Strabo, Geography, Book 12, chapter 2

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 2)

ἔστι δ’ ἡ μὲν Μελιτηνὴ παραπλησία τῇ Κομμαγηνῇ· πᾶσα γάρ ἐστι τοῖσ ἡμέροισ δένδροισ κατάφυτοσ, μόνη τῆσ ἄλλησ Καππαδοκίασ, ὥστε καὶ ἔλαιον φέρειν καὶ τὸν Μοναρίτην οἶνον τοῖσ Ἑλληνικοῖσ ἐνάμιλλον· ἀντίκειται δὲ τῇ Σωφηνῇ, μέσον ἔχουσα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ αὐτὴ καὶ ἡ Κομμαγηνὴ ὅμοροσ οὖσα. ἔστι δὲ φρούριον ἀξιόλογον τῶν Καππαδόκων ἐν τῇ περαίᾳ Τόμισα· τοῦτο δ’ ἐπράθη μὲν τῷ Σωφηνῷ ταλάντων ἑκατόν, ὕστερον δὲ ἐδωρήσατο Λεύκολλοσ τῷ Καππάδοκι συστρατεύσαντι ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸσ Μιθριδάτην πόλεμον. ἡ δὲ Καταονία πλατὺ καὶ κοῖλόν ἐστι πεδίον πάμφορον πλὴν τῶν ἀειθαλῶν.

περίκειται δ’ ὄρη ἄλλα τε καὶ Ἀμανὸσ ἐκ τοῦ πρὸσ νότον μέρουσ ἀπόσπασμα ὂν τοῦ Κιλικίου Ταύρου, καὶ ὁ Ἀντίταυροσ εἰσ τἀναντία ἀπερρωγώσ. ὁ μὲν γὰρ Ἀμανὸσ ἐπὶ τὴν Κιλικίαν καὶ τὴν Συριακὴν ἐκτείνεται θάλατταν πρὸσ τὴν ἑσπέραν ἀπὸ τῆσ Καταονίασ καὶ τὸν νότον· τῇ δὲ τοιαύτῃ διαστάσει περικλείει τὸν Ἰσσικὸν κόλπον ἅπαντα καὶ τὰ μεταξὺ τῶν Κιλίκων πεδία πρὸσ τὸν Ταῦρον· ὁ δ’ Ἀντίταυροσ ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ ἐγκέκλιται καὶ μικρὸν ἐπιλαμβάνει τῶν ἀνατολῶν, εἶτ’ εἰσ τὴν μεσόγαιαν τελευτᾷ. ἐν δὲ τῷ Ἀντιταύρῳ τούτῳ βαθεῖσ καὶ στενοί εἰσιν αὐλῶνεσ, ἐν οἷσ ἵδρυται τὰ Κόμανα καὶ τὸ τῆσ Ἐνυοῦσ ἱερὸν ἣν ἐκεῖνοι Μᾶ ὀνομάζουσι·

πόλισ δ’ ἐστὶν ἀξιόλογοσ, πλεῖστον μέντοι τὸ τῶν θεοφορήτων πλῆθοσ καὶ τὸ τῶν ἱεροδούλων ἐν αὐτῇ. Κατάονεσ δέ εἰσιν οἱ ἐνοικοῦντεσ, ἄλλωσ μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ τεταγμένοι, τοῦ δὲ ἱερέωσ ὑπακούοντεσ τὸ πλέον· ὁ δὲ τοῦ θ’ ἱεροῦ κύριόσ ἐστι καὶ τῶν ἱεροδούλων, οἳ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπιδημίαν πλείουσ ἦσαν τῶν ἑξακισχιλίων, ἄνδρεσ ὁμοῦ γυναιξί. πρόσκειται δὲ τῷ ἱερῷ καὶ χώρα πολλή, καρποῦται δ’ ὁ ἱερεὺσ τὴν πρόσοδον, καὶ ἔστιν οὗτοσ δεύτεροσ κατὰ τιμὴν ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ μετὰ τὸν βασιλέα· ὡσ δ’ ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ αὐτοῦ γένουσ ἦσαν οἱ ἱερεῖσ τοῖσ βασιλεῦσι. τὰ δὲ ἱερὰ ταῦτα δοκεῖ Ὀρέστησ μετὰ τῆσ ἀδελφῆσ Ἰφιγενείασ κομίσαι δεῦρο ἀπὸ τῆσ Ταυρικῆσ Σκυθίασ, τὰ τῆσ Ταυροπόλου Ἀρτέμιδοσ, ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν πένθιμον κόμην ἀποθέσθαι, ἀφ’ ἧσ καὶ τοὔνομα τῇ πόλει. διὰ μὲν οὖν τῆσ πόλεωσ ταύτησ ὁ Σάροσ ῥεῖ ποταμόσ, καὶ διὰ τῶν συναγκειῶν τοῦ Ταύρου διεκπεραιοῦται πρὸσ τὰ τῶν Κιλίκων πεδία καὶ τὸ ὑποκείμενον πέλαγοσ. διὰ δὲ τῆσ Καταονίασ ὁ Πύραμοσ, πλωτόσ, ἐκ μέσου τοῦ πεδίου τὰσ πηγὰσ ἔχων·

καθὸ καὶ Ἡρόδοτοσ μὲν δῶρον τοῦ ποταμοῦ τὴν Αἴγυπτον εἶπεν, ὁ ποιητὴσ δὲ τὴν Φάρον πελαγίαν ὑπάρξαι πρότερον οὐχ ὡσ νυνὶ πρόσγειον οὖσαν τῇ Αἰγύπτῳ. ἔστι δὲ βόθροσ ἀξιόλογοσ, δι’ οὗ καθορᾶν ἔστι τὸ ὕδωρ ὑποφερόμενον κρυπτῶσ μέχρι πολλοῦ διαστήματοσ ὑπὸ γῆσ, εἶτ’ ἀνατέλλον εἰσ τὴν ἐπιφάνειαν· τῷ δὲ καθιέντι ἀκόντιον ἄνωθεν εἰσ τὸν βόθρον ἡ βία τοῦ ὕδατοσ ἀντιπράττει τοσοῦτον ὥστε μόλισ βαπτίζεσθαι· ἀπλέτῳ δὲ βάθει καὶ πλάτει πολὺσ ἐνεχθεὶσ ἐπειδὰν συνάψῃ τῷ Ταύρῳ, παράδοξον λαμβάνει τὴν συναγωγήν· παράδοξοσ δὲ καὶ ἡ διακοπὴ τοῦ ὄρουσ ἐστὶ δι’ ἧσ ἄγεται τὸ ῥεῖθρον· καθάπερ γὰρ ἐν ταῖσ ῥῆγμα λαβούσαισ πέτραισ καὶ σχισθείσαισ δίχα τὰσ κατὰ τὴν ἑτέραν ἐξοχὰσ ὁμολόγουσ εἶναι συμβαίνει ταῖσ κατὰ τὴν ἑτέραν εἰσοχαῖσ ὥστε κἂν συναρμοσθῆναι δύνασθαι, οὕτωσ εἴδομεν καὶ τὰσ ὑπερκειμένασ τοῦ ποταμοῦ πέτρασ ἑκατέρωθεν σχεδόν τι μέχρι τῶν ἀκρωρειῶν ἀνατεινούσασ ἐν διαστάσει δυεῖν ἢ τριῶν πλέθρων ἀντικείμενα ἐχούσασ τὰ κοῖλα ταῖσ ἐξοχαῖσ· τὸ δὲ ἔδαφοσ τὸ μεταξὺ πᾶν πέτρινον, βαθύ τι καὶ στενὸν τελέωσ, ἔχον διὰ μέσου ῥῆγμα ὥστε καὶ κύνα καὶ λαγὼ διάλλεσθαι. τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ ῥεῖθρον τοῦ ποταμοῦ ἄχρι χείλουσ πλῆρεσ, ὀχετῷ πλατεῖ προσεοικόσ, διὰ δὲ τὴν σκολιότητα καὶ τὴν ἐκ τοσούτου συναγωγὴν καὶ τὸ τῆσ φάραγγοσ βάθοσ εὐθὺσ τοῖσ πόρρωθεν προσιοῦσιν ὁ ψόφοσ βροντῇ προσπίπτει παραπλήσιοσ· διεκβαίνων δὲ τὰ ὄρη τοσαύτην κατάγει χοῦν ἐπὶ θάλατταν, τὴν μὲν ἐκ τῆσ Καταονίασ τὴν δὲ ἐκ τῶν Κιλίκων πεδίων, ὥστε ἐπ’ αὐτῷ καὶ χρησμὸσ ἐκπεπτωκὼσ φέρεται τοιοῦτοσ ἔσσεται ἐσσομένοισ, ὅτε Πύραμοσ ἀργυροδίνησ ἠιόνα προχέων ἱερὴν ἐσ Κύπρον ἵκηται παραπλήσιον γάρ τι κἀκεῖ συμβαίνει καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ Νείλου προσεξηπειροῦντοσ ἀεὶ τὴν θάλατταν τῇ προσχώσει· τρίτη δ’ ἐστὶν ἱερωσύνη Διὸσ Ἀσβαμαίου λειπομένη ταύτησ, ἀξιόλογοσ δ’ ὅμωσ.

ἐνταῦθα δ’ ἐστὶ λάκκοσ ἁλμυροῦ ὕδατοσ, ἀξιολόγου λίμνησ ἔχων περίμετρον, ὀφρύσι κλειόμενοσ ὑψηλαῖσ τε καὶ ὀρθίαισ ὥστ’ ἔχειν κατάβασιν κλιμακώδη· τὸ δ’ ὕδωρ οὔτ’ αὔξεσθαί φασιν οὔτ’ ἀπόρρυσιν ἔχειν οὐδαμοῦ φανεράν. πόλιν δ’ οὔτε τὸ τῶν Καταόνων ἔχει πεδίον οὔθ’ ἡ Μελιτηνή, φρούρια δ’ ἐρυμνὰ ἐπὶ τῶν ὀρῶν τά τε Ἀζάμορα καὶ τὸ Δάσταρκον, ὃ περιρρεῖται τῷ Καρμάλᾳ ποταμῷ.

ἔχει δὲ καὶ ἱερὸν τὸ τοῦ Κατάονοσ Ἀπόλλωνοσ καθ’ ὅλην τιμώμενον τὴν Καππαδοκίαν, ποιησαμένων ἀφιδρύματα ἀπ’ αὐτοῦ. οὐδὲ αἱ ἄλλαι στρατηγίαι πόλεισ ἔχουσι πλὴν δυεῖν· τῶν δὲ λοιπῶν στρατηγιῶν ἐν μὲν τῇ Σαργαραυσηνῇ πολίχνιόν ἐστιν Ἧρπα καὶ ποταμὸσ Καρμάλασ, ὃσ καὶ αὐτὸσ εἰσ τὴν Κιλικίαν ἐκδίδωσιν· ἐν δὲ ταῖσ ἄλλαισ ὅ τε Ἄργοσ ἔρυμα ὑψηλὸν πρὸσ τῷ Ταύρῳ, καὶ τὰ Νῶρα ὃ νῦν καλεῖται Νηροασσόσ, ἐν ᾧ Εὐμένησ πολιορκούμενοσ ἀντέσχε πολὺν χρόνον· καθ’ ἡμᾶσ δὲ Σισίνου ὑπῆρξε χρηματοφυλάκιον τοῦ ἐπιθεμένου τῇ Καππαδόκων ἀρχῇ. τούτου δ’ ἦν καὶ τὰ Κάδηνα, βασίλειον καὶ πόλεωσ κατασκευὴν ἔχον· ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁρ́ων τῶν Λυκαονικῶν τὰ Γαρσαύιρα κωμόπολισ· λέγεται δ’ ὑπάρξαι ποτὲ καὶ αὕτη μητρόπολισ τῆσ χώρασ. ἐν δὲ τῇ Μοριμηνῇ τὸ ἱερὸν τοῦ ἐν Ουἠνάσοισ Διόσ, ἱεροδούλων κατοικίαν ἔχον τρισχιλίων σχεδόν τι καὶ χώραν ἱερὰν εὔκαρπον, παρέχουσαν πρόσοδον ἐνιαύσιον ταλάντων πεντεκαίδεκα τῷ ἱερεῖ· καὶ οὗτοσ δ’ ἐστὶ διὰ βίου, καθάπερ καὶ ὁ ἐν Κομάνοισ, καὶ δευτερεύει κατὰ τιμὴν μετ’ ἐκεῖνον. δύο δὲ μόναι στρατηγίαι πόλεισ ἔχουσιν, ἡ μὲν Τυανῖτισ τὰ Τύανα ὑποπεπτωκυῖαν τῷ Ταύρῳ τῷ κατὰ τὰσ Κιλικίασ πύλασ, καθ’ ἃσ εὐπετέσταται καὶ κοινόταται πᾶσίν εἰσιν αἱ εἰσ τὴν Κιλικίαν καὶ τὴν Συρίαν ὑπερβολαί·

καλεῖται δὲ Εὐσέβεια ἡ πρὸσ τῷ Ταύρῳ . . . ἀγαθὴ δὲ καὶ πεδιὰσ ἡ πλείστη. τὰ δὲ Τύανα ἐπίκειται χώματι Σεμιράμιδοσ τετειχισμένῳ καλῶσ. οὐ πολὺ δ’ ἄπωθεν ταύτησ ἐστὶ τά τε Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα, ἔτι μᾶλλον τῷ ὄρει πλησιάζοντα πολίσματα· ὧν ἐν τοῖσ Κασταβάλοισ ἐστὶ τὸ τῆσ Περασίασ Ἀρτέμιδοσ ἱερόν, ὅπου φασὶ τὰσ ἱερείασ γυμνοῖσ τοῖσ ποσὶ δι’ ἀνθρακιᾶσ βαδίζειν ἀπαθεῖσ· κἀνταῦθα δέ τινεσ τὴν αὐτὴν θρυλοῦσιν ἱστορίαν τὴν περὶ τοῦ Ὀρέστου καὶ τῆσ Ταυροπόλου, Περασίαν κεκλῆσθαι φάσκοντεσ διὰ τὸ πέραθεν κομισθῆναι. ἐν μὲν δὴ τῇ Τυανίτιδι στρατηγίᾳ τῶν λεχθεισῶν δέκα ἔστι πόλισμα τὰ Τύανα τὰσ δ’ ἐπικτήτουσ οὐ συναριθμῶ ταύταισ, τὰ Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα καὶ τὰ ἐν τῇ τραχείᾳ Κιλικίᾳ, ἐν ᾗ τὴν Ἐλαιοῦσσαν νησίον εὔκαρπον συνέκτισεν Ἀρχέλαοσ ἀξιολόγωσ, καὶ τὸ πλέον ἐνταῦθα διέτριβεν, ἐν δὲ τῇ Κιλικίᾳ καλουμένῃ τὰ Μάζακα ἡ μητρόπολισ τοῦ ἔθνουσ· καλεῖται δ’ Εὐσέβεια καὶ αὕτη ἐπίκλησιν ἡ πρὸσ τῷ Ἀργαίῳ· κεῖται γὰρ ὑπὸ τῷ Ἀργαίῳ ὄρει πάντων ὑψηλοτάτῳ καὶ ἀνέκλειπτον χιόνι τὴν ἀκρώρειαν ἔχοντι, ἀφ’ ἧσ φασιν οἱ ἀναβαίνοντεσ οὗτοι δ’ εἰσὶν ὀλίγοι κατοπτεύεσθαι ταῖσ αἰθρίαισ ἄμφω τὰ πελάγη τό τε Ποντικὸν καὶ τὸ Ἰσσικόν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἀφυῆ πρὸσ συνοικισμὸν ἔχει πόλεωσ· ἄνυδρόσ τε γάρ ἐστι καὶ ἀνώχυροσ διὰ τὴν ὀλιγωρίαν τῶν ἡγεμόνων καὶ ἀτείχιστοσ, τάχα δὲ καὶ ἐπίτηδεσ, ἵνα μὴ ὡσ ἐρύματι πεποιθότεσ τῷ τείχει σφόδρα λῃστεύοιεν πεδίον οἰκοῦντεσ λόφουσ ὑπερδεξίουσ ἔχοντεσ καὶ ἀνεμβαλεῖσ. καὶ τὰ κύκλῳ δὲ χωρία ἔχει τελέωσ ἄφορα καὶ ἀγεώργητα καίπερ ὄντα πεδινά, ἀλλ’ ἔστιν ἀμμώδη καὶ ὑπόπετρα. μικρὸν δ’ ἔτι προϊοῦσι καὶ πυρίληπτα πεδία καὶ μεστὰ βόθρων πυρὸσ ἐπὶ σταδίουσ πολλοὺσ ὥστε πόρρωθεν ἡ κομιδὴ τῶν ἐπιτηδείων, καὶ τὸ δοκοῦν δὲ πλεονέκτημα παρακείμενον ἔχει κίνδυνον· ἀξύλου γὰρ ὑπαρχούσησ σχεδόν τι τῆσ συμπάσησ Καππαδοκίασ ὁ Ἀργαῖοσ ἔχει περικείμενον δρυμὸν ὥστε ἐγγύθεν ὁ ξυλισμὸσ πάρεστιν, ἀλλ’ οἱ ὑποκείμενοι τῷ δρυμῷ τόποι καὶ αὐτοὶ πολλαχοῦ πυρὰ ἔχουσιν, ἅμα δὲ καὶ ὕφυδροί εἰσι ψυχρῷ ὕδατι, οὔτε τοῦ πυρὸσ οὔτε τοῦ ὕδατοσ εἰσ τὴν ἐπιφάνειαν ἐκκύπτοντοσ, ὥστε καὶ ποάζειν τὴν πλείστην· ἔστι δ’ ὅπου καὶ ἑλῶδέσ ἐστι τὸ ἔδαφοσ καὶ νύκτωρ ἐξάπτονται φλόγεσ ἀπ’ αὐτοῦ. οἱ μὲν οὖν ἔμπειροι φυλαττόμενοι τὸν ξυλισμὸν ποιοῦνται, τοῖσ δὲ πολλοῖσ κίνδυνόσ ἐστι, καὶ μάλιστα τοῖσ κτήνεσιν ἐμπίπτουσιν εἰσ ἀδήλουσ βόθρουσ πυρόσ. ἔστι δὲ καὶ ποταμὸσ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ πρὸ τῆσ πόλεωσ Μέλασ καλούμενοσ, ὅσον τετταράκοντα σταδίουσ διέχων τῆσ πόλεωσ, ἐν ταπεινοτέρῳ τῆσ πόλεωσ χωρίῳ τὰσ πηγὰσ ἔχων.

ταύτῃ μὲν οὖν ἄχρηστοσ αὐτοῖσ ἐστιν οὐχ ὑπερδέξιον ἔχων τὸ ῥεῦμα, εἰσ ἕλη δὲ καὶ λίμνασ διαχεόμενοσ κακοῖ τὸν ἀέρα τοῦ θέρουσ τὸν περὶ τὴν πόλιν, καὶ τὸ λατομεῖον δὲ ποιεῖ δύσχρηστον καίπερ εὔχρηστον ὄν· πλαταμῶνεσ γὰρ εἰσίν, ἀφ’ ὧν τὴν λιθείαν ἔχειν ἄφθονον συμβαίνει τοῖσ Μαζακηνοῖσ πρὸσ τὰσ οἰκοδομίασ, καλυπτόμεναι δ’ ὑπὸ τῶν ὑδάτων αἱ πλάκεσ ἀντιπράττουσι. καὶ ταῦτα δ’ ἐστὶ τὰ ἕλη πανταχοῦ πυρίληπτα. Ἀριαράθησ δ’ ὁ βασιλεὺσ τοῦ Μέλανοσ κατά τινα στενὰ ἔχοντοσ τὴν εἰσ τὸν Ἅλυν διέξοδον ἐμφράξασ ταῦτα λίμνην πελαγίαν ἀπέδειξε τὸ πλησίον πεδίον, ἐνταῦθα δὲ νησῖδάσ τινασ ὡσ τὰσ Κυκλάδασ ἀπολαβόμενοσ διατριβὰσ ἐν αὐταῖσ ἐποιεῖτο μειρακιώδεισ· ἐκραγὲν δ’ ἀθρόωσ τὸ ἔμφραγμα ἐξέκλυσε πάλιν τὸ ὕδωρ, πληρωθεὶσ δ’ ὁ Ἅλυσ τῆσ τε τῶν Καππαδόκων πολλὴν παρέσυρε καὶ κατοικίασ καὶ φυτείασ ἠφάνισε πολλὰσ τῆσ τε τῶν Γαλατῶν τῶν τὴν Φρυγίαν ἐχόντων οὐκ ὀλίγην ἐλυμήνατο· ἀντὶ δὲ τῆσ βλάβησ ἐπράξαντο ζημίαν αὐτὸν τάλαντα τριακόσια Ῥωμαίοισ ἐπιτρέψαντεσ τὴν κρίσιν. τὸ δ’ αὐτὸ συνέβη καὶ περὶ Ἧρπα· καὶ γὰρ ἐκεῖ τὸ τοῦ Καρμάλα ῥεῦμα ἐνέφραξεν, εἶτ’ ἐκραγέντοσ τοῦ στομίου καὶ τῶν Κιλίκων τινὰ χωρία τὰ περὶ Μαλλὸν διαφθείραντοσ τοῦ ὕδατοσ, δίκασ ἔτισεν τοῖσ ἀδικηθεῖσιν. ἀφυὲσ δ’ οὖν κατὰ πολλὰ τὸ τῶν Μαζακηνῶν χωρίον ὂν πρὸσ κατοικίαν μάλιστα οἱ βασιλεῖσ ἑλέσθαι δοκοῦσιν, ὅτι τῆσ χώρασ ἁπάσησ τόποσ ἦν μεσαίτατοσ οὗτοσ τῶν ξύλα ἐχόντων ἅμα καὶ λίθον πρὸσ τὰσ οἰκοδομίασ καὶ χόρτον, οὗ πλεῖστον ἐδέοντο κτηνοτροφοῦντεσ·

τρόπον γάρ τινα στρατόπεδον ἦν αὐτοῖσ ἡ πόλισ. τὴν δ’ ἄλλην ἀσφάλειαν τὴν αὐτῶν τε καὶ σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων εἶχον ἐν τοῖσ φρουρίοισ, ἃ πολλὰ ὑπάρχει τὰ μὲν βασιλικὰ τὰ δὲ τῶν φίλων. ἀφέστηκε δὲ τὰ Μάζακα τοῦ μὲν Πόντου περὶ ὀκτακοσίουσ σταδίουσ πρὸσ νότον, τοῦ δ’ Εὐφράτου μικρὸν ἐλάττουσ ἢ διπλασίουσ, τῶν Κιλικίων δὲ πυλῶν ὁδὸν ἡμερῶν ἓξ καὶ τοῦ Κύρου στρατοπέδου διὰ Τυάνων· κατὰ μέσην δὲ τὴν ὁδὸν κεῖται τὰ Τύανα, διέχει δὲ Κυβίστρων τριακοσίουσ σταδίουσ. χρῶνται δὲ οἱ Μαζακηνοὶ τοῖσ Χαρώνδα νόμοισ, αἱρούμενοι καὶ νομῳδόν, ὅσ ἐστιν αὐτοῖσ ἐξηγητὴσ τῶν νόμων, καθάπερ οἱ παρὰ Ῥωμαίοισ νομικοί. διέθηκε δὲ φαύλωσ αὐτοὺσ Τιγράνησ ὁ Ἀρμένιοσ, ἡνίκα τὴν Καππαδοκίαν κατέδραμεν· ἅπαντασ γὰρ ἀναστάτουσ ἐποίησεν εἰσ τὴν Μεσοποταμίαν, καὶ τὰ Τιγρανόκερτα ἐκ τούτων συνῴκισε τὸ πλέον· ὕστερον δ’ ἐπανῆλθον οἱ δυνάμενοι μετὰ τὴν τῶν Τιγρανοκέρτων ἅλωσιν. μέγεθοσ δὲ τῆσ χώρασ κατὰ πλάτοσ μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ Πόντου πρὸσ τὸν Ταῦρον ὅσον χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι στάδιοι, μῆκοσ δὲ ἀπὸ τῆσ Λυκαονίασ καὶ Φρυγίασ μέχρι Εὐφράτου πρὸσ τὴν ἑώ καὶ τὴν Ἀρμενίαν περὶ τρισχιλίουσ.

ἀγαθὴ δὲ καρποῖσ, μάλιστα δὲ σίτῳ καὶ βοσκήμασι παντοδαποῖσ· νοτιωτέρα δ’ οὖσα τοῦ Πόντου ψυχροτέρα ἐστίν· ἡ δὲ Βαγαδανία καίπερ πεδιὰσ οὖσα καὶ νοτιωτάτη πασῶν ὑποπέπτωκε γὰρ τῷ Ταύρῳ μόλισ τῶν καρπίμων τι φέρει δένδρων, ὀναγροβότοσ δ’ ἐστὶ καὶ αὕτη καὶ ἡ πολλὴ τῆσ ἄλλησ, καὶ μάλιστα ἡ περὶ Γαρσαύιρα καὶ Λυκαονίαν καὶ Μοριμηνήν. ἐν δὲ τῇ Καππαδοκίᾳ γίνεται καὶ ἡ λεγομένη Σινωπικὴ μίλτοσ ἀρίστη τῶν πασῶν· ἐνάμιλλοσ δ’ ἐστὶν αὐτῇ καὶ ἡ Ἰβηρική· ὠνομάσθη δὲ Σινωπικὴ διότι κατάγειν ἐκεῖσε εἰώθεσαν οἱ ἔμποροι πρὶν ἢ τὸ τῶν Ἐφεσίων ἐμπόριον μέχρι τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων διῖχθαι. λέγεται δὲ καὶ κρυστάλλου πλάκασ καὶ ὀνυχίτου λίθου πλησίον τῆσ τῶν Γαλατῶν ὑπὸ τῶν Ἀρχελάου μεταλλευτῶν εὑρῆσθαι. ἦν δέ τισ τόποσ καὶ λίθου λευκοῦ τῷ ἐλέφαντι κατὰ τὴν χρόαν ἐμφεροῦσ ὥσπερ ἀκόνασ τινὰσ οὐ μεγάλασ ἐκφέρων, ἐξ ὧν τὰ λάβια τοῖσ μαχαιρίοισ κατεσκεύαζον· ἄλλοσ δὲ εἰσ διόπτρασ βώλουσ μεγάλασ ἐκδιδούσ, ὥστε καὶ ἔξω κομίζεσθαι. ὁρ́ιον δ’ ἐστὶ τοῦ Πόντου καὶ τῆσ Καππαδοκίασ ὀρεινή τισ παράλληλοσ τῷ Ταύρῳ, τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἀπὸ τῶν ἑσπερίων ἄκρων τῆσ Χαμμανηνῆσ, ἐφ’ ἧσ ἵδρυται φρούριον ἀπότομον Δασμένδα, μέχρι τῶν ἑωθινῶν τῆσ Λαουιανσηνῆσ. στρατηγίαι δ’ εἰσὶ τῆσ Καππαδοκίασ ἥ τε Χαμμανηνὴ καὶ ἡ Λαουιανσηνή. συνέβη δέ, ἡνίκα πρῶτον Ῥωμαῖοι τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν διῴκουν νικήσαντεσ Ἀντίοχον, καὶ φιλίασ καὶ συμμαχίασ ἐποιοῦντο πρόσ τε τὰ ἔθνη καὶ τοὺσ βασιλέασ, τοῖσ μὲν ἄλλοισ βασιλεῦσιν αὐτοῖσ καθ’ ἑαυτοὺσ δοθῆναι τὴν τιμὴν ταύτην, τῷ δὲ Καππάδοκι καὶ αὐτῷ δὲ τῷ ἔθνει κοινῇ.

περὶ δὲ τῆσ τραχείασ Κιλικίασ τῆσ προστεθείσησ αὐτῇ βέλτιόν ἐστιν ἐν τῷ περὶ τῆσ ὅλησ Κιλικίασ λόγῳ διελθεῖν. ἐκλιπόντοσ δὲ τοῦ βασιλικοῦ γένουσ οἱ μὲν Ῥωμαῖοι συνεχώρουν αὐτοῖσ αὐτονομεῖσθαι κατὰ τὴν συγκειμένην φιλίαν τε καὶ συμμαχίαν πρὸσ τὸ ἔθνοσ, οἱ δὲ πρεσβευσάμενοι τὴν μὲν ἐλευθερίαν παρῃτοῦντο οὐ γὰρ δύνασθαι φέρειν αὐτὴν ἔφασαν, βασιλέα δ’ ἠξίουν αὐτοῖσ ἀποδειχθῆναι. οἱ δὲ θαυμάσαντεσ εἴ τινεσ οὕτωσ εἰε͂ν ἀπειρηκότεσ πρὸσ τὴν ἐλευθερίαν . . . ἐπέτρεψαν δ’ οὖν αὐτοῖσ ἐξ ἑαυτῶν ἑλέσθαι κατὰ χειροτονίαν ὃν ἂν βούλωνται· καὶ εἵλοντο Ἀριοβαρζάνην· εἰσ τριγονίαν δὲ προελθόντοσ τοῦ γένουσ ἐξέλιπε, κατεστάθη δ’ ὁ Ἀρχέλαοσ οὐδὲν προσήκων αὐτοῖσ Ἀντωνίου καταστήσαντοσ. ταῦτα καὶ περὶ τῆσ μεγάλησ Καππαδοκίασ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION