Strabo, Geography, Book 12, chapter 8

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 8)

τοῖσ δὲ Βιθυνοῖσ ὁμοροῦσι πρὸσ νότον, ὡσ ἔφην, οἱ περὶ τὸν Ὄλυμπον τὸν Μύσιον προσαγορευόμενον Μυσοί τε καὶ Φρύγεσ· ἑκάτερον δὲ τὸ ἔθνοσ διττόν ἐστι. Φρυγία τε γὰρ ἡ μὲν καλεῖται μεγάλη, ἧσ ὁ Μίδασ ἐβασίλευσε καὶ ἧσ μέροσ οἱ Γαλάται κατέσχον, ἡ δὲ μικρὰ ἡ ἐφ’ Ἑλλησπόντῳ καὶ ἡ περὶ τὸν Ὄλυμπον ἡ καὶ Ἐπίκτητοσ λεγομένη. Μυσία τε ὁμοίωσ ἥ τε Ὀλυμπηνὴ συνεχὴσ οὖσα τῇ Βιθυνίᾳ καὶ τῇ Ἐπικτήτῳ, ἣν ἔφη Ἀρτεμίδωροσ ἀπὸ τῶν πέραν Ἴστρου Μυσῶν ἀπῳκίσθαι, καὶ ἡ περὶ τὸν Κάικον καὶ τὴν Περγαμηνὴν μέχρι Τευθρανίασ καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ. οὕτω δ’ ἐνήλλακται ταῦτα ἐν ἀλλήλοισ, ὡσ πολλάκισ λέγομεν, ὥστε καὶ τὴν περὶ Σίπυλον Φρυγίαν οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν, ἄδηλον εἴτε τῆσ μεγάλησ εἴτε τῆσ μικρᾶσ μέροσ οὖσαν, ᾗ καὶ τὸν Τάνταλον Φρύγα καὶ τὸν Πέλοπα καὶ τὴν Νιόβην·

ὁποτέρωσ δ’ ἂν ἔχῃ, ἥ γε ἐπάλλαξισ φανερά. ἡ γὰρ Περγαμηνὴ καὶ ἡ Ἐλαῖ̈τισ, καθ’ ἣν ὁ Κάικοσ ἐκπίπτει, καὶ ἡ μεταξὺ τούτων Τευθρανία, ἐν ᾗ Τεύθρασ καὶ ἡ τοῦ Τηλέφου ἐκτροφή, ἀνὰ μέσον ἐστὶ τοῦ τε Ἑλλησπόντου καὶ τῆσ περὶ Σίπυλον καὶ Μαγνησίαν τὴν ὑπ’ αὐτῷ χώρασ· ὥσθ’ ὅπερ ἔφην ἔργον διορίσαι χωρὶσ τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα καὶ οἱ Λυδοὶ καὶ οἱ Μαίονεσ, οὓσ Ὅμηροσ καλεῖ Μῄονασ, ἐν συγχύσει πώσ εἰσι καὶ πρὸσ τούτουσ καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ, ὅτι οἱ μὲν τοὺσ αὐτοὺσ οἱ δ’ ἑτέρουσ φασί· πρὸσ δὲ τούτουσ, ὅτι τοὺσ Μυσοὺσ οἱ μὲν Θρᾷκασ οἱ δὲ Λυδοὺσ εἰρήκασι, κατ’ αἰτίαν παλαιὰν ἱστοροῦντεσ, ἣν Ξάνθοσ ὁ Λυδὸσ γράφει καὶ Μενεκράτησ ὁ Ἐλαί̈τησ, ἐτυμολογοῦντεσ καὶ τὸ ὄνομα τὸ τῶν Μυσῶν ὅτι τὴν ὀξύην οὕτωσ ὀνομάζουσιν οἱ Λυδοί·

πολλὴ δ’ ἡ ὀξύη κατὰ τὸν Ὄλυμπον, ὅπου ἐκτεθῆναί φασι τοὺσ δεκατευθέντασ, ἐκείνων δὲ ἀπογόνουσ εἶναι τοὺσ ὕστερον Μυσούσ, ἀπὸ τῆσ ὀξύησ οὕτω προσαγορευθέντασ· μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὴν διάλεκτον· μιξολύδιον γάρ πωσ εἶναι καὶ μιξοφρύγιον· τέωσ μὲν γὰρ οἰκεῖν αὐτοὺσ περὶ τὸν Ὄλυμπον, τῶν δὲ Φρυγῶν ἐκ τῆσ Θρᾴκησ περαιωθέντων ἀνελόντων τε τῆσ Τροίασ ἄρχοντα καὶ τῆσ πλησίον γῆσ, ἐκείνουσ μὲν ἐνταῦθα οἰκῆσαι τοὺσ δὲ Μυσοὺσ ὑπὲρ τὰσ τοῦ Καί̈κου πηγὰσ πλησίον Λυδῶν. συνεργεῖ δὲ πρὸσ τὰσ τοιαύτασ μυθοποιίασ ἥ τε σύγχυσισ τῶν ἐνταῦθα ἐθνῶν καὶ ἡ εὐδαιμονία τῆσ χώρασ τῆσ ἐντὸσ Ἅλυοσ, μάλιστα δὲ τῆσ παραλίασ, δι’ ἣν ἐπιθέσεισ ἐγένοντο αὐτῇ πολλαχόθεν καὶ διὰ παντὸσ ἐκ τῆσ περαίασ, ἢ καὶ ἐπ’ ἀλλήλουσ ἰόντων τῶν ἐγγύσ.

μάλιστα μὲν οὖν κατὰ τὰ Τρωικὰ καὶ μετὰ ταῦτα τὰσ ἐφόδουσ γενέσθαι καὶ τὰσ μεταναστάσεισ συνέβη, τῶν τε βαρβάρων ἅμα καὶ τῶν Ἑλλήνων ὁρμῇ τινι χρησαμένων πρὸσ τὴν τῆσ ἀλλοτρίασ κατάκτησιν· ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν Τρωικῶν ἦν ταῦτα. τό τε γὰρ τῶν Πελασγῶν ἦν φῦλον καὶ τὸ τῶν Καυκώνων καὶ Λελέγων· εἴρηται δ’ ὅτι πολλαχοῦ τῆσ Εὐρώπησ τὸ παλαιὸν ἐτύγχανε πλανώμενα, ἅπερ ποιεῖ τοῖσ Τρωσὶ συμμαχοῦντα ὁ ποιητήσ, οὐκ ἐκ τῆσ περαίασ. τά τε περὶ τῶν Φρυγῶν καὶ τῶν Μυσῶν λεγόμενα πρεσβύτερα τῶν Τρωικῶν ἐστιν· οἱ δὲ διττοὶ Λύκιοι τοῦ αὐτοῦ γένουσ ὑπόνοιαν παρέχουσιν, ἢ τῶν Τρωικῶν ἢ τῶν πρὸσ Καρίᾳ τοὺσ ἑτέρουσ ἀποικισάντων. τάχα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Κιλίκων τὸ αὐτὸ συνέβη· διττοὶ γὰρ καὶ οὗτοι· οὐ μὴν ἔχομέν γε τοιαύτην λαβεῖν μαρτυρίαν ὅτι καὶ πρὸ τῶν Τρωικῶν ἦσαν ἤδη οἱ νῦν Κίλικεσ· ὅ τε Τήλεφοσ ἐκ τῆσ Ἀρκαδίασ ἀφῖχθαι νομίζοιτ’ ἂν μετὰ τῆσ μητρόσ, γάμῳ δὲ τῷ ταύτησ ἐξοικειωσάμενοσ τὸν ὑποδεξάμενον αὐτὸν Τεύθραντα ἐνομίσθη τε ἐκείνου καὶ παρέλαβε τὴν Μυσῶν ἀρχήν. καὶ οἱ Κᾶρεσ δὲ νησιῶται πρότερον ὄντεσ καὶ Λέλεγεσ, ὥσ φασιν, ἠπειρῶται γεγόνασι, προσλαβόντων Κρητῶν, οἳ καὶ τὴν Μίλητον ἔκτισαν ἐκ τῆσ Κρητικῆσ Μιλήτου Σαρπηδόνα λαβόντεσ κτίστην·

καὶ τοὺσ Τερμίλασ κατῴκισαν ἐν τῇ νῦν Λυκίᾳ· τούτουσ δ’ ἀγαγεῖν ἐκ Κρήτησ ἀποίκουσ Σαρπηδόνα, Μίνω καὶ Ῥαδαμάνθυοσ ἀδελφὸν ὄντα, καὶ ὀνομάσαι Τερμίλασ τοὺσ πρότερον Μιλύασ, ὥσ φησιν Ἡρόδοτοσ, ἔτι δὲ πρότερον Σολύμουσ, ἐπελθόντα δὲ τὸν Πανδίονοσ Λύκον ἀφ’ ἑαυτοῦ προσαγορεῦσαι τοὺσ αὐτοὺσ Λυκίουσ. οὗτοσ μὲν οὖν ὁ λόγοσ ἀποφαίνει τοὺσ αὐτοὺσ Σολύμουσ τε καὶ Λυκίουσ, ὁ δὲ ποιητὴσ χωρίζει· Βελλεροφόντησ γοῦν ὡρμημένοσ ἐκ τῆσ Λυκίασ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι. Πείσανδρόν τε ὡσαύτωσ υἱὸν αὐτοῦ Ἄρησ ὥσ φησι μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε. καὶ τὸν Σαρπηδόνα δὲ ἐπιχώριόν τινα λέγει. ἀλλὰ τό γε ἆθλον προκεῖσθαι κοινὸν τὴν ἀρετὴν τῆσ χώρασ ἧσ λέγω τοῖσ ἰσχύουσιν ἐκ πολλῶν βεβαιοῦται καὶ πρὸ τῶν Τρωικῶν καὶ μετὰ τὰ Τρωικά·

ὅπου καὶ Ἀμαζόνεσ κατεθάρρησαν αὐτῆσ, ἐφ’ ἃσ ὅ τε Πρίαμοσ στρατεῦσαι λέγεται καὶ ὁ Βελλεροφόντησ· πόλεισ τε παλαιαὶ ὁμολογοῦνται ἐπώνυμοι αὐτῶν· ἐν δὲ τῷ Ἰλιακῷ πεδίῳ κολώνη τισ ἔστιν ἣν ἤτοι ἄνδρεσ Βατίειαν κικλήσκουσιν, ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνησ, ἣν ἱστοροῦσι μίαν εἶναι τῶν Ἀμαζόνων ἐκ τοῦ ἐπιθέτου τεκμαιρόμενοι· εὐσκάρθμουσ γὰρ ἵππουσ λέγεσθαι διὰ τὸ τάχοσ· κἀκείνην οὖν πολύσκαρθμον διὰ τὸ ἀπὸ τῆσ ἡνιοχείασ τάχοσ· καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμοσ ταύτησ λέγεται. καὶ αἱ ἐγγὺσ δὲ νῆσοι ταῦτ’ ἔπαθον διὰ τὴν ἀρετήν, ὧν Ῥόδοσ καὶ Κῶσ ὅτι πρὸ τῶν Τρωικῶν ἤδη ὑφ’ Ἑλλήνων ᾠκοῦντο καὶ ὑφ’ Ὁμήρου σαφῶσ ἐκμαρτυρεῖται. μετὰ δὲ τὰ Τρωικὰ αἵ τε τῶν Ἑλλήνων ἀποικίαι καὶ αἱ Τρηρῶν καὶ αἱ Κιμμερίων ἔφοδοι καὶ Λυδῶν καὶ μετὰ ταῦτα Περσῶν καὶ Μακεδόνων τό τε τελευταῖον Γαλατῶν ἐτάραξαν πάντα καὶ συνέχεαν.

ὅ τι δ’ ἂν διαφύγῃ τῆσ παλαιᾶσ ἱστορίασ, τοῦτο μὲν ἐατέον οὐ γὰρ ἐνταῦθα τὸ τῆσ γεωγραφίασ ἔργον, τὰ δὲ νῦν ὄντα λεκτέον. γέγονε δὲ ἡ ἀσάφεια οὐ διὰ τὰσ μεταβολὰσ μόνον ἀλλὰ καὶ διὰ τὰσ τῶν συγγραφέων ἀνομολογίασ περὶ τῶν αὐτῶν οὐ τὰ αὐτὰ λεγόντων, τοὺσ μὲν Τρῶασ καλούντων Φρύγασ καθάπερ οἱ τραγικοί, τοὺσ δὲ Λυκίουσ Κᾶρασ καὶ ἄλλουσ οὕτωσ. οἱ δὲ Τρῶεσ οὕτωσ ἐκ μικρῶν αὐξηθέντεσ ὥστε καὶ βασιλεῖσ βασιλέων εἶναι, παρέσχον καὶ τῷ ποιητῇ λόγον τίνα χρὴ καλεῖν Τροίαν, καὶ τοῖσ ἐξηγουμένοισ ἐκεῖνον. λέγει μὲν γὰρ καὶ κοινῶσ ἅπαντασ Τρῶασ τοὺσ συμπολεμήσαντασ αὐτοῖσ, ὥσπερ καὶ Δαναοὺσ καὶ Ἀχαιοὺσ τοὺσ ἐναντίουσ· ἀλλ’ οὐ δήπου Τροίαν καὶ τὴν Παφλαγονίαν ἐροῦμεν· νὴ Δία, οὐδὲ τὴν Καρίαν ἢ τὴν ὅμορον αὐτῇ Λυκίαν. λέγω δ’ ὅταν οὕτω φῇ Τρῶεσ μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν, ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων οἱ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντεσ Ἀχαιοί. καὶ ἄλλωσ δὲ λέγει πολλαχῶσ. ὅμωσ δὲ καίπερ τοιούτων ὄντων πειρατέον διαιτᾶν ἕκαστα εἰσ δύναμιν· ἔστι τοίνυν ὄρη δύο ὑπερκείμενα τῆσ Προποντίδοσ ὅ τε Ὄλυμποσ ὁ Μύσιοσ καὶ ἡ Ἴδη.

τῷ μὲν οὖν Ὀλύμπῳ τὰ τῶν Βιθυνῶν ὑποπέπτωκε, τῆσ δὲ Ἴδησ μεταξὺ καὶ τῆσ θαλάττησ ἡ Τροία κεῖται συνάπτουσα τῷ ὄρει· περὶ μὲν οὖν ταύτησ ἐροῦμεν ὕστερον καὶ τῶν συνεχῶν αὐτῇ πρὸσ νότον, νῦν δὲ περὶ τῶν Ὀλυμπηνῶν καὶ τῶν ἐφεξῆσ μέχρι τοῦ Ταύρου παραλλήλων τοῖσ προεφωδευμένοισ λέγωμεν. ἔστι τοίνυν ὁ Ὄλυμποσ κύκλῳ μὲν εὖ συνοικούμενοσ, ἐν δὲ τοῖσ ὕψεσι δρυμοὺσ ἐξαισίουσ ἔχων καὶ λῃστήρια δυναμένουσ ἐκτρέφειν τόπουσ εὐερκεῖσ, ἐν οἷσ καὶ τύραννοι συνίστανται πολλάκισ δυνάμενοι συμμεῖναι πολὺν χρόνον, καθάπερ Κλέων ὁ καθ’ ἡμᾶσ τῶν λῃστηρίων ἡγεμών. οὗτοσ δ’ ἦν μὲν ἐκ Γορδίου κώμησ, ἣν ὕστερον αὐξήσασ ἐποίησε πόλιν καὶ προσηγόρευσεν Ιοὐλιόπολιν·

λῃστηρίῳ δ’ ἐχρῆτο καὶ ὁρμητηρίῳ κατ’ ἀρχὰσ τῷ καρτερωτάτῳ τῶν χωρίων ὄνομα Καλλυδίῳ. ὑπῆρξε δ’ Ἀντωνίῳ μὲν χρήσιμοσ ἐπελθὼν ἐπὶ τοὺσ ἀργυρολογοῦντασ Λαβιηνῷ καθ’ ὃν χρόνον ἐκεῖνοσ τὴν Ἀσίαν κατέσχε, καὶ κωλύσασ τὰσ παρασκευάσ· ἐν δὲ τοῖσ Ἀκτιακοῖσ ἀποστὰσ Ἀντωνίου τοῖσ Καίσαροσ προσέθετο στρατηγοῖσ, καὶ ἐτιμήθη πλέον ἢ κατ’ ἀξίαν προσλαβὼν τοῖσ παρ’ Ἀντωνίου δοθεῖσι καὶ τὰ παρὰ τοῦ Καίσαροσ, ὥστ’ ἀντὶ λῃστοῦ δυνάστου περιέκειτο σχῆμα, ἱερεὺσ μὲν ὢν τοῦ Ἀβρεττηνοῦ Διόσ, Μυσίου θεοῦ, μέροσ δ’ ἔχων ὑπήκοον τῆσ Μωρηνῆσ Μυσία δέ ἐστι καὶ αὕτη, καθάπερ ἡ Ἀβρεττηνή, λαβὼν δὲ ὕστατα καὶ τὴν ἐν τῷ Πόντῳ τῶν Κομάνων ἱερωσύνην, εἰσ ἣν κατελθὼν ἐντὸσ μηνιαίου χρόνου κατέστρεψε τὸν βίον· νόσοσ δ’ ἐξήγαγεν αὐτὸν ὀξεῖα, εἴτ’ ἄλλωσ ἐπιπεσοῦσα ἐκ τῆσ ἅδην πλησμονῆσ εἴθ’, ὡσ ἔφασαν οἱ περὶ τὸ ἱερόν, κατὰ μῆνιν τῆσ θεοῦ· ἐν γὰρ τῷ περιβόλῳ τοῦ τεμένουσ ἡ οἴκησίσ ἐστιν ἥ τε τοῦ ἱερέωσ καὶ τῆσ ἱερείασ, τὸ δὲ τέμενοσ χωρὶσ τῆσ ἄλλησ ἁγιστείασ διαφανέστατα τῆσ τῶν ὑείων κρεῶν βρώσεωσ καθαρεύει, ὅπου γε καὶ ἡ ὅλη πόλισ, οὐδ’ εἰσάγεται εἰσ αὐτὴν ὗσ· ὁ δ’ ἐν τοῖσ πρώτοισ τὸ λῃστρικὸν ἦθοσ ἐπεδείξατο εὐθὺσ κατὰ τὴν πρώτην εἴσοδον τῇ παραβάσει τούτου τοῦ ἔθουσ ὥσπερ οὐχ ἱερεὺσ εἰσεληλυθὼσ ἀλλὰ διαφθορεὺσ τῶν ἱερῶν. ὁ μὲν δὴ Ὄλυμποσ τοιόσδε, περιοικεῖται δὲ πρὸσ ἄρκτον μὲν ὑπὸ τῶν Βιθυνῶν καὶ Μυγδόνων καὶ Δολιόνων, τὸ δὲ λοιπὸν ἔχουσι Μυσοὶ καὶ Ἐπίκτητοι.

Δολίονασ μὲν οὖν μάλιστα καλοῦσι τοὺσ περὶ Κύζικον ἀπὸ Αἰσήπου ἑώσ Ῥυνδάκου καὶ τῆσ Δασκυλίτιδοσ λίμνησ, Μυγδόνασ δὲ τοὺσ ἐφεξῆσ τούτοισ μέχρι τῆσ Μυρλειανῶν χώρασ· ὑπέρκεινται δὲ τῆσ Δασκυλίτιδοσ ἄλλαι δύο λίμναι μεγάλαι ἥ τε Ἀπολλωνιᾶτισ ἥ τε Μιλητοπολῖτισ· πρὸσ μὲν οὖν τῇ Δασκυλίτιδι Δασκύλιον πόλισ, πρὸσ δὲ τῇ Μιλητοπολίτιδι Μιλητούπολισ, πρὸσ δὲ τῇ τρίτῃ Ἀπολλωνία ἡ ἐπὶ Ῥυνδάκῳ λεγομένη· τὰ πλεῖστα δὲ τούτων ἐστὶ Κυζικηνῶν νυνί. ἔστι δὲ νῆσοσ ἐν τῇ Προποντίδι ἡ Κύζικοσ συναπτομένη γεφύραισ δυσὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον, ἀρετῇ μὲν κρατίστη μεγέθει δὲ ὅσον πεντακοσίων σταδίων τὴν περίμετρον·

ἔχει δὲ ὁμώνυμον πόλιν πρὸσ αὐταῖσ ταῖσ γεφύραισ καὶ λιμένασ δύο κλειστοὺσ καὶ νεωσοίκουσ πλείουσ τῶν διακοσίων· τῆσ δὲ πόλεωσ τὸ μὲν ἔστιν ἐν ἐπιπέδῳ τὸ δὲ πρὸσ ὄρει· καλεῖται δ’ Ἄρκτων ὄροσ· ὑπέρκειται δ’ ἄλλο Δίνδυμον μονοφυέσ, ἱερὸν ἔχον τῆσ Δινδυμήνησ μητρὸσ θεῶν, ἵδρυμα τῶν Ἀργοναυτῶν. ἔστι δ’ ἐνάμιλλοσ ταῖσ πρώταισ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἡ πόλισ μεγέθει τε καὶ κάλλει καὶ εὐνομίᾳ πρόσ τε εἰρήνην καὶ πόλεμον· ἐοίκέ τε τῷ παραπλησίῳ τύπῳ κοσμεῖσθαι ὥσπερ ἡ τῶν Ῥοδίων καὶ Μασσαλιωτῶν καὶ Καρχηδονίων τῶν πάλαι. τὰ μὲν οὖν πολλὰ ἐῶ, τρεῖσ δ’ ἀρχιτέκτονασ τοὺσ ἐπιμελουμένουσ οἰκοδομημάτων τε δημοσίων καὶ ὀργάνων, τρεῖσ δὲ καὶ θησαυροὺσ κέκτηται, τὸν μὲν ὅπλων τὸν δ’ ὀργάνων τὸν δὲ σίτου· ποιεῖ δὲ τὸν σῖτον ἄσηπτον ἡ Χαλκιδικὴ γῆ μιγνυμένη. ἐπεδείξαντο δὲ τὴν ἐκ τῆσ παρασκευῆσ ταύτησ ὠφέλειαν ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ. ἐπελθόντοσ γὰρ αὐτοῖσ ἀδοκήτωσ τοῦ βασιλέωσ πεντεκαίδεκα μυριάσι καὶ ἵππῳ πολλῇ καὶ κατασχόντοσ τὸ ἀντικείμενον ὄροσ ὃ καλοῦσιν Ἀδραστείασ καὶ τὸ προάστειον, ἔπειτα καὶ διάραντοσ εἰσ τὸν ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ αὐχένα καὶ προσμαχομένου πεζῇ τε καὶ κατὰ θάλατταν τετρακοσίαισ ναυσίν, ἀντέσχον πρὸσ ἅπαντα οἱ Κυζικηνοί, ὥστε καὶ ἐγγὺσ ἦλθον τοῦ ζωγρίᾳ λαβεῖν τὸν βασιλέα ἐν τῇ διώρυγι ἀντιδιορύττοντεσ, ἀλλ’ ἔφθη φυλαξάμενοσ καὶ ἀναλαβὼν ἑαυτὸν ἔξω τοῦ ὀρύγματοσ· ὀψὲ δὲ ἴσχυσεν εἰσπέμψαι τινὰσ νύκτωρ ἐπικούρουσ ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸσ Λεύκολλοσ· ὤνησε δὲ καὶ λιμὸσ τῷ τοσούτῳ πλήθει τῆσ στρατιᾶσ ἐπιπεσών, ὃν οὐ προείδετο ὁ βασιλεύσ, ὡσ ἀπῆλθε πολλοὺσ ἀποβαλών. Ῥωμαῖοι δ’ ἐτίμησαν τὴν πόλιν, καὶ ἔστιν ἐλευθέρα μέχρι νῦν καὶ χώραν ἔχει πολλὴν τὴν μὲν ἐκ παλαιοῦ τὴν δὲ τῶν Ῥωμαίων προσθέντων. καὶ γὰρ τῆσ Τρῳάδοσ ἔχουσι τὰ πέραν τοῦ Αἰσήπου τὰ περὶ τὴν Ζέλειαν καὶ τὸ τῆσ Ἀδραστείασ πεδίον· καὶ τῆσ Δασκυλίτιδοσ λίμνησ τὰ μὲν ἔχουσιν ἐκεῖνοι τὰ δὲ Βυζάντιοι· πρὸσ δὲ τῇ Δολιονίδι καὶ τῇ Μυγδονίδι νέμονται πολλὴν μέχρι τῆσ Μιλητοπολίτιδοσ λίμνησ καὶ τῆσ Ἀπολλωνιάτιδοσ αὐτῆσ, δι’ ὧν χωρίων καὶ ὁ Ῥύνδακοσ ῥεῖ ποταμὸσ τὰσ ἀρχὰσ ἔχων ἐκ τῆσ Ἀζανίτιδοσ, προσλαβὼν δὲ καὶ ἐκ τῆσ Ἀβρεττηνῆσ Μυσίασ ἄλλουσ τε καὶ Μέκεστον ἀπ’ Ἀγκύρασ τῆσ Ἀβαείτιδοσ ἐκδίδωσιν εἰσ τὴν Προποντίδα κατὰ Βέσβικον νῆσον. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ νήσῳ τῶν Κυζικηνῶν ὄροσ ἐστὶν εὔδενδρον Ἀρτάκη· καὶ νησίον ὁμώνυμον πρόκειται τούτου, καὶ πλησίον ἀκρωτήριον Μέλανοσ καλούμενον ἐν παράπλῳ τοῖσ εἰσ Πρίαπον κομιζομένοισ ἐκ τῆσ Κυζίκου. τῆσ δ’ ἐπικτήτου Φρυγίασ Ἀζανοί τέ εἰσι καὶ Νακολία καὶ Κοτιάειον καὶ Μιδάειον καὶ Δορυλάειον πόλεισ καὶ Κάδοι·

τοὺσ δὲ Κάδουσ ἔνιοι τῆσ Μυσίασ φασίν. ἡ δὲ Μυσία κατὰ τὴν μεσόγαιαν ἀπὸ τῆσ Ὀλυμπηνῆσ ἐπὶ τὴν Περγαμηνὴν καθήκει καὶ τὸ Καί̈κου λεγόμενον πεδίον, ὥστε μεταξὺ κεῖσθαι τῆσ τε Ἴδησ καὶ τῆσ Κατακεκαυμένησ, ἣν οἱ μὲν Μυσίαν οἱ δὲ Μαιονίαν φασίν. ὑπὲρ δὲ τῆσ Ἐπικτήτου πρὸσ νότον ἐστὶν ἡ μεγάλη Φρυγία, λείπουσα ἐν ἀριστερᾷ τὴν Πεσσινοῦντα καὶ τὰ περὶ Ὀρκαόρκουσ καὶ Λυκαονίαν, ἐν δεξιᾷ δὲ Μαίονασ καὶ Λυδοὺσ καὶ Κᾶρασ·

ἐν ᾗ ἔστιν ἥ τε Παρώρειοσ λεγομένη Φρυγία καὶ ἡ πρὸσ Πισιδίᾳ καὶ τὰ περὶ Ἀμόριον καὶ Εὐμένειαν καὶ Σύνναδα, εἶτα Ἀπάμεια ἡ Κιβωτὸσ λεγομένη καὶ Λαοδίκεια, αἵπερ εἰσὶ μέγισται τῶν κατὰ τὴν Φρυγίαν πόλεων· περίκειται δὲ ταύταισ πολίσματα καὶ . . . Ἀφροδισιὰσ Κολοσσαὶ Θεμισώνιον Σαναὸσ Μητρόπολισ Ἀπολλωνιάσ, ἔτι δὲ ἀπωτέρω τούτων Πέλται Τάβαι Εὐκαρπία Λυσιάσ. ἡ μὲν οὖν παρώρεια ὀρεινήν τινα ἔχει ῥάχιν ἀπὸ τῆσ ἀνατολῆσ ἐκτεινομένην ἐπὶ δύσιν·

ταύτῃ δ’ ἑκατέρωθεν ὑποπέπτωκέ τι πεδίον μέγα, καὶ πόλεισ πλησίον αὐτῆσ πρὸσ ἄρκτον μὲν Φιλομήλιον, ἐκ θατέρου δὲ μέρουσ Ἀντιόχεια ἡ πρὸσ Πισιδίᾳ καλουμένη, ἡ μὲν ἐν πεδίῳ κειμένη πᾶσα ἡ δ’ ἐπὶ λόφου ἔχουσα ἀποικίαν Ῥωμαίων· ταύτην δ’ ᾤκισαν Μάγνητεσ οἱ πρὸσ Μαιάνδρῳ. Ῥωμαῖοι δ’ ἠλευθέρωσαν τῶν βασιλέων, ἡνίκα τὴν ἄλλην Ἀσίαν Εὐμένει παρέδοσαν τὴν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου· ἦν δὲ ἐνταῦθα καὶ ἱερωσύνη τισ Μηνὸσ Ἀρκαίου, πλῆθοσ ἔχουσα ἱεροδούλων καὶ χωρίων ἱερῶν· κατελύθη δὲ μετὰ τὴν Ἀμύντου τελευτὴν ὑπὸ τῶν πεμφθέντων ἐπὶ τὴν ἐκείνου κληρονομίαν. Σύνναδα δ’ ἐστὶν οὐ μεγάλη πόλισ· πρόκειται δ’ αὐτῆσ ἐλαιόφυτον πεδίον ὅσον ἑξήκοντα σταδίων· ἐπέκεινα δ’ ἐστὶ Δοκιμία κώμη, καὶ τὸ λατόμιον Συνναδικοῦ λίθου οὕτω μὲν Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, οἱ δ’ ἐπιχώριοι Δοκιμίτην καὶ Δοκιμαῖον, κατ’ ἀρχὰσ μὲν μικροὺσ βώλουσ ἐκδιδόντοσ τοῦ μετάλλου, διὰ δὲ τὴν νυνὶ πολυτέλειαν τῶν Ῥωμαίων κίονεσ ἐξαιροῦνται μονόλιθοι μεγάλοι, πλησιάζοντεσ τῷ ἀλαβαστρίτῃ λίθῳ κατὰ τὴν ποικιλίαν, ὥστε καίπερ πολλῆσ οὔσησ τῆσ ἐπὶ θάλατταν ἀγωγῆσ τῶν τηλικούτων φορτίων ὅμωσ καὶ κίονεσ καὶ πλάκεσ εἰσ Ῥώμην κομίζονται θαυμασταὶ κατὰ τὸ μέγεθοσ καὶ κάλλοσ. Ἀπάμεια δ’ ἐστὶν ἐμπόριον μέγα τῆσ ἰδίωσ λεγομένησ Ἀσίασ, δευτερεῦον μετὰ τὴν Ἔφεσον·

ὑπέρκειται δὲ καὶ λίμνη φύουσα κάλαμον τὸν εἰσ τὰσ γλώττασ τῶν αὐλῶν ἐπιτήδειον, ἐξ ἧσ ἀπολείβεσθαί φασι τὰσ πηγὰσ ἀμφοτέρασ τήν τε τοῦ Μαρσύου καὶ τὴν τοῦ Μαιάνδρου. αὕτη γὰρ καὶ τῶν ἀπὸ τῆσ Ἰταλίασ καὶ τῆσ Ἑλλάδοσ ὑποδοχεῖον κοινόν ἐστιν. ἵδρυται δὲ ἡ Ἀπάμεια ἐπὶ ταῖσ ἐκβολαῖσ τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ, καὶ ῥεῖ διὰ μέσησ τῆσ πόλεωσ ὁ ποταμὸσ τὰσ ἀρχὰσ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ἔχων· κατενεχθεὶσ δ’ ἐπὶ τὸ προάστειον σφοδρῷ καὶ καταφερεῖ τῷ ῥεύματι συμβάλλει πρὸσ τὸν Μαίανδρον, προσειληφότα καὶ ἄλλον ποταμὸν Ὀργᾶν δι’ ὁμαλοῦ φερόμενον πρᾶον καὶ μαλακόν· ἐντεῦθεν δ’ ἤδη γενόμενοσ Μαίανδροσ τέωσ μὲν διὰ τῆσ Φρυγίασ φέρεται, ἔπειτα διορίζει τὴν Καρίαν καὶ τὴν Λυδίαν κατὰ τὸ Μαιάνδρου καλούμενον πεδίον, σκολιὸσ ὢν εἰσ ὑπερβολὴν ὥστε ἐξ ἐκείνου τὰσ σκολιότητασ ἁπάσασ μαιάνδρουσ καλεῖσθαι· τελευτῶν δὲ καὶ τὴν Καρίαν αὐτὴν διαρρεῖ τὴν ὑπὸ τῶν Ιὤνων νῦν κατεχομένην, καὶ μεταξὺ Μιλήτου καὶ Πριήνησ ποιεῖται τὰσ ἐκβολάσ. ἄρχεται δὲ ἀπὸ Κελαινῶν, λόφου τινόσ, ἐν ᾧ πόλισ ἦν ὁμώνυμοσ τῷ λόφῳ· ἐντεῦθεν δ’ ἀναστήσασ τοὺσ ἀνθρώπουσ ὁ Σωτὴρ Ἀντίοχοσ εἰσ τὴν νῦν Ἀπάμειαν τῆσ μητρὸσ ἐπώνυμον τὴν πόλιν ἐπέδειξεν Ἀπάμασ, ἣ θυγάτηρ μὲν ἦν Ἀρταβάζου δεδομένη δ’ ἐτύγχανε πρὸσ γάμον Σελεύκῳ τῷ Νικάτορι. ἐνταῦθα δὲ μυθεύεται τὰ περὶ τὸν Ὄλυμπον καὶ τὸν Μαρσύαν καὶ τὴν ἔριν ἣν ἤρισεν ὁ Μαρσύασ πρὸσ Ἀπόλλωνα. ἡ δὲ Λαοδίκεια μικρὰ πρότερον οὖσα αὔξησιν ἔλαβεν ἐφ’ ἡμῶν καὶ τῶν ἡμετέρων πατέρων, καίτοι κακωθεῖσα ἐκ πολιορκίασ ἐπὶ Μιθριδάτου τοῦ Εὐπάτοροσ·

ἀλλ’ ἡ τῆσ χώρασ ἀρετὴ καὶ τῶν πολιτῶν τινεσ εὐτυχήσαντεσ μεγάλην ἐποίησαν αὐτήν, Ιἕρων μὲν πρότερον, ὃσ πλειόνων ἢ δισχιλίων ταλάντων κληρονομίαν κατέλιπε τῷ δήμῳ πολλοῖσ τ’ ἀναθήμασιν ἐκόσμησε τὴν πόλιν, Ζήνων δὲ ὁ ῥήτωρ ὕστερον καὶ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ Πολέμων, ὃσ καὶ βασιλείασ ἠξιώθη διὰ τὰσ ἀνδραγαθίασ ὑπ’ Ἀντωνίου μὲν πρότερον ὑπὸ Καίσαροσ δὲ τοῦ Σεβαστοῦ μετὰ ταῦτα. φέρει δ’ ὁ περὶ τὴν Λαοδίκειαν τόποσ προβάτων ἀρετὰσ οὐκ εἰσ μαλακότητα μόνον τῶν ἐρίων, ᾗ καὶ τῶν Μιλησίων διαφέρει, ἀλλὰ καὶ εἰσ τὴν κοραξὴν χρόαν, ὥστε καὶ προσοδεύονται λαμπρῶσ ἀπ’ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ οἱ Κολοσσηνοὶ ἀπὸ τοῦ ὁμωνύμου χρώματοσ πλησίον οἰκοῦντεσ. ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Κάπροσ καὶ ὁ Λύκοσ συμβάλλει τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ, ποταμὸσ εὐμεγέθησ, ἀφ’ οὗ καὶ ἡ πρὸσ τῷ Λύκῳ Λαοδίκεια λέγεται. ὑπέρκειται δὲ τῆσ πόλεωσ ὄροσ Κάδμοσ, ἐξ οὗ καὶ ὁ Λύκοσ ῥεῖ καὶ ἄλλοσ ὁμώνυμοσ τῷ ὄρει. τὸ πλέον δ’ οὗτοσ ὑπὸ γῆσ ῥυεὶσ εἶτ’ ἀνακύψασ συνέπεσεν εἰσ ταὐτὸ τοῖσ ἄλλοισ ποταμοῖσ, ἐμφαίνων ἅμα καὶ τὸ πολύτρητον τῆσ χώρασ καὶ τὸ εὔσειστον· εἰ γάρ τισ ἄλλη, καὶ ἡ Λαοδίκεια εὔσειστοσ, καὶ τῆσ πλησιοχώρου δὲ Κάρουρα. ὁρ́ιον δέ ἐστι τῆσ Φρυγίασ καὶ τῆσ Καρίασ τὰ Κάρουρα·

κώμη δ’ ἐστὶν αὕτη πανδοχεῖα ἔχουσα καὶ ζεστῶν ὑδάτων ἐκβολάσ, τὰσ μὲν ἐν τῷ ποταμῷ Μαιάνδρῳ τὰσ δ’ ὑπὲρ τοῦ χείλουσ. καὶ δή ποτέ φασι πορνοβοσκὸν αὐλισθέντα ἐν τοῖσ πανδοχείοισ σὺν πολλῷ πλήθει γυναικῶν νύκτωρ γενομένου σεισμοῦ συναφανισθῆναι πάσαισ. σχεδὸν δέ τι καὶ πᾶσα εὔσειστόσ ἐστιν ἡ περὶ τὸν Μαίανδρον χώρα καὶ ὑπόνομοσ πυρί τε καὶ ὕδατι μέχρι τῆσ μεσογαίασ. διατέτακε γὰρ ἀπὸ τῶν πεδίων ἀρξαμένη πᾶσα ἡ τοιαύτη κατασκευὴ τῆσ χώρασ εἰσ τὰ Χαρώνια, τό τε ἐν Ιἑραπόλει καὶ τὸ ἐν Ἀχαράκοισ τῆσ Νυσαί̈δοσ καὶ τὸ περὶ Μαγνησίαν καὶ Μυοῦντα· εὔθρυπτόσ τε γάρ ἐστιν ἡ γῆ καὶ ψαθυρὰ πλήρησ τε ἁλμυρίδων καὶ εὐεκπύρωτόσ ἐστι· τάχα δὲ καὶ ὁ Μαίανδροσ διὰ τοῦτο σκολιὸσ ὅτι πολλὰσ μεταπτώσεισ λαμβάνει τὸ ῥεῖθρον, καὶ πολλὴν χοῦν κατάγων ἄλλοτ’ ἄλλῳ μέρει τῶν αἰγιαλῶν προστίθησι· τὸ δὲ πρὸσ τὸ πέλαγοσ βιασάμενοσ ἐξωθεῖ. καὶ δὴ καὶ τὴν Πριήνην ἐπὶ θαλάττῃ πρότερον οὖσαν μεσόγεων πεποίηκε τετταράκοντα σταδίων προσχώματι. καὶ ἡ Κατακεκαυμένη δέ, ἥπερ ὑπὸ Λυδῶν καὶ Μυσῶν κατέχεται, διὰ τοιαῦτά τινα τῆσ προσηγορίασ τετύχηκε ταύτησ·

ἥ τε Φιλαδέλφεια, ἡ πρὸσ αὐτῇ πόλισ, οὐδὲ τοὺσ τοίχουσ ἔχει πιστούσ, ἀλλὰ καθ’ ἡμέραν τρόπον τινὰ σαλεύονται καὶ διίστανται διατελοῦσι δὲ προσέχοντεσ τοῖσ πάθεσι τῆσ γῆσ καὶ ἀρχιτεκτονοῦντεσ πρὸσ αὐτά. καὶ τῶν ἄλλων δὲ πόλεων Ἀπάμεια μὲν καὶ πρὸ τῆσ Μιθριδάτου στρατείασ ἐσείσθη πολλάκισ, καὶ ἔδωκεν ἐπελθὼν ὁ βασιλεὺσ ἑκατὸν τάλαντα εἰσ ἐπανόρθωσιν, ὁρῶν ἀνατετραμμένην τὴν πόλιν. λέγεται δὲ καὶ ἐπ’ Ἀλεξάνδρου παραπλήσια συμβῆναι· διόπερ εἰκόσ ἐστι καὶ τὸν Ποσειδῶ τιμᾶσθαι παρ’ αὐτοῖσ καίπερ μεσογαίοισ οὖσι, καὶ ἀπὸ Κελαινοῦ τοῦ Ποσειδῶνοσ ἐκ Κελαινοῦσ, μιᾶσ τῶν Δαναί̈δων, γενομένου κεκλῆσθαι τὴν πόλιν ἐπώνυμον, ἢ διὰ τῶν λίθων τὴν ἀπὸ τῶν ἐκπυρώσεων μελανίαν. καὶ τὰ περὶ Σίπυλον δὲ καὶ τὴν ἀνατροπὴν αὐτοῦ μῦθον οὐ δεῖ τίθεσθαι· καὶ γὰρ νῦν τὴν Μαγνησίαν τὴν ὑπ’ αὐτῷ κατέβαλον σεισμοί, ἡνίκα καὶ Σάρδεισ καὶ τῶν ἄλλων τὰσ ἐπιφανεστάτασ κατὰ πολλὰ μέρη διελυμήναντο· ἐπηνώρθωσε δ’ ὁ ἡγεμὼν χρήματα ἐπιδούσ, καθάπερ καὶ πρότερον ἐπὶ τῆσ γενομένησ συμφορᾶσ Τραλλιανοῖσ ἡνίκα τὸ γυμνάσιον καὶ ἄλλα μέρη συνέπεσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ τούτοισ καὶ Λαοδικεῦσιν. ἀκούειν δ’ ἔστι καὶ τῶν παλαιῶν συγγραφέων οἱᾶ́ φησιν ὁ τὰ Λύδια συγγράψασ Ξάνθοσ, διηγούμενοσ οἱαῖ μεταβολαὶ κατέσχον πολλάκισ τὴν χώραν ταύτην, ὧν ἐμνήσθημέν που καὶ ἐν τοῖσ πρόσθεν.

καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ τὸν Τυφῶνα πάθη ἐνταῦθα μυθεύουσι καὶ τοὺσ Ἀρίμουσ, καὶ τὴν Κατακεκαυμένην ταύτην εἶναί φασιν· οὐκ ὀκνοῦσι δὲ καὶ τὰ μεταξὺ Μαιάνδρου καὶ Λυδῶν ἅπανθ’ ὑπονοεῖν τοιαῦτα καὶ διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν λιμνῶν καὶ ποταμῶν καὶ τοὺσ πολλαχοῦ κευθμῶνασ τῆσ γῆσ. ἡ δὲ μεταξὺ Λαοδικείασ καὶ Ἀπαμείασ λίμνη καὶ βορβορώδη καὶ ὑπονόμου τὴν ἀποφορὰν ἔχει πελαγία οὖσα· φασὶ δὲ καὶ δίκασ εἶναι τῷ Μαιάνδρῳ μεταφέροντι τὰσ χώρασ ὅταν περικρουσθῶσιν οἱ ἀγκῶνεσ, ἁλόντοσ δὲ τὰσ ζημίασ ἐκ τῶν πορθμικῶν διαλύεσθαι τελῶν. μεταξὺ δὲ τῆσ Λαοδικείασ καὶ τῶν Καρούρων ἱερὸν ἔστι Μηνὸσ Κάρου καλούμενον τιμώμενον ἀξιολόγωσ.

συνέστη δὲ καθ’ ἡμᾶσ διδασκαλεῖον Ἡροφιλείων ἰατρῶν μέγα ὑπὸ Ζεύξιδοσ, καὶ μετὰ ταῦτα Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλαλήθουσ, καθάπερ ἐπὶ τῶν πατέρων τῶν ἡμετέρων ἐν Σμύρνῃ τὸ τῶν Ἐρασιστρατείων ὑπὸ Ἱκεσίου· νῦν δὲ οὐχ ὁμοίωσ ἔτι συμμένει. λέγεται δέ τινα φῦλα Φρύγια οὐδαμοῦ δεικνύμενα, ὥσπερ οἱ Βερέκυντεσ.

καὶ Ἀλκμὰν λέγει Φρύγιον ηὔλησε μέλοσ τὸ Κερβήσιον. καὶ βόθυνόσ τισ λέγεται Κερβήσιοσ ἔχων ὀλεθρίουσ ἀποφοράσ· ἀλλ’ οὗτόσ γε δείκνυται, οἱ δ’ ἄνθρωποι οὐκέθ’ οὕτω λέγονται. Αἰσχύλοσ δὲ συγχεῖ ἐν τῇ Νιόβῃ· φησὶ γὰρ ἐκείνη μνησθήσεσθαι τῶν περὶ Τάνταλον οἷσ ἐν Ἰδαίῳ πάγῳ Διὸσ πατρῴου βωμόσ ἐστι καὶ πάλιν Σίπυλον Ἰδαίαν ἀνὰ χθόνα. καὶ ὁ Τάνταλοσ λέγει σπείρω δ’ ἄρουραν δώδεχ’ ἡμερῶν ὁδόν, Βερέκυντα χῶρον, ἔνθ’ Ἀδραστείασ ἕδοσ Ἴδη τε μυκηθμοῖσι καὶ βρυχήμασι βρέμουσι μήλων, πᾶν τ’ ἐρέχθειον πέδον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION