Strabo, Geography, Book 12, chapter 7

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 7)

συναφεῖσ δ’ εἰσὶ τούτοισ οἵ τε ἄλλοι Πισίδαι καὶ οἱ Σελγεῖσ, οἵπερ εἰσὶν ἀξιολογώτατοι τῶν Πισιδῶν. τὸ μὲν οὖν πλέον αὐτῶν μέροσ τὰσ ἀκρωρείασ τοῦ Ταύρου κατέχει, τινὲσ δὲ καὶ ὑπὲρ Σίδησ καὶ Ἀσπένδου Παμφυλικῶν πόλεων κατέχουσι γεώλοφα χωρία ἐλαιόφυτα πάντα, τὰ δ’ ὑπὲρ τούτων ἤδη ὀρεινά, Κατεννεῖσ ὅμοροι Σελγεῦσι καὶ Ὁμοναδεῦσι, Σαγαλασσεῖσ δ’ ἐπὶ τὰ ἐντὸσ τὰ πρὸσ τῇ Μιλυάδι. φησὶ δ’ Ἀρτεμίδωροσ τῶν Πισιδῶν πόλεισ εἶναι Σέλγην Σαγαλασσὸν Πετνηλισσὸν Ἄδαδα Τυμβριάδα Κρῆμναν Πιτυασσὸν Ἄμβλαδα Ἀνάβουρα Σίνδα Αἀρασσὸν Ταρβασσὸν Τερμησσόν·

τούτων δ’ οἱ μέν εἰσι τελέωσ ὀρεινοί, οἱ δὲ καὶ μέχρι τῶν ὑπωρειῶν καθήκοντεσ ἐφ’ ἑκάτερα, ἐπί τε τὴν Παμφυλίαν καὶ τὴν Μιλυάδα, Φρυξὶ καὶ Λυδοῖσ καὶ Καρσὶν ὅμοροι, πᾶσιν εἰρηνικοῖσ ἔθνεσι καίπερ προσβόρροισ οὖσιν. οἱ δὲ Πάμφυλοι πολὺ τοῦ Κιλικίου φύλου μετέχοντεσ οὐ τελέωσ ἀφεῖνται τῶν λῃστρικῶν ἔργων, οὐδὲ τοὺσ ὁμόρουσ ἐῶσι καθ’ ἡσυχίαν ζῆν καίπερ τὰ νότια μέρη τῆσ ὑπωρείασ τοῦ Ταύρου κατέχοντεσ. εἰσὶ δὲ τοῖσ Φρυξὶν ὅμοροι καὶ τῇ Καρίᾳ Τάβαι καὶ Σίνδα καὶ Ἄμβλαδα, ὅθεν καὶ ὁ Ἀμβλαδεὺσ οἶνοσ ἐκφέρεται πρὸσ διαίτασ ἰατρικὰσ ἐπιτήδειοσ. τῶν δ’ οὖν ὀρεινῶν οὓσ εἶπον Πισιδῶν οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τυραννίδασ μεμερισμένοι, καθάπερ οἱ Κίλικεσ, λῃστρικῶσ ἤσκηνται·

φασὶ δ’ αὐτοῖσ τῶν Λελέγων συγκαταμιχθῆναι τινὰσ τὸ παλαιόν, πλάνητασ ἀνθρώπουσ, καὶ συμμεῖναι διὰ τὴν ὁμοιοτροπίαν αὐτόθι. Σέλγη δὲ ἐξ ἀρχῆσ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκτίσθη πόλισ, καὶ ἔτι πρότερον ὑπὸ Κάλχαντοσ· ὕστερον δὲ καθ’ αὑτὴν ἔμεινεν αὐξηθεῖσα ἐκ τοῦ πολιτεύεσθαι νομίμωσ, ὥστε καὶ δισμυρίανδρόσ ποτε εἶναι. θαυμαστὴ δ’ ἐστὶν ἡ φύσισ τῶν τόπων· ἐν γὰρ ταῖσ ἀκρωρείαισ τοῦ Ταύρου χώρα μυριάδασ τρέφειν δυναμένη σφόδρα εὔκαρπόσ ἐστιν, ὥστε καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα, νομάσ τε ἀφθόνουσ ἀνεῖσθαι παντοδαποῖσ βοσκήμασι· κύκλῳ δ’ ὑπέρκεινται δρυμοὶ ποικίλησ ὕλησ. πλεῖστοσ δ’ ὁ στύραξ φύεται παρ’ αὐτοῖσ, δένδρον οὐ μέγα ὀρθηλόν, ἀφ’ οὗ καὶ τὰ στυράκινα ἀκοντίσματα, ἐοικότα τοῖσ κρανεί̈νοισ· ἐγγίνεται δ’ ἐν τοῖσ στελέχεσι ξυλοφάγου τι σκώληκοσ εἶδοσ, ὃ μέχρι τῆσ ἐπιφανείασ διαφαγὸν τὸ ξύλον τὸ μὲν πρῶτον πιτύροισ ἢ πρίσμασιν ἐοικόσ τι ψῆγμα προχεῖ, καὶ σωρὸσ συνίσταται πρὸσ τῇ ῥίζῃ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀπολείβεταί τισ ὑγρασία δεχομένη πῆξιν ῥᾳδίαν παραπλησίαν τῇ κόμμει· ταύτησ δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ψῆγμα πρὸσ τῇ ῥίζῃ κατενεχθὲν ἀναμίγνυται τούτῳ τε καὶ τῇ γῇ, πλὴν ὅσον ἐπιπολῆσ συστὰν διαμένει καθαρόν, τὸ δ’ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ στελέχουσ καθ’ ἣν ῥεῖ πήττεται, καὶ τοῦτο καθαρόν· ποιοῦσι δὲ καὶ ἐκ τοῦ μὴ καθαροῦ μῖγμα ξυλομιγέσ τι καὶ γεωμιγέσ, εὐωδέστερον τοῦ καθαροῦ, τῇ δ’ ἄλλῃ δυνάμει λειπόμενον λανθάνει δὲ τοὺσ πολλούσ, ᾧ πλείστῳ χρῶνται θυμιάματι οἱ δεισιδαίμονεσ. ἐπαινεῖται δὲ καὶ ἡ Σελγικὴ ἶρισ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆσ ἄλειμμα. ἔχει δ’ ὀλίγασ προσβάσεισ τὰ περὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τὴν Σελγέων, ὀρεινὴν κρημνῶν καὶ χαραδρῶν οὖσαν πλήρη, ἃσ ποιοῦσιν ἄλλοι τε ποταμοὶ καὶ ὁ Εὐρυμέδων καὶ ὁ Κέστροσ ἀπὸ τῶν Σελγικῶν ὀρῶν εἰσ τὴν Παμφυλίαν ἐκπίπτοντεσ θάλατταν· γέφυραι δ’ ἐπίκεινται ταῖσ ὁδοῖσ. διὰ δὲ τὴν ἐρυμνότητα οὔτε πρότερον οὔθ’ ὕστερον οὐδ’ ἅπαξ οἱ Σελγεῖσ ἐπ’ ἄλλοισ ἐγένοντο, ἀλλὰ τὴν μὲν ἄλλην χώραν ἀδεῶσ ἐκαρποῦντο, ὑπὲρ δὲ τῆσ κάτω τῆσ τε ἐν τῇ Παμφυλίᾳ καὶ τῆσ ἐντὸσ τοῦ Ταύρου διεμάχοντο πρὸσ τοὺσ βασιλέασ ἀεί· πρὸσ δὲ τοὺσ Ῥωμαίουσ ἐπὶ τακτοῖσ τισι κατεῖχον τὴν χώραν· πρὸσ Ἀλέξανδρον δὲ πρεσβευσάμενοι δέχεσθαι τὰ προστάγματα εἶπον κατὰ φιλίαν· νῦν δὲ ὑπήκοοι τελέωσ γεγόνασι, καί εἰσιν ἐν τῇ ὑπὸ Ἀμύντᾳ τεταγμένῃ πρότερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION