Strabo, Geography, Book 12, chapter 6

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 6)

ἥ τε δὴ Τάττα τοιαύτη ἐστί, καὶ τὰ περὶ Ὀρκαόρκουσ καὶ Πιτνισσὸν καὶ τὰ τῶν Λυκαόνων ὀροπέδια ψυχρὰ καὶ ψιλὰ καὶ ὀναγρόβοτα, ὑδάτων δὲ σπάνισ πολλή· ἔστι δὲ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν φρουρίων τούτων ἑκατὸν εἴκοσί που στάδιοι. ὅπου δὲ καὶ εὑρεῖν δυνατόν, βαθύτατα φρέατα τῶν πάντων, καθάπερ ἐν Σοάτροισ, ὅπου καὶ πιπράσκεται τὸ ὕδωρ ἔστι δὲ κωμόπολισ Γαρσαούρων πλησίον· ὅμωσ δὲ καίπερ ἄνυδροσ οὖσα ἡ χώρα πρόβατα ἐκτρέφει θαυμαστῶσ, τραχείασ δὲ ἐρέασ, καί τινεσ ἐξ αὐτῶν τούτων μεγίστουσ πλούτουσ ἐκτήσαντο· Ἀμύντασ δ’ ὑπὲρ τριακοσίασ ἔσχε ποίμνασ ἐν τοῖσ τόποισ τούτοισ. εἰσὶ δὲ καὶ λίμναι, Κάραλισ μὲν ἡ μείζων ἡ δ’ ἐλάττων Τρωγῖτισ. ἐνταῦθα δέ που καὶ τὸ Ἰκόνιον ἔστι, πολίχνιον εὖ συνῳκισμένον καὶ χώραν εὐτυχεστέραν ἔχον τῆσ λεχθείσησ ὀναγροβότου· τοῦτο δ’ εἶχε Πολέμων. πλησιάζει δ’ ἤδη τούτοισ τοῖσ τόποισ ὁ Ταῦροσ ὁ τὴν Καππαδοκίαν ὁρίζων καὶ τὴν Λυκαονίαν πρὸσ τοὺσ ὑπερκειμένουσ Κίλικασ τοὺσ Τραχειώτασ. Λυκαόνων τε καὶ Καππαδόκων ὁρ́ιόν ἐστι τὸ μεταξὺ Κοροπασσοῦ κώμησ Λυκαόνων, καὶ Γαρσαούρων πολιχνίου Καππαδόκων· τῆσ δὲ Λυκαονίασ ἐστὶ καὶ ἡ Ἰσαυρικὴ πρὸσ αὐτῷ τῷ Ταύρῳ ἡ τὰ Ἴσαυρα ἔχουσα κώμασ δύο ὁμωνύμουσ, τὴν μὲν παλαιὰν καλουμένην, τὴν δὲ νέαν, εὐερκῆ·

ὑπήκοοι δ’ ἦσαν ταύταισ καὶ ἄλλαι κῶμαι συχναί, λῃστῶν δ’ ἅπασαι κατοικίαι. παρέσχον δὲ καὶ Ῥωμαίοισ πράγματα καὶ τῷ Ἰσαυρικῷ προσαγορευθέντι Πουβλίῳ Σερβιλίῳ, ὃν ἡμεῖσ εἴδομεν, ὃσ καὶ ταῦτα ὑπέταξε Ῥωμαίοισ καὶ τὰ πολλὰ τῶν πειρατῶν ἐρύματα ἐξεῖλε τὰ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ. τῆσ δ’ Ἰσαυρικῆσ ἔστιν ἐν πλευραῖσ ἡ Δέρβη, μάλιστα τῇ Καππαδοκίᾳ ἐπιπεφυκὸσ τοῦ Ἀντιπάτρου τυραννεῖον τοῦ Δερβήτου·

τοῦ δ’ ἦν καὶ τὰ Λάρανδα· ἐφ’ ἡμῶν δὲ καὶ τὰ Ἴσαυρα καὶ τὴν Δέρβην Ἀμύντασ εἶχεν, ἐπιθέμενοσ τῷ Δερβήτῃ καὶ ἀνελὼν αὐτόν, τὰ δ’ Ἴσαυρα παρὰ τῶν Ῥωμαίων λαβών· καὶ δὴ βασίλειον ἑαυτῷ κατεσκεύαζεν ἐνταῦθα, τὴν παλαιὰν Ἴσαυραν ἀνατρέψασ. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χωρίῳ καινὸν τεῖχοσ οἰκοδομῶν οὐκ ἔφθη συντελέσασ, ἀλλὰ διέφθειραν αὐτὸν οἱ Κίλικεσ ἐμβαλόντα εἰσ τοὺσ Ὁμοναδεῖσ καὶ ἐξ ἐνέδρασ ληφθέντα. τὴν γὰρ Ἀντιόχειαν ἔχων τὴν πρὸσ τῇ Πισιδίᾳ μέχρι Ἀπολλωνιάδοσ τῆσ πρὸσ Ἀπαμείᾳ τῇ Κιβωτῷ καὶ τῆσ Παρωρείου τινὰ καὶ τὴν Λυκαονίαν ἐπειρᾶτο τοὺσ ἐκ τοῦ Ταύρου κατατρέχοντασ Κίλικασ καὶ Πισίδασ τὴν χώραν ταύτην Φρυγῶν οὖσαν ἐξαιρεῖν, καὶ πολλὰ χωρία ἐξεῖλεν ἀπόρθητα πρότερον ὄντα, ὧν καὶ Κρῆμνα·

τὸ δὲ Σανδάλιον οὐδ’ ἐνεχείρησε βίᾳ προσάγεσθαι, μεταξὺ κείμενον τῆσ τε Κρήμνησ καὶ Σαγαλασσοῦ. τὴν μὲν οὖν Κρῆμναν ἄποικοι Ῥωμαίων ἔχουσιν, ἡ Σαγαλασσὸσ δ’ ἐστὶν ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι τῶν Ῥωμαίων ὑφ’ ᾧ καὶ ἡ Ἀμύντου βασιλεία πᾶσα·

διέχει δ’ Ἀπαμείασ ἡμέρασ ὁδόν, κατάβασιν ἔχουσα σχεδόν τι καὶ τριάκοντα σταδίων ἀπὸ τοῦ ἐρύματοσ· καλοῦσι δ’ αὐτὴν καὶ Σελγησσόν· ταύτην δὲ τὴν πόλιν καὶ Ἀλέξανδροσ εἷλεν. ὁ δ’ οὖν Ἀμύντασ τὴν μὲν Κρῆμναν εἷλεν, εἰσ δὲ τοὺσ Ὁμοναδέασ παρελθών, οἳ ἐνομίζοντο ἀληπτότατοι, καὶ καταστὰσ ἤδη κύριοσ τῶν πλείστων χωρίων ἀνελὼν καὶ τὸν τύραννον αὐτῶν ἐξ ἀπάτησ ἐλήφθη διὰ τῆσ τοῦ τυράννου γυναικόσ. καὶ τοῦτον μὲν ἐκεῖνοι διέφθειραν, ἐκείνουσ δὲ Κυρίνιοσ ἐξεπόρθησε λιμῷ καὶ τετρακισχιλίουσ ἄνδρασ ἐζώγρησε καὶ συνῴκισεν εἰσ τὰσ ἐγγὺσ πόλεισ, τὴν δὲ χώραν ἀπέλιπεν ἔρημον τῶν ἐν ἀκμῇ. ἔστι δὲ ἐν ὑψηλοῖσ τοῦ Ταύρου μέρεσι, κρημνοῖσ ἀποτόμοισ σφόδρα καὶ τὸ πλέον ἀβάτοισ, ἐν μέσῳ κοῖλον καὶ εὔγεων πεδίον εἰσ αὐλῶνασ πλείουσ διῃρημένον· τοῦτο δὲ γεωργοῦντεσ ᾤκουν ἐν ταῖσ ὑπερκειμέναισ ὀφρύσιν ἢ σπηλαίοισ, τὰ πολλὰ δ’ ἔνοπλοι ἦσαν καὶ κατέτρεχον τὴν ἀλλοτρίαν ἔχοντεσ ὄρη τειχίζοντα τὴν χώραν αὐτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION