Strabo, Geography, book 17, chapter 2

(스트라본, 지리학, book 17, chapter 2)

πολλὰ δ’ εἴρηται περὶ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τοῖσ πρότερον, ὥστε συμπεριωδευμένα ἂν εἰή τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τὰ τούτων. ὡσ δ’ εἰπεῖν, τὰ ἄκρα τῆσ οἰκουμένησ τὰ παρακείμενα τῇ δυσκράτῳ καὶ ἀοικήτῳ διὰ καῦμα ἢ ψῦχοσ ἀνάγκη ἀποτεύγματα εἶναι τῆσ εὐκράτου καὶ ἐλαττώματα· ταῦτα δ’ ἐκ τῶν βίων δῆλα καὶ τῆσ πρὸσ τὰσ χρείασ τὰσ ἀνθρωπικὰσ ἀπορίασ. κακόβιοί τε δὴ καὶ γυμνῆτέσ εἰσι τὰ πολλὰ καὶ νομάδεσ· τά τε βοσκήματα αὐτοῖσ ἐστι μικρά, πρόβατα καὶ αἶγεσ καὶ βόεσ· καὶ κύνεσ μικροί, τραχεῖσ δὲ καὶ μάχιμοι. τάχα δὲ καὶ τοὺσ Πυγμαίουσ ἀπὸ τῆσ τούτων μικροφυί̈ασ ὑπενόησαν καὶ ἀνέπλασαν· ἑωρακὼσ μὲν γὰρ οὐδεὶσ ἐξηγεῖται τῶν πίστεωσ ἀξίων ἀνδρῶν. ζῶσί τ’ ἀπὸ κέγχρου καὶ κριθῆσ, ἀφ’ ὧν καὶ ποτὸν ποιοῦσιν αὐτοῖσ ἔστιν·

ἔλαιον δὲ βούτυρον καὶ στέαρ· οὐδ’ ἀκρόδρυα ἔχουσι πλὴν φοινίκων ὀλίγων ἐν κήποισ βασιλικοῖσ· ἔνιοι δὲ καὶ πόαν σιτοῦνται καὶ κλῶνασ ἁπαλοὺσ καὶ λωτὸν καὶ καλάμου ῥίζαν· κρέασι δὲ χρῶνται καὶ αἵματι καὶ γάλακτι καὶ τυρῷ. σέβονται δ’ ὡσ θεοὺσ τοὺσ βασιλέασ κατακλείστουσ ὄντασ καὶ οἰκουροὺσ τὸ πλέον. ἔστι δὲ τὸ μέγιστον αὐτοῖσ βασίλειον ἡ Μερόη, πόλισ ὁμώνυμοσ τῇ νήσῳ· τὴν δὲ νῆσον θυρεοειδῆ φασι τὸ σχῆμα, τό τε μέγεθοσ τάχα πρὸσ ὑπερβολὴν εἴρηται μῆκοσ μὲν ὅσον τρισχιλίων σταδίων εὖροσ δὲ χιλίων. ἔχει δ’ ἡ νῆσοσ συχνὰ καὶ ὄρη καὶ δάση μεγάλα· οἰκοῦσι δ’ οἱ μὲν νομάδεσ οἱ δὲ θηρευτικοὶ οἱ δὲ γεωργοί· ἔστι δὲ καὶ χαλκωρυχεῖα καὶ σιδηρουργεῖα καὶ χρυσεῖα καὶ λίθων γένη πολυτελῶν· περιέχεται δ’ ἀπὸ μὲν τῆσ Λιβύησ θισὶ μεγάλοισ, ἀπὸ δὲ τῆσ Ἀραβίασ κρημνοῖσ συνεχέσιν, ἄνωθεν δ’ ἐκ νότου ταῖσ συμβολαῖσ τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ἀσταβόρα καὶ τοῦ Ἀστάποδοσ καὶ τοῦ Ἀστασόβα· πρὸσ ἄρκτον δ’ ἡ ἐφεξῆσ ῥύσισ τοῦ Νείλου καὶ μέχρι Αἰγύπτου κατὰ τὴν λεχθεῖσαν πρότερον σκολιότητα τοῦ ποταμοῦ. ἐν δὲ ταῖσ πόλεσιν αἱ οἰκήσεισ ἐκ φοινικίνων σχιζῶν διαπλεκόμεναι τοίχων ἢ πλίνθων· ὀρυκτοὶ δὲ ἅλεσ καθάπερ ἐν τοῖσ Ἄραψι· πλεονάζει δὲ τῶν φυτῶν ὅ τε φοῖνιξ καὶ ἡ περσέα καὶ ὁ ἔβενοσ καὶ ἡ κερατία· θήρα δὲ καὶ ἐλεφάντων ἐστὶ καὶ λεόντων καὶ παρδάλεων· εἰσὶ δὲ καὶ δράκοντεσ οἱ ἐλεφαντομάχοι καὶ ἄλλα θηρία πλείω· καταφεύγει γὰρ ἀπὸ τῶν ἐμπυρωτέρων καὶ αὐχμηροτέρων ἐπὶ τὰ ὑδρηλὰ καὶ ἑλώδη. ὑπέρκειται δὲ τῆσ Μερόησ ἡ Ψεβὼ λίμνη μεγάλη νῆσον ἔχουσα οἰκουμένην ἱκανῶσ.

συμβαίνει δὲ τοῦ Νείλου τὴν μὲν δυσμικὴν παραποταμίαν ἐχόντων τῶν Λιβύων, τὴν δὲ πέραν Αἰθιόπων, παρὰ μέροσ αὐτῶν τὴν ἐπικράτειαν εἶναι τῶν νήσων καὶ τῆσ ποταμίασ, ἐξελαυνομένων τῶν ἑτέρων καὶ παραχωρούντων τοῖσ κρείττοσι γενομένοισ. χρῶνται δὲ καὶ τόξοισ Αἰθίοπεσ τετραπήχεσι ξυλίνοισ πεπυρακτωμένοισ· ὁπλίζουσι δὲ καὶ τὰσ γυναῖκασ, ὧν αἱ πλείουσ κεκρίκωνται τὸ χεῖλοσ τοῦ στόματοσ χαλκῷ κρίκῳ· κωδιοφόροι δ’ εἰσίν, ἐρέαν οὐκ ἔχοντεσ, τῶν προβάτων αἰγοτριχούντων· οἱ δὲ γυμνῆτέσ εἰσιν, οἳ καὶ περιέζωνται μικρὰ κώδια ἢ τρίχινα πλέγματα εὐυφῆ. θεὸν δὲ νομίζουσι τὸν μὲν ἀθάνατον τοῦτον δ’ εἶναι τὸν αἴτιον τῶν πάντων τὸν δὲ θνητὸν ἀνώνυμόν τινα καὶ οὐ σαφῆ· ὡσ δ’ ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺσ εὐεργέτασ καὶ βασιλικοὺσ θεοὺσ νομίζουσι, καὶ τούτων τοὺσ μὲν βασιλέασ κοινοὺσ ἁπάντων σωτῆρασ καὶ φύλακασ, τοὺσ δ’ ἰδιώτασ ἰδίωσ τοῖσ εὖ παθοῦσιν ὑπ’ αὐτῶν. τῶν δὲ πρὸσ τῇ διακεκαυμένῃ τινὲσ καὶ ἄθεοι νομίζονται, οὕσ γε καὶ τὸν ἥλιόν φασιν ἐχθαίρειν καὶ κακῶσ λέγειν ἐπειδὰν προσίδωσιν ἀνίσχοντα, ὡσ καίοντα καὶ πολεμοῦντα αὐτοῖσ, καταφεύγειν τε εἰσ τὰ ἕλη. οἱ δ’ ἐν Μερόῃ καὶ Ἡρακλέα καὶ Πᾶνα καὶ Ἶσιν σέβονται πρὸσ ἄλλῳ τινὶ βαρβαρικῷ θεῷ. τοὺσ δὲ νεκροὺσ οἱ μὲν εἰσ τὸν ποταμὸν ἐκρίπτουσιν, οἱ δ’ οἴκοι κατέχουσι περιχέαντεσ ὑάλον· τινὲσ δὲ ἐν κεραμέαισ σοροῖσ κατορύττουσι κύκλῳ τῶν ἱερῶν, ὁρ́κον τε τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἀπαιτοῦσι καὶ πάντων ἁγιστεύουσι μάλιστα. βασιλέασ τε καθιστᾶσι τοὺσ κάλλει διαφέροντασ ἢ ἀρετῇ κτηνοτροφίασ ἢ ἀνδρείᾳ ἢ πλούτῳ. ἐν δὲ τῇ Μερόῃ κυριωτάτην τάξιν ἐπεῖχον οἱ ἱερεῖσ τὸ παλαιόν, οἵ γε καὶ τῷ βασιλεῖ προσέταττον ἔσθ’ ὅτε ἀποθνήσκειν πέμψαντεσ ἄγγελον καὶ καθίστασαν ἀντ’ αὐτοῦ ἕτερον· ὕστερον δὲ κατέλυσέ τισ τῶν βασιλέων τὸ ἔθοσ, ἐπιὼν μεθ’ ὅπλων ἐπὶ τὸ ἱερόν, ὅπου ὁ χρυσοῦσ νεώσ ἐστι, καὶ τοὺσ ἱερέασ ἀποσφάξασ πάντασ. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἔθοσ Αἰθιοπικόν· ὃσ γὰρ ἂν τῶν βασιλέων πηρωθῇ μέροσ τι τοῦ σώματοσ ὁπωσοῦν, τὸ αὐτὸ πάσχουσιν οἱ συνόντεσ αὐτῷ μάλιστα, οἱ δ’ αὐτοὶ καὶ συναποθνήσκουσιν· ἐκ δὲ τούτου φυλακὴ τοῦ βασιλέωσ ἐστὶ πλείστη παρ’ αὐτῶν. περὶ μὲν Αἰθιόπων ἀρκέσει ταῦτα. τοῖσ δ’ Αἰγυπτιακοῖσ καὶ ταῦτα προσθετέον ὅσα ἰδιάζοντα, οἱο͂ν ὁ Αἰγύπτιοσ λεγόμενοσ κύαμοσ ἐξ οὗ τὸ κιβώριον, καὶ ἡ βύβλοσ·

ἐνταῦθα γὰρ καὶ παρ’ Ἰνδοῖσ μόνον· ἡ δὲ περσέα ἐνταῦθα μόνον καὶ παρ’ Αἰθίοψι, δένδρον μέγα, καρπὸν ἔχον γλυκὺν καὶ μέγαν, καὶ ἡ συκάμινοσ ἡ ἐκφέρουσα τὸν λεγόμενον καρπὸν συκόμορον· σύκῳ γὰρ ἐοίκεν· ἄτιμον δ’ ἐστὶ κατὰ τὴν γεῦσιν· γίνεται δὲ καὶ τὸ κόρσιον καὶ ὅμοιόν τι πεπέρει τράγημα, μικρῷ αὐτοῦ μεῖζον. ἰχθύεσ δ’ ἐν τῷ Νείλῳ πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι χαρακτῆρα ἔχοντεσ ἴδιον καὶ ἐπιχώριον, γνωριμώτατοι δὲ ὅ τε ὀξύρυγχοσ καὶ ὁ λεπιδωτὸσ καὶ λάτοσ καὶ ἀλάβησ καὶ κορακῖνοσ καὶ χοῖροσ καὶ φαγρώριοσ ὃν καὶ φάγρον καλοῦσιν, ἔτι σίλουροσ κιθαρὸσ θρίσσα κεστρεὺσ λύχνοσ φῦσα βοῦσ· ὀστρακίων δὲ κοχλίαι μεγάλοι φωνὴν ὀλολυγόσιν ὁμοίαν φθεγγόμενοι· ζῷα [δ’] ἐπιχώρια καὶ ὁ ἰχνεύμων καὶ ἡ ἀσπὶσ ἡ Αἰγυπτία ἴδιόν τι ἔχουσα παρὰ τὰσ ἐν ἄλλοισ· διττὴ δ’ ἐστίν, ἡ μὲν σπιθαμιαία ἥπερ καὶ ὀξυθανατωτέρα, ἡ δ’ ἐγγὺσ ὀργυιᾶσ, ὡσ καὶ Νίκανδροσ ὁ τὰ θηριακὰ γράψασ εἴρηκε· καὶ τῶν ὀρνέων ἶβισ καὶ ἱέραξ ὁ Αἰγύπτιοσ, ἥμεροσ παρὰ τοὺσ ἄλλοθι, ὡσ καὶ ἡ αἴλουροσ· καὶ ὁ νυκτικόραξ ἰδιότροποσ ἐνθάδε· παρ’ ἡμῖν μὲν γὰρ ἀετοῦ μέγεθοσ ἴσχει καὶ φθέγγεται βαρύ, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ κολοιοῦ μέγεθοσ καὶ φθογγὴ διάφοροσ· ἡμερώτατον δ’ ἡ ἶβισ, πελαργώδησ μὲν κατὰ σχῆμα καὶ μέγεθοσ, διττὴ δὲ τὴν χρόαν, ἡ μὲν πελαργώδησ ἡ δὲ ὅλη μέλαινα· μεστὴ δ’ αὐτῶν ἅπασα τρίοδοσ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, πῆ μὲν χρησίμωσ πῆ δ’ οὐ χρησίμωσ· χρησίμωσ μὲν ὅτι πᾶν θηρίον ἐκλέγει καὶ τὰ ἐν τοῖσ κρεωπωλίοισ καὶ τοῖσ ὀψοπωλίοισ ἀποκαθάρματα, δυσχρήστωσ δὲ ὅτι παμφάγον καὶ ἀκάθαρτον καὶ δυσκόλωσ ἀπειργόμενον ἀπὸ τῶν καθαρείων καὶ τῶν ἀλλοτρίων μολυσμοῦ παντόσ. ἀληθὲσ δὲ καὶ τὸ Ἡροδότου καὶ ἔστιν Αἰγυπτιακὸν τὸ τὸν μὲν πηλὸν ταῖσ χερσὶ φυρᾶν, τὸ δὲ στέαρ τὸ εἰσ τὴν ἀρτοποιίαν τοῖσ ποσί.

καὶ οἱ κάκεισ δὲ ἴδιόν τι ἄρτου γένοσ, στατικὸν κοιλίασ, καὶ τὸ κῖκι καρπόσ τισ σπειρόμενοσ ἐν ἀρούραισ, ἐξ οὗ ἔλαιον ἀποθλίβεται εἰσ μὲν λύχνον τοῖσ ἀπὸ τῆσ χώρασ σχεδόν τι πᾶσιν, εἰσ ἄλειμμα δὲ τοῖσ πενεστέροισ καὶ ἐργατικωτέροισ καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξί· καὶ τὰ κοί̈κινα δὲ πλέγματα Αἰγυπτιακά ἐστι φυτοῦ τινοσ, ὅμοια τοῖσ σχοινίνοισ ἢ φοινικίνοισ. τὸ δὲ ζύθοσ ἰδίωσ μὲν σκευάζεται παρ’ ἐκείνοισ, κοινὸν δ’ ἐστὶ πολλοῖσ, καὶ παρ’ ἑκάστοισ δὲ αἱ σκευασίαι διάφοροι. καὶ τοῦτο δὲ τῶν μάλιστα ζηλουμένων παρ’ αὐτοῖσ τὸ πάντα τρέφειν τὰ γεννώμενα παιδία καὶ τὸ περιτέμνειν καὶ τὰ θήλεα ἐκτέμνειν, ὅπερ καὶ τοῖσ Ιοὐδαίοισ νόμιμον· καὶ οὗτοι δ’ εἰσὶν Αἰγύπτιοι τὸ ἀνέκαθεν, καθάπερ εἰρήκαμεν ἐν τῷ περὶ ἐκείνων λόγῳ. φησὶ δ’ Ἀριστόβουλοσ ἐκ τῆσ θαλάττησ μηδὲν ἀνατρέχειν ὄψον εἰσ τὸν Νεῖλον πλὴν κεστρέωσ καὶ θρίσσησ καὶ δελφῖνοσ διὰ τοὺσ κροκοδείλουσ, τοὺσ μὲν δελφῖνασ διὰ τὸ κρείττουσ εἶναι, τοὺσ δὲ κεστρέασ τῷ παραπέμπεσθαι ὑπὸ τῶν χοίρων παρὰ γῆν κατά τινα οἰκείωσιν φυσικήν· τῶν δὲ χοίρων ἀπέχεσθαι τοὺσ κροκοδείλουσ στρογγύλων ὄντων καὶ ἐχόντων ἀκάνθασ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φερούσασ κίνδυνον τοῖσ θηρίοισ· ἀναθεῖν μὲν οὖν ἐάροσ τοὺσ κεστρέασ γόνον ἔχοντασ, μικρὸν δὲ πρὸ δύσεωσ πλειάδοσ καταβαίνειν τεξομένουσ ἀθρόουσ, ὅτε καὶ ἡ ἅλωσισ αὐτῶν γίνεται περιπιπτόντων τοῖσ φράγμασιν ἀθρόων· τοιαύτην δέ τινα εἰκάζειν ἔστι καὶ περὶ τῆσ θρίσσησ αἰτίαν. ταῦτα καὶ περὶ Αἰγύπτου.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION