Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis, Ιὤν

(플라톤, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis, Ιὤν)

τὸν Ιὤνα χαίρειν. πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκασ; ἢ οἴκοθεν ἐξ Ἐφέσου; οὐδαμῶσ, ὦ Σώκρατεσ, ἀλλ’ ἐξ Ἐπιδαύρου ἐκ τῶν Ἀσκληπιείων. μῶν καὶ ῥαψῳδῶν ἀγῶνα τιθέασιν τῷ θεῷ οἱ Ἐπιδαύριοι; πάνυ γε, καὶ τῆσ ἄλλησ γε μουσικῆσ. τί οὖν; ἠγωνίζου τι ἡμῖν; καὶ πῶσ τι ἠγωνίσω; τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἠνεγκάμεθα, ὦ Σώκρατεσ.

εὖ λέγεισ· ἄγε δὴ ὅπωσ καὶ τὰ Παναθήναια νικήσομεν. ἀλλ’ ἔσται ταῦτα, ἐὰν θεὸσ ἐθέλῃ. καὶ μὴν πολλάκισ γε ἐζήλωσα ὑμᾶσ τοὺσ ῥαψῳδούσ, ὦ Ιὤν, τῆσ τέχνησ· τὸ γὰρ ἅμα μὲν τὸ σῶμα κεκοσμῆσθαι ἀεὶ πρέπον ὑμῶν εἶναι τῇ τέχνῃ καὶ ὡσ καλλίστοισ φαίνεσθαι, ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοισ ποιηταῖσ διατρίβειν πολλοῖσ καὶ ἀγαθοῖσ καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ὁμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ θειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, καὶ τὴν τούτου διάνοιαν ἐκμανθάνειν, μὴ μόνον τὰ ἔπη, ζηλωτόν ἐστιν. οὐ γὰρ ἂν γένοιτό ποτε ἀγαθὸσ ῥαψῳδόσ, εἰ μὴ συνείη τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ.

τὸν γὰρ ῥαψῳδὸν ἑρμηνέα δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆσ διανοίασ γίγνεσθαι τοῖσ ἀκούουσι· τοῦτο δὲ καλῶσ ποιεῖν μὴ γιγνώσκοντα ὅτι λέγει ὁ ποιητὴσ ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζηλοῦσθαι. ἀληθῆ λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ· ἐμοὶ γοῦν τοῦτο πλεῖστον ἔργον παρέσχεν τῆσ τέχνησ, καὶ οἶμαι κάλλιστα ἀνθρώπων λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡσ οὔτε Μητρόδωροσ ὁ Λαμψακηνὸσ οὔτε Στησίμβροτοσ ὁ Θάσιοσ οὔτε Γλαύκων οὔτε ἄλλοσ οὐδεὶσ τῶν πώποτε γενομένων ἔσχεν εἰπεῖν οὕτω πολλὰσ καὶ καλὰσ διανοίασ περὶ Ὁμήρου ὅσασ ἐγώ. εὖ λέγεισ, ὦ Ιὤν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐ φθονήσεισ μοι ἐπιδεῖξαι.

καὶ μὴν ἄξιόν γε ἀκοῦσαι, ὦ Σώκρατεσ, ὡσ εὖ κεκόσμηκα τὸν Ὅμηρον· ὥστε οἶμαι ὑπὸ Ὁμηριδῶν ἄξιοσ εἶναι χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθῆναι. καὶ μὴν ἐγὼ ἔτι ποιήσομαι σχολὴν ἀκροάσασθαί σου, νῦν δέ μοι τοσόνδε ἀπόκριναι· πότερον περὶ Ὁμήρου μόνον δεινὸσ εἶ ἢ καὶ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ἀρχιλόχου;

οὐδαμῶσ, ἀλλὰ περὶ Ὁμήρου μόνον· ἱκανὸν γάρ μοι δοκεῖ εἶναι. ἔστι δὲ περὶ ὅτου Ὅμηρόσ τε καὶ Ἡσίοδοσ ταὐτὰ λέγετον; οἶμαι ἔγωγε καὶ πολλά. πότερον οὖν περὶ τούτων κάλλιον ἂν ἐξηγήσαιο ἃ Ὅμηροσ λέγει ἢ ἃ Ἡσίοδοσ; ὁμοίωσ ἂν περί γε τούτων, ὦ Σώκρατεσ, περὶ ὧν ταὐτὰ λέγουσιν. τί δὲ ὧν πέρι μὴ ταὐτὰ λέγουσιν;

οἱο͂ν περὶ μαντικῆσ λέγει τι Ὅμηρόσ τε καὶ Ἡσίοδοσ. πάνυ γε. τί οὖν; ὅσα τε ὁμοίωσ καὶ ὅσα διαφόρωσ περὶ μαντικῆσ λέγετον τὼ ποιητὰ τούτω, πότερον σὺ κάλλιον ἂν ἐξηγήσαιο ἢ τῶν μάντεών τισ τῶν ἀγαθῶν; τῶν μάντεων. εἰ δὲ σὺ ἦσθα μάντισ, οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν ὁμοίωσ λεγομένων οἱο͂́σ τ’ ἦσθα ἐξηγήσασθαι, καὶ περὶ τῶν διαφόρωσ λεγομένων ἠπίστω ἂν ἐξηγεῖσθαι; δῆλον ὅτι. τί οὖν ποτε περὶ μὲν Ὁμήρου δεινὸσ εἶ, περὶ δὲ Ἡσιόδου οὔ, οὐδὲ τῶν ἄλλων ποιητῶν;

ἢ Ὅμηροσ περὶ ἄλλων τινῶν λέγει ἢ ὧνπερ σύμπαντεσ οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περὶ πολέμου τε τὰ πολλὰ διελήλυθεν καὶ περὶ ὁμιλιῶν πρὸσ ἀλλήλουσ ἀνθρώπων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ ἰδιωτῶν καὶ δημιουργῶν, καὶ περὶ θεῶν πρὸσ ἀλλήλουσ καὶ πρὸσ ἀνθρώπουσ ὁμιλούντων, ὡσ ὁμιλοῦσι, καὶ περὶ τῶν οὐρανίων παθημάτων καὶ περὶ τῶν ἐν Αἵδου, καὶ γενέσεισ καὶ θεῶν καὶ ἡρώων; οὐ ταῦτά ἐστι περὶ ὧν Ὅμηροσ τὴν ποίησιν πεποίηκεν;

ἀληθῆ λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ. τί δὲ οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων; ναί, ἀλλ’, ὦ Σώκρατεσ, οὐχ ὁμοίωσ πεποιήκασι καὶ Ὅμηροσ. τί μήν; κάκιον; πολύ γε. Ὅμηροσ δὲ ἄμεινον; ἄμεινον μέντοι νὴ Δία. οὐκοῦν, ὦ φίλη κεφαλὴ Ιὤν, ὅταν περὶ ἀριθμοῦ πολλῶν λεγόντων εἷσ τισ ἄριστα λέγῃ, γνώσεται δήπου τισ τὸν εὖ λέγοντα; φημί.

πότερον οὖν ὁ αὐτὸσ ὅσπερ καὶ τοὺσ κακῶσ λέγοντασ, ἢ ἄλλοσ; ὁ αὐτὸσ δήπου. οὐκοῦν ὁ τὴν ἀριθμητικὴν τέχνην ἔχων οὗτόσ ἐστιν; ναί. τί δ’; ὅταν πολλῶν λεγόντων περὶ ὑγιεινῶν σιτίων ὁποῖά ἐστιν, εἷσ τισ ἄριστα λέγῃ, πότερον ἕτεροσ μέν τισ τὸν ἄριστα λέγοντα γνώσεται ὅτι ἄριστα λέγει, ἕτεροσ δὲ τὸν κάκιον ὅτι κάκιον, ἢ ὁ αὐτόσ; δῆλον δήπου, ὁ αὐτόσ. τίσ οὗτοσ; τί ὄνομα αὐτῷ; ἰατρόσ. οὐκοῦν ἐν κεφαλαίῳ λέγομεν ὡσ ὁ αὐτὸσ γνώσεται ἀεί, περὶ τῶν αὐτῶν πολλῶν λεγόντων, ὅστισ τε εὖ λέγει καὶ ὅστισ κακῶσ· ἢ εἰ μὴ γνώσεται τὸν κακῶσ λέγοντα, δῆλον ὅτι οὐδὲ τὸν εὖ, περί γε τοῦ αὐτοῦ.

οὕτωσ. οὐκοῦν ὁ αὐτὸσ γίγνεται δεινὸσ περὶ ἀμφοτέρων; ναί. οὐκοῦν σὺ φῂσ καὶ Ὅμηρον καὶ τοὺσ ἄλλουσ ποιητάσ, ἐν οἷσ καὶ Ἡσίοδοσ καὶ Ἀρχίλοχόσ ἐστιν, περί γε τῶν αὐτῶν λέγειν, ἀλλ’ οὐχ ὁμοίωσ, ἀλλὰ τὸν μὲν εὖ γε, τοὺσ δὲ χεῖρον; καὶ ἀληθῆ λέγω. οὐκοῦν, εἴπερ τὸν εὖ λέγοντα γιγνώσκεισ, καὶ τοὺσ χεῖρον λέγοντασ γιγνώσκοισ ἂν ὅτι χεῖρον λέγουσιν. ἐοίκέν γε.

οὐκοῦν, ὦ βέλτιστε, ὁμοίωσ τὸν Ιὤνα λέγοντεσ περὶ Ὁμήρου τε δεινὸν εἶναι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν οὐχ ἁμαρτησόμεθα, ἐπειδή γε αὐτὸσ ὁμολογῇ τὸν αὐτὸν ἔσεσθαι κριτὴν ἱκανὸν πάντων ὅσοι ἂν περὶ τῶν αὐτῶν λέγωσι, τοὺσ δὲ ποιητὰσ σχεδὸν ἅπαντασ τὰ αὐτὰ ποιεῖν. τί οὖν ποτε τὸ αἴτιον, ὦ Σώκρατεσ, ὅτι ἐγώ, ὅταν μέν τισ περὶ ἄλλου του ποιητοῦ διαλέγηται, οὔτε προσέχω τὸν νοῦν ἀδυνατῶ τε καὶ ὁτιοῦν συμβαλέσθαι λόγου ἄξιον, ἀλλ’ ἀτεχνῶσ νυστάζω, ἐπειδὰν δέ τισ περὶ Ὁμήρου μνησθῇ, εὐθύσ τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω τὸν νοῦν καὶ εὐπορῶ ὅτι λέγω; οὐ χαλεπὸν τοῦτό γε εἰκάσαι, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ παντὶ δῆλον ὅτι τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγειν ἀδύνατοσ εἶ·

εἰ γὰρ τέχνῃ οἱο͂́σ τε ἦσθα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἁπάντων λέγειν οἱο͂́σ τ’ ἂν ἦσθα· ποιητικὴ γάρ πού ἐστιν τὸ ὅλον. ἢ οὔ; ναί. οὐκοῦν ἐπειδὰν λάβῃ τισ καὶ ἄλλην τέχνην ἡντινοῦν ὅλην, ὁ αὐτὸσ τρόποσ τῆσ σκέψεωσ ἔσται περὶ ἁπασῶν τῶν τεχνῶν;

πῶσ τοῦτο λέγω, δέῃ τί μου ἀκοῦσαι, ὦ Ιὤν; ναὶ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατεσ, ἔγωγε· χαίρω γὰρ ἀκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν. βουλοίμην ἄν σε ἀληθῆ λέγειν, ὦ Ιὤν· ἀλλὰ σοφοὶ μέν πού ἐστε ὑμεῖσ οἱ ῥαψῳδοὶ καὶ ὑποκριταὶ καὶ ὧν ὑμεῖσ ᾄδετε τὰ ποιήματα, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ τἀληθῆ λέγω, οἱο͂ν εἰκὸσ ἰδιώτην ἄνθρωπον. ἐπεὶ καὶ περὶ τούτου οὗ νῦν ἠρόμην σε, θέασαι ὡσ φαῦλον καὶ ἰδιωτικόν ἐστι καὶ παντὸσ ἀνδρὸσ γνῶναι ὃ ἔλεγον, τὴν αὐτὴν εἶναι σκέψιν, ἐπειδάν τισ ὅλην τέχνην λάβῃ.

λάβωμεν γὰρ τῷ λόγῳ· γραφικὴ γάρ τίσ ἐστι τέχνη τὸ ὅλον; ναί. οὐκοῦν καὶ γραφῆσ πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γεγόνασιν ἀγαθοὶ καὶ φαῦλοι; πάνυ γε. ἤδη οὖν τινα εἶδεσ ὅστισ περὶ μὲν Πολυγνώτου τοῦ Ἀγλαοφῶντοσ δεινόσ ἐστιν ἀποφαίνειν ἃ εὖ τε γράφει καὶ ἃ μή, περὶ δὲ τῶν ἄλλων γραφέων ἀδύνατοσ; καὶ ἐπειδὰν μέν τισ τὰ τῶν ἄλλων ζωγράφων ἔργα ἐπιδεικνύῃ, νυστάζει τε καὶ ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει ὅτι συμβάληται, ἐπειδὰν δὲ περὶ Πολυγνώτου ἢ ἄλλου ὅτου βούλει τῶν γραφέων ἑνὸσ μόνου δέῃ ἀποφήνασθαι γνώμην, ἐγρήγορέν τε καὶ προσέχει τὸν νοῦν καὶ εὐπορεῖ ὅτι εἴπῃ;

οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ δῆτα. τί δέ; ἐν ἀνδριαντοποιίᾳ ἤδη τιν’ εἶδεσ ὅστισ περὶ μὲν Δαιδάλου τοῦ Μητίονοσ ἢ Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέωσ ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἢ ἄλλου τινὸσ ἀνδριαντοποιοῦ ἑνὸσ πέρι δεινόσ ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἃ εὖ πεποίηκεν, ἐν δὲ τοῖσ τῶν ἄλλων ἀνδριαντοποιῶν ἔργοισ ἀπορεῖ τε καὶ νυστάζει, οὐκ ἔχων ὅτι εἴπῃ; οὐ μὰ τὸν Δία, οὐδὲ τοῦτον ἑώρακα.

ἀλλὰ μήν, ὥσ γ’ ἐγὼ οἶμαι, οὐδ’ ἐν αὐλήσει γε οὐδὲ ἐν κιθαρίσει οὐδὲ ἐν κιθαρῳδίᾳ οὐδὲ ἐν ῥαψῳδίᾳ οὐδεπώποτ’ εἶδεσ ἄνδρα ὅστισ περὶ μὲν Ὀλύμπου δεινόσ ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἢ περὶ Θαμύρου ἢ περὶ Ὀρφέωσ ἢ περὶ Φημίου τοῦ Ἰθακησίου ῥαψῳδοῦ, περὶ δὲ Ιὤνοσ τοῦ Ἐφεσίου ῥαψῳδοῦ ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει συμβαλέσθαι ἅ τε εὖ ῥαψῳδεῖ καὶ ἃ μή. οὐκ ἔχω σοι περὶ τούτου ἀντιλέγειν, ὦ Σώκρατεσ· ἀλλ’ ἐκεῖνο ἐμαυτῷ σύνοιδα, ὅτι περὶ Ὁμήρου κάλλιστ’ ἀνθρώπων λέγω καὶ εὐπορῶ καὶ οἱ ἄλλοι πάντεσ μέ φασιν εὖ λέγειν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ.

καίτοι ὁρ́α τοῦτο τί ἔστιν. καὶ ὁρῶ, ὦ Ιὤν, καὶ ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενοσ ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, θεία δὲ δύναμισ ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδησ μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ Ἡρακλείαν.

καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθοσ οὐ μόνον αὐτοὺσ τοὺσ δακτυλίουσ ἄγει τοὺσ σιδηροῦσ, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι τοῖσ δακτυλίοισ ὥστ’ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθοσ, ἄλλουσ ἄγειν δακτυλίουσ, ὥστ’ ἐνίοτε ὁρμαθὸσ μακρὸσ πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται· πᾶσι δὲ τούτοισ ἐξ ἐκείνησ τῆσ λίθου ἡ δύναμισ ἀνήρτηται.

οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέουσ μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸσ ἐξαρτᾶται. πάντεσ γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνησ ἀλλ’ ἔνθεοι ὄντεσ καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτωσ, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντεσ οὐκ ἔμφρονεσ ὄντεσ ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονεσ ὄντεσ τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰσ τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰσ τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι, ἔμφρονεσ δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸσ ἡμᾶσ οἱ ποιηταὶ ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι·

καὶ ἀληθῆ λέγουσι.

κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητήσ ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἱο͂́σ τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεόσ τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦσ μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ· ἑώσ δ’ ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατοσ πᾶσ ποιεῖν ἄνθρωπόσ ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦντεσ καὶ πολλὰ λέγοντεσ καὶ καλὰ περὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ Ὁμήρου, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ, τοῦτο μόνον οἱο͂́σ τε ἕκαστοσ ποιεῖν καλῶσ ἐφ’ ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὡρ́μησεν, ὁ μὲν διθυράμβουσ, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ’ ἔπη, ὁ δ’ ἰάμβουσ· τὰ δ’ ἄλλα φαῦλοσ αὐτῶν ἕκαστόσ ἐστιν.

οὐ γὰρ τέχνῃ ταῦτα λέγουσιν ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει, ἐπεί, εἰ περὶ ἑνὸσ τέχνῃ καλῶσ ἠπίσταντο λέγειν, κἂν περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων· τοῖσ χρησμῳδοῖσ καὶ τοῖσ μάντεσι τοῖσ θείοισ, ἵνα ἡμεῖσ οἱ ἀκούοντεσ εἰδῶμεν ὅτι οὐχ οὗτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντεσ οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἷσ νοῦσ μὴ πάρεστιν, ἀλλ’ ὁ θεὸσ αὐτόσ ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸσ ἡμᾶσ.

μέγιστον δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ Τύννιχοσ ὁ Χαλκιδεύσ, ὃσ ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποίησε ποίημα ὅτου τισ ἂν ἀξιώσειεν μνησθῆναι, τὸν δὲ παίωνα ὃν πάντεσ ᾄδουσι, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶσ, ὅπερ αὐτὸσ λέγει, "εὑρ́ημά τι Μοισᾶν. " ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιστά μοι δοκεῖ ὁ θεὸσ ἐνδείξασθαι ἡμῖν, ἵνα μὴ διστάζωμεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἐστιν τὰ καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ ἑρμηνῆσ εἰσιν τῶν θεῶν, κατεχόμενοι ἐξ ὅτου ἂν ἕκαστοσ κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύμενοσ ὁ θεὸσ ἐξεπίτηδεσ διὰ τοῦ φαυλοτάτου ποιητοῦ τὸ κάλλιστον μέλοσ ᾖσεν·

ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληθῆ λέγειν, ὦ Ιὤν;

ναὶ μὰ τὸν Δία, ἔμοιγε· ἅπτει γάρ πώσ μου τοῖσ λόγοισ τῆσ ψυχῆσ, ὦ Σώκρατεσ, καί μοι δοκοῦσι θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν παρὰ τῶν θεῶν ταῦτα οἱ ἀγαθοὶ ποιηταὶ ἑρμηνεύειν. οὐκοῦν ὑμεῖσ αὖ οἱ ῥαψῳδοὶ τὰ τῶν ποιητῶν ἑρμηνεύετε; καὶ τοῦτο ἀληθὲσ λέγεισ. οὐκοῦν ἑρμηνέων ἑρμηνῆσ γίγνεσθε; παντάπασί γε. ἔχε δή μοι τόδε εἰπέ, ὦ Ιὤν, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὅτι ἄν σε ἔρωμαι·

ὅταν εὖ εἴπῃσ ἔπη καὶ ἐκπλήξῃσ μάλιστα τοὺσ θεωμένουσ, ἢ τὸν Ὀδυσσέα ὅταν ἐπὶ τὸν οὐδὸν ἐφαλλόμενον ᾄδῃσ, ἐκφανῆ γιγνόμενον τοῖσ μνηστῆρσι καὶ ἐκχέοντα τοὺσ ὀιστοὺσ πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ Ἀχιλλέα ἐπὶ τὸν Ἕκτορα ὁρμῶντα, ἢ καὶ τῶν περὶ Ἀνδρομάχην ἐλεινῶν τι ἢ περὶ Ἑκάβην ἢ περὶ Πρίαμον, τότε πότερον ἔμφρων εἶ ἢ ἔξω σαυτοῦ γίγνῃ καὶ παρὰ τοῖσ πράγμασιν οἰέταί σου εἶναι ἡ ψυχὴ οἷσ λέγεισ ἐνθουσιάζουσα, ἢ ἐν Ἰθάκῃ οὖσιν ἢ ἐν Τροίᾳ ἢ ὅπωσ ἂν καὶ τὰ ἔπη ἔχῃ; ὡσ ἐναργέσ μοι τοῦτο, ὦ Σώκρατεσ, τὸ τεκμήριον εἶπεσ·

οὐ γάρ σε ἀποκρυψάμενοσ ἐρῶ. ἐγὼ γὰρ ὅταν ἐλεινόν τι λέγω, δακρύων ἐμπίμπλανταί μου οἱ ὀφθαλμοί· ὅταν τε φοβερὸν ἢ δεινόν, ὀρθαὶ αἱ τρίχεσ ἵστανται ὑπὸ φόβου καὶ ἡ καρδία πηδᾷ. τί οὖν;

φῶμεν, ὦ Ιὤν, ἔμφρονα εἶναι τότε τοῦτον τὸν ἄνθρωπον, ὃσ ἂν κεκοσμημένοσ ἐσθῆτι ποικίλῃ καὶ χρυσοῖσι στεφάνοισ κλάῃ τ’ ἐν θυσίαισ καὶ ἑορταῖσ, μηδὲν ἀπολωλεκὼσ τούτων, ἢ φοβῆται πλέον ἢ ἐν δισμυρίοισ ἀνθρώποισ ἑστηκὼσ φιλίοισ, μηδενὸσ ἀποδύοντοσ μηδὲ ἀδικοῦντοσ; οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατεσ, ὥσ γε τἀληθὲσ εἰρῆσθαι. οἶσθα οὖν ὅτι καὶ τῶν θεατῶν τοὺσ πολλοὺσ ταὐτὰ ταῦτα ὑμεῖσ ἐργάζεσθε; καὶ μάλα καλῶσ οἶδα·

καθορῶ γὰρ ἑκάστοτε αὐτοὺσ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ βήματοσ κλάοντάσ τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντασ καὶ συνθαμβοῦντασ τοῖσ λεγομένοισ. δεῖ γάρ με καὶ σφόδρ’ αὐτοῖσ τὸν νοῦν προσέχειν· ὡσ ἐὰν μὲν κλάοντασ αὐτοὺσ καθίσω, αὐτὸσ γελάσομαι ἀργύριον λαμβάνων, ἐὰν δὲ γελῶντασ, αὐτὸσ κλαύσομαι ἀργύριον ἀπολλύσ. οἶσθα οὖν ὅτι οὗτόσ ἐστιν ὁ θεατὴσ τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατοσ, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆσ Ἡρακλειώτιδοσ λίθου ἀπ’ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; ὁ δὲ μέσοσ σὺ ὁ ῥαψῳδὸσ καὶ ὑποκριτήσ, ὁ δὲ πρῶτοσ αὐτὸσ ὁ ποιητήσ· ὁ δὲ θεὸσ διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺσ ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν.

καὶ ὥσπερ ἐκ τῆσ λίθου ἐκείνησ ὁρμαθὸσ πάμπολυσ ἐξήρτηται χορευτῶν τε καὶ διδασκάλων καὶ ὑποδιδασκάλων, ἐκ πλαγίου ἐξηρτημένων τῶν τῆσ Μούσησ ἐκκρεμαμένων δακτυλίων. καὶ ὁ μὲν τῶν ποιητῶν ἐξ ἄλλησ Μούσησ, ὁ δὲ ἐξ ἄλλησ ἐξήρτηται ‐ ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸ κατέχεται, τὸ δέ ἐστι παραπλήσιον· ἔχεται γάρ ‐ ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ ἄλλου αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ Ὀρφέωσ, οἱ δὲ ἐκ Μουσαίου·

οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ Ὁμήρου κατέχονταί τε καὶ ἔχονται. ὧν σύ, ὦ Ιὤν, εἷσ εἶ καὶ κατέχῃ ἐξ Ὁμήρου, καὶ ἐπειδὰν μέν τισ ἄλλου του ποιητοῦ ᾄδῃ, καθεύδεισ τε καὶ ἀπορεῖσ ὅτι λέγῃσ, ἐπειδὰν δὲ τούτου τοῦ ποιητοῦ φθέγξηταί τισ μέλοσ, εὐθὺσ ἐγρήγορασ καὶ ὀρχεῖταί σου ἡ ψυχὴ καὶ εὐπορεῖσ ὅτι λέγῃσ· οὐ γὰρ τέχνῃ οὐδ’ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγεισ ἃ λέγεισ, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντεσ ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλουσ ὀξέωσ ὃ ἂν ᾖ τοῦ θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνται, καὶ εἰσ ἐκεῖνο τὸ μέλοσ καὶ σχημάτων καὶ ῥημάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζουσιν·

οὕτω καὶ σύ, ὦ Ιὤν, περὶ μὲν Ὁμήρου ὅταν τισ μνησθῇ, εὐπορεῖσ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖσ· τούτου δ’ ἐστὶ τὸ αἴτιον, ὅ μ’ ἐρωτᾷσ, δι’ ὅτι σὺ περὶ μὲν Ὁμήρου εὐπορεῖσ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ, ὅτι οὐ τέχνῃ ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ Ὁμήρου δεινὸσ εἶ ἐπαινέτησ.

σὺ μὲν εὖ λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ· θαυμάζοιμι μεντἂν εἰ οὕτωσ εὖ εἴποισ, ὥστε με ἀναπεῖσαι ὡσ ἐγὼ κατεχόμενοσ καὶ μαινόμενοσ Ὅμηρον ἐπαινῶ. οἶμαι δὲ οὐδ’ ἂν σοὶ δόξαιμι, εἴ μου ἀκούσαισ λέγοντοσ περὶ Ὁμήρου. καὶ μὴν ἐθέλω γε ἀκοῦσαι, οὐ μέντοι πρότερον πρὶν ἄν μοι ἀποκρίνῃ τόδε· ὧν Ὅμηροσ λέγει περὶ τίνοσ εὖ λέγεισ;

οὐ γὰρ δήπου περὶ ἁπάντων γε. εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατεσ, περὶ οὐδενὸσ ὅτου οὔ. οὐ δήπου καὶ περὶ τούτων ὧν σὺ μὲν τυγχάνεισ οὐκ εἰδώσ, Ὅμηροσ δὲ λέγει. καὶ ταῦτα ποῖά ἐστιν ἃ Ὅμηροσ μὲν λέγει, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα; οὐ καὶ περὶ τεχνῶν μέντοι λέγει πολλαχοῦ Ὅμηροσ καὶ πολλά;

οἱο͂ν καὶ περὶ ἡνιοχείασ ‐ ἐὰν μνησθῶ τὰ ἔπη, ἐγώ σοι φράσω. ἀλλ’ ἐγὼ ἐρῶ· ἐγὼ γὰρ μέμνημαι. εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. κλινθῆναι δέ, φησί, καὶ αὐτὸσ ἐυξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππονκένσαι ὁμοκλήσασ, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.

ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵπποσ ἀριστερὸσ ἐγχριμφθήτω,ὡσ ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαικύκλου ποιητοῖο· λίθου δ’ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν. ἀρκεῖ. ταῦτα δή, ὦ Ιὤν, τὰ ἔπη εἴτε ὀρθῶσ λέγει Ὅμηροσ εἴτε μή, πότεροσ ἂν γνοίη ἄμεινον, ἰατρὸσ ἢ ἡνίοχοσ; Ἡνίοχοσ δήπου. πότερον ὅτι τέχνην ταύτην ἔχει ἢ κατ’ ἄλλο τι; οὔκ, ἀλλ’ ὅτι τέχνην. οὐκοῦν ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἀποδέδοταί τι ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἔργον οἱᾴ τε εἶναι γιγνώσκειν; οὐ γάρ που ἃ κυβερνητικῇ γιγνώσκομεν, γνωσόμεθα καὶ ἰατρικῇ. οὐ δῆτα. οὐδέ γε ἃ ἰατρικῇ, ταῦτα καὶ τεκτονικῇ. οὐ δῆτα.

οὐκοῦν οὕτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν, ἃ τῇ ἑτέρᾳ τέχνῃ γιγνώσκομεν, οὐ γνωσόμεθα τῇ ἑτέρᾳ; τόδε δέ μοι πρότερον τούτου ἀπόκριναι· τὴν μὲν ἑτέραν φῂσ εἶναί τινα τέχνην, τὴν δ’ ἑτέραν; ναί. ἆρα ὥσπερ ἐγὼ τεκμαιρόμενοσ, ὅταν ἡ μὲν ἑτέρων πραγμάτων ᾖ ἐπιστήμη, ἡ δ’ ἑτέρων, οὕτω καλῶ τὴν μὲν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην τέχνην, οὕτω καὶ σύ; ναί.

εἰ γάρ που τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπιστήμη εἰή τισ, τί ἂν τὴν μὲν ἑτέραν φαῖμεν εἶναι, τὴν δ’ ἑτέραν, ὁπότε γε ταὐτὰ εἰή εἰδέναι ἀπ’ ἀμφοτέρων; ὥσπερ ἐγώ τε γιγνώσκω ὅτι πέντε εἰσὶν οὗτοι οἱ δάκτυλοι, καὶ σύ, ὥσπερ ἐγώ, περὶ τούτων ταὐτὰ γιγνώσκεισ· καὶ εἴ σε ἐγὼ ἐροίμην εἰ τῇ αὐτῇ τέχνῃ γιγνώσκομεν τῇ ἀριθμητικῇ τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σὺ ἢ ἄλλῃ, φαίησ ἂν δήπου τῇ αὐτῇ. ναί. ὃ τοίνυν ἄρτι ἔμελλον ἐρήσεσθαί σε, νυνὶ εἰπέ, εἰ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν οὕτω σοι δοκεῖ, τῇ μὲν αὐτῇ τέχνῃ τὰ αὐτὰ ἀναγκαῖον εἶναι γιγνώσκειν, τῇ δ’ ἑτέρᾳ μὴ τὰ αὐτά, ἀλλ’ εἴπερ ἄλλη ἐστίν, ἀναγκαῖον καὶ ἕτερα γιγνώσκειν.

οὕτω μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ. οὐκοῦν ὅστισ ἂν μὴ ἔχῃ τινὰ τέχνην, ταύτησ τῆσ τέχνησ τὰ λεγόμενα ἢ πραττόμενα καλῶσ γιγνώσκειν οὐχ οἱο͂́σ τ’ ἔσται; ἀληθῆ λέγεισ.

τί δὲ δὴ ὅταν Ὅμηροσ λέγῃ ὡσ τετρωμένῳ τῷ Μαχάονι Ἑκαμήδη ἡ Νέστοροσ παλλακὴ κυκεῶνα πίνειν δίδωσι; πότερον οὖν περὶ τῶν ἐπῶν ὧν εἶπεσ, εἴτε καλῶσ λέγει Ὅμηροσ εἴτε μή, σὺ κάλλιον γνώσῃ ἢ ἡνίοχοσ; Ἡνίοχοσ. Ῥαψῳδὸσ γάρ που εἶ ἀλλ’ οὐχ ἡνίοχοσ. ναί. ἡ δὲ ῥαψῳδικὴ τέχνη ἑτέρα ἐστὶ τῆσ ἡνιοχικῆσ; ναί. εἰ ἄρα ἑτέρα, περὶ ἑτέρων καὶ ἐπιστήμη πραγμάτων ἐστίν. ναί. καὶ λέγει πωσ οὕτωσ ‐ οἴνῳ πραμνείῳ, φησίν, ἐπὶ δ’ αἴγειον κνῆ τυρὸνκνήστι χαλκείῃ·

παρὰ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον· ταῦτα εἴτε ὀρθῶσ λέγει Ὅμηροσ εἴτε μή, πότερον ἰατρικῆσ ἐστι διαγνῶναι καλῶσ ἢ ῥαψῳδικῆσ; Ιἀτρικῆσ. τί δέ, ὅταν λέγῃ Ὅμηροσ ‐ ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐσ βυσσὸν ἵκανεν,ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸσ κέρασ ἐμμεμαυῖαἔρχεται ὠμηστῇσι μετ’ ἰχθύσι πῆμα φέρουσα· ταῦτα πότερον φῶμεν ἁλιευτικῆσ εἶναι τέχνησ μᾶλλον κρῖναι ἢ ῥαψῳδικῆσ, ἅττα λέγει καὶ εἴτε καλῶσ εἴτε μή;

δῆλον δή, ὦ Σώκρατεσ, ὅτι ἁλιευτικῆσ. σκέψαι δή, σοῦ ἐρομένου, εἰ ἔροιό με· "ἐπειδὴ τοίνυν, ὦ Σώκρατεσ, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὁμήρῳ εὑρίσκεισ ἃ προσήκει ἑκάστῃ διακρίνειν, ἴθι μοι ἔξευρε καὶ τὰ τοῦ μάντεώσ τε καὶ μαντικῆσ, ποῖά ἐστιν ἃ προσήκει αὐτῷ οἱῴ τ’ εἶναι διαγιγνώσκειν, εἴτε εὖ εἴτε κακῶσ πεποίηται" ‐ σκέψαι ὡσ ῥᾳδίωσ τε καὶ ἀληθῆ ἐγώ σοι ἀποκρινοῦμαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ λέγει, οἱο͂ν καὶ ἃ ὁ τῶν Μελαμποδιδῶν λέγει μάντισ πρὸσ τοὺσ μνηστῆρασ, Θεοκλύμενοσ ‐ δαιμόνιοι, τί κακὸν τόδε πάσχετε;

νυκτὶ μὲν ὑμέωνεἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γυῖα,οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί·

εἰδώλων τε πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλὴἱεμένων ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιοσ δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύσ· πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι, οἱο͂ν καὶ ἐπὶ τειχομαχίᾳ·

λέγει γὰρ καὶ ἐνταῦθα ‐‐ ὄρνισ γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν,αἰετὸσ ὑψιπέτησ, ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,ζῷον, ἔτ’ ἀσπαίροντα· καὶ οὔπω λήθετο χάρμησ.

κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθοσ παρὰ δειρὴνἰδνωθεὶσ ὀπίσω, ὁ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζεἀλγήσασ ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ· αὐτὸσ δὲ κλάγξασ πέτετο πνοιῇσ ἀνέμοιο.

ταῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ μάντει προσήκειν καὶ σκοπεῖν καὶ κρίνειν. ἀληθῆ γε σὺ λέγων, ὦ Σώκρατεσ. καὶ σύ γε, ὦ Ιὤν, ἀληθῆ ταῦτα λέγεισ. ἴθι δὴ καὶ σὺ ἐμοί, ὥσπερ ἐγὼ σοὶ ἐξέλεξα καὶ ἐξ Ὀδυσσείασ καὶ ἐξ Ἰλιάδοσ ὁποῖα τοῦ μάντεώσ ἐστι καὶ ὁποῖα τοῦ ἰατροῦ καὶ ὁποῖα τοῦ ἁλιέωσ, οὕτω καὶ σὺ ἐμοὶ ἔκλεξον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρότεροσ εἶ ἐμοῦ τῶν Ὁμήρου, ὁποῖα τοῦ ῥαψῳδοῦ ἐστιν, ὦ Ιὤν, καὶ τῆσ τέχνησ τῆσ ῥαψῳδικῆσ, ἃ τῷ ῥαψῳδῷ προσήκει καὶ σκοπεῖσθαι καὶ διακρίνειν παρὰ τοὺσ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ. ἐγὼ μέν φημι, ὦ Σώκρατεσ, ἅπαντα.

οὐ σύ γε φῄσ, ὦ Ιὤν, ἅπαντα· ἢ οὕτωσ ἐπιλήσμων εἶ; καίτοι οὐκ ἂν πρέποι γε ἐπιλήσμονα εἶναι ῥαψῳδὸν ἄνδρα. τί δὲ δὴ ἐπιλανθάνομαι;

οὐ μέμνησαι ὅτι ἔφησθα τὴν ῥαψῳδικὴν τέχνην ἑτέραν εἶναι τῆσ ἡνιοχικῆσ; μέμνημαι. οὐκοῦν καὶ ἑτέραν οὖσαν ἕτερα γνώσεσθαι ὡμολόγεισ; ναί. οὐκ ἄρα πάντα γε γνώσεται ἡ ῥαψῳδικὴ κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδὲ ὁ ῥαψῳδόσ. πλήν γε ἴσωσ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατεσ. τὰ τοιαῦτα δὲ λέγεισ πλὴν τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν σχεδόν τι·

ἀλλὰ ποῖα δὴ γνώσεται, ἐπειδὴ οὐχ ἅπαντα; ἃ πρέπει, οἶμαι ἔγωγε, ἀνδρὶ εἰπεῖν καὶ ὁποῖα γυναικί, καὶ ὁποῖα δούλῳ καὶ ὁποῖα ἐλευθέρῳ, καὶ ὁποῖα ἀρχομένῳ καὶ ὁποῖα ἄρχοντι. ἆρα ὁποῖα ἄρχοντι, λέγεισ, ἐν θαλάττῃ χειμαζομένου πλοίου πρέπει εἰπεῖν, ὁ ῥαψῳδὸσ γνώσεται κάλλιον ἢ ὁ κυβερνήτησ; οὔκ, ἀλλὰ ὁ κυβερνήτησ τοῦτό γε. ἀλλ’ ὁποῖα ἄρχοντι κάμνοντοσ πρέπει εἰπεῖν, ὁ ῥαψῳδὸσ γνώσεται κάλλιον ἢ ὁ ἰατρόσ;

οὐδὲ τοῦτο. ἀλλ’ οἱᾶ δούλῳ πρέπει, λέγεισ; ναί. οἱο͂ν βουκόλῳ λέγεισ δούλῳ ἃ πρέπει εἰπεῖν ἀγριαινουσῶν βοῶν παραμυθουμένῳ, ὁ ῥαψῳδὸσ γνώσεται ἀλλ’ οὐχ ὁ βουκόλοσ; οὐ δῆτα. ἀλλ’ οἱᾶ γυναικὶ πρέποντά ἐστιν εἰπεῖν ταλασιουργῷ περὶ ἐρίων ἐργασίασ; οὔ.

ἀλλ’ οἱᾶ ἀνδρὶ πρέπει εἰπεῖν γνώσεται στρατηγῷ στρατιώταισ παραινοῦντι; ναί, τὰ τοιαῦτα γνώσεται ὁ ῥαψῳδόσ. τί δέ; ἡ ῥαψῳδικὴ τέχνη στρατηγική ἐστιν; Γνοίην γοῦν ἂν ἔγωγε οἱᾶ στρατηγὸν πρέπει εἰπεῖν. ἴσωσ γὰρ εἶ καὶ στρατηγικόσ, ὦ Ιὤν. καὶ γὰρ εἰ ἐτύγχανεσ ἱππικὸσ ὢν ἅμα καὶ κιθαριστικόσ, ἔγνωσ ἂν ἵππουσ εὖ καὶ κακῶσ ἱππαζομένουσ· ἀλλ’ εἴ σ’ ἐγὼ ἠρόμην·

"ποτέρᾳ δὴ τέχνῃ, ὦ Ιὤν, γιγνώσκεισ τοὺσ εὖ ἱππαζομένουσ ἵππουσ; ᾗ ἱππεὺσ εἶ ἢ ᾗ κιθαριστήσ; τί ἄν μοι ἀπεκρίνω; ἡῖ ἱππεύσ, ἔγωγ’ ἄν. οὐκοῦν εἰ καὶ τοὺσ εὖ κιθαρίζοντασ διεγίγνωσκεσ, ὡμολόγεισ ἄν, ᾗ κιθαριστὴσ εἶ, ταύτῃ διαγιγνώσκειν, ἀλλ’ οὐχ ᾗ ἱππεύσ. ναί. ἐπειδὴ δὲ τὰ στρατιωτικὰ γιγνώσκεισ, πότερον ᾗ στρατηγικὸσ εἶ γιγνώσκεισ ἢ ᾗ ῥαψῳδὸσ ἀγαθόσ; οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν. πῶσ;

οὐδὲν λέγεισ διαφέρειν; μίαν λέγεισ τέχνην εἶναι τὴν ῥαψῳδικὴν καὶ τὴν στρατηγικὴν ἢ δύο; μία ἔμοιγε δοκεῖ. ὅστισ ἄρα ἀγαθὸσ ῥαψῳδόσ ἐστιν, οὗτοσ καὶ ἀγαθὸσ στρατηγὸσ τυγχάνει ὤν; μάλιστα, ὦ Σώκρατεσ. οὐκοῦν καὶ ὅστισ ἀγαθὸσ στρατηγὸσ τυγχάνει ὤν, ἀγαθὸσ καὶ ῥαψῳδόσ ἐστιν. οὐκ αὖ μοι δοκεῖ τοῦτο. ἀλλ’ ἐκεῖνο μὴν δοκεῖ σοι, ὅστισ γε ἀγαθὸσ ῥαψῳδόσ, καὶ στρατηγὸσ ἀγαθὸσ εἶναι; πάνυ γε.

οὐκοῦν σὺ τῶν Ἑλλήνων ἄριστοσ ῥαψῳδὸσ εἶ; πολύ γε, ὦ Σώκρατεσ. ἦ καὶ στρατηγόσ, ὦ Ιὤν, τῶν Ἑλλήνων ἄριστοσ εἶ; εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατεσ· καὶ ταῦτά γε ἐκ τῶν Ὁμήρου μαθών. τί δή ποτ’ οὖν πρὸσ τῶν θεῶν, ὦ Ιὤν, ἀμφότερα ἄριστοσ ὢν τῶν Ἑλλήνων, καὶ στρατηγὸσ καὶ ῥαψῳδόσ, ῥαψῳδεῖσ μὲν περιιὼν τοῖσ Ἕλλησι, στρατηγεῖσ δ’ οὔ; ἢ ῥαψῳδοῦ μὲν δοκεῖ σοι χρυσῷ στεφάνῳ ἐστεφανωμένου πολλὴ χρεία εἶναι τοῖσ Ἕλλησι, στρατηγοῦ δὲ οὐδεμία; ἡ μὲν γὰρ ἡμετέρα, ὦ Σώκρατεσ, πόλισ ἄρχεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ στρατηγεῖται καὶ οὐδὲν δεῖται στρατηγοῦ, ἡ δὲ ὑμετέρα καὶ ἡ Λακεδαιμονίων οὐκ ἄν με ἕλοιτο στρατηγόν·

αὐτοὶ γὰρ οἰέσθε ἱκανοὶ εἶναι. ὦ βέλτιστε Ιὤν, Ἀπολλόδωρον οὐ γιγνώσκεισ τὸν Κυζικηνόν; ποῖον τοῦτον; ὃν Ἀθηναῖοι πολλάκισ ἑαυτῶν στρατηγὸν ᾕρηνται ξένον ὄντα· καὶ Φανοσθένη τὸν Ἄνδριον καὶ Ἡρακλείδην τὸν Κλαζομένιον, οὓσ ἥδε ἡ πόλισ ξένουσ ὄντασ, ἐνδειξαμένουσ ὅτι ἄξιοι λόγου εἰσί, καὶ εἰσ στρατηγίασ καὶ εἰσ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ ἄγει·

Ιὤνα δ’ ἄρα τὸν Ἐφέσιον οὐχ αἱρήσεται στρατηγὸν καὶ τιμήσει, ἐὰν δοκῇ ἄξιοσ λόγου εἶναι; τί δέ; οὐκ Ἀθηναῖοι μέν ἐστε οἱ Ἐφέσιοι τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἡ Ἔφεσοσ οὐδεμιᾶσ ἐλάττων πόλεωσ; ἀλλὰ γὰρ σύ, ὦ Ιὤν, εἰ μὲν ἀληθῆ λέγεισ ὡσ τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ οἱο͂́σ τε εἶ Ὅμηρον ἐπαινεῖν, ἀδικεῖσ, ὅστισ ἐμοὶ ὑποσχόμενοσ ὡσ πολλὰ καὶ καλὰ περὶ Ὁμήρου ἐπίστασαι καὶ φάσκων ἐπιδείξειν, ἐξαπατᾷσ με καὶ πολλοῦ δεῖσ ἐπιδεῖξαι, ὅσ γε οὐδὲ ἅττα ἐστὶ ταῦτα περὶ ὧν δεινὸσ εἶ ἐθέλεισ εἰπεῖν, πάλαι ἐμοῦ λιπαροῦντοσ, ἀλλὰ ἀτεχνῶσ ὥσπερ ὁ Πρωτεὺσ παντοδαπὸσ γίγνῃ στρεφόμενοσ ἄνω καὶ κάτω, ἑώσ τελευτῶν διαφυγών με στρατηγὸσ ἀνεφάνησ, ἵνα μὴ ἐπιδείξῃσ ὡσ δεινὸσ εἶ τὴν περὶ Ὁμήρου σοφίαν.

εἰ μὲν οὖν τεχνικὸσ ὤν, ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον, περὶ Ὁμήρου ὑποσχόμενοσ ἐπιδείξειν ἐξαπατᾷσ με, ἄδικοσ εἶ·

εἰ δὲ μὴ τεχνικὸσ εἶ, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ κατεχόμενοσ ἐξ Ὁμήρου μηδὲν εἰδὼσ πολλὰ καὶ καλὰ λέγεισ περὶ τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖσ. ἑλοῦ οὖν πότερα βούλει νομίζεσθαι ὑπὸ ἡμῶν ἄδικοσ ἀνὴρ εἶναι ἢ θεῖοσ. πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατεσ·

πολὺ γὰρ κάλλιον τὸ θεῖον νομίζεσθαι. τοῦτο τοίνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ’ ἡμῖν, ὦ Ιὤν, θεῖον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὁμήρου ἐπαινέτην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION