Aeschylus, Eumenides, episode

(아이스킬로스, 에우메니데스, episode)

πρόσωθεν ἐξήκουσα κληδόνοσ βοὴν ἀπὸ Σκαμάνδρου γῆν καταφθατουμένη, ἣν δῆτ’ Ἀχαιῶν ἄκτορέσ τε καὶ πρόμοι, τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχοσ μέγα, ἔνειμαν αὐτόπρεμνον εἰσ τὸ πᾶν ἐμοί, ἐξαίρετον δώρημα Θησέωσ τόκοισ· ἔνθεν διώκουσ’ ἦλθον ἄτρυτον πόδα, πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδοσ. πώλοισ ἀκμαίοισ τόνδ’ ἐπιζεύξασ’ ὄχον καινὴν δ’ ὁρῶσα τήνδ’ ὁμιλίαν χθονὸσ ταρβῶ μὲν οὐδέν, θαῦμα δ’ ὄμμασιν πάρα. τίνεσ ποτ’ ἐστέ; πᾶσι δ’ ἐσ κοινὸν λέγω· βρέτασ τε τοὐμὸν τῷδ’ ἐφημένῳ ξένῳ, ὑμᾶσ θ’ ὁμοίασ οὐδενὶ σπαρτῶν γένει, οὔτ’ ἐν θεαῖσι πρὸσ θεῶν ὁρωμένασ οὔτ’ οὖν βροτείοισ ἐμφερεῖσ μορφώμασιν. λέγειν δ’ ἄμομφον ὄντα τοὺσ πέλασ κακῶσ πρόσω δικαίων ἠδ’ ἀποστατεῖ θέμισ. πεύσῃ τὰ πάντα συντόμωσ, Διὸσ κόρη. ἡμεῖσ γάρ ἐσμεν Νυκτὸσ αἰανῆ τέκνα. Ἀραὶ δ’ ἐν οἴκοισ γῆσ ὑπαὶ κεκλήμεθα. γένοσ μὲν οἶδα κληδόνασ τ’ ἐπωνύμουσ. τιμάσ γε μὲν δὴ τὰσ ἐμὰσ πεύσῃ τάχα. μάθοιμ’ ἄν, εἰ λέγοι τισ ἐμφανῆ λόγον. βροτοκτονοῦντασ ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. καὶ τῷ κτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆσ φυγῆσ; ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται. ἦ καὶ τοιαύτασ τῷδ’ ἐπιρροιζεῖσ φυγάσ; φονεὺσ γὰρ εἶναι μητρὸσ ἠξιώσατο. ἄλλαισ ἀνάγκαισ, ἤ τινοσ τρέων κότον; ποῦ γὰρ τοσοῦτο κέντρον ὡσ μητροκτονεῖν; δυοῖν παρόντοιν ἥμισυσ λόγου πάρα. ἀλλ’ ὁρ́κον οὐ δέξαιτ’ ἄν, οὐ δοῦναι θέλοι. κλύειν δίκαιοσ μᾶλλον ἢ πρᾶξαι θέλεισ. πῶσ δή; δίδαξον· τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πένῃ. ὁρ́κοισ τὰ μὴ δίκαια μὴ νικᾶν λέγω. ἀλλ’ ἐξέλεγχε, κρῖνε δ’ εὐθεῖαν δίκην. ἦ κἀπ’ ἐμοὶ τρέποιτ’ ἂν αἰτίασ τέλοσ; πῶσ δ’ οὔ; σέβουσαί γ’ ἀξίαν κἀπ’ ἀξίων. τί πρὸσ τάδ’ εἰπεῖν, ὦ ξέν’, ἐν μέρει θέλεισ;

λέξασ δὲ χώραν καὶ γένοσ καὶ ξυμφορὰσ τὰσ σάσ, ἔπειτα τόνδ’ ἀμυναθοῦ ψόγον· εἴπερ πεποιθὼσ τῇ δίκῃ βρέτασ τόδε ἧσαι φυλάσσων ἑστίασ ἁμῆσ πέλασ σεμνὸσ προσίκτωρ ἐν τρόποισ Ἰξίονοσ. τούτοισ ἀμείβου πᾶσιν εὐμαθέσ τί μοι. ἄνασσ’ Ἀθάνα, πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ’ ἀφαιρήσω μέγα. οὐκ εἰμὶ προστρόπαιοσ, οὐδ’ ἔχων μύσοσ πρὸσ χειρὶ τἠμῇ τὸ σὸν ἐφεζόμην βρέτασ. τεκμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα. ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμοσ, ἔστ’ ἂν πρὸσ ἀνδρὸσ αἵματοσ καθαρσίου σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ. πάλαι πρὸσ ἄλλοισ ταῦτ’ ἀφιερώμεθα οἴκοισι, καὶ βοτοῖσι καὶ ῥυτοῖσ πόροισ. ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ’ ἐκποδὼν λέγω.

γένοσ δὲ τοὐμὸν ὡσ ἔχει πεύσῃ τάχα. Ἀργεῖόσ εἰμι, πατέρα δ’ ἱστορεῖσ καλῶσ, Ἀγαμέμνον’, ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα, ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν Ἰλίου πόλιν ἔθηκασ. ἔφθιθ’ οὗτοσ οὐ καλῶσ, μολὼν εἰσ οἶκον· ἀλλά νιν κελαινόφρων ἐμὴ μήτηρ κατέκτα, ποικίλοισ ἀγρεύμασιν κρύψασ’, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον. κἀγὼ κατελθών, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων χρόνον, ἔκτεινα τὴν τεκοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι, ἀντικτόνοισ ποιναῖσι φιλτάτου πατρόσ. καὶ τῶνδε κοινῇ Λοξίασ ἐπαίτιοσ, ἄλγη προφωνῶν ἀντίκεντρα καρδίᾳ, εἰ μή τι τῶνδ’ ἔρξαιμι τοὺσ ἐπαιτίουσ. σὺ δ’ εἰ δικαίωσ εἴτε μὴ κρῖνον δίκην· πράξασ γὰρ ἐν σοὶ πανταχῇ τάδ’ αἰνέσω. τὸ πρᾶγμα μεῖζον, εἴ τισ οἰέται τόδε βροτὸσ δικάζειν·

οὐδὲ μὴν ἐμοὶ θέμισ φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτου δίκασ· ἄλλωσ τε καὶ σὺ μὲν κατηρτυκὼσ ἐμοῖσ ἱκέτησ προσῆλθεσ καθαρὸσ ἀβλαβὴσ δόμοισ· οὕτωσ δ’ ἄμομφον ὄντα σ’ αἰδοῦμαι πόλει. αὗται δ’ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον, καὶ μὴ τυχοῦσαι πράγματοσ νικηφόρου, χώρᾳ μεταῦθισ ἰὸσ ἐκ φρονημάτων πέδοι πεσὼν ἄφερτοσ αἰανὴσ νόσοσ. τοιαῦτα μὲν τάδ’ ἐστίν·

ἀμφότερα, μένειν πέμπειν τε δυσπήμαντ’ ἀμηχάνωσ ἐμοί. ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ’ ἐπέσκηψεν τόδε, φόνων δικαστὰσ ὁρκίουσ αἱρουμένη θεσμὸν τὸν εἰσ ἅπαντ’ ἐγὼ θήσω χρόνον. ὑμεῖσ δὲ μαρτύριά τε καὶ τεκμήρια καλεῖσθ’, ἀρωγὰ τῆσ δίκησ ὁρκώματα· κρίνασα δ’ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα ἥξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ’ ἐτητύμωσ, ὁρ́κον πορόντασ μηδὲν ἔκδικον φράσειν.

상위

Aeschylus (아이스킬로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION