Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis, Ἱππίασ μειζών

(플라톤, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis, Ἱππίασ μειζών)

Ἱππίασ ὁ καλόσ τε καὶ σοφόσ· ὡσ διὰ χρόνου ἡμῖν κατῆρασ εἰσ τὰσ Ἀθήνασ. οὐ γὰρ σχολή, ὦ Σώκρατεσ. ἡ γὰρ Ἦλισ ὅταν τι δέηται διαπράξασθαι πρόσ τινα τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ πρῶτον ἐμὲ ἔρχεται τῶν πολιτῶν αἱρουμένη πρεσβευτήν, ἡγουμένη δικαστὴν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν λόγων οἳ ἂν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστων λέγωνται. πολλάκισ μὲν οὖν καὶ εἰσ ἄλλασ πόλεισ ἐπρέσβευσα, πλεῖστα δὲ καὶ περὶ πλείστων καὶ μεγίστων εἰσ τὴν Λακεδαίμονα·

διὸ δή, ὃ σὺ ἐρωτᾷσ, οὐ θαμίζω εἰσ τούσδε τοὺσ τόπουσ. τοιοῦτον μέντοι, ὦ Ἱππία, ἔστι τὸ τῇ ἀληθείᾳ σοφόν τε καὶ τέλειον ἄνδρα εἶναι. σὺ γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἱκανὸσ εἶ παρὰ τῶν νέων πολλὰ χρήματα λαμβάνων ἔτι πλείω ὠφελεῖν ὧν λαμβάνεισ, καὶ αὖ δημοσίᾳ τὴν σαυτοῦ πόλιν ἱκανὸσ εὐεργετεῖν, ὥσπερ χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ καταφρονήσεσθαι ἀλλ’ εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖσ πολλοῖσ. ἀτάρ, ὦ Ἱππία, τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι, ὧν ὀνόματα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφίᾳ, Πιττακοῦ τε καὶ Βίαντοσ καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλῆν καὶ ἔτι τῶν ὕστερον μέχρι Ἀναξαγόρου, ὡσ ἢ πάντεσ ἢ οἱ πολλοὶ αὐτῶν φαίνονται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων; τί δ’ οἰεί, ὦ Σώκρατεσ, ἄλλο γε ἢ ἀδύνατοι ἦσαν καὶ οὐχ ἱκανοὶ ἐξικνεῖσθαι φρονήσει ἐπ’ ἀμφότερα, τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια;

ἆρ’ οὖν πρὸσ Διόσ, ὥσπερ αἱ ἄλλαι τέχναι ἐπιδεδώκασι καὶ εἰσὶ παρὰ τοὺσ νῦν δημιουργοὺσ οἱ παλαιοὶ φαῦλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην ἐπιδεδωκέναι φῶμεν καὶ εἶναι τῶν ἀρχαίων τοὺσ περὶ τὴν σοφίαν φαύλουσ πρὸσ ὑμᾶσ;

πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶσ λέγεισ. εἰ ἄρα νῦν ἡμῖν, ὦ Ἱππία, ὁ Βίασ ἀναβιοίη, γέλωτ’ ἂν ὄφλοι πρὸσ ὑμᾶσ, ὥσπερ καὶ τὸν Δαίδαλόν φασιν οἱ ἀνδριαντοποιοί, νῦν εἰ γενόμενοσ τοιαῦτ’ ἐργάζοιτο οἱᾶ ἦν ἀφ’ ὧν τοὔνομ’ ἔσχεν, καταγέλαστον ἂν εἶναι. ἔστι μὲν ταῦτα, ὦ Σώκρατεσ, οὕτωσ ὡσ σὺ λέγεισ·

εἰώθα μέντοι ἔγωγε τοὺσ παλαιούσ τε καὶ προτέρουσ ἡμῶν προτέρουσ τε καὶ μᾶλλον ἐγκωμιάζειν ἢ τοὺσ νῦν, εὐλαβούμενοσ μὲν φθόνον τῶν ζώντων, φοβούμενοσ δὲ μῆνιν τῶν τετελευτηκότων. καλῶσ γε σύ, ὦ Ἱππία, ὀνομάζων τε καὶ διανοούμενοσ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖσ.

συμμαρτυρῆσαι δέ σοι ἔχω ὅτι ἀληθῆ λέγεισ, καὶ τῷ ὄντι ὑμῶν ἐπιδέδωκεν ἡ τέχνη πρὸσ τὸ καὶ τὰ δημόσια πράττειν δύνασθαι μετὰ τῶν ἰδίων. Γοργίασ τε γὰρ οὗτοσ ὁ Λεοντῖνοσ σοφιστὴσ δεῦρο ἀφίκετο δημοσίᾳ οἴκοθεν πρεσβεύων, ὡσ ἱκανώτατοσ ὢν Λεοντίνων τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ ἔν τε τῷ δήμῳ ἔδοξεν ἄριστα εἰπεῖν, καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεισ ποιούμενοσ καὶ συνὼν τοῖσ νέοισ χρήματα πολλὰ ἠργάσατο καὶ ἔλαβεν ἐκ τῆσδε τῆσ πόλεωσ· εἰ δὲ βούλει, ὁ ἡμέτεροσ ἑταῖροσ Πρόδικοσ οὗτοσ πολλάκισ μὲν καὶ ἄλλοτε δημοσίᾳ ἀφίκετο, ἀτὰρ τὰ τελευταῖα ἔναγχοσ ἀφικόμενοσ δημοσίᾳ ἐκ Κέω λέγων τ’ ἐν τῇ βουλῇ πάνυ ηὐδοκίμησεν καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεισ ποιούμενοσ καὶ τοῖσ νέοισ συνὼν χρήματα ἔλαβεν θαυμαστὰ ὅσα.

τῶν δὲ παλαιῶν ἐκείνων οὐδεὶσ πώποτε ἠξίωσεν ἀργύριον μισθὸν πράξασθαι οὐδ’ ἐπιδείξεισ ποιήσασθαι ἐν παντοδαποῖσ ἀνθρώποισ τῆσ ἑαυτοῦ σοφίασ· οὕτωσ ἦσαν εὐήθεισ καὶ ἐλελήθει αὐτοὺσ ἀργύριον ὡσ πολλοῦ ἄξιον εἰή.

τούτων δ’ ἑκάτεροσ πλέον ἀργύριον ἀπὸ σοφίασ εἴργασται ἢ ἄλλοσ δημιουργὸσ ἀφ’ ἧστινοσ τέχνησ· καὶ ἔτι πρότεροσ τούτων Πρωταγόρασ. οὐδὲν γάρ, ὦ Σώκρατεσ, οἶσθα τῶν καλῶν περὶ τοῦτο. εἰ γὰρ εἰδείησ ὅσον ἀργύριον εἴργασμαι ἐγώ, θαυμάσαισ ἄν· καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ, ἀφικόμενοσ δέ ποτε εἰσ Σικελίαν, Πρωταγόρου αὐτόθι ἐπιδημοῦντοσ καὶ εὐδοκιμοῦντοσ καὶ πρεσβυτέρου ὄντοσ πολὺ νεώτεροσ ὢν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶσ ἠργασάμην, καὶ ἐξ ἑνόσ γε χωρίου πάνυ σμικροῦ, Ἰνυκοῦ, πλέον ἢ εἴκοσι μνᾶσ· καὶ τοῦτο ἐλθὼν οἴκαδε φέρων τῷ πατρὶ ἔδωκα, ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺσ ἄλλουσ πολίτασ θαυμάζειν τε καὶ ἐκπεπλῆχθαι.

καὶ σχεδόν τι οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι ἢ ἄλλουσ σύνδυο οὕστινασ βούλει τῶν σοφιστῶν. καλόν γε, ὦ Ἱππία, λέγεισ καὶ μέγα τεκμήριον σοφίασ τῆσ τε σεαυτοῦ καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸσ τοὺσ ἀρχαίουσ ὅσον διαφέρουσι. τῶν γὰρ προτέρων περὶ Ἀναξαγόρου λέγεται πολλὴ ἀμαθία κατὰ τὸν σὸν λόγον.

τοὐναντίον γὰρ Ἀναξαγόρᾳ φασὶ συμβῆναι ἢ ὑμῖν· καταλειφθέντων γὰρ αὐτῷ πολλῶν χρημάτων καταμελῆσαι καὶ ἀπολέσαι πάντα ‐ οὕτωσ αὐτὸν ἀνόητα σοφίζεσθαι ‐ λέγουσι δὲ καὶ περὶ ἄλλων τῶν παλαιῶν ἕτερα τοιαῦτα. τοῦτο μὲν οὖν μοι δοκεῖσ καλὸν τεκμήριον ἀποφαίνειν περὶ σοφίασ τῶν νῦν πρὸσ τοὺσ προτέρουσ, καὶ πολλοῖσ συνδοκεῖ ὅτι τὸν σοφὸν αὐτὸν αὑτῷ μάλιστα δεῖ σοφὸν εἶναι· τούτου δ’ ὁρ́οσ ἐστὶν ἄρα, ὃσ ἂν πλεῖστον ἀργύριον ἐργάσηται.

καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶσ ἐχέτω· τόδε δέ μοι εἰπέ, σὺ αὐτὸσ πόθεν πλεῖστον ἀργύριον ἠργάσω τῶν πόλεων εἰσ ἃσ ἀφικνῇ; ἢ δῆλον ὅτι ἐκ Λακεδαίμονοσ, οἷπερ καὶ πλειστάκισ ἀφῖξαι; οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατεσ. πῶσ φῄσ; ἀλλ’ ἐλάχιστον; οὐδὲν μὲν οὖν τὸ παράπαν πώποτε.

τέρασ λέγεισ καὶ θαυμαστόν, ὦ Ἱππία. καί μοι εἰπέ· πότερον ἡ σοφία ἡ σὴ οὐχ οἱά τοὺσ συνόντασ αὐτῇ καὶ μανθάνοντασ εἰσ ἀρετὴν βελτίουσ ποιεῖν; καὶ πολύ γε, ὦ Σώκρατεσ. ἀλλὰ τοὺσ μὲν Ἰνυκίνων ὑεῖσ οἱο͂́σ τε ἦσθα ἀμείνουσ ποιῆσαι, τοὺσ δὲ Σπαρτιατῶν ἠδυνάτεισ; πολλοῦ γε δέω. ἀλλὰ δῆτα Σικελιῶται μὲν ἐπιθυμοῦσιν ἀμείνουσ γίγνεσθαι, Λακεδαιμόνιοι δ’ οὔ; πάντωσ γέ που, ὦ Σώκρατεσ, καὶ Λακεδαιμόνιοι.

ἆρ’ οὖν χρημάτων ἐνδείᾳ ἔφευγον τὴν σὴν ὁμιλίαν; οὐ δῆτα, ἐπεὶ ἱκανὰ αὐτοῖσ ἐστιν. τί δῆτ’ ἂν εἰή ὅτι ἐπιθυμοῦντεσ καὶ ἔχοντεσ χρήματα, καὶ σοῦ δυναμένου τὰ μέγιστα αὐτοὺσ ὠφελεῖν, οὐ πλήρη σε ἀργυρίου ἀπέπεμψαν; ἀλλ’ ἐκεῖνο, μῶν μὴ Λακεδαιμόνιοι σοῦ βέλτιον ἂν παιδεύσειαν τοὺσ αὑτῶν παῖδασ; ἢ τοῦτο φῶμεν οὕτω, καὶ σὺ συγχωρεῖσ; οὐδ’ ὁπωστιοῦν.

πότερον οὖν τοὺσ νέουσ οὐχ οἱο͂́σ τ’ ἦσθα πείθειν ἐν Λακεδαίμονι ὡσ σοὶ συνόντεσ πλέον ἂν εἰσ ἀρετὴν ἐπιδιδοῖεν ἢ τοῖσ ἑαυτῶν, ἢ τοὺσ ἐκείνων πατέρασ ἠδυνάτεισ πείθειν ὅτι σοὶ χρὴ παραδιδόναι μᾶλλον ἢ αὐτοὺσ ἐπιμελεῖσθαι, εἴπερ τι τῶν ὑέων κήδονται; οὐ γάρ που ἐφθόνουν γε τοῖσ ἑαυτῶν παισὶν ὡσ βελτίστοισ γενέσθαι. οὐκ οἶμαι ἔγωγε φθονεῖν. ἀλλὰ μὴν εὔνομόσ γ’ ἡ Λακεδαίμων. πῶσ γὰρ οὔ; ἐν δέ γε ταῖσ εὐνόμοισ πόλεσιν τιμιώτατον ἡ ἀρετή.

πάνυ γε. σὺ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλῳ κάλλιστ’ ἀνθρώπων ἐπίστασαι. καὶ πολύ γε, ὦ Σώκρατεσ. ὁ οὖν κάλλιστ’ ἐπιστάμενοσ ἱππικὴν παραδιδόναι ἆρ’ οὐκ ἂν ἐν Θετταλίᾳ τῆσ Ἑλλάδοσ μάλιστα τιμῷτο καὶ πλεῖστα χρήματα λαμβάνοι, καὶ ἄλλοθι ὅπου τοῦτο σπουδάζοιτο; εἰκόσ γε. ὁ δὴ δυνάμενοσ παραδιδόναι τὰ πλείστου ἄξια μαθήματα εἰσ ἀρετὴν οὐκ ἐν Λακεδαίμονι μάλιστα τιμήσεται καὶ πλεῖστα ἐργάσεται χρήματα, ἂν βούληται, καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει ἥτισ τῶν Ἑλληνίδων εὐνομεῖται; ἀλλ’ ἐν Σικελίᾳ, ὦ ἑταῖρε, οἰεί μᾶλλον καὶ ἐν Ἰνυκῷ;

ταῦτα πειθώμεθα, ὦ Ἱππία; ἐὰν γὰρ σὺ κελεύῃσ, πειστέον. οὐ γὰρ πάτριον, ὦ Σώκρατεσ, Λακεδαιμονίοισ κινεῖν τοὺσ νόμουσ, οὐδὲ παρὰ τὰ εἰωθότα παιδεύειν τοὺσ ὑεῖσ. πῶσ λέγεισ; Λακεδαιμονίοισ οὐ πάτριον ὀρθῶσ πράττειν ἀλλ’ ἐξαμαρτάνειν; οὐκ ἂν φαίην ἔγωγε, ὦ Σώκρατεσ.

οὐκοῦν ὀρθῶσ ἂν πράττοιεν βέλτιον ἀλλὰ μὴ χεῖρον παιδεύοντεσ τοὺσ νέουσ; ὀρθῶσ· ἀλλὰ ξενικὴν παίδευσιν οὐ νόμιμον αὐτοῖσ παιδεύειν, ἐπεὶ εὖ ἴσθι, εἴπερ τισ ἄλλοσ ἐκεῖθεν χρήματα ἔλαβεν πώποτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὲ ἂν λαβεῖν πολὺ μάλιστα ‐ χαίρουσι γοῦν ἀκούοντεσ ἐμοῦ καὶ ἐπαινοῦσιν ‐ ἀλλ’, ὃ λέγω, οὐ νόμοσ. νόμον δὲ λέγεισ, ὦ Ἱππία, βλάβην πόλεωσ εἶναι ἢ ὠφελίαν;

τίθεται μὲν οἶμαι ὠφελίασ ἕνεκα, ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτει, ἐὰν κακῶσ τεθῇ ὁ νόμοσ. τί δέ; οὐχ ὡσ ἀγαθὸν μέγιστον πόλει τίθενται τὸν νόμον οἱ τιθέμενοι; καὶ ἄνευ τούτου μετὰ εὐνομίασ ἀδύνατον οἰκεῖν; ἀληθῆ λέγεισ. ὅταν ἄρα ἀγαθοῦ ἁμάρτωσιν οἱ ἐπιχειροῦντεσ τοὺσ νόμουσ τιθέναι, νομίμου τε καὶ νόμου ἡμαρτήκασιν· ἢ πῶσ λέγεισ; τῷ μὲν ἀκριβεῖ λόγῳ, ὦ Σώκρατεσ, οὕτωσ ἔχει·

οὐ μέντοι εἰώθασιν ἅνθρωποι ὀνομάζειν οὕτω. πότερον, ὦ Ἱππία, οἱ εἰδότεσ ἢ οἱ μὴ εἰδότεσ; οἱ πολλοί. εἰσὶν δ’ οὗτοι οἱ εἰδότεσ τἀληθέσ, οἱ πολλοί; οὐ δῆτα. ἀλλὰ μήν που οἵ γ’ εἰδότεσ τὸ ὠφελιμώτερον τοῦ ἀνωφελεστέρου νομιμώτερον ἡγοῦνται τῇ ἀληθείᾳ πᾶσιν ἀνθρώποισ· ἢ οὐ συγχωρεῖσ; ναί, συγχωρῶ, ὅτι γε τῇ ἀληθείᾳ. οὐκοῦν ἔστιν τε καὶ ἔχει οὕτωσ ὡσ οἱ εἰδότεσ ἡγοῦνται; πάνυ γε. ἔστι δέ γε Λακεδαιμονίοισ, ὡσ σὺ φῄσ, ὠφελιμώτερον τὴν ὑπὸ σοῦ παίδευσιν, ξενικὴν οὖσαν, παιδεύεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν ἐπιχωρίαν. καὶ ἀληθῆ γε λέγω.

καὶ γὰρ ὅτι τὰ ὠφελιμώτερα νομιμώτερά ἐστι, καὶ τοῦτο λέγεισ, ὦ Ἱππία; εἶπον γάρ. κατὰ τὸν σὸν ἄρα λόγον τοῖσ Λακεδαιμονίων ὑέσιν ὑπὸ Ἱππίου παιδεύεσθαι νομιμώτερόν ἐστιν, ὑπὸ δὲ τῶν πατέρων ἀνομώτερον, εἴπερ τῷ ὄντι ὑπὸ σοῦ πλείω ὠφεληθήσονται. ἀλλὰ μὴν ὠφεληθήσονται, ὦ Σώκρατεσ. παρανομοῦσιν ἄρα Λακεδαιμόνιοι οὐ διδόντεσ σοι χρυσίον καὶ ἐπιτρέποντεσ τοὺσ αὑτῶν ὑεῖσ.

συγχωρῶ ταῦτα· δοκεῖσ γάρ μοι τὸν λόγον πρὸσ ἐμοῦ λέγειν, καὶ οὐδέν με δεῖ αὐτῷ ἐναντιοῦσθαι. παρανόμουσ μὲν δή, ὦ ἑταῖρε, τοὺσ Λάκωνασ εὑρίσκομεν, καὶ ταῦτ’ εἰσ τὰ μέγιστα, τοὺσ νομιμωτάτουσ δοκοῦντασ εἶναι. ἐπαινοῦσι δὲ δή σε πρὸσ θεῶν, ὦ Ἱππία, καὶ χαίρουσιν ἀκούοντεσ ποῖα; ἢ δῆλον δὴ ὅτι ἐκεῖνα ἃ σὺ κάλλιστα ἐπίστασαι, τὰ περὶ τὰ ἄστρα τε καὶ τὰ οὐράνια πάθη; οὐδ’ ὁπωστιοῦν·

ταῦτά γε οὐδ’ ἀνέχονται. ἀλλὰ περὶ γεωμετρίασ τι χαίρουσιν ἀκούοντεσ; οὐδαμῶσ, ἐπεὶ οὐδ’ ἀριθμεῖν ἐκείνων γε, ὡσ ἔποσ εἰπεῖν, πολλοὶ ἐπίστανται. πολλοῦ ἄρα δέουσιν περί γε λογισμῶν ἀνέχεσθαί σου ἐπιδεικνυμένου. πολλοῦ μέντοι νὴ Δία. ἀλλὰ δῆτα ἐκεῖνα ἃ σὺ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι ἀνθρώπων διαιρεῖν, περί τε γραμμάτων δυνάμεωσ καὶ συλλαβῶν καὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονιῶν; ποίων, ὠγαθέ, ἁρμονιῶν καὶ γραμμάτων;

ἀλλὰ τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέωσ σου ἀκροῶνται καὶ ἐπαινοῦσιν; αὐτόσ μοι εἰπέ, ἐπειδὴ ἐγὼ οὐχ εὑρίσκω. περὶ τῶν γενῶν, ὦ Σώκρατεσ, τῶν τε ἡρώων καὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν κατοικίσεων, ὡσ τὸ ἀρχαῖον ἐκτίσθησαν αἱ πόλεισ, καὶ συλλήβδην πάσησ τῆσ ἀρχαιολογίασ ἥδιστα ἀκροῶνται, ὥστ’ ἔγωγε δι’ αὐτοὺσ ἠνάγκασμαι ἐκμεμαθηκέναι τε καὶ ἐκμεμελετηκέναι πάντα τὰ τοιαῦτα. ναὶ μὰ Δί’, ὦ Ἱππία, ηὐτύχηκάσ γε ὅτι Λακεδαιμόνιοι οὐ χαίρουσιν ἄν τισ αὐτοῖσ ἀπὸ Σόλωνοσ τοὺσ ἄρχοντασ τοὺσ ἡμετέρουσ καταλέγῃ·

εἰ δὲ μή, πράγματ’ ἂν εἶχεσ ἐκμανθάνων. πόθεν, ὦ Σώκρατεσ; ἅπαξ ἀκούσασ πεντήκοντα ὀνόματα ἀπομνημονεύσω. ἀληθῆ λέγεισ, ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἐνενόησα ὅτι τὸ μνημονικὸν ἔχεισ· ὥστ’ ἐννοῶ ὅτι εἰκότωσ σοι χαίρουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἅτε πολλὰ εἰδότι, καὶ χρῶνται ὥσπερ ταῖσ πρεσβύτισιν οἱ παῖδεσ πρὸσ τὸ ἡδέωσ μυθολογῆσαι. καὶ ναὶ μὰ Δί’, ὦ Σώκρατεσ, περί γε ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ ἔναγχοσ αὐτόθι ηὐδοκίμησα διεξιὼν ἃ χρὴ τὸν νέον ἐπιτηδεύειν.

ἔστι γάρ μοι περὶ αὐτῶν παγκάλωσ λόγοσ συγκείμενοσ, καὶ ἄλλωσ εὖ διακείμενοσ καὶ τοῖσ ὀνόμασι· πρόσχημα δέ μοί ἐστι καὶ ἀρχὴ τοιάδε τισ τοῦ λόγου. ἐπειδὴ ἡ Τροία ἥλω, λέγει ὁ λόγοσ ὅτι Νεοπτόλεμοσ Νέστορα ἔροιτο ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἄν τισ ἐπιτηδεύσασ νέοσ ὢν εὐδοκιμώτατοσ γένοιτο· μετὰ ταῦτα δὴ λέγων ἐστὶν ὁ Νέστωρ καὶ ὑποτιθέμενοσ αὐτῷ πάμπολλα νόμιμα καὶ πάγκαλα.

τοῦτον δὴ καὶ ἐκεῖ ἐπεδειξάμην καὶ ἐνθάδε μέλλω ἐπιδεικνύναι εἰσ τρίτην ἡμέραν, ἐν τῷ Φειδοστράτου διδασκαλείῳ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄξια ἀκοῆσ· ἐδεήθη γάρ μου Εὔδικοσ ὁ Ἀπημάντου. ἀλλ’ ὅπωσ παρέσῃ καὶ αὐτὸσ καὶ ἄλλουσ ἄξεισ, οἵτινεσ ἱκανοὶ ἀκούσαντεσ κρῖναι τὰ λεγόμενα. ἀλλὰ ταῦτ’ ἔσται, ἂν θεὸσ θέλῃ, ὦ Ἱππία.

νυνὶ μέντοι βραχύ τί μοι περὶ αὐτοῦ ἀπόκριναι· καὶ γάρ με εἰσ καλὸν ὑπέμνησασ. ἔναγχοσ γάρ τισ, ὦ ἄριστε, εἰσ ἀπορίαν με κατέβαλεν ἐν λόγοισ τισὶ τὰ μὲν ψέγοντα ὡσ αἰσχρά, τὰ δ’ ἐπαινοῦντα ὡσ καλά, οὕτω πωσ ἐρόμενοσ καὶ μάλα ὑβριστικῶσ· "πόθεν δέ μοι σύ," ἔφη, "ὦ Σώκρατεσ, οἶσθα ὁποῖα καλὰ καὶ αἰσχρά; ἐπεὶ φέρε, ἔχοισ ἂν εἰπεῖν τί ἐστι τὸ καλόν;

καὶ ἐγὼ διὰ τὴν ἐμὴν φαυλότητα ἠπορούμην τε καὶ οὐκ εἶχον αὐτῷ κατὰ τρόπον ἀποκρίνασθαι· ἀπιὼν οὖν ἐκ τῆσ συνουσίασ ἐμαυτῷ τε ὠργιζόμην καὶ ὠνείδιζον, καὶ ἠπείλουν, ὁπότε πρῶτον ὑμῶν τῳ τῶν σοφῶν ἐντύχοιμι, ἀκούσασ καὶ μαθὼν καὶ ἐκμελετήσασ ἰέναι πάλιν ἐπὶ τὸν ἐρωτήσαντα, ἀναμαχούμενοσ τὸν λόγον. νῦν οὖν, ὃ λέγω, εἰσ καλὸν ἥκεισ, καί με δίδαξον ἱκανῶσ αὐτὸ τὸ καλὸν ὅτι ἐστί, καὶ πειρῶ μοι ὅτι μάλιστα ἀκριβῶσ εἰπεῖν ἀποκρινόμενοσ, μὴ ἐξελεγχθεὶσ τὸ δεύτερον αὖθισ γέλωτα ὄφλω. οἶσθα γὰρ δήπου σαφῶσ, καὶ σμικρόν που τοῦτ’ ἂν εἰή μάθημα ὧν σὺ τῶν πολλῶν ἐπίστασαι.

σμικρὸν μέντοι νὴ Δί’, ὦ Σώκρατεσ, καὶ οὐδενὸσ ἄξιον, ὡσ ἔποσ εἰπεῖν. ῥᾳδίωσ ἄρα μαθήσομαι καὶ οὐδείσ με ἐξελέγξει ἔτι. οὐδεὶσ μέντοι· φαῦλον γὰρ ἂν εἰή τὸ ἐμὸν πρᾶγμα καὶ ἰδιωτικόν. εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεισ, ὦ Ἱππία, εἰ χειρωσόμεθα τὸν ἄνδρα. ἀτὰρ μή τι κωλύω μιμούμενοσ ἐγὼ ἐκεῖνον, ἐὰν σοῦ ἀποκρινομένου ἀντιλαμβάνωμαι τῶν λόγων, ἵνα ὅτι μάλιστά με ἐκμελετήσῃσ;

σχεδὸν γάρ τι ἔμπειρόσ εἰμι τῶν ἀντιλήψεων. εἰ οὖν μή τί σοι διαφέρει, βούλομαι ἀντιλαμβάνεσθαι, ἵν’ ἐρρωμενέστερον μάθω. ἀλλ’ ἀντιλαμβάνου. καὶ γάρ, ὃ νυνδὴ εἶπον, οὐ μέγα ἐστὶ τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ καὶ πολὺ τούτου χαλεπώτερα ἂν ἀποκρίνασθαι ἐγώ σε διδάξαιμι, ὥστε μηδένα ἀνθρώπων δύνασθαί σε ἐξελέγχειν. φεῦ ὡσ εὖ λέγεισ·

ἀλλ’ ἄγ’, ἐπειδὴ καὶ σὺ κελεύεισ, φέρε ὅτι μάλιστα ἐκεῖνοσ γενόμενοσ πειρῶμαί σε ἐρωτᾶν. εἰ γὰρ δὴ αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον ἐπιδείξαισ ὃν φῄσ, τὸν περὶ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀκούσασ, ἐπειδὴ παύσαιο λέγων, ἔροιτ’ ἂν οὐ περὶ ἄλλου πρότερον ἢ περὶ τοῦ καλοῦ ‐ ἔθοσ γάρ τι τοῦτ’ ἔχει ‐ καὶ εἴποι ἄν· "ὦ ξένε Ἠλεῖε, ἆρ’ οὐ δικαιοσύνῃ δίκαιοί εἰσιν οἱ δίκαιοι;

ἀπόκριναι δή, ὦ Ἱππία, ὡσ ἐκείνου ἐρωτῶντοσ. ἀποκρινοῦμαι ὅτι δικαιοσύνῃ. "οὐκοῦν ἔστι τι τοῦτο, ἡ δικαιοσύνη; πάνυ γε. "οὐκοῦν καὶ σοφίᾳ οἱ σοφοί εἰσι σοφοὶ καὶ τῷ ἀγαθῷ πάντα τἀγαθὰ ἀγαθά; πῶσ δ’ οὔ; "οὖσί γέ τισι τούτοισ· οὐ γὰρ δήπου μὴ οὖσί γε. " οὖσι μέντοι. "ἆρ’ οὖν οὐ καὶ τὰ καλὰ πάντα τῷ καλῷ ἐστι καλά; ναί, τῷ καλῷ.

"ὄντι γέ τινι τούτῳ; ὄντι· ἀλλὰ τί γὰρ μέλλει; "εἰπὲ δή, ὦ ξένε," φήσει, "τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν; ἄλλο τι οὖν, ὦ Σώκρατεσ, ὁ τοῦτο ἐρωτῶν δεῖται πυθέσθαι τί ἐστι καλόν; οὔ μοι δοκεῖ, ἀλλ’ ὅτι ἐστὶ τὸ καλόν, ὦ Ἱππία. καὶ τί διαφέρει τοῦτ’ ἐκείνου; οὐδέν σοι δοκεῖ; οὐδὲν γὰρ διαφέρει. ἀλλὰ μέντοι δῆλον ὅτι σὺ κάλλιον οἶσθα. ὅμωσ δέ, ὠγαθέ, ἄθρει· ἐρωτᾷ γάρ σε οὐ τί ἐστι καλόν, ἀλλ’ ὅτι ἐστὶ τὸ καλόν. μανθάνω, ὠγαθέ, καὶ ἀποκρινοῦμαί γε αὐτῷ ὅτι ἐστι τὸ καλόν, καὶ οὐ μή ποτε ἐλεγχθῶ. ἔστι γάρ, ὦ Σώκρατεσ, εὖ ἴσθι, εἰ δεῖ τὸ ἀληθὲσ λέγειν, παρθένοσ καλὴ καλόν. καλῶσ γε, ὦ Ἱππία, νὴ τὸν κύνα καὶ εὐδόξωσ ἀπεκρίνω. ἄλλο τι οὖν, ἂν ἐγὼ τοῦτο ἀποκρίνωμαι, τὸ ἐρωτώμενόν τε ἀποκεκριμένοσ ἔσομαι καὶ ὀρθῶσ, καὶ οὐ μή ποτε ἐλεγχθῶ;

πῶσ γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατεσ, ἐλεγχθείησ, ὅ γε πᾶσιν δοκεῖ καὶ πάντεσ σοι μαρτυρήσουσιν οἱ ἀκούοντεσ ὅτι ὀρθῶσ λέγεισ;

εἰε͂ν· πάνυ μὲν οὖν. φέρε δή, ὦ Ἱππία, πρὸσ ἐμαυτὸν ἀναλάβω ὃ λέγεισ. ὁ μὲν ἐρήσεταί με οὑτωσί πωσ· "ἴθι μοι, ὦ Σώκρατεσ, ἀπόκριναι· ταῦτα πάντα ἃ φῂσ καλὰ εἶναι, εἰ τί ἐστιν αὐτὸ τὸ καλόν, ταῦτ’ ἂν εἰή καλά; ἐγὼ δὲ δὴ ἐρῶ ὅτι εἰ παρθένοσ καλὴ καλόν, ἔστι δι’ ὃ ταῦτ’ ἂν εἰή καλά; οἰεί οὖν ἔτι αὐτὸν ἐπιχειρήσειν σε ἐλέγχειν ὡσ οὐ καλόν ἐστιν ὃ λέγεισ, ἢ ἐὰν ἐπιχειρήσῃ, οὐ καταγέλαστον ἔσεσθαι;

ὅτι μὲν ἐπιχειρήσει, ὦ θαυμάσιε, εὖ οἶδα· εἰ δὲ ἐπιχειρήσασ ἔσται καταγέλαστοσ, αὐτὸ δείξει. ἃ μέντοι ἐρεῖ, ἐθέλω σοι λέγειν. λέγε δή. "ὡσ γλυκὺσ εἶ," φήσει, "ὦ Σώκρατεσ. θήλεια δὲ ἵπποσ καλὴ οὐ καλόν, ἣν καὶ ὁ θεὸσ ἐν τῷ χρησμῷ ἐπῄνεσεν; τί φήσομεν, ὦ Ἱππία;

ἄλλο τι ἢ φῶμεν καὶ τὴν ἵππον καλὸν εἶναι, τήν γε καλήν; πῶσ γὰρ ἂν τολμῷμεν ἔξαρνοι εἶναι τὸ καλὸν μὴ καλὸν εἶναι; ἀληθῆ λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ· ἐπεί τοι καὶ ὀρθῶσ αὐτὸ ὁ θεὸσ εἶπεν· πάγκαλαι γὰρ παρ’ ἡμῖν ἵπποι γίγνονται. "εἰε͂ν," φήσει δή· "τί δὲ λύρα καλή; οὐ καλόν; φῶμεν, ὦ Ἱππία; ναί. ἐρεῖ τοίνυν μετὰ τοῦτ’ ἐκεῖνοσ, σχεδόν τι εὖ οἶδα ἐκ τοῦ τρόπου τεκμαιρόμενοσ· "ὦ βέλτιστε σύ, τί δὲ χύτρα καλή; οὐ καλὸν ἄρα; ὦ Σώκρατεσ, τίσ δ’ ἐστὶν ὁ ἄνθρωποσ;

ὡσ ἀπαίδευτόσ τισ ὃσ οὕτω φαῦλα ὀνόματα ὀνομάζειν τολμᾷ ἐν σεμνῷ πράγματι. τοιοῦτόσ τισ, ὦ Ἱππία, οὐ κομψὸσ ἀλλὰ συρφετόσ, οὐδὲν ἄλλο φροντίζων ἢ τὸ ἀληθέσ. ἀλλ’ ὅμωσ ἀποκριτέον τῷ ἀνδρί, καὶ ἔγωγε προαποφαίνομαι· εἴπερ ἡ χύτρα κεκεραμευμένη εἰή ὑπὸ ἀγαθοῦ κεραμέωσ λεία καὶ στρογγύλη καὶ καλῶσ ὠπτημένη, οἱαῖ τῶν καλῶν χυτρῶν εἰσί τινεσ δίωτοι, τῶν ἓξ χοᾶσ χωρουσῶν, πάγκαλαι, εἰ τοιαύτην ἐρωτῴη χύτραν, καλὴν ὁμολογητέον εἶναι. πῶσ γὰρ ἂν φαῖμεν καλὸν ὂν μὴ καλὸν εἶναι;

οὐδαμῶσ, ὦ Σώκρατεσ. "οὐκοῦν καὶ χύτρα," φήσει, "καλὴ καλόν; ἀποκρίνου. " ἀλλ’ οὕτωσ, ὦ Σώκρατεσ, ἔχει, οἶμαι· καλὸν μὲν καὶ τοῦτο τὸ σκεῦόσ ἐστι καλῶσ εἰργασμένον, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο οὐκ ἔστιν ἄξιον κρίνειν ὡσ ὂν καλὸν πρὸσ ἵππον τε καὶ παρθένον καὶ τἆλλα πάντα τὰ καλά. εἰε͂ν·

μανθάνω, ὦ Ἱππία, ὡσ ἄρα χρὴ ἀντιλέγειν πρὸσ τὸν ταῦτα ἐρωτῶντα τάδε· ὦ ἄνθρωπε, ἀγνοεῖσ ὅτι τὸ τοῦ Ἡρακλείτου εὖ ἔχει, ὡσ ἄρα "πιθήκων ὁ κάλλιστοσ αἰσχρὸσ ἀνθρώπων γένει συμβάλλειν," καὶ χυτρῶν ἡ καλλίστη αἰσχρὰ παρθένων γένει συμβάλλειν, ὥσ φησιν Ἱππίασ ὁ σοφόσ. οὐχ οὕτωσ, ὦ Ἱππία; πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατεσ, ὀρθῶσ ἀπεκρίνω. ἄκουε δή. μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἶδ’ ὅτι φήσει· "τί δέ, ὦ Σώκρατεσ; τὸ τῶν παρθένων γένοσ θεῶν γένει ἄν τισ συμβάλλῃ, οὐ ταὐτὸν πείσεται ὅπερ τὸ τῶν χυτρῶν τῷ τῶν παρθένων συμβαλλόμενον; οὐχ ἡ καλλίστη παρθένοσ αἰσχρὰ φανεῖται;

ἢ οὐ καὶ Ἡράκλειτοσ αὐτὸ τοῦτο λέγει, ὃν σὺ ἐπάγῃ, ὅτι "ἀνθρώπων ὁ σοφώτατοσ πρὸσ θεὸν πίθηκοσ φανεῖται καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ τοῖσ ἄλλοισ πᾶσιν; ὁμολογήσωμεν, Ἱππία, τὴν καλλίστην παρθένον πρὸσ θεῶν γένοσ αἰσχρὰν εἶναι; τίσ γὰρ ἂν ἀντείποι τούτῳ γε, ὦ Σώκρατεσ; ἂν τοίνυν ταῦτα ὁμολογήσωμεν, γελάσεταί τε καὶ ἐρεῖ·

"ὦ Σώκρατεσ, μέμνησαι οὖν ὅτι ἠρωτήθησ; ἔγωγε, φήσω, ὅτι αὐτὸ τὸ καλὸν ὅτι ποτέ ἐστιν. "ἔπειτα," φήσει, "ἐρωτηθεὶσ τὸ καλὸν ἀποκρίνῃ ὃ τυγχάνει ὄν, ὡσ αὐτὸσ φῄσ, οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν; ἐοίκε, φήσω· ἢ τί μοι συμβουλεύεισ, ὦ φίλε, φάναι; τοῦτο ἔγωγε· καὶ γὰρ δὴ πρόσ γε θεοὺσ ὅτι οὐ καλὸν τὸ ἀνθρώπειον γένοσ, ἀληθῆ ἐρεῖ. "εἰ δέ σε ἠρόμην," φήσει, "ἐξ ἀρχῆσ τί ἐστι καλόν τε καὶ αἰσχρόν, εἴ μοι ἅπερ νῦν ἀπεκρίνω, ἆρ’ οὐκ ἂν ὀρθῶσ ἀπεκέκρισο; ἔτι δὲ καὶ δοκεῖ σοι αὐτὸ τὸ καλόν, ᾧ καὶ τἆλλα πάντα κοσμεῖται καὶ καλὰ φαίνεται, ἐπειδὰν προσγένηται ἐκεῖνο τὸ εἶδοσ, τοῦτ’ εἶναι παρθένοσ ἢ ἵπποσ ἢ λύρα;

ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατεσ, εἰ τοῦτό γε ζητεῖ, πάντων ῥᾷστον ἀποκρίνασθαι αὐτῷ τί ἐστι τὸ καλὸν ᾧ καὶ τὰ ἄλλα πάντα κοσμεῖται καὶ προσγενομένου αὐτοῦ καλὰ φαίνεται. εὐηθέστατοσ οὖν ἐστιν ὁ ἄνθρωποσ καὶ οὐδὲν ἐπαί̈ει περὶ καλῶν κτημάτων.

ἐὰν γὰρ αὐτῷ ἀποκρίνῃ ὅτι τοῦτ’ ἐστὶν ὃ ἐρωτᾷ τὸ καλὸν οὐδὲν ἄλλο ἢ χρυσόσ, ἀπορήσει καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει σε ἐλέγχειν. ἴσμεν γάρ που πάντεσ ὅτι ὅπου ἂν τοῦτο προσγένηται, κἂν πρότερον αἰσχρὸν φαίνηται, καλὸν φανεῖται χρυσῷ γε κοσμηθέν. ἄπειροσ εἶ τοῦ ἀνδρόσ, ὦ Ἱππία, ὡσ σχέτλιόσ ἐστι καὶ οὐδὲν ῥᾳδίωσ ἀποδεχόμενοσ. τί οὖν τοῦτο, ὦ Σώκρατεσ; τὸ γὰρ ὀρθῶσ λεγόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι, ἢ μὴ ἀποδεχομένῳ καταγελάστῳ εἶναι. καὶ μὲν δὴ ταύτην γε τὴν ἀπόκρισιν, ὦ ἄριστε, οὐ μόνον οὐκ ἀποδέξεται, ἀλλὰ πάνυ με καὶ τωθάσεται, καὶ ἐρεῖ·

"ὦ τετυφωμένε σύ, Φειδίαν οἰεί κακὸν εἶναι δημιουργόν; καὶ ἐγὼ οἶμαι ἐρῶ ὅτι οὐδ’ ὁπωστιοῦν. καὶ ὀρθῶσ γ’ ἐρεῖσ, ὦ Σώκρατεσ. ὀρθῶσ μέντοι. τοιγάρτοι ἐκεῖνοσ, ἐπειδὰν ἐγὼ ὁμολογῶ ἀγαθὸν εἶναι δημιουργὸν τὸν Φειδίαν, "εἶτα," φήσει, "οἰεί τοῦτο τὸ καλὸν ὃ σὺ λέγεισ ἠγνόει Φειδίασ; καὶ ἐγώ·

τί μάλιστα; φήσω. "ὅτι," ἐρεῖ, "τῆσ Ἀθηνᾶσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ οὐ χρυσοῦσ ἐποίησεν, οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόσωπον οὐδὲ τοὺσ πόδασ οὐδὲ τὰσ χεῖρασ, εἴπερ χρυσοῦν γε δὴ ὂν κάλλιστον ἔμελλε φαίνεσθαι, ἀλλ’ ἐλεφάντινον· δῆλον ὅτι τοῦτο ὑπὸ ἀμαθίασ ἐξήμαρτεν, ἀγνοῶν ὅτι χρυσὸσ ἄρ’ ἐστὶν ὁ πάντα καλὰ ποιῶν, ὅπου ἂν προσγένηται. " ταῦτα οὖν λέγοντι τί ἀποκρινώμεθα, ὦ Ἱππία; οὐδὲν χαλεπόν·

ὁμολόγει, ὅταν γε μὴ πρέπῃ. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι ὀρθῶσ ἐποίησε. καὶ γὰρ τὸ ἐλεφάντινον οἶμαι καλόν ἐστιν. "τοῦ οὖν ἕνεκα," φήσει, "οὐ καὶ τὰ μέσα τῶν ὀφθαλμῶν ἐλεφάντινα ἠργάσατο, ἀλλὰ λίθινα, ὡσ οἱο͂́ν τ’ ἦν ὁμοιότητα τοῦ λίθου τῷ ἐλέφαντι ἐξευρών; ἢ καὶ ὁ λίθοσ ὁ καλὸσ καλόν ἐστι; φήσομεν, ὦ Ἱππία; φήσομεν μέντοι, ὅταν γε πρέπων ᾖ. "ὅταν δὲ μὴ πρέπων, αἰσχρόν; ὁμολογῶ ἢ μή; "τί δὲ δή;

ὁ ἐλέφασ καὶ ὁ χρυσόσ," φήσει, "ὦ σοφὲ σύ, οὐχ ὅταν μὲν πρέπῃ, καλὰ ποιεῖ φαίνεσθαι, ὅταν δὲ μή, αἰσχρά; ἔξαρνοι ἐσόμεθα ἢ ὁμολογήσομεν αὐτῷ ὀρθῶσ λέγειν αὐτόν; ὁμολογήσομεν τοῦτό γε, ὅτι ὃ ἂν πρέπῃ ἑκάστῳ, τοῦτο καλὸν ποιεῖ ἕκαστον. "πότερον οὖν πρέπει," φήσει, "ὅταν τισ τὴν χύτραν ἣν ἄρτι ἐλέγομεν, τὴν καλήν, ἕψῃ ἔτνουσ καλοῦ μεστήν, χρυσῆ τορύνη αὐτῇ ἢ συκίνη; Ἡράκλεισ, οἱο͂ν λέγεισ ἄνθρωπον, ὦ Σώκρατεσ. οὐ βούλει μοι εἰπεῖν τίσ ἐστιν; οὐ γὰρ ἂν γνοίησ, εἴ σοι εἴποιμι τοὔνομα.

ἀλλὰ καὶ νῦν ἔγωγε γιγνώσκω, ὅτι ἀμαθήσ τίσ ἐστιν. μέρμεροσ πάνυ ἐστίν, ὦ Ἱππία· ἀλλ’ ὅμωσ τί φήσομεν; ποτέραν πρέπειν τοῖν τορύναιν τῷ ἔτνει καὶ τῇ χύτρᾳ; ἢ δῆλον ὅτι τὴν συκίνην; εὐωδέστερον γάρ που τὸ ἔτνοσ ποιεῖ, καὶ ἅμα, ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἂν συντρίψασα ἡμῖν τὴν χύτραν ἐκχέαι τὸ ἔτνοσ καὶ τὸ πῦρ ἀποσβέσειεν καὶ τοὺσ μέλλοντασ ἑστιᾶσθαι ἄνευ ὄψου ἂν πάνυ γενναίου ποιήσειεν· ἡ δὲ χρυσῆ ἐκείνη πάντα ἂν ταῦτα ποιήσειεν, ὥστ’ ἔμοιγε δοκεῖν τὴν συκίνην ἡμᾶσ μᾶλλον φάναι πρέπειν ἢ τὴν χρυσῆν, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεισ. πρέπει μὲν γάρ, ὦ Σώκρατεσ, μᾶλλον·

οὐ μεντἂν ἔγωγε τῷ ἀνθρώπῳ τοιαῦτα ἐρωτῶντι διαλεγοίμην. ὀρθῶσ γε, ὦ φίλε· σοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἂν πρέποι τοιούτων ὀνομάτων ἀναπίμπλασθαι, καλῶσ μὲν οὑτωσὶ ἀμπεχομένῳ, καλῶσ δὲ ὑποδεδεμένῳ, εὐδοκιμοῦντι δὲ ἐπὶ σοφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖσ Ἕλλησιν. ἀλλ’ ἐμοὶ οὐδὲν πρᾶγμα φύρεσθαι πρὸσ τὸν ἄνθρωπον· ἐμὲ οὖν προδίδασκε καὶ ἐμὴν χάριν ἀποκρίνου.

"εἰ γὰρ δὴ πρέπει γε μᾶλλον ἡ συκίνη τῆσ χρυσῆσ," φήσει ὁ ἄνθρωποσ, "ἄλλο τι καὶ καλλίων ἂν εἰή, ἐπειδήπερ τὸ πρέπον, ὦ Σώκρατεσ, κάλλιον ὡμολόγησασ εἶναι τοῦ μὴ πρέποντοσ; ἄλλο τι ὁμολογῶμεν, ὦ Ἱππία, τὴν συκίνην καλλίω τῆσ χρυσῆσ εἶναι; βούλει σοι εἴπω, ὦ Σώκρατεσ, ὃ εἰπὼν εἶναι τὸ καλὸν ἀπαλλάξεισ σαυτὸν τῶν πολλῶν λόγων; πάνυ μὲν οὖν·

μὴ μέντοι πρότερόν γε πρὶν ἄν μοι εἴπῃσ ποτέραν ἀποκρίνωμαι οἷν ἄρτι ἔλεγον τοῖν τορύναιν πρέπουσάν τε καὶ καλλίω εἶναι. ἀλλ’, εἰ βούλει, αὐτῷ ἀπόκριναι ὅτι ἡ ἐκ τῆσ συκῆσ εἰργασμένη. λέγε δὴ νυνὶ ὃ ἄρτι ἔμελλεσ λέγειν. ταύτῃ μὲν γὰρ τῇ ἀποκρίσει, ᾗ ἂν φῶ τὸ καλὸν χρυσὸν εἶναι, οὐδὲν ὡσ ἐοίκέ μοι ἀναφανήσεται κάλλιον ὂν χρυσὸσ ἢ ξύλον σύκινον· τὸ δὲ νῦν τί αὖ λέγεισ τὸ καλὸν εἶναι; ἐγώ σοι ἐρῶ.

ζητεῖν γάρ μοι δοκεῖσ τοιοῦτόν τι τὸ καλὸν ἀποκρίνασθαι, ὃ μηδέποτε αἰσχρὸν μηδαμοῦ μηδενὶ φανεῖται. πάνυ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία· καὶ καλῶσ γε νῦν ὑπολαμβάνεισ. ἄκουε δή· πρὸσ γὰρ τοῦτο ἴσθι, ἐάν τισ ἔχῃ ὅτι ἀντείπῃ, φάναι ἐμὲ μηδ’ ὁτιοῦν ἐπαί̈ειν. λέγε δὴ ὡσ τάχιστα πρὸσ θεῶν. λέγω τοίνυν ἀεὶ καὶ παντὶ καὶ πανταχοῦ κάλλιστον εἶναι ἀνδρί, πλουτοῦντι, ὑγιαίνοντι, τιμωμένῳ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἀφικομένῳ εἰσ γῆρασ, τοὺσ αὑτοῦ γονέασ τελευτήσαντασ καλῶσ περιστείλαντι, ὑπὸ τῶν αὑτοῦ ἐκγόνων καλῶσ καὶ μεγαλοπρεπῶσ ταφῆναι. ἰοὺ ἰού, ὦ Ἱππία, ἦ θαυμασίωσ τε καὶ μεγαλείωσ καὶ ἀξίωσ σαυτοῦ εἴρηκασ·

καὶ νὴ τὴν Ἥραν ἄγαμαί σου ὅτι μοι δοκεῖσ εὐνοϊκῶσ, καθ’ ὅσον οἱο͂́σ τ’ εἶ, βοηθεῖν· ἀλλὰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸσ οὐ τυγχάνομεν, ἀλλ’ ἡμῶν δὴ νῦν καὶ πλεῖστον καταγελάσεται, εὖ ἴσθι. πονηρόν γ’, ὦ Σώκρατεσ, γέλωτα· ὅταν γὰρ πρὸσ ταῦτα ἔχῃ μὲν μηδὲν ὅτι λέγῃ, γελᾷ δέ, αὑτοῦ καταγελάσεται καὶ ὑπὸ τῶν παρόντων αὐτὸσ ἔσται καταγέλαστοσ. ἴσωσ οὕτωσ ἔχει·

ἴσωσ μέντοι ἐπί γε ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει, ὡσ ἐγὼ μαντεύομαι, κινδυνεύσει οὐ μόνον μου καταγελᾶν. ἀλλὰ τί μήν; ὅτι, ἂν τύχῃ βακτηρίαν ἔχων, ἂν μὴ ἐκφύγω φεύγων αὐτόν, εὖ μάλα μου ἐφικέσθαι πειράσεται. πῶσ λέγεισ; δεσπότησ τίσ σου ὁ ἄνθρωπόσ ἐστιν, καὶ τοῦτο ποιήσασ οὐκ ἀχθήσεται καὶ δίκασ ὀφλήσει; ἢ οὐκ ἔνδικοσ ὑμῖν ἡ πόλισ ἐστίν, ἀλλ’ ἐᾷ ἀδίκωσ τύπτειν ἀλλήλουσ τοὺσ πολίτασ; οὐδ’ ὁπωστιοῦν ἐᾷ.

οὐκοῦν δώσει δίκην ἀδίκωσ γέ σε τύπτων. οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱππία, οὔκ, εἰ ταῦτά γε ἀποκριναίμην, ἀλλὰ δικαίωσ, ἔμοιγε δοκεῖ. καὶ ἐμοὶ τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ, ἐπειδήπερ γε αὐτὸσ ταῦτα οἰεί. οὐκοῦν εἴπω σοι καὶ ᾗ αὐτὸσ οἰόμαι δικαίωσ ἂν τύπτεσθαι ταῦτα ἀποκρινόμενοσ; ἢ καὶ σύ με ἄκριτον τυπτήσεισ; ἢ δέξῃ λόγον; δεινὸν γὰρ ἂν εἰή, ὦ Σώκρατεσ, εἰ μὴ δεχοίμην·

ἀλλὰ πῶσ λέγεισ; ἐγώ σοι ἐρῶ, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ νυνδή, μιμούμενοσ ἐκεῖνον, ἵνα μὴ πρὸσ σὲ λέγω ῥήματα, οἱᾶ ἐκεῖνοσ εἰσ ἐμὲ ἐρεῖ, χαλεπά τε καὶ ἀλλόκοτα. εὖ γὰρ ἴσθι, "εἰπέ μοι," φήσει, "ὦ Σώκρατεσ, οἰεί ἂν ἀδίκωσ πληγὰσ λαβεῖν, ὅστισ διθύραμβον τοσουτονὶ ᾄσασ οὕτωσ ἀμούσωσ πολὺ ἀπῇσασ ἀπὸ τοῦ ἐρωτήματοσ; πῶσ δή; φήσω ἐγώ. "ὅπωσ; φήσει· "οὐχ οἱο͂́σ τ’ εἶ μεμνῆσθαι ὅτι τὸ καλὸν αὐτὸ ἠρώτων, ὃ παντὶ ᾧ ἂν προσγένηται, ὑπάρχει ἐκείνῳ καλῷ εἶναι, καὶ λίθῳ καὶ ξύλῳ καὶ ἀνθρώπῳ καὶ θεῷ καὶ πάσῃ πράξει καὶ παντὶ μαθήματι; αὐτὸ γὰρ ἔγωγε, ὤνθρωπε, κάλλοσ ἐρωτῶ ὅτι ἐστίν, καὶ οὐδέν σοι μᾶλλον γεγωνεῖν δύναμαι ἢ εἴ μοι παρεκάθησο λίθοσ, καὶ οὗτοσ μυλίασ, μήτε ὦτα μήτε ἐγκέφαλον ἔχων.

" εἰ οὖν φοβηθεὶσ εἴποιμι ἐγὼ ἐπὶ τούτοισ τάδε, ἆρα οὐκ ἂν ἄχθοιο, ὦ Ἱππία; ἀλλὰ μέντοι τόδε τὸ καλὸν εἶναι Ἱππίασ ἔφη· καίτοι ἐγὼ αὐτὸν ἠρώτων οὕτωσ ὥσπερ σὺ ἐμέ, ὃ πᾶσι καλὸν καὶ ἀεί ἐστι.

πῶσ οὖν φῄσ; οὐκ ἀχθέσῃ, ἂν εἴπω ταῦτα; εὖ γ’ οὖν οἶδα, ὦ Σώκρατεσ, ὅτι πᾶσι καλὸν τοῦτ’ ἐστίν, ὃ ἐγὼ εἶπον, καὶ δόξει. "ἦ καὶ ἔσται; φήσει· "ἀεὶ γάρ που τό γε καλὸν καλόν. " πάνυ γε. "οὐκοῦν καὶ ἦν; φήσει. καὶ ἦν. "ἦ καὶ τῷ Ἀχιλλεῖ," φήσει, "ὁ ξένοσ ὁ Ἠλεῖοσ ἔφη καλὸν εἶναι ὑστέρῳ τῶν προγόνων ταφῆναι, καὶ τῷ πάππῳ αὐτοῦ Αἰακῷ, καὶ τοῖσ ἄλλοισ ὅσοι ἐκ θεῶν γεγόνασι, καὶ αὐτοῖσ τοῖσ θεοῖσ; τί τοῦτο;

βάλλ’ ἐσ μακαρίαν. τοῦ ἀνθρώπου οὐδ’ εὔφημα, ὦ Σώκρατεσ, ταῦτά γε τὰ ἐρωτήματα. τί δέ; τὸ ἐρομένου ἑτέρου φάναι ταῦτα οὕτωσ ἔχειν οὐ πάνυ δύσφημον; ἴσωσ. "ἴσωσ τοίνυν σὺ εἶ οὗτοσ," φήσει, "ὃσ παντὶ φῂσ καὶ ἀεὶ καλὸν εἶναι ὑπὸ μὲν τῶν ἐκγόνων ταφῆναι, τοὺσ δὲ γονέασ θάψαι· ἢ οὐχ εἷσ τῶν ἁπάντων καὶ Ἡρακλῆσ ἦν καὶ οὓσ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντεσ; ἀλλ’ οὐ τοῖσ θεοῖσ ἔγωγε ἔλεγον. "οὐδὲ τοῖσ ἡρ́ωσιν, ὡσ ἐοίκασ.

" οὐχ ὅσοι γε θεῶν παῖδεσ ἦσαν. "ἀλλ’ ὅσοι μή; πάνυ γε. "οὐκοῦν κατὰ τὸν σὸν αὖ λόγον, ὡσ φαίνεται, τῶν ἡρώων τῷ μὲν Ταντάλῳ καὶ τῷ Δαρδάνῳ καὶ τῷ Ζήθῳ δεινόν τε καὶ ἀνόσιον καὶ αἰσχρόν ἐστι, Πέλοπι δὲ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τοῖσ οὕτω γεγονόσι καλόν. " ἔμοιγε δοκεῖ. "σοὶ τοίνυν δοκεῖ," φήσει, "ὃ ἄρτι οὐκ ἔφησθα, τὸ θάψαντι τοὺσ προγόνουσ ταφῆναι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων ἐνίοτε καὶ ἐνίοισ αἰσχρὸν εἶναι· ἔτι δὲ μᾶλλον, ὡσ ἐοίκεν, ἀδύνατον πᾶσι τοῦτο γενέσθαι καὶ εἶναι καλόν, ὥστε τοῦτό γε ὥσπερ καὶ τὰ ἔμπροσθεν ἐκεῖνα, ἥ τε παρθένοσ καὶ ἡ χύτρα, ταὐτὸν πέπονθε, καὶ ἔτι γελοιοτέρωσ τοῖσ μέν ἐστι καλόν, τοῖσ δ’ οὐ καλόν.

καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον," φήσει, "οἱο͂́σ τ’ εἶ, ὦ Σώκρατεσ, περὶ τοῦ καλοῦ ὅτι ἐστὶ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι. " ταῦτά μοι καὶ τοιαῦτα ὀνειδιεῖ δικαίωσ, ἐὰν αὐτῷ οὕτωσ ἀποκρίνωμαι. τὰ μὲν οὖν πολλά, ὦ Ἱππία, σχεδόν τί μοι οὕτω διαλέγεται· ἐνίοτε δὲ ὥσπερ ἐλεήσασ μου τὴν ἀπειρίαν καὶ ἀπαιδευσίαν αὐτόσ μοι προβάλλει ἐρωτῶν εἰ τοιόνδε μοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν, ἢ καὶ περὶ ἄλλου ὅτου ἂν τύχῃ πυνθανόμενοσ καὶ περὶ οὗ ἂν λόγοσ ᾖ.

πῶσ τοῦτο λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ; ἐγώ σοι φράσω. "ὦ δαιμόνιε," φησί, "Σώκρατεσ, τὰ μὲν τοιαῦτα ἀποκρινόμενοσ καὶ οὕτω παῦσαι ‐ λίαν γὰρ εὐήθη τε καὶ εὐεξέλεγκτά ἐστιν ‐ ἀλλὰ τὸ τοιόνδε σκόπει εἴ σοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, οὗ καὶ νυνδὴ ἐπελαβόμεθα ἐν τῇ ἀποκρίσει, ἡνίκ’ ἔφαμεν τὸν χρυσὸν οἷσ μὲν πρέπει καλὸν εἶναι, οἷσ δὲ μή, οὔ, καὶ τἆλλα πάντα οἷσ ἂν τοῦτο προσῇ· αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ πρέπον καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέποντοσ σκόπει εἰ τοῦτο τυγχάνει ὂν τὸ καλόν.

" ἐγὼ μὲν οὖν εἰώθα συμφάναι τὰ τοιαῦτα ἑκάστοτε ‐ οὐ γὰρ ἔχω ὅτι λέγω ‐ σοὶ δ’ οὖν δοκεῖ τὸ πρέπον καλὸν εἶναι; πάντωσ δήπου, ὦ Σώκρατεσ. σκοπώμεθα, μή πῃ ἄρ’ ἐξαπατώμεθα. ἀλλὰ χρὴ σκοπεῖν. ὁρ́α τοίνυν· τὸ πρέπον ἆρα τοῦτο λέγομεν, ὃ παραγενόμενον ποιεῖ ἕκαστα φαίνεσθαι καλὰ τούτων οἷσ ἂν παρῇ, ἢ ὃ εἶναι ποιεῖ, ἢ οὐδέτερα τούτων; ἔμοιγε δοκεῖ πότερα ὃ ποιεῖ φαίνεσθαι καλά·

ὥσπερ γε ἐπειδὰν ἱμάτιά τισ λάβῃ ἢ ὑποδήματα ἁρμόττοντα, κἂν ᾖ γελοῖοσ, καλλίων φαίνεται. οὐκοῦν εἴπερ καλλίω ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστι τὸ πρέπον, ἀπάτη τισ ἂν εἰή περὶ τὸ καλὸν τὸ πρέπον, καὶ οὐκ ἂν εἰή τοῦτο ὃ ἡμεῖσ ζητοῦμεν, ὦ Ἱππία; ἡμεῖσ μὲν γάρ που ἐκεῖνο ἐζητοῦμεν, ᾧ πάντα τὰ καλὰ πράγματα καλά ἐστιν ‐ ὥσπερ ᾧ πάντα τὰ μεγάλα ἐστὶ μεγάλα, τῷ ὑπερέχοντι· τούτῳ γὰρ πάντα μεγάλα ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ φαίνηται, ὑπερέχῃ δέ, ἀνάγκη αὐτοῖσ μεγάλοισ εἶναι ‐ οὕτω δή, φαμέν, καὶ τὸ καλόν, ᾧ καλὰ πάντα ἐστίν, ἄντ’ οὖν φαίνηται ἄντε μή, τί ἂν εἰή;

τὸ μὲν γὰρ πρέπον οὐκ ἂν εἰή· καλλίω γὰρ ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστιν, ὡσ ὁ σὸσ λόγοσ, οἱᾶ δ’ ἔστιν οὐκ ἐᾷ φαίνεσθαι. τὸ δὲ ποιοῦν εἶναι καλά, ὅπερ νυνδὴ εἶπον, ἐάντε φαίνηται ἐάντε μή, πειρατέον λέγειν τί ἐστι· τοῦτο γὰρ ζητοῦμεν, εἴπερ τὸ καλὸν ζητοῦμεν.

ἀλλὰ τὸ πρέπον, ὦ Σώκρατεσ, καὶ εἶναι καὶ φαίνεσθαι ποιεῖ καλὰ παρόν. ἀδύνατον ἄρα τῷ ὄντι καλὰ ὄντα μὴ φαίνεσθαι καλὰ εἶναι, παρόντοσ γε τοῦ ποιοῦντοσ φαίνεσθαι; ἀδύνατον. ὁμολογήσομεν οὖν τοῦτο, ὦ Ἱππία, πάντα τὰ τῷ ὄντι καλὰ καὶ νόμιμα καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ δοξάζεσθαι καλὰ εἶναι καὶ φαίνεσθαι ἀεὶ πᾶσιν, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἀγνοεῖσθαι καὶ πάντων μάλιστα ἔριν καὶ μάχην περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ ἰδίᾳ ἑκάστοισ καὶ δημοσίᾳ ταῖσ πόλεσιν; οὕτω μᾶλλον, ὦ Σώκρατεσ·

ἀγνοεῖσθαι. οὐκ ἄν, εἴ γέ που τὸ φαίνεσθαι αὐτοῖσ προσῆν· προσῆν δ’ ἄν, εἴπερ τὸ πρέπον καλὸν ἦν καὶ μὴ μόνον καλὰ ἐποίει εἶναι ἀλλὰ καὶ φαίνεσθαι. ὥστε τὸ πρέπον, εἰ μὲν τὸ καλὰ ποιοῦν ἐστιν εἶναι, τὸ μὲν καλὸν ἂν εἰή, ὃ ἡμεῖσ ζητοῦμεν, οὐ μέντοι τό γε ποιοῦν φαίνεσθαι· εἰ δ’ αὖ τὸ φαίνεσθαι ποιοῦν ἐστιν τὸ πρέπον, οὐκ ἂν εἰή τὸ καλόν, ὃ ἡμεῖσ ζητοῦμεν. εἶναι γὰρ ἐκεῖνό γε ποιεῖ, φαίνεσθαι δὲ καὶ ποιεῖν εἶναι οὐ μόνον καλὰ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τὸ αὐτό, ἀλλ’ οὐδὲ ἄλλο ὁτιοῦν.

ἑλώμεθα δὴ πότερα δοκεῖ τὸ πρέπον εἶναι τὸ φαίνεσθαι καλὰ ποιοῦν, ἢ τὸ εἶναι. τὸ φαίνεσθαι, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ. βαβαῖ, οἴχεται ἄρ’ ἡμᾶσ διαπεφευγόσ, ὦ Ἱππία, τὸ καλὸν γνῶναι ὅτι ποτέ ἐστιν, ἐπειδή γε τὸ πρέπον ἄλλο τι ἐφάνη ὂν ἢ καλόν. ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατεσ, καὶ μάλα ἔμοιγε ἀτόπωσ. ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἑταῖρε, μήπω γε ἀνῶμεν αὐτό·

ἔτι γάρ τινα ἐλπίδα ἔχω ἐκφανήσεσθαι τί ποτ’ ἐστὶν τὸ καλόν. πάντωσ δήπου, ὦ Σώκρατεσ· οὐδὲ γὰρ χαλεπόν ἐστιν εὑρεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν εὖ οἶδ’ ὅτι, εἰ ὀλίγον χρόνον εἰσ ἐρημίαν ἐλθὼν σκεψαίμην πρὸσ ἐμαυτόν, ἀκριβέστερον ἂν αὐτό σοι εἴποιμι τῆσ ἁπάσησ ἀκριβείασ. ἆ μὴ μέγα, ὦ Ἱππία, λέγε. ὁρᾷσ ὅσα πράγματα ἡμῖν ἤδη παρέσχηκε· μὴ καὶ ὀργισθὲν ἡμῖν ἔτι μᾶλλον ἀποδρᾷ. καίτοι οὐδὲν λέγω· σὺ μὲν γὰρ οἶμαι ῥᾳδίωσ αὐτὸ εὑρήσεισ, ἐπειδὰν μόνοσ γένῃ.

ἀλλὰ πρὸσ θεῶν ἐμοῦ ἐναντίον αὐτὸ ἔξευρε, εἰ δὲ βούλει, ὥσπερ νῦν ἐμοὶ συζήτει· καὶ ἐὰν μὲν εὑρ́ωμεν, κάλλιστα ἕξει, εἰ δὲ μή, στέρξω οἶμαι ἐγὼ τῇ ἐμῇ τύχῃ, σὺ δ’ ἀπελθὼν ῥᾳδίωσ εὑρήσεισ· καὶ ἐὰν μὲν νῦν εὑρ́ωμεν, ἀμέλει οὐκ ὀχληρὸσ ἔσομαί σοι πυνθανόμενοσ ὅτι ἦν ἐκεῖνο ὃ κατὰ σαυτὸν ἐξηῦρεσ· νῦν δὲ θέασαι αὐτὸ ὅ σοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν. λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι ‐ ἀλλὰ γὰρ ἐπισκόπει μοι πάνυ προσέχων τὸν νοῦν μὴ παραληρήσω ‐ τοῦτο γὰρ δὴ ἔστω ἡμῖν καλόν, ὃ ἂν χρήσιμον ᾖ. εἶπον δὲ ἐκ τῶνδε ἐννοούμενοσ· καλοί, φαμέν, οἱ ὀφθαλμοί εἰσιν, οὐχ οἳ ἂν δοκῶσι τοιοῦτοι εἶναι οἱοῖ μὴ δυνατοὶ ὁρᾶν, ἀλλ’ οἳ ἂν δυνατοί τε καὶ χρήσιμοι πρὸσ τὸ ἰδεῖν.

ἦ γάρ; ναί. οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν εἶναι, τὸ μὲν πρὸσ δρόμον, τὸ δὲ πρὸσ πάλην, καὶ αὖ τὰ ζῷα πάντα, ἵππον καλὸν καὶ ἀλεκτρυόνα καὶ ὄρτυγα, καὶ τὰ σκεύη πάντα καὶ τὰ ὀχήματα τά τε πεζὰ καὶ τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ πλοῖά τε καὶ τριήρεισ, καὶ τά γε ὄργανα πάντα τά τε ὑπὸ τῇ μουσικῇ καὶ τὰ ὑπὸ ταῖσ ἄλλαισ τέχναισ, εἰ δὲ βούλει, τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺσ νόμουσ, σχεδόν τι πάντα ταῦτα καλὰ προσαγορεύομεν τῷ αὐτῷ τρόπῳ· ἀποβλέποντεσ πρὸσ ἕκαστον αὐτῶν ᾗ πέφυκεν, ᾗ εἴργασται, ᾗ κεῖται, τὸ μὲν χρήσιμον καὶ ᾗ χρήσιμον καὶ πρὸσ ὃ χρήσιμον καὶ ὁπότε χρήσιμον καλόν φαμεν εἶναι, τὸ δὲ ταύτῃ πάντῃ ἄχρηστον αἰσχρόν·

ἆρ’ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτωσ, ὦ Ἱππία;

ἔμοιγε. ὀρθῶσ ἄρα νῦν λέγομεν ὅτι τυγχάνει παντὸσ ὂν μᾶλλον καλὸν τὸ χρήσιμον; ὀρθῶσ μέντοι, ὦ Σώκρατεσ. οὐκοῦν τὸ δυνατὸν ἕκαστον ἀπεργάζεσθαι, εἰσ ὅπερ δυνατόν, εἰσ τοῦτο καὶ χρήσιμον, τὸ δὲ ἀδύνατον ἄχρηστον; πάνυ γε. δύναμισ μὲν ἄρα καλόν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν; σφόδρα γε. τά τε γοῦν ἄλλα, ὦ Σώκρατεσ, μαρτυρεῖ ἡμῖν ὅτι τοῦτο οὕτωσ ἔχει, ἀτὰρ οὖν καὶ τὰ πολιτικά· ἐν γὰρ τοῖσ πολιτικοῖσ τε καὶ τῇ ἑαυτοῦ πόλει τὸ μὲν δυνατὸν εἶναι πάντων κάλλιστον, τὸ δὲ ἀδύνατον πάντων αἴσχιστον.

εὖ λέγεισ. ἆρ’ οὖν πρὸσ θεῶν, Ἱππία, διὰ ταῦτα καὶ ἡ σοφία πάντων κάλλιστον, ἡ δὲ ἀμαθία πάντων αἴσχιστον; ἀλλὰ τί οἰεί, ὦ Σώκρατεσ; ἔχε δὴ ἠρέμα, ὦ φίλε ἑταῖρε· ὡσ φοβοῦμαι τί ποτ’ αὖ λέγομεν. τί δ’ αὖ φοβῇ, ὦ Σώκρατεσ, ἐπεὶ νῦν γέ σοι ὁ λόγοσ παγκάλωσ προβέβηκε;

βουλοίμην ἄν, ἀλλά μοι τόδε συνεπίσκεψαι· ἆρ’ ἄν τίσ τι ποιήσειεν ὃ μήτ’ ἐπίσταιτο μήτε τὸ παράπαν δύναιτο; οὐδαμῶσ· πῶσ γὰρ ἂν ὅ γε μὴ δύναιτο; οἱ οὖν ἐξαμαρτάνοντεσ καὶ κακὰ ἐργαζόμενοί τε καὶ ποιοῦντεσ ἄκοντεσ, ἄλλο τι οὗτοι, εἰ μὴ ἐδύναντο ταῦτα ποιεῖν, οὐκ ἄν ποτε ἐποίουν; δῆλον δή. ἀλλὰ μέντοι δυνάμει γε δύνανται οἱ δυνάμενοι· οὐ γάρ που ἀδυναμίᾳ γε.

οὐ δῆτα. δύνανται δέ γε πάντεσ ποιεῖν οἱ ποιοῦντεσ ἃ ποιοῦσιν; ναί. κακὰ δέ γε πολὺ πλείω ποιοῦσιν ἢ ἀγαθὰ πάντεσ ἄνθρωποι, ἀρξάμενοι ἐκ παίδων, καὶ ἐξαμαρτάνουσιν ἄκοντεσ. ἔστι ταῦτα. τί οὖν; ταύτην τὴν δύναμιν καὶ ταῦτα τὰ χρήσιμα, ἃ ἂν ᾖ ἐπὶ τὸ κακόν τι ἐργάζεσθαι χρήσιμα, ἆρα φήσομεν ταῦτα εἶναι καλά, ἢ πολλοῦ δεῖ; πολλοῦ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ.

οὐκ ἄρα, ὦ Ἱππία, τὸ δυνατόν τε καὶ τὸ χρήσιμον ἡμῖν, ὡσ ἐοίκεν, ἐστὶ τὸ καλόν. ἐάν γε, ὦ Σώκρατεσ, ἀγαθὰ δύνηται καὶ ἐπὶ τοιαῦτα χρήσιμον ᾖ. ἐκεῖνο μὲν τοίνυν οἴχεται, τὸ δυνατόν τε καὶ χρήσιμον ἁπλῶσ εἶναι καλόν· ἀλλ’ ἄρα τοῦτ’ ἦν ἐκεῖνο, ὦ Ἱππία, ὃ ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρήσιμόν τε καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθόν τι ποιῆσαι, τοῦτ’ ἐστὶ τὸ καλόν; ἔμοιγε δοκεῖ.

ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ὠφέλιμόν ἐστιν. ἢ οὔ; πάνυ γε. οὕτω δὴ καὶ τὰ καλὰ σώματα καὶ τὰ καλὰ νόμιμα καὶ ἡ σοφία καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα καλά ἐστιν, ὅτι ὠφέλιμα. δῆλον ὅτι. τὸ ὠφέλιμον ἄρα ἐοίκεν ἡμῖν εἶναι τὸ καλόν, ὦ Ἱππία. πάντωσ δήπου, ὦ Σώκρατεσ. ἀλλὰ μὴν τό γε ὠφέλιμον τὸ ποιοῦν ἀγαθόν ἐστιν. ἔστι γάρ. τὸ ποιοῦν δέ γ’ ἐστὶν οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ αἴτιον· ἦ γάρ; οὕτωσ. τοῦ ἀγαθοῦ ἄρα αἴτιόν ἐστιν τὸ καλόν. ἔστι γάρ. ἀλλὰ μὴν τό γε αἴτιον, ὦ Ἱππία, καὶ οὗ ἂν αἴτιον ᾖ τὸ αἴτιον, ἄλλο ἐστίν· οὐ γάρ που τό γε αἴτιον αἰτίου αἴτιον ἂν εἰή.

πάνυ γε. ὧδε δὲ σκόπει· οὐ τὸ αἴτιον ποιοῦν ἐφάνη; πάνυ γε. οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ ποιοῦντοσ ποιεῖται οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ γιγνόμενον, ἀλλ’ οὐ τὸ ποιοῦν; ἔστι ταῦτα. οὐκοῦν ἄλλο τι τὸ γιγνόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ποιοῦν; ναί. οὐκ ἄρα τό γ’ αἴτιον αἴτιον αἰτίου ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ γιγνομένου ὑφ’ ἑαυτοῦ. εἰ ἄρα τὸ καλόν ἐστιν αἴτιον ἀγαθοῦ, γίγνοιτ’ ἂν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τὸ ἀγαθόν·

καὶ διὰ ταῦτα, ὡσ ἐοίκε, σπουδάζομεν καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τἆλλα πάντα τὰ καλά, ὅτι τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ ἔκγονον σπουδαστόν ἐστι, τὸ ἀγαθόν, καὶ κινδυνεύει ἐξ ὧν εὑρίσκομεν ἐν πατρόσ τινοσ ἰδέᾳ εἶναι τὸ καλὸν τοῦ ἀγαθοῦ. πάνυ μὲν οὖν· καλῶσ γὰρ λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ. οὐκοῦν καὶ τόδε καλῶσ λέγω, ὅτι οὔτε ὁ πατὴρ ὑόσ ἐστιν, οὔτε ὁ ὑὸσ πατήρ; καλῶσ μέντοι.

ἐμοὶ δέ γε πάντων ἥκιστα ἀρέσκει ὧν εἰρήκαμεν λόγων. οὐδέ γε τὸ αἴτιον γιγνόμενόν ἐστιν, οὐδὲ τὸ γιγνόμενον αὖ αἴτιον. ἀληθῆ λέγεισ. μὰ Δία, ὦ ἄριστε, οὐδὲ ἄρα τὸ καλὸν ἀγαθόν ἐστιν, οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλόν· ἢ δοκεῖ σοι οἱο͂́ν τε εἶναι ἐκ τῶν προειρημένων; οὐ μὰ τὸν Δία, οὔ μοι φαίνεται. ἀρέσκει οὖν ἡμῖν καὶ ἐθέλοιμεν ἂν λέγειν ὡσ τὸ καλὸν οὐκ ἀγαθὸν οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλόν; οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ πάνυ μοι ἀρέσκει. ναὶ μὰ τὸν Δία, ὦ Ἱππία· ἐοίκε γὰρ οὕτωσ.

κινδυνεύει ἄρα ἡμῖν, οὐχ ὥσπερ ἄρτι ἐφαίνετο κάλλιστοσ εἶναι τῶν λόγων τὸ ὠφέλιμον καὶ τὸ χρήσιμόν τε καὶ τὸ δυνατὸν ἀγαθόν τι ποιεῖν καλὸν εἶναι, οὐχ οὕτωσ ἔχειν, ἀλλ’, εἰ οἱο͂́ν τέ ἐστιν, ἐκείνων εἶναι γελοιότεροσ τῶν πρώτων, ἐν οἷσ τήν τε παρθένον ᾠόμεθα εἶναι τὸ καλὸν καὶ ἓν ἕκαστον τῶν ἔμπροσθεν λεχθέντων. ἐοίκεν. καὶ ἐγὼ μέν γε οὐκ ἔτι ἔχω, ὦ Ἱππία, ὅποι τράπωμαι, ἀλλ’ ἀπορῶ· σὺ δὲ ἔχεισ τι λέγειν; οὐκ ἔν γε τῷ παρόντι, ἀλλ’, ὥσπερ ἄρτι ἔλεγον, σκεψάμενοσ εὖ οἶδ’ ὅτι εὑρήσω.

ἀλλ’ ἐγώ μοι δοκῶ ὑπὸ ἐπιθυμίασ τοῦ εἰδέναι οὐχ οἱο͂́σ τε σὲ εἶναι περιμένειν μέλλοντα· καὶ γὰρ οὖν δή τι καὶ οἶμαι ἄρτι ηὐπορηκέναι. ὁρ́α γάρ· εἰ ὃ ἂν χαίρειν ἡμᾶσ ποιῇ, μήτι πάσασ τὰσ ἡδονάσ, ἀλλ’ ὃ ἂν διὰ τῆσ ἀκοῆσ καὶ τῆσ ὄψεωσ, τοῦτο φαῖμεν εἶναι καλόν, πῶσ τι ἄρ’ ἂν ἀγωνιζοίμεθα; οἵ τέ γέ που καλοὶ ἄνθρωποι, ὦ Ἱππία, καὶ τὰ ποικίλματα πάντα καὶ τὰ ζωγραφήματα καὶ τὰ πλάσματα τέρπει ἡμᾶσ ὁρῶντασ, ἃ ἂν καλὰ ᾖ·

καὶ οἱ φθόγγοι οἱ καλοὶ καὶ ἡ μουσικὴ σύμπασα καὶ οἱ λόγοι καὶ αἱ μυθολογίαι ταὐτὸν τοῦτο ἐργάζονται, ὥστ’ εἰ ἀποκριναίμεθα τῷ θρασεῖ ἐκείνῳ ἀνθρώπῳ ὅτι ὦ γενναῖε, τὸ καλόν ἐστι τὸ δι’ ἀκοῆσ τε καὶ δι’ ὄψεωσ ἡδύ, οὐκ ἂν οἰεί αὐτὸν τοῦ θράσουσ ἐπίσχοιμεν; ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ νῦν γε, ὦ Σώκρατεσ, εὖ λέγεσθαι τὸ καλὸν ὃ ἔστιν. τί δ’;

ἆρα τὰ ἐπιτηδεύματα τὰ καλὰ καὶ τοὺσ νόμουσ, ὦ Ἱππία, δι’ ἀκοῆσ ἢ δι’ ὄψεωσ φήσομεν ἡδέα ὄντα καλὰ εἶναι, ἢ ἄλλο τι εἶδοσ ἔχειν; ταῦτα δ’ ἴσωσ, ὦ Σώκρατεσ, κἂν παραλάθοι τὸν ἄνθρωπον. μὰ τὸν κύνα, ὦ Ἱππία, οὐχ ὅν γ’ ἂν ἐγὼ μάλιστα αἰσχυνοίμην ληρῶν καὶ προσποιούμενόσ τι λέγειν μηδὲν λέγων. τίνα τοῦτον; τὸν Σωφρονίσκου, ὃσ ἐμοὶ οὐδὲν ἂν μᾶλλον ταῦτα ἐπιτρέποι ἀνερεύνητα ὄντα ῥᾳδίωσ λέγειν ἢ ὡσ εἰδότα ἃ μὴ οἶδα. ἀλλὰ μὴν ἔμοιγε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ σὺ εἶπεσ, δοκεῖ τι ἄλλο εἶναι τοῦτο τὸ περὶ τοὺσ νόμουσ.

ἔχ’ ἡσυχῇ, ὦ Ἱππία· κινδυνεύομεν γάρ τοι, ἐν τῇ αὐτῇ ἐμπεπτωκότεσ ἀπορίᾳ περὶ τοῦ καλοῦ ἐν ᾗπερ νυνδή, οἰέσθαι ἐν ἄλλῃ τινὶ εὐπορίᾳ εἶναι. πῶσ τοῦτο λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ; ἐγώ σοι φράσω ὅ γ’ ἐμοὶ καταφαίνεται, εἰ ἄρα τὶ λέγω. ταῦτα μὲν γὰρ τὰ περὶ τοὺσ νόμουσ τε καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τάχ’ ἂν φανείη οὐκ ἐκτὸσ ὄντα τῆσ αἰσθήσεωσ ἣ διὰ τῆσ ἀκοῆσ τε καὶ ὄψεωσ ἡμῖν οὖσα τυγχάνει·

ἀλλ’ ὑπομείνωμεν τοῦτον τὸν λόγον, τὸ διὰ τούτων ἡδὺ καλὸν εἶναι, μηδὲν τὸ τῶν νόμων εἰσ μέσον παράγοντεσ. ἀλλ’ εἰ ἡμᾶσ ἔροιτο εἴτε οὗτοσ ὃν λέγω, εἴτε ἄλλοσ ὁστισοῦν· "τί δή, ὦ Ἱππία τε καὶ Σώκρατεσ, ἀφωρίσατε τοῦ ἡδέοσ τὸ ταύτῃ ἡδὺ ᾗ λέγετε καλὸν εἶναι, τὸ δὲ κατὰ τὰσ ἄλλασ αἰσθήσεισ σίτων τε καὶ ποτῶν καὶ τῶν περὶ τἀφροδίσια καὶ τἆλλα πάντα τὰ τοιαῦτα οὔ φατε καλὰ εἶναι; ἢ οὐδὲ ἡδέα, οὐδὲ ἡδονὰσ τὸ παράπαν ἐν τοῖσ τοιούτοισ φατὲ εἶναι, οὐδ’ ἐν ἄλλῳ ἢ τῷ ἰδεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι;

τί φήσομεν, ὦ Ἱππία; πάντωσ δήπου φήσομεν, ὦ Σώκρατεσ, καὶ ἐν τοῖσ ἄλλοισ μεγάλασ πάνυ ἡδονὰσ εἶναι. "τί οὖν," φήσει, "ἡδονὰσ οὔσασ οὐδὲν ἧττον ἢ καὶ ἐκείνασ ἀφαιρεῖσθε τοῦτο τοὔνομα καὶ ἀποστερεῖτε τοῦ καλὰσ εἶναι; ὅτι, φήσομεν, καταγελῴη ἂν ἡμῶν οὐδεὶσ ὅστισ οὔ, εἰ φαῖμεν μὴ ἡδὺ εἶναι φαγεῖν, ἀλλὰ καλόν, καὶ ὄζειν ἡδὺ μὴ ἡδὺ ἀλλὰ καλόν·

τὰ δέ που περὶ τὰ ἀφροδίσια πάντεσ ἂν ἡμῖν μάχοιντο ὡσ ἥδιστον ὄν, δεῖν δὲ αὐτό, ἐάν τισ καὶ πράττῃ, οὕτω πράττειν ὥστε μηδένα ὁρᾶν, ὡσ αἴσχιστον ὂν ὁρᾶσθαι. ταῦτα ἡμῶν λεγόντων, ὦ Ἱππία, "μανθάνω," ἂν ἴσωσ φαίη, "καὶ ἐγὼ ὅτι πάλαι αἰσχύνεσθε ταύτασ τὰσ ἡδονὰσ φάναι καλὰσ εἶναι, ὅτι οὐ δοκεῖ τοῖσ ἀνθρώποισ· ἀλλ’ ἐγὼ οὐ τοῦτο ἠρώτων, ὃ δοκεῖ τοῖσ πολλοῖσ καλὸν εἶναι, ἀλλ’ ὅτι ἔστιν.

" ἐροῦμεν δὴ οἶμαι ὅπερ ὑπεθέμεθα, ὅτι "τοῦθ’ ἡμεῖσ γέ φαμεν τὸ μέροσ τοῦ ἡδέοσ, τὸ ἐπὶ τῇ ὄψει τε καὶ ἀκοῇ γιγνόμενον, καλὸν εἶναι. ἀλλὰ ἔχεισ ἔτι τι χρῆσθαι τῷ λόγῳ, ἤ τι καὶ ἄλλο ἐροῦμεν, ὦ Ἱππία; ἀνάγκη πρόσ γε τὰ εἰρημένα, ὦ Σώκρατεσ, μὴ ἄλλ’ ἄττα ἢ ταῦτα λέγειν. "καλῶσ δὴ λέγετε," φήσει. "οὐκοῦν εἴπερ τὸ δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ἡδὺ καλόν ἐστιν, ὃ μὴ τοῦτο τυγχάνει ὂν τῶν ἡδέων, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν καλὸν εἰή; ὁμολογήσομεν;

ναί. "ἦ οὖν τὸ δι’ ὄψεωσ ἡδύ," φήσει, "δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ἐστιν ἡδύ, ἢ τὸ δι’ ἀκοῆσ ἡδὺ δι’ ἀκοῆσ καὶ δι’ ὄψεώσ ἐστιν ἡδύ; οὐδαμῶσ, φήσομεν, τὸ διὰ τοῦ ἑτέρου ὂν τοῦτο δι’ ἀμφοτέρων εἰή ἄν ‐ τοῦτο γὰρ δοκεῖσ ἡμῖν λέγειν ‐ ἀλλ’ ἡμεῖσ ἐλέγομεν ὅτι καὶ ἑκάτερον τούτων αὐτὸ καθ’ αὑτὸ τῶν ἡδέων καλὸν εἰή, καὶ ἀμφότερα. οὐχ οὕτωσ ἀποκρινούμεθα; πάνυ μὲν οὖν.

"ἆρ’ οὖν," φήσει, "ἡδὺ ἡδέοσ ὁτιοῦν ὁτουοῦν διαφέρει τούτῳ, τῷ ἡδὺ εἶναι; μὴ γὰρ εἰ μείζων τισ ἡδονὴ ἢ ἐλάττων ἢ μᾶλλον ἢ ἧττόν ἐστιν, ἀλλ’ εἴ τισ αὐτῷ τούτῳ διαφέρει, τῷ ἡ μὲν ἡδονὴ εἶναι, ἡ δὲ μὴ ἡδονή, τῶν ἡδονῶν; οὐχ ἡμῖν γε δοκεῖ· οὐ γάρ; οὐ γὰρ οὖν δοκεῖ. "οὐκοῦν," φήσει, "δι’ ἄλλο τι ἢ ὅτι ἡδοναί εἰσι προείλεσθε ταύτασ τὰσ ἡδονὰσ ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν, τοιοῦτόν τι ὁρῶντεσ ἐπ’ ἀμφοῖν, ὅτι ἔχουσί τι διάφορον τῶν ἄλλων, εἰσ ὃ ἀποβλέποντεσ καλάσ φατε αὐτὰσ εἶναι; οὐ γάρ που διὰ τοῦτο καλή ἐστιν ἡδονὴ ἡ διὰ τῆσ ὄψεωσ, ὅτι δι’ ὄψεώσ ἐστιν·

εἰ γὰρ τοῦτο αὐτῇ ἦν τὸ αἴτιον καλῇ εἶναι, οὐκ ἄν ποτε ἦν ἡ ἑτέρα, ἡ διὰ τῆσ ἀκοῆσ, καλή· οὔκουν ἔστι γε δι’ ὄψεωσ ἡδονή. " ἀληθῆ λέγεισ, φήσομεν; φήσομεν γάρ. "οὐδέ γ’ αὖ ἡ δι’ ἀκοῆσ ἡδονή, ὅτι δι’ ἀκοῆσ ἐστι, διὰ ταῦτα τυγχάνει καλή·

οὐ γὰρ ἄν ποτε αὖ ἡ διὰ τῆσ ὄψεωσ καλὴ ἦν· οὔκουν ἔστι γε δι’ ἀκοῆσ ἡδονή. " ἀληθῆ φήσομεν, ὦ Ἱππία, λέγειν τὸν ἄνδρα ταῦτα λέγοντα; ἀληθῆ. "ἀλλὰ μέντοι ἀμφότεραί γ’ εἰσὶ καλαί, ὡσ φατέ. " φαμὲν γάρ; φαμέν. "ἔχουσιν ἄρα τι τὸ αὐτὸ ὃ ποιεῖ αὐτὰσ καλὰσ εἶναι, τὸ κοινὸν τοῦτο, ὃ καὶ ἀμφοτέραισ αὐταῖσ ἔπεστι κοινῇ καὶ ἑκατέρᾳ ἰδίᾳ· οὐ γὰρ ἄν που ἄλλωσ ἀμφότεραί γε καλαὶ ἦσαν καὶ ἑκατέρα.

" ἀποκρίνου ἐμοὶ ὡσ ἐκείνῳ. ἀποκρίνομαι, καὶ ἐμοὶ δοκεῖ ἔχειν ὡσ λέγεισ. εἰ ἄρα τι αὗται αἱ ἡδοναὶ ἀμφότεραι πεπόνθασιν, ἑκατέρα δὲ μή, οὐκ ἂν τούτῳ γε τῷ παθήματι εἰε͂ν καλαί. καὶ πῶσ ἂν εἰή τοῦτο, ὦ Σώκρατεσ, μηδετέρασ πεπονθυίασ τι τῶν ὄντων ὁτιοῦν, ἔπειτα τοῦτο τὸ πάθοσ, ὃ μηδετέρα πέπονθεν, ἀμφοτέρασ πεπονθέναι; οὐ δοκεῖ σοι;

πολλὴ γὰρ ἄν μ’ ἔχοι ἀπειρία καὶ τῆσ τούτων φύσεωσ καὶ τῆσ τῶν παρόντων λέξεωσ λόγων. ἡδέωσ γε, ὦ Ἱππία. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ ἴσωσ κινδυνεύω δοκεῖν μέν τι ὁρᾶν οὕτωσ ἔχον ὡσ σὺ φῂσ ἀδύνατον εἶναι, ὁρῶ δ’ οὐδέν. οὐ κινδυνεύεισ, ὦ Σώκρατεσ, ἀλλὰ πάνυ ἑτοίμωσ παρορᾷσ. καὶ μὴν πολλά γέ μοι προφαίνεται τοιαῦτα πρὸ τῆσ ψυχῆσ, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖσ, ὅτι σοὶ μὲν οὐ φαντάζεται, ἀνδρὶ πλεῖστον ἀργύριον εἰργασμένῳ τῶν νῦν ἐπὶ σοφίᾳ, ἐμοὶ δέ, ὃσ οὐδὲν πώποτε ἠργασάμην. καὶ ἐνθυμοῦμαι, ὦ ἑταῖρε, μὴ παίζῃσ πρόσ με καὶ ἑκὼν ἐξαπατᾷσ·

οὕτωσ μοι σφόδρα καὶ πολλὰ φαίνεται. οὐδεὶσ σοῦ, ὦ Σώκρατεσ, κάλλιον εἴσεται εἴτε παίζω εἴτε μή, ἐὰν ἐπιχειρήσῃσ λέγειν τὰ προφαινόμενά σοι ταῦτα· φανήσῃ γὰρ οὐδὲν λέγων. οὐ γὰρ μήποτε εὑρ́ῃσ, ὃ μήτ’ ἐγὼ πέπονθα μήτε σύ, τοῦτ’ ἀμφοτέρουσ ἡμᾶσ πεπονθότασ. πῶσ λέγεισ, ὦ Ἱππία;

ἴσωσ μὲν τὶ λέγεισ, ἐγὼ δ’ οὐ μανθάνω· ἀλλά μου σαφέστερον ἄκουσον ὃ βούλομαι λέγειν. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὃ μήτ’ ἐγὼ πέπονθα εἶναι μήτ’ εἰμὶ μηδ’ αὖ σὺ εἶ, τοῦτο ἀμφοτέρουσ πεπονθέναι ἡμᾶσ οἱο͂́ν τ’ εἶναι· ἕτερα δ’ αὖ, ἃ ἀμφότεροι πεπόνθαμεν εἶναι, ταῦτα οὐδέτερον εἶναι ἡμῶν. τέρατα αὖ ἀποκρινομένῳ ἐοίκασ, ὦ Σώκρατεσ, ἔτι μείζω ἢ ὀλίγον πρότερον ἀπεκρίνω. σκόπει γάρ· πότερον εἰ ἀμφότεροι δίκαιοί ἐσμεν, οὐ καὶ ἑκάτεροσ ἡμῶν εἰή ἄν, ἢ εἰ ἄδικοσ ἑκάτεροσ, οὐ καὶ ἀμφότεροι, ἢ εἰ ὑγιαίνοντεσ, οὐ καὶ ἑκάτεροσ; ἢ εἰ κεκμηκώσ τι ἢ τετρωμένοσ ἢ πεπληγμένοσ ἢ ἄλλ’ ὁτιοῦν πεπονθὼσ ἑκάτεροσ ἡμῶν εἰή, οὐ καὶ ἀμφότεροι αὖ ἂν τοῦτο πεπόνθοιμεν;

ἔτι τοίνυν εἰ χρυσοῖ ἢ ἀργυροῖ ἢ ἐλεφάντινοι, εἰ δὲ βούλει, γενναῖοι ἢ σοφοὶ ἢ τίμιοι ἢ γέροντέσ γε ἢ νέοι ἢ ἄλλο ὅτι βούλει τῶν ἐν ἀνθρώποισ ἀμφότεροι τύχοιμεν ὄντεσ, ἆρ’ οὐ μεγάλη ἀνάγκη καὶ ἑκάτερον ἡμῶν τοῦτο εἶναι; πάντωσ γε δήπου.

ἀλλὰ γὰρ δὴ σύ, ὦ Σώκρατεσ, τὰ μὲν ὅλα τῶν πραγμάτων οὐ σκοπεῖσ, οὐδ’ ἐκεῖνοι οἷσ σὺ εἰώθασ διαλέγεσθαι, κρούετε δὲ ἀπολαμβάνοντεσ τὸ καλὸν καὶ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐν τοῖσ λόγοισ κατατέμνοντεσ. διὰ ταῦτα οὕτω μεγάλα ὑμᾶσ λανθάνει καὶ διανεκῆ σώματα τῆσ οὐσίασ πεφυκότα. καὶ νῦν τοσοῦτόν σε λέληθεν, ὥστε οἰεί εἶναί τι ἢ πάθοσ ἢ οὐσίαν, ἣ περὶ μὲν ἀμφότερα ταῦτα ἔστιν ἅμα, περὶ δὲ ἑκάτερον οὔ, ἢ αὖ περὶ μὲν ἑκάτερον, περὶ δὲ ἀμφότερα οὔ· οὕτωσ ἀλογίστωσ καὶ ἀσκέπτωσ καὶ εὐήθωσ καὶ ἀδιανοήτωσ διάκεισθε.

τοιαῦτα, ὦ Ἱππία, τὰ ἡμέτερά ἐστιν, οὐχ οἱᾶ βούλεταί τισ, φασὶν ἄνθρωποι ἑκάστοτε παροιμιαζόμενοι, ἀλλ’ οἱᾶ δύναται· ἀλλὰ σὺ ἡμᾶσ ὀνίνησ ἀεὶ νουθετῶν. ἐπεὶ καὶ νῦν, πρὶν ὑπὸ σοῦ ταῦτα νουθετηθῆναι, ὡσ εὐήθωσ διεκείμεθα, ἔτι σοι μᾶλλον ἐγὼ ἐπιδείξω εἰπὼν ἃ διενοούμεθα περὶ αὐτῶν, ἢ μὴ εἴπω; εἰδότι μὲν ἐρεῖσ, ὦ Σώκρατεσ·

οἶδα γὰρ ἑκάστουσ τῶν περὶ τοὺσ λόγουσ ὡσ διάκεινται. ὅμωσ δ’ εἴ τι σοὶ ἥδιον, λέγε. ἀλλὰ μὴν ἥδιόν γε. ἡμεῖσ γάρ, ὦ βέλτιστε, οὕτωσ ἀβέλτεροι ἦμεν, πρίν σε ταῦτ’ εἰπεῖν, ὥστε δόξαν εἴχομεν περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ ὡσ ἑκάτεροσ ἡμῶν εἷσ ἐστι, τοῦτο δὲ ὃ ἑκάτεροσ ἡμῶν εἰή οὐκ ἄρα εἶμεν ἀμφότεροι ‐ οὐ γὰρ εἷσ ἐσμεν, ἀλλὰ δύο ‐ οὕτωσ εὐηθικῶσ εἴχομεν· νῦν δὲ παρὰ σοῦ ἤδη ἀνεδιδάχθημεν ὅτι εἰ μὲν δύο ἀμφότεροί ἐσμεν, δύο καὶ ἑκάτερον ἡμῶν ἀνάγκη εἶναι, εἰ δὲ εἷσ ἑκάτεροσ, ἕνα καὶ ἀμφοτέρουσ ἀνάγκη· οὐ γὰρ οἱο͂́ν τε διανεκεῖ λόγῳ τῆσ οὐσίασ κατὰ Ἱππίαν ἄλλωσ ἔχειν, ἀλλ’ ὃ ἂν ἀμφότερα ᾖ, τοῦτο καὶ ἑκάτερον, καὶ ὃ ἑκάτερον, ἀμφότερα εἶναι.

πεπεισμένοσ δὴ νῦν ἐγὼ ὑπὸ σοῦ ἐνθάδε κάθημαι. πρότερον μέντοι, ὦ Ἱππία, ὑπόμνησόν με· πότερον εἷσ ἐσμεν ἐγώ τε καὶ σύ, ἢ σύ τε δύο εἶ κἀγὼ δύο; τί λέγεισ, ὦ Σώκρατεσ; ταῦτα ἅπερ λέγω· φοβοῦμαι γάρ σε σαφῶσ λέγειν, ὅτι μοι χαλεπαίνεισ, ἐπειδὰν τὶ δόξῃσ σαυτῷ λέγειν. ὅμωσ δ’ ἔτι μοι εἰπέ·

οὐχ εἷσ ἡμῶν ἑκάτερόσ ἐστι καὶ πέπονθε τοῦτο, εἷσ εἶναι; πάνυ γε. οὐκοῦν εἴπερ εἷσ, καὶ περιττὸσ ἂν εἰή ἑκάτεροσ ἡμῶν· ἢ οὐ τὸ ἓν περιττὸν ἡγῇ; ἔγωγε. ἦ καὶ ἀμφότεροι οὖν περιττοί ἐσμεν δύο ὄντεσ; οὐκ ἂν εἰή, ὦ Σώκρατεσ. ἀλλ’ ἄρτιοί γε ἀμφότεροι· ἦ γάρ; πάνυ γε. μῶν οὖν, ὅτι ἀμφότεροι ἄρτιοι, τούτου ἕνεκα καὶ ἑκάτεροσ ἄρτιοσ ἡμῶν ἐστιν; οὐ δῆτα.

οὐκ ἄρα πᾶσα ἀνάγκη, ὡσ νυνδὴ ἔλεγεσ, ἃ ἂν ἀμφότεροι καὶ ἑκάτερον, καὶ ἃ ἂν ἑκάτεροσ καὶ ἀμφοτέρουσ εἶναι. οὐ τά γε τοιαῦτα, ἀλλ’ οἱᾶ ἐγὼ πρότερον ἔλεγον. ἐξαρκεῖ, ὦ Ἱππία· ἀγαπητὰ γὰρ καὶ ταῦτα, ἐπειδὴ τὰ μὲν οὕτω φαίνεται, τὰ δ’ οὐχ οὕτωσ ἔχοντα. καὶ γὰρ ἐγὼ ἔλεγον, εἰ μέμνησαι ὅθεν οὗτοσ ὁ λόγοσ ἐλέχθη, ὅτι ἡ διὰ τῆσ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ἡδονὴ οὐ τούτῳ εἰε͂ν καλαί, ὅτι τυγχάνοιεν ἑκατέρα μὲν αὐτῶν εἶναι πεπονθυῖα, ἀμφότεραι δὲ μή, ἢ ἀμφότεραι μέν, ἑκατέρα δὲ μή, ἀλλ’ ἐκείνῳ ᾧ ἀμφότεραί τε καὶ ἑκατέρα, διότι συνεχώρεισ ἀμφοτέρασ τε αὐτὰσ εἶναι καλὰσ καὶ ἑκατέραν. τούτου δὴ ἕνεκα τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐπ’ ἀμφότερα ἑπομένῃ ᾤμην, εἴπερ ἀμφότερά ἐστι καλά, ταύτῃ δεῖν αὐτὰ καλὰ εἶναι, τῇ δὲ κατὰ τὰ ἕτερα ἀπολειπομένῃ μή·

καὶ ἔτι νῦν οἰόμαι. ἀλλά μοι λέγε, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆσ· ἡ δι’ ὄψεωσ ἡδονὴ καὶ ἡ δι’ ἀκοῆσ, εἴπερ ἀμφότεραί τ’ εἰσὶ καλαὶ καὶ ἑκατέρα, ἆρα καὶ ὃ ποιεῖ αὐτὰσ καλὰσ οὐχὶ καὶ ἀμφοτέραισ γε αὐταῖσ ἕπεται καὶ ἑκατέρᾳ; πάνυ γε.

ἆρ’ οὖν ὅτι ἡδονὴ ἑκατέρα τ’ ἐστὶ καὶ ἀμφότεραι, διὰ τοῦτο ἂν εἰε͂ν καλαί; ἢ διὰ τοῦτο μὲν καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἂν οὐδὲν τούτων ἧττον εἰε͂ν καλαί; οὐδὲν γὰρ ἧττον ἡδοναὶ ἐφάνησαν οὖσαι, εἰ μέμνησαι. μέμνημαι. ἀλλ’ ὅτι γε δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ αὗταί εἰσι, διὰ τοῦτο ἐλέγετο καλὰσ αὐτὰσ εἶναι. καὶ ἐρρήθη οὕτωσ.

σκόπει δὲ εἰ ἀληθῆ λέγω. ἐλέγετο γάρ, ὡσ ἐγὼ μνήμησ ἔχω, τοῦτ’ εἶναι καλὸν τὸ ἡδύ, οὐ πᾶν, ἀλλ’ ὃ ἂν δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ᾖ. ἀληθῆ. οὐκοῦν τοῦτό γε τὸ πάθοσ ἀμφοτέραισ μὲν ἕπεται, ἑκατέρᾳ δ’ οὔ; οὐ γάρ που ἑκάτερόν γε αὐτῶν, ὅπερ ἐν τοῖσ πρόσθεν ἐλέγετο, δι’ ἀμφοτέρων ἐστίν, ἀλλ’ ἀμφότερα μὲν δι’ ἀμφοῖν, ἑκάτερον δ’ οὔ· ἔστι ταῦτα; ἔστιν. οὐκ ἄρα τούτῳ γε ἑκάτερον αὐτῶν ἐστι καλόν, ὃ μὴ ἕπεται ἑκατέρῳ τὸ γὰρ ἀμφότερον ἑκατέρῳ οὐχ ἕπεται ὥστε ἀμφότερα μὲν αὐτὰ φάναι καλὰ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἔξεστιν, ἑκάτερον δὲ οὐκ ἔξεστιν· ἢ πῶσ λέγομεν;

οὐκ ἀνάγκη; φαίνεται. φῶμεν οὖν ἀμφότερα μὲν καλὰ εἶναι, ἑκάτερον δὲ μὴ φῶμεν; τί γὰρ κωλύει; τόδε ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ φίλε, κωλύειν, ὅτι ἦν που ἡμῖν τὰ μὲν οὕτωσ ἐπιγιγνόμενα ἑκάστοισ, εἴπερ ἀμφοτέροισ ἐπιγίγνοιτο, καὶ ἑκατέρῳ, καὶ εἴπερ ἑκατέρῳ, καὶ ἀμφοτέροισ, ἅπαντα ὅσα σὺ διῆλθεσ· ἦ γάρ; ναί. ἃ δέ γε αὖ ἐγὼ διῆλθον, οὔ· ὧν δὴ ἦν καὶ αὐτὸ τὸ ἑκάτερον καὶ τὸ ἀμφότερον. ἔστιν οὕτωσ; ἔστιν. ποτέρων οὖν, ὦ Ἱππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν εἶναι;

πότερον ὧν σὺ ἔλεγεσ· εἴπερ ἐγὼ ἰσχυρὸσ καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἐγὼ δίκαιοσ καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτεροσ· οὕτω δὴ καὶ εἴπερ ἐγὼ καλὸσ καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτεροσ; ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥσπερ ἀρτίων ὄντων τινῶν ἀμφοτέρων τάχα μὲν ἑκάτερα περιττὰ εἶναι, τάχα δ’ ἄρτια, καὶ αὖ ἀρρήτων ἑκατέρων ὄντων τάχα μὲν ῥητὰ τὰ συναμφότερα εἶναι, τάχα δ’ ἄρρητα, καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ ἔφην ἐμοὶ προφαίνεσθαι; ποτέρων δὴ τιθεῖσ τὸ καλόν;

ἢ ὥσπερ ἐμοὶ περὶ αὐτοῦ καταφαίνεται, καὶ σοί; πολλὴ γὰρ ἀλογία ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι ἀμφοτέρουσ μὲν ἡμᾶσ εἶναι καλούσ, ἑκάτερον δὲ μή, ἢ ἑκάτερον μέν, ἀμφοτέρουσ δὲ μή, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων. οὕτωσ αἱρῇ, ὥσπερ ἐγώ, ἢ ’κείνωσ; οὕτωσ ἔγωγε, ὦ Σώκρατεσ. εὖ γε σὺ ποιῶν, ὦ Ἱππία, ἵνα καὶ ἀπαλλαγῶμεν πλείονοσ ζητήσεωσ· εἰ γὰρ τούτων γ’ ἐστὶ τὸ καλόν, οὐκ ἂν ἔτι εἰή τὸ δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ἡδὺ καλόν.

ἀμφότερα μὲν γὰρ ποιεῖ καλὰ τὸ δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ, ἑκάτερον δ’ οὔ· τοῦτο δ’ ἦν ἀδύνατον, ὡσ ἐγώ τε καὶ σὺ δὴ ὁμολογοῦμεν, ὦ Ἱππία. ὁμολογοῦμεν γάρ. ἀδύνατον ἄρα τὸ δι’ ὄψεωσ καὶ ἀκοῆσ ἡδὺ καλὸν εἶναι, ἐπειδή γε καλὸν γιγνόμενον τῶν ἀδυνάτων τι παρέχεται. ἔστι ταῦτα. "λέγετε δὴ πάλιν," φήσει, "ἐξ ἀρχῆσ, ἐπειδὴ τούτου διημάρτετε· τί φατε εἶναι τοῦτο τὸ καλὸν τὸ ἐπ’ ἀμφοτέραισ ταῖσ ἡδοναῖσ, δι’ ὅτι ταύτασ πρὸ τῶν ἄλλων τιμήσαντεσ καλὰσ ὠνομάσατε;

ἀνάγκη δή μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ Ἱππία, λέγειν ὅτι ἀσινέσταται αὗται τῶν ἡδονῶν εἰσι καὶ βέλτισται, καὶ ἀμφότεραι καὶ ἑκατέρα· ἢ σύ τι ἔχεισ λέγειν ἄλλο ᾧ διαφέρουσι τῶν ἄλλων; οὐδαμῶσ· τῷ ὄντι γὰρ βέλτισταί εἰσιν. "τοῦτ’ ἄρα," φήσει, "λέγετε δὴ τὸ καλὸν εἶναι, ἡδονὴν ὠφέλιμον; ἐοίκαμεν, φήσω ἔγωγε· σὺ δέ; καὶ ἐγώ. "οὐκοῦν ὠφέλιμον," φήσει, "τὸ ποιοῦν τἀγαθόν, τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ ποιούμενον ἕτερον νυνδὴ ἐφάνη, καὶ εἰσ τὸν πρότερον λόγον ἥκει ὑμῖν ὁ λόγοσ; οὔτε γὰρ τὸ ἀγαθὸν ἂν εἰή καλὸν οὔτε τὸ καλὸν ἀγαθόν, εἴπερ ἄλλο αὐτῶν ἑκάτερόν ἐστι. " παντόσ γε μᾶλλον, φήσομεν, ὦ Ἱππία, ἂν σωφρονῶμεν·

οὐ γάρ που θέμισ τῷ ὀρθῶσ λέγοντι μὴ συγχωρεῖν. ἀλλὰ δή γ’, ὦ Σώκρατεσ, τί οἰεί ταῦτα εἶναι συνάπαντα; κνήσματά τοί ἐστι καὶ περιτμήματα τῶν λόγων, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, κατὰ βραχὺ διῃρημένα· ἀλλ’ ἐκεῖνο καὶ καλὸν καὶ πολλοῦ ἄξιον, οἱο͂́ν τ’ εἶναι εὖ καὶ καλῶσ λόγον καταστησάμενον ἐν δικαστηρίῳ ἢ ἐν βουλευτηρίῳ ἢ ἐπὶ ἄλλῃ τινὶ ἀρχῇ, πρὸσ ἣν ἂν ὁ λόγοσ ᾖ, πείσαντα οἴχεσθαι φέροντα οὐ τὰ σμικρότατα ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν ἄθλων, σωτηρίαν αὑτοῦ τε καὶ τῶν αὑτοῦ χρημάτων καὶ φίλων. τούτων οὖν χρὴ ἀντέχεσθαι, χαίρειν ἐάσαντα τὰσ σμικρολογίασ ταύτασ, ἵνα μὴ δοκῇ λίαν ἀνόητοσ εἶναι λήρουσ καὶ φλυαρίασ ὥσπερ νῦν μεταχειριζόμενοσ.

ὦ Ἱππία φίλε, σὺ μὲν μακάριοσ εἶ, ὅτι τε οἶσθα ἃ χρὴ ἐπιτηδεύειν ἄνθρωπον, καὶ ἐπιτετήδευκασ ἱκανῶσ, ὡσ φῄσ· ἐμὲ δὲ δαιμονία τισ τύχη, ὡσ ἐοίκε, κατέχει, ὅστισ πλανῶμαι μὲν καὶ ἀπορῶ ἀεί, ἐπιδεικνὺσ δὲ τὴν ἐμαυτοῦ ἀπορίαν ὑμῖν τοῖσ σοφοῖσ λόγῳ αὖ ὑπὸ ὑμῶν προπηλακίζομαι, ἐπειδὰν ἐπιδείξω.

λέγετε γάρ με, ἅπερ καὶ σὺ νῦν λέγεισ, ὡσ ἠλίθιά τε καὶ σμικρὰ καὶ οὐδενὸσ ἄξια πραγματεύομαι· ἐπειδὰν δὲ αὖ ἀναπεισθεὶσ ὑπὸ ὑμῶν λέγω ἅπερ ὑμεῖσ, ὡσ πολὺ κράτιστόν ἐστιν οἱο͂́ν τ’ εἶναι λόγον εὖ καὶ καλῶσ καταστησάμενον περαίνειν ἐν δικαστηρίῳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὑπό τε ἄλλων τινῶν τῶν ἐνθάδε καὶ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀεί με ἐλέγχοντοσ πάντα κακὰ ἀκούω. καὶ γάρ μοι τυγχάνει ἐγγύτατα γένουσ ὢν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ οἰκῶν· ἐπειδὰν οὖν εἰσέλθω οἴκαδε εἰσ ἐμαυτοῦ καί μου ἀκούσῃ ταῦτα λέγοντοσ, ἐρωτᾷ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τολμῶν περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων διαλέγεσθαι, οὕτω φανερῶσ ἐξελεγχόμενοσ περὶ τοῦ καλοῦ ὅτι οὐδ’ αὐτὸ τοῦτο ὅτι ποτέ ἐστιν οἶδα.

"καίτοι πῶσ σὺ εἴσῃ," φησίν, "ἢ λόγον ὅστισ καλῶσ κατεστήσατο ἢ μή, ἢ ἄλλην πρᾶξιν ἡντινοῦν, τὸ καλὸν ἀγνοῶν; καὶ ὁπότε οὕτω διάκεισαι, οἰεί σοι κρεῖττον εἶναι ζῆν μᾶλλον ἢ τεθνάναι;

συμβέβηκε δή μοι, ὅπερ λέγω, κακῶσ μὲν ὑπὸ ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίζεσθαι, κακῶσ δὲ ὑπ’ ἐκείνου. ἀλλὰ γὰρ ἴσωσ ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα πάντα· οὐδὲν γὰρ ἄτοπον εἰ ὠφελοίμην. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ, ὦ Ἱππία, ὠφελῆσθαι ἀπὸ τῆσ ἀμφοτέρων ὑμῶν ὁμιλίασ· τὴν γὰρ παροιμίαν ὅτι ποτὲ λέγει, τὸ "χαλεπὰ τὰ καλά," δοκῶ μοι εἰδέναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION