Plato, Laws, book 6

(플라톤, Laws, book 6)

ἀλλὰ μὴν μετά γε πάντα τὰ νῦν εἰρημένα σχεδὸν ἂν ἀρχῶν εἰε͂́ν σοι καταστάσεισ τῇ πόλει. ἔχει γὰρ οὖν οὕτω. δύο εἴδη ταῦτα περὶ πολιτείασ κόσμον γιγνόμενα τυγχάνει, πρῶτον μὲν καταστάσεισ ἀρχῶν τε καὶ ἀρξόντων, ὅσασ τε αὐτὰσ εἶναι δεῖ καὶ τρόπον ὅντινα καθισταμένασ· ἔπειτα οὕτω δὴ τοὺσ νόμουσ ταῖσ ἀρχαῖσ ἑκάσταισ ἀποδοτέον, οὕστινάσ τε αὖ καὶ ὅσουσ καὶ οἱούσ προσῆκον ἂν ἑκάσταισ εἰή. σμικρὸν δὲ ἐπισχόντεσ πρὸ τῆσ αἱρέσεωσ, εἴπωμεν προσήκοντά τινα λόγον περὶ αὐτῆσ ῥηθῆναι. τίνα δὴ τοῦτον;

τόνδε. παντί που δῆλον τὸ τοιοῦτον, ὅτι μεγάλου τῆσ νομοθεσίασ ὄντοσ ἔργου, τοῦ πόλιν εὖ παρεσκευασμένην ἀρχὰσ ἀνεπιτηδείουσ ἐπιστῆσαι τοῖσ εὖ κειμένοισ νόμοισ, οὐ μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τεθέντων, οὐδ’ ὅτι γέλωσ ἂν πάμπολυσ συμβαίνοι, σχεδὸν δὲ βλάβαι καὶ λῶβαι πολὺ μέγισται ταῖσ πόλεσι γίγνοιντ’ ἂν ἐξ αὐτῶν. πῶσ γὰρ οὔ; τοῦτο τοίνυν νοήσωμέν σοι περὶ τῆσ νῦν, ὦ φίλε, πολιτείασ τε καὶ πόλεωσ συμβαῖνον.

ὁρᾷσ γὰρ ὅτι πρῶτον μὲν δεῖ τοὺσ ὀρθῶσ ἰόντασ ἐπὶ τὰσ τῶν ἀρχῶν δυνάμεισ βάσανον ἱκανὴν αὐτούσ τε καὶ γένοσ ἑκάστων ἐκ παίδων μέχρι τῆσ αἱρέσεωσ εἶναι δεδωκότασ, ἔπειτα αὖ τοὺσ μέλλοντασ αἱρήσεσθαι τεθράφθαι τε ἐν ἤθεσι νόμων εὖ πεπαιδευμένουσ πρὸσ τὸ δυσχεραίνοντάσ τε καὶ ἀποδεχομένουσ ὀρθῶσ κρίνειν καὶ ἀποκρίνειν δυνατοὺσ γίγνεσθαι τοὺσ ἀξίουσ ἑκατέρων· ταῦτα δὲ οἱ νεωστὶ συνεληλυθότεσ ὄντεσ τε ἀλλήλων ἀγνῶτεσ, ἔτι δ’ ἀπαίδευτοι, πῶσ ἄν ποτε δύναιντο ἀμέμπτωσ τὰσ ἀρχὰσ αἱρεῖσθαι;

σχεδὸν οὐκ ἄν ποτε. ἀλλὰ γὰρ ἀγῶνα προφάσεισ φασὶν οὐ πάνυ δέχεσθαι· σὺ μὲν δὴ τὴν πόλιν ὑπέστησ τῷ Κρητῶν ἔθνει προθύμωσ κατοικιεῖν δέκατοσ αὐτόσ, ὡσ φῄσ, τὰ νῦν, ἐγὼ δ’ αὖ σοὶ συλλήψεσθαι κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμῖν τὰ νῦν μυθολογίαν.

οὔκουν δήπου λέγων γε ἂν μῦθον ἀκέφαλον ἑκὼν καταλίποιμι·

πλανώμενοσ γὰρ ἂν ἁπάντῃ τοιοῦτοσ ὢν ἄμορφοσ φαίνοιτο. ἄριστ’ εἴρηκασ, ὦ ξένε. οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ δράσω κατὰ δύναμιν οὕτω. πάνυ μὲν οὖν ποιῶμεν ᾗπερ καὶ λέγομεν. ἔσται ταῦτ’, ἂν θεὸσ ἐθέλῃ καὶ γήρωσ ἐπικρατῶμεν τό γε τοσοῦτον. ἀλλ’ εἰκὸσ ἐθέλειν.

εἰκὸσ γὰρ οὖν. ἑπόμενοι δὲ αὐτῷ λάβωμεν καὶ τόδε. τὸ ποῖον; ὡσ ἀνδρείωσ καὶ παρακεκινδυνευμένωσ ἐν τῷ νῦν ἡ πόλισ ἡμῖν ἔσται κατωκισμένη. περὶ τί βλέπων καὶ ποῖ μάλιστα αὐτὸ εἴρηκασ τὰ νῦν; ὡσ εὐκόλωσ καὶ ἀφόβωσ ἀπείροισ ἀνδράσι νομοθετοῦμεν, ὅπωσ δέξονταί ποτε τοὺσ νῦν τεθέντασ νόμουσ. δῆλον δὲ τό γε τοσοῦτον, ὦ Κλεινία, παντὶ σχεδὸν καὶ τῷ μὴ πάνυ σοφῷ, τὸ μὴ ῥᾳδίωσ γε αὐτοὺσ μηδένασ προσδέξεσθαι κατ’ ἀρχάσ, εἰ δὲ μείναιμέν πωσ τοσοῦτον χρόνον ἑώσ οἱ γευσάμενοι παῖδεσ τῶν νόμων καὶ συντραφέντεσ ἱκανῶσ συνήθεισ τε αὐτοῖσ γενόμενοι τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῇ πόλει πάσῃ κοινωνήσειαν· γενομένου γε μὴν οὗ λέγομεν, εἴπερ τινὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ γίγνοιτο ὀρθῶσ, πολλὴν ἔγωγε ἀσφάλειαν οἶμαι καὶ μετὰ τὸν τότε παρόντα χρόνον ἂν γενέσθαι τοῦ μεῖναι τὴν παιδαγωγηθεῖσαν οὕτω πόλιν.

ἔχει γοῦν λόγον.

ἴδωμεν τοίνυν πρὸσ τοῦτο εἴ πῄ τινα πόρον ἱκανὸν πορίζοιμεν ἂν κατὰ τάδε. φημὶ γάρ, ὦ Κλεινία, Κνωσίουσ χρῆναι τῶν ἄλλων διαφερόντωσ Κρητῶν μὴ μόνον ἀφοσιώσασθαι περὶ τῆσ χώρασ ἣν νῦν κατοικίζετε, συντόνωσ δ’ ἐπιμεληθῆναι τὰσ πρώτασ ἀρχὰσ εἰσ δύναμιν ὅπωσ ἂν ἱστῶσιν ὡσ ἀσφαλέστατα καὶ ἄριστα. τὰσ μὲν οὖν ἄλλασ καὶ βραχύτερον ἔργον, νομοφύλακασ δ’ ἡμῖν πρώτουσ αἱρεῖσθαι ἀναγκαιότατον ἁπάσῃ σπουδῇ. τίνα οὖν ἐπὶ τούτῳ πόρον καὶ λόγον ἀνευρίσκομεν; τόνδε.

φημί, ὦ παῖδεσ Κρητῶν, χρῆναι Κνωσίουσ, διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων, κοινῇ μετὰ τῶν ἀφικομένων εἰσ τὴν συνοίκησιν ταύτην ἐξ αὑτῶν τε καὶ ἐκείνων αἱρεῖσθαι τριάκοντα μὲν καὶ ἑπτὰ τοὺσ πάντασ, ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἐκ τῶν ἐποικησάντων, τοὺσ δὲ ἄλλουσ ἐξ αὐτῆσ Κνωσοῦ· τούτουσ δ’ οἱ Κνώσιοι τῇ πόλει σοι δόντων, καὶ αὐτόν σε πολίτην εἶναι ταύτησ τῆσ ἀποικίασ καὶ ἕνα τῶν ὀκτωκαίδεκα, πείσαντεσ ἢ τῇ μετρίᾳ δυνάμει βιασάμενοι.

τί δῆτα οὐ καὶ σύ τε καὶ ὁ Μέγιλλοσ, ὦ ξένε, ἐκοινωνησάτην ἡμῖν τῆσ πολιτείασ; μέγα μέν, ὦ Κλεινία, φρονοῦσιν αἱ Ἀθῆναι, μέγα δὲ καὶ ἡ Σπάρτη, καὶ μακρὰν ἀποικοῦσιν ἑκάτεραι· σοὶ δὲ κατὰ πάντα ἐμμελῶσ ἔχει καὶ τοῖσ ἄλλοισ οἰκισταῖσ κατὰ ταὐτά, ὥσπερ τὰ περὶ σοῦ νῦν λεγόμενα. ὡσ μὲν οὖν γένοιτ’ ἂν ἐπιεικέστατα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν τὰ νῦν, εἰρήσθω, προελθόντοσ δὲ χρόνου καὶ μεινάσησ τῆσ πολιτείασ, αἱρ́εσισ αὐτῶν ἔστω τοιάδε τισ·

πάντεσ μὲν κοινωνούντων τῆσ τῶν ἀρχόντων αἱρέσεωσ ὁπόσοιπερ ἂν ὅπλα ἱππικὰ ἢ πεζικὰ τιθῶνται καὶ πολέμου κεκοινωνήκωσιν ἐν ταῖσ σφετέραισ αὐτῶν τῆσ ἡλικίασ δυνάμεσιν· ποιεῖσθαι δὲ τὴν αἱρ́εσιν ἐν ἱερῷ ὅπερ ἂν ἡ πόλισ ἡγῆται τιμιώτατον, φέρειν δ’ ἐπὶ τὸν τοῦ θεοῦ βωμὸν ἕκαστον εἰσ πινάκιον γράψαντα τοὔνομα πατρόθεν καὶ φυλῆσ καὶ δήμου ὁπόθεν ἂν δημοτεύηται, παρεγγράφειν δὲ καὶ τὸ αὑτοῦ κατὰ ταὐτὰ οὕτωσ ὄνομα. τῷ βουλομένῳ δ’ ἐξέστω τῶν πινακίων ὅτιπερ ἂν φαίνηται μὴ κατὰ νοῦν αὑτῷ γεγραμμένον ἀνελόντα εἰσ ἀγορὰν θεῖναι μὴ ἔλαττον τριάκοντα ἡμερῶν.

τὰ δὲ τῶν πινακίων κριθέντα ἐν πρώτοισ μέχρι τριακοσίων δεῖξαι τοὺσ ἄρχοντασ ἰδεῖν πάσῃ τῇ πόλει, τὴν δὲ πόλιν ὡσαύτωσ ἐκ τούτων φέρειν πάλιν ὃν ἂν ἕκαστοσ βούληται, τοὺσ δὲ τὸ δεύτερον ἐξ αὐτῶν προκριθέντασ ἑκατὸν δεῖξαι πάλιν ἅπασιν. τὸ δὲ τρίτον φερέτω μὲν ἐκ τῶν ἑκατὸν ὁ βουληθεὶσ ὃν ἂν βούληται, διὰ τομίων πορευόμενοσ·

ἑπτὰ δὲ καὶ τριάκοντα, οἷσ ἂν πλεῖσται γένωνται ψῆφοι, κρίναντεσ ἀποφηνάντων ἄρχοντασ. τίνεσ οὖν, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, πάντα ἡμῖν ταῦτ’ ἐν τῇ πόλει καταστήσουσι τῶν ἀρχῶν τε πέρι καὶ δοκιμασιῶν αὐτῶν;

ἆρα ἐννοοῦμεν ὡσ ταῖσ πρῶτον οὕτω καταζευγνυμέναισ πόλεσιν ἀνάγκη μὲν εἶναί τινασ, οἵτινεσ δὲ εἰε͂ν ἂν πρὸσ πασῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότεσ, οὐκ ἔστιν;

δεῖ μὴν ἁμῶσ γέ πωσ, καὶ ταῦτα οὐ φαύλουσ ἀλλ’ ὅτι μάλιστα ἄκρουσ. ἀρχὴ γὰρ λέγεται μὲν ἥμισυ παντὸσ ἐν ταῖσ παροιμίαισ ἔργου, καὶ τό γε καλῶσ ἄρξασθαι πάντεσ ἐγκωμιάζομεν ἑκάστοτε· τὸ δ’ ἔστιν τε, ὡσ ἐμοὶ φαίνεται, πλέον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ οὐδεὶσ αὐτὸ καλῶσ γενόμενον ἐγκεκωμίακεν ἱκανῶσ. ὀρθότατα λέγεισ. μὴ τοίνυν γιγνώσκοντέσ γε παρῶμεν αὐτὸ ἄρρητον, μηδὲν διασαφήσαντεσ ἡμῖν αὐτοῖσ τίνα ἔσται τρόπον.

ἐγὼ μὲν οὖν οὐδαμῶσ εὐπορῶ πλήν γε ἑνὸσ εἰπεῖν πρὸσ τὸ παρὸν ἀναγκαίου καὶ συμφέροντοσ λόγου. τίνοσ δή; φημὶ ταύτῃ τῇ πόλει, ἣν οἰκίζειν μέλλομεν, οἱο͂ν πατέρα καὶ μητέρα οὐκ εἶναι πλὴν τὴν κατοικίζουσαν αὐτὴν πόλιν, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πολλαὶ τῶν κατοικισθεισῶν διάφοροι ταῖσ κατοικισάσαισ πολλάκισ ἔνιαι γεγόνασίν τε καὶ ἔσονται. νῦν μὴν ἐν τῷ παρόντι, καθάπερ παῖσ, εἰ καί ποτε μέλλει διάφοροσ εἶναι τοῖσ γεννήσασιν, ἔν γε τῇ παρούσῃ παιδίασ ἀπορίᾳ στέργει τε καὶ στέργεται ὑπὸ τῶν γεννησάντων, καὶ φεύγων ἀεὶ πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ, ἀναγκαίουσ μόνουσ εὑρίσκει συμμάχουσ·

ἃ δὴ νῦν φημὶ Κνωσίοισ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν πρὸσ τὴν νέαν πόλιν καὶ τῇ νέᾳ πρὸσ Κνωσὸν ὑπάρχειν ἑτοίμωσ γεγονότα. λέγω δή, καθάπερ εἶπον νυνδή, ‐ δὶσ γὰρ τό γε καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει ‐ Κνωσίουσ δεῖν ἐπιμεληθῆναι πάντων τούτων κοινῇ, προσελομένουσ τῶν εἰσ τὴν ἀποικίαν ἀφικομένων, τοὺσ πρεσβυτάτουσ τε καὶ ἀρίστουσ εἰσ δύναμιν ἑλομένουσ, μὴ ἔλαττον ἑκατὸν ἀνδρῶν·

καὶ αὐτῶν Κνωσίων ἔστωσαν ἑκατὸν ἕτεροι. τούτουσ δὲ ἐλθόντασ φημὶ δεῖν εἰσ τὴν καινὴν πόλιν συνεπιμεληθῆναι ὅπωσ αἵ τε ἀρχαὶ καταστῶσιν κατὰ νόμουσ, καταστᾶσαί τε δοκιμασθῶσι· γενομένων δὲ τούτων, τὴν μὲν Κνωσὸν τοὺσ Κνωσίουσ οἰκεῖν, τὴν δὲ νέαν πόλιν αὐτὴν αὑτὴν πειρᾶσθαι σῴζειν τε καὶ εὐτυχεῖν.

οἱ δὲ δὴ γενόμενοι τῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα νῦν τε καὶ εἰσ τὸν ἔπειτα σύμπαντα χρόνον ἐπὶ τοῖσδε ἡμῖν ᾑρήσθωσαν· πρῶτον μὲν φύλακεσ ἔστωσαν τῶν νόμων, ἔπειτα τῶν γραμμάτων ὧν ἂν ἕκαστοσ ἀπογράψῃ τοῖσ ἄρχουσι τὸ πλῆθοσ τῆσ αὑτῶν οὐσίασ, πλὴν ὁ μὲν μέγιστον τίμημα ἔχων τεττάρων μνῶν, ὁ δὲ τὸ δεύτερον τριῶν, ὁ δὲ τρίτοσ δυοῖν μναῖν, μνᾶσ δὲ ὁ τέταρτοσ. ἐὰν δέ τισ ἕτερον φαίνηταί τι παρὰ τὰ γεγραμμένα κεκτημένοσ, δημόσιον μὲν ἔστω τὸ τοιοῦτον ἅπαν, πρὸσ τούτῳ δὲ δίκην ὑπεχέτω τῷ βουλομένῳ μετιέναι μὴ καλὴν μηδ’ εὐώνυμον ἀλλ’ αἰσχράν, ἐὰν ἁλίσκηται διὰ τὸ κέρδοσ τῶν νόμων καταφρονῶν.

αἰσχροκερδείασ οὖν αὐτὸν γραψάμενοσ ὁ βουληθεὶσ ἐπεξίτω τῇ δίκῃ ἐν αὐτοῖσ τοῖσ νομοφύλαξιν· ἐὰν δ’ ὁ φεύγων ὄφλῃ, τῶν κοινῶν κτημάτων μὴ μετεχέτω, διανομὴ δὲ ὅταν τῇ πόλει γίγνηταί τισ, ἄμοιροσ ἔστω πλήν γε τοῦ κλήρου, γεγράφθω δὲ ὠφληκώσ, ἑώσ ἂν ζῇ, ὅπου πᾶσ ὁ βουλόμενοσ αὐτὰ ἀναγνώσεται. μὴ πλέον δὲ εἴκοσιν ἐτῶν νομοφύλαξ ἀρχέτω, φερέσθω δ’ εἰσ τὴν ἀρχὴν μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα γεγονὼσ ἐτῶν·

ὑπερβὰσ ἑβδομήκοντα ζῇ, μηκέτι ἐν τούτοισ τοῖσ ἄρχουσι τὴν τηλικαύτην ἀρχὴν ὡσ ἄρξων διανοηθήτω.

τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν νομοφυλάκων ταῦτα εἰρήσθω προστάγματα τρία, προϊόντων δὲ εἰσ τοὔμπροσθε τῶν νόμων ἕκαστοσ προστάξει τούτοισ τοῖσ ἀνδράσιν ὧντινων αὐτοὺσ δεῖ πρὸσ τοῖσ νῦν εἰρημένοισ προσεπιμελεῖσθαι·

νῦν δ’ ἑξῆσ ἄλλων ἀρχῶν αἱρέσεωσ πέρι λέγοιμεν ἄν. δεῖ γὰρ δὴ τὰ μετὰ ταῦτα στρατηγοὺσ αἱρεῖσθαι, καὶ τούτοισ εἰσ τὸν πόλεμον οἱο͂́ν τινασ ὑπηρεσίασ ἱππάρχουσ καὶ φυλάρχουσ καὶ τῶν πεζῶν φυλῶν κοσμητὰσ τῶν τάξεων, οἷσ πρέπον ἂν εἰή τοῦτ’ αὐτὸ τοὔνομα μάλιστα, οἱο͂ν καὶ οἱ πολλοὶ ταξιάρχουσ αὐτοὺσ ἐπονομάζουσι. τούτων δὴ στρατηγοὺσ μὲν ἐξ αὐτῆσ τῆσ πόλεωσ ταύτησ οἱ νομοφύλακεσ προβαλλέσθων, αἱρείσθων δ’ ἐκ τῶν προβληθέντων πάντεσ οἱ τοῦ πολέμου κοινωνοὶ γενόμενοί τε ἐν ταῖσ ἡλικίαισ καὶ γιγνόμενοι ἑκάστοτε.

ἐὰν δέ τισ ἄρα δοκῇ τινι τῶν μὴ προβεβλημένων ἀμείνων εἶναι τῶν προβληθέντων τινόσ, ἐπονομάσασ ἀνθ’ ὅτου ὅντινα προβάλλεται, τοῦτ’ αὐτὸ ὀμνὺσ ἀντιπροβαλλέσθω τὸν ἕτερον· ὁπότεροσ δ’ ἂν δόξῃ διαχειροτονούμενοσ, εἰσ τὴν αἱρ́εσιν ἐγκρινέσθω.

τρεῖσ δέ, οἷσ ἂν ἡ πλείστη χειροτονία γίγνηται, τούτουσ εἶναι στρατηγούσ τε καὶ ἐπιμελητὰσ τῶν κατὰ πόλεμον, δοκιμασθέντων καθάπερ οἱ νομοφύλακεσ· ταξιάρχουσ δὲ αὑτοῖσι προβάλλεσθαι μὲν τοὺσ αἱρεθέντασ στρατηγοὺσ δώδεκα, ἑκάστῃ φυλῇ ταξίαρχον, τὴν δ’ ἀντιπροβολὴν εἶναι, καθάπερ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο τὴν αὐτὴν καὶ περὶ τῶν ταξιαρχῶν, καὶ τὴν ἐπιχειροτονίαν καὶ τὴν κρίσιν. τὸν δὲ σύλλογον τοῦτον ἐν τῷ παρόντι, πρὶν πρυτάνεισ τε καὶ βουλὴν ᾑρῆσθαι, τοὺσ νομοφύλακασ συλλέξαντασ εἰσ χωρίον ὡσ ἱερώτατόν τε καὶ ἱκανώτατον καθίσαι, χωρὶσ μὲν τοὺσ ὁπλίτασ, χωρὶσ δὲ τοὺσ ἱππέασ, τρίτον δ’ ἐφεξῆσ τούτοισ πᾶν ὅσον ἐμπολέμιον·

χειροτονούντων δὲ στρατηγοὺσ μὲν καὶ ἱππάρχουσ πάντεσ, ταξιάρχουσ δὲ οἱ τὴν ἀσπίδα τιθέμενοι, φυλάρχουσ δὲ αὖ τούτοισ πᾶν τὸ ἱππικὸν αἱρείσθω, ψιλῶν δὲ ἢ τοξοτῶν ἤ τινοσ ἄλλου τῶν ἐμπολεμίων ἡγεμόνασ οἱ στρατηγοὶ ἑαυτοῖσ καθιστάντων. ἱππάρχων δὴ κατάστασισ ἂν ἡμῖν ἔτι λοιπὴ γίγνοιτο.

τούτουσ οὖν προβαλλέσθων μὲν οἵπερ καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ προυβάλλοντο, τὴν δὲ αἱρ́εσιν καὶ τὴν ἀντι<προ>βολὴν τούτων τὴν αὐτὴν γίγνεσθαι καθάπερ ἡ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο, χειροτονείτω δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοὺσ ἐναντίον ὁρώντων τῶν πεζῶν, δύο δὲ οἷσ ἂν πλείστη χειροτονία γίγνηται, τούτουσ ἡγεμόνασ εἶναι πάντων τῶν ἱππευόντων. τὰσ δὲ ἀμφισβητήσεισ τῶν χειροτονιῶν μέχρι δυοῖν εἶναι·

τὸ δὲ τρίτον ἐὰν ἀμφισβητῇ τισ, διαψηφίζεσθαι τούτουσ οἷσπερ τῆσ χειροτονίασ μέτρον ἑκάστοισ ἕκαστον ἦν. βουλὴν δὲ εἶναι μὲν τριάκοντα δωδεκάδασ ‐ ἑξήκοντα δὲ καὶ τριακόσιοι γίγνοιντο ἂν πρέποντεσ ταῖσ διανομαῖσ ‐ μέρη δὲ διανείμαντασ τέτταρα κατὰ ἐνενήκοντα τὸν ἀριθμὸν τούτων, ἐξ ἑκάστου τῶν τιμημάτων φέρειν ἐνενήκοντα βουλευτάσ.

πρῶτον μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων ἅπαντασ φέρειν ἐξ ἀνάγκησ, ἢ ζημιοῦσθαι τὸν μὴ πειθόμενον τῇ δοξάσῃ ζημίᾳ· ἐπειδὰν δ’ ἐνεχθῶσι, τούτουσ μὲν κατασημήνασθαι, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ φέρειν ἐκ τῶν δευτέρων τιμημάτων κατὰ ταὐτὰ καθάπερ τῇ πρόσθεν, τρίτῃ δ’ ἐκ τῶν τρίτων τιμημάτων φέρειν μὲν τὸν βουλόμενον, ἐπάναγκεσ δὲ εἶναι τοῖσ τῶν τριῶν τιμημάτων, τὸ δὲ τέταρτόν τε καὶ σμικρότατον ἐλεύθερον ἀφεῖσθαι τῆσ ζημίασ, ὃσ ἂν αὐτῶν μὴ βούληται φέρειν.

τετάρτῃ δὲ φέρειν μὲν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ σμικροτάτου τιμήματοσ ἅπαντασ, ἀζήμιον δ’ εἶναι τὸν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ τρίτου τιμήματοσ, ἐὰν ἐνεγκεῖν μὴ βούληται·

τὸν δ’ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ πρώτου μὴ φέροντα ζημιοῦσθαι, τὸν μὲν ἐκ τοῦ δευτέρου τριπλασίᾳ τῆσ πρώτησ ζημίασ, τὸν δ’ ἐκ τοῦ πρώτου τετραπλασίᾳ. πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ κατασημανθέντα ὀνόματα ἐξενεγκεῖν μὲν τοὺσ ἄρχοντασ ἰδεῖν πᾶσι τοῖσ πολίταισ, φέρειν δ’ ἐκ τούτων αὖ πάντα ἄνδρα ἢ ζημιοῦσθαι τῇ πρώτῃ ζημίᾳ· ὀγδοήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν ἐκλέξαντασ ἀφ’ ἑκάστων τῶν τιμημάτων, τοὺσ ἡμίσεισ τούτων ἀποκληρώσαντασ δοκιμάσαι, τούτουσ δ’ εἶναι τὸν ἐνιαυτὸν βουλευτάσ.

ἡ μὲν αἱρ́εσισ οὕτω γιγνομένη μέσον ἂν ἔχοι μοναρχικῆσ καὶ δημοκρατικῆσ πολιτείασ, ἧσ ἀεὶ δεῖ μεσεύειν τὴν πολιτείαν·

δοῦλοι γὰρ ἂν καὶ δεσπόται οὐκ ἄν ποτε γένοιντο φίλοι, οὐδὲ ἐν ἴσαισ τιμαῖσ διαγορευόμενοι φαῦλοι καὶ σπουδαῖοι ‐ τοῖσ γὰρ ἀνίσοισ τὰ ἴσα ἄνισα γίγνοιτ’ ἄν, εἰ μὴ τυγχάνοι τοῦ μέτρου ‐ διὰ γὰρ ἀμφότερα ταῦτα στάσεων αἱ πολιτεῖαι πληροῦνται.

παλαιὸσ γὰρ λόγοσ ἀληθὴσ ὤν, ὡσ ἰσότησ φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα μὲν ὀρθῶσ εἴρηται καὶ ἐμμελῶσ· ἥτισ δ’ ἐστί ποτε ἰσότησ ἡ τοῦτο αὐτὸ δυναμένη, διὰ τὸ μὴ σφόδρα σαφὴσ εἶναι σφόδρα ἡμᾶσ διαταράττει. δυοῖν γὰρ ἰσοτήτοιν οὔσαιν, ὁμωνύμοιν μέν, ἔργῳ δὲ εἰσ πολλὰ σχεδὸν ἐναντίαιν, τὴν μὲν ἑτέραν εἰσ τὰσ τιμὰσ πᾶσα πόλισ ἱκανὴ παραγαγεῖν καὶ πᾶσ νομοθέτησ, τὴν μέτρῳ ἴσην καὶ σταθμῷ καὶ ἀριθμῷ, κλήρῳ ἀπευθύνων εἰσ τὰσ διανομὰσ αὐτήν·

τὴν δὲ ἀληθεστάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκέτι ῥᾴδιον παντὶ ἰδεῖν. Διὸσ γὰρ δὴ κρίσισ ἐστί, καὶ τοῖσ ἀνθρώποισ ἀεὶ σμικρὰ μὲν ἐπαρκεῖ, πᾶν δὲ ὅσον ἂν ἐπαρκέσῃ πόλεσιν ἢ καὶ ἰδιώταισ, πάντ’ ἀγαθὰ ἀπεργάζεται· τῷ μὲν γὰρ μείζονι πλείω, τῷ δ’ ἐλάττονι σμικρότερα νέμει, μέτρια διδοῦσα πρὸσ τὴν αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ τιμὰσ μείζοσι μὲν πρὸσ ἀρετὴν ἀεὶ μείζουσ, τοῖσ δὲ τοὐναντίον ἔχουσιν ἀρετῆσ τε καὶ παιδείασ τὸ πρέπον ἑκατέροισ ἀπονέμει κατὰ λόγον.

ἔστιν γὰρ δήπου καὶ τὸ πολιτικὸν ἡμῖν ἀεὶ τοῦτ’ αὐτὸ τὸ δίκαιον· οὗ καὶ νῦν ἡμᾶσ ὀρεγομένουσ δεῖ καὶ πρὸσ ταύτην τὴν ἰσότητα, ὦ Κλεινία, ἀποβλέποντασ, τὴν νῦν φυομένην κατοικίζειν πόλιν. ἄλλην τε ἄν ποτέ τισ οἰκίζῃ, πρὸσ ταὐτὸν τοῦτο σκοπούμενον χρεὼν νομοθετεῖν, ἀλλ’ οὐ πρὸσ ὀλίγουσ τυράννουσ ἢ πρὸσ ἕνα ἢ καὶ κράτοσ δήμου τι, πρὸσ δὲ τὸ δίκαιον ἀεί, τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ νυνδὴ λεχθέν, τὸ κατὰ φύσιν ἴσον ἀνίσοισ ἑκάστοτε δοθέν·

ἀναγκαῖόν γε μὴν καὶ τούτοισ παρωνυμίοισί ποτε προσχρήσασθαι πόλιν ἅπασαν, εἰ μέλλει στάσεων ἑαυτῇ μὴ προσκοινωνήσειν κατά τι μέροσ ‐ τὸ γὰρ ἐπιεικὲσ καὶ σύγγνωμον τοῦ τελέου καὶ ἀκριβοῦσ παρὰ δίκην τὴν ὀρθήν ἐστιν παρατεθραυμένον, ὅταν γίγνηται ‐ διὸ τῷ τοῦ κλήρου ἴσῳ ἀνάγκη προσχρήσασθαι δυσκολίασ τῶν πολλῶν ἕνεκα, θεὸν καὶ ἀγαθὴν τύχην καὶ τότε ἐν εὐχαῖσ ἐπικαλουμένουσ ἀπορθοῦν αὐτοὺσ τὸν κλῆρον πρὸσ τὸ δικαιότατον. μὲν τοῖν ἰσοτήτοιν ἀμφοῖν, ὡσ δ’ ὅτι μάλιστα ἐπ’ ὀλιγίστοισ τῇ ἑτέρᾳ, τῇ τῆσ τύχησ δεομένῃ.

ταῦτα οὕτωσ διὰ ταῦτα, ὦ φίλοι, ἀναγκαῖον τὴν μέλλουσαν σῴζεσθαι δρᾶν πόλιν·

ἐπειδὴ δὲ ναῦσ τε ἐν θαλάττῃ πλέουσα φυλακῆσ ἡμέρασ δεῖται καὶ νυκτὸσ ἀεί, πόλισ τε ὡσαύτωσ ἐν κλύδωνι τῶν ἄλλων πόλεων διαγομένη καὶ παντοδαπαῖσιν ἐπιβουλαῖσ οἰκεῖ κινδυνεύουσα ἁλίσκεσθαι, δεῖ δὴ δι’ ἡμέρασ τε εἰσ νύκτα καὶ ἐκ νυκτὸσ συνάπτειν πρὸσ ἡμέραν ἄρχοντασ ἄρχουσιν, φρουροῦντάσ τε φρουροῦσιν διαδεχομένουσ ἀεὶ καὶ παραδιδόντασ μηδέποτε λήγειν. φύλακασ ἰόντι τέ τινί ποθεν ἄλλοθεν εἴτε καὶ ἐξ αὐτῆσ τῆσ πόλεωσ ἑτοίμωσ ἐπιτυχεῖν, ἄντε ἀγγέλλειν βούληταί τισ ἐάντ’ αὖ πυνθάνεσθαί τι τῶν ὧν προσήκει πόλει πρὸσ πόλεισ ἄλλασ ἀποκρίνεσθαί τε, καὶ ἐρωτήσασαν ἑτέρασ, ἀποδέξασθαι τὰσ ἀποκρίσεισ, καὶ δὴ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἑκάστοτε νεωτερισμῶν ἕνεκα παντοδαπῶν εἰωθότων ἀεὶ γίγνεσθαι, ὅπωσ ἂν μάλιστα μὲν μὴ γίγνωνται, γενομένων δέ, ὅτι τάχιστα αἰσθομένησ τῆσ πόλεωσ ἰαθῇ τὸ γενόμενον·

δι’ ἃ συλλογῶν τε ἀεὶ δεῖ τοῦτο εἶναι τὸ προκαθήμενον τῆσ πόλεωσ κύριον καὶ διαλύσεων, τῶν τε κατὰ νόμουσ τῶν τε ἐξαίφνησ προσπιπτουσῶν τῇ πόλει.

ταῦτα μὲν οὖν πάντα τὸ δωδέκατον ἂν μέροσ τῆσ βουλῆσ εἰή τὸ διακοσμοῦν, τὰ ἕνδεκα ἀναπαυόμενον τοῦ ἐνιαυτοῦ μέρη· κοινῇ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχῶν δεῖ τὰσ φυλακὰσ ταύτασ φυλάττειν κατὰ πόλιν τοῦτο τὸ μόριον τῆσ βουλῆσ ἀεί. καὶ τὰ μὲν κατὰ πόλιν οὕτωσ ἔχοντα μετρίωσ ἂν εἰή διατεταγμένα·

τῆσ δὲ ἄλλησ χώρασ πάσησ τίσ ἐπιμέλεια καὶ τίσ τάξισ;

ἆρα οὐχ ἡνίκα πᾶσα μὲν ἡ πόλισ, σύμπασα δὲ ἡ χώρα κατὰ δώδεκα μέρη διανενέμηται, τῆσ πόλεωσ αὐτῆσ ὁδῶν καὶ οἰκήσεων καὶ οἰκοδομιῶν καὶ λιμένων καὶ ἀγορᾶσ καὶ κρηνῶν, καὶ δὴ καὶ τεμενῶν καὶ ἱερῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἐπιμελητὰσ δεῖ τινασ ἀποδεδειγμένουσ εἶναι; πῶσ γὰρ οὔ; λέγωμεν δὴ τοῖσ μὲν ἱεροῖσ νεωκόρουσ τε καὶ ἱερέασ καὶ ἱερείασ δεῖν γίγνεσθαι·

ὁδῶν δὲ καὶ οἰκοδομιῶν καὶ κόσμου τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα, ἀνθρώπων τε, ἵνα μὴ ἀδικῶσιν, καὶ τῶν ἄλλων θηρίων, ἐν αὐτῷ τε τῷ τῆσ πόλεωσ περιβόλῳ καὶ προαστείῳ ὅπωσ ἂν τὰ προσήκοντα πόλεσιν γίγνηται, ἑλέσθαι δεῖ τρία μὲν ἀρχόντων εἴδη, περὶ μὲν τὸ νυνδὴ λεχθὲν ἀστυνόμουσ ἐπονομάζοντα, τὸ δὲ περὶ ἀγορᾶσ κόσμον ἀγορανόμουσ. ἱερῶν δὲ ἱερέασ, οἷσ μέν εἰσιν πάτριαι ἱερωσύναι καὶ αἷσ, μὴ κινεῖν· εἰ δέ, οἱο͂ν τὸ πρῶτον κατοικιζομένοισ εἰκὸσ γίγνεσθαι περὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ μηδενὶ ἤ τισιν ὀλίγοισ, οἷσ μὴ καθεστήκοι καταστατέον ἱερέασ τε καὶ ἱερείασ νεωκόρουσ γίγνεσθαι τοῖσ θεοῖσ.

τούτων δὴ πάντων τὰ μὲν αἱρετὰ χρή, τὰ δὲ κληρωτὰ ἐν ταῖσ καταστάσεσι γίγνεσθαι, μειγνύντασ πρὸσ φιλίαν ἀλλήλοισ δῆμον καὶ μὴ δῆμον ἐν ἑκάστῃ χώρᾳ καὶ πόλει, ὅπωσ ἂν μάλιστα ὁμονοῶν εἰή. τὰ μὲν οὖν τῶν ἱερέων, τῷ θεῷ ἐπιτρέποντα αὐτῷ τὸ κεχαρισμένον γίγνεσθαι, κληροῦν οὕτω τῇ θείᾳ τύχῃ ἀποδιδόντα, δοκιμάζειν δὲ τὸν ἀεὶ λαγχάνοντα πρῶτον μὲν ὁλόκληρον καὶ γνήσιον, ἔπειτα ὡσ ὅτι μάλιστα ἐκ καθαρευουσῶν οἰκήσεων, φόνου δὲ ἁγνὸν καὶ πάντων τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰσ τὰ θεῖα ἁμαρτανομένων αὐτὸν καὶ πατέρα καὶ μητέρα κατὰ ταὐτὰ βεβιωκότασ. ἐκ Δελφῶν δὲ χρὴ νόμουσ περὶ τὰ θεῖα πάντα κομισαμένουσ καὶ καταστήσαντασ ἐπ’ αὐτοῖσ ἐξηγητάσ, τούτοισ χρῆσθαι.

κατ’ ἐνιαυτὸν δὲ εἶναι καὶ μὴ μακρότερον τὴν ἱερωσύνην ἑκάστην, ἔτη δὲ μὴ ἔλαττον ἑξήκοντα ἡμῖν εἰή γεγονὼσ ὁ μέλλων καθ’ ἱεροὺσ νόμουσ περὶ τὰ θεῖα ἱκανῶσ ἁγιστεύσειν·

ταὐτὰ δὲ καὶ περὶ τῶν ἱερειῶν ἔστω τὰ νόμιμα. τοὺσ δὲ ἐξηγητὰσ τρὶσ φερέτωσαν μὲν αἱ τέτταρεσ φυλαὶ τέτταρασ, ἕκαστον ἐξ αὑτῶν, τρεῖσ δέ, οἷσ ἂν πλείστη γένηται ψῆφοσ, δοκιμάσαντασ, ἐννέα πέμπειν εἰσ Δελφοὺσ ἀνελεῖν ἐξ ἑκάστησ τριάδοσ ἕνα· τὴν δὲ δοκιμασίαν αὐτῶν καὶ τοῦ χρόνου τὴν ἡλικίαν εἶναι καθάπερ τῶν ἱερέων. οὗτοι δὲ ἔστων ἐξηγηταὶ διὰ βίου·

τὸν δέ γε λιπόντα προαιρείσθωσαν αἱ τέτταρεσ φυλαὶ ὅθεν ἂν ἐκλίπῃ. ταμίασ δὲ δὴ τῶν τε ἱερῶν χρημάτων ἑκάστοισ τοῖσ ἱεροῖσ καὶ τεμενῶν καὶ καρπῶν τούτων καὶ μισθώσεων κυρίουσ αἱρεῖσθαι μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων τρεῖσ εἰσ τὰ μέγιστα ἱερά, δύο δ’ εἰσ τὰ σμικρότερα, πρὸσ δὲ τὰ ἐμμελέστατα ἕνα· τὴν δὲ αἱρ́εσιν τούτων καὶ τὴν δοκιμασίαν γίγνεσθαι καθάπερ ἡ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο.

καὶ τὰ μὲν αὖ περὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα γιγνέσθω. ἀφρούρητον δὲ δὴ μηδὲν εἰσ δύναμιν ἔστω.

πόλεωσ μὲν οὖν αἱ φρουραὶ πέρι ταύτῃ γιγνέσθωσαν, στρατηγῶν ἐπιμελουμένων καὶ ταξιαρχῶν καὶ ἱππάρχων καὶ φυλάρχων καὶ πρυτάνεων, καὶ δὴ καὶ ἀστυνόμων καὶ ἀγορανόμων, ὁπόταν αἱρεθέντεσ ἡμῖν καταστῶσίν τινεσ ἱκανῶσ· τὴν δὲ ἄλλην χώραν φυλάττειν πᾶσαν κατὰ τάδε.

δώδεκα μὲν ἡμῖν ἡ χώρα πᾶσα εἰσ δύναμιν ἴσα μόρια νενέμηται, φυλὴ δὲ μία τῷ μορίῳ ἑκάστῳ ἐπικληρωθεῖσα κατ’ ἐνιαυτὸν παρεχέτω πέντε οἱο͂ν ἀγρονόμουσ τε καὶ φρουράρχουσ, τούτοισ δ’ ἔστω καταλέξασθαι τῆσ αὑτῶν φυλῆσ ἑκάστῳ δώδεκα τῶν πέντε ἐκ τῶν νέων, μὴ ἔλαττον ἢ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονότασ, μὴ πλεῖον δὲ ἢ τριάκοντα. τούτοισ δὲ διακληρωθήτω τὰ μόρια τῆσ χώρασ κατὰ μῆνα ἕκαστα ἑκάστοισ, ὅπωσ ἂν πάσησ τῆσ χώρασ ἔμπειροί τε καὶ ἐπιστήμονεσ γίγνωνται πάντεσ.

δύο δ’ ἔτη τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν φρουρὰν γίγνεσθαι φρουροῖσ τε καὶ ἄρχουσιν. ὅπωσ δ’ ἂν τὸ πρῶτον λάχωσιν τὰ μέρη, τοὺσ τῆσ χώρασ τόπουσ, μεταλλάττοντασ ἀεὶ τὸν ἑξῆσ τόπον ἑκάστου μηνὸσ ἡγεῖσθαι τοὺσ φρουράρχουσ ἐπὶ δεξιὰ κύκλῳ· τὸ δ’ ἐπὶ δεξιὰ γιγνέσθω τὸ πρὸσ ἑώ.

περιελθόντοσ δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῷ δευτέρῳ ἔτει, ἵνα ὡσ πλεῖστοι τῶν φρουρῶν μὴ μόνον ἔμπειροι τῆσ χώρασ γίγνωνται κατὰ μίαν ὡρ́αν τοῦ ἐνιαυτοῦ, πρὸσ τῇ χώρᾳ δὲ ἅμα καὶ τῆσ ὡρ́ασ ἑκάστησ περὶ ἕκαστον τὸν τόπον τὸ γιγνόμενον ὡσ πλεῖστοι καταμάθωσιν, οἱ τότε ἡγούμενοι πάλιν ἀφηγείσθωσαν εἰσ τὸν εὐώνυμον ἀεὶ μεταβάλλοντεσ τόπον, ἑώσ ἂν τὸ δεύτερον διεξέλθωσιν ἔτοσ· τῷ τρίτῳ δὲ ἄλλουσ ἀγρονόμουσ αἱρεῖσθαι καὶ φρουράρχουσ τοὺσ πέντε τῶν δώδεκα ἐπιμελητάσ.

ἐν δὲ δὴ ταῖσ διατριβαῖσ τῷ τόπῳ ἑκάστῳ τὴν ἐπιμέλειαν εἶναι τοιάνδε τινά· πρῶτον μὲν ὅπωσ εὐερκὴσ ἡ χώρα πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ὅτι μάλιστα ἔσται, ταφρεύοντάσ τε ὅσα ἂν τούτου δέῃ καὶ ἀποσκάπτοντασ καὶ ἐνοικοδομήμασιν εἰσ δύναμιν εἴργοντασ τοὺσ ἐπιχειροῦντασ ὁτιοῦν τὴν χώραν καὶ τὰ κτήματα κακουργεῖν, χρωμένουσ δ’ ὑποζυγίοισ καὶ τοῖσ οἰκέταισ τοῖσ ἐν τῷ τόπῳ ἑκάστῳ πρὸσ ταῦτα, δι’ ἐκείνων ποιοῦντασ, ἐκείνοισ ἐπιστατοῦντασ, τῶν οἰκείων ἔργων αὐτῶν ἀργίασ ὅτι μάλιστα ἐκλεγομένουσ. δύσβατα δὲ δὴ πάντα ποιεῖν μὲν τοῖσ ἐχθροῖσ, τοῖσ δὲ φίλοισ ὅτι μάλιστα εὔβατα, ἀνθρώποισ τε καὶ ὑποζυγίοισ καὶ βοσκήμασιν, ὁδῶν τε ἐπιμελουμένουσ ὅπωσ ὡσ ἡμερώταται ἕκασται γίγνωνται, καὶ τῶν ἐκ Διὸσ ὑδάτων, ἵνα τὴν χώραν μὴ κακουργῇ, μᾶλλον δ’ ὠφελῇ ῥέοντα ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰσ τὰσ ἐν τοῖσ ὄρεσι νάπασ ὅσαι κοῖλαι, τὰσ ἐκροὰσ αὐτῶν εἴργοντασ οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπωσ ἂν τὰ παρὰ τοῦ Διὸσ ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, τοῖσ ὑποκάτωθεν ἀγροῖσ τε καὶ τόποισ πᾶσιν νάματα καὶ κρήνασ ποιοῦσαι, καὶ τοὺσ αὐχμηροτάτουσ τόπουσ πολυύδρουσ τε καὶ εὐύδρουσ ἀπεργάζωνται·

τά τε πηγαῖα ὕδατα, ἐάντε τὶσ ποταμὸσ ἐάντε καὶ κρήνη ᾖ, κοσμοῦντεσ φυτεύμασί τε καὶ οἰκοδομήμασιν εὐπρεπέστερα, καὶ συνάγοντεσ μεταλλείαισ νάματα, πάντα ἄφθονα ποιῶσιν, ὑδρείαισ τε καθ’ ἑκάστασ τὰσ ὡρ́ασ, εἴ τί που ἄλσοσ ἢ τέμενοσ περὶ ταῦτα ἀφειμένον ᾖ, τὰ ῥεύματα ἀφιέντεσ εἰσ αὐτὰ τὰ τῶν θεῶν ἱερά, κοσμῶσι.

καὶ ξηρὰν ἄφθονον, ἐπ’ ὀνήσει καμνόντων τε νόσοισ καὶ πόνοισ τετρυμένα γεωργικοῖσ σώματα δεχομένουσ εὐμενῶσ, ἰατροῦ δέξιν μὴ πάνυ σοφοῦ βελτίονα συχνῷ.

ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα κόσμοσ τε καὶ ὠφελία τοῖσ τόποισ γίγνοιτ’ ἂν μετὰ παιδιᾶσ οὐδαμῇ ἀχαρίτου·

σπουδὴ δὲ περὶ ταῦτα ἥδε ἔστω. τοὺσ ἑξήκοντα ἑκάστουσ τὸν αὑτῶν τόπον φυλάττειν, μὴ μόνον πολεμίων ἕνεκα ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων φασκόντων εἶναι· γειτόνων δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἢν ἄλλοσ ἄλλον ἀδικῇ, δοῦλοσ ἢ ἐλεύθεροσ, δικάζοντασ τῷ ἀδικεῖσθαι φάσκοντι, τὰ μὲν σμικρὰ αὐτοὺσ τοὺσ πέντε ἄρχοντασ, τὰ δὲ μείζονα μετὰ τῶν δώδεκα τοὺσ ἑπτακαίδεκα δικάζειν μέχρι τριῶν μνῶν, ὅσα ἂν ἕτεροσ ἑτέρῳ ἐπικαλῇ. δικαστὴν δὲ καὶ ἄρχοντα ἀνυπεύθυνον οὐδένα δικάζειν καὶ ἄρχειν δεῖ πλὴν τῶν τὸ τέλοσ ἐπιτιθέντων οἱο͂ν βασιλέων· καὶ ἐπιχειροῦντεσ λαμβάνειν τε καὶ φέρειν τῶν ἐν ταῖσ γεωργίαισ μὴ πείσαντεσ, καὶ ἐὰν δέχωνταί τι κολακείασ ἕνεκα διδόντων, ἢ καὶ δίκασ ἀδίκωσ διανέμωσι, ταῖσ μὲν θωπείαισ ὑπείκοντεσ ὀνείδη φερέσθωσαν ἐν πάσῃ τῇ πόλει, τῶν δὲ ἄλλων ἀδικημάτων ὅτι ἂν ἀδικῶσι τοὺσ ἐν τῷ τόπῳ, τῶν μέχρι μνᾶσ ἐν τοῖσ κωμήταισ καὶ γείτοσιν ὑπεχέτωσαν ἑκόντεσ δίκασ, τῶν δὲ μειζόνων ἑκάστοτε ἀδικημάτων ἢ καὶ τῶν ἐλαττόνων, ἐὰν μὴ ’θέλωσιν ὑπέχειν, πιστεύοντεσ τῷ μεθίστασθαι κατὰ μῆνασ εἰσ ἕτερον ἀεὶ τόπον φεύγοντεσ ἀποφευξεῖσθαι, τούτων πέρι λαγχάνειν μὲν ἐν ταῖσ κοιναῖσ δίκαισ τὸν ἀδικούμενον, ἐὰν δ’ ἕλῃ, τὴν διπλασίαν πραττέσθω τὸν ὑποφεύγοντα καὶ μὴ ἐθελήσαντα ὑποσχεῖν ἑκόντα τιμωρίαν.

διαιτάσθων δὲ οἵ τε ἄρχοντεσ οἵ τ’ ἀγρονόμοι τὰ δύο ἔτη τοιόνδε τινὰ τρόπον·

πρῶτον μὲν δὴ καθ’ ἑκάστουσ τοὺσ τόπουσ εἶναι συσσίτια, ἐν οἷσ κοινῇ τὴν δίαιταν ποιητέον ἅπασιν· ὁ δὲ ἀποσυσσιτήσασ κἂν ἡντιναοῦν ἡμέραν, ἢ νύκτα ἀποκοιμηθείσ, μὴ τῶν ἀρχόντων ταξάντων ἢ πάσησ τινὸσ ἀνάγκησ ἐπιπεσούσησ, ἐὰν ἀποφήνωσιν αὐτὸν οἱ πέντε, καὶ γράψαντεσ θῶσιν ἐν ἀγορᾷ καταλελυκότα τὴν φρουράν, ὀνείδη τε ἐχέτω τὴν πολιτείαν ὡσ προδιδοὺσ τὸ ἑαυτοῦ μέροσ, κολαζέσθω τε πληγαῖσ ὑπὸ τοῦ συντυγχάνοντοσ καὶ ἐθέλοντοσ κολάζειν ἀτιμωρήτωσ.

τῶν δὲ ἀρχόντων αὐτῶν ἐάν τίσ τι δρᾷ τοιοῦτον αὐτόσ, ἐπιμελεῖσθαι μὲν τοῦ τοιούτου πάντασ τοὺσ ἑξήκοντα χρεών, ὁ δὲ αἰσθόμενόσ τε καὶ πυθόμενοσ μὴ ἐπεξιὼν ἐν τοῖσ αὐτοῖσ ἐνεχέσθω νόμοισ καὶ πλείονι τῶν νέων ζημιούσθω·

περὶ τὰσ τῶν νέων ἀρχὰσ ἠτιμάσθω πάσασ. τούτων δὲ οἱ νομοφύλακεσ ἐπίσκοποι ἀκριβεῖσ ἔστωσαν, ὅπωσ ἢ μὴ γίγνηται τὴν ἀρχὴν ἢ γιγνόμενα τῆσ ἀξίασ δίκησ τυγχάνῃ. δεῖ δὴ πάντ’ ἄνδρα διανοεῖσθαι περὶ ἁπάντων ἀνθρώπων ὡσ ὁ μὴ δουλεύσασ οὐδ’ ἂν δεσπότησ γένοιτο ἄξιοσ ἐπαίνου, καὶ καλλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλῶσ δουλεῦσαι μᾶλλον ἢ τῷ καλῶσ ἄρξαι, πρῶτον μὲν τοῖσ νόμοισ, ὡσ ταύτην τοῖσ θεοῖσ οὖσαν δουλείαν, ἔπειτ’ ἀεὶ τοῖσ πρεσβυτέροισ τε καὶ ἐντίμωσ βεβιωκόσι τοὺσ νέουσ. μετὰ δὲ ταῦτα τῆσ καθ’ ἡμέραν διαίτησ δεῖ τῆσ ταπεινῆσ καὶ ἀπόρου γεγευμένον εἶναι τὰ δύο ἔτη ταῦτα τὸν τῶν ἀγρονόμων γεγονότα.

ἐπειδὰν γὰρ δὴ καταλεγῶσιν οἱ δώδεκα, συνελθόντεσ μετὰ τῶν πέντε, βουλευέσθωσαν ὡσ οἱο͂́νπερ οἰκέται οὐχ ἕξουσιν αὑτοῖσ ἄλλουσ οἰκέτασ τε καὶ δούλουσ, οὐδ’ ἐκ τῶν ἄλλων γεωργῶν τε καὶ κωμητῶν τοῖσ ἐκείνων ἐπὶ τὰ ἴδια χρήσονται ὑπηρετήματα διακόνοισ, ἀλλὰ μόνον ὅσα εἰσ τὰ δημόσια· τὰ δ’ ἄλλα αὐτοὶ δι’ αὑτῶν διανοηθήτωσαν ὡσ βιωσόμενοι διακονοῦντέσ τε καὶ διακονούμενοι ἑαυτοῖσ, πρὸσ δὲ τούτοισ πᾶσαν τὴν χώραν διεξερευνώμενοι θέρουσ καὶ χειμῶνοσ σὺν τοῖσ ὅπλοισ φυλακῆσ τε καὶ γνωρίσεωσ ἕνεκα πάντων ἀεὶ τῶν τόπων.

κινδυνεύει γὰρ οὐδενὸσ ἔλαττον μάθημα εἶναι δι’ ἀκριβείασ ἐπίστασθαι πάντασ τὴν αὑτῶν χώραν·

οὗ δὴ χάριν κυνηγέσια καὶ τὴν ἄλλην θήραν οὐχ ἧττον ἐπιτηδεύειν δεῖ τὸν ἡβῶντα ἢ τῆσ ἄλλησ ἡδονῆσ ἅμα καὶ ὠφελίασ τῆσ περὶ τὰ τοιαῦτα γιγνομένησ πᾶσιν. τοῦτο προσαγορεύων, προθύμωσ πᾶσ ἀνὴρ εἰσ δύναμιν ἐπιτηδευέτω, ὅσοι μέλλουσι τὴν αὑτῶν πόλιν ἱκανῶσ σῴζειν.

τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀρχόντων αἱρέσεωσ ἀγορανόμων πέρι καὶ ἀστυνόμων πέρι ἦν ἡμῖν ἑπόμενον.

ἕποιντο δ’ ἂν ἀγρονόμοισ γε ἀστυνόμοι τρεῖσ ἑξήκοντα οὖσιν, τριχῇ δώδεκα μέρη τῆσ πόλεωσ διαλαβόντεσ, μιμούμενοι ἐκείνουσ τῶν τε ὁδῶν ἐπιμελούμενοι τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καὶ τῶν ἐκ τῆσ χώρασ λεωφόρων εἰσ τὴν πόλιν ἀεὶ τεταμένων καὶ τῶν οἰκοδομιῶν, ἵνα κατὰ νόμουσ γίγνωνται πᾶσαι, καὶ δὴ καὶ τῶν ὑδάτων, ὁπόσ’ ἂν αὐτοῖσ πέμπωσι καὶ παραδιδῶσιν οἱ φρουροῦντεσ τεθεραπευμένα, ὅπωσ εἰσ τὰσ κρήνασ ἱκανὰ καὶ καθαρὰ πορευόμενα, κοσμῇ τε ἅμα καὶ ὠφελῇ τὴν πόλιν. δεῖ δὴ καὶ τούτουσ δυνατούσ τε εἶναι καὶ σχολάζοντασ τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαι·

δὲ καὶ ἀφικομένων εἰσ ἓξ οἷσ ἂν πλεῖσται γίγνωνται, τοὺσ τρεῖσ ἀποκληρωσάντων οἷσ τούτων ἐπιμελέσ, δοκιμασθέντεσ δὲ ἀρχόντων κατὰ τοὺσ τεθέντασ αὐτοῖσ νόμουσ.

ἀγορανόμουσ δ’ ἑξῆσ τούτοισ αἱρεῖσθαι μὲν ἐκ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων πέντε, τὰ δ’ ἄλλα αὐτῶν γίγνεσθαι τὴν αἱρ́εσιν καθάπερ ἡ τῶν ἀστυνόμων·

δέκα ἐκ τῶν ἄλλων χειροτονηθέντασ τοὺσ πέντε ἀποκληρῶσαι, καὶ δοκιμασθέντασ αὐτοὺσ ἄρχοντασ ἀποφῆναι. χειροτονείτω δὲ πᾶσ πάντα· ὁ δὲ μὴ ’θέλων, ἐὰν εἰσαγγελθῇ πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ, ζημιούσθω πεντήκοντα δραχμαῖσ πρὸσ τῷ κακὸσ εἶναι δοκεῖν.

ἴτω δ’ εἰσ ἐκκλησίαν καὶ τὸν κοινὸν σύλλογον ὁ βουλόμενοσ, ἐπάναγκεσ δ’ ἔστω τῷ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων, δέκα δραχμαῖσ ζημιουμένῳ ἐὰν μὴ παρὼν ἐξετάζηται τοῖσ συλλόγοισ· τρίτῳ δὲ τιμήματι καὶ τῷ τετάρτῳ μὴ ἐπάναγκεσ, ἀλλὰ ἀζήμιοσ ἀφείσθω, ἐὰν μή τι παραγγείλωσιν οἱ ἄρχοντεσ πᾶσιν ἔκ τινοσ ἀνάγκησ συνιέναι. τοὺσ δὲ δὴ ἀγορανόμουσ τὸν περὶ τὴν ἀγορὰν κόσμον διαταχθέντα ὑπὸ νόμων φυλάττειν, καὶ ἱερῶν καὶ κρηνῶν ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ’ ἀγοράν, ὅπωσ μηδὲν ἀδικῇ μηδείσ, τὸν ἀδικοῦντα δὲ κολάζειν, πληγαῖσ μὲν καὶ δεσμοῖσ δοῦλον καὶ ξένον, ἐὰν δ’ ἐπιχώριοσ ὤν τισ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀκοσμῇ, μέχρι μὲν ἑκατὸν δραχμῶν νομίσματοσ αὐτοὺσ εἶναι κυρίουσ διαδικάζοντασ, μέχρι δὲ διπλασίου τούτου κοινῇ μετὰ ἀστυνόμων ζημιοῦν δικάζοντασ τῷ ἀδικοῦντι.

τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἀστυνόμοισ ἔστω ζημιώματά τε καὶ κολάσεισ ἐν τῇ ἑαυτῶν ἀρχῇ, μέχρι μὲν μνᾶσ αὐτοὺσ ζημιοῦντασ, τὴν διπλασίαν δὲ μετὰ ἀγορανόμων.

μουσικῆσ δὲ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ γυμναστικῆσ ἄρχοντασ καθίστασθαι πρέπον ἂν εἰή, διττοὺσ ἑκατέρων, τοὺσ μὲν παιδείασ αὐτῶν ἕνεκα, τοὺσ δὲ ἀγωνιστικῆσ.

παιδείασ μὲν βούλεται λέγειν ὁ νόμοσ γυμνασίων καὶ διδασκαλείων ἐπιμελητὰσ κόσμου καὶ παιδεύσεωσ ἅμα καὶ τῆσ περὶ ταῦτα ἐπιμελείασ τῶν φοιτήσεών τε πέρι καὶ οἰκήσεων ἀρρένων καὶ θηλειῶν κορῶν, ἀγωνίασ δέ, ἔν τε τοῖσ γυμνικοῖσ καὶ περὶ τὴν μουσικὴν ἀθλοθέτασ ἀθληταῖσ, διττοὺσ αὖ τούτουσ, περὶ μουσικὴν μὲν ἑτέρουσ, περὶ ἀγωνίαν δ’ ἄλλουσ. ἀγωνιστικῆσ μὲν οὖν ἀνθρώπων τε καὶ ἵππων τοὺσ αὐτούσ, μουσικῆσ δὲ ἑτέρουσ μὲν τοὺσ περὶ μονῳδίαν τε καὶ μιμητικήν, οἱο͂ν ῥαψῳδῶν καὶ κιθαρῳδῶν καὶ αὐλητῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων ἀθλοθέτασ ἑτέρουσ πρέπον ἂν εἰή γίγνεσθαι, τῶν δὲ περὶ χορῳδίαν ἄλλουσ.

πρῶτον δὴ περὶ τὴν τῶν χορῶν παιδιὰν παίδων τε καὶ ἀνδρῶν καὶ θηλειῶν κορῶν ἐν ὀρχήσεσι καὶ τῇ τάξει τῇ ἁπάσῃ γιγνομένῃ μουσικῇ τοὺσ ἄρχοντασ αἱρεῖσθαί που χρεών·

ἱκανὸσ δὲ εἷσ ἄρχων αὐτοῖσ, μὴ ἔλαττον τετταράκοντα γεγονὼσ ἐτῶν. ἱκανὸσ δὲ καὶ περὶ μονῳδίαν εἷσ, μὴ ἔλαττον ἢ τριάκοντα γεγονὼσ ἐτῶν, εἰσαγωγεύσ τε εἶναι καὶ τοῖσ ἁμιλλωμένοισ τὴν διάκρισιν ἱκανῶσ ἀποδιδούσ. τὸν δὴ χορῶν ἄρχοντα καὶ διαθετῆρα αἱρεῖσθαι χρὴ τοιόνδε τινὰ τρόπον. ὅσοι μὲν φιλοφρόνωσ ἐσχήκασι περὶ τὰ τοιαῦτα, εἰσ τὸν σύλλογον ἴτωσαν, ἐπιζήμιοι ἐὰν μὴ ἰώσιν ‐ τούτου δὲ οἱ νομοφύλακεσ κριταί ‐ τοῖσ δ’ ἄλλοισ, ἐὰν μὴ βούλωνται, μηδὲν ἐπάναγκεσ ἔστω.

καὶ τὴν προβολὴν δὴ τὸν αἱρούμενον ἐκ τῶν ἐμπείρων ποιητέον, ἔν τε τῇ δοκιμασίᾳ κατηγόρημα ἓν τοῦτ’ ἔστω καὶ ἀπηγόρημα, τῶν μὲν ὡσ ἄπειροσ ὁ λαχών, τῶν δ’ ὡσ ἔμπειροσ· ὃσ δ’ ἂν εἷσ ἐκ προχειροτονηθέντων δέκα λάχῃ, δοκιμασθείσ, τὸν ἐνιαυτὸν τῶν χορῶν ἀρχέτω κατὰ νόμον.

κατὰ ταὐτὰ δὲ τούτοισ καὶ ταύτῃ ὁ λαχὼν τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον τῶν ἀφικομένων εἰσ κρίσιν μονῳδιῶν τε καὶ συναυλιῶν ἀρχέτω, εἰσ τοὺσ κριτὰσ ἀποδιδοὺσ ὁ λαχὼν τὴν κρίσιν. μετὰ δὲ ταῦτα χρεὼν ἀγωνίασ ἀθλοθέτασ αἱρεῖσθαι τῆσ περὶ τὰ γυμνάσια ἵππων τε καὶ ἀνθρώπων ἐκ τῶν τρίτων τε καὶ ἔτι τῶν δευτέρων τιμημάτων·

εἰσ δὲ τὴν αἱρ́εσιν ἔστω μὲν ἐπάναγκεσ τοῖσ τρισὶν καὶ πορεύεσθαι τιμήμασι, τὸ σμικρότατον δὲ ἀζήμιον ἀφείσθω. τρεῖσ δ’ ἔστωσαν οἱ λαχόντεσ, τῶν προχειροτονηθέντων μὲν εἴκοσι, λαχόντων δὲ ἐκ τῶν εἴκοσι τριῶν, οὓσ ἂν καὶ ψῆφοσ ἡ τῶν δοκιμαζόντων δοκιμάσῃ· δέ τισ ἀποδοκιμασθῇ καθ’ ἡντιναοῦν ἀρχῆσ λῆξιν καὶ κρίσιν, ἄλλουσ ἀνθαιρεῖσθαι κατὰ ταὐτὰ καὶ τὴν δοκιμασίαν ὡσαύτωσ αὐτῶν πέρι ποιεῖσθαι.

λοιπὸσ δὲ ἄρχων περὶ τὰ προειρημένα ἡμῖν ὁ τῆσ παιδείασ ἐπιμελητὴσ πάσησ θηλειῶν τε καὶ ἀρρένων.

εἷσ μὲν δὴ καὶ ὁ τούτων ἄρξων ἔστω κατὰ νόμουσ, ἐτῶν μὲν γεγονὼσ μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα, παίδων δὲ γνησίων πατήρ, μάλιστα μὲν ὑέων καὶ θυγατέρων, εἰ δὲ μή, θάτερα· διανοηθήτω δὲ αὐτόσ τε ὁ προκριθεὶσ καὶ ὁ προκρίνων ὡσ οὖσαν ταύτην τὴν ἀρχὴν τῶν ἐν τῇ πόλει ἀκροτάτων ἀρχῶν πολὺ μεγίστην. παντὸσ γὰρ δὴ φυτοῦ ἡ πρώτη βλάστη καλῶσ ὁρμηθεῖσα, πρὸσ ἀρετὴν τῆσ αὑτοῦ φύσεωσ κυριωτάτη τέλοσ ἐπιθεῖναι τὸ πρόσφορον, τῶν τε ἄλλων φυτῶν καὶ τῶν ζῴων ἡμέρων καὶ ἀγρίων καὶ ἀνθρώπων·

ἄνθρωποσ δέ, ὥσ φαμεν, ἥμερον, ὅμωσ μὴν παιδείασ μὲν ὀρθῆσ τυχὸν καὶ φύσεωσ εὐτυχοῦσ, θειότατον ἡμερώτατόν τε ζῷον γίγνεσθαι φιλεῖ, μὴ ἱκανῶσ δὲ ἢ μὴ καλῶσ τραφὲν ἀγριώτατον, ὁπόσα φύει γῆ.

ὧν ἕνεκα οὐ δεύτερον οὐδὲ πάρεργον δεῖ τὴν παίδων τροφὴν τὸν νομοθέτην ἐᾶν γίγνεσθαι, πρῶτον δὲ ἄρξασθαι χρεὼν τὸν μέλλοντα αὐτῶν ἐπιμελήσεσθαι καλῶσ αἱρεθῆναι, τῶν ἐν τῇ πόλει ὃσ ἂν ἄριστοσ εἰσ πάντα ᾖ, τοῦτον κατὰ δύναμιν ὅτι μάλιστα αὐτοῖσ καθιστάντα προστάττειν ἐπιμελητήν. αἱ πᾶσαι τοίνυν ἀρχαὶ πλὴν βουλῆσ καὶ πρυτάνεων εἰσ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνοσ ἱερὸν ἐλθοῦσαι φερόντων ψῆφον κρύβδην, τῶν νομοφυλάκων ὅντιν’ ἂν ἕκαστοσ ἡγῆται κάλλιστ’ ἂν τῶν περὶ παιδείαν ἄρξαι γενομένων· ταὐτὰ ἄλλον ἐπὶ ταύτην τὴν ἀρχὴν αἱρεῖσθαι.

ἐὰν δέ τισ δημοσίαν ἀρχὴν ἄρχων ἀποθάνῃ πρὶν ἐξήκειν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πλεῖον ἢ τριάκοντα ἐπιδεομένην ἡμερῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἄλλον καθιστάναι οἷσ ἦν τοῦτο προσηκόντωσ μέλον.

ἐντὸσ δέκα ἡμερῶν, ἢ ζημιούσθων ἕκαστοσ δραχμῇ τῆσ ἡμέρασ, μέχριπερ ἂν τοῖσ παισὶν καταστήσωσι τὸν ἐπίτροπον.

πᾶσα δὲ δήπου πόλισ ἄπολισ ἂν γίγνοιτο, ἐν ᾗ δικαστήρια μὴ καθεστῶτα εἰή κατὰ τρόπον·

ἄφωνοσ δ’ αὖ δικαστὴσ ἡμῖν καὶ μὴ πλείω τῶν ἀντιδίκων ἐν ταῖσ ἀνακρίσεσι φθεγγόμενοσ, καθάπερ ἐν ταῖσ διαίταισ, οὐκ ἄν ποτε ἱκανὸσ γένοιτο περὶ τὴν τῶν δικαίων κρίσιν· ὧν ἕνεκα οὔτε πολλοὺσ ὄντασ ῥᾴδιον εὖ δικάζειν οὔτε ὀλίγουσ φαύλουσ. σαφὲσ δὲ ἀεὶ τὸ ἀμφισβητούμενον χρεὼν γίγνεσθαι παρ’ ἑκατέρων, ὁ δὲ χρόνοσ ἅμα καὶ τὸ βραδὺ τό τε πολλάκισ ἀνακρίνειν πρὸσ τὸ φανερὰν γίγνεσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν σύμφορον. ὧν ἕνεκα πρῶτον μὲν εἰσ γείτονασ ἰέναι χρὴ τοὺσ ἐπικαλοῦντασ ἀλλήλοισ καὶ τοὺσ φίλουσ τε καὶ συνειδότασ ὅτι μάλιστα τὰσ ἀμφισβητουμένασ πράξεισ, ἐὰν δ’ ἄρα μὴ ἐν τούτοισ τισ ἱκανὴν κρίσιν λαμβάνῃ, πρὸσ ἄλλο δικαστήριον ἴτω·

τὸ δὲ τρίτον, ἂν τὰ δύο δικαστήρια μὴ δύνηται διαλλάξαι, τέλοσ ἐπιθέτω τῇ δίκῃ.

τρόπον δή τινα καὶ τῶν δικαστηρίων αἱ καταστάσεισ ἀρχόντων εἰσὶν αἱρέσεισ·

πάντα μὲν γὰρ ἄρχοντα ἀναγκαῖον καὶ δικαστὴν εἶναί τινων, δικαστὴσ δὲ οὐκ ἄρχων καί τινα τρόπον ἄρχων οὐ πάνυ φαῦλοσ γίγνεται τὴν τόθ’ ἡμέραν ᾗπερ ἂν κρίνων τὴν δίκην ἀποτελῇ. θέντεσ δὴ καὶ τοὺσ δικαστὰσ ὡσ ἄρχοντασ, λέγωμεν τίνεσ ἂν εἰε͂ν πρέποντεσ καὶ τίνων ἄρα δικασταὶ καὶ πόσοι ἐφ’ ἕκαστον. κυριώτατον μὲν τοίνυν ἔστω δικαστήριον ὅπερ ἂν αὐτοὶ ἑαυτοῖσ ἀποφήνωσιν ἕκαστοι, κοινῇ τινασ ἑλόμενοι·

τισ ἀδικεῖσθαι καὶ βουληθῇ τῷ κοινῷ βοηθεῖν, λεκτέον ὁποῖοί τ’ εἰσὶν καὶ τίνεσ οἱ κριταί.

πρῶτον δὴ δικαστήριον ἡμῖν γιγνέσθω κοινὸν ἅπασι τοῖσ τὸ τρίτον ἀμφισβητοῦσιν ἰδιώταισ πρὸσ ἀλλήλουσ, γενόμενον τῇδέ πῃ. πάσασ δὴ τὰσ ἀρχάσ, ὁπόσαι τε κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ ὁπόσαι πλείω χρόνον ἄρχουσιν, ἐπειδὰν μέλλῃ νέοσ ἐνιαυτὸσ μετὰ θερινὰσ τροπὰσ τῷ ἐπιόντι μηνὶ γίγνεσθαι, ταύτησ τῆσ ἡμέρασ τῇ πρόσθεν πάντασ χρὴ τοὺσ ἄρχοντασ συνελθεῖν εἰσ ἓν ἱερὸν καὶ τὸν θεὸν ὀμόσαντασ οἱο͂ν ἀπάρξασθαι πάσησ ἀρχῆσ ἕνα δικαστήν, ὃσ ἂν ἐν ἀρχῇ ἑκάστῃ ἄριστόσ τε εἶναι δόξῃ καὶ ἄριστ’ ἂν καὶ ὁσιώτατα τὰσ δίκασ τοῖσ πολίταισ αὐτῷ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν φαίνηται διακρίνειν. τούτων δὲ αἱρεθέντων γίγνεσθαι μὲν δοκιμασίαν ἐν τοῖσ ἑλομένοισ αὐτοῖσ, ἐὰν δὲ ἀποδοκιμασθῇ τισ, ἕτερον ἀνθαιρεῖσθαι κατὰ ταὐτά, τοὺσ δὲ δοκιμασθέντασ δικάζειν μὲν τοῖσ τἆλλα δικαστήρια φυγοῦσι, τὴν δὲ ψῆφον φανερὰν φέρειν·

ἐπηκόουσ δ’ εἶναι καὶ θεατὰσ τούτων τῶν δικῶν ἐξ ἀνάγκησ μὲν βουλευτὰσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἄρχοντασ τοὺσ ἑλομένουσ αὐτούσ, τῶν δὲ ἄλλων τὸν βουλόμενον. ἐὰν δέ τισ ἐπαιτιᾶταί τινα ἑκόντα ἀδίκωσ κρῖναι τὴν δίκην, εἰσ τοὺσ νομοφύλακασ ἰὼν κατηγορείτω·

ὁ δὲ ὀφλὼν τὴν τοιαύτην δίκην ὑπεχέτω μὲν τοῦ βλάβουσ τῷ βλαφθέντι τὸ ἥμισυ τίνειν, ἐὰν δὲ μείζονοσ ἄξιοσ εἶναι δόξῃ ζημίασ, προστιμᾶν τοὺσ κρίναντασ τὴν δίκην ὅτι χρὴ πρὸσ τούτῳ παθεῖν αὐτὸν ἢ ἀποτίνειν τῷ κοινῷ καὶ τῷ τὴν δίκην δικασαμένῳ. περὶ δὲ τῶν δημοσίων ἐγκλημάτων ἀναγκαῖον πρῶτον μὲν τῷ πλήθει μεταδιδόναι τῆσ κρίσεωσ ‐ οἱ γὰρ ἀδικούμενοι πάντεσ εἰσίν, ὁπόταν τισ τὴν πόλιν ἀδικῇ, καὶ χαλεπῶσ ἂν ἐν δίκῃ φέροιεν ἄμοιροι γιγνόμενοι τῶν τοιούτων διακρίσεων ‐ ἀλλ’ ἀρχήν τε εἶναι χρὴ τῆσ τοιαύτησ δίκησ καὶ τελευτὴν εἰσ τὸν δῆμον ἀποδιδομένην, τὴν δὲ βάσανον ἐν ταῖσ μεγίσταισ ἀρχαῖσ τρισίν, ἃσ ἂν ὅ τε φεύγων καὶ ὁ διώκων συνομολογῆτον· ἐὰν δὲ μὴ δύνησθον κοινωνῆσαι τῆσ ὁμολογίασ αὐτοί, τὴν βουλὴν ἐπικρίνειν αὐτῶν τὴν αἱρ́εσιν ἑκατέρου.

δεῖ δὲ δὴ καὶ τῶν ἰδίων δικῶν κοινωνεῖν κατὰ δύναμιν ἅπαντασ·

ὁ γὰρ ἀκοινώνητοσ ὢν ἐξουσίασ τοῦ συνδικάζειν ἡγεῖται τὸ παράπαν τῆσ πόλεωσ οὐ μέτοχοσ εἶναι. δυναμένοισ μήτε ἐν τοῖσ γείτοσι μήτε ἐν τοῖσ φυλετικοῖσ δικαστηρίοισ ἀπαλλάττεσθαι.

νῦν δὴ περὶ μὲν δικαστήρια ἡμῖν ‐ ἃ δή φαμεν οὔθ’ ὡσ ἀρχὰσ οὔτε ὡσ μὴ ῥᾴδιον εἰπόντα ἀναμφισβητήτωσ εἰρηκέναι ‐ περὶ μὲν ταῦτα οἱο͂ν περιγραφή τισ ἔξωθεν περιγεγραμμένη τὰ μὲν εἴρηκεν, τὰ δ’ ἀπολείπει σχεδόν·

πρὸσ γὰρ τέλει νομοθεσίασ ἡ δικῶν ἀκριβὴσ νόμων θέσισ ἅμα καὶ διαίρεσισ ὀρθότατα γίγνοιτ’ ἂν μακρῷ. ταύταισ μὲν οὖν εἰρήσθω πρὸσ τῷ τέλει περιμένειν ἡμᾶσ, αἱ δὲ περὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ καταστάσεισ σχεδὸν τὴν πλείστην εἰλήφασιν νομοθεσίαν· τὸ δὲ ὅλον καὶ ἀκριβὲσ περὶ ἑνόσ τε καὶ πάντων τῶν κατὰ πόλιν καὶ πολιτικὴν πᾶσαν διοικήσεων οὐκ ἔστιν γενέσθαι σαφέσ, πρὶν ἂν ἡ διέξοδοσ ἀπ’ ἀρχῆσ τά τε δεύτερα καὶ τὰ μέσα καὶ πάντα μέρη τὰ ἑαυτῆσ ἀπολαβοῦσα πρὸσ τέλοσ ἀφίκηται.

νῦν μὴν ἐν τῷ παρόντι μέχρι τῆσ τῶν ἀρχόντων αἱρέσεωσ γενομένησ τελευτὴ μὲν τῶν ἔμπροσθεν αὕτη γίγνοιτ’ ἂν ἱκανή, νόμων δὲ θέσεωσ ἀρχὴ καὶ ἀναβολῶν ἅμα καὶ ὄκνων οὐδὲν ἔτι δεομένη. πάντωσ μοι κατὰ νοῦν, ὦ ξένε, τὰ ἔμπροσθεν εἰρηκώσ, τὴν ἀρχὴν νῦν τελευτῇ προσάψασ περὶ τῶν τε εἰρημένων καὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, ταῦτα ἔτι μᾶλλον ἐκείνων εἴρηκασ φιλίωσ.

καλῶσ τοίνυν ἂν ἡμῖν ἡ πρεσβυτῶν ἔμφρων παιδιὰ μέχρι δεῦρ’ εἰή τὰ νῦν διαπεπαισμένη.

καλὴν τὴν σπουδὴν ἐοίκασ δηλοῦν τῶν ἀνδρῶν. εἰκόσ γε· τόδε δ’ ἐννοήσωμεν εἰ σοὶ δοκεῖ καθάπερ ἐμοί. τὸ ποῖον δὴ καὶ περὶ τίνων; οἶσθ’ ὅτι καθάπερ ζωγράφων οὐδὲν πέρασ ἔχειν ἡ πραγματεία δοκεῖ περὶ ἑκάστων τῶν ζῴων, ἀλλ’ ἢ τοῦ χραίνειν ἢ ἀποχραίνειν, ἢ ὁτιδήποτε καλοῦσι τὸ τοιοῦτον οἱ ζωγράφων παῖδεσ, οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ παύσασθαι κοσμοῦσα, ὥστε ἐπίδοσιν μηκέτ’ ἔχειν εἰσ τὸ καλλίω τε καὶ φανερώτερα γίγνεσθαι τὰ γεγραμμένα. σχεδὸν ἐννοῶ ἀκούων καὶ αὐτὸσ ταῦτα ἃ λέγεισ, ἐπεὶ ἐντριβήσ γε οὐδαμῶσ γέγονα τῇ τοιαύτῃ τέχνῃ.

καὶ οὐδέν γε ἐβλάβησ. χρησώμεθά γε μὴν τῷ νῦν παρατυχόντι περὶ αὐτῆσ ἡμῖν λόγῳ τὸ τοιόνδε, ὡσ εἴ ποτέ τισ ἐπινοήσειε γράψαι τε ὡσ κάλλιστον ζῷον καὶ τοῦτ’ αὖ μηδέποτε ἐπὶ φαυλότερον ἀλλ’ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴσχειν τοῦ ἐπιόντοσ ἀεὶ χρόνου, συννοεῖσ ὅτι θνητὸσ ὤν, εἰ μή τινα καταλείψει διάδοχον τοῦ ἐπανορθοῦν τε, ἐάν τι σφάλληται τὸ ζῷον ὑπὸ χρόνων, καὶ τὸ παραλειφθὲν ὑπὸ τῆσ ἀσθενείασ τῆσ ἑαυτοῦ πρὸσ τὴν τέχνην οἱο͂́σ τε εἰσ τὸ πρόσθεν ἔσται φαιδρύνων ποιεῖν ἐπιδιδόναι, σμικρόν τινα χρόνον αὐτῷ πόνοσ παραμενεῖ πάμπολυσ; ἀληθῆ.

τί οὖν;

ἆρ’ οὐ τοιοῦτον δοκεῖ σοι τὸ τοῦ νομοθέτου βούλημ’ εἶναι; πρῶτον μὲν γράψαι τοὺσ νόμουσ πρὸσ τὴν ἀκρίβειαν κατὰ δύναμιν ἱκανῶσ· ἔπειτα προϊόντοσ τοῦ χρόνου καὶ τῶν δοξάντων ἔργῳ πειρώμενον, ἆρ’ οἰεί τινὰ οὕτωσ ἄφρονα γεγονέναι νομοθέτην, ὥστ’ ἀγνοεῖν ὅτι πάμπολλα ἀνάγκη παραλείπεσθαι τοιαῦτα, ἃ δεῖ τινα συνεπόμενον ἐπανορθοῦν, ἵνα μηδαμῇ χείρων, βελτίων δὲ ἡ πολιτεία καὶ ὁ κόσμοσ ἀεὶ γίγνηται περὶ τὴν ᾠκισμένην αὐτῷ πόλιν; εἰκόσ ‐ πῶσ γὰρ οὔ;

‐ βούλεσθαι πάντα ὁντινοῦν τὸ τοιοῦτον. οὐκοῦν εἴ τίσ τινα μηχανὴν ἔχοι πρὸσ τοῦτο, ἔργῳ καὶ λόγοισ τίνα τρόπον διδάξειεν ἂν ἕτερον εἴτε μείζονα εἴτε ἐλάττω περὶ τοῦτ’ ἔχειν ἔννοιαν, ὅπωσ χρὴ φυλάττειν καὶ ἐπανορθοῦν νόμουσ, οὐκ ἄν ποτε λέγων ἀπείποι τὸ τοιοῦτον πρὶν ἐπὶ τέλοσ ἐλθεῖν; πῶσ γὰρ ἄν;

οὐκοῦν ἐν τῷ νῦν παρόντι ποιητέον ἐμοὶ καὶ σφῷν τοῦτο; τὸ ποῖον δὴ λέγεισ; ἐπειδὴ νομοθετεῖν μὲν μέλλομεν, ᾕρηνται δὲ ἡμῖν νομοφύλακεσ, ἡμεῖσ δ’ ἐν δυσμαῖσ τοῦ βίου, οἱ δ’ ὡσ πρὸσ ἡμᾶσ νέοι, ἅμα μέν, ὥσ φαμεν, δεῖ νομοθετεῖν ἡμᾶσ, ἅμα δὲ πειρᾶσθαι ποιεῖν καὶ τούτουσ αὐτοὺσ νομοθέτασ τε καὶ νομοφύλακασ εἰσ τὸ δυνατόν. τί μήν;

εἴπερ οἱοῖ́ τέ γ’ ἐσμὲν ἱκανῶσ. ἀλλ’ οὖν πειρατέα γε καὶ προθυμητέα. πῶσ γὰρ οὔ; λέγωμεν δὴ πρὸσ αὐτούσ· ὦ φίλοι σωτῆρεσ νόμων, ἡμεῖσ περὶ ἑκάστων ὧν τίθεμεν τοὺσ νόμουσ πάμπολλα παραλείψομεν ‐ ἀνάγκη γάρ ‐ οὐ μὴν ἀλλ’ ὅσα γε μὴ σμικρὰ καὶ τὸ ὅλον εἰσ δύναμιν οὐκ ἀνήσομεν ἀπεριήγητον καθάπερ τινὶ περιγραφῇ· τοῦτο δὲ δεήσει συμπληροῦν ὑμᾶσ τὸ περιηγηθέν. ὅποι δὲ βλέποντεσ δράσετε τὸ τοιοῦτον, ἀκούειν χρή.

Μέγιλλοσ μὲν γὰρ καὶ ἐγὼ καὶ Κλεινίασ εἰρήκαμέν τε αὐτὰ ἀλλήλοισ οὐκ ὀλιγάκισ, ὁμολογοῦμέν τε λέγεσθαι καλῶσ· ὑμᾶσ δὲ ἡμῖν βουλόμεθα συγγνώμονάσ τε ἅμα καὶ μαθητὰσ γίγνεσθαι, βλέποντασ πρὸσ ταῦτα εἰσ ἅπερ ἡμεῖσ συνεχωρήσαμεν ἀλλήλοισ τὸν νομοφύλακά τε καὶ νομοθέτην δεῖν βλέπειν. ποτὲ ἀνὴρ ἀγαθὸσ γίγνοιτ’ ἄν, τὴν ἀνθρώπῳ προσήκουσαν ἀρετὴν τῆσ ψυχῆσ ἔχων ἔκ τινοσ ἐπιτηδεύματοσ ἤ τινοσ ἤθουσ ἢ ποιᾶσ κτήσεωσ ἢ ἐπιθυμίασ ἢ δόξησ ἢ μαθημάτων ποτέ τινων, εἴτε ἄρρην τισ τῶν συνοικούντων οὖσα ἡ φύσισ εἴτε θήλεια, νέων ἢ γερόντων, ὅπωσ εἰσ ταὐτὸν τοῦτο ὃ λέγομεν τεταμένη σπουδὴ πᾶσα ἔσται διὰ παντὸσ τοῦ βίου, τῶν δ’ ἄλλων ὁπόσα ἐμπόδια τούτοισ μηδὲν προτιμῶν φανεῖται μηδ’ ὁστισοῦν, τελευτῶν δὲ καὶ πόλεωσ, ἐὰν ἀνάστατον ἀνάγκη φαίνηται γίγνεσθαι πρὶν ἐθέλειν δούλειον ὑπομείνασα ζυγὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χειρόνων, ἢ λείπειν φυγῇ τὴν πόλιν·

ὡσ πάντα τὰ τοιαῦτα ἄρ’ ἔσθ’ ὑπομενετέον πάσχοντασ πρὶν ἀλλάξασθαι πολιτείαν ἣ χείρουσ ἀνθρώπουσ πέφυκε ποιεῖν.

ταῦτα ἡμεῖσ τε ἔμπροσθεν συνωμολογησάμεθα, καὶ νῦν ὑμεῖσ ἡμῶν εἰσ ταῦτα ἑκάτερα βλέποντεσ ἐπαινεῖτε καὶ ψέγετε τοὺσ νόμουσ ὅσοι μὴ ταῦτα δυνατοί, τοὺσ δὲ δυνατοὺσ ἀσπάζεσθέ τε καὶ φιλοφρόνωσ δεχόμενοι ζῆτε ἐν αὐτοῖσ· τὰ δ’ ἄλλα ἐπιτηδεύματα καὶ πρὸσ ἄλλα τείνοντα τῶν ἀγαθῶν λεγομένων χαίρειν χρὴ προσαγορεύειν.

ἀρχὴ δὲ ἔστω τῶν μετὰ ταῦτα ἡμῖν νόμων ἥδε τισ, ἀφ’ ἱερῶν ἠργμένη.

τὸν ἀριθμὸν γὰρ δὴ δεῖ πρῶτον ἀναλαβεῖν ἡμᾶσ τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα, ὅσασ εἶχέν τε καὶ ἔχει τομὰσ προσφόρουσ ὅ τε ὅλοσ ἅμα καὶ ὁ κατὰ φυλάσ, ὃ δὴ τοῦ παντὸσ ἔθεμεν δωδεκατημόριον, ἓν καὶ εἴκοσιν εἰκοσάκισ ὀρθότατα φύν. ἔχει δὲ διανομὰσ δώδεκα μὲν ὁ πᾶσ ἀριθμὸσ ἡμῖν, δώδεκα δὲ καὶ ὁ τῆσ φυλῆσ· ἑκάστην δὴ τὴν μοῖραν διανοεῖσθαι χρεὼν ὡσ οὖσαν ἱεράν, θεοῦ δῶρον, ἑπομένην τοῖσ μησὶν καὶ τῇ τοῦ παντὸσ περιόδῳ.

διὸ καὶ πᾶσαν πόλιν ἄγει μὲν τὸ σύμφυτον ἱεροῦν αὐτάσ, ἄλλοι δὲ ἄλλων ἴσωσ ὀρθότερον ἐνείμαντό τε καὶ εὐτυχέστερον ἐθείωσαν τὴν διανομήν· ἡμεῖσ δὲ οὖν νῦν φαμεν ὀρθότατα προῃρῆσθαι τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα ἀριθμόν, ὃσ πάσασ τὰσ διανομὰσ ἔχει μέχρι τῶν δώδεκα ἀπὸ μιᾶσ ἀρξάμενοσ πλὴν ἑνδεκάδοσ ‐ αὕτη δ’ ἔχει σμικρότατον ἰάμα·

ἐπὶ θάτερα γὰρ ὑγιὴσ γίγνεται δυοῖν ἑστίαιν ἀπονεμηθείσαιν ‐ ὡσ δ’ ἐστὶν ταῦτα ἀληθῶσ ὄντα, κατὰ σχολὴν οὐκ ἂν πολὺσ ἐπιδείξειεν μῦθοσ. καὶ λόγῳ, νείμωμέν τε ταύτην, καὶ ἑκάστῃ μοίρᾳ θεὸν ἢ θεῶν παῖδα ἐπιφημίσαντεσ, βωμούσ τε καὶ τὰ τούτοισ προσήκοντα ἀποδόντεσ, θυσιῶν πέρι συνόδουσ ἐπ’ αὐτοῖσ ποιώμεθα δύο τοῦ μηνόσ, δώδεκα μὲν τῇ τῆσ φυλῆσ διανομῇ, δώδεκα δὲ αὐτῷ τῷ τῆσ πόλεωσ διαμερισμῷ, θεῶν μὲν δὴ πρῶτον χάριτοσ ἕνεκα καὶ τῶν περὶ θεούσ, δεύτερον δὲ ἡμῶν αὐτῶν οἰκειότητόσ τε πέρι καὶ γνωρίσεωσ ἀλλήλων, ὡσ φαῖμεν ἄν, καὶ ὁμιλίασ ἕνεκα πάσησ.

πρὸσ γὰρ δὴ τὴν τῶν γάμων κοινωνίαν καὶ σύμμειξιν ἀναγκαίωσ ἔχει τὴν ἄγνοιαν ἐξαιρεῖν παρ’ ὧν τέ τισ ἄγεται καὶ ἃ καὶ οἷσ ἐκδίδωσι, περὶ παντὸσ ποιούμενον ὅτι μάλιστα τὸ μὴ σφάλλεσθαι μηδαμῶσ ἐν τοῖσ τοιούτοισ κατὰ τὸ δυνατόν.

τῆσ οὖν τοιαύτησ σπουδῆσ ἕνεκα χρὴ καὶ τὰσ παιδιὰσ ποιεῖσθαι χορεύοντάσ τε καὶ χορευούσασ κόρουσ καὶ κόρασ, καὶ ἅμα δὴ θεωροῦντάσ τε καὶ θεωρουμένουσ μετὰ λόγου τε καὶ ἡλικίασ τινὸσ ἐχούσησ εἰκυίασ προφάσεισ, γυμνοὺσ καὶ γυμνὰσ μέχριπερ αἰδοῦσ σώφρονοσ ἑκάστων. τούτων δ’ ἐπιμελητὰσ πάντων καὶ κοσμητὰσ τοὺσ τῶν χορῶν ἄρχοντασ γίγνεσθαι καὶ νομοθέτασ μετὰ τῶν νομοφυλάκων, ὅσον ἂν ἡμεῖσ ἐκλείπωμεν τάττοντεσ·

ἀναγκαῖον δέ, ὅπερ εἴπομεν, περὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ὅσα σμικρὰ καὶ πολλὰ νομοθέτην μὲν ἐκλείπειν, τοὺσ δ’ ἐμπείρουσ ἀεὶ κατ’ ἐνιαυτὸν γιγνομένουσ αὐτῶν, ἀπὸ τῆσ χρείασ μανθάνοντασ, τάττεσθαι καὶ ἐπανορθουμένουσ κινεῖν κατ’ ἐνιαυτόν, ἑώσ ἂν ὁρ́οσ ἱκανὸσ δόξῃ τῶν τοιούτων νομίμων καὶ ἐπιτηδευμάτων γεγονέναι. χρόνοσ μὲν οὖν μέτριοσ ἅμα καὶ ἱκανὸσ γίγνοιτ’ ἂν τῆσ ἐμπειρίασ δεκαετηρὶσ θυσιῶν τε καὶ χορειῶν, ἐπὶ πάντα καὶ ἕκαστα ταχθείσ, ζῶντοσ μὲν τοῦ τάξαντοσ νομοθέτου κοινῇ, τέλοσ δὲ σχόντοσ, αὐτὰσ ἑκάστασ τὰσ ἀρχὰσ εἰσ τοὺσ νομοφύλακασ εἰσφερούσασ τὸ παραλειπόμενον τῆσ αὑτῶν ἀρχῆσ ἐπανορθοῦσθαι, μέχριπερ ἂν τέλοσ ἔχειν ἕκαστον δόξῃ τοῦ καλῶσ ἐξειργάσθαι, τότε δὲ ἀκίνητα θεμένουσ, ἤδη χρῆσθαι μετὰ τῶν ἄλλων νόμων οὓσ ἔταξε κατ’ ἀρχὰσ ὁ θεὶσ αὐτοῖσ νομοθέτησ·

τὰσ ἀρχὰσ χρὴ συμβούλουσ, πάντα δὲ τὸν δῆμον καὶ πάσασ θεῶν μαντείασ ἐπελθόντασ, ἐὰν συμφωνῶσι πάντεσ, οὕτω κινεῖν, ἄλλωσ δὲ μηδέποτε μηδαμῶσ, ἀλλὰ τὸν κωλύοντα ἀεὶ κατὰ νόμον κρατεῖν.

ὁπότε τισ οὖν καὶ ὁπηνίκα τῶν πέντε καὶ εἴκοσι γεγονότων ἔτη, σκοπῶν καὶ σκοπούμενοσ ὑπ’ ἄλλων, κατὰ νοῦν ἑαυτῷ καὶ πρέποντα εἰσ παίδων κοινωνίαν καὶ γένεσιν ἐξηυρηκέναι πιστεύει, γαμείτω μὲν πᾶσ ἐντὸσ τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἐτῶν, τὸ δὲ πρέπον καὶ τὸ ἁρμόττον ὡσ χρὴ ζητεῖν, πρῶτον ἐπακουσάτω·

δεῖ γάρ, ὥσ φησιν Κλεινίασ, ἔμπροσθεν τοῦ νόμου προοίμιον οἰκεῖον ἑκάστῳ προτιθέναι.

κάλλιστα, ὦ ξένε, διεμνημόνευσασ, ἔλαβέσ τε τοῦ λόγου καιρὸν καὶ μάλ’ ἐμοὶ δοκοῦντ’ εἶναι σύμμετρον. εὖ λέγεισ. ὦ παῖ, τοίνυν φῶμεν ἀγαθῶν πατέρων φύντι, τοὺσ παρὰ τοῖσ ἔμφροσιν εὐδόξουσ γάμουσ χρὴ γαμεῖν, οἵ σοι παραινοῖεν ἂν μὴ φεύγειν τὸν τῶν πενήτων μηδὲ τὸν τῶν πλουσίων διώκειν διαφερόντωσ γάμον, ἀλλ’ ἐὰν τἆλλα ἰσάζῃ, τὸν ὑποδεέστερον ἀεὶ τιμῶντα εἰσ τὴν κοινωνίαν συνιέναι. τῇ τε γὰρ πόλει σύμφορον ἂν εἰή ταύτῃ ταῖσ τε συνιούσαισ ἑστίαισ·

τὸ γὰρ ὁμαλὸν καὶ σύμμετρον ἀκράτου μυρίον διαφέρει πρὸσ ἀρετήν. κοσμίων τε πατέρων χρὴ προθυμεῖσθαι γίγνεσθαι κηδεστὴν τὸν αὑτῷ συνειδότα ἰταμώτερον ἅμα καὶ θᾶττον τοῦ δέοντοσ πρὸσ πάσασ τὰσ πράξεισ φερόμενον· τὸν δ’ ἐναντίωσ πεφυκότα ἐπὶ τἀναντία χρὴ κηδεύματα πορεύεσθαι.

καὶ κατὰ παντὸσ εἷσ ἔστω μῦθοσ γάμου· τὸν γὰρ τῇ πόλει δεῖ συμφέροντα μνηστεύειν γάμον ἕκαστον, οὐ τὸν ἥδιστον αὑτῷ. φέρεται δέ πωσ πᾶσ ἀεὶ κατὰ φύσιν πρὸσ τὸν ὁμοιότατον αὑτῷ, ὅθεν ἀνώμαλοσ ἡ πόλισ ὅλη γίγνεται χρήμασίν τε καὶ τρόπων ἤθεσιν· ἐξ ὧν ἃ μὴ βουλόμεθα συμβαίνειν ἡμῖν, καὶ μάλιστα συμβαίνει ταῖσ πλείσταισ πόλεσι.

ταῦτα δὴ διὰ λόγου μὲν νόμῳ προστάττειν, μὴ γαμεῖν πλούσιον πλουσίου, μηδὲ πολλὰ δυνάμενον πράττειν ἄλλου τοιούτου, θάττουσ δὲ ἤθεσι πρὸσ βραδυτέρουσ καὶ βραδυτέρουσ πρὸσ θάττουσ ἀναγκάζειν τῇ τῶν γάμων κοινωνίᾳ πορεύεσθαι, πρὸσ τῷ γελοῖα εἶναι θυμὸν ἂν ἐγείραι πολλοῖσ· οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἐννοεῖν ὅτι πόλιν εἶναι δεῖ δίκην κρατῆροσ κεκραμένην, οὗ μαινόμενοσ μὲν οἶνοσ ἐγκεχυμένοσ ζεῖ, κολαζόμενοσ δὲ ὑπὸ νήφοντοσ ἑτέρου θεοῦ καλὴν κοινωνίαν λαβὼν ἀγαθὸν πῶμα καὶ μέτριον ἀπεργάζεται. τοῦτ’ οὖν γιγνόμενον ἐν τῇ τῶν παίδων μείξει διορᾶν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν δυνατὸσ οὐδείσ·

ἰσότητοσ ἀπλήστου χρημάτων οὔσησ περὶ πλείονοσ ἕκαστον ποιεῖσθαι, καὶ δι’ ὀνείδουσ ἀποτρέπειν τὸν περὶ τὰ χρήματα ἐν τοῖσ γάμοισ ἐσπουδακότα, ἀλλὰ μὴ γραπτῷ νόμῳ βιαζόμενον.

περὶ γάμων δὴ ταῦτ’ ἔστω παραμύθια λεγόμενα, καὶ δὴ καὶ τὰ ἔμπροσθε τούτων ῥηθέντα, ὡσ χρὴ τῆσ ἀειγενοῦσ φύσεωσ ἀντέχεσθαι τῷ παῖδασ παίδων καταλείποντα ἀεὶ τῷ θεῷ ὑπηρέτασ ἀνθ’ αὑτοῦ παραδιδόναι.

πάντα οὖν ταῦτα καὶ ἔτι πλείω τισ ἂν εἴποι περὶ γάμων, ὡσ χρὴ γαμεῖν, προοιμιαζόμενοσ ὀρθῶσ·

ἂν δ’ ἄρα τισ μὴ πείθηται ἑκών, ἀλλότριον δὲ αὑτὸν καὶ ἀκοινώνητον ἐν τῇ πόλει ἔχῃ καὶ ἄγαμοσ ὢν γένηται πεντεκαιτριακοντούτησ, ζημιούσθω κατ’ ἐνιαυτὸν ἕκαστον, ὁ μέγιστον μὲν τίμημα κεκτημένοσ ἑκατὸν δραχμαῖσ, ὁ δὲ τὸ δεύτερον ἑβδομήκοντα, τρίτον δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ τὸ τέταρτον τριάκοντα. τοῦτο δ’ ἔστω τῆσ Ἥρασ ἱερόν. ὁ δὲ μὴ ἐκτίνων κατ’ ἐνιαυτὸν δεκαπλάσιον ὀφειλέτω· πραττέσθω δὲ ὁ ταμίασ τῆσ θεοῦ, μὴ ἐκπράξασ δὲ αὐτὸσ ὀφειλέτω καὶ ἐν ταῖσ εὐθύναισ τοῦ τοιούτου λόγον ὑπεχέτω πᾶσ.

εἰσ μὲν οὖν χρήματα ὁ μὴ ’θέλων γαμεῖν ταῦτα ζημιούσθω, τιμῆσ δὲ παρὰ τῶν νεωτέρων ἄτιμοσ πάσησ ἔστω, καὶ μηδεὶσ ὑπακουέτω μηδὲν αὐτῷ ἑκὼν τῶν νέων· ἀμυνέτω, μὴ βοηθῶν δὲ ὁ παραγενόμενοσ δειλόσ τε ἅμα καὶ κακὸσ ὑπὸ τοῦ νόμου πολίτησ εἶναι λεγέσθω.

περὶ δὲ προικὸσ εἴρηται μὲν καὶ πρότερον, εἰρήσθω δὲ πάλιν ὡσ ἴσα ἀντὶ ἴσων ἐστὶν τὸ μήτε λαμβάνοντι μήτ’ ἐκδιδόντι διὰ χρημάτων ἀπορίαν γηράσκειν τοὺσ πένητασ·

τὰ γὰρ ἀναγκαῖα ὑπάρχοντά ἐστι πᾶσι τῶν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, ὕβρισ δὲ ἧττον γυναιξὶ καὶ δουλεία ταπεινὴ καὶ ἀνελεύθεροσ διὰ χρήματα τοῖσ γήμασι γίγνοιτο ἄν. καὶ ὁ μὲν πειθόμενοσ ἓν τῶν καλῶν δρῴη τοῦτ’ ἄν· τοῖν θεοῖν, καθάπερ ἐρρήθη τῶν μὴ γαμούντων πέρι τοὺσ ταμίασ ἐκπράττειν ἑκάστοτε τοὺσ τῆσ Ἥρασ ἢ παρ’ αὑτῶν ἑκάστουσ τὴν ζημίαν ἐκτίνειν.

ἐγγύην δὲ εἶναι κυρίαν πατρὸσ μὲν πρῶτον, δευτέραν πάππου, τρίτην δὲ ἀδελφῶν ὁμοπατρίων, ἐὰν δὲ μηδὲ εἷσ ᾖ τούτων, τὴν πρὸσ μητρὸσ μετὰ τοῦτο εἶναι κυρίαν ὡσαύτωσ·

ἐὰν δ’ ἄρα τύχη τισ ἀήθησ συμβαίνῃ, τοὺσ ἐγγύτατα γένουσ ἀεὶ κυρίουσ εἶναι μετὰ τῶν ἐπιτρόπων. ἱερουργία μελλόντων ἢ γιγνομένων ἢ γεγονότων προσήκουσά ἐστιν τελεῖσθαι, τοὺσ ἐξηγητὰσ ἐρωτῶντα χρὴ καὶ πειθόμενον ἐκείνοισ ἕκαστον ἡγεῖσθαι πάντα ἑαυτῷ μετρίωσ γίγνεσθαι.

περὶ δὲ τῶν ἑστιάσεων, φίλουσ μὲν χρὴ καὶ φίλασ μὴ πλείουσ πέντε ἑκατέρων συγκαλεῖν, συγγενῶν δὲ καὶ οἰκείων ὡσαύτωσ τοσούτουσ ἄλλουσ ἑκατέρων·

ἀνάλωμα δὲ μὴ γίγνεσθαι πλέον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν μηδενί, τῷ μὲν εἰσ χρήματα μεγίστῳ μνᾶν, τῷ δ’ ἥμισυ τοῦ τοσούτου, τῷ δ’ ἐφεξῆσ οὕτω, καθάπερ ὑποβέβηκεν ἑκάστῳ τὸ τίμημα. καὶ τὸν μὲν πειθόμενον τῷ νόμῳ ἐπαινεῖν χρὴ πάντασ, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα κολαζόντων οἱ νομοφύλακεσ ὡσ ἀπειρόκαλόν τε ὄντα καὶ ἀπαίδευτον τῶν περὶ τὰσ νυμφικὰσ μούσασ νόμων.

πίνειν δὲ εἰσ μέθην οὔτε ἄλλοθί που πρέπει, πλὴν ἐν ταῖσ τοῦ τὸν οἶνον δόντοσ θεοῦ ἑορταῖσ, οὐδ’ ἀσφαλέσ, οὔτ’ οὖν δὴ περὶ γάμουσ ἐσπουδακότα, ἐν οἷσ ἔμφρονα μάλιστα εἶναι πρέπει νύμφην καὶ νυμφίον μεταβολὴν οὐ σμικρὰν βίου μεταλλάττοντασ, ἅμα δὲ καὶ τὸ γεννώμενον ὅπωσ ὅτι μάλιστα ἐξ ἐμφρόνων ἀεὶ γίγνηται· σχεδὸν γὰρ ἄδηλον ὁποία νὺξ ἢ φῶσ αὐτὸ γεννήσει μετὰ θεοῦ.

καὶ πρὸσ τούτοισ δεῖ μὴ τῶν σωμάτων διακεχυμένων ὑπὸ μέθησ γίγνεσθαι τὴν παιδουργίαν, ἀλλ’ εὐπαγὲσ ἀπλανὲσ ἡσυχαῖόν τε ἐν μοίρᾳ συνίστασθαι τὸ φυόμενον. ὁ δὲ διῳνωμένοσ αὐτόσ τε φέρεται πάντῃ καὶ φέρει, λυττῶν κατά τε σῶμα καὶ ψυχήν· σπείρειν οὖν παράφοροσ ἅμα καὶ κακὸσ ὁ μεθύων, ὥστ’ ἀνώμαλα καὶ ἄπιστα καὶ οὐδὲν εὐθύπορον ἦθοσ οὐδὲ σῶμα ἐκ τῶν εἰκότων γεννῴη ποτ’ ἄν.

διὸ μᾶλλον μὲν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν καὶ βίον χρή, μάλιστα δὲ ὁπόσον ἂν γεννᾷ χρόνον, εὐλαβεῖσθαι καὶ μὴ πράττειν μήτε ὅσα νοσώδη ἑκόντα εἶναι μήτε ὅσα ὕβρεωσ ἢ ἀδικίασ ἐχόμενα ‐ εἰσ γὰρ τὰσ τῶν γεννωμένων ψυχὰσ καὶ σώματα ἀναγκαῖον ἐξομοργνύμενον ἐκτυποῦσθαι καὶ τίκτειν πάντῃ φαυλότερα ‐ διαφερόντωσ δὲ ἐκείνην τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἀπέχεσθαι τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα· ἀρχὴ γὰρ καὶ θεὸσ ἐν ἀνθρώποισ ἱδρυμένη σῴζει πάντα, τιμῆσ ἐὰν τῆσ προσηκούσησ αὐτῇ παρ’ ἑκάστου τῶν χρωμένων λαγχάνῃ.

νομίσαντα δ’ εἶναι χρὴ τὸν γαμοῦντα ταῖν οἰκίαιν ταῖν ἐν τῷ κλήρῳ τὴν ἑτέραν οἱο͂ν νεοττῶν ἐγγέννησιν καὶ τροφήν, χωρισθέντα ἀπὸ πατρὸσ καὶ μητρὸσ τὸν γάμον ἐκεῖ ποιεῖσθαι καὶ τὴν οἴκησιν καὶ τὴν τροφὴν αὑτοῦ καὶ τῶν τέκνων.

ἐν γὰρ ταῖσ φιλίαισ ἐὰν μὲν πόθοσ ἐνῇ τισ, κολλᾷ καὶ συνδεῖ πάντα ἤθη·

κατακορὴσ δὲ συνουσία καὶ οὐκ ἴσχουσα τὸν διὰ χρόνου πόθον ἀπορρεῖν ἀλλήλων ποιεῖ ὑπερβολαῖσ πλησμονῆσ. εἰσ ἀποικίαν ἀφικομένουσ, αὐτοὺσ ἐπισκοποῦντάσ τε ἅμα καὶ ἐπισκοπουμένουσ οἰκεῖν, γεννῶντάσ τε καὶ ἐκτρέφοντασ παῖδασ, καθάπερ λαμπάδα τὸν βίον παραδιδόντασ ἄλλοισ ἐξ ἄλλων, θεραπεύοντασ ἀεὶ θεοὺσ κατὰ νόμουσ.

κτήματα δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ποῖα ἄν τισ κεκτημένοσ ἐμμελεστάτην οὐσίαν κεκτῇτο;

τὰ μὲν οὖν πολλὰ οὔτε νοῆσαι χαλεπὸν οὔτε κτήσασθαι, τὰ δὲ δὴ τῶν οἰκετῶν χαλεπὰ πάντῃ. τὸ δ’ αἴτιον, οὐκ ὀρθῶσ πωσ καί τινα τρόπον ὀρθῶσ περὶ αὐτῶν λέγομεν· ἐναντία γὰρ ταῖσ χρείαισ, καὶ κατὰ τὰσ χρείασ αὖ, ποιούμεθα περὶ δούλων καὶ τὰ λεγόμενα.

πῶσ δ’ αὖ τοῦτο λέγομεν; οὐ γάρ πω μανθάνομεν, ὦ ξένε, ὅτι τὰ νῦν φράζεισ. καὶ μάλα γε, ὦ Μέγιλλε, εἰκότωσ· σχεδὸν γὰρ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἡ Λακεδαιμονίων εἱλωτεία πλείστην ἀπορίαν παράσχοιτ’ ἂν καὶ ἔριν τοῖσ μὲν ὡσ εὖ, τοῖσ δ’ ὡσ οὐκ εὖ γεγονυῖά ἐστιν ‐ ἐλάττω δὲ ἥ τε Ἡρακλεωτῶν δουλεία τῆσ τῶν Μαριανδυνῶν καταδουλώσεωσ ἔριν ἂν ἔχοι, τὸ Θετταλῶν τ’ αὖ πενεστικὸν ἔθνοσ ‐ εἰσ ἃ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα βλέψαντασ ἡμᾶσ τί χρὴ ποιεῖν περὶ κτήσεωσ οἰκετῶν; ὃ δὴ παριὼν τῷ λόγῳ ἔτυχον εἰπών, καὶ σύ με εἰκότωσ τί ποτε φράζοιμι ἠρώτησασ, τόδε ἐστίν.

ἴσμεν ὅτι που πάντεσ εἴποιμεν ἂν ὡσ χρὴ δούλουσ ὡσ εὐμενεστάτουσ ἐκτῆσθαι καὶ ἀρίστουσ· πολλοὶ γὰρ ἀδελφῶν ἤδη δοῦλοι καὶ ὑέων τισὶν κρείττουσ πρὸσ ἀρετὴν πᾶσαν γενόμενοι, σεσώκασιν δεσπότασ καὶ κτήματα τάσ τε οἰκήσεισ αὐτῶν ὅλασ. ταῦτα γὰρ ἴσμεν που περὶ δούλων λεγόμενα.

ἀπαμείρεται εὐρύοπα Ζεύσἀνδρῶν, οὓσ ἂν δὴ κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσι. τί μήν; οὐκοῦν καὶ τοὐναντίον, ὡσ ὑγιὲσ οὐδὲν ψυχῆσ δούλησ, οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ’ οὐδὲν τῷ γένει δεῖ τὸν νοῦν κεκτημένον; ὁ δὲ σοφώτατοσ ἡμῖν τῶν ποιητῶν καὶ ἀπεφήνατο, ὑπὲρ τοῦ Διὸσ ἀγορεύων, ὡσ ‐ . . . ἥμισυ γάρ τε νόου, φησίν, . . . ταῦτα δὴ διαλαβόντεσ ἕκαστοι τοῖσ διανοήμασιν οἱ μὲν πιστεύουσί τε οὐδὲν γένει οἰκετῶν, κατὰ δὲ θηρίων φύσιν κέντροισ καὶ μάστιξιν οὐ τρὶσ μόνον ἀλλὰ πολλάκισ ἀπεργάζονται δούλασ τὰσ ψυχὰσ τῶν οἰκετῶν·

οἱ δ’ αὖ τἀναντία τούτων δρῶσι πάντα. τί μήν; τί οὖν δὴ χρὴ ποιεῖν, τούτων, ὦ ξένε, διαφερομένων οὕτω, περὶ τῆσ ἡμετέρασ αὖ χώρασ ἡμᾶσ, τῆσ τε κτήσεωσ ἅμα καὶ κολάσεωσ τῶν δούλων πέρι;

τί δ’, ὦ Κλεινία; δῆλον ὡσ ἐπειδὴ δύσκολόν ἐστι τὸ θρέμμα ἄνθρωποσ, καὶ πρὸσ τὴν ἀναγκαίαν διόρισιν, τὸ δοῦλόν τε ἔργῳ διορίζεσθαι καὶ ἐλεύθερον καὶ δεσπότην, οὐδαμῶσ εὔχρηστον ἐθέλειν εἶναί τε καὶ γίγνεσθαι φαίνεται, χαλεπὸν δὴ τὸ κτῆμα· ἔργῳ γὰρ πολλάκισ ἐπιδέδεικται περὶ τὰσ Μεσσηνίων συχνὰσ εἰωθυίασ ἀποστάσεισ γίγνεσθαι, καὶ περί γε τὰσ τῶν ἐκ μιᾶσ φωνῆσ πολλοὺσ οἰκέτασ κτωμένων πόλεισ, ὅσα κακὰ συμβαίνει, καὶ ἔτι τὰ τῶν λεγομένων περιδίνων τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν γιγνομένων παντοδαπὰ κλωπῶν ἔργα τε καὶ παθήματα.

πρὸσ ἅ τισ ἂν πάντα βλέψασ διαπορήσειε τί χρὴ δρᾶν περὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων. δύο δὴ λείπεσθον μόνω μηχανά, μήτε πατριώτασ ἀλλήλων εἶναι τοὺσ μέλλοντασ ῥᾷον δουλεύσειν, ἀσυμφώνουσ τε εἰσ δύναμιν ὅτι μάλιστα, τρέφειν δ’ αὐτοὺσ ὀρθῶσ, μὴ μόνον ἐκείνων ἕνεκα, πλέον δὲ αὑτῶν προτιμῶντασ· ἡ δὲ τροφὴ τῶν τοιούτων μήτε τινὰ ὕβριν ὑβρίζειν εἰσ τοὺσ οἰκέτασ, ἧττον δέ, εἰ δυνατόν, ἀδικεῖν ἢ τοὺσ ἐξ ἴσου.

διάδηλοσ γὰρ ὁ φύσει καὶ μὴ πλαστῶσ σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντωσ τὸ ἄδικον, ἐν τούτοισ τῶν ἀνθρώπων ἐν οἷσ αὐτῷ ῥᾴδιον ἀδικεῖν· ὁ περὶ τὰ τῶν δούλων οὖν ἤθη καὶ πράξεισ γιγνόμενόσ τισ ἀμίαντοσ τοῦ τε ἀνοσίου πέρι καὶ ἀδίκου, σπείρειν εἰσ ἀρετῆσ ἔκφυσιν ἱκανώτατοσ ἂν εἰή, ταὐτὸν δ’ ἔστ’ εἰπεῖν τοῦτο ὀρθῶσ ἅμα λέγοντα ἐπί τε δεσπότῃ καὶ τυράννῳ καὶ πᾶσαν δυναστείαν δυναστεύοντι πρὸσ ἀσθενέστερον ἑαυτοῦ. κολάζειν γε μὴν ἐν δίκῃ δούλουσ δεῖ, καὶ μὴ νουθετοῦντασ ὡσ ἐλευθέρουσ θρύπτεσθαι ποιεῖν· τὴν δὲ οἰκέτου πρόσρησιν χρὴ σχεδὸν ἐπίταξιν πᾶσαν γίγνεσθαι, μὴ προσπαίζοντασ μηδαμῇ μηδαμῶσ οἰκέταισ, μήτ’ οὖν θηλείαισ μήτε ἄρρεσιν, ἃ δὴ πρὸσ δούλουσ φιλοῦσι πολλοὶ σφόδρα ἀνοήτωσ θρύπτοντεσ χαλεπώτερον ἀπεργάζεσθαι τὸν βίον ἐκείνοισ τε ἄρχεσθαι καὶ ἑαυτοῖσ ἄρχειν.

ὀρθῶσ λέγεισ.

οὐκοῦν ὅτε τισ οἰκέταισ κατεσκευασμένοσ εἰσ δύναμιν εἰή πλήθει καὶ ἐπιτηδειότητι πρὸσ ἑκάστασ τὰσ τῶν ἔργων παραβοηθείασ, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο οἰκήσεισ χρὴ διαγράφειν τῷ λόγῳ; πάνυ μὲν οὖν. καὶ συμπάσησ γε ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἐοίκεν τῆσ οἰκοδομικῆσ πέρι τήν γε δὴ νέαν καὶ ἀοίκητον ἐν τῷ πρόσθεν πόλιν ἐπιμελητέον εἶναι, τίνα τρόπον ἕκαστα ἕξει τούτων περί τε ἱερὰ καὶ τείχη.

γάμων δ’ ἦν ἔμπροσθεν ταῦτα, ὦ Κλεινία, νῦν δ’ ἔπειπερ λόγῳ γίγνεται, καὶ μάλ’ ἐγχωρεῖ ταύτῃ γίγνεσθαι τὰ νῦν· ἔργῳ μὴν ὅταν γίγνηται, ταῦτ’ ἔμπροσθεν τῶν γάμων, ἐὰν θεὸσ ἐθέλῃ, ποιήσαντεσ, ἐκεῖνα ἤδη τότε ἐπὶ πᾶσιν τοῖσ τοιούτοισ ἀποτελοῦμεν. νῦν δὲ μόνον ὅσον τινὰ τύπον αὐτῶν δι’ ὀλίγων ἐπεξέλθωμεν.

πάνυ μὲν οὖν. τὰ μὲν τοίνυν ἱερὰ πᾶσαν πέριξ τήν τε ἀγορὰν χρὴ κατασκευάζειν, καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἐν κύκλῳ πρὸσ τοῖσ ὑψηλοῖσ τῶν τόπων, εὐερκείασ τε καὶ καθαρότητοσ χάριν· πρὸσ δὲ αὐτοῖσ οἰκήσεισ τε ἀρχόντων καὶ δικαστηρίων, ἐν οἷσ τὰσ δίκασ ὡσ ἱερωτάτοισ οὖσιν λήψονταί τε καὶ δώσουσι, τὰ μὲν ὡσ ὁσίων πέρι, τὰ δὲ καὶ τοιούτων θεῶν ἱδρύματα, καὶ ἐν τούτοισ δικαστήρια, ἐν οἷσ αἵ τε τῶν φόνων πρέπουσαι δίκαι γίγνοιντ’ ἂν καὶ ὅσα θανάτων ἄξια ἀδικήματα. περὶ δὲ τειχῶν, ὦ Μέγιλλε, ἔγωγ’ ἂν τῇ Σπάρτῃ συμφεροίμην τὸ καθεύδειν ἐᾶν ἐν τῇ γῇ κατακείμενα τὰ τείχη καὶ μὴ ἐπανιστάναι, τῶνδε εἵνεκα.

καλῶσ μὲν καὶ ὁ ποιητικὸσ ὑπὲρ αὐτῶν λόγοσ ὑμνεῖται, τὸ χαλκᾶ καὶ σιδηρᾶ δεῖν εἶναι τὰ τείχη μᾶλλον ἢ γήινα· τὸ δ’ ἡμέτερον ἔτι πρὸσ τούτοισ γέλωτ’ ἂν δικαίωσ πάμπολυν ὄφλοι, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν μὲν ἐκπέμπειν εἰσ τὴν χώραν τοὺσ νέουσ, τὰ μὲν σκάψοντασ, τὰ δὲ ταφρεύσοντασ, τὰ δὲ καὶ διά τινων οἰκοδομήσεων εἴρξοντασ τοὺσ πολεμίουσ, ὡσ δὴ τῶν ὁρ́ων τῆσ χώρασ οὐκ ἐάσοντασ ἐπιβαίνειν, τεῖχοσ δὲ περιβαλοίμεθα, ὃ πρῶτον μὲν πρὸσ ὑγίειαν ταῖσ πόλεσιν οὐδαμῶσ συμφέρει, πρὸσ δέ τινα μαλθακὴν ἕξιν ταῖσ ψυχαῖσ τῶν ἐνοικούντων εἰώθε ποιεῖν, προκαλούμενον εἰσ αὐτὸ καταφεύγοντασ μὴ ἀμύνεσθαι τοὺσ πολεμίουσ, μηδὲ τῷ φρουρεῖν ἀεί τινασ ἐν αὐτῇ νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν, τούτῳ τῆσ σωτηρίασ τυγχάνειν, τείχεσι δὲ καὶ πύλαισ διανοεῖσθαι φραχθέντασ τε καὶ καθεύδοντασ σωτηρίασ ὄντωσ ἕξειν μηχανάσ, ὡσ ἐπὶ τὸ μὴ πονεῖν γεγονότασ, ἀγνοοῦντασ δ’ αὖ τὴν ῥᾳστώνην ὡσ ὄντωσ ἐστὶν ἐκ τῶν πόνων·

ἐκ ῥᾳστώνησ δέ γε, οἶμαι, τῆσ αἰσχρᾶσ οἱ πόνοι καὶ ῥᾳθυμίασ πεφύκασι γίγνεσθαι πάλιν.

ἀλλ’ εἰ δὴ τεῖχόσ γέ τι χρεὼν ἀνθρώποισ εἶναι, τὰσ οἰκοδομίασ χρὴ τὰσ τῶν ἰδίων οἰκήσεων οὕτωσ ἐξ ἀρχῆσ βάλλεσθαι, ὅπωσ ἂν ᾖ πᾶσα ἡ πόλισ ἓν τεῖχοσ, ὁμαλότητί τε καὶ ὁμοιότησιν εἰσ τὰσ ὁδοὺσ πασῶν τῶν οἰκήσεων ἐχουσῶν εὐέρκειαν, ἰδεῖν τε οὐκ ἀηδὲσ μιᾶσ οἰκίασ σχῆμα ἐχούσησ αὐτῆσ, εἴσ τε τὴν τῆσ φυλακῆσ ῥᾳστώνην ὅλῳ καὶ παντὶ πρὸσ σωτηρίαν γίγνοιτ’ ἂν διάφοροσ. τούτων δέ, ὡσ ἂν μένῃ τὰ κατ’ ἀρχὰσ οἰκοδομηθέντα, μέλειν μὲν μάλιστα τοῖσ ἐνοικοῦσι πρέπον ἂν εἰή, τοὺσ δὲ ἀστυνόμουσ ἐπιμελεῖσθαι καὶ προσαναγκάζοντασ τὸν ὀλιγωροῦντα ζημιοῦντασ, καὶ πάντων δὴ τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καθαρότητόσ τ’ ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ὅπωσ ἰδιώτησ μηδεὶσ μηδὲν τῶν τῆσ πόλεωσ μήτε οἰκοδομήμασι μήτε οὖν ὀρύγμασιν ἐπιλήψεται.

καὶ δὴ καὶ ὑδάτων τῶν ἐκ Διὸσ εὐροίασ τούτουσ ἐπιμελεῖσθαι χρεών, καὶ ὅσα ἐντὸσ πόλεωσ ἢ ὁπόσα ἔξω πρέπον ἂν οἰκεῖν εἰή·

ταῦτα δὲ πάντα συνιδόντεσ ταῖσ χρείαισ οἱ νομοφύλακεσ ἐπινομοθετούντων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα ἂν ὁ νόμοσ ἐκλείπῃ δι’ ἀπορίαν. ὅτε δὲ ταῦτά τε καὶ τὰ περὶ ἀγορὰν οἰκοδομήματα καὶ τὰ περὶ τὰ γυμνάσια καὶ πάντα ὅσα διδασκαλεῖα κατεσκευασμένα περιμένει τοὺσ φοιτητὰσ καὶ θεατὰσ θέατρα, πορευώμεθα ἐπὶ τὰ μετὰ τοὺσ γάμουσ, τῆσ νομοθεσίασ ἑξῆσ ἐχόμενοι.

πάνυ μὲν οὖν. γάμοι μὲν τοίνυν ἡμῖν ἔστωσαν γεγονότεσ, ὦ Κλεινία· δίαιτα δὲ πρὸ παιδογονίασ οὐκ ἐλάττων ἐνιαυσίασ γίγνοιτ’ ἂν τὸ μετὰ τοῦτο, ἣν δὴ τίνα τρόπον χρὴ ζῆν νυμφίον καὶ νύμφην ἐν πόλει διαφερούσῃ τῶν πολλῶν ἐσομένῃ ‐ τὸ δὴ τῶν νῦν εἰρημένων ἐχόμενον ‐ εἰπεῖν οὐ πάντων εὐκολώτατον, ἀλλὰ ὄντων οὐκ ὀλίγων τῶν ἔμπροσθεν τοιούτων, τοῦτο ἔτι ἐκείνων τῶν πολλῶν δυσχερέστερον ἀποδέχεσθαι τῷ πλήθει. τό γε μὴν δοκοῦν ὀρθὸν καὶ ἀληθὲσ εἶναι πάντωσ ῥητέον, ὦ Κλεινία.

πάνυ μὲν οὖν. ὅστισ δὴ διανοεῖται πόλεσιν ἀποφαίνεσθαι νόμουσ, πῇ τὰ δημόσια καὶ κοινὰ αὐτοὺσ χρὴ ζῆν πράττοντασ, τῶν δὲ ἰδίων ὅσον ἀνάγκη μηδὲ οἰέται δεῖν, ἐξουσίαν δὲ ἑκάστοισ εἶναι τὴν ἡμέραν ζῆν ὅπωσ ἂν ἐθέλῃ, καὶ μὴ πάντα διὰ τάξεωσ δεῖν γίγνεσθαι, προέμενοσ δὲ τὰ ἴδια ἀνομοθέτητα, ἡγεῖται τά γε κοινὰ καὶ δημόσια ἐθελήσειν αὐτοὺσ ζῆν διὰ νόμων, οὐκ ὀρθῶσ διανοεῖται.

τίνοσ δὴ χάριν ταῦτα εἴρηται; τοῦδε, ὅτι φήσομεν δεῖν ἡμῖν τοὺσ νυμφίουσ μηδὲν διαφερόντωσ μηδὲ ἧττον ἐν συσσιτίοισ τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι τοῦ πρὸ τῶν γάμων χρόνου γενομένου. καὶ τοῦτο μὲν δὴ θαυμαστὸν ὄν, ὅτε κατ’ ἀρχὰσ πρῶτον ἐγένετο ἐν τοῖσ παρ’ ὑμῖν τόποισ, πολέμου τινὸσ αὐτό, ὥσ γ’ εἰκόσ, νομοθετήσαντοσ ἤ τινοσ ἑτέρου τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντοσ πράγματοσ ἐν ὀλιγανθρωπίαισ ὑπὸ πολλῆσ ἀπορίασ ἐχομένοισ, γευσαμένοισ δὲ καὶ ἀναγκασθεῖσι χρήσασθαι τοῖσ συσσιτίοισ ἔδοξεν μέγα διαφέρειν εἰσ σωτηρίαν τὸ νόμιμον, καὶ κατέστη δὴ τρόπῳ τινὶ τοιούτῳ τὸ ἐπιτήδευμα ὑμῖν τὸ τῶν συσσιτίων.

ἐοίκε γοῦν.

ὃ δὴ ἔλεγον, ὅτι θαυμαστὸν ὂν τοῦτό ποτε καὶ φοβερὸν ἐπιτάξαι τισίν, νῦν οὐχ ὁμοίωσ τῷ προστάττοντι δυσχερὲσ ἂν εἰή νομοθετεῖν αὐτό· τὸ δ’ ἑξῆσ τούτῳ, πεφυκόσ τε ὀρθῶσ ἂν γίγνεσθαι γιγνόμενον, νῦν τε οὐδαμῇ γιγνόμενον, ὀλίγου τε ποιοῦν τὸν νομοθέτην, τὸ τῶν παιζόντων, εἰσ πῦρ ξαίνειν καὶ μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἀνήνυτα ποιοῦντα δρᾶν, οὐ ῥᾴδιον οὔτ’ εἰπεῖν οὔτ’ εἰπόντα ἀποτελεῖν. τί δὴ τοῦτο, ὦ ξένε, ἐπιχειρῶν λέγειν ἐοίκασ σφόδρα ἀποκνεῖν; ἀκούοιτ’ ἄν, ἵνα μὴ πολλὴ διατριβὴ γίγνηται περὶ τοῦτ’ αὐτὸ μάτην.

πᾶν μὲν γάρ, ὅτιπερ ἂν τάξεωσ καὶ νόμου μετέχον ἐν πόλει γίγνηται, πάντα ἀγαθὰ ἀπεργάζεται, τῶν δὲ ἀτάκτων ἢ τῶν κακῶσ ταχθέντων λύει τὰ πολλὰ τῶν εὖ τεταγμένων ἄλλα ἕτερα. οὗ δὴ καὶ νῦν ἐφέστηκεν πέρι τὸ λεγόμενον. τοὺσ ἄνδρασ συσσίτια καλῶσ ἅμα καί, ὅπερ εἶπον, θαυμαστῶσ καθέστηκεν ἐκ θείασ τινὸσ ἀνάγκησ, τὸ δὲ περὶ τὰσ γυναῖκασ οὐδαμῶσ ὀρθῶσ ἀνομοθέτητον μεθεῖται καὶ οὐκ εἰσ τὸ φῶσ ἦκται τὸ τῆσ συσσιτίασ αὐτῶν ἐπιτήδευμα, ἀλλ’ ὃ καὶ ἄλλωσ γένοσ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων λαθραιότερον μᾶλλον καὶ ἐπικλοπώτερον ἔφυ, τὸ θῆλυ, διὰ τὸ ἀσθενέσ, οὐκ ὀρθῶσ τοῦτο εἴξαντοσ τοῦ νομοθέτου δύστακτον ὂν ἀφείθη.

διὰ δὲ τούτου μεθειμένου πολλὰ ὑμῖν παρέρρει, πολὺ ἄμεινον ἂν ἔχοντα, εἰ νόμων ἔτυχεν, ἢ τὰ νῦν·

οὐ γὰρ ἥμισυ μόνον ἐστίν, ὡσ δόξειεν ἄν, τὸ περὶ τὰσ γυναῖκασ ἀκοσμήτωσ περιορώμενον, ὅσῳ δὲ ἡ θήλεια ἡμῖν φύσισ ἐστὶ πρὸσ ἀρετὴν χείρων τῆσ τῶν ἀρρένων, τοσούτῳ διαφέρει πρὸσ τὸ πλέον ἢ διπλάσιον εἶναι. τοῦτ’ οὖν ἐπαναλαβεῖν καὶ ἐπανορθώσασθαι καὶ πάντα συντάξασθαι κοινῇ γυναιξί τε καὶ ἀνδράσιν ἐπιτηδεύματα βέλτιον πρὸσ πόλεωσ εὐδαιμονίαν·

νῦν δὲ οὕτωσ ἦκται τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ οὐδαμῶσ εἰσ τοῦτο εὐτυχῶσ, ὥστε οὐδὲ μνησθῆναι περὶ αὐτοῦ ἐν ἄλλοισ γ’ ἐστὶν τόποισ καὶ πόλεσιν νοῦν ἔχοντοσ, ὅπου μηδὲ συσσίτια ὑπάρχει τὸ παράπαν δεδογμένα κατὰ πόλιν εἶναι. πόθεν δή τίσ γε ἔργῳ μὴ καταγελάστωσ ἐπιχειρήσει γυναῖκασ προσβιάζεσθαι τὴν σίτων καὶ ποτῶν ἀνάλωσιν φανερὰν θεωρεῖσθαι;

τούτου γὰρ οὐκ ἔστιν ὅτι χαλεπώτερον ἂν ὑπομείνειεν τοῦτο τὸ γένοσ· εἰθισμένον γὰρ δεδυκὸσ καὶ σκοτεινὸν ζῆν, ἀγόμενον δ’ εἰσ φῶσ βίᾳ πᾶσαν ἀντίτασιν ἀντιτεῖνον, πολὺ κρατήσει τοῦ νομοθέτου. τοῦτ’ οὖν ἄλλοθι μέν, ὅπερ εἶπον, οὐδ’ ἂν τὸν λόγον ὑπομείνειε τὸν ὀρθὸν ῥηθέντα ἄνευ πάσησ βοῆσ, ἐνθάδε δὲ ἴσωσ ἄν.

εἰ δὴ δοκεῖ λόγου γ’ ἕνεκα μὴ ἀτυχῆ τὸν περὶ πάσησ τῆσ πολιτείασ γενέσθαι λόγον, ἐθέλω λέγειν ὡσ ἀγαθόν ἐστι καὶ πρέπον, εἰ καὶ σφῷν συνδοκεῖ ἀκούειν, εἰ δὲ μή, ἐᾶν. ἀλλ’, ὦ ξένε, θαυμαστῶσ τό γε ἀκοῦσαι νῷν πάντωσ που συνδοκεῖ. ἀκούωμεν δή. θαυμάσητε δὲ μηδὲν ἐὰν ὑμῖν ἄνωθέν ποθεν ἐπιχειρεῖν δόξω· σχολῆσ γὰρ ἀπολαύομεν καὶ οὐδὲν ἡμᾶσ ἐστὶ τὸ κατεπεῖγον τὸ μὴ πάντῃ πάντωσ σκοπεῖν τὰ περὶ τοὺσ νόμουσ.

ὀρθῶσ εἴρηκασ. πάλιν τοίνυν ἐπὶ τὰ πρῶτα ἐπαναχωρήσωμεν λεχθέντα. εὖ γὰρ δὴ τό γε τοσοῦτον χρὴ πάντ’ ἄνδρα συννοεῖν, ὡσ ἡ τῶν ἀνθρώπων γένεσισ ἢ τὸ παράπαν ἀρχὴν οὐδεμίαν εἴληχεν οὐδ’ ἕξει ποτέ γε τελευτήν, ἀλλ’ ἦν τε ἀεὶ καὶ ἔσται πάντωσ, ἢ μῆκόσ τι τῆσ ἀρχῆσ ἀφ’ οὗ γέγονεν ἀμήχανον ἂν χρόνον ὅσον γεγονὸσ ἂν εἰή. τί μήν; τί οὖν;

πόλεων συστάσεισ καὶ φθοράσ, καὶ ἐπιτηδεύματα παντοῖα τάξεώσ τε καὶ ἀταξίασ, καὶ βρώσεωσ καὶ πωμάτων τε ἅμα καὶ βρωμάτων ἐπιθυμήματα παντοδαπά, πάντωσ καὶ περὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἆρ’ οὐκ οἰόμεθα γεγονέναι, καὶ στροφὰσ ὡρῶν παντοίασ, ἐν αἷσ τὰ ζῷα μεταβάλλειν αὑτῶν παμπληθεῖσ μεταβολὰσ εἰκόσ; πῶσ γὰρ οὔ;

τί οὖν; πιστεύομεν ἀμπέλουσ τε φανῆναί πού ποτε πρότερον οὐκ οὔσασ; ὡσαύτωσ δὲ καὶ ἐλάασ καὶ τὰ Δήμητρόσ τε καὶ Κόρησ δῶρα; Τριπτόλεμόν τέ τινα τῶν τοιούτων γενέσθαι διάκονον; ἐν ᾧ δὲ μὴ ταῦτα ἦν τῷ χρόνῳ, μῶν οὐκ οἰόμεθα τὰ ζῷα, καθάπερ νῦν, ἐπὶ τὴν ἀλλήλων ἐδωδὴν τρέπεσθαι; τί μήν; τὸ δὲ μὴν θύειν ἀνθρώπουσ ἀλλήλουσ ἔτι καὶ νῦν παραμένον ὁρῶμεν πολλοῖσ·

καὶ τοὐναντίον ἀκούομεν ἐν ἄλλοισ, ὅτε οὐδὲ βοὸσ ἐτόλμων μὲν γεύεσθαι, θύματά τε οὐκ ἦν τοῖσ θεοῖσι ζῷα, πέλανοι δὲ καὶ μέλιτι καρποὶ δεδευμένοι καὶ τοιαῦτα ἄλλα ἁγνὰ θύματα, σαρκῶν δ’ ἀπείχοντο ὡσ οὐχ ὅσιον ὂν ἐσθίειν οὐδὲ τοὺσ τῶν θεῶν βωμοὺσ αἵματι μιαίνειν, ἀλλὰ Ὀρφικοί τινεσ λεγόμενοι βίοι ἐγίγνοντο ἡμῶν τοῖσ τότε, ἀψύχων μὲν ἐχόμενοι πάντων, ἐμψύχων δὲ τοὐναντίον πάντων ἀπεχόμενοι. καὶ σφόδρα λεγόμενά τ’ εἴρηκασ καὶ πιστεύεσθαι πιθανά.

πρὸσ οὖν δὴ τί ταῦτα, εἴποι τισ ἄν, ὑμῖν πάντ’ ἐρρήθη τὰ νῦν; ὀρθῶσ ὑπέλαβεσ, ὦ ξένε. καὶ τοίνυν, ἐὰν δύνωμαι, τὰ τούτοισ ἑξῆσ, ὦ Κλεινία, πειράσομαι φράζειν. λέγοισ ἄν. ὁρῶ πάντα τοῖσ ἀνθρώποισ ἐκ τριττῆσ χρείασ καὶ ἐπιθυμίασ ἠρτημένα, δι’ ὧν ἀρετή τε αὐτοῖσ ἀγομένοισ ὀρθῶσ καὶ τοὐναντίον ἀποβαίνει κακῶσ ἀχθεῖσιν. ταῦτα δ’ ἐστὶν ἐδωδὴ μὲν καὶ πόσισ εὐθὺσ γενομένοισ, ἣν πέρι ἅπασαν πᾶν ζῷον ἔμφυτον ἔρωτα ἔχον, μεστὸν οἴστρου τέ ἐστιν καὶ ἀνηκουστίασ τοῦ λέγοντοσ ἄλλο τι δεῖν πράττειν πλὴν τὰσ ἡδονὰσ καὶ ἐπιθυμίασ τὰσ περὶ ἅπαντα ταῦτα ἀποπληροῦντα, λύπησ τῆσ ἁπάσησ ἀεὶ δεῖν σφᾶσ ἀπαλλάττειν·

τρίτη δὲ ἡμῖν καὶ μεγίστη χρεία καὶ ἔρωσ ὀξύτατοσ ὕστατοσ μὲν ὁρμᾶται, διαπυρωτάτουσ δὲ τοὺσ ἀνθρώπουσ μανίαισ ἀπεργάζεται πάντωσ, ὁ περὶ τὴν τοῦ γένουσ σπορὰν ὕβρει πλείστῃ καόμενοσ. σβεννύντων τὴν αὔξην τε καὶ ἐπιρροήν.

παίδων δὲ δὴ γένεσιν μετὰ τοὺσ γάμουσ θῶμεν, καὶ μετὰ γένεσιν τροφὴν καὶ παιδείαν·

καὶ τάχ’ ἂν οὕτω προϊόντων τῶν λόγων ὅ τε νόμοσ ἡμῖν ἕκαστοσ περαίνοιτο εἰσ τοὔμπροσθεν ἐπὶ συσσίτια ἡνίκα ἀφικόμεθα ‐ τὰσ τοιαύτασ κοινωνίασ εἴτε ἄρα γυναικῶν εἴτε ἀνδρῶν δεῖ μόνων γίγνεσθαι, προσμείξαντεσ αὐτοῖσ ἐγγύθεν ἴσωσ μᾶλλον κατοψόμεθα ‐ τά τε ἐπίπροσθεν αὐτῶν, ἔτι νῦν ὄντα ἀνομοθέτητα, τάξαντεσ αὐτὰ ἐπίπροσθεν ποιησόμεθα, καὶ ὅπερ ἐρρήθη νυνδή, κατοψόμεθά τε αὐτὰ ἀκριβέστερον, μᾶλλόν τε τοὺσ προσήκοντασ αὐτοῖσ καὶ πρέποντασ νόμουσ ἂν θείημεν. ὀρθότατα λέγεισ.

φυλάξωμεν τοίνυν τῇ μνήμῃ τὰ νυνδὴ λεχθέντα· ἴσωσ γὰρ χρείαν ποτ’ αὐτῶν πάντων ἕξομεν. τὰ ποῖα δὴ διακελεύῃ; ἃ τοῖσ τρισὶ διωριζόμεθα ῥήμασι· βρῶσιν μὲν ἐλέγομέν που, καὶ δεύτερον πόσιν, καὶ ἀφροδισίων δέ τινα διαπτόησιν τρίτον. πάντωσ, ὦ ξένε, μεμνησόμεθά που <ὧν> τὰ νῦν διακελεύῃ.

καλῶσ. ἔλθωμεν δ’ ἐπὶ τὰ νυμφικά, διδάξοντέσ τε αὐτοὺσ πῶσ χρὴ καὶ τίνα τρόπον τοὺσ παῖδασ ποιεῖσθαι, καὶ ἐὰν ἄρα μὴ πείθωμεν, ἀπειλήσοντέσ τισιν νόμοισ. πῶσ; νύμφην χρὴ διανοεῖσθαι καὶ νυμφίον ὡσ ὅτι καλλίστουσ καὶ ἀρίστουσ εἰσ δύναμιν ἀποδειξομένουσ παῖδασ τῇ πόλει. πάντεσ δ’ ἄνθρωποι κοινωνοὶ πάσησ πράξεωσ, ἡνίκα μὲν ἂν προσέχωσιν αὑτοῖσ τε καὶ τῇ πράξει τὸν νοῦν, πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἀπεργάζονται, μὴ προσέχοντεσ δὲ ἢ μὴ ἔχοντεσ νοῦν, τἀναντία.

προσεχέτω δὴ καὶ ὁ νυμφίοσ τῇ τε νύμφῃ καὶ τῇ παιδοποιίᾳ τὸν νοῦν, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἡ νύμφη, τοῦτον τὸν χρόνον διαφερόντωσ ὃν ἂν μήπω παῖδεσ αὐτοῖσ ὦσιν γεγονότεσ. ἐπίσκοποι δ’ ἔστωσαν τούτων ἃσ εἱλόμεθα γυναῖκεσ, πλείουσ εἴτ’ ἐλάττουσ, τοῖσ ἄρχουσιν ὁπόσασ ἂν δοκῇ προστάττειν τε καὶ ὁπόταν, πρὸσ τὸ τῆσ Εἰλειθυίασ ἱερὸν ἑκάστησ ἡμέρασ συλλεγόμεναι μέχρι τρίτου μέρουσ ὡρ́ασ, οἷ δὴ συλλεχθεῖσαι διαγγελλόντων ἀλλήλαισ εἴ τίσ τινα ὁρᾷ πρὸσ ἄλλ’ ἄττα βλέποντα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖκα τῶν παιδοποιουμένων ἢ πρὸσ τὰ τεταγμένα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖσ γάμοισ θυσιῶν τε καὶ ἱερῶν γενομένων.

ἡ δὲ παιδοποιία καὶ φυλακὴ τῶν παιδοποιουμένων δεκέτισ ἔστω, μὴ πλείω δὲ χρόνον, ὅταν εὔροια ᾖ τῆσ γενέσεωσ·

ἂν δὲ ἄγονοί τινεσ εἰσ τοῦτον γίγνωνται τὸν χρόνον, μετὰ τῶν οἰκείων καὶ ἀρχουσῶν γυναικῶν διαζεύγνυσθαι κοινῇ βουλευομένουσ εἰσ τὰ πρόσφορα ἑκατέροισ. ἐὰν δ’ ἀμφισβήτησίσ τισ γίγνηται περὶ τῶν ἑκατέροισ πρεπόντων καὶ προσφόρων, δέκα τῶν νομοφυλάκων ἑλομένουσ, οἷσ ἂν ἐπιτρέψωσιν οἱ δὲ τάξωσι, τούτοισ ἐμμένειν. εἰσιοῦσαι δ’ εἰσ τὰσ οἰκίασ τῶν νέων αἱ γυναῖκεσ, τὰ μὲν νουθετοῦσαι, τὰ δὲ καὶ ἀπειλοῦσαι, παυόντων αὐτοὺσ τῆσ ἁμαρτίασ καὶ ἀμαθίασ·

ἐὰν δ’ ἀδυνατῶσι, πρὸσ τοὺσ νομοφύλακασ ἰοῦσαι φραζόντων, οἱ δ’ εἰργόντων. ἂν δὲ καὶ ἐκεῖνοί πωσ ἀδυνατήσωσι, πρὸσ τὸ δημόσιον ἀποφηνάντων, ἀναγράψαντέσ τε καὶ ὀμόσαντεσ ἦ μὴν ἀδυνατεῖν τὸν καὶ τὸν βελτίω ποιεῖν. ὁ δὲ ἀναγραφεὶσ ἄτιμοσ ἔστω, μὴ ἑλὼν ἐν δικαστηρίῳ τοὺσ ἐγγράψαντασ, τῶνδε· μήτε γὰρ εἰσ γάμουσ ἴτω μήτε εἰσ τὰσ τῶν παίδων ἐπιτελειώσεισ, ἂν δὲ ἰῄ, πληγαῖσ ὁ βουληθεὶσ ἀθῷοσ αὐτὸν κολαζέτω.

τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ γυναικὸσ ἔστω νόμιμα· τῶν ἐξόδων γὰρ τῶν γυναικείων καὶ τιμῶν καὶ τῶν εἰσ τοὺσ γάμουσ καὶ γενέθλια τῶν παίδων φοιτήσεων μὴ μετεχέτω, ἐὰν ἀκοσμοῦσα ὡσαύτωσ ἀναγραφῇ καὶ μὴ ἕλῃ τὴν δίκην. ὅταν δὲ δὴ παῖδασ γεννήσωνται κατὰ νόμουσ, ἐὰν ἀλλοτρίᾳ τισ περὶ τὰ τοιαῦτα κοινωνῇ γυναικὶ ἢ γυνὴ ἀνδρί, ἐὰν μὲν παιδοποιουμένοισ ἔτι, τὰ αὐτὰ ἐπιζήμια αὐτοῖσ ἔστω καθάπερ τοῖσ ἔτι γεννωμένοισ εἴρηται·

μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν σωφρονῶν καὶ σωφρονοῦσα εἰσ τὰ τοιαῦτα ἔστω πάντα εὐδόκιμοσ, ὁ δὲ τοὐναντίον ἐναντίωσ τιμάσθω, μᾶλλον δὲ ἀτιμαζέσθω. καὶ μετριαζόντων μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πλειόνων ἀνομοθέτητα σιγῇ κείσθω, ἀκοσμούντων δὲ νομοθετηθέντα ταύτῃ πραττέσθω κατὰ τοὺσ τότε τεθέντασ νόμουσ. βίου μὲν ἀρχὴ τοῦ παντὸσ ἑκάστοισ ὁ πρῶτοσ ἐνιαυτόσ·

ὃν γεγράφθαι χρεὼν ἐν ἱεροῖσι πατρῴοισ ζωῆσ ἀρχή. κόρῳ καὶ κόρῃ παραγεγράφθω δ’ ἐν τοίχῳ λελευκωμένῳ ἐν πάσῃ φρατρίᾳ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖσ ἔτεσιν ἀριθμουμένων· τῆσ δὲ φρατρίασ ἀεὶ τοὺσ ζῶντασ μὲν γεγράφθαι πλησίον, τοὺσ δ’ ὑπεκχωροῦντασ τοῦ βίου ἐξαλείφειν. γάμου δὲ ὁρ́ον εἶναι κόρῃ μὲν ἀπὸ ἑκκαίδεκα ἐτῶν εἰσ εἴκοσι, τὸν μακρότατον χρόνον ἀφωρισμένον, κόρῳ δὲ ἀπὸ τριάκοντα μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα·

εἰσ δὲ ἀρχὰσ γυναικὶ μὲν τετταράκοντα, ἀνδρὶ δὲ τριάκοντα ἔτη· πρὸσ πόλεμον δὲ ἀνδρὶ μὲν εἴκοσι μέχρι τῶν ἑξήκοντα ἐτῶν· γυναικὶ δέ, ἣν ἂν δοκῇ χρείαν δεῖν χρῆσθαι πρὸσ τὰ πολεμικά, ἐπειδὰν παῖδασ γεννήσῃ, τὸ δυνατὸν καὶ πρέπον ἑκάσταισ προστάττειν μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION