Strabo, Geography, Book 12, chapter 1

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 1)

. . . καὶ ἡ Καππαδοκία δ’ ἐστὶ πολυμερήσ τε καὶ συχνὰσ δεδεγμένη μεταβολάσ. οἱ δ’ οὖν ὁμόγλωττοι μάλιστά εἰσιν οἱ ἀφοριζόμενοι πρὸσ νότον μὲν τῷ Κιλικίῳ λεγομένῳ Ταύρῳ, πρὸσ ἑώ δὲ τῇ Ἀρμενίᾳ καὶ τῇ Κολχίδι καὶ τοῖσ μεταξὺ ἑτερογλώττοισ ἔθνεσι, πρὸσ ἄρκτον δὲ τῷ Εὐξείνῳ μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἅλυοσ, πρὸσ δύσιν δὲ τῷ τε τῶν Παφλαγόνων ἔθνει καὶ Γαλατῶν τῶν τὴν Φρυγίαν ἐποικησάντων μέχρι Λυκαόνων καὶ Κιλίκων τῶν τὴν τραχεῖαν Κιλικίαν νεμομένων. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ὁμογλώττων οἱ παλαιοὶ τοὺσ Κατάονασ καθ’ αὑτοὺσ ἔταττον, ἀντιδιαιροῦντεσ τοῖσ Καππάδοξιν ὡσ ἑτεροεθνέσι, καὶ ἐν τῇ διαριθμήσει τῶν ἐθνῶν μετὰ τὴν Καππαδοκίαν ἐτίθεσαν τὴν Καταονίαν, εἶτα τὸν Εὐφράτην καὶ τὰ πέραν ἔθνη, ὥστε καὶ τὴν Μελιτηνὴν ὑπὸ τῇ Καταονίᾳ τάττειν, ἣ μεταξὺ κεῖται ταύτησ τε καὶ τοῦ Εὐφράτου συνάπτουσα τῇ Κομμαγηνῇ, μέροσ τε τῆσ Καππαδοκίασ ἐστὶ δέκατον κατὰ τὴν εἰσ δέκα στρατηγίασ διαίρεσιν τῆσ χώρασ.

οὕτω γὰρ δὴ οἱ καθ’ ἡμᾶσ βασιλεῖσ οἱ πρὸ Ἀρχελάου διατεταγμένην εἶχον τὴν ἡγεμονίαν τῆσ Καππαδοκίασ· δέκατον δ’ ἐστὶ μέροσ καὶ ἡ Καταονία. καθ’ ἡμᾶσ δὲ εἶχε στρατηγὸν ἑκατέρα ἴδιον· οὔτε δ’ ἐκ τῆσ διαλέκτου διαφορᾶσ τινοσ ἐν τούτοισ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ Καππάδοκασ ἐμφαινομένησ οὔτε ἐκ τῶν ἄλλων ἐθῶν, θαυμαστὸν πῶσ ἠφάνισται τελέωσ τὰ σημεῖα τῆσ ἀλλοεθνίασ. ἦσαν δ’ οὖν διωρισμένοι, προσεκτήσατο δ’ αὐτοὺσ Ἀριαράθησ ὁ πρῶτοσ προσαγορευθεὶσ Καππαδόκων βασιλεύσ. ἔστι δ’ ὥσπερ χερρονήσου μεγάλησ ἰσθμὸσ οὗτοσ, σφιγγόμενοσ θαλάτταισ δυσὶ τῇ τε τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆσ τραχείασ Κιλικίασ καὶ τῇ τοῦ Εὐξείνου μεταξὺ Σινώπησ τε καὶ τῆσ τῶν Τιβαρηνῶν παραλίασ·

ἐντὸσ δὲ τοῦ ἰσθμοῦ λέγομεν χερρόνησον τὴν προσεσπέριον τοῖσ Καππάδοξιν ἅπασαν, ἣν Ἡρόδοτοσ μὲν ἐντὸσ Ἅλυοσ καλεῖ· αὕτη γὰρ ἔστιν ἧσ ἦρξεν ἁπάσησ Κροῖσοσ· λέγει δ’ αὐτὸν ἐκεῖνοσ τύραννον ἐθνέων τῶν ἐντὸσ Ἅλυοσ ποταμοῦ. οἱ δὲ νῦν τὴν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου καλοῦσιν Ἀσίαν, ὁμωνύμωσ τῇ ὅλῃ ἠπείρῳ ταύτην Ἀσίαν προσαγορεύοντεσ. περιέχεται δ’ ἐν αὐτῇ πρῶτα μὲν ἔθνη τὰ ἀπὸ τῆσ ἀνατολῆσ Παφλαγόνεσ τε καὶ Φρύγεσ καὶ Λυκάονεσ, ἔπειτα Βιθυνοὶ καὶ Μυσοὶ καὶ ἡ Ἐπίκτητοσ, ἔτι δὲ Τρῳὰσ καὶ Ἑλλησποντία, μετὰ δὲ τούτουσ ἐπὶ θαλάττῃ μὲν Ἑλλήνων οἵ τε Αἰολεῖσ καὶ Ιὤνεσ τῶν δ’ ἄλλων Κᾶρέσ τε καὶ Λύκιοι, ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ Λυδοί. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὕστερον.

τὴν δὲ Καππαδοκίαν εἰσ δύο σατραπείασ μερισθεῖσαν ὑπὸ τῶν Περσῶν παραλαβόντεσ Μακεδόνεσ περιεῖδον τὰ μὲν ἑκόντεσ τὰ δ’ ἄκοντεσ εἰσ βασιλείασ ἀντὶ σατραπειῶν περιστᾶσαν· ὧν τὴν μὲν ἰδίωσ Καππαδοκίαν ὠνόμασαν καὶ πρὸσ τῷ Ταύρῳ καὶ νὴ Δία μεγάλην Καππαδοκίαν, τὴν δὲ Πόντον, οἱ δὲ τὴν πρὸσ τῷ Πόντῳ Καππαδοκίαν. τῆσ δὲ μεγάλησ Καππαδοκίασ νῦν μὲν οὐκ ἴσμεν πω τὴν διάταξιν· τελευτήσαντοσ γὰρ τὸν βίον Ἀρχελάου τοῦ βασιλεύσαντοσ, ἔγνω Καῖσάρ τε καὶ ἡ σύγκλητοσ ἐπαρχίαν εἶναι Ῥωμαίων αὐτήν. ἐπ’ ἐκείνου δὲ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εἰσ δέκα στρατηγίασ διῃρημένησ τῆσ χώρασ, πέντε μὲν ἐξητάζοντο αἱ πρὸσ τῷ Ταύρῳ, Μελιτηνὴ Καταονία Κιλικία Τυανῖτισ Γαρσαυρῖτισ, πέντε δὲ λοιπαὶ Λαουιανσηνὴ Σαργαραυσηνὴ Σαραουηνὴ Χαμανηνὴ Μοριμηνή. προσεγένετο δ’ ὕστερον παρὰ Ῥωμαίων ἐκ τῆσ Κιλικίασ τοῖσ πρὸ Ἀρχελάου καὶ ἑνδεκάτη στρατηγία, ἡ περὶ Καστάβαλά τε καὶ Κύβιστρα μέχρι τῆσ Ἀντιπάτρου τοῦ λῃστοῦ Δέρβησ, τῷ δὲ Ἀρχελάῳ καὶ ἡ τραχεῖα περὶ Ἐλαιοῦσσαν Κιλικία καὶ πᾶσα ἡ τὰ πειρατήρια συστησαμένη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION