Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 3

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 3)

τῶνδέ γε μὴν αὐτῷ ἤδη μέλειν δεῖ τῷ ἱππάρχῳ· πρῶτον μὲν ὅπωσ καλλιερήσει τοῖσ θεοῖσ ὑπὲρ τοῦ ἱππικοῦ, ἔπειτα ὅπωσ τὰσ πομπὰσ ἐν ταῖσ ἑορταῖσ ἀξιοθεάτουσ ποιήσει, ἔτι δὲ καὶ τἆλλα ὅσα ἐπιδεικνύναι δεῖ τῇ πόλει ὅπωσ ᾗ δυνατὸν κάλλιστα ἐπιδείξει, τά τε ἐν Ἀκαδημείᾳ καὶ τὰ ἐν Λυκείῳ καὶ τὰ Φαληροῖ καὶ τὰ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ. καὶ ταῦτα μὲν ἄλλα ὑπομνήματα· ὡσ δὲ τούτων ἕκαστα κάλλιστ’ ἂν πράττοιτο, νῦν αὐτὰ ταῦτα λέξω. τὰσ μὲν οὖν πομπὰσ οἰόμαι ἂν καὶ τοῖσ θεοῖσ κεχαρισμενωτάτασ καὶ τοῖσ θεαταῖσ εἶναι εἰ, ὅσων ἱερὰ καὶ ἀγάλματα ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστι, ταῦτα ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν Ἑρμῶν κύκλῳ περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἱερὰ περιελαύνοιεν τιμῶντεσ τοὺσ θεούσ.

καὶ ἐν τοῖσ Διονυσίοισ δὲ οἱ χοροὶ προσεπιχαρίζονται ἄλλοισ τε θεοῖσ καὶ τοῖσ δώδεκα χορεύοντεσ. ἐπειδὰν δὲ πάλιν πρὸσ τοῖσ Ἑρμαῖσ γένωνται περιεληλακότεσ, ἐντεῦθεν καλόν μοι δοκεῖ εἶναι κατὰ φυλὰσ εἰσ τάχοσ ἀνιέναι τοὺσ ἵππουσ μέχρι τοῦ Ἐλευσινίου. οὐδὲ δόρατα μὴν παραλείψω ὡσ ἥκιστα ἂν ἀλλήλοισ ἐπαλλάττοιτο.

δεῖ γὰρ μεταξὺ τοῖν ὤτοιν τοῦ ἵππου ἕκαστον σχεῖν, εἰ μέλλει φοβερά τε καὶ εὐκρινῆ ἔσεσθαι καὶ ἅμα πολλὰ φανεῖσθαι. ἐπειδὰν δὲ τῆσ εἰσ τάχοσ διελάσεωσ λήξωσι, τὴν ἄλλην καλὸν ἤδη σχέδην εἰσ τὰ ἱερά, ᾗπερ καὶ πρόσθεν, διελαύνειν.

καὶ οὕτωσ ὅσα ἔστιν ἡδέα ἰδεῖν ἐν ἵππῳ ἀναβεβαμένῳ πάντα ἐπιδεδειγμένα ἔσται καὶ τοῖσ θεοῖσ καὶ τοῖσ ἀνθρώποισ. καὶ ὅτι μὲν ταῦτα οὐκ εἰθισμένοι ποιεῖν οἱ ἱππεῖσ εἰσιν οἶδα·

γιγνώσκω δὲ ὅτι ἀγαθὰ καὶ καλὰ καὶ τοῖσ θεαταῖσ ἡδέα ἔσται. αἰσθάνομαι δὲ καὶ ἄλλα ἀγωνίσματα τοὺσ ἱππέασ κεκαινουργηκότασ, ἐπειδὴ οἱ ἵππαρχοι ἱκανοὶ ἐγένοντο πεῖσαι ἃ ἐβουλήθησαν. ὅταν γε μὴν πρὸ τοῦ ἀκοντισμοῦ διελαύνωσιν ἐν Λυκείῳ, καλὸν ἑκατέρασ τὰσ πέντε φυλὰσ ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐλαύνειν, ὥσπερ εἰσ μάχην ἡγουμένου τοῦ ἱππάρχου καὶ τῶν φυλάρχων ἐν τοιαύτῃ τάξει ἀφ’ ἧσ πληρώσεται τοῦ δρόμου τὸ πλάτοσ.

ἐπειδὰν δ’ ὑπερβάλωσι τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀντιπροσώπου θεάτρου, χρήσιμον ἂν οἰόμαι φανῆναι καὶ εἰ καθ’ ὁπόσουσ μέτριον εἰσ τὸ κάταντεσ δυναμένουσ ταχὺ ἐλαύνειν ἐπιδείξαισ τοὺσ ἱππέασ.

οὐ μέντοι ἀγνοῶ ὅτι, ἢν μὲν πιστεύωσι δυνήσεσθαι ταχὺ ἐλαύνειν, πάνυ ἂν ἡδέωσ ἐπιδείξαιντο·

ἢν δὲ ἀμελέτητοι ὦσιν, ὁρᾶν χρὴ ὅπωσ μὴ οἱ πολέμιοι αὐτοὺσ τοῦτο δρᾶν ἀναγκάσουσιν. ἔν γε μὴν ταῖσ δοκιμασίαισ ἡ μὲν τάξισ εἴρηται μεθ’ ἧσ ἂν κάλλιστα ἱππάζοιντο.

ἢν δὲ ὁ ἡγούμενοσ, ἤνπερ ἔχῃ δυνατὸν ἵππον, ἐν τῷ ἔξωθεν ἀεὶ στίχῳ περιφέρηται, οὕτωσ αὐτὸσ μὲν ἀεὶ ταχὺ ἐλᾷ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔξωθεν γιγνόμενοι πάλιν αὖ ταχὺ ἐλῶσιν· ὥστε ἡ μὲν βουλὴ ἀεὶ τὸ ταχὺ ἐλαυνόμενον θεάσεται, οἱ δὲ ἵπποι οὐκ ἀπεροῦσιν ἐν μέρει ἀναπαυόμενοι. ὅταν γε μὴν ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ἡ ἐπίδειξισ ᾖ, καλὸν μὲν οὕτω πρῶτον τάξασθαι ὡσ ἂν ἐπὶ μετώπου ἐμπλήσαντεσ ἵππων τὸν ἱππόδρομον ἐξελάσειαν τοὺσ ἐκ τοῦ μέσου ἀνθρώπουσ·

καλὸν δ’, ἐπεὶ αἱ φυλαὶ ἐν τῇ ἀνθιππασίᾳ φεύγουσί τε ἀλλήλασ καὶ διώκουσι ταχέωσ, ὅταν οἱ ἵππαρχοι ἡγῶνται ταῖσ πέντε φυλαῖσ, ἑκατέρασ διελαύνειν τὰσ φυλὰσ δι’ ἀλλήλων.

καὶ τὸ ὑπὸ σάλπιγγοσ αὖ τὸ δεύτερον θᾶττον ἐπελαύνειν καλόν.

στάντασ δὲ ἤδη τὸ τρίτον αὖ ὑπὸ τῆσ σάλπιγγοσ χρὴ τάχιστα ἀλλήλοισ ἐπελαύνειν, καὶ διελάσαντασ εἰσ κατάλυσιν ἤδη ἐπὶ φάλαγγοσ ἅπαντασ καταστάντασ, ὥσπερ εἰώθατε, πρὸσ τὴν βουλὴν προσελαύνειν. ταῦτά μοι δοκεῖ πολεμικώτερά τε φαίνεσθαι ἂν καὶ καινότερα.

τὸ δὲ βραδύτερον μὲν τῶν φυλάρχων ἐλαύνειν, τὸν δ’ αὐτὸν τρόπον ἐκείνοισ ἱππεύειν, οὐκ ἄξιον ἱππαρχίασ. ὅταν γε μὴν ἐν τῷ ἐπικρότῳ ἐν Ἀκαδημέᾳ ἱππεύειν δέῃ, ἔχω τάδε παραινέσαι·

εἰσ μὲν τὸ μὴ ἀποκρούεσθαι ἀπὸ τῶν ἵππων, ὑπτίουσ ἀναπεπτωκότασ ἐλαύνειν, εἰσ δὲ τὸ μὴ πίπτειν, τοὺσ ἵππουσ ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖσ ἀναστροφαῖσ. τὰ μέντοι ὀρθὰ ταχὺ ἐλαύνειν χρή· οὕτω γὰρ τὸ ἀσφαλὲσ καὶ τὸ καλὸν θεάσεται ἡ βουλή.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION