Strabo, Geography, Book 12, chapter 4

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 4)

τὴν δὲ Βιθυνίαν ἀπὸ μὲν τῆσ ἀνατολῆσ ὁρίζουσι Παφλαγόνεσ τε καὶ Μαριανδυνοὶ καὶ τῶν Ἐπικτήτων τινέσ, ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων ἡ Ποντικὴ θάλαττα ἡ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Σαγγαρίου μέχρι τοῦ στόματοσ τοῦ κατὰ Βυζάντιον καὶ Χαλκηδόνα, ἀπὸ δὲ δύσεωσ ἡ Προποντίσ, πρὸσ νότον δ’ ἥ τε Μυσία καὶ ἡ ἐπίκτητοσ καλουμένη Φρυγία, ἡ δ’ αὐτὴ καὶ Ἑλλησποντιακὴ Φρυγία καλουμένη. ταύτησ δ’ ἐπὶ μὲν τῷ στόματι τοῦ Πόντου Χαλκηδὼν ἵδρυται, Μεγαρέων κτίσμα, καὶ κώμη Χρυσόπολισ καὶ τὸ ἱερὸν τὸ Χαλκηδόνιον, ἔχει δ’ ἡ χώρα μικρὸν ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ κρήνην Ἀζαριτίαν, τρέφουσαν κροκοδείλουσ μικρούσ·

ἔπειτ’ ἐκδέχεται τὴν τῶν Χαλκηδονίων ᾐόνα ὁ Ἀστακηνὸσ καλούμενοσ κόλποσ, μέροσ ὢν τῆσ Προποντίδοσ, ἐν ᾧ ἡ Νικομήδεια ἔκτισται ἐπώνυμοσ ἑνὸσ τῶν Βιθυνικῶν βασιλέων τοῦ κτίσαντοσ αὐτήν· πολλοὶ δ’ ὁμωνύμωσ ὠνομάσθησαν, καθάπερ Πτολεμαῖοι διὰ τὴν τοῦ πρώτου δόξαν. ἦν δ’ ἐν αὐτῷ τῷ κόλπῳ καὶ Ἀστακὸσ πόλισ, Μεγαρέων κτίσμα καὶ Ἀθηναίων καὶ μετὰ ταῦτα Δοιδαλσοῦ, ἀφ’ ἧσ καὶ ὁ κόλποσ ὠνομάσθη· κατεσκάφη δ’ ὑπὸ Λυσιμάχου· τοὺσ δ’ οἰκήτορασ μετήγαγεν εἰσ Νικομήδειαν ὁ κτίσασ αὐτήν. τῷ δ’ Ἀστακηνῷ κόλποσ ἄλλοσ συνεχήσ ἐστιν, εἰσέχων μᾶλλον πρὸσ ἀνίσχοντα ἥλιον, ἐν ᾧ Προυσιὰσ ἔστιν ἡ Κίοσ πρότερον ὀνομασθεῖσα·

κατέσκαψε δὲ τὴν Κίον Φίλιπποσ, ὁ Δημητρίου μὲν υἱὸσ Περσέωσ δὲ πατήρ, ἔδωκε δὲ Προυσίᾳ τῷ Ζήλα, συγκατασκάψαντι καὶ ταύτην καὶ Μύρλειαν ἀστυγείτονα πόλιν, πλησίον δὲ καὶ Προύσησ οὖσαν· ἀναλαβὼν δ’ ἐκεῖνοσ ἐκ τῶν ἐρειπίων αὐτὰσ ἐπωνόμασεν ἀφ’ ἑαυτοῦ μὲν Προυσιάδα πόλιν τὴν Κίον, τὴν δὲ Μύρλειαν Ἀπάμειαν ἀπὸ τῆσ γυναικόσ. οὗτοσ δ’ ἔστιν ὁ Προυσίασ ὁ καὶ Ἀννίβαν δεξάμενοσ ἀναχωρήσαντα δεῦρο μετὰ τὴν Ἀντιόχου ἧτταν, καὶ τῆσ ἐφ’ Ἑλλησπόντῳ Φρυγίασ ἀναστὰσ κατὰ συμβάσεισ τοῖσ Ἀτταλικοῖσ, ἣν οἱ μὲν πρότερον ἐκάλουν μικρὰν Φρυγίαν, ἐκεῖνοι δ’ ἐπίκτητον ὠνόμασαν· ὑπέρκειται δὲ τῆσ Προυσιάδοσ ὄροσ ὃ καλοῦσιν Ἀργανθώνιον. ἐνταῦθα δὲ μυθεύουσι τὸν Ὕλαν ἕνα τῶν Ἡρακλέουσ ἑταίρων συμπλεύσαντα ἐπὶ τῆσ Ἀργοῦσ αὐτῷ ἐξιόντα δὲ ἐπὶ ὑδρείαν ὑπὸ νυμφῶν ἁρπαγῆναι· Κίον δὲ καὶ τοῦτον Ἡρακλέουσ ἑταῖρον καὶ σύμπλουν ἐπανελθόντα ἐκ Κόλχων αὐτόθι καταμεῖναι καὶ κτίσαι τὴν πόλιν ἐπώνυμον αὐτοῦ. καὶ νῦν δ’ ἔτι ἑορτή τισ ἄγεται παρὰ τοῖσ Προυσιεῦσιν καὶ ὀρειβασία θιασευόντων καὶ καλούντων Ὕλαν, ὡσ ἂν κατὰ ζήτησιν τὴν ἐκείνου πεποιημένων τὴν ἐπὶ τὰσ ὕλασ ἔξοδον. πολιτευσάμενοι δὲ πρὸσ Ῥωμαίουσ οἱ Προυσιεῖσ εὐνοϊκῶσ ἐλευθερίασ ἔτυχον. οἱ δ’ Ἀπαμεῖσ ἀποικίαν ἐδέξαντο Ῥωμαίων. Προῦσα δὲ ἐπὶ τῷ Ὀλύμπῳ ἵδρυται τῷ Μυσίῳ, πόλισ εὐνομουμένη, τοῖσ τε Φρυξὶν ὅμοροσ καὶ τοῖσ Μυσοῖσ, κτίσμα Προυσίου τοῦ πρὸσ Κροῖσον πολεμήσαντοσ. διορίσαι δὲ τοὺσ ὁρ́ουσ χαλεπὸν τούσ τε Βιθυνῶν καὶ Φρυγῶν καὶ Μυσῶν καὶ ἔτι Δολιόνων τῶν περὶ Κύζικον καὶ Μυγδόνων καὶ Τρώων·

καὶ διότι μὲν εἶναι δεῖ ἕκαστον φῦλον χωρὶσ ὁμολογεῖται καὶ ἐπί γε τῶν Φρυγῶν καὶ τῶν Μυσῶν καὶ παροιμιάζονται χωρὶσ τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα, διορίσαι δὲ χαλεπόν. αἴτιον δὲ τὸ τοὺσ ἐπήλυδασ βαρβάρουσ καὶ στρατιώτασ ὄντασ μὴ βεβαίωσ κατέχειν τὴν κρατηθεῖσαν, ἀλλὰ πλανήτασ εἶναι τὸ πλέον ἐκβάλλοντασ καὶ ἐκβαλλομένουσ. ἅπαντα δὲ τὰ ἔθνη ταῦτα Θρᾴκιά τισ εἰκάζοι ἂν διὰ τὸ τὴν περαίαν νέμεσθαι τούτουσ καὶ διὰ τὸ μὴ πολὺ ἐξαλλάττειν ἀλλήλων ἑκατέρουσ. ὅμωσ δ’ ἐφ’ ὅσον εἰκάζειν οἱο͂́ν τε, τῆσ μὲν Βιθυνίασ μέσην ἄν τισ θείη καὶ τῆσ ἐκβολῆσ τοῦ Αἰσήπου τὴν Μυσίαν, ἁπτομένην τῆσ θαλάττησ καὶ διήκουσαν μέχρι τοῦ Ὀλύμπου σχεδόν τι παντόσ·

κύκλῳ δὲ τὴν Ἐπίκτητον κειμένην ἐν τῇ μεσογαία, θαλάττησ οὐδαμοῦ ἁπτομένην διατείνουσαν δὲ μέχρι τῶν ἑῴων μερῶν τῆσ Ἀσκανίασ λίμνησ τε καὶ χώρασ· ὁμωνύμωσ γὰρ τῇ λίμνῃ καὶ ἡ χώρα ἐλέγετο, καὶ ἦν αὐτῆσ τὸ μὲν Φρύγιον τὸ δὲ Μύσιον ἀπωτέρω δὲ τῆσ Τροίασ τὸ Φρύγιον. καὶ δὴ καὶ οὕτω δεκτέον τὸ παρὰ τῷ ποιητῇ ὅταν φῇ Φόρκυσ δ’ αὖ Φρύγασ ἦγε καὶ Ἀσκάνιοσ θεοειδήσ, τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίησ, τῆσ Φρυγιακῆσ, ὡσ οὔσησ ἐγγυτέρω ἄλλησ Ἀσκανίασ Μυσιακῆσ τῆσ πρὸσ τῇ νῦν Νικαίᾳ, ἧσ μέμνηται ὅταν φῇ Πάλμυν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’, υἷ’ Ἱπποτίωνοσ, Μυσῶν ἀγχεμάχων ἡγήτορα, οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίησ ἐριβώλακοσ ἦλθον ἀμοιβοί. οὐ θαυμαστὸν δ’ εἰ τῶν Φρυγῶν εἰπών τινα ἡγεμόνα Ἀσκάνιον καὶ ἐξ Ἀσκανίασ ἥκοντα, καὶ Μυσῶν τινα λέγει ἡγεμόνα Ἀσκάνιον καὶ ἐξ Ἀσκανίασ ἥκοντα· πολλὴ γὰρ ἡ ὁμωνυμία παρ’ αὐτῷ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν ποταμῶν καὶ λιμνῶν καὶ χωρίων ἐπίκλησισ. καὶ τὸν Αἴσηπον δὲ τῶν Μυσῶν ὁρ́ιον παραδίδωσιν αὐτὸσ ὁ ποιητήσ·

τὴν γὰρ ὑπὲρ τοῦ Ἰλίου παρώρειαν τῆσ Τροίασ καταλέξασ τὴν ὑπ’ Αἰνείᾳ ἣν Δαρδανίαν ἐκάλεσε, τίθησιν ἐφεξῆσ πρὸσ ἄρκτον καὶ τὴν Λυκίαν τὴν ὑπὸ Πανδάρῳ ἐν ᾗ ἡ Ζέλεια· καὶ φησίν οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδησ, ἀφνειοί, πίνοντεσ ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο Τρῶεσ. τῇ δὲ Ζελείᾳ ὑποπέπτωκε πρὸσ θαλάττῃ ἐπίταδε τοῦ Αἰσήπου τὸ τῆσ Ἀδραστείασ πεδίον καὶ Τήρεια καὶ ἡ Πιτύα καὶ καθόλου ἡ νῦν Κυζικηνὴ ἡ πρὸσ Πριάπῳ ἣν ἐφεξῆσ καταλέγει, εἶτα ἀνακάμπτει πάλιν ἐπὶ τὰ πρὸσ ἑώ μέρη καὶ τὰ ἐπέκεινα, ὥστε ἐμφαίνει τὴν μέχρι Αἰσήπου πέρασ ἡγούμενοσ τῆσ Τρῳάδοσ τὸ ἀρκτικὸν καὶ ἑῷον. ἀλλὰ μὴν μετά γε τὴν Τρῳάδα ἡ Μυσία ἐστὶ καὶ ὁ Ὄλυμποσ. Ἡ μὲν οὖν παλαιὰ μνήμη τοιαύτην τινὰ ὑπαγορεύει τὴν τῶν ἐθνῶν θέσιν. αἱ δὲ νῦν μεταβολαὶ τὰ πολλὰ ἐξήλλαξαν, ἄλλοτ’ ἄλλων ἐπικρατούντων καὶ τὰ μὲν συγχεόντων τὰ δὲ διασπώντων. καὶ γὰρ Φρύγεσ ἐπεκράτησαν καὶ Μυσοὶ μετὰ τὴν Τροίασ ἅλωσιν, εἶθ’ ὕστερον Λυδοὶ καὶ μετ’ ἐκείνων Αἰολεῖσ καὶ Ιὤνεσ, ἔπειτα Πέρσαι καὶ Μακεδόνεσ, τελευταῖοι δὲ Ῥωμαῖοι, ἐφ’ ὧν ἤδη καὶ τὰσ διαλέκτουσ καὶ τὰ ὀνόματα ἀποβεβλήκασιν οἱ πλεῖστοι, γεγονότοσ ἑτέρου τινὸσ μερισμοῦ τῆσ χώρασ, οὗ μᾶλλον φροντίσαι δεῖ τὰ νῦν οἷ’ ἔστι λέγοντασ, τῇ δὲ ἀρχαιολογίᾳ μετρίωσ προσέχοντασ. ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ τῆσ Βιθυνίασ τό τε Βιθύνιον ἔστιν ὑπερκείμενον τοῦ Τιείου καὶ ἔχον τὴν περὶ Σάλωνα χώραν ἀρίστην βουβοσίοισ, ὅθεν ἐστὶν ὁ Σαλωνίτησ τυρόσ, καὶ Νίκαια ἡ μητρόπολισ τῆσ Βιθυνίασ ἐπὶ τῇ Ἀσκανίᾳ λίμνῃ περίκειται δὲ κύκλῳ πεδίον μέγα καὶ σφόδρα εὔδαιμον, οὐ πάνυ δὲ ὑγιεινὸν τοῦ θέρουσ, κτίσμα Ἀντιγόνου μὲν πρῶτον τοῦ Φιλίππου, ὃσ αὐτὴν Ἀντιγόνειαν προσεῖπεν, εἶτα Λυσιμάχου, ὃσ ἀπὸ τῆσ γυναικὸσ μετωνόμασε Νίκαιαν·

ἦν δ’ αὕτη θυγάτηρ Ἀντιπάτρου. ἔστι δὲ τῆσ πόλεωσ ἑκκαιδεκαστάδιοσ ὁ περίβολοσ ἐν τετραγώνῳ σχήματι· ἔστι δὲ καὶ τετράπυλοσ ἐν πεδίῳ κείμενοσ ἐρρυμοτομημένοσ πρὸσ ὀρθὰσ γωνίασ, ὥστ’ ἀφ’ ἑνὸσ λίθου κατὰ μέσον ἱδρυμένου τὸ γυμνάσιον τὰσ τέτταρασ ὁρᾶσθαι πύλασ. μικρὸν δ’ ὑπὲρ τῆσ Ἀσκανίασ λίμνησ Ὀτροία πολίχνη, πρὸσ τοῖσ ὁρ́οισ ἤδη τῆσ Βιθυνίασ τοῖσ πρὸσ ἑώ· εἰκάζουσι δ’ ἀπὸ Ὀτρέωσ Ὀτροίαν καλεῖσθαι. ὅτι δ’ ἦν κατοικία Μυσῶν ἡ Βιθυνία πρῶτον μαρτυρήσει Σκύλαξ ὁ Καρυανδεὺσ φήσασ περιοικεῖν τὴν Ἀσκανίαν λίμνην Φρύγασ καὶ Μυσούσ, ἔπειτα Διονύσιοσ ὁ τὰσ κτίσεισ συγγράψασ, ὃσ τὰ κατὰ Χαλκηδόνα καὶ Βυζάντιον στενά, ἃ νῦν Θρᾴκιοσ Βόσποροσ καλεῖται, πρότερόν φησι Μύσιον Βόσπορον προσαγορεύεσθαι·

τοῦτο δ’ ἄν τισ καὶ τοῦ Θρᾷκασ εἶναι τοὺσ Μυσοὺσ μαρτύριον θείη· ὅ τε Εὐφορίων Μυσοῖο παρ’ ὕδασιν Ἀσκανίοιο λέγων, καὶ ὁ Αἰτωλὸσ Ἀλέξανδροσ οἳ καὶ ἐπ’ Ἀσκανίων δώματ’ ἔχουσι ῥοῶν λίμνησ Ἀσκανίησ ἐπὶ χείλεσιν, ἔνθα Δολίων υἱὸσ Σιληνοῦ νάσσατο καὶ Μελίησ τὸ αὐτὸ ἐκμαρτυροῦσιν, οὐδαμοῦ τῆσ Ἀσκανίασ λίμνησ εὑρισκομένησ ἀλλ’ ἐνταῦθα μόνον. ἄνδρεσ δ’ ἀξιόλογοι κατὰ παιδείαν γεγόνασιν ἐν τῇ Βιθυνίᾳ Ξενοκράτησ τε ὁ φιλόσοφοσ καὶ Διονύσιοσ ὁ διαλεκτικὸσ καὶ Ἵππαρχοσ καὶ Θεοδόσιοσ καὶ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ μαθηματικοὶ Κλεοχάρησ τε ῥήτωρ ὅ τε Μυρλεανὸσ Ἀσκληπιάδησ γραμματικὸσ ἰατρόσ τε ὁ Προυσιεύσ.

πρὸσ νότον δ’ εἰσὶ τοῖσ Βιθυνοῖσ οἱ περὶ τὸν Ὄλυμπον Μυσοὶ οὓσ Ὀλυμπηνοὺσ καλοῦσί τινεσ, οἱ δ’ Ἑλλησποντίουσ καὶ ἡ ἐφ’ Ἑλλησπόντῳ Φρυγία, τοῖσ δὲ Παφλαγόσι Γαλάται·

ἀμφοτέρων τε τούτων ἔτι πρὸσ νότον ἡ μεγάλη Φρυγία καὶ Λυκαονία μέχρι τοῦ Ταύρου τοῦ Κιλικίου καὶ τοῦ Πισιδικοῦ. ἐπεὶ δὲ τὰ τῇ Παφλαγονίᾳ συνεχῆ παράκειται τῷ Πόντῳ καὶ τῇ Καππαδοκίᾳ καὶ τοῖσ ἤδη περιωδευμένοισ ἔθνεσιν, οἰκεῖον ἂν εἰή τὰ τούτοισ γειτονοῦντα μέρη προσαποδοῦναι πρῶτον, ἔπειτα τοὺσ ἑξῆσ τόπουσ παραδεῖξαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION