Plutarch, De fortuna Romanorum, section 4

(플루타르코스, De fortuna Romanorum, section 4)

τῆσ δὲ Τύχησ ὀξὺ μὲν τὸ κίνημα καὶ θρασὺ τὸ φρόνημα καὶ μεγάλαυχοσ ἡ ἐλπίσ, φθάνουσα δὲ τὴν Ἀρετὴν ἐγγύσ ἐστιν, οὐ πτεροῖσ ἐλαφρίζουσα κούφοισ ἑαυτὴν οὐδ’ ἀκρώνυχον ὑπὲρ σφαίρασ τινὸσ ἴχνοσ καθεῖσα περισφαλὴσ καὶ ἀμφίβολοσ πρόσεισιν, εἶτ’ ἄπεισιν ἀιδήσ· ἀλλ’ ὥσπερ οἱ Σπαρτιᾶται τὴν Ἀφροδίτην λέγουσι διαβαίνουσαν τὸν Εὐρώταν τὰ μὲν ἔσοπτρα καὶ τοὺσ χλιδῶνασ καὶ τὸν κεστὸν ἀποθέσθαι, δόρυ δὲ καὶ ἀσπίδα λαβεῖν κοσμουμένην τῷ Λυκούργῳ· οὕτωσ ἡ Τύχη καταλιποῦσα Πέρσασ καὶ Ἀσσυρίουσ Μακεδονίαν μὲν ἐλαφρὰ διέπτη καὶ ἀπεσείσατο ταχέωσ Ἀλέξανδρον, καὶ δι’ Αἰγύπτου καὶ Συρίασ περιφέρουσα βασιλείασ διώδευσε, καὶ Καρχηδονίουσ στρεφομένη πολλάκισ ἐβάστασε· τῷ δὲ Παλατίῳ προσερχομένη καὶ διαβαίνουσα τὸν Θύμβριν ὡσ ἐοίκεν ἔθηκε τὰσ πτέρυγασ, ἐξέβη τῶν πεδίλων, ἀπέλιπε τὴν ἄπιστον καὶ παλίμβολον σφαῖραν.

οὕτωσ εἰσῆλθεν εἰσ Ῥώμην ὡσ μενοῦσα καὶ τοιαύτη πάρεστιν ὡσ ἐπὶ τὴν δίκην. οὐ μὲν γὰρἀπειθὴσ, κατὰ Πίνδαρον, οὐδὲ δίδυμον στρέφουσα πηδάλιον, ἀλλὰ μᾶλλον εὐνομίασ καὶ Πειθοῦσ ἀδελφὰ καὶ Προμαθείασ θυγάτηρ, ὡσ γενεαλογεῖ Ἀλκμάν. τὸ δ’ ὑμνούμενον ἐκεῖνο τοῦ πλούτου κέρασ ἔχει διὰ χειρόσ, οὐκ ὀπώρασ ἀεὶ θαλλούσησ μεστόν, ἀλλ’ ὅσα φέρει πᾶσα γῆ πᾶσα δὲ θάλαττα καὶ ποταμοὶ καὶ μέταλλα καὶ λιμένεσ, ἄφθονα καὶ ῥύδην ἐπιχεαμένη. λαμπροὶ δὲ καὶ διαπρεπεῖσ ἄνδρεσ οὐκ ὀλίγοι μετ’ αὐτῆσ ὁρῶνται, Πομπίλιοσ Νομᾶσ ἐκ Σαβίνων καὶ Πρῖσκοσ ἐκ Ταρκυνίων, οὓσ ἐπήλυδασ βασιλεῖσ καὶ ξένουσ ἐνιδρύσατο τοῖσ Ῥωμύλου θρόνοισ·

καὶ Παῦλοσ Αἰμίλιοσ ἀπὸ Περσέωσ καὶ Μακεδόνων ἄτρωτον στρατὸν ἄγων καὶ νίκην ἄδακρυν θριαμβεύων μεγαλύνει τὴν Τύχην μεγαλύνει δὲ καὶ Καικίλιοσ Μέτελλοσ ὁ Μακεδονικόσ γέρων, ὑπὸ τεττάρων παίδων εον ὑπατικῶν ἐκκομιζόμενοσ, Κοΐντου Βαλεαρικοῦ καὶ Λευκίου Διαδημάτα καὶ Μάρκου Μετέλλου καὶ Γαϊού Καπραρίου, καὶ δυοῖν γαμβρῶν ὑπατικῶν καὶ θυγατριδῶν κοσμουμένων ἐπιφανέσιν ἀριστείαισ καὶ πολιτείαισ. Αἰμίλιοσ δὲ Σκαῦροσ ἐκ ταπεινοῦ βίου καὶ ταπεινοτέρου γένουσ καινὸσ ἄνθρωποσ ἀρθεὶσ ὑπ’ αὐτῆσ προγράφεται τοῦ μεγάλου συνεδρίου.

Κορνήλιον δὲ Σύλλαν ἐκ τῶν Νικοπόλεωσ τῆσ ἑταίρασ ἀναλαβοῦσα καὶ βαστάσασα κόλπων ὑψηλότερον τῶν Κιμβρικῶν Μαρίου θριάμβων καὶ τῶν ἑπτὰ ὑπατειῶν ἐπιτίθησι μοναρχίαισ καὶ δικτατωρίαισ. ἄντικρυσ οὗτοσ τῇ Τύχῃ μετὰ τῶν πράξεων ἑαυτὸν εἰσεποίει βοῶν κατὰ τὸν Οἰδίποδα τὸν Σοφοκλέουσ ἐγὼ δ’ ἐμαυτὸν παῖδα τῆσ Τύχησ νέμω. "Λούκιοσ Κορνήλιοσ Σύλλασ Ἐπαφρόδιτοσ.

καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἐν Χαιρωνείᾳ τρόπαια καὶ τὰ τῶν Μιθριδατικῶν οὕτωσ ἐπιγέγραπται,, καὶ εἰκότωσ· κατὰ Μένανδρον, ἀλλὰ τύχη μετέσχηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION