Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 1

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 1)

ἀλλ’ ἐγὼ ἐννοήσασ ποτὲ ὡσ ἡ Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων πόλεων οὖσα δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐφάνη, ἐθαύμασα ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ τοῦτ’ ἐγένετο· ἐπεὶ μέντοι κατενόησα τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν Σπαρτιατῶν, οὐκέτι ἐθαύμαζον. Λυκοῦργον μέντοι τὸν θέντα αὐτοῖσ τοὺσ νόμουσ, οἷσ πειθόμενοι ηὐδαιμόνησαν, τοῦτον καὶ θαυμάζω καὶ εἰσ τὰ ἔσχατα μάλα σοφὸν ἡγοῦμαι.

ἐκεῖνοσ γὰρ οὐ μιμησάμενοσ τὰσ ἄλλασ πόλεισ, ἀλλὰ καὶ ἐναντία γνοὺσ ταῖσ πλείσταισ, προέχουσαν εὐδαιμονίᾳ τὴν πατρίδα ἐπέδειξεν. αὐτίκα γὰρ περὶ τεκνοποιίασ, ἵνα ἐξ ἀρχῆσ ἄρξωμαι, οἱ μὲν ἄλλοι τὰσ μελλούσασ τίκτειν καὶ καλῶσ δοκούσασ κόρασ παιδεύεσθαι καὶ σίτῳ ᾗ ἁνυστὸν μετριωτάτῳ τρέφουσι καὶ ὄψῳ ᾗ δυνατὸν μικροτάτῳ·

οἴνου γε μὴν ἢ πάμπαν ἀπεχομένασ ἢ ὑδαρεῖ χρωμένασ διάγουσιν. ὥσπερ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν τὰσ τέχνασ ἐχόντων ἑδραῖοί εἰσιν, οὕτω καὶ τὰσ κόρασ οἱ ἄλλοι Ἕλληνεσ ἠρεμιζούσασ ἐριουργεῖν ἀξιοῦσι. τὰσ μὲν οὖν οὕτω τρεφομένασ πῶσ χρὴ προσδοκῆσαι μεγαλεῖον ἄν τι γεννῆσαι; ὁ δὲ Λυκοῦργοσ ἐσθῆτασ μὲν καὶ δούλασ παρέχειν ἱκανὰσ ἡγήσατο εἶναι, ταῖσ δ’ ἐλευθέραισ μέγιστον νομίσασ εἶναι τὴν τεκνοποιίαν πρῶτον μὲν σωμασκεῖν ἔταξεν οὐδὲν ἧττον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενοσ φύλου·

ἔπειτα δὲ δρόμου καὶ ἰσχύοσ, ὥσπερ καὶ τοῖσ ἀνδράσιν, οὕτω καὶ ταῖσ θηλείαισ ἀγῶνασ πρὸσ ἀλλήλασ ἐποίησε, νομίζων ἐξ ἀμφοτέρων ἰσχυρῶν καὶ τὰ ἔκγονα ἐρρωμενέστερα γίγνεσθαι. ἐπεί γε μὴν γυνὴ πρὸσ ἄνδρα ἔλθοι, ὁρῶν τοὺσ ἄλλουσ τὸν πρῶτον τοῦ χρόνου ἀμέτρωσ ταῖσ γυναιξὶ συνόντασ, καὶ τούτου τἀναντία ἔγνω·

ἔθηκε γὰρ αἰδεῖσθαι μὲν εἰσιόντα ὀφθῆναι, αἰδεῖσθαι δ’ ἐξιόντα. οὕτω δὲ συνόντων ποθεινοτέρωσ μὲν ἀνάγκη σφῶν αὐτῶν ἔχειν, ἐρρωμενέστερα δὲ γίγνεσθαι, εἴ τι βλάστοι οὕτω, μᾶλλον ἢ εἰ διάκοροι ἀλλήλων εἰε͂ν. πρὸσ δὲ τούτοισ καὶ ἀποπαύσασ τοῦ ὁπότε βούλοιντο ἕκαστοι γυναῖκα ἄγεσθαι, ἔταξεν ἐν ἀκμαῖσ τῶν σωμάτων τοὺσ γάμουσ ποιεῖσθαι, καὶ τοῦτο συμφέρον τῇ εὐγονίᾳ νομίζων.

εἴ γε μέντοι συμβαίη γεραιῷ νέαν ἔχειν, ὁρῶν τοὺσ τηλικούτουσ φυλάττοντασ μάλιστα τὰσ γυναῖκασ, τἀναντία καὶ τούτου ἐνόμισε·

τῷ γὰρ πρεσβύτῃ ἐποίησεν, ὁποίου ἀνδρὸσ σῶμά τε καὶ ψυχὴν ἀγασθείη, τοῦτον ἐπαγαγομένῳ τεκνοποιήσασθαι. εἰ δέ τισ αὖ γυναικὶ μὲν συνοικεῖν μὴ βούλοιτο, τέκνων δὲ ἀξιολόγων ἐπιθυμοίη, καὶ τοῦτο νόμιμον ἐποίησεν, ἥντινα ἂν εὔτεκνον καὶ γενναίαν ὁρῴη, πείσαντα τὸν ἔχοντα ἐκ ταύτησ τεκνοποιεῖσθαι.

καὶ πολλὰ μὲν τοιαῦτα συνεχώρει.

αἵ τε γὰρ γυναῖκεσ διττοὺσ οἴκουσ βούλονται κατέχειν, οἵ τε ἄνδρεσ ἀδελφοὺσ τοῖσ παισὶ προσλαμβάνειν, οἳ τοῦ μὲν γένουσ καὶ τῆσ δυνάμεωσ κοινωνοῦσι, τῶν δὲ χρημάτων οὐκ ἀντιποιοῦνται. περὶ μὲν δὴ τεκνοποιίασ οὕτω τἀναντία γνοὺσ τοῖσ ἄλλοισ εἴ τι διαφέροντασ καὶ κατὰ μέγεθοσ καὶ κατ’ ἰσχὺν ἄνδρασ τῇ Σπάρτῃ ἀπετέλεσεν, ὁ βουλόμενοσ ἐπισκοπείτω.

SEARCH

MENU NAVIGATION