕτω διακειμένησ ὥσπερ αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ λέγουσι, πολύ γ’ ἂν αὐτῆσ μᾶλλον ἐγὼ πολίτησ δεξαίμην εἶναι ἢ ἑτέρων πόλεων, αἳ ἴσωσ πάνυ μοι δοκοῦσιν ἐν τῷ παρόντι εὐτυχεῖν, ἅπερ γιγνώσκων ἐπέτρεψα διαγνῶναι ὑμῖν περὶ τοῦ σώματοσ τοῦ ἐμαυτοῦ. αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶσ, ὦ ἄνδρεσ, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖσ κατηγόροισ, εἰδότασ ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον ἔλαττον ἔχειν.

οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύσαντεσ καὶ συνθέντεσ, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντεσ, τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο· ἐγὼ δὲ μετὰ δέουσ καὶ κινδύνου καὶ διαβολῆσ τῆσ μεγίστησ τὴν ἀπολογίαν ποιοῦμαι. εἰκὸσ οὖν ὑμᾶσ ἐστιν εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ ἢ τοῖσ κατηγόροισ. ἔτι δὲ καὶ τόδε ἐνθυμητέον, ὅτι πολλοὶ ἤδη πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορήσαντεσ παραχρῆμα ἐξηλέγχθησαν ψευδόμενοι οὕτω φανερῶσ, ὥστε ὑμᾶσ πολὺ ἂν ἥδιον δίκην λαβεῖν παρὰ τῶν κατηγόρων ἢ παρὰ τῶν κατηγορουμένων·

οἱ δὲ αὖ, μαρτυρήσαντεσ τὰ ψευδῆ ἀδίκωσ ἀνθρώπουσ ἀπολέσαντεσ, ἑάλωσαν παρ’ ὑμῖν ψευδομαρτυρίων, ἡνίκ’ οὐδὲν ἦν ἔτι πλέον τοῖσ πεπονθόσιν. ὁπότ’ οὖν ἤδη πολλὰ τοιαῦτα γεγένηται, εἰκὸσ ὑμᾶσ ἐστι μήπω τοὺσ τῶν κατηγόρων λόγουσ πιστοὺσ ἡγεῖσθαι. εἰ μὲν γὰρ δεινὰ κατηγόρηται ἢ μή, οἱο͂́ν τε γνῶναι ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου λόγων· εἰ δὲ ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν ἢ ψευδῆ, οὐχ οἱο͂́ν τε ὑμᾶσ πρότερον εἰδέναι πρὶν ἂν καὶ ἐμοῦ ἀκούσητε ἀπολογουμένου. σκοπῶ μὲν οὖν ἔγωγε, ὦ ἄνδρεσ, πόθεν χρὴ ἄρξασθαι τῆσ ἀπολογίασ, πότερον ἐκ τῶν τελευταίων λόγων, ὡσ παρανόμωσ με ἐνέδειξαν, ἢ περὶ τοῦ ψηφίσματοσ τοῦ Ἰσοτιμίδου, ὡσ ἄκυρόν ἐστιν, ἢ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὁρ́κων τῶν γεγενημένων, εἴτε καὶ ἐξ ἀρχῆσ ὑμᾶσ διδάξω τὰ γεγενημένα.

ὃ δέ με ποιεῖ μάλιστ’ ἀπορεῖν, ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ, ὅτι οὐ πάντεσ ἴσωσ ἐπὶ πᾶσι τοῖσ κατηγορουμένοισ ὁμοίωσ ὀργίζεσθε, ἀλλ’ ἕκαστόσ τι ὑμῶν ἔχει πρὸσ ὃ βούλοιτο ἄν με πρῶτον ἀπολογεῖσθαι· ἅμα δὲ περὶ πάντων εἰπεῖν ἀδύνατον. κράτιστον οὖν μοι εἶναι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆσ ὑμᾶσ διδάσκειν πάντα τὰ γενόμενα καὶ παραλείπειν μηδέν. ἂν γὰρ ὀρθῶσ μάθητε τὰ πραχθέντα, ῥᾳδίωσ γνώσεσθ’ ἅ μου κατεψεύσαντο οἱ κατήγοροι. τὰ μὲν οὖν δίκαια γιγνώσκειν ὑμᾶσ ἡγοῦμαι καὶ αὐτοὺσ παρεσκευάσθαι, οἷσπερ ἐγὼ πιστεύσασ ὑπέμεινα, ὁρῶν ὑμᾶσ καὶ ἐν τοῖσ ἰδίοισ καὶ ἐν τοῖσ δημοσίοισ περὶ πλείστου τοῦτο ποιουμένουσ, ψηφίζεσθαι κατὰ τοὺσ ὁρ́κουσ·

ὅπερ καὶ συνέχει μόνον τὴν πόλιν, ἀκόντων τῶν οὐ βουλομένων ταῦτα οὕτωσ ἔχειν. τάδε δὲ ὑμῶν δέομαι, μετ’ εὐνοίασ μου τὴν ἀκρόασιν τῆσ ἀπολογίασ ποιήσασθαι, καὶ μήτ’ ἐμοὶ ἀντιδίκουσ καταστῆναι μήτε ὑπονοεῖν τὰ λεγόμενα μήτε ῥήματα θηρεύειν, ἀκροασαμένουσ δὲ διὰ τέλουσ τῆσ ἀπολογίασ τότε ἤδη ψηφίζεσθαι τοῦτο ὅ τι ἂν ὑμῖν αὐτοῖσ ἄριστον καὶ εὐορκότατον νομίζητε εἶναι. ὥσπερ δὲ καὶ προεῖπον ὑμῖν, ὦ ἄνδρεσ, ἐξ ἀρχῆσ περὶ πάντων ποιήσομαι τὴν ἀπολογίαν, πρῶτον μὲν περὶ αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ ὅθεν περ ἡ ἔνδειξισ ἐγένετο, διόπερ εἰσ τὸν ἀγῶνα τόνδε κατέστην, περὶ τῶν μυστηρίων ὡσ οὔτ’ ἐμοὶ ἠσέβηται οὐδὲν οὔτε μεμήνυται οὔθ’ ὡμολόγηται, οὐδ’ οἶδα τοὺσ μηνύσαντασ ὑμῖν περὶ αὐτῶν οὔτ’ εἰ ψευδῆ οὔτ’ εἰ ἀληθῆ ἐμήνυσαν·

ταῦθ’ ὑμᾶσ διδάξω. ἦν μὲν γὰρ ἐκκλησία τοῖσ στρατηγοῖσ τοῖσ εἰσ Σικελίαν, Νικίᾳ καὶ Λαμάχῳ καὶ Ἀλκιβιάδῃ, καὶ τριήρησ ἡ στρατηγὶσ ἤδη ἐξώρμει ἡ Λαμάχου·

ἀναστὰσ δὲ Πυθόνικοσ ἐν τῷ δήμῳ εἶπεν "ὦ Ἀθηναῖοι, ὑμεῖσ μὲν στρατιὰν ἐκπέμπετε καὶ παρασκευὴν τοσαύτην, καὶ κίνδυνον ἀρεῖσθαι μέλλετε· Ἀλκιβιάδην δὲ τὸν στρατηγὸν ἀποδείξω ὑμῖν τὰ μυστήρια ποιοῦντα ἐν οἰκίᾳ μεθ’ ἑτέρων, καὶ ἐὰν ψηφίσησθε ἄδειαν <ᾧ> ἐγὼ κελεύω, θεράπων ὑμῖν ἑνὸσ τῶν ἐνθάδε ἀνδρῶν ἀμύητοσ ὢν ἐρεῖ τὰ μυστήρια· εἰ δὲ μή, χρῆσθέ μοι ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ, ἐὰν μὴ τἀληθῆ λέγω. ἀντιλέγοντοσ δὲ Ἀλκιβιάδου πολλὰ καὶ ἐξάρνου ὄντοσ ἔδοξε τοῖσ πρυτάνεσι τοὺσ μὲν ἀμυήτουσ μεταστήσασθαι, αὐτοὺσ δ’ ἰέναι ἐπὶ τὸ μειράκιον ὃ ὁ Πυθόνικοσ ἐκέλευε.

καὶ ᾤχοντο, καὶ ἤγαγον θεράποντα Ἀρχεβιάδου <τοῦ> Πολεμάρχου· Ἀνδρόμαχοσ αὐτῷ ὄνομα ἦν. ἐπεὶ δὲ ἐψηφίσαντο αὐτῷ τὴν ἄδειαν, ἔλεγεν ὅτι ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ Πουλυτίωνοσ γίγνοιτο μυστήρια· Ἀλκιβιάδην μὲν οὖν καὶ Νικιάδην καὶ Μέλητον, τούτουσ μὲν αὐτοὺσ εἶναι τοὺσ ποιοῦντασ, συμπαρεῖναι δὲ καὶ ὁρᾶν τὰ γιγνόμενα καὶ ἄλλουσ, παρεῖναι δὲ καὶ δούλουσ, ἑαυτόν τε καὶ τὸν ἀδελφὸν καὶ Ἱκέσιον τὸν αὐλητὴν καὶ τὸν Μελήτου δοῦλον. πρῶτοσ μὲν οὗτοσ ταῦτα ἐμήνυσε, καὶ ἀπέγραψε τούτουσ·

ὧν Πολύστρατοσ μὲν συνελήφθη καὶ ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄλλοι φεύγοντεσ ᾤχοντο, καὶ αὐτῶν ὑμεῖσ θάνατον κατέγνωτε. καί μοι λαβὲ καὶ ἀνάγνωθι αὐτῶν τὰ ὀνόματα. Ὀνόματατούσδε Ἀνδρόμαχοσ ἐμήνυσεν· Ἀλκιβιάδην, Νικιάδην, Μέλητον, Ἀρχεβιάδην, Ἄρχιππον, Διογένη, Πολύστρατον, Ἀριστομένη, Οἰωνίαν, Παναίτιον. πρώτη μέν, ὦ ἄνδρεσ, μήνυσισ ἐγένετο αὕτη ὑπὸ Ἀνδρομάχου κατὰ τούτων τῶν ἀνδρῶν.

καὶ μοι κάλει Διόγνητον. ἦσθα ζητητήσ, ὦ Διόγνητε, ὅτε Πυθόνικοσ εἰσήγγειλεν ἐν τῷ δήμῳ περὶ Ἀλκιβιάδου;

ἦ.

οἶσθα οὖν μηνύσαντα Ἀνδρόμαχον τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ Πουλυτίωνοσ γιγνόμενα;

οἶδα.

τὰ ὀνόματα οὖν τῶν ἀνδρῶν ἐστι ταῦτα, καθ’ ὧν ἐκεῖνοσ ἐμήνυσεν;

ἔστι ταῦτα.

δευτέρα τοίνυν μήνυσισ ἐγένετο.

Τεῦκροσ ἦν ἐνθάδε μέτοικοσ, ὃσ ᾤχετο Μέγαράδε ὑπεξελθών, ἐκεῖθεν δὲ ἐπαγγέλλεται τῇ βουλῇ, εἴ οἱ ἄδειαν δοῖεν, μηνύσειν περί <τε> τῶν μυστηρίων, συνεργὸσ ὤν, καὶ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ ποιοῦντασ μεθ’ ἑαυτοῦ, καὶ περὶ τῶν Ἑρμῶν τῆσ περικοπῆσ ἃ ᾔδει. ψηφισαμένησ δὲ τῆσ βουλῆσ ‐ ἦν γὰρ αὐτοκράτωρ ‐ ᾤχοντο ἐπ’ αὐτὸν Μέγαράδε· καὶ κομισθείσ, ἄδειαν εὑρόμενοσ, ἀπογράφει τοὺσ μεθ’ ἑαυτοῦ. καὶ οὗτοι κατὰ τὴν Τεύκρου μήνυσιν ᾤχοντο φεύγοντεσ. καί μοι λαβὲ καὶ ἀνάγνωθι τὰ ὀνόματα αὐτῶν. Ὀνόματατούσδε Τεῦκροσ ἐμήνυσε· Φαῖδρον, Γνιφωνίδην, Ἰσόνομον, Ἡφαιστόδωρον, Κηφισόδωρον, ἑαυτόν, Διόγνητον, Σμινδυρίδην, Φιλοκράτη, Ἀντιφῶντα, Τείσαρχον, Παντακλέα. μέμνησθε δέ, ὦ ἄνδρεσ, ὅτι καὶ ταῦθ’ ὑμῖν προσομολογεῖται ἅπαντα.

τρίτη μήνυσισ ἐγένετο.

ἡ γυνὴ Ἀλκμεωνίδου, γενομένη δὲ καὶ Δάμωνοσ ‐ Ἀγαρίστη ὄνομα αὐτῇ ‐ αὕτη ἐμήνυσεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ Χαρμίδου τῇ παρὰ τὸ Ὀλύμπιεῖον μυστήρια ποιεῖν Ἀλκιβιάδην καὶ Ἀξίοχον καὶ Ἀδείμαντον· καὶ ἔφυγον οὗτοι πάντεσ ἐπὶ ταύτῇ τῇ μηνύσει. ἔτι μήνυσισ ἐγένετο μία.

Λυδὸσ ὁ Φερεκλέουσ τοῦ Θημακέωσ ἐμήνυσε μυστήρια γίγνεσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ Φερεκλέουσ τοῦ δεσπότου τοῦ ἑαυτοῦ, ἐν Θημακῷ· καὶ ἀπογράφει τούσ τε ἄλλουσ, καὶ τὸν πατέρα ἔφη τὸν ἐμὸν παρεῖναι μέν, καθεύδειν δὲ ἐγκεκαλυμμένον. Σπεύσιπποσ δὲ βουλεύων παραδίδωσιν αὐτοὺσ τῷ δικαστηρίῳ. κἄπειτα ὁ πατὴρ καταστήσασ ἐγγυητὰσ ἐγράψατο τὸν Σπεύσιππον παρανόμων, καὶ ἠγωνίσατο ἐν ἑξακισχιλίοισ Ἀθηναίων, καὶ μετέλαβε δικαστῶν τοσούτων οὐδὲ διακοσίασ ψήφουσ ὁ Σπεύσιπποσ. ὁ δὲ πείσασ καὶ δεόμενοσ μεῖναι τὸν πατέρα ἐγὼ ἦν μάλιστα, εἶτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι συγγενεῖσ. καί μοι κάλει Καλλίαν καὶ Στέφανον ‐ κάλει δὲ καὶ Φίλιππον καὶ Ἀλέξιππον·

οὗτοι γάρ εἰσιν Ἀκουμενοῦ καὶ Αὐτοκράτοροσ συγγενεῖσ, οἳ ἔφυγον ἐπὶ τῇ Λυδοῦ μηνύσει· τοῦ μὲν ἀδελφιδοῦσ ἐστιν Αὐτοκράτωρ, τοῦ δὲ θεῖοσ Ἀκουμενόσ· οἷσ προσήκει μισεῖν μὲν τὸν ἐξελάσαντα ἐκείνουσ, εἰδέναι δὲ μάλιστα δι’ ὅντινα ἔφυγον. βλέπετε εἰσ τούτουσ, καὶ μαρτυρεῖτε εἰ ἀληθῆ λέγω. Μάρτυρεσ τὰ μὲν γενόμενα ἠκούσατε, ὦ ἄνδρεσ, καὶ ὑμῖν οἱ μάρτυρεσ μεμαρτυρήκασιν· ἃ δὲ οἱ κατήγοροι ἐτόλμησαν εἰπεῖν, ἀναμνήσθητε.

οὕτω γὰρ καὶ δίκαιον ἀπολογεῖσθαι, ἀναμιμνῄσκοντα τοὺσ τῶν κατηγόρων λόγουσ ἐξελέγχειν. ἔλεξαν γὰρ ὡσ ἐγὼ μηνύσαιμι περὶ τῶν μυστηρίων, ἀπογράψαιμί τε τὸν πατέρα τὸν ἐμαυτοῦ παρόντα, καὶ γενοίμην μηνυτὴσ κατὰ τοῦ πατρὸσ τοῦ ἐμαυτοῦ, λόγον οἶμαι πάντων δεινότατόν τε καὶ ἀνοσιώτατον λέγοντεσ. ὁ μὲν γὰρ ἀπογράψασ αὐτὸν Λυδὸσ ἦν ὁ Φερεκλέουσ, ὁ δὲ πείσασ ὑπομεῖναι καὶ μὴ οἴχεσθαι φεύγοντα ἐγώ, πολλὰ ἱκετεύσασ καὶ λαμβανόμενοσ τῶν γονάτων. καίτοι τί ἐβουλόμην, εἰ ἐμήνυσα μὲν κατὰ τοῦ πατρόσ, ὡσ οὗτοί φασιν, ἱκέτευον δὲ τὸν πατέρα μείναντά τι παθεῖν ὑπ’ ἐμοῦ;

καὶ ὁ πατὴρ ἐπείσθη ἀγῶνα τοιοῦτον ἀγωνίσασθαι, ἐν ᾧ δυοῖν τοῖν μεγίστοιν κακοῖν οὐκ ἦν αὐτῷ ἁμαρτεῖν· ἢ γὰρ ἐμοῦ δόξαντοσ τὰ ὄντα μηνῦσαι κατ’ ἐκείνου ὑπ’ ἐμοῦ ἀποθανεῖν, ἢ αὐτῷ σωθέντι ἐμὲ ἀποκτεῖναι. ὁ γὰρ νόμοσ οὕτωσ εἶχεν· εἰ μὲν τἀληθῆ μηνύσειέ τισ, εἶναι τὴν ἄδειαν, εἰ δὲ τὰ ψευδῆ, τεθνάναι. καὶ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐπίστασθε πάντεσ, ὅτι ἐσώθην καὶ ἐγὼ καὶ ὁ ἐμὸσ πατήρ· οἱο͂́ν τε δ’ οὐκ ἦν, εἴπερ ἐγὼ μηνυτὴσ ἐγενόμην περὶ τοῦ πατρόσ, ἀλλ’ ἢ ἐμὲ ἢ ἐκεῖνον ἔδει ἀποθανεῖν. φέρε δὴ τοίνυν, εἰ καὶ ὁ πατὴρ ἐβούλετο ὑπομένειν, τοὺσ φίλουσ ἂν οἰέσθε ἢ ἐπιτρέπειν αὐτῷ μένειν ἢ ἐγγυήσασθαι, ἀλλ’ οὐκ ἂν παραιτεῖσθαι καὶ δεῖσθαι ἀπιέναι ὅπου ἂν ἔμελλεν αὐτὸσ σωθήσεσθαι ἐμέ τε οὐκ ἀπολεῖν;

ἀλλὰ γὰρ καὶ ὅτε Σπεύσιππον ἐδίωκεν ὁ πατὴρ τῶν παρανόμων, αὐτὰ ταῦτα ἔλεγεν, ὡσ οὐδεπώποτε ἔλθοι εἰσ Θημακὸν ὡσ Φερεκλέα·

ἐκέλευε δὲ βασανίσαι τὰ ἀνδράποδα, καὶ μὴ τοὺσ μὲν παραδιδόντασ μὴ ἐθέλειν ἐλέγχειν, τοὺσ δὲ μὴ θέλοντασ ἀναγκάζειν. ταῦτα δὲ λέγοντοσ τοῦ πατρὸσ τοῦ ἐμοῦ, ὡσ ἅπαντεσ ἴστε, τί ὑπελείπετο τῷ Σπευσίππῳ λέγειν, εἰ ἀληθῆ οἵδε λέγουσιν, ἀλλ’ ἢ "ὦ Λεωγόρα, τί βούλῃ περὶ θεραπόντων λέγειν; οὐχ ὁ υἱὸσ οὑτοσὶ μεμήνυκε κατὰ σοῦ, καί φησί σε παρεῖναι ἐν Θημακῷ; ἔλεγχε σὺ τὸν πατέρα, ἢ οὐκ ἔστι σοι ἄδεια. " ταυτὶ ἔλεγεν ἂν ὁ Σπεύσιπποσ, ὦ ἄνδρεσ, ἢ οὔ; ἐγὼ μὲν οἶμαι. εἰ τοίνυν ἀνέβην ἐπὶ δικαστήριον, ἢ λόγοσ τισ περὶ ἐμοῦ ἐγένετο, ἢ μήνυσίσ τισ ἐμὴ ἔστιν ἢ ἀπογραφή, μὴ ὅτι ἐμὴ καθ’ ἑτέρου, ἀλλ’ εἰ καὶ ἄλλου τινὸσ κατ’ ἐμοῦ, ἐλεγχέτω με ὁ βουλόμενοσ ἐνταῦθα ἀναβάσ.

ἀλλὰ γὰρ λόγον ἀνοσιώτερον καὶ ἀπιστότερον οὐδένασ πώποτ’ ἐγὼ εἰπόντασ οἶδα, οἳ τοῦτο μόνον ἡγήσαντο δεῖν, τολμῆσαι κατηγορῆσαι· εἰ δ’ ἐλεγχθήσονται ψευδόμενοι, οὐδὲν αὐτοῖσ ἐμέλησεν. εἰ ἀληθῆ ἦν ταῦτα ἅ μου κατηγόρησαν, ἐμοὶ ἂν ὠργίζεσθε καὶ ἠξιοῦτε δίκην τὴν μεγίστην ἐπιτιθέναι, οὕτωσ ἀξιῶ ὑμᾶσ, γιγνώσκοντασ ὅτι ψεύδονται, πονηρούσ τε αὐτοὺσ νομίζειν, χρῆσθαί τε τεκμηρίῳ ὅτι εἰ τὰ δεινότατα τῶν κατηγορηθέντων περιφανῶσ ἐλέγχονται ψευδόμενοι, ἦ που τά γε πολλῷ φαυλότερα ῥᾳδίωσ ὑμῖν ἀποδείξω ψευδομένουσ αὐτούσ.

αἱ μὲν μηνύσεισ ὧδε περὶ τῶν μυστηρίων αὗται ἐγένοντο τέτταρεσ·

οἳ δὲ ἔφυγον καθ’ ἑκάστην μήνυσιν, ἀνέγνων ὑμῖν τὰ ὀνόματα αὐτῶν, καὶ οἱ μάρτυρεσ μεμαρτυρήκασιν. ἔτι δὲ πρὸσ τούτοισ ἐγὼ πιστότητοσ ὑμῶν ἕνεκα, ὦ ἄνδρεσ, τάδε ποιήσω. τῶν γὰρ φυγόντων ἐπὶ τοῖσ μυστηρίοισ οἱ μέν τινεσ ἀπέθανον φεύγοντεσ, οἱ δ’ ἥκουσι καὶ εἰσὶν ἐνθάδε καὶ πάρεισιν ὑπ’ ἐμοῦ κεκλημένοι. ἐγὼ οὖν ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ δίδωμι τῷ βουλομένῳ ἐμὲ ἐλέγξαι ὅτι ἔφυγέ τισ αὐτῶν δι’ ἐμὲ ἢ ἐμήνυσα κατά του, ἢ οὐχ ἕκαστοι ἔφυγον κατὰ τὰσ μηνύσεισ ταύτασ ἃσ ἐγὼ ὑμῖν ἀπέδειξα.

καὶ ἐάν τισ ἐλέγξῃ με ὅτι ψεύδομαι, χρήσασθέ μοι ὅ τι βούλεσθε. καὶ σιωπῶ, καὶ παραχωρῶ, εἴ τισ ἀναβαίνειν βούλεται. φέρε δή, ὦ ἄνδρεσ, μετὰ ταῦτα τί ἐγένετο;

ἐπειδὴ αἱ μηνύσεισ ἐγένοντο, περὶ τῶν μηνύτρων ‐ ἦσαν γὰρ κατὰ τὸ Κλεωνύμου ψήφισμα χίλιαι δραχμαί, κατὰ δὲ τὸ Πεισάνδρου μύριαι ‐ περὶ δὲ τούτων ἠμφεσβήτουν οὗτοί τε οἱ μηνύσαντεσ καὶ Πυθόνικοσ, φάσκων πρῶτοσ εἰσαγγεῖλαι, καὶ Ἀνδροκλῆσ ὑπὲρ τῆσ βουλῆσ. ἔδοξεν οὖν τῷ δήμῳ ἐν τῷ τῶν θεσμοθετῶν δικαστηρίω τοὺσ μεμυημένουσ, ἀκούσαντασ τὰσ μηνύσεισ ἅσ ἕκαστοσ ἐμήνυσε, διαδικάσαι.

καὶ ἐψηφίσαντο πρώτῳ μὲν Ἀνδρομάχῳ, δευτέρῳ δὲ Τεύκρῳ, καὶ ἔλαβον Παναθηναίων τῷ ἀγῶνι Ἀνδρόμαχοσ μὲν μυρίασ δραχμάσ, Τεῦκροσ δὲ χιλίασ. καὶ μοι κάλει τούτων τοὺσ μάρτυρασ. Μάρτυρεσ περὶ μὲν τῶν μυστηρίων, ὦ ἄνδρεσ, ὧν ἕνεκα ἡ ἔνδειξισ ἐγένετο καὶ περὶ ὧν ὑμεῖσ οἱ μεμυημένοι εἰσεληλύθατε, ἀποδέδεικταί μοι ὡσ οὔτε ἠσέβηκα οὔτε μεμήνυκα περὶ οὐδενὸσ οὔτε ὡμολόγηκα περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἔστι μοι ἁμάρτημα περὶ τὼ θεὼ οὔτε μεῖζον οὔτ’ ἔλαττον οὐδὲ ἕν. ὅπερ ἐμοὶ περὶ πλείστου ἐστὶν ὑμᾶσ πεῖσαι. καὶ γὰρ οἱ λόγοι τῶν κατηγόρων, <οἳ> ταῦτα τὰ δεινὰ καὶ φρικώδη ἀνωρθίαζον, καὶ λόγουσ εἶπον ὡσ πρότερον ἑτέρων ἁμαρτόντων καὶ ἀσεβησάντων περὶ τὼ θεώ, οἱᾶ ἕκαστοσ αὐτῶν ἔπαθε καὶ ἐτιμωρήθη ‐ τούτων οὖν ἐμοὶ τῶν λόγων ἢ τῶν ἔργων τί προσήκει;

ἐγὼ γὰρ πολὺ μᾶλλον ἐκείνων κατηγορῶ, καὶ δι’ αὐτὸ τοῦτό φημι δεῖν ἐκείνουσ μὲν ἀπολέσθαι, ὅτι ἠσέβησαν, ἐμὲ δὲ σῴζεσθαι, ὅτι οὐδὲν ἡμάρτηκα.

ἤ δεινόν γ’ ἂν εἰή, εἰ ἐμοὶ ὀργίζοισθε ἐπὶ τοῖσ ἑτέρων ἁμαρτήμασι, καὶ τὴν εἰσ ἐμὲ διαβολὴν εἰδότεσ ὅτι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν λέγεται, κρείττω τῆσ ἀληθείασ ἡγήσαισθε. δῆλον γὰρ ὅτι τοῖσ μὲν ἡμαρτηκόσι τὰ τοιαῦτα ἁμαρτήματα οὐκ ἔστιν ἀπολογία ὡσ οὐκ ἐποίησαν· ἡ γὰρ βάσανοσ δεινὴ παρὰ τοῖσ εἰδόσιν· οἵ τινεσ ὁρ́κουσ μεγάλουσ ὀμόσαντεσ οἴσετε τὴν ψῆφον περὶ ἐμοῦ, καὶ ἀρασάμενοι τὰσ μεγίστασ ἀρὰσ ὑμῖν τε αὐτοῖσ καὶ παισὶ τοῖσ ὑμετέροισ αὐτῶν, ἦ μὴν ψηφιεῖσθαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια, πρὸσ δὲ τούτοισ μεμύησθε καὶ ἑοράκατε τοῖν θεοῖν τὰ ἱερά, ἵνα τιμωρήσητε μὲν τοὺσ ἀσεβοῦντασ, σῴζητε δὲ τοὺσ μηδὲν ἀδικοῦντασ.

νομίσατε τοίνυν ἀσέβημα οὐδὲν ἔλαττον εἶναι τῶν μηδὲν ἠδικηκότων ἀσεβεῖν καταγνῶναι ἢ τοὺσ ἠσεβηκότασ μὴ τιμωρεῖσθαι.

ὥστ’ ἐγὼ ὑμῖν πολὺ μᾶλλον τῶν κατηγόρων πρὸσ τοῖν θεοῖν ἐπισκήπτω, ὑπέρ τε τῶν ἱερῶν ἃ εἴδετε, καὶ ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων οἳ τῆσ ἑορτῆσ ἕνεκα ἔρχονται δεῦρο· εἰ μέν τι ἠσέβηκα ἢ ὡμολόγηκα ἢ ἐμήνυσα κατά τινοσ ἀνθρώπων, ἢ ἄλλοσ τισ περὶ ἐμοῦ, ἀποκτείνατέ με· οὐ παραιτοῦμαι· εἰ δὲ οὐδὲν ἡμάρτηταί μοι, καὶ τοῦτο ὑμῖν ἀποδείκνυμι σαφῶσ, δέομαι ὑμῶν αὐτὸ φανερὸν τοῖσ Ἕλλησι πᾶσι ποιῆσαι, ὡσ ἀδίκωσ εἰσ τόνδε τὸν ἀγῶνα κατέστην. ἐὰν γὰρ μὴ μεταλάβῃ τὸ πεμπτὸν μέροσ τῶν ψήφων καὶ ἀτιμωθῇ ὁ ἐνδείξασ ἐμὲ Κηφίσιοσ οὑτοσί, οὐκ ἔξεστιν αὐτῷ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῖν θεοῖν εἰσιέναι, ἢ ἀποθανεῖται.

εἰ οὖν ὑμῖν δοκῶ ἱκανῶσ περὶ τούτων ἀπολελογῆσθαι, δηλώσατέ μοι, ἵνα προθυμότερον περὶ τῶν ἄλλων ἀπολογῶμαι. περὶ δὲ τῶν ἀναθημάτων τῆσ περικοπῆσ καὶ τῆσ μηνύσεωσ, ὥσπερ καὶ ὑπεσχόμην ὑμῖν, οὕτω καὶ ποιήσω·

ἐξ ἀρχῆσ γὰρ ὑμᾶσ διδάξω ἅπαντα τὰ γεγενημένα. ἐπειδὴ Τεῦκροσ ἦλθε Μεγαρόθεν, ἄδειαν εὑρόμενοσ μηνύει περί τε τῶν μυστηρίων ἃ ᾔδει καὶ ἐκ τῶν περικοψάντων τὰ ἀναθήματα ἀπογράφει δυοῖν δέοντασ εἴκοσιν ἄνδρασ. ἐπειδὴ δὲ οὗτοι ἀπεγράφησαν, οἱ μὲν αὐτῶν φεύγοντεσ ὤχοντο, οἱ δὲ συλληφθέντεσ ἀπέθανον κατὰ τὴν Τεύκρου μήνυσιν. καί μοι ἀνάγνωθι αὐτῶν τὰ ὀνόματα. ὈνόματαΤεῦκροσ ἐπὶ τοῖσ Ἑρμαῖσ ἐμήνυσεν Εὐκτήμονα, Γλαύκιππον, Εὐρύμαχον, Πολύευκτον, Πλάτωνα, Ἀντίδωρον, Χάριππον, Θεόδωρον, Ἀλκισθένη, Μενέστρατον, Ἐρυξίμαχον, Εὐφίλητον, Εὐρυδάμαντα, Φερεκλέα, Μέλητον, Τιμάνθη, Ἀρχίδαμον, Τελένικον.

τούτων τοίνυν τῶν ἀνδρῶν οἱ μὲν ἥκουσι καὶ εἰσὶν ἐνθάδε, τῶν δὲ ἀποθανόντων εἰσὶ πολλοὶ προσήκοντεσ·

ὧν ὅστισ βούλεται, ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ ἀναβάσ με ἐλεγξάτω ἢ ὡσ ἔφυγέ τισ δι’ ἐμὲ τούτων τῶν ἀνδρῶν ἢ ὡσ ἀπέθανεν. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἐγένετο, Πείσανδροσ καὶ Χαρικλῆσ, ὄντεσ μὲν τῶν ζητητῶν, δοκοῦντεσ δ’ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ εὐνούστατοι εἶναι τῷ δήμῳ, ἔλεγον ὡσ εἰή τὰ ἔργα τὰ γεγενημένα οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν ἀλλ’ ἐπὶ τῇ τοῦ δήμου καταλύσει, καὶ χρῆναι ἐπιζητεῖν καὶ μὴ παύσασθαι.

καὶ ἡ πόλισ οὕτω διέκειτο, ὥστ’ ἐπειδὴ τὴν βουλὴν εἰσ τὸ βουλευτήριον ὁ κῆρυξ ἀνείποι ἰέναι καὶ τὸ σημεῖον καθέλοι, τῷ αὐτῷ σημείῳ ἡ μὲν βουλὴ εἰσ τὸ βουλευτήριον ᾔει, οἱ δ’ ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ ἔφευγον, δεδιότεσ εἷσ ἕκαστοσ μὴ συλληφθείη. ἐπαρθεὶσ οὖν τοῖσ τῆσ πόλεωσ κακοῖσ εἰσαγγέλλει Διοκλείδησ εἰσ τὴν βουλήν, φάσκων εἰδέναι τοὺσ περικόψαντασ τοὺσ Ἑρμᾶσ, καὶ εἶναι αὐτοὺσ εἰσ τριακοσίουσ·

ὡσ δ’ ἴδοι καὶ περιτύχοι τῷ πράγματι, ἔλεγε. καὶ τούτοισ, ὦ ἄνδρεσ, δέομαι ὑμῶν προσέχοντασ τὸν νοῦν ἀναμιμνῄσκεσθαι, ἐὰν ἀληθῆ λέγω, καὶ διδάσκειν ἀλλήλουσ· ἐν ὑμῖν γὰρ ἦσαν οἱ λόγοι, καί μοι ὑμεῖσ τούτων μάρτυρέσ ἐστε. ἔφη γὰρ εἶναι μὲν ἀνδράποδόν οἱ ἐπὶ Λαυρείῳ, δεῖν δὲ κομίσασθαι ἀποφοράν.

ἀναστὰσ δὲ πρῲ ψευσθεὶσ τῆσ ὡρ́ασ βαδίζειν· εἶναι δὲ πανσέληνον. ἐπεὶ δὲ παρὰ τὸ προπύλαιον τοῦ Διονύσου ἦν, ὁρᾶν ἀνθρώπουσ πολλοὺσ ἀπὸ τοῦ ᾠδείου καταβαίνοντασ εἰσ τὴν ὀρχήστραν· δείσασ δὲ αὐτούσ, εἰσελθὼν ὑπὸ τὴν σκιὰν καθέζεσθαι μεταξὺ τοῦ κίονοσ καὶ τῆσ στήλησ ἐφ’ ᾗ ὁ στρατηγόσ ἐστιν ὁ χαλκοῦσ. ὁρᾶν δὲ ἀνθρώπουσ τὸν μὲν ἀριθμὸν μάλιστα τριακοσίουσ, ἑστάναι δὲ κύκλῳ ἀνὰ πέντε καὶ δέκα ἄνδρασ, τοὺσ δὲ ἀνὰ εἴκοσιν· ὁρῶν δὲ αὐτῶν πρὸσ τὴν σελήνην τὰ πρόσωπα τῶν πλείστων γιγνώσκειν. καὶ πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρεσ, τοῦθ’ ὑπέθετο, δεινότατον πρᾶγμα, οἶμαι, ὅπωσ ἐν ἐκείνῳ εἰή ὅντινα βούλοιτο Ἀθηναίων φάναι τῶν ἀνδρῶν τούτων εἶναι, ὅντινα δὲ μὴ βούλοιτο, λέγειν ὅτι οὐκ ἦν.

ἰδὼν δὲ ταῦτ’ ἔφη ἐπὶ Λαύρειον ἰέναι, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ἀκούειν ὅτι οἱ Ἑρμαῖ εἰε͂ν περικεκομμένοι· γνῶναι οὖν εὐθὺσ ὅτι τούτων εἰή τῶν ἀνδρῶν τὸ ἔργον. ἥκων δὲ εἰσ ἄστυ ζητητάσ τε ἤδη ᾑρημένουσ καταλαμβάνειν καὶ μήνυτρα κεκηρυγμένα ἑκατὸν μνᾶσ.

ἰδὼν δὲ Εὔφημον τὸν Καλλίου τοῦ Τηλοκλέουσ ἀδελφὸν ἐν τῷ χαλκείῳ καθήμενον, ἀναγαγὼν αὐτὸν εἰσ τὸ Ἡφαιστεῖον λέγειν ἅπερ ὑμῖν ἐγὼ εἴρηκα, ὡσ ἴδοι ἡμᾶσ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί· οὔκουν δέοιτο παρὰ τῆσ πόλεωσ χρήματα λαβεῖν μᾶλλον ἢ παρ’ ἡμῶν, ὥσθ’ ἡμᾶσ ἔχειν φίλουσ. εἰπεῖν οὖν τὸν Εὔφημον ὅτι καλῶσ ποιήσειεν εἰπών, καὶ νῦν ἥκειν κελεῦσαί οἱ εἰσ τὴν Λεωγόρου οἰκίαν, "ἵν’ ἐκεῖ συγγένῃ μέτ’ ἐμοῦ Ἀνδοκίδῃ καὶ ἑτέροισ οἷσ δεῖ. ἥκειν ἔφη τῇ ὑστεραίᾳ, καὶ δὴ κόπτειν τὴν θύραν·

τὸν δὲ πατέρα τὸν ἐμὸν τυχεῖν ἐξιόντα, καὶ εἰπεῖν αὐτῷ· "ἆρά γε σὲ οἵδε περιμένουσι; χρὴ μέντοι μὴ ἀπωθεῖσθαι τοιούτουσ φίλουσ. " εἰπόντα δὲ αὐτὸν ταῦτα οἴχεσθαι. καὶ τούτῳ μὲν τῷ τρόπῳ τὸν πατέρα μου ἀπώλλυε, συνειδότα ἀποφαίνων. εἰπεῖν δὲ ἡμᾶσ ὅτι δεδογμένον ἡμῖν εἰή δύο μὲν τάλαντα ἀργυρίου διδόναι οἱ ἀντὶ τῶν ἑκατὸν μνῶν τῶν ἐκ τοῦ δημοσίου, ἐὰν δὲ κατάσχωμεν ἡμεῖσ ἃ βουλόμεθα, ἕνα αὐτὸν ἡμῶν εἶναι, πίστιν δὲ τούτων δοῦναί τε καὶ δέξασθαι. ἀποκρίνασθαι δὲ αὐτὸσ πρὸσ ταῦτα ὅτι βουλεύσοιτο·

ἡμᾶσ δὲ κελεύειν αὐτὸν ἥκειν εἰσ Καλλίου τοῦ Τηλοκλέουσ, ἵνα κἀκεῖνοσ παρείη. τὸν δ’ αὖ κηδεστήν μου οὕτωσ ἀπώλλυεν. ἥκειν ἔφη εἰσ Καλλίου, καὶ καθομολογήσασ ἡμῖν πίστιν δοῦναι ἐν ἀκροπόλει, καὶ ἡμᾶσ συνθεμένουσ οἱ τὸ ἀργύριον εἰσ τὸν ἐπιόντα μῆνα δώσειν διαψεύδεσθαι καὶ οὐ διδόναι· ἥκειν οὖν μηνύσων τὰ γενόμενα. ἡ μὲν εἰσαγγελία αὐτῷ, ὦ ἄνδρεσ, τοιαύτη·

ἀπογράφει δὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν ὧν ἔφη γνῶναι, δύο καὶ τετταράκοντα, πρώτουσ μὲν Μαντίθεον καὶ Ἀψεφίωνα, βουλευτὰσ ὄντασ καὶ καθημένουσ ἔνδον, εἶτα δὲ καὶ τοὺσ ἄλλουσ. ἀναστὰσ δὲ Πείσανδροσ ἔφη χρῆναι λύειν τὸ ἐπὶ Σκαμανδρίου ψήφισμα καὶ ἀναβιβάζειν ἐπὶ τὸν τροχὸν τοὺσ ἀπογραφέντασ, ὅπωσ μὴ πρότερον νὺξ ἔσται πρὶν πυθέσθαι τοὺσ ἄνδρασ ἅπαντασ. ἀνέκραγεν ἡ βουλὴ ὡσ εὖ λέγει. ἀκούσαντεσ δὲ ταῦτα Μαντίθεοσ καὶ Ἀψεφίων ἐπὶ τὴν ἑστίαν ἐκαθέζοντο, ἱκετεύοντεσ μὴ στρεβλωθῆναι ἀλλ’ ἐξεγγυηθέντεσ κριθῆναι.

μόλισ δὲ τούτων τυχόντεσ, ἐπειδὴ τοὺσ ἐγγυητὰσ κατέστησαν, ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀναβάντεσ ᾤχοντο εἰσ τοὺσ πολεμίουσ αὐτομολήσαντεσ, καταλιπόντεσ τοὺσ ἐγγυητάσ, οὓσ ἔδει <ἐν> τοῖσ αὐτοῖσ ἐνέχεσθαι ἐν οἷσπερ οὓσ ἠγγυήσαντο. ἡ δὲ βουλὴ ἐξελθοῦσα ἐν ἀπορρήτῳ συνέλαβεν ἡμᾶσ καὶ ἔδησεν ἐν τοῖσ ξύλοισ.

ἀνακαλέσαντεσ δὲ τοὺσ στρατηγοὺσ ἀνειπεῖν ἐκέλευσαν Ἀθηναίων τοὺσ μὲν ἐν ἄστει οἰκοῦντασ ἰέναι εἰσ τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα λαβόντασ, τοὺσ δ’ ἐν μακρῷ τείχει εἰσ τὸ Θησεῖον, τοὺσ δ’ ἐν Πειραιεῖ εἰσ τὴν Ἱπποδαμείαν ἀγοράν, τοὺσ δ’ ἱππέασ ἔτι <πρὸ> νυκτὸσ σημῆναι τῇ σάλπιγγι ἥκειν εἰσ τὸ Ἀνάκειον, τὴν δὲ βουλὴν εἰσ ἀκρόπολιν ἰέναι κἀκεῖ καθεύδειν, τοὺσ δὲ πρυτάνεισ ἐν τῇ θόλῳ. Βοιωτοὶ δὲ πεπυσμένοι τὰ πράγματα ἐπὶ τοῖσ ὁρίοισ ἦσαν ἐξεστρατευμένοι. τὸν δὲ τῶν κακῶν τούτων αἴτιον Διοκλείδην ὡσ σωτῆρα ὄντα τῆσ πόλεωσ ἐπὶ ζεύγουσ ἦγον εἰσ τὸ πρυτανεῖον στεφανώσαντεσ, καὶ ἐδείπνει ἐκεῖ. πρῶτον μὲν οὖν ταῦτα, ὦ ἄνδρεσ, ὁπόσοι ὑμῶν παρῆσαν, ἀναμιμνῄσκεσθε καὶ τοὺσ ἄλλουσ διδάσκετε·

εἶτα δέ μοι τοὺσ πρυτάνεισ κάλει τοὺσ τότε πρυτανεύσαντασ, Φιλοκράτη καὶ τοὺσ ἄλλουσ. Μάρτυρεσ φέρε δή, καὶ τὰ ὀνόματα ὑμῖν ἀναγνώσομαι τῶν ἀνδρῶν ὧν ἀπέγραψεν, ἵν’ εἰδῆτε ὅσουσ μοι τῶν συγγενῶν ἀπώλλυεν, πρῶτον μὲν τὸν πατέρα, εἶτα δὲ τὸν κηδεστήν, τὸν μὲν συνειδότα ἀποδεικνύσ, τοῦ δ’ ἐν τῇ οἰκίᾳ φάσκων τὴν σύνοδον γενέσθαι. τῶν δ’ ἄλλων ἀκούσεσθε τὰ ὀνόματα.

καὶ αὐτοῖσ ἀναγίγνωσκε. Χαρμίδησ Ἀριστοτέλουσ. οὗτοσ ἀνεψιὸσ ἐμόσ· ἡ μήτηρ <ἡ> ἐκείνου καὶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸσ ἀδελφοί. Ταυρέασ. οὑτοσὶ ἀνεψιὸσ τοῦ πατρόσ. Νισαῖοσ. υἱὸσ Ταυρέου. Καλλίασ ὁ Ἀλκμέωνοσ. ἀνεψιὸσ τοῦ πατρόσ. Εὔφημοσ. Καλλίου τοῦ Τηλοκλέουσ ἀδελφόσ. Φρύνιχοσ ὁ Ὀρχησαμενοῦ. ἀνεψιόσ. Εὐκράτησ. ὁ Νικίου ἀδελφόσ. κηδεστὴσ οὗτοσ Καλλίου. Κριτίασ. ἀνεψιὸσ καὶ οὗτοσ τοῦ πατρόσ· αἱ μητέρεσ ἀδελφαί. τούτουσ πάντασ ἐν τοῖσ τετταράκοντα ἀνδράσιν ἀπέγραψεν.

"Ἀνδοκίδη, τῶν μὲν παρόντων κακῶν ὁρᾷσ τὸ μέγεθοσ, ἐγὼ δ’ ἐν μὲν τῷ παρελθόντι χρόνῳ οὐδὲν ἐδεόμην λέγειν οὐδέ σε λυπεῖν, νῦν δὲ ἀναγκάζομαι διὰ τὴν παροῦσαν ἡμῖν συμφοράν.

σφῶν αὐτῶν καταγνόντεσ ἀδικεῖν .

. . εἰ ἤκουσάσ τι τούτου τοῦ πράγματοσ τοῦ γενομένου, εἰπέ, καὶ πρῶτον μὲν σεαυτὸν σῷσον, εἶτα δὲ τὸν πατέρα, ὃν εἰκόσ ἐστί σε μάλιστα φιλεῖν, εἶτα δὲ τὸν κηδεστὴν ὃσ ἔχει σου τὴν ἀδελφὴν ἥπερ σοι μόνη ἐστίν, ἔπειτα δὲ τοὺσ ἄλλουσ συγγενεῖσ καὶ ἀναγκαίουσ τοσούτουσ ὄντασ, ἔτι δὲ ἐμέ, ὃσ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ ἠνίασα μέν σε οὐδὲν πώποτε, προθυμότατοσ δὲ εἰσ σὲ καὶ τὰ σὰ πράγματά εἰμι, ὅ τι ἂν δέῃ ποιεῖν. λέγοντοσ δέ, ὦ ἄνδρεσ, Χαρμίδου ταῦτα, ἀντιβολούντων δὲ τῶν ἄλλων καὶ ἱκετεύοντοσ ἑνὸσ ἑκάστου, ἐνεθυμήθην πρὸσ ἐμαυτόν, "ὢ πάντων ἐγὼ δεινοτάτῃ συμφορᾷ περιπεσών, πότερα περιίδω τοὺσ ἐμαυτοῦ συγγενεῖσ ἀπολλυμένουσ ἀδίκωσ, καὶ αὐτούσ τε ἀποθανόντασ καὶ τὰ χρήματα αὐτῶν δημευθέντα, πρὸσ δὲ τούτοισ ἀναγραφέντασ ἐν στήλαισ ὡσ ὄντασ ἀλιτηρίουσ τῶν θεῶν τοὺσ οὐδενὸσ αἰτίουσ τῶν γεγενημένων, ἔτι δὲ τριακοσίουσ Ἀθηναίων μέλλοντασ ἀδίκωσ ἀπολεῖσθαι, τὴν δὲ πόλιν ἐν κακοῖσ οὖσαν τοῖσ μεγίστοισ καὶ ὑποψίαν εἰσ ἀλλήλουσ ἔχοντασ, ἢ εἴπω Ἀθηναίοισ ἅπερ ἤκουσα Εὐφιλήτου αὐτοῦ τοῦ ποιήσαντοσ;

ἔτι δὲ ἐπὶ τούτοισ καὶ τόδε ἐνεθυμήθην, ὦ ἄνδρεσ, καὶ ἐλογιζόμην πρὸσ ἐμαυτὸν τοὺσ ἐξημαρτηκότασ καὶ τὸ ἔργον εἰργασμένουσ, ὅτι οἱ μὲν αὐτῶν ἤδη ἐτέθνασαν ὑπὸ Τεύκρου μηνυθέντεσ, οἱ δὲ φεύγοντεσ ᾤχοντο καὶ αὐτῶν θάνατοσ κατέγνωστο, τέτταρεσ δὲ ἦσαν ὑπόλοιποι οἳ οὐκ ἐμηνύθησαν ὑπὸ Τεύκρου τῶν πεποιηκότων, Παναίτιοσ, Χαιρέδημοσ, διάκριτοσ, Λυσίστρατοσ·

οὓσ εἰκὸσ ἦν ἁπάντων μάλιστα δοκεῖν εἶναι τούτων τῶν ἀνδρῶν οὓσ ἐμήνυσε Διοκλείδησ, φίλουσ ὄντασ τῶν ἀπολωλότων ἤδη.

καὶ τοῖσ μὲν οὐδέπω βέβαιοσ ἦν ἡ σωτηρία, τοῖσ δὲ ἐμοῖσ οἰκείοισ φανερὸσ <ὁ> ὄλεθροσ, εἰ μή τισ ἐρεῖ Ἀθηναίοισ τὰ γενόμενα. ἐδόκει οὖν μοι κρεῖττον εἶναι τέτταρασ ἄνδρασ ἀποστερῆσαι τῆσ πατρίδοσ δικαίωσ, οἳ νῦν ζῶσι καὶ κατεληλύθασι καὶ ἔχουσι τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἢ ἐκείνουσ ἀποθανόντασ ἀδίκωσ περιιδεῖν. εἰ οὖν τινι ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ, <ἢ> τῶν ἄλλων πολιτῶν γνώμη τοιαύτη παρειστήκει πρότερον περὶ ἐμοῦ, ὡσ ἄρα ἐγὼ ἐμήνυσα κατὰ τῶν ἑταίρων τῶν ἐμαυτοῦ, ὅπωσ ἐκεῖνοι μὲν ἀπόλοιντο, ἐγὼ δὲ σωθείην ‐ ἃ ἐλογοποίουν οἱ ἐχθροὶ περὶ ἐμοῦ, βουλόμενοι διαβάλλειν με ‐ σκοπεῖσθε ἐξ αὐτῶν τῶν γεγενημένων.

νῦν γὰρ ἐμὲ μὲν λόγον δεῖ δοῦναι τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων μετὰ τῆσ ἀληθείασ, αὐτῶν παρόντων οἵπερ ἥμαρτον καὶ ἔφυγον ταῦτα ποιήσαντεσ, ἴσασι δὲ ἄριστα εἴτε ψεύδομαι εἴτε ἀληθῆ λέγω, ἔξεστι δὲ αὐτοῖσ ἐλέγχειν με ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ·

ἐγὼ γὰρ ἐφίημι· ὑμᾶσ δὲ δεῖ μαθεῖν τὰ γενόμενα. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, τοῦδε τοῦ ἀγῶνοσ τοῦτ’ ἔστι μέγιστον, σωθέντι μὴ δοκεῖν κακῷ εἶναι, <ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὑμᾶσ,> εἶτα δὲ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ μαθεῖν ὅτι οὔτε μετὰ κακίασ οὔτε μετ’ ἀνανδρίασ οὐδεμιᾶσ τῶν γεγενημένων πέπρακται ὑπ’ ἐμοῦ οὐδέν, ἀλλὰ διὰ συμφορὰν γεγενημένην μάλιστα μὲν τῇ πόλει, εἶτα <δὲ> καὶ ἡμῖν, εἶπον δὲ ἃ ἤκουσα Εὐφιλήτου προνοίᾳ μὲν τῶν συγγενῶν καὶ τῶν φίλων, προνοίᾳ δὲ τῆσ πόλεωσ ἁπάσησ, μετ’ ἀρετῆσ ἀλλ’ οὐ μετὰ κακίασ, ὡσ ἐγὼ νομίζω.

εἰ οὖν οὕτωσ ἔχει ταῦτα, σῴζεσθαί τε ἀξιῶ καὶ δοκεῖν ὑμῖν εἶναι μὴ κακόσ. φέρε δή ‐ χρὴ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, ἀνθρωπίνωσ περὶ τῶν πραγμάτων ἐκλογίξεσθαι, ὥσπερ ἂν αὐτὸν ὄντα ἐν τῇ συμφορᾷ ‐ τί ἂν ὑμῶν ἕκαστοσ ἐποίησεν;

εἰ μὲν γὰρ ἦν δυοῖν τὸ ἕτερον ἑλέσθαι, ἢ καλῶσ ἀπολέσθαι ἢ αἰσχρῶσ σωθῆναι, ἔχοι ἄν τισ εἰπεῖν κακίαν εἶναι τὰ γενόμενα· καίτοι πολλοὶ ἂν καὶ τοῦτο εἵλοντο, τὸ ζῆν περὶ πλείονοσ ποιησάμενοι τοῦ καλῶσ ἀποθανεῖν· ὅπου δὲ τούτων τὸ ἐναντιώτατον ἦν, σιωπήσαντι μὲν αὐτῷ τε αἴσχιστα ἀπολέσθαι μηδὲν ἀσεβήσαντι, ἔτι δὲ τὸν πατέρα περιιδεῖν ἀπολόμενον καὶ τὸν κηδεστὴν καὶ τοὺσ συγγενεῖσ καὶ ἀνεψιοὺσ τοσούτουσ, οὓσ οὐδεὶσ ἄλλοσ ἀπώλλυεν ἢ ἐγὼ μὴ εἰπὼν ὡσ ἕτεροι ἥμαρτον.

Διοκλείδησ μὲν γὰρ ψευσάμενοσ ἔδησεν αὐτούσ, σωτηρία δὲ αὐτῶν ἄλλη οὐδεμία ἦν ἢ πυθέσθαι Ἀθηναίουσ πάντα τὰ πραχθέντα· φονεὺσ οὖν αὐτῶν ἐγιγνόμην ἐγὼ μὴ εἰπὼν ὑμῖν ἃ ἤκουσα. ἔτι δὲ τριακοσίουσ Ἀθηναίων ἀπώλλυον, καὶ ἡ πόλισ ἐν κακοῖσ τοῖσ μεγίστοισ ἐγίγνετο. ταῦτα μὲν οὖν ἦν ἐμοῦ μὴ εἰπόντοσ·

εἰπὼν δὲ τὰ ὄντα αὐτόσ τε ἐσῳζόμην καὶ τὸν πατέρα ἔσῳζον καὶ τοὺσ ἄλλουσ συγγενεῖσ, καὶ τὴν πόλιν ἐκ φόβου καὶ κακῶν τῶν μεγίστων ἀπήλλαττον. φυγάδεσ δὲ δι’ ἐμὲ τέτταρεσ ἄνδρεσ ἐγίγνοντο, οἵπερ καὶ ἥμαρτον· τῶν δ’ ἄλλων, οἳ πρότερον ὑπὸ Τεύκρου ἐμηνύθησαν, οὔτε δήπου οἱ τεθνεῶτεσ δι’ ἐμὲ μᾶλλον ἐτέθνασαν, οὔτε οἱ φεύγοντεσ μᾶλλον ἔφευγον. ταῦτα δὲ πάντα σκοπῶν ηὑρ́ισκον, ὦ ἄνδρεσ, τῶν παρόντων κακῶν ταῦτα ἐλάχιστα εἶναι, εἰπεῖν τὰ γενόμενα ὡσ τάχιστα καὶ ἐλέγξαι Διοκλείδην ψευσάμενον, καὶ τιμωρήσασθαι ἐκεῖνον, ὃσ ἡμᾶσ μὲν ἀπώλλυεν ἀδίκωσ, τὴν δὲ πόλιν ἐξηπάτα, ταῦτα δὲ ποιῶν μέγιστοσ εὐεργέτησ ἐδόκει εἶναι καὶ χρήματα ἐλάμβανε.

διὰ ταῦτα εἶπον τῇ βουλῇ ὅτι εἰδείην τοὺσ ποιήσαντασ, καὶ ἐξήλεγξα τὰ γενόμενα, ὅτι εἰσηγήσατο μὲν πινόντων ἡμῶν ταύτην τὴν βουλὴν γενέσθαι Εὐφίλητοσ, ἀντεῖπον δὲ ἐγώ, καὶ τότε μὲν οὐ γένοιτο δι’ ἐμέ, ὕστερον δ’ ἐγὼ μὲν Κυνοσάργει ἐπὶ πωλίον ὅ μοι ἦν ἀναβὰσ ἔπεσον καὶ τὴν κλεῖν συνετρίβην καὶ τὴν κεφαλὴν κατεάγην, φερόμενόσ τε ἐπὶ κλίνησ ἀπεκομίσθην οἴκαδε·

αἰσθόμενοσ δ’ Εὐφίλητοσ ὡσ ἔχοιμι, λέγει πρὸσ αὐτοὺσ ὅτι πέπεισμαι ταῦτα συμποιεῖν καὶ ὡμολόγηκα αὐτῷ μεθέξειν τοῦ ἔργου καὶ περικόψεῖν τὸν Ἑρμῆν τὸν παρὰ τὸ Φορβαντεῖον.

ταῦτα δ’ ἔλεγεν ἐξαπατῶν ἐκείνουσ· καὶ διὰ ταῦτα ὁ Ἑρμῆσ ὃν ὁρᾶτε πάντεσ, ὁ παρὰ τὴν πατρῴαν οἰκίαν τὴν ἡμετέραν, ὃν ἡ Αἰγῂσ ἀνέθηκεν, οὐ περιεκόπη μόνοσ τῶν Ἑρμῶν τῶν Ἀθήνησιν, ὡσ ἐμοῦ τοῦτο ποιήσοντοσ, ὡσ ἔφη πρὸσ αὐτοὺσ Εὐφίλητοσ. οἱ δ’ αἰσθόμενοι δεινὰ ἐποίουν, ὅτι εἰδείην μὲν τὸ πρᾶγμα, πεποιηκὼσ δὲ οὐκ εἰήν.

προσελθόντεσ δέ μοι τῇ ὑστεραίᾳ Μέλητοσ καὶ Εὐφίλητοσ ἔλεγον ὅτι "γεγένηται, ὦ Ἀνδοκίδη, καὶ πέπρακται ἡμῖν ταῦτα. σὺ μέντοι εἰ μὲν ἀξιοῖσ ἡσυχίαν ἔχειν καὶ σιωπᾶν, ἕξεισ ἡμᾶσ ἐπιτηδείουσ ὥσπερ καὶ πρότερον· εἰ δὲ μή, χαλεπώτεροί σοι ἡμεῖσ ἐχθροὶ ἐσόμεθα ἢ ἄλλοι τινὲσ δι’ ἡμᾶσ φίλοι. εἶπον αὐτοῖσ ὅτι νομίζοιμι μὲν διὰ τὸ πρᾶγμα Εὐφίλητον πονηρὸν εἶναι, ἐκείνοισ δὲ οὐκ ἐμὲ δεινὸν εἶναι, ὅτι οἶδα, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸ τὸ ἔργον πολλῷ, ὅτι πεποίηται.

ὡσ οὖν ἦν ταῦτ’ ἀληθῆ, τόν τε παῖδα τὸν ἐμὸν παρέδωκα βασανίσαι, ὅτι ἔκαμνον καὶ οὐδ’ ἀνιστάμην ἐκ τῆσ κλίνησ, καὶ τὰσ θεραπαίνασ ἔλαβον οἱ πρυτάνεισ, ὅθεν ὁρμώμενοι ταῦτ’ ἐποίουν ἐκεῖνοι.

ἐξελέγχοντεσ δὲ τὸ πρᾶγμα ἥ τε βουλὴ καὶ οἱ ζητηταί, ἐπειδὴ ἦν ᾗ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ὡμολογεῖτο πανταχόθεν, τότε δὴ καλοῦσι τὸν Διοκλείδην·

καὶ οὐ πολλῶν λόγων ἐδέησεν, ἀλλ’ εὐθὺσ ὡμολόγει ψεύδεσθαι, καὶ ἐδεῖτο σῴζεσθαι φράσασ τοὺσ πείσαντασ αὐτὸν λέγειν ταῦτα· εἶναι δὲ Ἀλκιβιάδην τὸν Φηγούσιον καὶ Ἀμίαντον τὸν ἐξ Αἰγίνησ. καὶ οὗτοι μὲν δείσαντεσ ᾤχοντο φεύγοντεσ·

ὑμεῖσ δὲ ἀκούσαντεσ ταῦτα Διοκλείδην μὲν τῷ δικαστηρίῳ παραδόντεσ ἀπεκτείνατε, τοὺσ δὲ δεδεμένουσ καὶ μέλλοντασ ἀπολεῖσθαι ἐλύσατε, τοὺσ ἐμοὺσ συγγενεῖσ, δι’ ἐμέ, καὶ τοὺσ φεύγοντασ κατεδέξασθε, αὐτοὶ δὲ λαβόντεσ τὰ ὅπλα ἀπῇτε, πολλῶν κακῶν καὶ κινδύνων ἀπαλλαγέντεσ. ἐν οἷσ ἐγώ, ὦ ἄνδρεσ, τῆσ μὲν τύχησ ᾗ ἐχρησάμην δικαίωσ ἂν ὑπὸ πάντων ἐλεηθείην, τῶν δὲ γενομένων ἕνεκα εἰκότωσ <ἂν> ἀνὴρ ἄριστοσ δοκοίην εἶναι, ὅστισ εἰσηγησαμένῳ μὲν Εὐφιλήτῳ πίστιν τῶν ἐν ἀνθρώποισ ἀπιστοτάτην ἠναντιώθην καὶ ἀντεῖπον καὶ ἐλοιδόρησα ἐκεῖνον ὧν ἦν ἄξιοσ, ἁμαρτόντων δ’ ἐκείνων τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖσ συνέκρυψα, καὶ μηνύσαντοσ κατ’ αὐτῶν Τεύκρου οἱ μὲν αὐτῶν ἀπέθανον οἱ δ’ ἔφυγον, πρὶν ἡμᾶσ ὑπὸ Διοκλείδου δεθῆναι καὶ μέλλειν ἀπολεῖσθαι.

τότε δὲ ἀπέγραψα τέτταρασ ἄνδρασ, Παναίτιον, Διάκριτον, Λυσίστρατον, Χαιρέδημον· οὗτοι μὲν ἔφυγον δι’ ἐμέ, ὁμολογῶ·

ἐσώθη δέ γε ὁ πατήρ, ὁ κηδεστήσ, ἀνεψιοὶ τρεῖσ, τῶν ἄλλων συγγενῶν ἑπτά, μέλλοντεσ ἀποθανεῖσθαι ἀδίκωσ· οἳ νῦν ὁρῶσι τοῦ ἡλίου τὸ φῶσ δι’ ἐμέ, καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσιν· ὁ δὲ τὴν πόλιν ὅλην συνταράξασ καὶ εἰσ τοὺσ ἐσχάτουσ κινδύνουσ καταστήσασ ἐξηλέγχθη, ὑμεῖσ δὲ ἀπηλλάγητε μεγάλων φόβων καὶ τῶν εἰσ ἀλλήλουσ ὑποψιῶν. καὶ ταῦτ’ εἰ ἀληθῆ λέγω, ὦ ἄνδρεσ, ἀναμιμνῄσκεσθε, καὶ οἱ εἰδότεσ διδάσκετε τοὺσ ἄλλουσ.

σὺ δέ μοι αὐτοὺσ κάλει τοὺσ λυθέντασ δι’ ἐμέ· ἄριστα γὰρ ἂν εἰδότεσ τὰ γενόμενα λέγοιεν εἰσ τούτουσ. οὑτωσὶ δὲ ἔχει, ὦ ἄνδρεσ· μέχρι τούτου ἀναβήσονται καὶ λέξουσιν ὑμῖν, ἑώσ ἂν ἀκροᾶσθαι βούλησθε, ἔπειτα δ’ ἐγὼ περὶ τῶν ἄλλων ἀπολογήσομαι. <Μάρτυρεσ> περὶ μὲν οὖν τῶν τότε γενομένων ἀκηκόατε πάντα καὶ ἀπολελόγηταί μοι ἱκανῶσ, ὥσ γ’ ἐμαυτὸν πείθω· εἰ δέ τίσ τι ὑμῶν ποθεῖ ἢ νομίζει τι μὴ ἱκανῶσ εἰρῆσθαι ἢ παραλέλοιπά τι, ἀναστὰσ ὑπομνησάτω, καὶ ἀπολογήσομαι καὶ πρὸσ τοῦτο·

περὶ δὲ τῶν νόμων ἤδη ὑμᾶσ διδάξω. Κηφίσιοσ γὰρ οὑτοσὶ ἐνέδειξε μέν με κατὰ τὸν νόμον τὸν κείμενον, τὴν δὲ κατηγορίαν ποιεῖται κατὰ ψήφισμα πρότερον γενόμενον, ὃ εἶπεν Ἰσοτιμίδησ, οὗ ἐμοὶ προσήκει οὐδέν.

ὁ μὲν γὰρ εἶπεν εἴργεσθαι τῶν ἱερῶν τοὺσ ἀσεβήσαντασ καὶ ὁμολογήσαντασ, ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέτερα πεποίηται· οὔτε ἠσέβηται οὔτε ὡμολόγηται. ὡσ δὲ καὶ τοῦτο τὸ ψήφισμα λέλυται καὶ ἄκυρόν ἐστιν, ἐγὼ ὑμᾶσ διδάξω.

καίτοιγε τοιαύτην ἀπολογίαν περὶ αὐτοῦ ποιήσομαι, ὅπου μὴ πείθων μὲν ὑμᾶσ αὐτὸσ ζημιώσομαι, πείσασ δὲ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ἀπολελογημένοσ ἔσομαι. ἀλλὰ γὰρ τἀληθῆ εἰρήσεται. ἐπεὶ γὰρ αἱ νῆεσ διεφθάρησαν καὶ ἡ πολιορκία ἐγένετο, ἐβουλεύσασθε περὶ ὁμονοίασ, καὶ ἔδοξεν ὑμῖν τοὺσ ἀτίμουσ ἐπιτίμουσ ποιῆσαι, καὶ εἶπε τὴν γνώμην Πατροκλείδησ.

οἱ δὲ ἄτιμοι τίνεσ ἦσαν, καὶ τίνα τρόπον ἕκαστοι; ἐγὼ ὑμᾶσ διδάξω. οἱ μὲν ἀργύριον ὀφείλοντεσ τῷ δημοσίω, ὁπόσοι εὐθύνασ ὦφλον ἄρξαντεσ ἀρχάσ, ἢ ἐξούλασ ἢ γραφὰσ ἢ ἐπιβολὰσ ὦφλον, ἢ ὠνὰσ πριάμενοι ἐκ τοῦ δημοσίου μὴ κατέβαλον τὰ χρήματα, ἢ ἐγγύασ ἠγγυήσαντο πρὸσ τὸ δημόσιον, τούτοισ ἡ μὲν ἔκτεισισ ἦν ἐπὶ τῆσ ἐνάτησ πρυτανείασ, εἰ δὲ μή, διπλάσιον ὀφείλειν καὶ τὰ κτήματα αὐτῶν πεπρᾶσθαι. εἷσ μὲν τρόποσ οὗτοσ ἀτιμίασ ἦν, ἕτεροσ δὲ ὧν τὰ μὲν σώματα ἄτιμα ἦν, τὴν δ’ οὐσίαν εἶχον καὶ ἐκέκτηντο·

οὗτοι δ’ αὖ ἦσαν ὁπόσοι κλοπῆσ ἢ δώρων ὄφλοιεν· τούτουσ ἔδει καὶ αὐτοὺσ καὶ τοὺσ ἐκ τούτων ἀτίμουσ εἶναι· καὶ ὁπόσοι λίποιεν τὴν τάξιν, ἢ ἀστρατείασ ἢ δειλίασ ἢ ἀναυμαχίου ὄφλοιεν, ἢ τὴν ἀσπίδα ἀποβάλοιεν, ἢ τρὶσ ψευδομαρτυρίων ἢ τρὶσ ψευδοκλητείασ ὄφλοιεν, ἢ τοὺσ γονέασ κακῶσ ποιοῖεν, οὗτοι πάντεσ ἄτιμοι ἦσαν τὰ σώματα, τὰ δὲ χρήματα εἶχον. ἄλλοι αὖ κατὰ προστάξεισ, οἵτινεσ οὐ παντάπασιν ἄτιμοι ἦσαν, ἀλλὰ μέροσ τι αὐτῶν, οἱο͂ν οἱ στρατιῶται, οἷσ, ὅτι ἐπέμειναν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων ἐν τῇ πόλει, τὰ μὲν ἄλλα ἦν ἅπερ τοῖσ ἄλλοισ πολίταισ, εἰπεῖν δ’ ἐν τῷ δήμῳ οὐκ ἐξῆν αὐτοῖσ οὐδὲ βουλεῦσαι.

τούτων ἦσαν οὗτοι ἄτιμοι αὕτη γὰρ ἦν τούτοισ πρόσταξισ. ἑτέροισ οὐκ ἦν γράψασθαι, τοῖσ δὲ ἐνδεῖξαι, τοῖσ δὲ μὴ ἀναπλεῦσαι εἰσ Ἑλλήσποντον, ἄλλοισ δ’ εἰσ Ιὠνίαν·

τοῖσ δ’ εἰσ τὴν ἀγορὰν μὴ εἰσιέναι πρόσταξισ ἦν. ταῦτ’ οὖν ἐψηφίσασθε ἐξαλεῖψαι πάντα τὰ ψηφίσματα, καὶ αὐτὰ καὶ εἴ πού τι ἀντίγραφον ἦν, καὶ πίστιν ἀλλήλοισ περὶ ὁμονοίασ δοῦναι ἐν ἀκροπόλει.

καί μοι ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα τὸ Πατροκλείδου, καθ’ ὃ ταῦτα ἐγένετο. ΨήφισμαΠατροκλείδησ εἶπεν·

ἐπειδὴ ἐψηφίσαντο Ἀθηναῖοι τὴν ἄδειαν περὶ <τῶν ἀτίμων καὶ> τῶν ὀφειλόντων, ὥστε λέγειν ἐξεῖναι καὶ ἐπιψηφίζειν, ψηφίσασθαι τὸν δῆμον ταὐτὰ ἅπερ ὅτε ἦν τὰ Μηδικά, καὶ συνήνεγκεν Ἀθηναίοισ ἐπὶ τὸ ἄμεινον. περὶ δὲ τῶν ἐγγεγραμμένων εἰσ τοὺσ πράκτορασ ἢ τοὺσ ταμίασ τῆσ θεοῦ καὶ τῶν ἄλλων θεῶν ἢ τὸν βασιλέα ἢ εἰ τισ μὴ ἐξεγράφη μέχρι τῆσ ἐξελθούσησ βουλῆσ ἐφ’ ἧσ Καλλίασ ἦρχεν, ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν ἢ ὀφείλοντεσ, καὶ ὅσων εὔθυναί τινέσ εἰσι κατεγνωσμέναι ἐν τοῖσ λογιστηρίοισ ὑπὸ τῶν εὐθύνων καὶ τῶν παρέδρων, ἢ μήπω εἰσηγμέναι εἰσ τὸ δικαστήριον γραφαί τινέσ εἰσι περὶ τῶν εὐθυνῶν, ἢ προστάξεισ, ἢ ἐγγύαι τινέσ εἰσι κατεγνωσμέναι εἰσ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον· καὶ ὅσα ὀνόματα τῶν τετρακοσίων τινὸσ ἐγγέγραπται, ἢ ἄλλο τι περὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πραχθέντων ἐστί που γεγραμμένον·

πλὴν ὁπόσα ἐν στήλαισ γέγραπται τῶν μὴ ἐνθάδε μεινάντων, ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου ἢ Δελφινίου δικασθεῖσιν ἢ ὑπὸ τῶν βασιλέων ἢ ἐπὶ φόνῳ τίσ ἐστι φυγὴ ἢ θάνατοσ κατεγνώσθη, ἢ σφαγεῦσιν ἢ τυράννοισ· τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐξαλεῖψαι τοὺσ πράκτορασ καὶ τὴν βουλὴν κατὰ τὰ εἰρημένα πανταχόθεν, ὅπου τι ἔστιν ἐν τῷ δημοσίῳ, καὶ εἴ <τι> ἀντίγραφόν που ἔστι, παρέχειν τοὺσ θεσμοθέτασ καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχάσ.

ποιεῖν δὲ ταῦτα τριῶν ἡμερῶν, ἐπειδὰν δόξῃ τῷ δήμῳ. ἃ δ’ εἴρηται ἐξαλεῖψαι, μὴ κεκτῆσθαι ἰδίᾳ μηδενὶ ἐξεῖναι μηδὲ μνησικακῆσαι μηδέποτε· εἰ δὲ μή, ἔνοχον εἶναι τὸν παραβαίνοντα ταῦτα ἐν τοῖσ αὐτοῖσ ἐν οἷσπερ οἱ ἐξ Ἀρείου πάγου φεύγοντεσ, ὅπωσ ἂν ὡσ πιστότατα ἔχῃ Ἀθηναίοισ καὶ νῦν καὶ εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον. κατὰ μὲν τὸ ψήφισμα τουτὶ τοὺσ ἀτίμουσ ἐπιτίμουσ ἐποιήσατε·

τοὺσ δὲ φεύγοντασ οὔτε Πατροκλείδησ εἶπε κατιέναι οὔθ’ ὑμεῖσ ἐψηφίσασθε. ἐπεὶ δ’ αἱ σπονδαὶ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἐγένοντο, καὶ τὰ τείχη καθείλετε, καὶ τοὺσ φεύγοντασ κατεδέξασθε, καὶ κατέστησαν οἱ τριάκοντα, καὶ μετὰ ταῦτα Φυλή τε κατελήφθη Μουνυχίαν τε κατέλαβον, ἐγένετό <θ’> ὑμῖν ὧν ἐγὼ οὐδὲν δέομαι μεμνῆσθαι οὐδ’ ἀναμιμνῄσκειν ὑμᾶσ τῶν γεγενημένων κακῶν. ἐπειδὴ δ’ ἐπανήλθετε ἐκ Πειραιῶσ, γενόμενον ἐφ’ ὑμῖν τιμωρεῖσθαι ἔγνωτε ἐᾶν τὰ γεγενημένα, καὶ περὶ πλείονοσ ἐποιήσασθε σῴζειν τὴν πόλιν ἢ τὰσ ἰδίασ τιμωρίασ, καὶ ἔδοξε μὴ μνησικακεῖν ἀλλήλοισ τῶν γεγενημένων.

δόξαντα δὲ ὑμῖν ταῦτα εἵλεσθε ἄνδρασ εἴκοσι· τούτουσ δὲ ἐπιμελεῖσθαι τῆσ πόλεωσ, ἑώσ ἂν οἱ νόμοι τεθεῖεν· τέωσ δὲ χρῆσθαι τοῖσ Σόλωνοσ νόμοισ καὶ τοῖσ Δράκοντοσ θεσμοῖσ. ἐπειδὴ δὲ βουλήν τε ἀπεκληρώσατε νομοθέτασ τε εἵλεσθε, εὑρίσκοντεσ τῶν νόμων τῶν τε Σόλωνοσ καὶ τῶν Δράκοντοσ πολλοὺσ ὄντασ οἷσ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἔνοχοι ἦσαν τῶν πρότερον ἕνεκα γενομένων, ἐκκλησίαν ποιήσαντεσ ἐβουλεύσασθε περὶ αὐτῶν, καὶ ἐψηφίσασθε, δοκιμάσαντεσ πάντασ τοὺσ νόμουσ, εἶτ’ ἀναγράψαι ἐν τῇ στοᾷ τούτουσ τῶν νόμων οἳ ἂν δοκιμασθῶσι.

καί μοι ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα. <Ψήφισμα>ἔδοξε τῷ δήμῳ, Τεισαμενὸσ εἶπε·

πολιτεύεσθαι Ἀθηναίουσ κατὰ τὰ πάτρια, νόμοισ δὲ χρῆσθαι τοῖσ Σόλωνοσ, καὶ μέτροισ καὶ σταθμοῖσ, χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖσ Δράκοντοσ θεσμοῖσ, οἷσπερ ἐχρώμεθα ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὁπόσων δ’ ἂν προσδέῃ, οἵδε ᾑρημένοι νομοθέται ὑπὸ τῆσ βουλῆσ ἀναγράφοντεσ ἐν σανίσιν ἐκτιθέντων πρὸσ τοὺσ ἐπωνύμουσ, σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ, καὶ παραδιδόντων ταῖσ ἀρχαῖσ ἐν τῷδε τῷ μηνί. τοὺσ δὲ παραδιδομένουσ νόμουσ δοκιμασάτω πρότερον ἡ βουλὴ καὶ οἱ νομοθέται οἱ πεντακόσιοι, οὓσ οἱ δημόται εἵλοντο, ἐπειδὰν ὀμωμόκωσιν·

ἐξεῖναι δὲ καὶ ἰδιώτῃ τῷ βουλομένῳ, εἰσιόντι εἰσ τὴν βουλὴν συμβουλεύειν ὅ τι ἂν ἀγαθὸν ἔχῃ περὶ τῶν νόμων. ἐπειδὰν δὲ τεθῶσιν οἱ νόμοι, ἐπιμελείσθω ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου τῶν νόμων, ὅπωσ ἂν αἱ ἀρχαὶ τοῖσ κειμένοισ νόμοισ χρῶνται. τοὺσ δὲ κυρουμένουσ τῶν νόμων ἀναγράφειν εἰσ τὸν τοῖχον, ἵνα περ πρότερον ἀνεγράφησαν, σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ. ἐδοκιμάσθησαν μὲν οὖν οἱ νόμοι, ὦ ἄνδρεσ, κατὰ τὸ ψήφισμα τουτί, τοὺσ δὲ κυρωθέντασ ἀνέγραψαν εἰσ τὴν στοάν.

ἐπειδὴ <δ’> ἀνεγράφησαν, ἐθέμεθα νόμον, ᾧ πάντεσ χρῆσθε. καί μοι ἀνάγνωθι τὸν νόμον. Νόμοσἀγράφῳ δὲ νόμῳ τὰσ ἀρχὰσ μὴ χρῆσθαι μηδὲ περὶ ἑνόσ. ἆρά γε ἔστιν ἐνταυθοῖ τι περιελείπετο περὶ ὅτου οἱο͂́ν τε ἢ ἀρχὴν εἰσάγειν ἢ ὑμῶν πρᾶξαί τινι, ἀλλ’ ἢ κατὰ τοὺσ ἀναγεγραμμένουσ νόμουσ;

ὅπου οὖν ἀγράφῳ νόμῳ οὐκ ἔξεστι χρήσασθαι, ἦ που ἀγράφῳ γε ψηφίσματι παντάπασιν οὐ δεῖ γε χρήσασθαι. ἐπειδὴ τοίνυν ἑωρῶμεν ὅτι πολλοῖσ τῶν πολιτῶν εἰε͂ν συμφοραί, τοῖσ μὲν κατὰ νόμουσ, τοῖσ δὲ κατὰ ψηφίσματα τὰ πρότερον γενόμενα, τουτουσὶ τοὺσ νόμουσ ἐθέμεθα, αὐτῶν ἕνεκα τῶν νυνὶ ποιουμένων, ἵνα τούτων μηδὲν γίγνηται μηδὲ ἐξῇ συκοφαντεῖν μηδενί. καί μοι ἀνάγνωθι τοὺσ νόμουσ. Νόμοιἀγράφῳ δὲ νόμῳ τὰσ ἀρχὰσ μὴ χρῆσθαι μηδὲ περὶ ἑνόσ.

ψήφισμα δὲ μηδὲν μήτε βουλῆσ μήτε δήμου νόμου κυριώτερον εἶναι. μηδὲ ἐπ’ ἀνδρὶ νόμον ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοισ, ἐὰν μὴ ἑξακισχιλίοισ δόξῃ κρύβδην ψηφιζομένοισ. τί οὖν ἦν ἐπίλοιπον;

οὑτοσὶ ὁ νόμοσ. καί μοι ἀνάγνωθι τοῦτον. <Νόμοσ>τὰσ δὲ δίκασ καὶ τὰσ διαίτασ κυρίασ εἶναι, ὁπόσαι ἐν δημοκρατουμένῃ τῇ πόλει ἐγένοντο. τοῖσ δὲ νόμοισ χρῆσθαι ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ. τὰσ μὲν δίκασ, ὦ ἄνδρεσ, καὶ τὰσ διαίτασ ἐποιήσατε κυρίασ εἶναι, ὁπόσαι ἐν δημοκρατουμένῃ τῇ πόλει ἐγένοντο, ὅπωσ μήτε χρεῶν ἀποκοπαὶ εἰε͂ν μήτε δίκαι ἀνάδικοι γίγνοιντο, ἀλλὰ τῶν ἰδίων συμβολαίων αἱ πράξεισ εἰε͂ν·

τῶν δὲ δημοσίων <ἐφ’> ὁπόσοισ ἢ γραφαί εἰσιν ἢ φάσεισ ἢ ἐνδείξεισ ἢ ἀπαγωγαί, τούτων ἕνεκα τοῖσ νόμοισ ἐψηφίσασθε χρῆσθαι ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ. ὅπου οὖν ἔδοξεν ὑμῖν δοκιμάσαι μὲν τοὺσ νόμουσ, δοκιμάσαντασ δὲ ἀναγράψαι, ἀγράφῳ δὲ νόμῳ τὰσ ἀρχὰσ μὴ χρῆσθαι μηδὲ περὶ ἑνόσ, ψήφισμα δὲ <μηδὲν> μήτε βουλῆσ μήτε δήμου <νόμου> κυριώτερον εἶναι, μηδ’ ἐπ’ ἀνδρὶ νόμον <ἐξεῖναι> τιθέναι ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοισ, τοῖσ δὲ νόμοισ τοῖσ κειμένοισ χρῆσθαι ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ, ἐνταυθοῖ ἔστιν ὅ τι ὑπολείπεται ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον τῶν γενομένων πρότερον ψηφισμάτων, πρὶν Εὐκλείδην ἄρξαι, ὅπωσ κύριον ἔσται;

οὐκ οἶμαι ἔγωγε, <ὦ> ἄνδρεσ. σκοπεῖτε δὲ καὶ αὐτοί. φέρε δὴ τοίνυν, οἱ ὁρ́κοι ὑμῖν πῶσ ἔχουσιν;

ὁ μὲν κοινὸσ τῇ πόλει ἁπάσῃ, ὃν ὀμωμόκατε πάντεσ μετὰ τὰσ διαλλαγάσ, "καὶ οὐ μνησικακήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ πλὴν τῶν τριάκοντα <καὶ τῶν δέκα> καὶ τῶν ἕνδεκα· οὐδὲ τούτων ὃσ ἂν ἐθέλῃ εὐθύνασ διδόναι τῆσ ἀρχῆσ ἧσ ἦρξεν. " ὅπου τοίνυν αὐτοῖσ τοῖσ τριάκοντα ὤμνυτε μὴ μνησικακήσειν, τοῖσ μεγίστων κακῶν αἰτίοισ, εἰ διδοῖεν εὐθύνασ, ἦ που σχολῇ τῶν γε ἄλλων πολιτῶν τινι ἠξιοῦτε μνησικακεῖν. ἡ δὲ βουλὴ αὖ ἡ ἀεὶ βουλεύουσα τί ὄμνυσι; "καὶ οὐ δέξομαι ἔνδειξιν οὐδὲ ἀπαγωγὴν ἕνεκα τῶν πρότερον γεγενημένων, πλὴν τῶν φυγόντων.

" ὑμεῖσ δ’ αὖ, ὦ Ἀθηναῖοι, τί ὀμόσαντεσ δικάζετε; "καὶ οὐ μνησικακήσω, οὐδὲ ἄλλῳ πείσομαι, ψηφιοῦμαι δὲ κατὰ τοὺσ κειμένουσ νόμουσ. " ἃ χρὴ σκοπεῖν, εἰ δοκῶ ὀρθῶσ ὑμῖν λέγειν ὡσ ὑπὲρ ὑμῶν λέγω καὶ τῶν νόμων. σκέψασθε τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ, καὶ τοὺσ νόμουσ καὶ τοὺσ κατηγόρουσ, τί αὐτοῖσ ὑπάρχον ἑτέρων κατηγοροῦσι.

Κηφίσιοσ μὲν οὑτοσὶ πριάμενοσ ὠνὴν ἐκ τοῦ δημοσίου, τὰσ ἐκ ταύτησ ἐπικαρπίασ τῶν ἐν τῇ γῇ γεωργούντων ἐνενήκοντα μνᾶσ ἐκλέξασ, οὐ κατέβαλε τῇ πόλει καὶ ἔφυγεν· εἰ γὰρ ἦλθεν, ἐδέδετ’ ἂν ἐν τῷ ξύλῳ. ὁ γὰρ νόμοσ οὕτωσ εἶχε, κυρίαν εἶναι τὴν τε βουλήν, ὃσ ἂν πριάμενοσ τέλοσ μὴ καταβάλῃ, δεῖν εἰσ τὸ ξύλον.

οὗτοσ τοίνυν, ὅτι τοῖσ νόμοισ ἐψηφίσασθε ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ χρῆσθαι, ἀξιοῖ ἃ ἔχει ὑμῶν ἐκλέξασ μὴ ἀποδοῦναι, καὶ νῦν γεγένηται ἀντὶ μὲν φυγάδοσ πολίτησ, ἀντὶ δὲ ἀτίμου συκοφάντησ, ὅτι τοῖσ νόμοισ τοῖσ νῦν κειμένοισ χρῆσθε. Μέλητοσ δ’ αὖ οὑτοσὶ ἀπήγαγεν ἐπὶ τῶν τριάκοντα Λέοντα, ὡσ ὑμεῖσ ἅπαντεσ ἴστε, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖνοσ ἄκριτοσ.

καί <τοι> οὗτοσ ὁ νόμοσ καὶ πρότερον ἦν <καὶ> ὡσ καλῶσ ἔχων καὶ νῦν ἔστι, καὶ χρῆσθε αὐτῷ, τὸν βουλεύσαντα ἐν τῷ αὐτῷ ἐνέχεσθαι καὶ τὸν τῇ χειρὶ ἐργασάμενον. Μέλητον τοίνυν τοῖσ παισὶ τοῖσ τοῦ Λέοντοσ οὐκ ἔστι φόνου διώκειν, ὅτι τοῖσ νόμοισ δεῖ χρῆσθαι ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ, ἐπεὶ ὥσ γε οὐκ ἀπήγαγεν, οὐδ’ αὐτὸσ ἀντιλέγει. Ἐπιχάρησ δ’ οὑτοσί, ὁ πάντων πονηρότατοσ καὶ βουλόμενοσ εἶναι τοιοῦτοσ, ὁ μνησικακῶν αὐτὸσ αὑτῷ, ‐ οὗτοσ γὰρ ἐβούλευεν ἐπὶ τῶν τριάκοντα·

ὁ δὲ νόμοσ τί κελεύει, ὃσ ἐν τῇ στήλῃ ἔμπροσθέν ἐστι τοῦ βουλευτηρίου; "ὃσ ἂν ἄρξῃ ἐν τῇ πόλει τῆσ δημοκρατίασ καταλυθείσησ, νηποινεὶ τεθνάναι, καὶ τὸν ἀποκτείναντα ὅσιον εἶναι καὶ τὰ χρήματα ἔχειν τοῦ ἀποθανόντοσ. " ἄλλο τι οὖν, ὦ Ἐπίχαρεσ, ἢ νῦν ὁ ἀποκτείνασ σε καθαρὸσ τὰσ χεῖρασ ἔσται, κατά γε τὸν Σόλωνοσ νόμον; καί μοι ἀνάγνωθι τὸν νόμον τὸν ἐκ τῆσ στήλησ.

Νόμοσ ‐ ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. Αἰαντὶσ ἐπρυτάνευε, Κλειγένησ ἐγραμμάτευε, Βοηθὸσ ἐπεστάτει. τάδε Δημόφαντοσ συνέγραψεν. ἄρχει χρόνοσ τοῦδε τοῦ ψηφίσματοσ ἡ βουλὴ οἱ πεντακόσιοι <οἱ> λαχόντεσ τῷ κυάμῳ, οἷσ Κλειγένησ πρῶτοσ ἐγραμμάτευεν. ἐάν τισ δημοκρατίαν καταλύῃ τὴν Ἀθήνησιν, ἢ ἀρχήν τινα ἄρχῃ καταλελυμένησ τῆσ δημοκρατίασ, πολέμιοσ ἔστω Ἀθηναίων καὶ νηποινεὶ τεθνάτω, καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω, καὶ τῆσ θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον· ὁ δὲ ἀποκτείνασ τὸν ταῦτα ποιήσαντα καὶ ὁ συμβουλεύσασ ὅσιοσ ἔστω καὶ εὐαγήσ.

ὀμόσαι δ’ Ἀθηναίουσ ἅπαντασ καθ’ ἱερῶν τελείων, κατὰ φυλὰσ καὶ κατὰ δήμουσ, ἀποκτενεῖν τὸν ταῦτα ποιήσαντα. ὁ δὲ ὁρ́κοσ ἔστω ὅδε· "κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸσ ὦ, ὃσ ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν τὴν Ἀθήνησι, καὶ ἐάν τισ ἄρξῃ τιν’ ἀρχὴν καταλελυμένησ τῆσ δημοκρατίασ τὸ λοιπόν, καὶ ἐάν τισ τυραννεῖν ἐπαναστῇ ἢ τὸν τύραννον συγκαταστήσῃ· καὶ ἐάν τισ ἄλλοσ ἀποκτείνῃ, ὅσιον αὐτὸν νομιῶ εἶναι καὶ πρὸσ θεῶν καὶ δαιμόνων, ὡσ πολέμιον κτείναντα τὸν Ἀθηναίων, καὶ τὰ κτήματα τοῦ ἀποθανόντοσ πάντα ἀποδόμενοσ ἀποδώσω τὰ ἡμίσεα τῷ ἀποκτείναντι, καὶ οὐκ ἀποστερήσω οὐδέν. ἐὰν δέ τισ κτείνων τινὰ τούτων ἀποθάνῃ ἢ ἐπιχειρῶν, εὖ ποιήσω αὐτόν τε καὶ τοὺσ παῖδασ τοὺσ ἐκείνου καθάπερ Ἁρμόδιόν τε καὶ Ἀριστογείτονα καὶ τοὺσ ἀπογόνουσ αὐτῶν.

ὁπόσοι δὲ ὁρ́κοι ὀμώμονται Ἀθήνησιν ἢ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἢ ἄλλοθί που ἐναντίοι τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, λύω καὶ ἀφίημι. " ταῦτα δὲ ὀμοσάντων Ἀθηναῖοι πάντεσ καθ’ ἱερῶν τελείων, τὸν νόμιμον ὁρ́κον, πρὸ Διονυσίων· καὶ ἐπεύχεσθαι εὐορκοῦντι μὲν εἶναι πολλὰ καὶ ἀγαθά, ἐπιορκοῦντι δ’ ἐξώλη αὐτὸν εἶναι καὶ γένοσ. πότερον, ὦ συκοφάντα καὶ ἐπίτριπτον κίναδοσ, κύριοσ ὁ νόμοσ ὅδε ἐστὶν ἢ οὐ κύριοσ;

<οὐ κύριοσ· > διὰ τοῦτο δ’ οἶμαι γεγένηται ἄκυροσ, ὅτι τοῖσ νόμοισ δεῖ χρῆσθαι ἀπ’ Εὐκλείδου ἄρχοντοσ. καὶ σὺ ζῇσ καὶ περιέρχῃ τὴν πόλιν ταύτην, οὐκ ἄξιοσ ὤν· ὃσ ἐν δημοκρατίᾳ μὲν συκοφαντῶν ἔζησ, ἐν ὀλιγαρχίᾳ δέ, ὡσ μὴ ἀναγκασθείησ τὰ χρήματα ἀποδοῦναι ὅσα συκοφαντῶν ἔλαβεσ, ἐδούλευεσ τοῖσ τριάκοντα. εἶτα σὺ περὶ ἑταιρείασ ἐμοὶ μνείαν ποιῇ καὶ κακῶσ τινασ λέγεισ;

ὃσ ἑνὶ μὲν οὐχ ἡταίρησασ καλῶσ γὰρ ἄν σοι εἶχε, πραττόμενοσ δ’ οὐ πολὺ ἀργύριον τὸν βουλόμενον ἀνθρώπων, ὡσ οὗτοι ἴσασιν, ἐπὶ τοῖσ αἰσχίστοισ ἔργοισ ἔζησ, καὶ ταῦτα οὕτω μοχθηρὸσ ὢν τὴν ἰδέαν. ἀλλ’ ὅμωσ οὗτοσ ἑτέρων τολμᾷ κατηγορεῖν, ᾧ κατὰ τοὺσ νόμουσ τοὺσ ὑμετέρουσ οὐδ’ αὐτῷ ὑπὲρ αὑτοῦ ἔστιν ἀπολογεῖσθαι.

ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, καθήμενοσ ἡνίκα μου κατηγόρει, βλέπων εἰσ αὐτὸν οὐδὲν ἄλλο ἢ ὑπὸ τῶν τριάκοντα συνειλημμένοσ ἔδοξα κρίνεσθαι. εἰ γὰρ τότε ἠγωνιζόμην, τίσ ἄν μου κατηγόρει; οὐχ οὗτοσ ὑπῆρχεν, εἰ μὴ ἐδίδουν ἀργύριον; καὶ γὰρ νῦν. ἀνέκρινε δ’ ἄν με τίσ ἄλλοσ ἢ Χαρικλῆσ, ἐρωτῶν, εἰπέ μοι, ὦ Ἀνδοκίδη, ἦλθεσ εἰσ Δεκέλειαν, καὶ ἐπετείχισασ τῇ πατρίδι τῇ σεαυτοῦ; οὐκ ἔγωγε. τί δέ; ἔτεμεσ τὴν χώραν, καὶ ἐλῄσω ἢ κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν τοὺσ πολίτασ τοὺσ σεαυτοῦ; οὐ δῆτα. οὐδ’ ἐναυμάχησασ ἐναντία τῇ πόλει, οὐδὲ συγκατέσκαψασ τὰ τείχη, οὐδὲ συγκατέλυσασ τὸν δῆμον, οὐδὲ βίᾳ κατῆλθεσ εἰσ τὴν πόλιν; οὐδὲ τούτων πεποίηκα οὐδέν. δοκεῖσ οὖν χαιρήσειν καὶ οὐκ ἀποθανεῖσθαι, ὡσ ἕτεροι πολλοί; ἆρ’ <ἂν> οἰέσθε, ὦ ἄνδρεσ, ἄλλων τινῶν τυχεῖν με δι’ ὑμᾶσ, εἰ ἐλήφθην ὑπ’ αὐτῶν;

οὐκ οὖν δεινόν, εἰ ὑπὸ μὲν τούτων διὰ τοῦτ’ ἂν ἀπωλόμην, ὅτι εἰσ τὴν πόλιν οὐδὲν ἥμαρτον, ὥσπερ καὶ ἑτέρουσ ἀπέκτειναν, ἐν ὑμῖν δὲ κρινόμενοσ, οὓσ οὐδὲν κακὸν πεποίηκα, οὐ σωθήσομαι; πάντωσ δήπου· ἢ σχολῇ γέ τισ ἄλλοσ ἀνθρώπων. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, τὴν μὲν ἔνδειξιν ἐποιήσαντό μου κατὰ νόμον κείμενον, τὴν δὲ κατηγορίαν κατὰ τὸ ψήφισμα τὸ πρότερον γεγενημένον περὶ ἑτέρων.

εἰ οὖν ἐμοῦ καταψηφιεῖσθε, ὁρᾶτε μὴ οὐκ ἐμοὶ μάλιστα τῶν πολιτῶν προσήκει λόγον δοῦναι τῶν γεγενημένων, ἀλλὰ πολλοῖσ ἑτέροισ μᾶλλον, τοῦτο μὲν οἷσ ὑμεῖσ ἐναντία μαχεσάμενοι διηλλάγητε καὶ ὁρ́κουσ ὠμόσατε, τοῦτο δὲ οὓσ φεύγοντασ κατηγάγετε, τοῦτο δὲ οὓσ ἀτίμουσ ὄντασ ἐπιτίμουσ ἐποιήσατε· ὧν ἕνεκα καὶ στήλασ ἀνείλετε καὶ νόμουσ ἀκύρουσ ἐποιήσατε καὶ ψηφίσματα ἐξηλείψατε· οἳ νυνὶ μένουσιν ἐν τῇ πόλει πιστεύοντεσ ὑμῖν, ὦ ἄνδρεσ. εἰ οὖν γνώσονται ὑμᾶσ ἀποδεχομένουσ τὰσ κατηγορίασ τῶν πρότερον γεγενημένων, τίνα αὐτοὺσ οἰέσθε γνώμην ἕξειν περὶ σφῶν αὐτῶν;

ἢ τίνα αὐτῶν ἐθελήσειν εἰσ ἀγῶνασ καθίστασθαι ἕνεκα τῶν πρότερον γεγενημένων; φανήσονται γὰρ πολλοὶ μὲν ἐχθροὶ πολλοὶ δὲ συκοφάνται, οἳ καταστήσουσιν αὐτῶν ἕκαστον εἰσ ἀγῶνα. ἥκουσι δὲ νυνὶ ἀκροασόμενοι ἀμφότεροι, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντεσ ἀλλήλοισ, ἀλλ’ οἱ μὲν εἰσόμενοι εἰ χρὴ πιστεύειν τοῖσ νόμοισ τοῖσ κειμένοισ καὶ τοῖσ ὁρ́κοισ οὓσ ὠμόσατε ἀλλήλοισ, οἱ δὲ ἀποπειρώμενοι τῆσ ὑμετέρασ γνώμησ, εἰ αὐτοῖσ ἐξέσται ἀδεῶσ συκοφαντεῖν καὶ γράφεσθαι, τοὺσ δὲ ἐνδεικνύναι, τοὺσ δὲ ἀπάγειν. οὕτωσ οὖν ἔχει, ὦ ἄνδρεσ·

ὁ μὲν ἀγὼν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐμῷ καθέστηκεν, ἡ δὲ ψῆφοσ ἡ ὑμετέρα δημοσίᾳ κρινεῖ, πότερον χρὴ τοῖσ νόμοισ τοῖσ ὑμετέροισ πιστεύειν, ἢ τοὺσ συκοφάντασ παρασκευάζεσθαι, ἢ φεύγειν αὐτοὺσ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ ἀπιέναι ὡσ τάχιστα. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὦ ἄνδρεσ, ὅτι τὰ πεποιημένα ὑμῖν εἰσ ὁμόνοιαν οὐ κακῶσ ἔχει, ἀλλὰ τὰ προσήκοντα καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν αὐτοῖσ ἐποιήσατε, βραχέα βούλομαι καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν.

οἱ γὰρ πατέρεσ οἱ ὑμέτεροι γενομένων τῇ πόλει κακῶν μεγάλων, ὅτε οἱ τύραννοι μὲν εἶχον τὴν πόλιν, ὁ δὲ δῆμοσ ἔφευγε, νικήσαντεσ μαχόμενοι τοὺσ τυράννουσ ἐπὶ Παλληνίῳ, στρατηγοῦντοσ Λεωγόρον τοῦ προπάππου τοῦ ἐμοῦ καὶ Χαρίου οὗ ἐκεῖνοσ τὴν θυγατέρα εἶχεν, ἐξ ἧσ ὁ ἡμέτεροσ ἦν πάπποσ, κατελθόντεσ εἰσ τὴν πατρίδα τοὺσ μὲν ἀπέκτειναν, τῶν δὲ φυγὴν κατέγνωσαν, τοὺσ δὲ μένειν ἐν τῇ πόλει ἐάσαντεσ ἠτίμωσαν. ὕστερον δὲ ἡνίκα βασιλεὺσ ἐπεστράτευσεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, γνόντεσ τῶν συμφορῶν τῶν ἐπιουσῶν τὸ μέγεθοσ καὶ τὴν παρασκευὴν τὴν βασιλέωσ, ἔγνωσαν τούσ τε φεύγοντασ καταδέξασθαι καὶ τοὺσ ἀτίμουσ ἐπιτίμουσ ποιῆσαι καὶ κοινὴν τήν τε σωτηρίαν καὶ τοὺσ κινδύνουσ ποιήσασθαι.

πράξαντεσ δὲ ταῦτα, καὶ δόντεσ ἀλλήλοισ πίστεισ καὶ ὁρ́κουσ μεγάλουσ, ἠξίουν σφᾶσ αὐτοὺσ προτάξαντεσ πρὸ τῶν Ἑλλήνων ἁπάντων ἀπαντῆσαι τοῖσ βαρβάροισ Μαραθῶνάδε, νομίσαντεσ τὴν σφετέραν αὐτῶν ἀρετὴν ἱκανὴν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ἐκείνων ἀντιτάξασθαι· μαχεσάμενοί τε ἐνίκων, καὶ τήν τε Ἑλλάδα ἠλευθέρωσαν καὶ τὴν πατρίδα ἔσῳσαν. ἔργον δὲ τοιοῦτον ἐργασάμενοι οὐκ ἠξίωσάν τινι τῶν πρότερον γενομένων μνησικακῆσαι.

τοιγάρτοι διὰ ταῦτα, τὴν πόλιν ἀνάστατον παραλαβόντεσ ἱερά τε κατακεκαυμένα τείχη τε καὶ οἰκίασ καταπεπτωκυίασ, ἀφορμήν τε οὐδεμίαν ἔχοντεσ, διὰ τὸ ἀλλήλοισ ὁμονοεῖν τὴν ἀρχὴν τῶν Ἑλλήνων κατηργάσαντο καὶ τὴν πόλιν ὑμῖν τοιαύτην καὶ τοσαύτην παρέδοσαν. ὑμεῖσ οὖν καὶ αὐτοὶ ὕστερον, κακῶν οὐκ ἐλαττόνων ἢ ἐκείνοισ γεγενημένων, ἀγαθοὶ ἐξ ἀγαθῶν ὄντεσ ἀπέδοτε τὴν ὑπάρχουσαν ἀρετήν·

ἠξιώσατε γὰρ τούσ τε φεύγοντασ καταδέξασθαι καὶ τοὺσ ἀτίμουσ ἐπιτίμουσ ποιῆσαι. τί οὖν ὑμῖν ὑπόλοιπόν ἐστι τῆσ ἐκείνων ἀρετῆσ; μὴ μνησικακῆσαι, εἰδότασ, ὦ ἄνδρεσ, ὅτι ἡ πόλισ ἐκ πολὺ ἐλάττονοσ ἀφορμῆσ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ μεγάλη καὶ εὐδαίμων ἐγένετο· ἃ <καὶ> νῦν αὐτῇ ὑπάρχει, εἰ ἐθέλοιμεν οἱ πολῖται σωφρονεῖν τε καὶ ὁμονοεῖν ἀλλήλοισ. κατηγόρησαν δέ μου καὶ περὶ τῆσ ἱκετηρίασ, ὡσ καταθείην ἐγὼ ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ, νόμοσ δ’ εἰή πάτριοσ, ὃσ ἂν θῇ ἱκετηρίαν μυστηρίοισ, τεθνάναι.

καὶ οὕτωσ εἰσὶ τολμηροὶ ὥσθ’ ἃ αὐτοὶ κατεσκεύασαν, οὐκ ἀρκεῖ αὐτοῖσ ὅτι οὐ κατέσχον ἃ ἐπεβούλευσαν, ἀλλὰ καὶ κατηγορίαν ἐμοῦ ποιοῦνται ὡσ ἀδικοῦντοσ. ἐπειδὴ γὰρ ἤλθομεν Ἐλευσινόθεν καὶ ἡ ἔνδειξισ ἐγεγένητο, προσῄει <τοῖσ πρυτάνεσιν> ὁ βασιλεὺσ περὶ τῶν γεγενημένων Ἐλευσῖνι κατὰ τὴν τελετήν, ὥσπερ ἔθοσ ἐστίν·

οἱ δὲ πρυτάνεισ προσάξειν ἔφασαν αὐτὸν πρὸσ τὴν βουλήν, ἐπαγγεῖλαί τ’ ἐκέλευον ἐμοί τε καὶ Κηφισίῳ παρεῖναι εἰσ τὸ Ἐλευσίνιον· ἡ γὰρ βουλὴ ἐκεῖ καθεδεῖσθαι ἔμελλε κατὰ τὸν Σόλωνοσ νόμον, ὃσ κελεύει τῇ ὑστεραίᾳ τῶν μυστηρίων ἕδραν ποιεῖν ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ. καὶ παρῆμεν κατὰ τὰ προειρημένα. καὶ ἡ βουλὴ ἐπειδὴ ἦν πλήρησ, ἀναστὰσ Καλλίασ ὁ Ἱππονίκου τὴν σκευὴν ἔχων λέγει ὅτι ἱκετηρία κεῖται ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖσ.

κᾆθ’ ὁ κῆρυξ ἐκήρυττε τίσ τὴν ἱκετηρίαν καταθείη, καὶ οὐδεὶσ ὑπήκουεν. ἡμεῖσ δὲ παρέσταμεν, καὶ οὗτοσ ἡμᾶσ ἑώρα. ἐπειδὴ δὲ οὐδεὶσ ὑπήκουεν καὶ ᾤχετο εἰσιὼν <ὁ> ἐπεξελθὼν Εὐκλῆσ οὑτοσί, ‐ καί μοι κάλει αὐτόν. πρῶτα μὲν οὖν ταῦτα εἰ ἀληθῆ λέγω, μαρτύρησον, Εὔκλεισ. <Μαρτυρία> ὡσ μὲν ἀληθῆ λέγω, μεμαρτύρηται· πολὺ δέ μοι δοκεῖ τὸ ἐναντίον εἶναι ἢ οἱ κατήγοροι εἶπον.

ἔλεξαν γάρ, εἰ μέμνησθε, ὅτι αὐτώ με τὼ θεὼ παραγάγοιεν ὥστε θεῖναι τὴν ἱκετηρίαν μὴ εἰδότα τὸν νόμον, ἵνα δῶ δίκην. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρεσ, εἰ ὡσ μάλιστα ἀληθῆ λέγουσιν οἱ κατήγοροι, ὑπ’ αὐτοῖν με φημὶ τοῖν θεοῖν σεσῷσθαι. εἰ γὰρ ἔθηκα μὲν τὴν ἱκετηρίαν, ὑπήκουσα δὲ μή, ἄλλο τι ἢ αὐτὸσ μὲν αὑτὸν ἀπώλλυον τιθεὶσ τὴν ἱκετηρίαν, ἐσῳζόμην δὲ τῇ τύχῃ διὰ τὸ μὴ ὑπακοῦσαι, δῆλον ὅτι διὰ τὼ θεώ;

εἰ γὰρ ἐβουλέσθην με ἀπολλύναι τὼ θεώ, ἐχρῆν δήπου καὶ μὴ θέντα με τὴν ἱκετηρίαν ὁμολογῆσαι. ἀλλ’ οὔτε ὑπήκουσα οὔτ’ ἔθηκα. ἐπειδὴ δ’ ἔλεγε τῇ βουλῇ Εὐκλῆσ ὅτι οὐδεὶσ ὑπακούοι, πάλιν ὁ Καλλίασ <ἀνα>στὰσ ἔλεγεν ὅτι εἰή νόμοσ πάτριοσ, εἴ τισ ἱκετηρίαν θείη ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ, ἄκριτον ἀποθανεῖν, καὶ ὁ πατήρ ποτ’ αὐτοῦ Ἱππόνικοσ ἐξηγήσαιτο ταῦτα Ἀθηναίοισ, ἀκούσειε δὲ ὅτι ἐγὼ θείην τὴν ἱκετηρίαν.

ἐντεῦθεν ἀναπηδᾷ Κέφαλοσ οὑτοσὶ καὶ λέγει· "ὦ Καλλία, πάντων ἀνθρώπων ἀνοσιώτατε, πρῶτον μὲν ἐξηγῇ Κηρύκων ὤν, οὐχ ὅσιον <ὄν> σοι ἐξηγεῖσθαι·

ἔπειτα δὲ νόμον πάτριον λέγεισ, ἡ δὲ στήλη παρ’ ᾗ ἕστηκασ χιλίασ δραχμὰσ κελεύει ὀφείλειν, ἐάν τισ ἱκετηρίαν θῇ ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ. ἔπειτα δὲ τίνοσ ἤκουσασ ὅτι Ἀνδοκίδησ θείη τὴν ἱκετηρίαν; κάλεσον αὐτὸν τῇ βουλῇ, ἵνα καὶ ἡμεῖσ ἀκούσωμεν. " ἐπειδὴ δὲ ἀνεγνώσθη ἡ στήλη κἀκεῖνοσ οὐκ εἶχεν εἰπεῖν ὅτου ἤκουσε, καταφανὴσ ἦν τῇ βουλῇ αὐτὸσ θεὶσ τὴν ἱκετηρίαν. φέρε δὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ ‐ τάχα γὰρ ἂν αὐτὸ βούλοισθε πυθέσθαι ‐ , ὁ δὲ Καλλίασ τί βουλόμενοσ ἐτίθη τὴν ἱκετηρίαν;

ἐγὼ δὲ ὑμῖν διηγήσομαι ὧν ὑπ’ αὐτοῦ ἕνεκα ἐπεβουλεύθην. Ἐπίλυκοσ ἦν ὁ Τεισάνδρου θεῖόσ μοι, ἀδελφὸσ τῆσ μητρὸσ τῆσ ἐμῆσ· ἀπέθανε δὲ ἐν Σικελίᾳ ἄπαισ ἀρρένων παίδων, θυγατέρασ δὲ δύο καταλιπών, αἳ ἐγίγνοντο εἴσ τε ἐμὲ καὶ Λέαγρον. τὰ δὲ πράγματα τὰ οἴκοι πονηρῶσ εἶχε·

τὴν μὲν γὰρ φανερὰν οὐσίαν οὐδὲ δυοῖν ταλάντοιν κατέλιπε, τὰ δὲ ὀφειλόμενα πλέον ἦν ἢ πέντε τάλαντα. ὅμωσ δ’ ἐγὼ καλέσασ Λέαγρον ἐναντίον τῶν φίλων ἔλεγον ὅτι ταῦτ’ εἰή ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἐν τοῖσ τοιούτοισ δεικνύναι τὰσ οἰκειότητασ ἀλλήλοισ. "ἡμᾶσ γὰρ οὐ δίκαιόν ἐστιν οὔτε χρήματα ἕτερα οὔτ’ εὐτυχίαν ἀνδρὸσ ἑλέσθαι, ὥστε καταφρονῆσαι τῶν Ἐπιλύκου θυγατέρων.

καὶ γὰρ εἰ ἔζη Ἐπίλυκοσ ἢ τεθνεὼσ πολλὰ κατέλιπε χρήματα, ἠξιοῦμεν ἂν γένει ὄντεσ ἐγγυτάτω ἔχειν τὰσ παῖδασ. τοιγάρτοι ἐκεῖνα μὲν δι’ Ἐπίλυκον ἂν ἦν ἢ διὰ τὰ χρήματα· νῦν δὲ διὰ τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν τάδε ἔσται. τῆσ μὲν οὖν σὺ ἐπιδικάζου, τῆσ δὲ ἐγώ. ὡμολόγησέ μοι, ὦ ἄνδρεσ.

ἐπεδικασάμεθα ἄμφω κατὰ τὴν πρὸσ ἡμᾶσ ὁμολογίαν. καὶ ἧσ μὲν ἐγὼ ἐπεδικασάμην, ἡ παῖσ τύχῃ χρησαμένη καμοῦσα ἀπέθανεν· ἡ δ’ ἑτέρα ἔστιν ἔτι. ταύτην Καλλίασ ἔπειθε Λέαγρον, χρήματα ὑπισχνούμενοσ, ἐᾶν αὑτὸν λαβεῖν· αἰσθόμενοσ δ’ ἐγὼ εὐθὺσ ἔθηκα παράστασιν, καὶ ἔλαχον προτέρῳ μὲν Λεάγρῳ, ὅτι "εἰ μὲν σὺ βούλῃ ἐπιδικάζεσθαι, ἔχε τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ δὲ μή, ἐγὼ ἐπιδικάσομαι. " γνοὺσ ταῦτα Καλλίασ λαγχάνει τῷ υἱεῖ τῷ ἑαυτοῦ τῆσ ἐπικλήρου, τῇ δεκάτῃ ἱσταμένου, ἵνα μὴ ἐπιδικάσωμαι ἐγώ.

ταῖσ δ’ εἰκάσι, μυστηρίοισ τούτοισ, δοὺσ Κηφισίῳ χιλίασ δραχμὰσ ἐνδείκνυσί με καὶ εἰσ τὸν ἀγῶνα τοῦτον καθίστησιν. ἐπειδὴ δ’ ἑώρα με ὑπομένοντα, τίθησι τὴν ἱκετηρίαν, ὡσ ἐμὲ μὲν ἀποκτενῶν ἄκριτον ἢ ἐξελῶν, αὐτὸσ δὲ πείσασ Λέαγρον χρήμασι συνοικήσων τῇ Ἐπιλύκου θυγατρί. ἐπειδὴ δ’ οὐδ’ ὣσ ἄνευ ἀγῶνοσ ἑώρα ἐσόμενα τὰ πράγματα, τότε δὴ προσιὼν Λυσίστρατον, Ἡγημόνα, Ἐπιχάρη, ὁρῶν φίλουσ ὄντασ ἐμοὶ καὶ χρωμένουσ, εἰσ τοῦτο βδελυρίασ ἦλθε καὶ παρανομίασ ὥστ’ ἔλεγε πρὸσ τούτουσ ὡσ εἰ ἔτι καὶ νῦν βουλοίμην ἀποστῆναι τῆσ Ἐπιλύκου θυγατρόσ, ἕτοιμοσ εἰή παύσασθαί με κακῶσ ποιῶν, ἀπαλλάξαι δὲ Κηφίσιον, δίκην δ’ ἐν τοῖσ φίλοισ δοῦναί μοι τῶν πεποιημένων.

εἶπον αὐτῷ καὶ κατηγορεῖν καὶ παρασκευάζειν ἄλλουσ·

εἰ δ’ ἐγὼ αὐτὸν ἀποφεύξομαι καὶ γνώσονται Ἀθηναῖοι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια, ἐγὼ αὐτὸν οἶμαι περὶ τοῦ σώματοσ τοῦ ἑαυτοῦ ἐν τῷ μέρει κινδυνεύσειν. ἅπερ αὐτὸν οὐ ψεύσομαι, ἐὰν ὑμῖν, ὦ ἄνδρεσ, δοκῇ. ὡσ δ’ ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι τοὺσ μάρτυρασ. Μάρτυρεσ ἀλλὰ γὰρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τοῦτον, ᾧ λαχεῖν ἠξίωσε τῆσ Ἐπιλύκου θυγατρόσ, σκέψασθε πῶσ γέγονε καὶ πῶσ ἐποιήσατ’ αὐτόν· ταῦτα γὰρ καὶ ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ ἄνδρεσ.

γαμεῖ μὲν Ἰσχομάχου θυγατέρα· ταύτῃ δὲ συνοικήσασ οὐδ’ ἐνιαυτὸν τὴν μητέρα αὐτῆσ ἔλαβε, καὶ συνῴκει ὁ πάντων σχετλιώτατοσ ἀνθρώπων τῇ μητρὶ καὶ τῇ θυγατρί, ἱερεὺσ ὢν τῆσ μητρὸσ καὶ τῆσ θυγατρόσ, καὶ εἶχεν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀμφοτέρασ. καὶ οὗτοσ μὲν οὐκ ᾐσχύνθη οὐδ’ ἔδεισε τὼ θεώ·

ἡ δὲ τοῦ Ἰσχομάχου θυγάτηρ τεθνάναι νομίσασα λυσιτελεῖν ἢ ζῆν ὁρῶσα τὰ γιγνόμενα, ἀπαγχομένη μεταξὺ κατεκωλύθη, καὶ ἐπειδὴ ἀνεβίω, ἀποδρᾶσα ἐκ τῆσ οἰκίασ ᾤχετο, καὶ ἐξήλασεν ἡ μήτηρ τὴν θυγατέρα. ταύτησ δ’ αὖ διαπεπλησμένοσ ἐξέβαλε καὶ ταύτην. ἡ δ’ ἔφη κυεῖν ἐξ αὐτοῦ· καὶ ἐπειδὴ ἔτεκεν υἱόν, ἔξαρνοσ ἦν μὴ εἶναι ἐξ αὐτοῦ τὸ παιδίον. λαβόντεσ δὲ οἱ προσήκοντεσ τῇ γυναικὶ τὸ παιδίον ἧκον ἐπὶ τὸν βωμὸν Ἀπατουρίοισ, ἔχοντεσ ἱερεῖον, καὶ ἐκέλευον κατάρξασθαι τὸν Καλλίαν.

ὁ δ’ ἠρώτα τίνοσ εἰή τὸ παιδίον· ἔλεγον "Καλλίου τοῦ Ἱππονίκου. " "ἐγώ εἰμι οὗτοσ. " "καὶ ἔστι γε σὸν τὸ παιδίον. " λαβόμενοσ τοῦ βωμοῦ ὤμοσεν ἦ μὴν μὴ εἶναί <οἱ> υἱὸν ἄλλον μηδὲ γενέσθαι πώποτε, εἰ μὴ Ἱππόνικον ἐκ τῆσ Γλαύκωνοσ θυγατρόσ· ἢ ἐξώλη εἶναι καὶ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκίαν, ὥσπερ ἔσται. μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ, ὑστέρῳ πάλιν χρόνῳ τῆσ γραὸσ τολμηροτάτησ γυναικὸσ ἀνηράσθη, καὶ κομίζεται αὐτὴν εἰσ τὴν οἰκίαν, καὶ τὸν παῖδα ἤδη μέγαν ὄντα εἰσάγει εἰσ Κήρυκασ, φάσκων εἶναι υἱὸν αὑτοῦ.

ἀντεῖπε μὲν Καλλιάδησ μὴ εἰσδέξασθαι, ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Κήρυκεσ κατὰ τὸν νόμον ὅσ ἐστιν αὐτοῖσ, τὸν πατέρα ὀμόσαντα εἰσάγειν ἦ μὴν υἱὸν ὄντα ἑαυτοῦ εἰσάγειν. λαβόμενοσ τοῦ βωμοῦ ὤμοσεν ἦ μὴν τὸν παῖδα ἑαυτοῦ εἶναι γνήσιον, ἐκ Χρυσίλλησ γεγονότα· ὃν ἀπώμοσε. καὶ μοι τούτων ἁπάντων τοὺσ μάρτυρασ κάλει. <Μάρτυρεσ> φέρε δὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ, σκεψώμεθα εἰ πώποτε ἐν τοῖσ Ἕλλησι πρᾶγμα τοιοῦτον ἐγένετο, ὅπου γυναῖκά τισ γήμασ ἐπέγημε τῇ θυγατρὶ τὴν μητέρα καὶ ἐξήλασεν ἡ μήτηρ τὴν θυγατέρα· ταύτῃ δὲ συνοικῶν βούλεται τὴν Ἐπιλύκου θυγατέρα λαβεῖν, ἵν’ ἐξελάσῃ τὴν τήθην ἡ θυγατριδῆ.

ἀλλὰ γὰρ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τί χρὴ τοὔνομα θέσθαι; οἶμαι γὰρ ἔγωγε οὐδένα οὕτωσ ἀγαθὸν εἶναι λογίζεσθαι, ὅστισ ἐξευρήσει τοὔνομα αὐτοῦ.

τριῶν γὰρ οὐσῶν γυναικῶν αἷσ συνῳκηκὼσ ἔσται ὁ πατὴρ αὐτοῦ, τῆσ μὲν υἱόσ ἐστιν, ὥσ φησι, τῆσ δὲ ἀδελφόσ, τῆσ δὲ θεῖοσ. τίσ ἂν εἰή οὗτοσ; Οἰδίπουσ, ἢ Αἴγισθοσ; ἢ τί χρὴ αὐτὸν ὀνομάσαι; ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, βραχύ τι ὑμᾶσ ἀναμνῆσαι περὶ Καλλίου βούλομαι.

εἰ γὰρ μέμνησθε, ὅτε ἡ πόλισ ἦρχε τῶν Ἑλλήνων καὶ ηὐδαιμόνει μάλιστα, Ἱππόνικοσ δὲ ἦν πλουσιώτατοσ τῶν Ἑλλήνων, τότε μέντοι πάντεσ ἴστε ὅτι παρὰ τοῖσ παιδαρίοισ τοῖσ μικροτάτοισ καὶ τοῖσ γυναίοισ κληδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ πόλει κατεῖχεν, ὅτι Ἱππόνικοσ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλιτήριον τρέφει, ὃσ αὐτοῦ τὴν τράπεζαν ἀνατρέπει. μέμνησθε ταῦτα, ὦ ἄνδρεσ. πῶσ οὖν ἡ φήμη ἡ τότε οὖσα δοκεῖ ὑμῖν ἀποβῆναι;

οἰόμενοσ γὰρ Ἱππόνικοσ υἱὸν τρέφειν ἀλιτήριον αὑτῷ ἔτρεφεν, ὃσ ἀνατέτροφεν ἐκείνου τὸν πλοῦτον, τὴν σωφροσύνην, τὸν ἄλλον βίον ἅπαντα. οὕτωσ οὖν χρὴ περὶ τούτου γιγνώσκειν, ὡσ ὄντοσ Ἱππονίκου ἀλιτηρίου. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, διὰ τί ποτε τοῖσ ἐμοὶ νυνὶ ἐπιτιθεμένοισ μετὰ Καλλίου καὶ συμπαρασκευάσασι τὸν ἀγῶνα καὶ χρήματα εἰσενεγκοῦσιν ἐπ’ ἐμοὶ τρία μὲν ἔτη ἐπιδημῶν καὶ ἥκων ἐκ Κύπρου οὐκ ἀσεβεῖν ἐδόκουν αὐτοῖσ, μυῶν μὲν Ἀ Δελφόν, ἔτι δὲ ἄλλουσ ξένουσ ἐμαυτοῦ, καὶ εἰσιὼν εἰσ τὸ Ἐλευσίνιον καὶ θύων, ὥσπερ ἐμαυτὸν ἄξιον νομίζω εἶναι·

ἀλλὰ τοὐναντίον λῃτουργεῖν οὗτοι προὐβάλλοντο, πρῶτον μὲν γυμνασίαρχον Ἡφαιστίοισ, ἔπειτα ἀρχεθέωρον εἰσ Ἰσθμὸν καὶ Ὀλυμπίαζε, εἶτα δὲ ταμίαν ἐν πόλει τῶν ἱερῶν χρημάτων. νῦν δὲ ἀσεβῶ καὶ ἀδικῶ εἰσιὼν εἰσ τὰ ἱερά. ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ διότι οὗτοι ταῦτα νῦν γιγνώσκουσιν.

Ἀγύρριοσ γὰρ οὑτοσί, ὁ καλὸσ κἀγαθόσ, ἀρχώνησ ἐγένετο τῆσ πεντηκοστῆσ τρίτον ἔτοσ, καὶ ἐπρίατο τριάκοντα ταλάντων, μετέσχον δ’ αὐτῷ οὗτοι πάντεσ οἱ παρασυλλεγέντεσ ὑπὸ τὴν λεύκην, οὓσ ὑμεῖσ ἴστε οἱοῖ́ εἰσιν· οἳ διὰ τοῦτο ἔμοιγε δοκοῦσι συλλεγῆναι ἐκεῖσε, ἵν’ αὐτοῖσ ἀμφότερα ᾖ, καὶ μὴ ὑπερβάλλουσι λαβεῖν ἀργύριον καὶ ὀλίγου πραθείσησ μετασχεῖν. κερδήναντεσ δὲ ἓξ τάλαντα, γνόντεσ τὸ πρᾶγμα οἱο͂ν εἰή, ὡσ πολλοῦ ἄξιον, συνέστησαν πάντεσ, καὶ μεταδόντεσ τοῖσ ἄλλοισ ἐωνοῦντο πάλιν τριάκοντα ταλάντων.

ἐπεὶ δ’ οὐκ ἀντεωνεῖτο οὐδείσ, παρελθὼν ἐγὼ εἰσ τὴν βουλὴν ὑπερέβαλλον, ἑώσ ἐπριάμην ἓξ καὶ τριάκοντα ταλάντων. ἀπελάσασ δὲ τούτουσ καὶ καταστήσασ ὑμῖν ἐγγυητὰσ ἐξέλεξα τὰ χρήματα καὶ κατέβαλον τῇ πόλει καὶ αὐτὸσ οὐκ ἐζημιώθην, ἀλλὰ καὶ βραχέα ἀπεκερδαίνομεν οἱ μετασχόντεσ· τούτουσ δ’ ἐποίησα τῶν ὑμετέρων μὴ διανείμασθαι ἓξ τάλαντα ἀργυρίου. ἃ οὗτοι γνόντεσ ἔδοσαν σφίσιν αὐτοῖσ λόγον, ὅτι "ἅνθρωποσ οὑτοσὶ οὔτε αὐτὸσ λήψεται τῶν κοινῶν χρημάτων οὔθ’ ἡμᾶσ ἐάσει, φυλάξει δὲ καὶ ἐμποδὼν ἔσται διανείμασθαι τὰ κοινά·

πρὸσ δὲ τούτοισ, ὃν ἂν ἡμῶν ἀδικοῦντα λάβῃ, εἰσάξει εἰσ τὸ πλῆθοσ τὸ Ἀθηναίων καὶ ἀπολεῖ. δεῖ οὖν τοῦτον ἐκποδὼν ἡμῖν εἶναι καὶ δικαίωσ καὶ ἀδίκωσ. ταῦτα μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, τούτοισ ποιητέα ἦν, ὑμῖν δέ γε <τὸ> ἐναντίον τούτων·

ὡσ γὰρ πλείστουσ εἶναι ὑμῖν ἤθελον ἂν τοιούσδε οἱο͂́σπερ ἐγώ, τούτουσ δὲ μάλιστα <μὲν> ἀπολωλέναι, εἰ δὲ μή, εἶναι τοὺσ μὴ ἐπιτρέψοντασ αὐτοῖσ, οἷσ καὶ προσήκει ἀνδράσιν εἶναι καὶ ἀγαθοῖσ καὶ δικαίοισ περὶ τὸ πλῆθοσ τὸ ὑμέτερον, καὶ βουλόμενοι δυνήσονται εὖ ποιεῖν ὑμᾶσ. ἐγὼ οὖν ὑμῖν ὑπισχνοῦμαι ἢ παύσειν τούτουσ ταῦτα ποιοῦντασ καὶ βελτίουσ παρέξειν, ἢ εἰσ ὑμᾶσ εἰσαγαγὼν κολάσειν τοὺσ ἀδικοῦντασ αὐτῶν. κατηγόρησαν δέ μου καὶ περὶ τῶν ναυκληριῶν καὶ περὶ τῆσ ἐμπορίασ, ὡσ ἄρα οἱ θεοὶ διὰ τοῦτό με ἐκ τῶν κινδύνων σῴσαιεν, ἵνα ἐλθὼν δεῦρο, ὡσ ἐοίκεν, ὑπὸ Κηφισίου ἀπολοίμην.

ἐγὼ δέ, ὦ Ἀθηναῖοι, οὐκ ἀξιῶ τοὺσ θεοὺσ τοιαύτην γνώμην ἔχειν, ὥστ’ εἰ ἐνόμιζον ὑπ’ ἐμοῦ ἀδικεῖσθαι, λαμβάνοντάσ με ἐν τοῖσ μεγίστοισ μεγίστοισ κινδύνοισ μὴ τιμωρεῖσθαι. τίσ γὰρ κίνδυνοσ μείζων ἀνθρώποισ ἢ χειμῶνοσ ὡρ́ᾳ πλεῖν τὴν θάλατταν; ἐν οἷσ ἔχοντεσ μὲν τὸ σῶμα τοὐμόν, κρατοῦντεσ δὲ τοῦ βίου καὶ τῆσ οὐσίασ τῆσ ἐμῆσ, εἶτα ἔσῳζον; οὐκ ἐξῆν αὐτοῖσ ποιῆσαι μηδὲ ταφῆσ τὸ σῶμα ἀξιωθῆναι;

ἔτι δὲ πολέμου γενομένου καὶ τριήρων ἀεὶ κατὰ θάλατταν οὐσῶν καὶ λῃστῶν, ὑφ’ ὧν πολλοὶ ληφθέντεσ, ἀπολέσαντεσ τὰ ὄντα, δουλεύοντεσ τὸν βίον διετέλεσαν, οὔσησ δὲ χώρασ βαρβάρου, εἰσ ἣν πολλοὶ ἤδη ἐκπεσόντεσ αἰκείαισ ταῖσ μεγίσταισ περιέπεσον καὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν σώματα αἰκισθέντεσ ἀπέθανον, ‐ εἶτα οἱ μὲν θεοὶ ἐκ τοσούτων κινδύνων ἔσῳζόν με, σφῶν δὲ αὐτῶν προὐστήσαντο τιμωρὸν γενέσθαι Κηφίσιον τὸν πονηρότατον Ἀθηναίων, ὧν οὗτόσ φησι πολίτησ εἶναι οὐκ ὤν, ᾧ οὐδ’ ὑμῶν τῶν καθημένων οὐδεὶσ ἂν ἐπιτρέψειεν οὐδὲν τῶν ἰδίων, εἰδὼσ τοῦτον οἱο͂́σ ἐστιν; ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ, ἡγοῦμαι χρῆναι νομίζειν τοὺσ τοιούτουσ κινδύνουσ ἀνθρωπίνουσ, τοὺσ δὲ κατὰ θάλατταν θείουσ.

εἴπερ οὖν δεῖ τὰ τῶν θεῶν ὑπονοεῖν, πάνυ ἂν αὐτοὺσ οἶμαι ἐγὼ ὀργίζεσθαι καὶ ἀγανακτεῖν, εἰ τοὺσ ὑφ’ ἑαυτῶν σῳζομένουσ ὑπ’ ἀνθρώπων ἀπολλυμένουσ ὁρῷεν. καὶ μὲν δὴ καὶ τάδε ὑμῖν ἄξιον, ὦ ἄνδρεσ, ἐνθυμηθῆναι, ὅτι νυνὶ πᾶσι τοῖσ Ἕλλησιν ἄνδρεσ ἄριστοι καὶ εὐβουλότατοι δοκεῖτε γεγενῆσθαι, οὐκ ἐπὶ τιμωρίαν τραπόμενοι τῶν γεγενημένων, ἀλλ’ ἐπὶ σωτηρίαν τῆσ πόλεωσ καὶ ὁμόνοιαν τῶν πολιτῶν.

συμφοραὶ μὲν γὰρ ἤδη καὶ ἄλλοισ πολλοῖσ ἐγένοντο οὐκ ἐλάττουσ ἢ καὶ ἡμῖν· τὸ δὲ τὰσ γενομένασ διαφορὰσ πρὸσ ἀλλήλουσ θέσθαι καλῶσ, τοῦτ’ εἰκότωσ ἤδη δοκεῖ ἀνδρῶν ἀγαθῶν καὶ σωφρόνων ἔργον εἶναι. ἐπειδὴ τοίνυν παρὰ πάντων ὁμολογουμένωσ ταῦθ’ ὑμῖν ὑπάρχει, καὶ εἴ τισ φίλοσ ὢν τυγχάνει καὶ εἴ τισ ἐχθρόσ, μὴ μεταγνῶτε, μηδὲ βούλεσθε τὴν πόλιν ἀποστερῆσαι ταύτησ τῆσ δόξησ, μηδὲ αὐτοὶ δοκεῖν τύχῃ ταῦτα μᾶλλον ἢ γνώμῃ ψηφίσασθαι. δέομαι οὖν ἁπάντων <ὑμῶν> περὶ ἐμοῦ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, ἥνπερ καὶ περὶ τῶν ἐμῶν προγόνων, ἵνα κἀμοὶ ἐγγένηται ἐκείνουσ μιμήσασθαι, ἀναμνησθέντασ αὐτῶν ὅτι ὅμοιοι τοῖσ πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίοισ τῇ πόλει γεγένηνται, πολλῶν ἕνεκα σφᾶσ αὐτοὺσ παρέχοντεσ τοιούτουσ, μάλιστα δὲ τῆσ εἰσ ὑμᾶσ εὐνοίασ, καὶ ὅπωσ, εἴ ποτέ τισ αὐτοῖσ ἢ τῶν ἐξ ἐκείνων τινὶ κίνδυνοσ γένοιτο ἢ συμφορά, σῴζοιντο συγγνώμησ παρ’ ὑμῶν τυγχάνοντεσ.

εἰκότωσ δ’ ἂν αὐτῶν μεμνῇσθε· καὶ γὰρ τῇ πόλει ἁπάσῃ αἱ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἀρεταὶ πλείστου ἄξιαι ἐγένοντο.

ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρεσ, αἱ νῆεσ διεφθάρησαν, πολλῶν βουλομένων τὴν πόλιν ἀνηκέστοισ συμφοραῖσ περιβαλεῖν, Λακεδαιμόνιοι ἔγνωσαν ὅμωσ τότε ἐχθροὶ ὄντεσ σῴζειν τὴν πόλιν διὰ τὰσ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἀρετάσ, οἳ ὑπῆρξαν τῆσ ἐλευθερίασ ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. ἐπειδὴ τοίνυν καὶ ἡ πόλισ ἐσώθη δημοσίᾳ διὰ τὰσ τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἀρετάσ, ἀξιῶ κἀμοὶ διὰ τὰσ τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἀρετὰσ σωτηρίαν γενέσθαι.

καὶ γὰρ αὐτῶν τῶν ἔργων, δι’ ἅπερ ἡ πόλισ ἐσώθη, οὐκ ἐλάχιστον μέροσ οἱ ἐμοὶ πρόγονοι συνεβάλοντο· ὧν ἕνεκα καὶ ἐμοὶ δίκαιον ὑμᾶσ μεταδοῦναι τῆσ σωτηρίασ, ἧσπερ καὶ αὐτοὶ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἐτύχετε. σκέψασθε τοίνυν καὶ τάδε, ἄν με σῴσητε, οἱο͂ν ἕξετε πολίτην·

ὃσ πρῶτον μὲν ἐκ πολλοῦ πλούτου, ὅσον ὑμεῖσ ἴστε, οὐ δι’ ἐμαυτὸν ἀλλὰ διὰ τὰσ τῆσ πόλεωσ συμφορὰσ εἰσ πενίαν πολλὴν καὶ ἀπορίαν κατέστην, ἔπειτα δὲ καινὸν βίον ἠργασάμην ἐκ τοῦ δικαίου, τῇ γνώμῃ καὶ τοῖν χεροῖν τοῖν ἐμαυτοῦ. ἐπιστάμενον δ’ οἱο͂ν τὸ ἁμαρτόντα πρᾶξαι κακῶσ, πολλοῖσ συγγενόμενοσ καὶ πλείστων πειραθείσ, ἀφ’ ὧν ἐμοὶ ξενίαι καὶ φιλότητεσ πρὸσ πολλοὺσ καὶ βασιλέασ καὶ πόλεισ καὶ ἄλλουσ ἰδίᾳ ξένουσ γεγένηνται, ὧν ἐμὲ σῴσαντεσ μεθέξετε, καὶ ἔσται ὑμῖν χρῆσθαι τούτοισ, ὅπου ἂν ἐν καιρῷ τι ὑμῖν γίγνηται.

ἔχει δὲ καὶ ὑμῖν, ὦ ἄνδρεσ, οὕτωσ·

ἐάν με νυνὶ διαφθείρητε, οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἔτι λοιπὸσ τοῦ γένουσ τοῦ ἡμετέρου οὐδείσ, ἀλλ’ οἴχεται πᾶν πρόρριζον. καίτοι οὐκ ὄνειδοσ ὑμῖν ἐστιν ἡ Ἀνδοκίδου καὶ Λεωγόρου οἰκία οὖσα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τότ’ ἦν ὄνειδοσ, ὅτ’ ἐμοῦ φεύγοντοσ Κλεοφῶν αὐτὴν ὁ λυροποιὸσ ᾤκει. οἳ πλείστασ μὲν στρατηγήσαντεσ στρατηγίασ πολλὰ τρόπαια τῶν πολεμίων καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑμῖν ἀπέδειξαν, πλείστασ δὲ ἄλλασ ἀρχὰσ ἄρξαντεσ καὶ χρήματα διαχειρίσαντεσ τὰ ὑμέτερα οὐδένα πώποτε ὦφλον, οὐδ’ ἡμάρτηται οὐδὲν οὔτε ἡμῖν εἰσ ὑμᾶσ οὔτε ὑμῖν εἰσ ἡμᾶσ, οἰκία δὲ πασῶν ἀρχαιοτάτη καὶ κοινοτάτη ἀεὶ τῷ δεομένῳ.

οὐδ’ ἔστιν ὅπου ἐκείνων τισ τῶν ἀνδρῶν καταστὰσ εἰσ ἀγῶνα ἀπῄτησεν ὑμᾶσ χάριν τούτων τῶν ἔργων. μὴ τοίνυν, εἰ αὐτοὶ τεθνᾶσι, καὶ περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖσ ἐπιλάθησθε, ἀλλ’ ἀναμνησθέντεσ τῶν ἔργων νομίσατε τὰ σώματα αὐτῶν ὁρᾶν αἰτουμένων ἐμὲ παρ’ ὑμῶν σῷσαι.

τίνα γὰρ καὶ ἀναβιβάσωμαι δεησόμενον ὑπὲρ ἐμαυτοῦ; τὸν πατέρα; ἀλλὰ τέθνηκεν. ἀλλὰ τοὺσ ἀδελφούσ; ἀλλ’ οὐκ εἰσίν. ἀλλὰ τοὺσ παῖδασ;

ἀλλ’ οὔπω γεγένηνται. ὑμεῖσ τοίνυν καὶ ἀντὶ πατρὸσ ἐμοὶ καὶ ἀντὶ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ παίδων γένεσθε· εἰσ ὑμᾶσ καταφεύγω καὶ ἀντιβολῶ καὶ ἱκετεύω· ὑμεῖσ με παρ’ ὑμῶν αὐτῶν αἰτησάμενοι σῴσατε, καὶ μὴ βούλεσθε Θετταλοὺσ καὶ Ἀνδρίουσ πολίτασ ποιεῖσθαι δι’ ἀπορίαν ἀνδρῶν, τοὺσ δὲ ὄντασ πολίτασ ὁμολογουμένωσ, οἷσ προσήκει ἀνδράσιν ἀγαθοῖσ εἶναι καὶ βουλόμενοι δυνήσονται, τούτουσ δὲ ἀπόλλυτε. μὴ δῆτα. ἔπειτα καὶ ταῦθ’ ὑμῶν δέομαι, εὖ ποιῶν ὑμᾶσ ὑφ’ ὑμῶν τιμᾶσθαι. ὥστ’ ἐμοὶ μὲν πειθόμενοι οὐκ ἀποστερεῖσθε εἴ τι ἐγὼ δυνήσομαι ὑμᾶσ εὖ ποιεῖν· ἐὰν δὲ τοῖσ ἐχθροῖσ τοῖσ ἐμοῖσ πεισθῆτε, οὐδ’ ἂν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑμῖν μεταμελήσῃ, οὐδὲν ἔτι πλέον ποιήσετε. μὴ τοίνυν μήθ’ ὑμᾶσ αὐτοὺσ τῶν ἀπ’ ἐμοῦ ἐλπίδων ἀποστερήσητε μήτ’ ἐμὲ τῶν εἰσ ὑμᾶσ.

ἀξιῶ δ’ ἔγωγε τούτουσ οἵτινεσ ὑμῖν ἀρετῆσ ἤδη τῆσ μεγίστησ εἰσ τὸ πλῆθοσ τὸ ὑμέτερον ἔλεγχον ἔδοσαν, ἀναβάντασ ἐνταυθοῖ συμβουλεύειν ὑμῖν ἃ γιγνώσκουσι περὶ ἐμοῦ.

δεῦρο Ἄνυτε, Κέφαλε, ἔτι δὲ καὶ οἱ φυλέται οἱ ᾑρημένοι μοι συνδικεῖν, Θράσυλλοσ καὶ οἱ ἄλλοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION