Lucian, Verae Historiae, book 1

(루키아노스, Verae Historiae, book 1)

Ὠσπερ τοῖσ ἀθλητικοῖσ καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοισ οὐ τῆσ εὐεξίασ μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίσ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆσ κατά καιρὸν γινομένησ ἀνέσεωσ ‐ μέροσ γοῦν τῆσ ἀσκήσεωσ τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν ‐ οὕτω δὴ καὶ τοῖσ περὶ τοὺσ λόγουσ ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸσ τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν. γένοιτο δ’ ἂν ἐμμελὴσ ἡ ἀνάπαυσισ αὐτοῖσ, εἰ τοῖσ τοιούτοισ τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντοσ ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἱο͂́ν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων αὐτοὺσ φρονήσειν ὑπολαμβάνω·

οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆσ ὑποθέσεωσ οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆσ προαιρέσεωσ ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖσ οὐδ’ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶσ τε καὶ ἐναλήθωσ ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ’ ὅτι καὶ τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτωσ ᾔνικται πρόσ τινασ τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φιλοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη συγγεγραφότων οὓσ καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆσ ἀναγνώσεωσ φανεῖσθαι ἔμελλον ^· χ· ^ Κτησίασ ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιοσ, ὃσ συνέγραψεν περὶ τῆσ Ἰνδῶν χώρασ καὶ τῶν παρ’ αὐτοῖσ ἃ μήτε αὐτὸσ εἶδεν μήτε ἄλλου ἀληθεύοντοσ ἤκουσεν.

ἔγραψε δὲ καὶ Ιἀμβοῦλοσ περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριμον μὲν ἅπασι τὸ ψεῦδοσ πλασάμενοσ, οὐκ ἀτερπῆ δὲ ὅμωσ συνθεὶσ τὴν ὑπόθεσιν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὰ αὐτὰ τούτοισ προελόμενοι συνέγραψαν ὡσ δή τινασ ἑαυτῶν πλάνασ τε καὶ ἀποδημίασ, θηρίων τε μεγέθη ἱστοροῦντεσ καὶ ἀνθρώπων ὠμότητασ καὶ βίων καινότητασ· ἀρχηγὸσ δὲ αὐτοῖσ καὶ διδάσκαλοσ τῆσ τοιαύτησ βωμολοχίασ ὁ τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύσ, τοῖσ περὶ τὸν Ἀλκίνουν διηγούμενοσ ἀνέμων τε δουλείαν καὶ μονοφθάλμουσ καὶ ὠμοφάγουσ καὶ ἀγρίουσ τινὰσ ἀνθρώπουσ, ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰσ ὑπὸ φαρμάκων τῶν ἑταίρων μεταβολάσ, οἱᾶ πολλὰ ἐκεῖνοσ πρὸσ ἰδιώτασ ἀνθρώπουσ τοὺσ Φαίακασ ἐτερατεύσατο. τούτοισ οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ ψεύσασθαι μὲν οὐ σφόδρα τοὺσ ἄνδρασ ἐμεμψάμην, ὁρῶν ἤδη σύνηθεσ ὂν τοῦτο καὶ τοῖσ φιλοσοφεῖν ὑπισχνουμένοισ·

ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύμασα, εἰ ἐνόμιζον λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντεσ. διόπερ καὶ αὐτὸσ ὑπὸ κενοδοξίασ ἀπολιπεῖν τι σπουδάσασ τοῖσ μεθ’ ἡμᾶσ, ἵνα μὴ μόνοσ ἄμοιροσ ὦ τῆσ ἐν τῷ μυθολογεῖν ἐλευθερίασ, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲσ ἱστορεῖν εἶχον ‐ οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον ‐ ἐπὶ τὸ ψεῦδοσ ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωμονέστερον κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδομαι. οὕτω δ’ ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν παρὰ τῶν ἄλλων κατηγορίαν ἐκφυγεῖν αὐτὸσ ὁμολογῶν μηδὲν ἀληθὲσ λέγειν. γράφω τοίνυν περὶ ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ’ ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλωσ ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν γενέσθαι δυναμένων. διὸ δεῖ τοὺσ ἐντυγχάνοντασ μηδαμῶσ πιστεύειν αὐτοῖσ. ὁρμηθεὶσ γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν καὶ ἀφεὶσ εἰσ τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν οὐρίῳ ἀνέμῳ τὸν πλοῦν ἐποιούμην.

αἰτία δέ μοι τῆσ ἀποδημίασ καὶ ὑπόθεσισ ἡ τῆσ διανοίασ περιεργία καὶ πραγμάτων καινῶν ἐπιθυμία καὶ τὸ βούλεσθαι μαθεῖν τί τὸ τέλοσ ἐστὶν τοῦ ὠκεανοῦ καί τίνεσ οἱ πέραν κατοικοῦντεσ ἄνθρωποι. τούτου γέ τοι ἕνεκα πάμπολλα μὲν σιτία ἐνεβαλόμην, ἱκανὸν δὲ καὶ ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ τῶν ἡλικιωτῶν προσεποιησάμην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντασ, ἔτι δὲ καὶ ὅπλων πολύ τι πλῆθοσ παρεσκευασάμην καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πείσασ παρέλαβον καὶ τὴν ναῦν ‐ ἄκατοσ δὲ ἦν ‐ ὡσ πρὸσ μέγαν καὶ βίαιον πλοῦν ἐκρατυνάμην. ἡμέραν οὖν καὶ νύκτα οὐρίῳ πλέοντεσ ἔτι τῆσ γῆσ ὑποφαινομένησ οὐ σφόδρα βιαίωσ ἀνηγόμεθα, τῆσ ἐπιούσησ δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι.

ὅ τε ἄνεμοσ ἐπεδίδου καὶ τὸ κῦμα ηὐξάνετο καὶ ζόφοσ ἐπεγίνετο καὶ οὐκέτ’ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἦν. ἐπιτρέψαντεσ οὖν τῷ πνέοντι καὶ παραδόντεσ ἑαυτοὺσ ἐχειμαζόμεθα ἡμέρασ ἐννέα καὶ ἑβδομήκοντα, τῇ ὀγδοηκοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντοσ ἡλίου καθορῶμεν οὐ πόρρω νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, οὐ τραχεῖ περιηχουμένην τῷ κύματι· καὶ γὰρ ἤδη τὸ πολὺ τῆσ ζάλησ κατεπαύετο. προσσχόντεσ οὖν καὶ ἀποβάντεσ ὡσ ἂν ἐκ μακρᾶσ ταλαιπωρίασ πολὺν μὲν χρόνον ἐπὶ γῆσ ἐκείμεθα, διαναστάντεσ δὲ ὅμωσ ἀπεκρίναμεν ἡμῶν αὐτῶν τριάκοντα μὲν φύλακασ τῆσ νεὼσ παραμένειν, εἴκοσι δὲ σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ. προελθόντεσ δὲ ὅσον σταδίουσ τρεῖσ ἀπὸ τῆσ θαλάσσησ δι’ ὕλησ ὁρῶμέν τινα στήλην χαλκοῦ πεποιημένην, Ἑλληνικοῖσ γράμμασιν καταγεγραμμένην, ἀμυδροῖσ δὲ καὶ ἐκτετριμμένοισ, λέγουσαν Ἄχρι·

ὕστερον μέντοι ἐπινοήσαντεσ τοὺσ ἄλλουσ ἰχθῦσ τοὺσ ἀπὸ τοῦ ὕδατοσ παραμιγνύντεσ ἐκεράννυμεν τὸ σφοδρὸν τῆσ οἰνοφαγίασ. τούτων Ἡρακλῆσ καὶ Διόνυσοσ ἀφίκοντο. ἦν δὲ καὶ ἴχνη δύο πλησίον ἐπὶ πέτρασ, τὸ μὲν πλεθριαῖον, τὸ δὲ ἔλαττον ‐ ἐμοὶ δοκεῖν, τὸ μὲν τοῦ Διονύσου, τὸ μικρότερον, θάτερον δὲ Ἡρακλέουσ. προσκυνήσαντεσ δ’ οὖν προῇμεν οὔπω δὲ πολὺ παρῇμεν καὶ ἐφιστάμεθα ποταμῷ οἶνον ῥέοντι ὁμοιότατον μάλιστα οἱο͂́σπερ ὁ Χῖόσ ἐστιν. ἄφθονον δὲ ἦν τὸ ῥεῦμα καὶ πολύ, ὥστε ἐνιαχοῦ καὶ ναυσίπορον εἶναι δύνασθαι. ἐπῄει οὖν ἡμῖν πολὺ μᾶλλον πιστεύειν τῷ ἐπὶ τῆσ στήλησ ἐπιγράμματι, ὁρῶσι τὰ σημεῖα τῆσ Διονύσου ἐπιδημίασ. δόξαν δέ μοι καὶ ὅθεν ἄρχεται ὁ ποταμὸσ καταμαθεῖν, ἀνῄειν παρὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ πηγὴν μὲν οὐδεμίαν εὑρ͂ον αὐτοῦ, πολλὰσ δὲ καὶ μεγάλασ ἀμπέλουσ, πλήρεισ βοτρύων, παρὰ δὲ τὴν ῥίζαν ἑκάστην ἀπέρρει σταγὼν οἴνου διαυγοῦσ, ἀφ’ ὧν ἐγίνετο ὁ ποταμόσ. ἦν δὲ καὶ ἰχθῦσ ἐν αὐτῷ πολλοὺσ ἰδεῖν, οἴνῳ μάλιστα καὶ τὴν χρόαν καὶ τὴν γεῦσιν προσεοικότασ· ἡμεῖσ γοῦν ἀγρεύσαντεσ αὐτῶν τινασ καὶ ἐμφαγόντεσ ἐμεθύσθημεν ἀμέλει καὶ ἀνατεμόντεσ αὐτοὺσ εὑρίσκομεν τρυγὸσ μεστούσ. τότε δὲ τὸν ποταμὸν διαπεράσαντεσ ᾗ διαβατὸσ ἦν, εὑρ́ομεν ἀμπέλων χρῆμα τεράστιον·

τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ὁ στέλεχοσ αὐτὸσ εὐερνὴσ καὶ παχύσ, τὸ δὲ ἄνω γυναῖκεσ ἦσαν, ὅσον ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα ἔχουσαι τέλεια ‐ τοιαύτην παρ’ ἡμῖν τὴν Δάφνην γράφουσιν ἄρτι τοῦ Ἀπόλλωνοσ καταλαμβάνοντοσ ἀποδενδρουμένην. ἀπὸ δὲ τῶν δακτύλων ἄκρων ἐξεφύοντο αὐταῖσ οἱ κλάδοι καὶ μεστοὶ ἦσαν βοτρύων. καὶ μὴν καὶ τὰσ κεφαλὰσ ἐκόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοισ καὶ βότρυσι. προσελθόντασ δὲ ἡμᾶσ ἠσπάζοντο τε καὶ ἐδεξιοῦντο, αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ’ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι. καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶσ τοῖσ στόμασιν ὁ δὲ φιληθεὶσ αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφοροσ ἦν. δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον τοῦ καρποῦ, ἀλλ’ ἤλγουν καὶ ἐβόων ἀποσπωμένου. αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡμῖν ἐπεθύμουν καὶ δύο τινὲσ τῶν ἑταίρων πλησιάσαντεσ αὐταῖσ οὐκέτι ἀπελύοντο,. ἀλλ’ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο· συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο. καὶ ἤδη αὐτοῖσ κλάδοι ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖσ ἕλιξι περιπλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν ἔμελλον. καταλιπόντεσ ‐ δὲ αὐτοὺσ ἐπὶ ναῦν ἐφεύγομεν καὶ τοῖσ ἀπολειφθεῖσιν διηγούμεθα ἐλθόντεσ τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν.

καὶ δὴ λαβόντεσ ἀμφορέασ τινὰσ καὶ ὑδρευσάμενοὶ τε ἅμα καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ οἰνισάμενοι καὶ αὐτοῦ πλησίον ἐπὶ τῆσ ᾐόνοσ αὐλισάμενοι ἑώθεν ἀνήχθημεν οὐ σφόδρα βιαίῳ πνεύματι. περὶ μεσημβρίαν δὲ οὐκέτι τῆσ νήσου φαινομένησ ἄφνω τυφὼν ἐπιγενόμενοσ καὶ περιδινήσασ τὴν ναῦν καὶ μετεωρίσασ ὅσον ἐπὶ σταδίουσ τριακοσίουσ οὐκέτι καθῆκεν εἰσ τὸ πέλαγοσ, ἀλλ’ ἄνω μετέωρον ἐξηρτημένην ἄνεμοσ ἐμπεσὼν τοῖσ ἱστίοισ ἔφερεν κολπώσασ τὴν ὀθόνην. ἑπτὰ δὲ ἡμέρασ καὶ τὰσ ἴσασ νύκτασ ἀεροδρομήσαντεσ, ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην προσενεχθέντεσ δὲ αὐτῇ καὶ ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, ἐπισκοποῦντεσ δὲ τὴν χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην.

ἡμέρασ μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν καθεωρῶμεν, νυκτὸσ δὲ ἐπιγενομένησ ἐφαίνοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζουσ, αἱ δὲ μικρότεραι, πυρὶ τὴν χροιὰν προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τισ γῆ κάτω, καὶ πόλεισ ἐν αὑτῇ καὶ ποταμοὺσ ἔχουσα καὶ πελάγη καὶ ὕλασ καὶ ὄρη. ταύτην οὖν, τὴν καθ’ ἡμᾶσ οἰκουμένην εἰκάζομεν. δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω προελθεῖν, συνελήφθημεν τοῖσ Ἱππογύποισ παρ’ αὐτοῖσ καλουμένοισ ἀπαντήσαντεσ.

οἱ δὲ Ἱππόγυποι οὗτοὶ εἰσιν ἄνδρεσ ἐπὶ γυπῶν μεγάλων ὀχούμενοι καὶ καθάπερ ἵπποισ τοῖσ ὀρνέοισ χρώμενοι· μεγάλοι γὰρ οἱ γῦπεσ καὶ ὡσ ἐπίπαν τρικέφαλοι. μάθοι δ’ ἄν τισ τὸ μέγεθοσ αὐτῶν ἐντεῦθεν· . νεὼσ γὰρ μεγάλησ φορτίδοσ ἱστοῦ ἕκαστον τῶν πτερῶν μακρότερον καὶ παχύτερον φέρουσι. τούτοισ οὖν τοῖσ Ἱππογύποισ προστέτακται περιπετομένοισ τὴν γῆν, εἴ τισ εὑρεθείη ξένοσ, ἀνάγειν ὡσ τὸν βασιλέα· καὶ δὴ καὶ ἡμᾶσ συλλαβόντεσ ἀνάγουσιν ὡσ αὐτόν. ὁ δὲ θεασάμενοσ καὶ ἀπὸ τῆσ στολῆσ εἰκάσασ, Ἕλληνεσ ἆρα, ἔφη, ὑμεῖσ, ὦ ξένοι; συμφησάντων δέ, Πῶσ οὖν ἀφίκεσθε, ἔφη, τοσοῦτον ἀέρα διελθόντεσ; καὶ ἡμεῖσ τὸ πᾶν αὐτῷ διηγούμεθα· καὶ ὃσ ἀρξάμενοσ τὸ καθ’ αὑτὸν ἡμῖν διεξῄει, ὡσ καὶ αὐτὸσ ἄνθρωποσ ὢν τοὔνομα Ἐνδυμίων ἀπὸ τῆσ ἡμετέρασ γῆσ καθεύδων ἀναρπασθείη ποτὲ καὶ ἀφικόμενοσ βασιλεύσειε τῆσ χώρασ· εἶναι δὲ τὴν γῆν ἐκείνην ἔλεγε τὴν ἡμῖν κάτω φαινομένην σελήνην. ἀλλὰ θαρρεῖν τε παρεκελεύετο καὶ μηδένα κίνδυνον ὑφορᾶσθαι· πάντα γὰρ ἡμῖν παρέσεσθαι ὧν δεόμεθα. ἢν δὲ καὶ κατορθώσω, ἔφη, τὸν πόλεμον ὃν ἐκφέρω νῦν πρὸσ τοὺσ τὸν ἥλιον κατοικοῦντασ, ἁπάντων εὐδαιμονέστατα παρ’ ἐμοὶ καταβιώσεσθε.

καὶ ἡμεῖσ ἠρόμεθα τίνεσ εἰε͂ν οἱ πολέμιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆσ διαφορᾶσ Ὁ δὲ Φαέθων, φησίν, ὁ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ κατοικούντων βασιλεύσ ‐ οἰκεῖται γὰρ δὴ κἀκεῖνοσ ὥσπερ καὶ ἡ σελήνη ‐ πολὺν ἤδη πρὸσ ἡμᾶσ πολεμεῖ χρόνον. ἤρξατο δὲ ἐξ αἰτίασ τοιαύτησ. τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῇ ποτε τοὺσ ἀπορωτάτουσ συναγαγὼν ἐβουλήθην ἀποικίαν ἐσ τὸν Εὡσφόρον στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ ὑπὸ μηδενὸσ κατοικούμενον· ὁ τοίνυν Φαέθων φθονήσασ ἐκώλυσε τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπαντήσασ ἐπὶ τῶν Ἱππομυρμήκων. τότε μὲν οὖν νικηθέντεσ ‐ οὐ γὰρ ἦμεν ἀντίπαλοι τῇ παρασκευῇ ‐ ‐ ἀνεχωρήσαμεν νῦν δὲ βούλομαι αὖθισ ἐξενεγκεῖν τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν. ἢν οὖν ἐθέλητε, κοινωνήσατέ μοι τοῦ στόλου, γῦπασ δὲ ὑμῖν ἐγὼ παρέξω τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ καὶ τὴν ἄλλην ὅπλισιν αὔριον δὲ ποιησόμεθα τὴν ἔξοδον. οὕτωσ, ἔφην ἐγώ, γιγνέσθω, ἐπειδή σοι δοκεῖ. τότε μὲν οὖν παρ’ αὐτῷ ἑστιαθέντεσ ἐμείναμεν, ἑώθεν δὲ διαναστάντεσ ἐτασσόμεθα·

καὶ γὰρ οἱ σκοποὶ ἐσήμαινον πλησίον εἶναι τοὺσ πολεμίουσ. τὸ μὲν οὖν πλῆθοσ τῆσ στρατιᾶσ δέκα μυριάδεσ ἐγένοντο ἄνευ τῶν σκευοφόρων καὶ τῶν μηχανοποιῶν καὶ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ξένων συμμάχων· τούτων δὲ ὀκτακισμύριοι μὲν ἦσαν οἱ Ἱππόγυποι, δισμύριοι δὲ οἱ ἐπὶ τῶν Λαχανοπτέρων. ὄρνεον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι μέγιστον, ἀντὶ τῶν πτερῶν λαχάνοισ πάντῃ λάσιον, τὰ δὲ ὠκύπτερα ἔχει θριδακίνησ φύλλοισ μάλιστα προσεοικότα. ἐπὶ δὲ τούτοισ οἱ Κεγχροβόλοι ἐτετάχατο καὶ οἱ Σκοροδομάχοι. ἦλθον δὲ αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆσ ἄρκτου σύμμαχοι, τρισμύριοι μὲν Ψυλλοτοξόται, πεντακισμύριοι δὲ Ἀνεμοδρόμοι τούτων δὲ οἱ μὲν Ψυλλοτοξόται ἐπὶ ψυλλῶν μεγάλων ἱππάζονται, ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἔχουσιν μέγεθοσ δὲ τῶν ψυλλῶν . ὅσον δώδεκα ἐλέφαντεσ· οἱ δὲ Ἀνεμοδρόμοι πεζοὶ μὲν εἰσιν, φέρονται δὲ ἐν τῷ ἀέρι ἄνευ πτερῶν ὁ δὲ τρόποσ τῆσ φορᾶσ τοιόσδε. χιτῶνασ ποδήρεισ ὑπεζωσμένοι κολπώσαντεσ αὐτοὺσ τῷ ἀνέμῳ καθάπερ ἱστία φέρονται ὥσπερ τὰ σκάφη. τὰ πολλὰ δ’ οἱ τοιοῦτοι ἐν ταῖσ μάχαισ πελτασταὶ εἰσιν. ἐλέγοντο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὴν Καππαδοκίαν ἀστέρων ἥξειν Στρουθοβάλανοι μὲν ἑπτακισμύριοι, Ἱππογέρανοι δὲ πεντακισχίλιοι. τούτουσ ἐγὼ οὐκ ἐθεασάμην οὐ γὰρ ἀφίκοντο. διόπερ οὐδὲ γράψαι τὰσ φύσεισ αὐτῶν ἐτόλμησα· τεράστια γὰρ καὶ ἄπιστα περὶ αὐτῶν ἐλέγετο. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἐνδυμίωνοσ δύναμισ ἦν.

σκευὴ δὲ πάντων ἡ αὐτή κράνη μὲν ἀπὸ τῶν κυάμων, μεγάλοι γὰρ παρ’ αὐτοῖσ οἱ κύαμοι καὶ καρτεροί· θώρακεσ δὲ φολιδωτοὶ πάντεσ θέρμινοι, τὰ γὰρ λέπη τῶν θέρμων συρράπτοντεσ ποιοῦνται θώρακασ, ἄρρηκτον δὲ ἐκεῖ γίνεται τοῦ θέρμου τὸ λέποσ ὥσπερ κέρασ· ἀσπίδεσ δὲ καὶ ξίφη οἱᾶ τὰ Ἑλληνικά.

ἐπειδὴ δὲ καιρὸσ ἦν, ἐτάξαντο ὧδε· τὸ μὲν δεξιὸν κέρασ εἶχον οἱ Ἱππόγυποι καὶ ὁ βασιλεὺσ τοὺσ ἀρίστουσ περὶ αὑτὸν ἔχων καὶ ἡμεῖσ ἐν τούτοισ ἦμεν τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Λαχανόπτεροι· τὸ μέσον δὲ οἱ σύμμαχοι ὡσ ἑκάστοισ ἐδόκει. τὸ δὲ πεζὸν ἦσαν μὲν ἀμφὶ τὰσ ἑξακισχιλίασ μυριάδασ, ἐτάχθησαν δὲ οὕτωσ. ἀράχναι παρ’ αὐτοῖσ πολλοὶ καὶ μεγάλοι γίνονται, πολὺ τῶν Κυκλάδων νήσων ἕκαστοσ μείζων. τούτοισ προσέταξεν διυφῆναι τὸν μεταξὺ τῆσ σελήνησ καὶ τοῦ Εὡσφόρου ἀέρα. ὡσ δὲ τάχιστα ἐξειργάσαντο καὶ πεδίον ἐποίησαν, ἐπὶ τούτου παρέταξε τὸ πεζὸν ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νυκτερίων ὁ Εὐδιάνακτοσ τρίτοσ αὐτόσ. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εἶχον οἱ Ἱππομύρμηκεσ καὶ ὁ ἐν αὐτοῖσ Φαέθων·

θηρία δέ ἐστι μέγιστα, ὑπόπτερα, τοῖσ παρ’ ἡμῖν μύρμηξι ι προσεοικότα πλὴν τοῦ μεγέθουσ· ὁ γὰρ μέγιστοσ αὐτῶν καὶ δίπλεθροσ ἦν. ἐμάχοντο δὲ οὐ μόνον οἱ ἐπ’ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μάλιστα τοῖσ κέρασιν ἐλέγοντο δὲ οὗτοι εἶναι ἀμφὶ τὰσ πέντε μυριάδασ. ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Αἐροκώνωπεσ, ὄντεσ καὶ οὗτοι ἀμφὶ τὰσ πέντε μυριάδασ, πάντεσ τοξόται κώνωψι μεγάλοισ ἐποχούμενοι· μετὰ δὲ τούτουσ οἱ Αἐροκόρδακεσ, ψιλοί τε ὄντεσ καὶ πεζοί, πλὴν μάχιμοί γε καὶ οὗτοι· πόρρωθεν γὰρ ἐσφενδόνων ῥαφανῖδασ ὑπερμεγέθεισ, καὶ ὁ βληθεὶσ οὐδ’ ἐπ’ ὀλίγον ^ ἀντέχειν ἐδύνατο, ἀπέθνῃσκε δέ, καὶ δυσωδίασ τινὸσ τῷ τραύματι ἐγγινομένησ· ἐλέγοντο δὲ χρίειν τὰ βέλη μαλάχησ ἰῷ. ἐχόμενοι δὲ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Καυλομύκητεσ, ὁπλῖται ὄντεσ καὶ ἀγχέμαχοι τὸ πλῆθοσ μύριοι· ἐκλήθησαν δὲ Καυλομύκητεσ, ὅτι ἀσπίσι μὲν μυκητίναισ ἐχρῶντο, δόρασι δὲ καυλίνοισ τοῖσ ἀπὸ τῶν ἀσπαράγων. πλησίον δὲ αὐτῶν οἱ Κυνοβάλανοι ἔστησαν, οὓσ ἔπεμψαν αὐτῷ οἱ τὸν Σείριον κατοικοῦντεσ, πεντακισχίλιοι, ἄνδρεσ ^ κυνοπρόσωποι ἐπὶ βαλάνων πτερωτῶν μαχόμενοι. ἐλέγοντο δὲ κἀκείνῳ ὑστερίζειν τῶν συμμάχων οὕσ τε ἀπὸ τοῦ Γαλαξίου μετεπέμπετο σφενδονήτασ καὶ οἱ Νεφελοκένταυροι. ἀλλ’ ἐκεῖνοι μὲν τῆσ μάχησ ἤδη κεκριμένησ ἀφίκοντο, ὡσ μήποτε ὤφελον οἱ σφενδονῆται δὲ οὐδὲ ὅλωσ παρεγένοντο, διόπερ φασὶν ὕστερον αὐτοῖσ ὀργισθέντα τὸν Φαέθοντα πυρπολῆσαι τὴν χώραν. τοιαύτῃ μὲν καὶ ὁ Φαέθων ἐπῄει παρασκευῇ.

συμμίξαντεσ δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη καὶ ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἱ ὄνοι ‐ τούτοισ γὰρ ἀντὶ σαλπιστῶν χρῶνται ‐ ἐμάχοντο. καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν Ἡλιωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν οὐδ’ εἰσ χεῖρασ δεξάμενον τοὺσ Ἱππογύπουσ, καὶ ἡμεῖσ εἱπόμεθα κτείνοντεσ· τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει τοῦ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ εὐωνύμου, καὶ ἐπεξῆλθον οἱ Αἐροκώνωπεσ διώκοντεσ ἄχρι πρὸσ τοὺσ πεζούσ. ἐνταῦθα δὲ κἀκείνων ἐπιβοηθούντων ἔφυγον ἐγκλίναντεσ, καὶ μάλιστα ἐπεὶ ᾔσθοντο τοὺσ ἐπὶ τῷ, εὐωνύμῳ σφῶν νενικημένουσ. τῆσ δὲ τροπῆσ λαμπρᾶσ γεγενημένησ πολλοί μὲν ζῶντεσ ἡλίσκοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἀνῃροῦντο, καὶ τὸ αἷμα ἔρρει πολύ μὲν ἐπὶ τῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ βάπτεσθαι καὶ ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, οἱᾶ παρ’ ἡμῖν δυομένου τοῦ ἡλίου φαίνεται, πολὺ δὲ καὶ εἰσ τὴν γῆν κατέσταζεν, ὥστε με εἰκάζειν, μὴ ἄρα τοιούτου τινὸσ καὶ πάλαι ἄνω γενομένου Ὅμηροσ ὑπέλαβεν αἵματι ὗσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ τοῦ Σαρπηδόνοσ θανάτῳ. ἀναστρέψαντεσ δὲ ἀπὸ τῆσ διώξεωσ δύο τρόπαια ἐστήσαμεν, τὸ μὲν ἐπὶ τῶν ἀραχνίων τῆσ πεζομαχίασ, τὸ δὲ τῆσ ἀερομαχίασ ἐπὶ τῶν νεφῶν.

ἄρτι δὲ τούτων γινομένων ἠγγέλλοντο ὑπὸ τῶν σκοπῶν οἱ Νεφελοκένταυροι προσελαύνοντεσ, οὓσ ἔδει πρὸ τῆσ μάχησ ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι. καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόντεσ, θέαμα παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἀνθρώπων συγκείμενοι· μέγεθοσ δέ τῶν μέν ἀνθρώπων ὅσον τοῦ Ῥοδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείασ ἐσ τὸ ἄνω, τῶν δὲ ἵππων ὅσον νεώσ μεγάλησ φορτίδοσ. τὸ μέντοι πλῆθοσ αὐτῶν οὐκ ἀνέγραψα, μή τῳ καὶ ἄπιστον δόξῃ ‐ τοσοῦτον ἦν. ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ὁ ἐκ τοῦ ζῳδιακοῦ τοξότησ. ἐπεὶ δὲ ᾔσθοντο τοὺσ φίλουσ νενικημένουσ, ἐπὶ μὲν τὸν Φαέθοντα ἔπεμπον ἀγγελίαν αὖθισ ἐπιέναι, αὐτοὶ δὲ διαταξάμενοι τεταραγμένοισ ἐπιπίπτουσι τοῖσ Σεληνίταισ, ἀτάκτωσ περὶ τὴν δίωξιν καὶ τὰ λάφυρα διεσκεδασμένοισ· καὶ πάντασ μὲν τρέπουσιν, αὐτὸν δὲ τὸν βασιλέα καταδιώκουσι πρὸσ τὴν πόλιν καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ὀρνέων αὐτοῦ κτείνουσιν ἀνέσπασαν δὲ καὶ τὰ τρόπαια καὶ κατέδραμον ἅπαν τὸ ὑπὸ· τῶν ἀραχνῶν πεδίον ὑφασμένον, ἐμὲ δὲ καὶ δύο τινὰσ τῶν ἑταίρων ἐζώγρησαν. ἤδη δὲ παρῆν καὶ ὁ Φαέθων καὶ αὖθισ ἄλλα τρόπαια ὑπ’ ἐκείνων ἵστατο. ἡμεῖσ μὲν οὖν ἀπηγόμεθα ἐσ τὸν ἥλιον αὐθημερὸν τὼ χεῖρε ὀπίσω δεθέντεσ ἀραχνίου ἀποκόμματι. οἱ δὲ πολιορκεῖν μὲν οὐκ ἔγνωσαν τὴν πόλιν, ἀναστρέψαντεσ δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ ἀέροσ ἀπετείχιζον, ὥστε μηκέτι τὰσ αὐγὰσ ἀπὸ τοῦ ἡλίου πρὸσ τὴν σελήνην διήκειν.

τὸ δὲ τεῖχοσ ἦν διπλοῦν, νεφελωτὸν ὥστε σαφὴσ ἔκλειψισ τῆσ σελήνησ ἐγεγόνει καὶ νυκτὶ διηνεκεῖ πᾶσα κατείχετο. πιεζόμενοσ δὲ τούτοισ ὁ Ἐνδυμίων πέμψασ ἱκέτευε καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα καὶ μὴ σφᾶσ περιορᾶν ἐν σκότῳ βιοτεύοντασ, ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ φόρουσ τελέσειν καὶ σύμμαχοσ ἔσεσθαι καὶ μηκέτι πολεμήσειν, καὶ ὁμήρουσ ἐπὶ τούτοισ δοῦναι ἤθελεν. οἱ δὲ περὶ τὸν Φαέθοντα γενομένησ δὶσ ἐκκλησίασ τῇ προτεραίᾳ μὲν οὐδὲν παρέλυσαν τῆσ ὀργῆσ, τῇ ὑστεραίᾳ δὲ μετέγνωσαν, καὶ ἐγένετο ἡ εἰρήνη ἐπὶ τούτοισ· ;

; κατὰ τάδε συνθήκασ ἐποιήσαντο Ἡλιῶται καὶ οἱ σύμμαχοι πρὸσ Σεληνίτασ καὶ τοὺσ συμμάχουσ, ἐπὶ τῷ καταλῦσαι μὲν τοὺσ Ἡλιώτασ τὸ διατείχισμα καὶ μηκέτι ἐσ τὴν σελήνην ἐσβάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοὺσ αἰχμαλώτουσ ῥητοῦ ἕκαστον χρήματοσ, τοὺσ δὲ Σεληνίτασ ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμουσ τούσ γε ἄλλουσ· ’· ἀστέρασ, ὅπλα δὲ μὴ ἐπιφέρειν τοῖσ Ἡλιώταισ, συμμαχεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, ἤν τισ ἐπίῃ· φόρον δὲ ὑποτελεῖν ἑκάστου ἔτουσ τὸν βασιλέα τῶν Σεληνιτῶν τῷ βασιλεῖ τῶν Ἡλιωτῶν δρόσου ἀμφορέασ μυρίουσ, καὶ ὁμήρουσ δὲ σφῶν αὐτῶν δοῦναι μυρίουσ, τὴν δὲ ἀποικίαν τὴν ἐσ τὸν Εὡσφόρον κοινῇ ποιεῖσθαι, καὶ μετέχειν τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον ἐγγράψαι δὲ τὰσ συνθήκασ στήλῃ ἠλεκτρίνῃ καὶ ἀναστῆσαι ἐν μέσῳ τῷ ἀέρι ἐπὶ τοῖσ μεθορίοισ. ὤμοσαν δὲ Ἡλιωτῶν μὲν Πυρωνίδησ καὶ Θερείτησ καὶ Φλόγιοσ, Σεληνιτῶν δὲ Νύκτωρ καὶ Μήνιοσ καὶ Πολυλάμπησ. τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο·

εὐθὺσ δὲ τὸ τεῖχοσ καθῃρεῖτο καὶ ἡμᾶσ τοὺσ αἰχμαλώτουσ ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐσ τὴν σελήνην, ὑπηντίαζον ἡμᾶσ καὶ ἠσπάζοντο μετὰ δακρύων οἵ τε ἑταῖροι καὶ ὁ Ἐνδυμίων αὐτόσ. καὶ ὁ μὲν ἠξίου με ^ μεῖναί τε παρ’ αὑτῷ καὶ κοινωνεῖν τῆσ ἀποικίασ, ὑπισχνούμενοσ δώσειν πρὸσ . γάμον τὸν ἑαυτοῦ παῖδα· γυναῖκεσ γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ’ αὐτοῖσ. ἐγὼ δὲ οὐδαμῶσ ἐπειθόμην, ἀλλ’ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι κάτω ἐσ τὴν θάλατταν. ὡσ δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὂν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶσ ἑστιάσασ ἑπτὰ ἡμέρασ. ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν, πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούσ, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ἀρρένων γάμοισ γὰρ τοῖσ ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸσ ὅλωσ ἴσασι.

μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστοσ, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτόσ· κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ’ ἐν ταῖσ γαστροκνημίαισ· ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντεσ ἐξάγουσι νεκρά, θέντεσ δ’ αὐτὰ πρὸσ τὸν ἄνεμον κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐσ τοὺσ Ἕλληνασ ἐκεῖθεν ἥκειν τῆσ γαστροκνημίασ τοὔνομα, ὅτι παρ’ ἐκείνοισ ἀντὶ γαστρὸσ κυοφορεῖ. μεῖζον δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι. γένοσ ἐστὶ παρ’ αὐτοῖσ ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ὄρχιν ἀνθρώπου τὸν δεξιὸν ἀποτεμόντεσ ἐν γῇ φυτεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον ἀναφύεται μέγιστον, σάρκινον, οἱο͂ν φαλλόσ· ἔχει . δὲ καὶ κλάδουσ καὶ φύλλα· ὁ δὲ καρπόσ ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι τὸ μέγεθοσ. ἐπειδὰν οὖν πεπανθῶσιν, τρυγήσαντεσ αὐτὰσ ἐκκολάπτουσι τοὺσ ἀνθρώπουσ. αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητεσ αὐτῶν ξύλινα, καὶ διὰ τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖσ γαμέταισ τοῖσ ἑαυτῶν. ἐπειδὰν δὲ γηράσῃ ὁ ἄνθρωποσ, οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ’ ὥσπερ καπνὸσ διαλυόμενοσ ἀὴρ γίνεται.

τροφὴ δὲ πᾶσιν ἡ αὐτή· ἐπειδὰν γὰρ πῦρ ἀνακαύσωσιν, βατράχουσ ὀπτῶσιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων πολλοὶ δὲ παρ’ αὐτοῖσ εἰσιν ἐν τῷ ἀέρι πετόμενοι· ὀπτωμένων δὲ περικαθεσθέντεσ ὥσπερ δὴ περὶ τράπεζαν κάπτουσι τὸν ἀναθυμιώμενον καπνὸν καὶ εὐωχοῦνται. σίτῳ μὲν δὴ τρέφονται τοιούτῳ· ποτὸν δὲ αὐτοῖσ ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενοσ εἰσ κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνεὶσ ὥσπερ δρόσον. οὐ μὴν ἀπουροῦσίν. γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ’ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεῖσ, οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παῖδεσ ἐν ταῖσ ἕδραισ παρέχουσιν, ἀλλ’ ἐν ταῖσ ἰγνύαισ ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν ἐκεῖ γάρ εἰσι τετρημένοι. καλὸσ δὲ νομίζεται παρ’ αὐτοῖσ ἢν πού τισ φαλακρὸσ καὶ ἄκομοσ ᾖ, τοὺσ δὲ κομήτασ καὶ μυσάττονται. ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀστέρων τοὐναντίον τοὺσ κομήτασ καλοὺσ νομίζουσιν ἐπεδήμουν γάρ τινεσ, οἳ καὶ περὶ ἐκείνων διηγοῦντο. καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. καὶ ὄνυχασ ἐν τοῖσ ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντεσ εἰσὶν μονοδάκτυλοι. ὑπὲρ δὲ τὰσ πυγὰσ ἑκάστῳ αὐτῶν κράμβη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπερ οὐρά, θάλλουσα ἐσ ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντοσ οὐ κατακλωμένη. ἀπομύττονται δὲ μέλι δριμύτατον·

κἀπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺσ ἀπ’ αὐτοῦ πήγνυσθαι, ὀλίγον τοῦ μέλιτοσ ἐπιστάξαντεσ· ἔλαιον δὲ ποιοῦνται ἀπὸ τῶν κρομμύων πάνυ λιπαρόν τε καὶ εὐῶδεσ ὥσπερ μύρον. ἀμπέλουσ δὲ πολλὰσ ἔχουσιν ὑδροφόρουσ· αἱ γὰρ ῥᾶγεσ τῶν βοτρύων εἰσὶν ὥσπερ χάλαζα, καί, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐπειδὰν ἐμπεσὼν ἄνεμοσ διασείσῃ τὰσ ἀμπέλουσ ἐκείνασ, τότε πρὸσ ἡμᾶσ καταπίπτει ἡ χάλαζα διαρραγέντων τῶν βοτρύων. τῇ μέντοι γαστρὶ ὅσα πήρᾳ χρῶνται τιθέντεσ ἐν αὐτῇ ὅσων δέονται· ἀνοικτὴ γὰρ αὐτοῖσ αὕτη καὶ πάλιν κλειστή ἐστιν ἐντέρων δὲ οὐδὲν ὑπάρχειν ^ αὐτῇ φαίνεται, ἢ τοῦτο μόνον, ὅτι δασεῖα πᾶσα ^ ἔντοσθε καὶ λάσιόσ ἐστιν, ὥστε καὶ τὰ νεογνά, ἐπειδὰν ῥῖγοσ ἐσ ταύτην ὑποδύεται. ἐσθὴσ δὲ τοῖσ μὲν πλουσίοισ ὑαλίνη μαλθακή, τοῖσ πένησι δὲ χαλκῆ ὑφαντή·

πολύχαλκα γὰρ τὰ ἐκεῖ χωρία, καὶ ἐργάζονται τὸν χαλκὸν ὕδατι ἀποβρέξαντεσ ὥσπερ τὰ ἔρια. περί μέντοι τῶν ὀφθαλμῶν, οἱούσ ἔχουσιν, ὀκνῶ μὲν εἰπεῖν, μή τίσ με νομίσῃ ψεύδεσθαι διὰ τὸ ἄπιστον τοῦ λόγου. ὅμωσ δὲ καὶ τοῦτο ἐρῶ· τοὺσ ὀφθαλμοὺσ περιαιρετοὺσ ἔχουσι, καὶ ὁ βουλόμενοσ ἐξελὼν τοὺσ αὑτοῦ φυλάττει ἔστ’ ἂν δεηθῇ ἰδεῖν οὕτω δὲ ἐνθέμενοσ ὁρᾷ· καὶ πολλοὶ τοὺσ σφετέρουσ ἀπολέσαντεσ παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. εἰσὶ δ’ οἳ καὶ πολλοὺσ ἀποθέτουσ ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. τὰ ὦτα δὲ πλατάνων φύλλα ἐστὶν αὐτοῖσ πλήν γε τοῖσ ἀπὸ τῶν βαλάνων ἐκεῖνοι γὰρ μόνοι ξύλινα ἔχουσιν. καὶ μὴν καὶ ἄλλο θαῦμα ἐν τοῖσ βασιλείοισ ἐθεασάμην κάτοπτρον μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατοσ οὐ πάνυ βαθέοσ.

ἂν μὲν οὖν εἰσ τὸ φρέαρ καταβῇ τισ, ἀκούει πάντων τῶν παρ’ ἡμῖν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰσ τὸ κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσασ μὲν πόλεισ, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ ὥσπερ ἐφεστὼσ ἑκάστοισ· τότε καὶ τοὺσ οἰκείουσ ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω τὸ ἀσφαλὲσ εἰπεῖν. ὅστισ δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτωσ ἔχειν, ἄν ποτε καὶ αὐτὸσ ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὡσ ἀληθῆ λέγω. τότε δ’ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ τοὺσ ἀμφ’ αὐτόν, ἐμβάντεσ ἀνήχθημεν ἐμοὶ δὲ καὶ δῶρα ἔδωκεν ὁ Ἐνδυμίων, δύο μὲν τῶν ὑαλίνων χιτώνων, πέντε δὲ χαλκοῦσ, καὶ πανοπλίαν θερμίνην, ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον.

συνέπεμψε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπουσ χιλίουσ παραπέμψοντασ ἄχρι σταδίων πεντακοσίων. ἐν δὲ τῷ παράπλῳ πολλὰσ μὲν καὶ ἄλλασ χώρασ παρημείψαμεν, προσέσχομεν δὲ καὶ τῷ Εὡσφόρῳ ἄρτι συνοικιζομένῳ, καὶ ἀποβάντεσ ὑδρευσάμεθα.

ἐμβάντεσ δὲ εἰσ τὸν ζῳδιακὸν ἐν ἀριστερᾷ παρῄειμεν τὸν ἥλιον, ἐν χρῷ τὴν γῆν παραπλέοντεσ· οὐ γὰρ ἀπέβημεν καίτοι πολλὰ τῶν ἑταίρων ἐπιθυμούντων, ἀλλ’ ὁ ἄνεμοσ οὐκ ἐφῆκεν. ἐθεώμεθα μέντοι τὴν χώραν εὐθαλῆ τε καὶ πίονα καὶ εὐύδρον καὶ πολλῶν ἀγαθῶν μεστήν. ἰδόντεσ δ’ ἡμᾶσ οἱ Νεφελοκένταυροι, μισθοφοροῦντεσ παρὰ τῷ Φαέθοντι, ἐπέπτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ μαθόντεσ ἐνσπόνδουσ ἀνεχώρησαν. ἤδη δὲ καὶ οἱ Ἱππόγυποι ἀπεληλύθεσαν.

πλεύσαντεσ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν, περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐσ τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντεσ. ἡ δὲ πόλισ αὕτη κεῖται μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ Υἅδων ἀέροσ, ταπεινοτέρα μέντοι πολὺ τοῦ ζῳδιακοῦ. ἀποβάντεσ δὲ ἄνθρωπον μὲν οὐδένα εὑρ́ομεν, λύχνουσ δὲ πολλοὺσ περιθέοντασ καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντασ, τοὺσ μὲν μικροὺσ καὶ ὥσπερ πένητασ, ὀλίγουσ δὲ τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺσ καὶ περιφανεῖσ. οἰκήσεισ αὐτοῖσ καὶ λυχνεῶνεσ ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ φωνὴν προϊεμένων ἠκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶσ ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν ἡμεῖσ ὅμωσ ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τισ ἡμῶν ἐτόλμησεν. ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖσ ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων αὐτῶν διὰ νυκτὸσ ὅλησ κάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον ὃσ δ’ ἂν μὴ ὑπακούσῃ, καταδικάζεται ἀποθανεῖν ὡσ λιπὼν τὴν τάξιν ὁ δὲ θάνατόσ ἐστι σβεσθῆναι. παρεστῶτεσ δὲ ἡμεῖσ ἑωρῶμεν τὰ γινόμενα καὶ ἠκούομεν ἅμα τῶν λύχνων ἀπολογουμένων καὶ τὰσ αἰτίασ λεγόντων δι’ ἃσ ἐβράδυνον. ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον λύχνον ἐγνώρισα, καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ’ οἶκον ἐπυνθανόμην ὅπωσ ἔχοιεν ὁ δέ μοι ἅπαντα ἐκεῖνα διηγήσατο. τὴν μὲν οὖν νύκτα ἐκείνην αὐτοῦ ἐμείναμεν, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἄραντεσ ἐπλέομεν ἤδη πλησίον τῶν νεφῶν ἔνθα δὴ καὶ τὴν Νεφελοκοκκυγίαν πόλιν ἰδόντεσ ἐθαυμάσαμεν, οὐ μέντοι ἐπέβημεν αὐτῆσ· οὐ γὰρ εἰά τὸ πνεῦμα. βασιλεύειν μέντοι αὐτῶν ἐλέγετο Κόρωνοσ ὁ Κοττυφίωνοσ. καὶ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἀριστοφάνουσ τοῦ ποιητοῦ, ἀνδρὸσ σοφοῦ καὶ ἀληθοῦσ καὶ μάτην ἐφ’ οἷσ ἔγραψεν ἀπιστουμένου. τρίτῃ δὲ ἀπὸ ταύτησ ἡμέρᾳ καὶ τὸν ὠκεανὸν ἤδη σαφῶσ ἑωρῶμεν, γῆν δὲ οὐδαμοῦ, πλήν γε τῶν ἐν τῷ ἀέρι· καὶ αὗται δὲ πυρώδεισ καὶ ὑπεραυγεῖσ ἐφαντάζοντο. τῇ τετάρτῃ δὲ περὶ μεσημβρίαν μαλακῶσ ἐνδιδόντοσ τοῦ πνεύματοσ καὶ συνιζάνοντοσ ἐπὶ τὴν θάλατταν καθείθημεν. ^ ὡσ δὲ τοῦ ὕδατοσ ἐψαύσαμεν, θαυμασίωσ ὑπερηδόμεθα καὶ ὑπερεχαίρομεν καὶ πᾶσαν ἐκ τῶν ’παρόντων εὐφροσύνην ἐποιούμεθα καὶ ἀποβάντεσ ἐνηχόμεθα· καὶ γὰρ ἔτυχε γαλήνη οὖσα καὶ εὐσταθοῦν τὸ πέλαγοσ.

ἐοίκε δὲ ἀρχὴ κακῶν μειζόνων γίνεσθαι πολλάκισ ἡ πρὸσ τὸ βέλτιον μεταβολή· καὶ γὰρ ἡμεῖσ δύο μόνασ ἡμέρασ ἐν εὐδίᾳ πλεύσαντεσ, τῆσ τρίτησ ὑποφαινούσησ πρὸσ ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἄφνω ὁρῶμεν θηρία καὶ κήτη πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δὲ μέγιστον ἁπάντων ὅσον σταδίων χιλίων καὶ πεντακοσίων τὸ μέγεθοσ· ἐπῄει δὲ κεχηνὸσ καὶ πρὸ πολλοῦ ταράττον τὴν θάλατταν ἀφρῷ τε περικλυζόμενον καὶ τοὺσ ὀδόντασ ἐκφαῖνον πολὺ τῶν παρ’ ἡμῖν φαλλῶν ὑψηλοτέρουσ, ὀξεῖσ δὲ πάντασ ὥσπερ σκόλοπασ καὶ λευκοὺσ ὥσπερ ἐλεφαντίνουσ. ἡμεῖσ μὲν οὖν τὸ ὕστατον ἀλλήλουσ προσειπόντεσ καὶ περιβαλόντεσ ἐμένομεν τὸ δὲ ἤδη παρῆν καὶ ἀναρροφῆσαν ἡμᾶσ αὐτῇ νηῒ κατέπιεν. οὐ μέντοι ἔφθη συναράξαι τοῖσ ὀδοῦσιν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀραιωμάτων ἡ ναῦσ ἐσ τὸ ἔσω διεξέπεσεν. ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦμεν, τὸ μὲν πρῶτον σκότοσ ἦν καὶ οὐδὲν ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ αὐτοῦ ἀναχανόντοσ εἴδομεν κύτοσ μέγα καὶ πάντῃ πλατὺ καὶ ὑψηλόν, ἱκανὸν μυριάνδρῳ πόλει ἐνοικεῖν.

ἔκειντο δὲ ἐν μέσῳ καὶ μεγάλοι καὶ μικροὶ ἰχθύεσ καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία συγκεκομμένα, καὶ πλοίων ἱστία καὶ ἄγκυραι, καὶ ἀνθρώπων ὀστέα καὶ φορτία, κατὰ μέσον δὲ καὶ γῆ καὶ λόφοι ἦσαν, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐκ τῆσ ἰλύοσ ἣν κατέπινε συνιζάνουσα. ὕλη γοῦν ἐπ’ αὐτῆσ καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύκει καὶ λάχανα ἐβεβλαστήκει, καὶ ἐῴκει πάντα ἐξειργασμένοισ· περίμετρον δὲ τῆσ γῆσ στάδιοι διακόσιοι καὶ τεσσαράκοντα. ἦν δὲ ἰδεῖν καὶ ὄρνεα θαλάττια, λάρουσ καὶ ἀλκυόνασ, ἐπὶ τῶν δένδρων νεοττεύοντα. τότε μὲν οὖν ἐπὶ πολὺ ἐδακρύομεν, ὕστερον δὲ ἀναστήσαντεσ τοὺσ ἑταίρουσ τὴν μὲν ναῦν ὑπεστηρίξαμεν, αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντεσ καὶ ἀνακαύσαντεσ δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα.

παρέκειτο δὲ ἄφθονα καὶ παντοδαπὰ κρέα τῶν ἰχθύων, καὶ ὕδωρ ἔτι τὸ ἐκ τοῦ Εὡσφόρου εἴχομεν. τῇ ἐπιούσῃ δὲ διαναστάντεσ, εἴ ποτε ἀναχάνοι τὸ κῆτοσ, ἑωρῶμεν ἄλλοτε μὲν ὄρη, ἄλλοτε δὲ μόνον τὸν οὐρανόν, πολλάκισ δὲ καὶ νήσουσ· καὶ γὰρ ᾐσθανόμεθα φερομένου αὐτοῦ ὀξέωσ πρὸσ πᾶν μέροσ τῆσ θαλάττησ. ’ ἐπεὶ δὲ ἤδη ἐθάδεσ τῇ διατριβῇ ἐγενόμεθα, λαβὼν ἑπτὰ τῶν ἑταίρων ἐβάδιζον ἐσ τὴν ὕλην περισκοπήσασθαι τὰ πάντα βουλόμενοσ. οὔπω δὲ πέντε ὅλουσ διελθὼν σταδίουσ εὑρ͂ον ἱερὸν Ποσειδῶνοσ, ὡσ ἐδήλου ἡ ἐπιγραφή, καὶ μετ’ οὐ πολὺ καὶ τάφουσ πολλοὺσ καὶ στήλασ ἐπ’ αὐτῶν πλησίον τε πηγὴν ὕδατοσ διαυγοῦσ, ἔτι δὲ καὶ κυνὸσ ὑλακὴν ἠκούομεν καὶ καπνὸσ ἐφαίνετο πόρρωθεν καί τινα καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν. σπουδῇ οὖν βαδίζοντεσ ἐφιστάμεθα πρεσβύτῃ καὶ νεανίσκῳ μάλα προθύμωσ πρασιάν τινα ἐργαζομένοισ καὶ, ὕδωρ ἀπὸ τῆσ πηγῆσ ἐπ’ αὐτὴν διοχετεύουσιν·

ἡσθέντεσ οὖν ἅμα καὶ φοβηθέντεσ ἔστημεν κἀκεῖνοι δὲ ταὐτὸ ἡμῖν ὡσ τὸ εἰκὸσ παθόντεσ ἄναυδοι παρειστήκεσαν· ’χρόνῳ δὲ ὁ πρεσβύτησ ἔφη, Τίνεσ ὑμεῖσ ἄρα ἐστέ, ὦ ξένοι; πότερον τῶν ἐναλίων δαιμόνων ἢ ἄνθρωποι δυστυχεῖσ ἡμῖν παραπλήσιοι; καὶ γὰρ ἡμεῖσ ἄνθρωποι ὄντεσ καὶ ἐν γῇ τραφέντεσ νῦν θαλάττιοι γεγόναμεν καὶ συννηχόμεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ θηρίῳ, οὐδ’ ὃ πάσχομεν ἀκριβῶσ εἰδότεσ· τεθνάναι μὲν γὰρ εἰκάζομεν, ζῆν δὲ πιστεύομεν. πρὸσ ταῦτα ἐγὼ εἶπον Καὶ ἡμεῖσ τοι ἄνθρωποι, νεήλυδέσ μέν, ὦ πάτερ, αὐτῷ σκάφει πρῴην καταποθέντεσ, προήλθομεν δὲ νῦν βουλόμενοι μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ὕλῃ ὡσ ἔχει· πολλὴ γάρ τισ καὶ λάσιοσ ἐφαίνετο. δαίμων δέ τισ, ὡσ ἐοίκεν, ἡμᾶσ ἤγαγεν σέ τε ὀψομένουσ καὶ εἰσομένουσ ὅτι μὴ μόνοι ἐν τῷδε καθείργμεθα τῷ θηρίῳ· ἀλλὰ φράσον γε ἡμῖν τὴν σαυτοῦ τύχην, ὅστισ τε ὢν καὶ ὅπωσ δεῦρο εἰσῆλθεσ. ὁ δὲ οὐ πρότερον ἔφη ἐρεῖν οὐδὲ πεύσεσθαι παρ’ ἡμῶν, πρὶν ξενίων τῶν παρόντων μεταδοῦναι, καὶ λαβὼν ἡμᾶσ ἦγεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ‐ ἐπεποίητο δὲ αὐτάρκη καὶ στιβάδασ ἐνῳκοδόμητο καὶ τὰ ἄλλα ἐξήρτιστο ‐ παραθεὶσ δὲ ἡμῖν λάχανά τε καὶ ἀκρόδρυα καὶ ἰχθῦσ, ἔτι δὲ καὶ οἶνον ἐγχέασ, ἐπειδὴ ἱκανῶσ ἐκορέσθημεν, ἐπυνθάνετο ἃ πεπόνθοιμεν· κἀγὼ πάντα ἑξῆσ διηγησάμην, τόν τε χειμῶνα καὶ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ τὸν ἐν τῷ ἀέρι πλοῦν, καὶ τὸν πόλεμον, καὶ τὰ ἄλλα μέχρι τῆσ εἰσ τὸ κῆτοσ καταδύσεωσ. ὁ δὲ ὑπερθαυμάσασ καὶ αὐτὸσ ἐν μέρει τὰ καθ’ αὑτὸν διεξῄει λέγων, Τὸ μὲν γένοσ εἰμί, ὦ ξένοι, Κύπριοσ, ὁρμηθεὶσ δὲ κατ’ ἐμπορίαν ἀπὸ τῆσ πατρίδοσ μετὰ παιδόσ, ὃν ὁρᾶτε, καὶ ἄλλων πολλῶν οἰκετῶν ἔπλεον εἰσ Ἰταλίαν ποικίλον φόρτον κομίζων ἐπὶ νεὼσ μεγάλησ, ἣν ἐπὶ στόματι τοῦ κήτουσ διαλελυμένην ἴσωσ ἑωράκατε.

μέχρι μὲν οὖν Σικελίασ εὐτυχῶσ διεπλεύσαμεν ἐκεῖθεν δὲ ἁρπασθέντεσ ἀνέμῳ σφοδρῷ τριταῖοι ἐσ τὸν ὠκεανὸν ἀπηνέχθημεν, ἔνθα τῷ κήτει περιτυχόντεσ καὶ αὔτανδροι καταποθέντεσ δύο ἡμεῖσ μόνοι, τῶν ἄλλων ἀποθανόντων, ἐσώθημεν. θάψαντεσ δὲ τοὺσ ἑταίρουσ καὶ ναὸν τῷ Ποσειδῶνι δειμάμενοι τουτονὶ τὸν βίον ζῶμεν, λάχανα μὲν κηπεύοντεσ, ἰχθῦσ δὲ σιτούμενοι καὶ ἀκρόδρυα. πολλὴ δέ, ὡσ ὁρᾶτε, ἡ ὕλη, καὶ μὴν καὶ ἀμπέλουσ ἔχει πολλάσ, ἀφ’ ὧν ἡδύτατοσ οἶνοσ γεννᾶται· καὶ τὴν πηγὴν δὲ ἴσωσ εἴδετε καλλίστου καὶ ψυχροτάτου ὕδατοσ. εὐνὴν δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων ποιούμεθα, καὶ πῦρ ἄφθονον καίομεν, καὶ ὄρνεα δὲ θηρεύομεν τὰ εἰσπετόμενα, καὶ ζῶντασ ἰχθῦσ ἀγρεύομεν ἐξιόντεσ ἐπὶ τὰ βραγχία τοῦ θηρίου, ἔνθα καὶ λουόμεθα, ὁπόταν ἐπιθυμήσωμεν. καὶ μὴν καὶ λίμνη οὐ πόρρω ἐστὶν σταδίων εἴκοσι τὴν περίμετρον, ἰχθῦσ ἔχουσα παντοδαπούσ, ἐν ^ καὶ νηχόμεθα καὶ πλέομεν ἐπὶ σκάφουσ μικροῦ, ὃ ἐγὼ ναυπηγησάμην. ἔτη δέ ἐστιν ἡμῖν τῆσ καταπόσεωσ ταῦτα ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσωσ φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονεσ ἡμῶν καὶ πάροικον σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖσ εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντεσ καὶ ἄγριοι.

ἦ γάρ, ἔφην ἐγώ, καὶ ἄλλοι τινὲσ εἰσιν ἐν τῷ κήτει; πολλοὶ μὲν οὖν, ἔφη, καὶ ἄξενοι καὶ τὰσ μορφὰσ ἀλλόκοτοι· τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια τῆσ ὕλησ καὶ οὐραῖα Ταριχᾶνεσ οἰκοῦσιν, ἔθνοσ ἐγχελυωπὸν καὶ καραβοπρόσωπον, μάχιμον καὶ θρασὺ καὶ ὠμοφάγον τὰ δὲ τῆσ ἑτέρασ πλευρᾶσ κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητεσ, τὰ μὲν ἄνω ἀνθρώποισ ἐοικότεσ, τὰ δὲ κάτω τοῖσ γαλεώταισ, ἧττον μέντοι ἄδικοὶ εἰσιν τῶν ἄλλων τὰ λαιὰ δὲ Καρκινόχειρεσ καὶ Θυννοκέφαλοι συμμαχίαν τε καὶ φιλίαν πρὸσ ἑαυτοὺσ πεποιημένοι· τὴν δὲ μεσόγαιαν νέμονται Παγουρίδαι καὶ Ψηττόποδεσ, γένοσ μάχιμον καὶ δρομικώτατον· τὰ ἑῷα δέ, τὰ πρὸσ αὐτῷ τῷ στόματι, τὰ πολλὰ μὲν ἔρημά ἐστι, προσκλυζόμενα τῇ θαλάττῃ· ὅμωσ δὲ ἐγὼ ταῦτα ἔχω φόρον τοῖσ Ψηττόποσιν ὑποτελῶν ἑκάστου ἔτουσ ὄστρεια πεντακόσια. τοιαύτη μὲν ἡ χώρα ἐστὶν ὑμᾶσ δὲ χρὴ ὁρᾶν ὅπωσ δυνησόμεθα τοσούτοισ ἔθνεσι μάχεσθαι καὶ ὅπωσ βιοτεύσομεν.

πόσοι δέ, ἔφην ἐγώ, πάντεσ οὗτοὶ εἰσιν; πλείουσ, ἔφη, τῶν χιλίων. ὅπλα δὲ τίνα ἐστὶν αὐτοῖσ; οὐδέν, ἔφη, πλὴν τὰ ὀστᾶ τῶν ἰχθύων. οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἄριστα ἂν ἔχοι διὰ μάχησ ἐλθεῖν αὐτοῖσ, ἅτε οὖσιν ἀνόπλοισ αὐτούσ ὡπλισμένουσ· εἰ γὰρ κρατήσομεν αὐτῶν, ἀδεῶσ τὸν λοιπὸν βίον οἰκήσομεν. ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἀπελθόντεσ ἐπὶ ναῦν παρεσκευαζόμεθα. αἰτία δὲ τοῦ πολέμου ἔμελλεν ἔσεσθαι τοῦ φόρου ἡ. οὐκ ἀπόδοσισ, ἤδη τῆσ προθεσμίασ ἐνεστώσησ. καὶ δὴ οἱ μὲν ἔπεμπον ἀπαιτοῦντεσ τὸν δασμὸν ὁ δὲ ὑπεροπτικῶσ ἀποκρινάμενοσ ἀπεδίωξε τοὺσ ἀγγέλουσ. πρῶτοι οὖν οἱ Ψηττόποδεσ καὶ οἱ Παγουρίδαι χαλεπαίνοντεσ τῷ Σκινθάρῳ ‐ τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο ‐ μετὰ πολλοῦ θορύβου ἐπῄεσαν. ἡμεῖσ δὲ τὴν ἔφοδον ὑποπτεύοντεσ ἐξοπλισάμενοι ἀνεμένομεν, λόχον τινὰ προτάξαντεσ ἀνδρῶν πέντε καὶ εἴκοσι.

προείρητο δὲ τοῖσ ἐν τῇ ἐνέδρᾳ, ἐπειδὰν ἴδωσι^ παρεληλυθότασ τοὺσ πολεμίουσ, ἐπανίστασθαι· καὶ οὕτωσ ἐποίησαν. ἐπαναστάντεσ γὰρ κατόπιν ἔκοπτον αὐτούσ, καὶ ἡμεῖσ δὲ αὐτοὶ πέντε καὶ εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ ‐ ‐ καὶ γὰρ ὁ Σκίνθαροσ καὶ ὁ παῖσ αὐτοῦ συνεστρατεύοντο ‐ ὑπηντιάζομεν, καὶ συμμίξαντεσ θυμῷ καὶ ῥώμῃ διεκινδυνεύομεν. τέλοσ δὲ τροπὴν αὐτῶν ποιησάμενοι κατεδιώξαμεν ἄχρι πρὸσ τοὺσ φωλεούσ. ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν πολεμίων ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν, ἡμῶν δὲ εἷσ, ὁ κυβερνήτησ, τρίγλησ πλευρᾷ διαπαρεὶσ τὸ μετάφρενον. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχῃ καὶ τρόπαιον ἐστήσαμεν ῥάχιν ξηρὰν δελφῖνοσ ἀναπήξαντεσ.

τῇ ὑστεραίᾳ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι αἰσθόμενοι παρῆσαν, τὸ μὲν δεξιὸν κέρασ ἔχοντεσ οἱ Ταριχᾶνεσ ‐ ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Πήλαμοσ ‐ τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Θυννοκέφαλοι, τὸ μέσον δὲ οἱ Καρκινόχειρεσ· οἱ γὰρ Τριτωνομένδητεσ τὴν ἡσυχίαν ἦγον οὐδετέροισ συμμαχεῖν προαιρούμενοι. ἡμεῖσ δὲ προαπαντήσαντεσ αὐτοῖσ παρὰ τὸ Ποσειδώνιον συνεμίξαμεν πολλῇ βοῇ χρώμενοι, ἀντήχει δὲ τὸ κύτοσ ὥσπερ τὰ σπήλαια. τρεψάμενοι δὲ αὐτούσ, ἅτε γυμνῆτασ ὄντασ, καὶ καταδιώξαντεσ ἐσ τὴν ὕλην τὸ λοιπὸν ἐπεκρατοῦμεν τῆσ γῆσ. καὶ μετ’ οὐ πολὺ κήρυκασ ἀποστείλαντεσ νεκρούσ τε ἀνῃροῦντο καὶ περὶ φιλίασ διελέγοντο·

ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ χωρήσαντεσ ἐπ’ αὐτοὺσ πάντασ ἄρδην ἐξεκόψαμεν πλὴν τῶν Τριτωνομενδήτων. οὗτοι δὲ ὡσ εἶδον τὰ γινόμενα, διαδράντεσ ἐκ τῶν βραγχίων ἀφῆκαν αὑτοὺσ εἰσ τὴν θάλατταν. ἡμεῖσ δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντεσ ἔρημον ἤδη οὖσαν τῶν πολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶσ κατῳκοῦμεν, τὰ πολλὰ γυμνασίοισ τε καὶ κυνηγεσίοισ χρώμενοι καὶ ἀμπελουργοῦντεσ καὶ τὸν καρπὸν συγκομιζόμενοι τὸν ἐκ τῶν δένδρων, καὶ ὅλωσ ἐῴκειμεν τοῖσ ἐν δεσμωτηρίῳ μεγάλῳ καὶ ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοισ. ἐνιαυτὸν μὲν οὖν καὶ μῆνασ ὀκτὼ τοῦτον διήγομεν τὸν τρόπον. τῷ δ’ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ ἱσταμένου, περὶ τὴν δευτέραν τοῦ στόματοσ ἄνοιξιν ‐ ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὡρ́αν ἑκάστην ἐποίει τὸ κῆτοσ, ὥστε ἡμᾶσ πρὸσ τὰσ ἀνοίξεισ τεκμαίρεσθαι τὰσ ὡρ́ασ ‐ περὶ οὖν τὴν δευτέραν, ὥσπερ ἔφην, ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ θόρυβοσ ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ εἰρεσίαι·

ταραχθέντεσ οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ’ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ θηρίου καὶ στάντεσ ἐνδοτέρω τῶν ὀδόντων καθεωρῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον θεαμάτων παραδοξότατον, ἄνδρασ μεγάλουσ, ὅσον ἡμισταδιαίουσ τὰσ ἡλικίασ, ἐπὶ νήσων μεγάλων προσπλέοντασ ὥσπερ ἐπὶ τριήρων. οἶδα μὲν οὖν ἀπίστοισ ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ ὅμωσ. νῆσοι ἦσαν ἐπιμήκεισ μέν, οὐ πάνυ δὲ ὑψηλαί, ὅσον ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον ἐπὶ δὲ αὐτῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺσ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τούτων δὲ οἱ μὲν παρ’ ἑκάτερα τῆσ νήσου καθήμενοι ἐφεξῆσ ἐκωπηλάτουν κυπαρίττοισ μεγάλαισ αὐτοκλάδοισ καὶ αὐτοκόμοισ ὥσπερ ἐρετμοῖσ, κατόπιν δὲ ἐπὶ τῆσ πρύμνησ, ὡσ ἐδόκει, κυβερνήτησ ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἱστήκει χάλκεον ἔχων πηδάλιον πεντασταδιαῖον τὸ μῆκοσ· ἐπὶ δὲ τῆσ πρῴρασ ὅσον τετταράκοντα ὡπλισμένοι αὐτῶν ἐμάχοντο, πάντα ἐοικότεσ ἀνθρώποισ πλὴν τῆσ κόμησ· αὕτη δὲ πῦρ ἦν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ κορύθων ἐδέοντο. ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμοσ ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὁ κυβερνήτησ· κελευστὴσ δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖσ, καὶ πρὸσ τὴν εἰρεσίαν ὀξέωσ ἐκινοῦντο ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν πλοίων. τὸ μὲν οὖν πρῶτον δύο ἢ τρεῖσ ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ ἐφάνησαν ὅσον ἑξακόσιοι, καὶ διαστάντεσ ἐπολέμουν καὶ ἐναυμάχουν.

πολλαὶ μὲν οὖν ἀντίπρῳροι συνηράσσοντο ἀλλήλαισ, πολλαὶ δὲ καὶ ἐμβληθεῖσαι κατεδύοντο, αἱ δὲ συμπλεκόμεναι καρτερῶσ διηγωνίζοντο καὶ οὐ ῥᾳδίωσ ἀπελύοντο· οἱ γὰρ ἐπὶ τῆσ πρῴρασ τεταγμένοι πᾶσαν ἐπεδείκνυντο προθυμίαν ἐπιβαίνοντεσ καὶ ἀναιροῦντεσ· ἐζώγρει δὲ οὐδείσ. ἀντὶ δὲ χειρῶν σιδηρῶν πολύποδασ μεγάλουσ ἐκδεδεμένουσ ἀλλήλοισ ἐπερρίπτουν, οἱ δὲ περιπλεκόμενοι τῇ ὕλῃ κατεῖχον τὴν νῆσον. ἔβαλλον μέντοι καὶ ἐτίτρωσκον ὀστρέοισ τε ἁμαξοπληθέσι καὶ σπόγγοισ πλεθριαίοισ. ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αἰολοκένταυροσ, τῶν δὲ Θαλασσοπότησ·

^ καὶ μάχη αὐτοῖσ ἐγεγένητο, ὡσ ἐδόκει, λείασ ἕνεκα· ἐλέγετο γὰρ ὁ Θαλασσοπότησ πολλὰσ ἀγέλασ δελφίνων τοῦ Αἰολοκενταύρου ἐληλακέναι, ὡσ ἦν ἀκούειν ἐπικαλούντων ἀλλήλοισ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων ἐπιβοωμένων. τέλοσ δὲ νικῶσιν οἱ τοῦ Αἰολοκενταύρου καὶ νήσουσ τῶν πολεμίων καταδύουσιν ἀμφὶ τὰσ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ ἄλλασ τρεῖσ λαμβάνουσιν αὐτοῖσ ἀνδράσιν αἱ δὲ λοιπαὶ πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον. οἱ δὲ μέχρι τινὸσ διώξαντεσ, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, τραπόμενοι πρὸσ τὰ ναυάγια τῶν πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀνείλοντο· καὶ γὰρ ἐκείνων κατέδυσαν νῆσοι οὐκ ἐλάττουσ τῶν ὀγδοήκοντα. ἔστησαν δὲ καὶ τρόπαιον τῆσ νησομαχίασ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κήτουσ μίαν τῶν πολεμίων νήσων ἀνασταυρώσαντεσ. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα περὶ τὸ θηρίον ηὐλίσαντο ἐξάψαντεσ αὐτοῦ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπ’ ἀγκυρῶν πλησίον ὁρμισάμενοι· καὶ γὰρ ἀγκύραισ ἐχρῶντο μεγάλαισ ὑαλίναισ καρτεραῖσ. τῇ ὑστεραίᾳ δὲ θύσαντεσ ἐπὶ τοῦ κήτουσ καὶ τοὺσ οἰκείουσ θάψαντεσ ἐπ’ αὐτοῦ ἀπέπλεον ἡδόμενοι καὶ ὥσπερ παιᾶνασ ᾄδοντεσ. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νησομαχίαν γενόμενα.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION