Lucian, De mercede, (no name)

(루키아노스, De mercede, (no name))

καὶ τί σοι πρώτον, ὠ φιλότησ, ἢ τί ὕστατον, φασί, . καταλέξω τούτων ἃ πάσχειν ἢ ποιεῖν ἀνάγκη τοὺσ ἐπὶ μισθῷ συνόντασ κἀν ταῖσ τῶν εὐδαιμόνων τούτων φιλίαισ ἐξεταζομένουσ ‐ εἰ χρὴ φιλίαν τὴν τοιαύτην αὐτῶν δουλείαν ἐπονομάζειν; οἶδα γὰρ πολλὰ καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα τῶν συμβαινόντων αὐτοῖσ, οὐκ αὐτὸσ μὰ Δία τοῦ τοιούτου πειραθείσ, οὐ γὰρ ἐν ἀνάγκῃ; μοι ἡ πεῖρα ἐγεγένητο, μηδέ, ὦ θεοί, γένοιτο· ἀλλὰ πολλοὶ τῶν εἰσ τὸν βίον τοῦτον ἐμπεπτωκότων ἐξηγόρευον πρόσ με, οἱ μὲν ἔτι ἐν τῷ κακῷ ὄντεσ, ἀποδυρόμενοι ὁπόσα καὶ ὁποῖα ἔπασχον, οἱ δὲ ὥσπερ ἐκ δεσμωτηρίου τινὸσ ἀποδράντεσ οὐκ ἀηδῶσ μνημονεύοντεσ ὧν ἐπεπόνθεσαν ἀλλὰ γὰρ εὐφραίνοντο ἀναλογιζόμενοι οἱών ἀπηλλάγησαν. ἀξιοπιστότεροι δὲ ἦσαν οὗτοι διὰ πάσησ, ὡσ εἰπεῖν, τῆσ τελετῆσ διεξεληλυθότεσ καὶ πάντα ἐξ ἀρχῆσ εἰσ τέλοσ ἐποπτεύσαντεσ. οὐ παρέργωσ οὖν οὐδὲ ἀμελῶσ ἐπήκουον αὐτῶν καθάπερ ναυαγίαν τινὰ καὶ σωτηρίαν αὐτῶν παράλογον διηγουμένων, οἱοῖ̀ εἰσιν οἱ πρὸσ τοῖσ ἱεροῖσ ἐξυρημένοι τὰσ κεφαλὰσ συνάμα πολλοὶ τὰσ τρικυμίασ καὶ ζάλασ καὶ ἀκρωτήρια καὶ ἐκβολὰσ καὶ ἱστοῦ κλάσεισ καὶ πηδαλίων ἀποκαυλίσεισ διεξιόντεσ, ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺσ Διοσκούρουσ ἐπιφαινομένουσ, ‐ οἰκεῖοι γὰρ τῆσ τοιαύτησ τραγῳδίασ οὗτοί γε ‐ ἢ τιν’ ἄλλον ἐκ μηχανῆσ θεὸν ἐπὶ τῷ καρχησίῳ καθεζόμενον ἢ πρὸσ τοῖσ πηδαλίοισ ἑστῶτα καὶ πρόσ τινα ᾐόνα μαλακὴν ἀπευθύνοντα τὴν ναῦν, οἷ προσενεχθεῖσα ἔμελλεν αὐτὴ μὲν ἠρέμα καὶ κατὰ σχολὴν διαλυθήσεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσφαλῶσ ἀποβήσεσθαι χάριτι καὶ εὐμενείᾳ τοῦ θεοῦ. ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα πρὸσ τὴν χρείαν τὴν παραυτίκα ἐπιτραγῳδοῦσιν ὡσ παρὰ πλειόνων λαμβάνοιεν, οὐ δυστυχεῖσ μόνον ἀλλὰ καὶ θεοφιλεῖσ τινεσ εἶναι δοκοῦντεσ· οἱ δὲ τοὺσ ἐν ταῖσ οἰκίαισ χειμῶνασ καὶ τὰσ τρικυμίασ καὶ νὴ Δία πεντακυμίασ τε καὶ δεκακυμίασ, εἰ οἱο͂́ν τε εἰπεῖν, διηγούμενοι, καὶ ὡσ τὸ πρῶτον εἰσέπλευσαν, γαληνοῦ ὑποφαινομένου τοῦ πελάγουσ, καὶ ὅσα πράγματα παρὰ τὸν πλοῦν ὅλον ὑπέμειναν ἢ διψῶντεσ ἢ ναυτιῶντεσ ἢ ὑπεραντλούμενοι τῇ ἅλμῃ, καὶ τέλοσ ὡσ πρὸσ πέτραν τινὰ ὕφαλον ἢ σκόπελον ἀπόκρημνον περιρρήξαντεσ τὸ δύστηνον σκαφίδιον ἄθλιοι κακῶσ ἐξενήξαντο γυμνοὶ καὶ πάντων ἐνδεεῖσ τῶν ἀναγκαίων ‐ ἐν δὴ τούτοισ καὶ τῇ τούτων διηγήσει ἐδόκουν μοι τὰ πολλὰ οὗτοι ὑπ’ αἰσχύνησ ἐπικρύπτεσθαι, καὶ ἑκόντεσ εἶναι ἐπιλανθάνεσθαι αὐτῶν.

ἀλλ’ ἔγωγε κἀκεῖνα καὶ εἲ τιν’ ^ ἄλλα ἐκ τοῦ λόγου συντιθεὶσ εὑρίσκω προσόντα ταῖσ τοιαύταισ συνουσίαισ, οὐκ ὀκνήσω σοι πάντα, ὦ καλὲ Τιμόκλεισ, διεξελθεῖν· δοκῶ γάρ μοι ἐκ πολλοῦ ἤδη κατανενοηκέναι σε τούτῳ τῷ βίῳ ἐπιβουλεύοντα, καὶ πρῶτόν γε ὁπηνίκα περὶ τῶν τοιούτων ὁ λόγοσ ἐνέπεσεν, εἶτα ἐπῄνεσέ τισ τῶν παρόντων τὴν τοιαύτην μισθοφοράν, τρισευδαίμονασ εἶναι λέγων οἷσ μετὰ τοῦ φίλουσ ἔχειν τοὺσ ἀρίστουσ Ῥωμαίων καὶ δειπνεῖν δεῖπνα πολυτελῆ καὶ ἀσύμβολα καὶ οἰκεῖν ἐν καλῷ καὶ ἀποδημεῖν μετὰ πάσησ ῥᾳστώνησ καὶ ἡδονῆσ ἐπὶ λευκοῦ ζεύγουσ, εἰ τύχοι, ἐξυπτιάζοντασ, προσέτι καὶ μισθὸν τῆσ φιλίασ καὶ ὧν εὖ πάσχουσιν τούτων λαμβάνειν οὐκ ὀλίγον ἐστίν· ἀτεχνῶσ γὰρ ἄσπορα καὶ ἀνήροτα τοῖσ τοιούτοισ τὰ πάντα φύεσθαι.

ὁπότε οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἤκουεσ, ἑώρων ὅπωσ ἐκεχήνεισ πρὸσ αὐτὰ καὶ πάνυ σφόδρα πρὸσ τὸ δέλεαρ ἀναπεπταμένον παρεῖχεσ τὸ στόμα. ὡσ οὖν τό γε ἡμέτερον εἰσαῦθίσ ποτε ἀναίτιον ᾖ μηδὲ ἔχῃσ λέγειν ὡσ ὁρῶντέσ σε τηλικοῦτο μετὰ τῆσ καρίδοσ ἄγκιστρον καταπίνοντα οὐκ ἐπελαβόμεθα οὐδὲ πρὶν ἐμπεσεῖν τῷ λαιμῷ περιεσπάσαμεν οὐδὲ προεδηλώσαμεν, ἀλλὰ περιμείναντεσ ἐξ ἑλκομένου ^ καὶ ἐμπεπηγότοσ ἤδη συρόμενον καὶ πρὸσ ἀνάγκην ἀγόμενον ὁρᾶν ὅτ’ οὐδὲν ὄφελοσ ἑστῶτεσ ἐπεδακρύομεν· ὅπωσ μὴ ταῦτα λέγῃσ ποτέ, πάνυ εὔλογα, ἢν λέγηται, καὶ ἄφυκτα ἡμῖν, ὡσ οὐκ ἀδικοῦμεν μὴ προμηνύσαντεσ, ἄκουσον ἐξ ἀρχῆσ ἁπάντων, καὶ τὸ δίκτυόν τε αὐτὸ καὶ τῶν κύρτων τὸ ἀδιέξοδον ἔκτοσθεν ἐπὶ σχολῆσ, ἀλλὰ μὴ ἔνδοθεν ἐκ τοῦ μυχοῦ προεπισκόπησον, καὶ τοῦ ἀγκίστρου δὲ τὸ ἀγκύλον καὶ τὴν εἰσ τὸ ἔμπαλιν τοῦ σκόλοποσ ἀναστροφὴν καὶ τῆσ τριαίνησ τὰσ ἀκμὰσ εἰσ τὰσ χεῖρασ λαβὼν καὶ πρὸσ τὴν γνάθον πεφυσημένην ἀποπειρώμενοσ, ἢν μὴ πάνυ ὀξέα μηδὲ ἄφυκτα μηδὲ ἀνιαρὰ ἐν τοῖσ τραύμασι φαίνηται βιαίωσ σπῶντα καὶ ἀμάχωσ ἀντιλαμβανόμενα, ἡμᾶσ μὲν ἐν τοῖσ δειλοῖσ καὶ διὰ τοῦτο πεινῶσιν ἀνάγραφε, σεαυτὸν δὲ παρακαλέσασ θαρρεῖν ἐπιχείρει τῇ ἄγρᾳ, εἰ θέλεισ, καθάπερ ὁ λάροσ ὅλον περιχανὼν τὸ δέλεαρ. ῥηθήσεται δὲ ὁ πᾶσ λόγοσ τὸ μὲν ὅλον ἴσωσ διὰ σέ, πλὴν ἀλλ’ οὔ γε περὶ τῶν φιλοσοφούντων ὑμῶν μόνον, οὐδὲ ὁπόσοι ’ σπουδαιοτέραν τὴν προαίρεσιν προείλοντο ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ καὶ περὶ γραμματιστῶν καὶ ῥητόρων καὶ μουσικῶν καὶ ὅλωσ τῶν ἐπὶ παιδείαισ συνεῖναι καὶ μισθοφορεῖν ἀξιουμένων.

κοινῶν δὲ ὡσ ἐπίπαν ὄντων καὶ ὁμοίων τῶν συμβαινόντων ἅπασι, δῆλον ὡσ οὐκ ἐξαίρετα μέν, αἰσχίω δὲ τὰ αὐτὰ ὄντα γίγνεται τοῖσ φιλοσοφοῦσιν, εἰ τῶν ὁμοίων τοῖσ ἄλλοισ ἀξιοῖντο καὶ μηδὲν αὐτοὺσ σεμνότερον οἱ μισθοδόται ἄγοιεν. ὅ τι δ’ ἂν οὖν ὁ λόγοσ αὐτὸσ ἐπιὼν ἐξευρίσκῃ, τούτου τὴν αἰτίαν μάλιστα μὲν οἱ ποιοῦντεσ αὐτοί, ἔπειτα δὲ οἱ ὑπομένοντεσ αὐτὰ δίκαιοι ἔχειν ἐγὼ δὲ ἀναίτιοσ, εἰ μὴ ἀληθείασ καὶ παρρησίασ ἐπιτίμιὸν τί ἐστιν. τοὺσ μέντοι τοῦ ἄλλου πλήθουσ, οἱο͂ν γυμναστάσ τινασ ἢ κόλακασ, ἰδιώτασ καὶ μικροὺσ τὰσ γνώμασ καὶ ταπεινοὺσ αὐτόθεν ἀνθρώπουσ, οὔτε ἀποτρέπειν ἄξιον τῶν τοιούτων συνουσιῶν, οὐδὲ γὰρ ἂν πεισθεῖεν, οὔτε μὴν αἰτιᾶσθαι καλῶσ ἔχει μὴ ἀπολειπομένουσ τῶν μισθοδοτῶν εἰ καὶ πάνυ πολλὰ ὑβρίζοιντο ὑπ’ αὐτῶν, ἐπιτήδειοι γὰρ καὶ οὐκ ἀνάξιοι τῆσ τοιαύτησ διατριβῆσ· ἄλλωσ τε οὐδὲ σχοῖεν ἄν τι ἄλλο πρὸσ ὅ τι χρὴ ἀποκλίναντασ αὐτοὺσ παρέχειν αὑτοὺσ ἐνεργούσ,^ ἀλλ’ ἤν τισ αὐτῶν ἀφέλῃ τοῦτο, ἄτεχνοι αὐτίκα καὶ ἀργοὶ καὶ περιττοὶ εἰσιν. οὐδὲν οὖν οὔτ’ αὐτοὶ δεινὸν πάσχοιεν ἂν οὔτ’ ἐκεῖνοι ὑβρισταὶ δοκοῖεν εἰσ τὴν ἀμίδα, φασίν, ἐνουροῦντεσ· ἐπὶ γάρ τοι τὴν ὕβριν ταύτην ἐξ ἀρχῆσ παρέρχονται εἰσ τὰσ οἰκίασ, καὶ ἡ τέχνη φέρειν καὶ ἀνέχεσθαι τὰ γιγνόμενα. περὶ δὲ ὧν προεῖπον τῶν πεπαιδευμένων ἄξιον ἀγανακτεῖν καὶ πειρᾶσθαι ὡσ ἔνι μάλιστα μετάγειν αὐτοὺσ καὶ πρὸσ ἐλευθερίαν ἀφαιρεῖσθαι. δοκῶ δέ μοι καλῶσ ἂν ποιῆσαι, εἰ τὰσ αἰτίασ ἀφ’ ὧν ἐπὶ τὸν τοιοῦτον βίον ἀφικνοῦνταί τινεσ προεξετάσασ δείξαιμι οὐ πάνυ βιαίουσ οὐδ’ ἀναγκαίασ·

οὕτω γὰρ ἂν αὐτοῖσ ἡ ἀπολογία προαναιροῖτο καὶ ἡ πρώτη ὑπόθεσισ τῆσ ἐθελοδουλείασ. οἱ μὲν δὴ πολλοὶ τὴν πενίαν καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν προθέμενοι ἱκανὸν τοῦτο προκάλυμμα οἰόνται προβεβλῆσθαι τῆσ πρὸσ τὸν βίον τοῦτον αὐτομολίασ, καὶ ἀποχρῆν αὐτοῖσ νομίζουσιν εἰ λέγοιεν ὡσ συγγνώμησ ἄξιον ποιοῦσιν τὸ χαλεπώτατον τῶν ἐν τῷ βίῳ, τὴν πενίαν, διαφυγεῖν ζητοῦντεσ· εἶτα ὁ Θέογνισ πρόχειροσ καὶ πολὺ τό, πᾶσ γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένοσ καὶ ὅσα ἄλλα δείματα ὑπὲρ τῆσ πενίασ οἱ ἀγεννέστατοι τῶν ποιητῶν ἐξενηνόχασιν. ἐγὼ δ’ εἰ μὲν ἑώρων αὐτοὺσ φυγήν τινα ὡσ ἀληθῶσ τῆσ πενίασ εὑρισκομένουσ ἐκ τῶν τοιούτων συνουσιῶν, οὐκ ἂν ὑπὲρ τῆσ ἄγαν ἐλευθερίασ ἐμικρολογούμην πρὸσ αὐτούσ· ἐπεὶ δὲ ‐ ὡσ ὁ καλόσ που ῥήτωρ ἔφη ‐ τοῖσ τῶν νοσούντων σιτίοισ ἐοικότα λαμβάνουσι, τίσ ἔτι μηχανὴ μὴ οὐχὶ καὶ πρὸσ τοῦτο κακῶσ βεβουλεῦσθαι δοκεῖν αὐτούσ, ἀεὶ μενούσησ αὐτοῖσ ὁμοίασ τῆσ ὑποθέσεωσ τοῦ βίου; πενία γὰρ εἰσαεὶ καὶ τὸ λαμβάνειν ἀναγκαῖον καὶ ἀπόθετον οὐδὲν οὐδὲ περιττὸν εἰσ φυλακήν, ἀλλὰ τὸ δοθέν, κἂν δοθῇ, κἂν ἀθρόωσ ληφθῇ, πᾶν ἀκριβῶσ καὶ τῆσ χρείασ ἐνδεῶσ καταναλίσκεται. καλῶσ δὲ εἶχε μὴ τοιαύτασ τινὰσ ἀφορμὰσ ἐπινοεῖν αἳ τὴν πενίαν τηροῦσι παραβοηθοῦσαι μόνον αὐτῇ, ἀλλ’ αἳ τέλεον ἐξαιρήσουσιν, καὶ ὑπέρ γε τοῦ τοιούτου καὶ εἰσ βαθυκήτεα πόντον ἴσωσ ῥιπτεῖν, εἰ δεῖ, ὦ Θέογνι, καὶ πετρέων, ὡσ φήσ, κατ’ ἠλιβάτων. εἰ δέ τισ ἀεὶ πένησ καὶ ἐνδεὴσ καὶ ὑπόμισθοσ ὢν οἰέται πενίαν αὐτῷ τούτῳ διαπεφευγέναι, οὐκ οἶδα πῶσ ὁ τοιοῦτοσ οὐκ ἂν δόξειεν ἑαυτὸν ἐξαπατᾶν. ἄλλοι δὲ πενίαν μὲν αὐτὴν οὐκ ἂν.

φοβηθῆναι οὐδὲ καταπλαγῆναί φασιν, εἰ ἐδύναντο τοῖσ ἄλλοισ ὁμοίωσ πονοῦντεσ ἐκπορίζειν τὰ ἄλφιτα, νῦν δέ, πεπονηκέναι γὰρ αὐτοῖσ τὰ σώματα ἢ ὑπὸ γήρωσ ἢ ὑπὸ νόσων, ἐπὶ τήνδε ῥᾴστην οὖσαν τὴν μισθοφορὰν ἀπηντηκέναι. φέρ’ οὖν ἴδωμεν εἰ ἀληθῆ λέγουσιν καὶ ἐκ τοῦ ῥᾴστου, μὴ πολλὰ μηδὲ πλείω τῶν ἄλλων πονοῦσι, περιγίγνεται αὐτοῖσ τὰ διδόμενα· εὐχῇ γὰρ ἂν ἐοικότα εἰή ταῦτά γε, μὴ πονήσαντα μηδὲ καμόντα ἕτοιμον ἀργύριον λαβεῖν. τὸ δ’ ἐστὶ καὶ ῥηθῆναι κατ’ ἀξίαν ἀδύνατον τοσαῦτα πονοῦσιν καὶ κάμνουσιν ἐν ταῖσ συνουσίαισ, ὥστε πλείονοσ ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τοῦτο μάλιστα τῆσ ὑγιείασ δεῖσθαι, μυρίων ὄντων ὁσημέραι τῶν ἐπιτριβόντων τὸ σῶμα καὶ πρὸσ ἐσχάτην ἀπόγνωσιν καταπονούντων. λέξομεν δὲ αὐτὰ ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ, ἐπειδὰν καὶ τὰσ ἄλλασ αὐτῶν δυσχερείασ διεξίωμεν· τὸ δὲ νῦν εἶναι ἱκανὸν ἦν ὑποδεῖξαι ὡσ οὐδ’ οἱ διὰ ταύτην λέγοντεσ αὑτοὺσ ἀποδίδοσθαι τὴν πρόφασιν ἀληθεύοιεν ἄν. λοιπὸν δὴ καὶ ἀληθέστατον μέν, ἥκιστα δὲ πρὸσ αὐτῶν λεγόμενον, ἡδονῆσ ἕνεκα καὶ τῶν πολλῶν καὶ ἀθρόων ἐλπίδων εἰσπηδᾶν αὐτοὺσ εἰσ τὰσ οἰκίασ, καταπλαγέντασ μὲν τὸ πλῆθοσ τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, εὐδαιμονήσαντασ δὲ ἐπὶ τοῖσ δείπνοισ καὶ τῇ ἄλλῃ τρυφῇ, ἐλπίσαντασ δὲ ὅσον αὐτίκα χανδὸν οὐδενὸσ ἐπιστομίζοντοσ πίεσθαι τοῦ χρυσίου.

ταῦτα ὑπάγει αὐτοὺσ καὶ δούλουσ ἀντὶ ἐλευθέρων τίθησιν ‐ οὐχ ἡ τῶν ἀναγκαίων χρεία, ἣν ἔφασκον, ἀλλ’ ἡ τῶν οὐκ ἀναγκαίων ἐπιθυμία καὶ ὁ τῶν πολλῶν καὶ πολυτελῶν ἐκείνων ζῆλοσ. τοιγαροῦν ὥσπερ δυσέρωτασ αὐτοὺσ καὶ κακοδαίμονασ ἐραστὰσ ἔντεχνοί τινεσ καὶ τρίβωνεσ ἐρώμενοι παραλαβόντεσ ὑπεροπτικῶσ περιέπουσιν, ὅπωσ ἀεὶ ἐρασθήσονται αὐτῶν θεραπεύοντεσ, ἀπολαῦσαι δὲ τῶν παιδικῶν ἀλλ’ οὐδὲ μέχρι φιλήματοσ ἄκρου μεταδιδόντεσ· ἴσασι γὰρ ἐν τῷ τυχεῖν τὴν διάλυσιν τοῦ ἔρωτοσ γενησομένην. ταύτην οὖν ἀποκλείουσιν καὶ ζηλοτύπωσ φυλάττουσιν τὰ δὲ ἄλλα ἐπ’ ἐλπίδοσ ἀεὶ τὸν ἐραστὴν ἔχουσιν. δεδίασι γὰρ μὴ αὐτὸν ἡ ἀπόγνωσισ ἀπαγάγῃ τῆσ ἄγαν ἐπιθυμίασ καὶ ἀνέραστοσ αὐτοῖσ γένηται· προσμειδιῶσιν οὖν καὶ ὑπισχνοῦνται καὶ ἀεὶ εὖ ποιήσουσι καὶ χαριοῦνται καὶ ἐπιμελήσονται πολυτελῶσ. εἶτ’ ἔλαθον ἄμφω γηράσαντεσ, ἔξωροι γενόμενοι καὶ οὗτοσ τοῦ ἐρᾶν κἀκεῖνοσ τοῦ μεταδιδόναι. πέπρακται δ’ οὖν αὐτοῖσ οὐδὲν ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ πέρα τῆσ ἐλπίδοσ. τὸ μὲν δὴ δι’ ἡδονῆσ ἐπιθυμίαν ἅπαντα ὑπομένειν οὐ πάνυ ἴσωσ ὑπαίτιον, ἀλλὰ συγγνώμη εἴ τισ ἡδονῇ χαίρει καὶ τοῦτο ἐξ ἅπαντοσ θεραπεύει ὅπωσ μεθέξει αὐτῆσ.

καίτοι αἰσχρὸν ἴσωσ καὶ ἀνδραποδῶδεσ ἀποδόσθαι διὰ ταύτην ἑαυτὸν πολὺ γὰρ ἡδίων ἡ ἐκ τῆσ ἐλευθερίασ ἡδονή. ὅμωσ δ’ οὖν ἐχέτω τινὰ συγγνώμην αὐτοῖσ, εἰ ἐπιτυγχάνοιτο· τὸ δὲ δι’ ἡδονῆσ ἐλπίδα μόνον πολλὰσ ἀηδίασ ὑπομένειν γελοῖον οἶμαι καὶ ἀνόητον, καὶ ταῦτα ὁρῶντασ ὡσ οἱ μὲν πόνοι σαφεῖσ καὶ πρόδηλοι καὶ ἀναγκαῖοι, τὸ δὲ ἐλπιζόμενον ἐκεῖνο, ὁτιδήποτέ ἐστιν τὸ ἡδύ, οὔτε ἐγένετό πω τοσούτου χρόνου, προσέτι δὲ οὐδὲ γενήσεσθαι ἐοίκεν, εἴ τισ ἐκ τῆσ ἀληθείασ λογίζοιτο. οἱ μέν γε τοῦ Ὀδυσσέωσ ἑταῖροι γλυκύν τινα τὸν λωτὸν ἐσθίοντεσ ἠμέλουν τῶν ἄλλων καὶ πρὸσ τὸ παρὸν ἡδὺ τῶν καλῶσ ἐχόντων κατεφρόνουν ὥστε οὐ πάντῃ ἄλογοσ αὐτῶν ἡ λήθη τοῦ καλοῦ, πρὸσ τῷ ἡδεῖ ἐκείνῳ τῆσ ψυχῆσ διατριβούσησ. τὸ δὲ λιμῷ συνόντα παρεστῶτα ἄλλῳ τοῦ λωτοῦ ἐμφορουμένῳ μηδὲν μεταδιδόντι ὑπὸ ἐλπίδοσ μόνησ τοῦ κἂν αὐτὸν παραγεύσασθαί ποτε δεδέσθαι, τῶν καλῶσ καὶ ὀρθῶσ ἐχόντων ἐπιλελησμένον,Ἡράκλεισ ὡσ καταγέλαστον καὶ πληγῶν τινων Ὁμηρικῶν ὡσ ἀληθῶσ δεόμενον. τὰ μὲν τοίνυν πρὸσ τὰσ συνουσίασ αὐτοὺσ ἄγοντα καὶ ἀφ’ ὧν αὑτοὺσ φέροντεσ ἐπιτρέπουσι τοῖσ πλουσίοισ χρῆσθαι πρὸσ ὅ τι ἂν ἐθέλωσιν, ταῦτά ἐστιν ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων, πλὴν εἰ μὴ κἀκείνων τισ μεμνῆσθαι ἀξιώσειεν τῶν καὶ μόνῃ τῇ δόξῃ ἐπαιρομένων τοῦ συνεῖναι εὐπατρίδαισ τε καὶ εὐπαρύφοισ ἀνδράσιν·

εἰσὶν γὰρ οἳ καὶ τοῦτο περίβλεπτον καὶ ὑπὲρ τοὺσ πολλοὺσ νομίζουσιν, ὡσ ἔγωγε τοὐμὸν ἴδιον οὐδὲ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ αὐτὸ μόνον συνεῖναι καὶ συνὼν ὁρᾶσθαι μηδὲν χρηστὸν ἀπολαύων τῆσ συνουσίασ δεξαίμην ἄν. τοιαύτησ δὲ αὐτοῖσ τῆσ ὑποθέσεωσ οὔσησ, φέρε ἤδη πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ ἐπισκοπήσωμεν οἱᾶ μὲν πρὸ τοῦ εἰσδεχθῆναι καὶ τυχεῖν ὑπομένουσιν, οἱᾶ δὲ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντεσ πάσχουσιν, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἥτισ αὐτοῖσ ἡ καταστροφὴ τοῦ δράματοσ γίγνεται.

οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν ἐστιν, ὡσ εἰ καὶ πονηρὰ ταῦτα, εὔληπτα γοῦν καὶ οὐ πολλοῦ δεήσει τοῦ πόνου, ἀλλὰ θελῆσαι δεῖ μόνον, εἶτά σοι πέπρακται τὸ πᾶν εὐμαρῶσ· ἀλλὰ πολλῆσ μὲν τῆσ διαδρομῆσ δεῖ,^ συνεχοῦσ δὲ τῆσ θυραυλίασ, ἑώθέν τε ἐξανιστάμενον περιμένειν ὠθούμενον καὶ ἀποκλειόμενον καὶ ἀναίσχυντον ἐνίοτε καὶ ὀχληρὸν δοκοῦντα καὶ ὑπὸ θυρωρῷ κακῶσ συρίζοντι καὶ ὀνομακλήτορι Λιβυκῷ ταττόμενον καὶ μισθὸν τελοῦντα τῆσ μνήμησ τοῦ ὀνόματοσ. καὶ μὴν καὶ ἐσθῆτοσ ὑπὲρ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν ἐπιμεληθῆναι χρὴ πρὸσ τὸ τοῦ θεραπευομένου ἀξίωμα, καὶ χρώματα αἱρεῖσθαι οἷσ ἂν ἐκεῖνοσ ἥδηται, ὡσ μὴ ἀπᾴδῃσ μηδὲ προσκρούῃσ βλεπόμενοσ, καὶ φιλοπόνωσ ἕπεσθαι, μᾶλλον δὲ ἡγεῖσθαι, ὑπὸ τῶν οἰκετῶν προωθούμενον καὶ ὥσπερ τινὰ πομπὴν ἀναπληροῦντα. ὁ δὲ οὐδὲ προσβλέπει πολλῶν ἑξῆσ ἡμερῶν. ἢν δέ ποτε καὶ τὰ ἄριστα πράξῃσ, καὶ ἴδῃ σε καὶ προσκαλέσασ ἔρηταί τι ὧν ἂν τύχῃ, τότε δὴ τότε πολὺσ μὲν ὁ ἱδρώσ, ἀθρόοσ δὲ ὁ ἴλιγγοσ καὶ τρόμοσ ἄκαιροσ καὶ γέλωσ τῶν παρόντων ἐπὶ τῇ ἀπορίᾳ.

λέγεισ. τοῦτο οἱ μὲν χρηστοὶ αἰδῶ ἐκάλεσαν, οἱ δὲ τολμηροὶ δειλίαν, οἱ δὲ κακοήθεισ ἀπαιδευσίαν. σὺ δ’ οὖν ἐπισφαλεστάτησ πειραθεὶσ τῆσ πρώτησ φιλοφροσύνησ ἀπῆλθεσ καταδικάσασ σεαυτοῦ πολλὴν τὴν ἀπόγνωσιν. ἐπειδὰν δὲ πολλὰσ μὲν ἀΰπνουσ νύκτασ ἰαύσῃσ ἤματα δ’ αἱματόεντα διαγάγῃσ, οὐ μὰ Δία τῆσ Ἑλένησ ἕνεκα οὐδὲ τῶν Πριάμου Περγάμων; ἀλλὰ τῶν ἐλπιζομένων πέντε ὀβολῶν, τύχῃσ δὲ καὶ τραγικοῦ τινοσ θεοῦ συνιστάντοσ, ἐξέτασισ τοὐντεῦθεν εἰ οἶσθα τὰ μαθήματα. καὶ τῷ μὲν πλουσίῳ ἡ διατριβὴ οὐκ ἀηδὴσ ἐπαινουμένῳ καὶ εὐδαιμονιζομένῳ, σοὶ δὲ ὁ ὑπὲρ τῆσ ψυχῆσ ἀγὼν καὶ ὑπὲρ ἅπαντοσ τοῦ βίου τότε προκεῖσθαι δοκεῖ· ὑπεισέρχεται γὰρ εἰκότωσ τὸ μηδ’ ὑπ’ ἄλλου ἂν καταδεχθῆναι πρὸσ τοῦ προτέρου ἀποβληθέντα καὶ δόξαντα εἶναι ἀδόκιμον. ἀνάγκη τοίνυν εἰσ μυρία διαιρεθῆναι τότε, τοῖσ μὲν ἀντεξεταζομένοισ φθονοῦντα, ‐ τίθει γὰρ καὶ ἄλλουσ εἶναι τῶν αὐτῶν ἀντιποιουμένουσ ‐ αὐτὸν δὲ πάντα ἐνδεῶσ εἰρηκέναι νομίζοντα, φοβούμενον δὲ καὶ ἐλπίζοντα καὶ πρὸσ τὸ ἐκείνου πρόσωπον ἀτενίζοντα καὶ εἰ μὲν ἐκφαυλίζοι τι τῶν λεγομένων, ἀπολλύμενον, εἰ δὲ μειδιῶν ἀκούοι, γεγηθότα καὶ εὐέλπιν καθιστάμενον. εἰκὸσ δὲ πολλοὺσ εἶναι τοὺσ ἐναντία σοι φρονοῦντασ καὶ ἄλλουσ ἀντὶ σοῦ τιθεμένουσ, ὧν ἕκαστοσ ὥσπερ ἐκ λόχου τοξεύων λέληθεν.

εἶτ’ ἐννόησον ἄνδρα ἐν βαθεῖ πώγωνι καὶ πολιᾷ τῇ κόμῃ ἐξεταζόμενον εἲ τι οἶδεν ὠφέλιμον, καὶ τοῖσ μὲν δοκοῦντα εἰδέναι, τοῖσ δὲ μή. μέσοσ ἐν τοσούτῳ χρόνοσ, καὶ πολυπραγμονεῖταί σου ἅπασ ὁ παρεληλυθὼσ βίοσ, κἂν μέν τισ ἢ πολίτησ ὑπὸ φθόνου ἢ γείτων ἔκ τινοσ εὐτελοῦσ αἰτίασ προσκεκρουκὼσ ἀνακρινόμενοσ εἴπῃ μοιχὸν ἢ παιδεραστήν, τοῦτ’ ἐκεῖνο, ἐκ τῶν Διὸσ δέλτων ὁ μάρτυσ, ἂν δὲ πάντεσ ἅμα ἑξῆσ ἐπαινῶσιν, ὕποπτοι καὶ ἀμφίβολοι καὶ δεδεκασμένοι. χρὴ τοίνυν πολλὰ εὐτυχῆσαι καὶ μηδὲν ὅλωσ ἐναντιωθῆναι· μόνωσ γὰρ ἂν οὕτωσ κρατήσειασ. εἰε͂ν καὶ δὴ εὐτύχηταί σοι πάντα εὐχῆσ μειζόνωσ· αὐτόσ τε γὰρ ἐπῄνεσε τοὺσ λόγουσ καὶ τῶν φίλων οἱ ἐντιμότατοι καὶ οἷσ μάλιστα πιστεύει τὰ τοιαῦτα οὐκ ἀπέτρεψαν ἔτι δὲ καὶ ἡ γυνὴ βούλεται, οὐκ ἀντιλέγει δὲ οὔτε ὁ ἐπίτροποσ οὔτε ὁ οἰκονόμοσ· οὐδέ τισ ἐμέμψατό σου τὸν βίον, ἀλλὰ πάντα ἵλεω καὶ πανταχόθεν αἴσια τὰ ἱερά. κεκράτηκασ οὖν, ὦ μακάριε, καὶ ἔστεψαι τὰ Ὀλύμπια, μᾶλλον δὲ Βαβυλῶνα εἴληφασ ἢ τὴν Σάρδεων ἀκρόπολιν καθῄρηκασ, καὶ ἕξεισ τὸ τῆσ Ἀμαλθείασ κέρασ καὶ ἀμέλξεισ ὀρνίθων γάλα.

δεῖ δή σοι ἀντὶ τῶν τοσούτων πόνων μέγιστα ἡλίκα γενέσθαι τἀγαθά, ἵνα μὴ φύλλινοσ μόνον ὁ στέφανοσ ᾖ, καὶ τόν τε μισθὸν οὐκ εὐκαταφρόνητον ὁρισθῆναι καὶ τοῦτον ἐν καιρῷ τῆσ χρείασ ἀπραγμόνωσ ἀποδίδοσθαι καὶ τὴν ἄλλην τιμὴν ὑπὲρ τοὺσ πολλοὺσ ὑπάρχειν, πόνων δὲ ἐκείνων καὶ πηλοῦ καὶ δρόμων καὶ ἀγρυπνιῶν ἀναπεπαῦσθαι, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῆσ εὐχῆσ, ἀποτείναντα τὼ πόδε καθεύδειν, μόνα ἐκεῖνα πράττοντα ὧν ἕνεκα τὴν ἀρχὴν παρελήφθησ καὶ ὧν ἔμμισθοσ εἶ. ἐχρῆν μὲν οὕτωσ, ὦ Τιμόκλεισ, καὶ οὐδὲν ἂν ἦν μέγα κακὸν ὑποκύψαντα φέρειν τὸν ζυγὸν ἐλαφρόν τε καὶ εὔφορον καὶ τὸ μέγιστον, ἐπίχρυσον ὄντα. ἀλλὰ πολλοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ παντὸσ δεῖ· μυρία γάρ ἐστιν ἀφόρητα ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ ἐν αὐταῖσ ἤδη ταῖσ συνουσίαισ γιγνόμενα. σκέψαι δὲ αὐτὸσ ἑξῆσ ^ ἀκούων, εἴ τισ ἂν αὐτὰ ὑπομεῖναι δύναιτο παιδείᾳ κἂν ἐπ’ ἐλάχιστον ὡμιληκώσ. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου δείπνου, ἢν ,δοκῇ, ὅ σε εἰκὸσ δειπνήσειν τὰ προτέλεια τῆσ μελλούσησ συνουσίασ. εὐθὺσ οὖν πρόσεισιν παραγγέλλων τισ ἥκειν ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐκ ἀνομίλητοσ οἰκέτησ, ὃν χρὴ πρῶτον ἵλεων ποιήσασθαι, παραβύσαντα εἰσ τὴν χεῖρα, ὡσ μὴ ἀδέξιοσ εἶναι δοκῇσ, τοὐλάχιστον πέντε δραχμάσ·

"ἄπαγε, παρὰ σοῦ δὲ ἐγώ; ὑπειπὼν τέλοσ ἐπείσθη, καὶ ἄπεισί σοι πλατὺ ἐγχανών. σὺ δὲ ἐσθῆτα καθαρὰν προχειρισάμενοσ καὶ σεαυτὸν ὡσ κοσμιώτατα σχηματίσασ λουσάμενοσ ἥκεισ, δεδιὼσ μὴ πρὸ τῶν ἄλλων ἀφίκοιο ἀπειρόκαλον γάρ, ὥσπερ καὶ τὸ ὕστατον ἥκειν φορτικόν. αὐτὸ οὖν τηρήσασ τὸ μέσον τοῦ καιροῦ εἰσελήλυθασ, καί σε πάνυ ἐντίμωσ ἐδέξατο, καὶ παραλαβών τισ κατέκλινε μικρὸν ὑπὲρ τοῦ πλουσίου μετὰ δύο που σχεδὸν τῶν παλαιῶν φίλων. σὺ δ’ ὥσπερ εἰσ τοῦ Διὸσ τὸν οἶκον παρελθὼν πάντα τεθαύμακασ καὶ ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν πραττομένων μετέωροσ εἶ·

ξένα γάρ σοι καὶ ἄγνωστα πάντα· καὶ ἥ τε οἰκετεία εἰσ σὲ ἀποβλέπει καὶ τῶν παρόντων ἕκαστοσ ὅ τι πράξεισ ἐπιτηροῦσιν, οὐδὲ αὐτῷ δὲ ἀμελὲσ τῷ πλουσίῳ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ προεῖπέ τισι τῶν οἰκετῶν ἐπισκοπεῖν εἴ πωσ εἰσ τοὺσ παῖδασ ἢ εἰσ τὴν γυναῖκα πολλάκισ ἐκ περιωπῆσ ἀποβλέψεισ. οἱ μὲν γὰρ τῶν συνδείπνων ἀκόλουθοι ὁρῶντεσ ἐκπεπληγμένον εἰσ τὴν ἀπειρίαν τῶν δρωμένων ἀποσκώπτουσι, τεκμήριον τοῦ μὴ παρ’ ἄλλῳ πρότερόν σε δεδειπνηκέναι τὸ καινὸν εἶναί σοι τὸ χειρόμακτρον τιθέμενοι. ὥσπερ οὖν εἰκόσ, ἰδίειν τε ἀνάγκη ὑπ’ ἀπορίασ καὶ μήτε διψῶντα πιεῖν αἰτεῖν τολμᾶν, μὴ δόξῃσ οἰνόφλυξ τισ εἶναι, μήτε τῶν ὄψων παρατεθέντων ποικίλων καὶ πρόσ τινα τάξιν ἐσκευασμένων εἰδέναι ἐφ’ ὅ τι πρῶτον ἢ δεύτερον τὴν χεῖρα ἐνέγκῃσ· ὑποβλέπειν οὖν εἰσ τὸν πλησίον δεήσει κἀκεῖνον ζηλοῦν καὶ μανθάνειν τοῦ δείπνου τὴν ἀκολουθίαν. τὰ δ’ ἄλλα ποικίλοσ εἶ καὶ θορύβου πλέωσ τὴν ψυχήν, πρὸσ ἕκαστα τῶν πραττομένων ἐκπεπληγμένοσ, καὶ ἄρτι μὲν εὐδαιμονίζεισ τὸν πλούσιον τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἐλέφαντοσ καὶ τῆσ τοσαύτησ τρυφῆσ, ἄρτι δὲ οἰκτείρεισ σεαυτόν, ὡσ τὸ μηδὲν ὢν εἶτα ζῆν ὑπολαμβάνεισ.

ἐνίοτε δὲ κἀκεῖνο εἰσέρχεταί σε, ὡσ ζηλωτόν τινα βιώσῃ τὸν βίον ἅπασιν ἐκείνοισ ἐντρυφήσων καὶ μεθέξων αὐτῶν ἐξ ἰσοτιμίασ· οἰεί γὰρ εἰσαεὶ Διονύσια ἑορτάσειν. καί που καὶ μειράκια ὡραῖα διακονούμενα καὶ ἠρέμα προσμειδιῶντα γλαφυρωτέραν ὑπογράφει σοι τὴν μέλλουσαν διατριβήν, ὥστε συνεχῶσ τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο ἐπιφθέγγεσθαι, οὐ νέμεσισ Τρῶασ καὶ ἐϋκνήμιδασ Ἀχαιοὺσ πολλὰ πονεῖν καὶ ὑπομένειν ὑπὲρ τῆσ τοσαύτησ . εὐδαιμονίασ. Φιλοτησίαι τὸ ἐπὶ τούτῳ, καὶ σκύφον εὐμεγέθη τινὰ αἰτήσασ προὔπιέν σοι τῷ διδασκάλῳ, ἢ ὁτιδήποτε προσειπών· σὺ δὲ λαβών, ὅτι μὲν τί σε καὶ αὐτὸν ὑπειπεῖν ἔδει ἠγνόησασ ὑπ’ ἀπειρίασ, καὶ ἀγροικίασ δόξαν ὦφλεσ. ἐπίφθονοσ δ’ οὖν ἀπὸ τῆσ προπόσεωσ ἐκείνησ πολλοῖσ τῶν παλαιῶν φίλων γεγένησαι, καὶ πρότερον ἐπὶ τῇ κατακλίσει λυπήσασ τινὰσ αὐτῶν, ὅτι τήμερον ἥκων προὐκρίθησ ἀνδρῶν πολυετῆ δουλείαν ἠντληκότων.

Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τοιαῦτα πολλὰ περὶ σοῦ στρέφουσι, καί που ἤδη καὶ πρὸσ διαβολάσ τινεσ αὐτῶν παρασκευάζονται. εὐθὺσ οὖν καὶ τοιοῦτόσ τισ ἐν αὐτοῖσ περὶ σοῦ . λόγοσ· "τοῦτο ἡμῖν πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ δεινοῖσ ἐλείπετο, καὶ τῶν ἄρτι εἰσεληλυθότων εἰσ τὴν οἰκίαν δευτέρουσ εἶναι, καὶ μόνοισ τοῖσ Ἕλλησι τούτοισ ἀνέῳκται ἡ Ῥωμαίων πόλισ· "καίτοι τί ἐστιν ἐφ’ ὅτῳ προτιμῶνται ἡμῶν; "οὐ ῥημάτια δύστηνα λέγοντεσ οἰόνταί τι παμμέγεθεσ ὠφελεῖν; "οὐ γὰρ εἶδεσ ὅσα μὲν ἔπιεν, ὅπωσ δὲ τὰ παρατεθέντα συλλαβὼν κατέφαγεν; "ἀπειρόκαλοσ ἄνθρωποσ καὶ λιμοῦ πλέωσ, οὐδ’ ὄναρ λευκοῦ ποτε ἄρτου ἐμφορηθείσ, οὔτι γε Νομαδικοῦ ἢ Φασιανοῦ ὄρνιθοσ, ὧν μόλισ τὰ ὀστᾶ ἡμῖν καταλέλοιπεν. "πέντε οὐδ’ ὅλων ἡμερῶν ὄψεσθε αὐτὸν ἐνταῦθά που ἐν ἡμῖν τὰ ὅμοια ποτνιώμενον νῦν μὲν γὰρ ὥσπερ τὰ καινὰ τῶν ὑποδημάτων ἐν τιμῇ τινι καὶ ἐπιμελείᾳ ἐστίν, ἐπειδὰν δὲ πατηθῇ πολλάκισ καὶ ὑπὸ τοῦ πηλοῦ ἀναπλασθῇ, ὑπὸ τῇ κλίνῃ ἀθλίωσ ἐρρίψεται κόρεων ὥσπερ ἡμεῖσ ἀνάπλεωσ. τὸ δ’ οὖν συμπόσιον ὅλον ἐκεῖνο σόν ἐστιν καὶ περὶ σοῦ οἱ πλεῖστοι τῶν λόγων.

σὺ δ’ ὑπ’ ἀηθείασ πλέον τοῦ ἱκανοῦ ἐμπιὼν οἴνου λεπτοῦ καὶ δριμέοσ, πάλαι τῆσ γαστρὸσ ἐπειγούσησ, πονηρῶσ ἔχεισ, καὶ οὔτε προεξαναστῆναί σοι καλὸν οὔτε μένειν ἀσφαλέσ. ἀποτεινομένου τοίνυν τοῦ πότου καὶ λόγων ἐπὶ λόγοισ γιγνομένων καὶ· θεαμάτων ἐπὶ θεάμασι παριόντων ‐ ἅπαντα γὰρ ἐπιδείξασθαί σοι τὰ αὑτοῦ βούλεται ‐ κόλασιν οὐ μικρὰν ὑπομένεισ μήτε ὁρῶν τὰ γιγνόμενα μήτε ἀκούων εἴ τισ ᾄδει ἢ κιθαρίζει πάνυ τιμώμενοσ μειρακίσκοσ, ἀλλ’ ἐπαινεῖσ μὲν ὑπ’ ἀνάγκησ, εὔχῃ δὲ ἢ σεισμῷ συμπεσεῖν ἐκεῖνα πάντα ἢ πυρκαϊάν τινα προσαγγελθῆναι, ἵνα ποτὲ καὶ διαλυθῇ τὸ συμπόσιον. τοῦτο μὲν δή σοι τὸ πρῶτον, ὦ ἑταῖρε, καὶ ἥδιστον ἐκεῖνο δεῖπνον, οὐκ ἔμοιγε τοῦ θύμου καὶ τῶν λευκῶν ἁλῶν ἥδιον ὁπηνίκα βούλομαι καὶ ὁπόσον ἐλευθέρωσ ἐσθιομένων.

ἵνα γοῦν σοι τὴν ὀξυρεγμίαν τὴν ἐπὶ τούτοισ παρῶ καὶ τὸν ἐν τῇ νυκτὶ ἔμετον, ἑώθεν δεήσει περὶ τοῦ μισθοῦ συμβῆναι ὑμᾶσ, ὁπόσον τε καὶ ὁπότε τοῦ ἔτουσ χρὴ λαμβάνειν. παρόντων οὖν ἢ δύο ἢ τριῶν φίλων προσκαλέσασ σε καὶ καθίζεσθαι κελεύσασ ἄρχεται λέγειν· "τὰ μὲν ἡμέτερα ὁποῖά ἐστιν ἑώρακασ ἤδη, καὶ ὡσ τῦφοσ ἐν αὐτοῖσ οὐδὲ εἷσ, ἀτραγῴδητα δὲ καὶ πεζὰ πάντα καὶ δημοτικά, χρὴ δέ σε οὕτωσ ἔχειν ὡσ ἁπάντων ἡμῖν κοινῶν ἐσομένων· "γελοῖον γὰρ εἰ τὸ κυριώτατον, τὴν ψυχήν σοι τὴν ἐμαυτοῦ ἢ καὶ νὴ Δία τῶν παίδων. "ἐπιτρέπων τῶν ἄλλων μὴ ἐπ’ ἴσησ ἡγοίμην δεσπότην. "ἐπεὶ δὲ καὶ ὡρίσθαι τι δεῖ, ‐ ὁρῶ μὲν τὸ μέτριον καὶ αὔταρκεσ τοῦ σοῦ τρόπου καὶ συνίημι ὡσ οὐχὶ μισθοῦ ἐλπίδι προσελήλυθασ ἡμῶν τῇ οἰκίᾳ, τῶν δὲ ἄλλων ἕνεκα, τῆσ εὐνοίασ τῆσ παρ’ ἡμῶν καὶ τιμῆσ, ἣν παρὰ πᾶσιν ἕξεισ· "ὅμωσ δ’ οὖν καὶ ὡρίσθω τι, ‐ σὺ δ’ αὐτὸσ ὅ τι καὶ βούλει λέγε, μεμνημένοσ, ὦ φίλτατε, κἀκείνων ἅπερ ἐν ἑορταῖσ διετησίοισ εἰκὸσ ἡμᾶσ παρέξειν οὐ γὰρ ἀμελήσομεν οὐδὲ τῶν τοιούτων, εἰ καὶ μὴ νῦν αὐτὰ συντιθέμεθα· "πολλαὶ δέ, οἶσθα, τοῦ ἔτουσ αἱ τοιαῦται ἀφορμαί. καὶ πρὸσ ἐκεῖνα τοίνυν ἀποβλέπων μετριώτερον δῆλον ὅτι ἐπιβαλεῖσ ἡμῖν τὸν μισθόν. ἄλλωσ τε καὶ πρέπον ἂν εἰή τοῖσ πεπαιδευμένοισ ὑμῖν κρείττοσιν εἶναι χρημάτων. βέβαιον καὶ ἀληθὲσ ἔσεσθαι νομίζεισ, οὐκ εἰδὼσ ὅτι τὰ τοιαῦτα χείλεα μὲν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.

τελευταῖον δ’ ὑπ’ αἰδοῦσ αὐτῷ ἐπέτρεψασ. ὁ δὲ αὐτὸσ μὲν οὔ φησιν ἐρεῖν, τῶν φίλων δέ τινα τῶν παρόντων κελεύει μέσον ἐλθόντα τοῦ πράγματοσ εἰπεῖν ὃ μήτ’ αὐτῷ γίγνοιτ’ ἂν βαρὺ καὶ πρὸσ ἄλλα τούτων ἀναγκαιότερα δαπανῶντι μήτε τῷ ληψομένῳ εὐτελέσ. "τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, ὦ οὗτοσ, οὐκ ἂν εἴποισ, ᾧ γε τοῦτο πρῶτον ὑπῆρχεν ὃ πολλοῖσ πάνυ γλιχομένοισ μόλισ ἂν γένοιτο παρὰ τῆσ Τύχησ· "λέγω δὲ ὁμιλίασ ἀξιωθῆναι καὶ ἑστίασ κοινωνῆσαι καὶ εἰσ τὴν πρώτην οἰκίαν τῶν ἐν τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ καταδεχθῆναι· "τοῦτο γὰρ ὑπὲρ τὰ Κροίσου τάλαντα καὶ τὸν Μίδου πλοῦτον, εἰ σωφρονεῖν οἶσθα. "ἰδὼν ^ δὲ πολλοὺσ τῶν εὐδοκίμων ἐθελήσαντασ ἄν, εἰ καὶ προσδιδόναι δέοι, μόνησ τῆσ δόξησ ἕνεκα συνεῖναι τούτῳ καὶ ὁρᾶσθαι περὶ αὐτὸν ἑταίρουσ καὶ φίλουσ εἶναι δοκοῦντασ, οὐκ ἔχω ὅπωσ σε τῆσ εὐποτμίασ μακαρίσω, ὃσ καὶ προσλήψῃ μισθὸν τῆσ τοιαύτησ εὐδαιμονίασ. "ἀρκεῖν οὖν νομίζω, εἰ μὴ πάνυ ἄσωτοσ εἶ, τοσόνδε τι· εἰπὼν ἐλάχιστον καὶ μάλιστα πρὸσ τὰσ σὰσ ἐκείνασ ἐλπίδασ. ἀγαπᾶν δ’ ὅμωσ ἀναγκαῖον οὐ γὰρ οὐδ’ ἂν φυγεῖν ἔτι σοι δυνατὸν ἐντὸσ ἀρκύων γενομένῳ.

δέχῃ τοίνυν τὸν χαλινὸν μύσασ καὶ τὰ πρῶτα εὐάγωγοσ εἶ πρὸσ αὐτὸν οὐ πάνυ περισπῶντα οὐδὲ ὀξέωσ νύττοντα, μέχρι ἂν λάθῃσ τέλεον αὐτῷ συνήθησ γενόμενοσ. οἱ μὲν δὴ ἔξω ἄνθρωποι τὸ μετὰ τοῦτο ζηλοῦσί σε ὁρῶντεσ ἐντὸσ τῆσ κιγκλίδοσ διατρίβοντα καὶ ἀκωλύτωσ εἰσιόντα καὶ τῶν πάνυ τινὰ ἔνδον γεγενημένον σὺ δὲ αὐτὸσ οὐδέπω ὁρᾷσ οὗτινοσ ἕνεκα εὐδαίμων αὐτοῖσ εἶναι δοκεῖσ. πλὴν ἀλλὰ χαίρεισ γε καὶ σεαυτὸν ἐξαπατᾷσ καὶ ἀεὶ τὰ μέλλοντα βελτίω γενήσεσθαι νομίζεισ. τὸ δ’ ἔμπαλιν ἢ σὺ ἤλπισασ γίγνεται καὶ ὡσ ἡ παροιμία φησίν, ἐπὶ Μανδροβούλου χωρεῖ τὸ πρᾶγμα, καθ’ ἑκάστην, ὡσ εἰπεῖν, τὴν ἡμέραν ἀποσμικρυνόμενον καὶ εἰσ τοὐπίσω ἀναποδίζον. ἠρέμα οὖν καὶ κατ’ ὀλίγον, ὥσπερ ἐν ἀμυδρῷ τῷ φωτὶ τότε πρῶτον διαβλέπων, ἄρχῃ κατανοεῖν ὡσ αἱ μὲν χρυσαῖ ἐκεῖναι ἐλπίδεσ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ φῦσαί τινεσ ἦσαν ἐπίχρυσοι, βαρεῖσ δὲ καὶ ἀληθεῖσ καὶ ἀπαραίτητοι καὶ συνεχεῖσ οἱ πόνοι.

"τίνεσ οὗτοι; ἴσωσ ἐρήσῃ με· "οὑχ ὁρῶ γὰρ ὅ τι τὸ ἐπίπονον ἐν ταῖσ τοιαύταισ συνουσίαισ ἐστὶν οὐδ’ ἐπινοῶ ἅτινα ἔφησθα τὰ καματηρὰ καὶ ἀφόρητα. οὐκοῦν ἄκουσον, ὦ γενναῖε, μὴ εἰ κάματοσ ἔνεστιν ἐν τῷ πράγματι μόνον ἐξετάζων, ἀλλὰ καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ ταπεινὸν καὶ συνόλωσ δουλοπρεπὲσ οὐκ ἐν παρέργῳ τῆσ ἀκροάσεωσ τιθέμενοσ. καὶ πρῶτόν γε μέμνησο μηκέτι ἐλεύθερον τὸ ἀπ’ ἐκείνου μηδὲ εὐπατρίδην σεαυτὸν οἰέσθαι πάντα γὰρ ταῦτα, τό γένοσ, τὴν ἐλευθερίαν, τοὺσ προγόνουσ ἔξω τοῦ ὀδοῦ καταλείψων ἴσθι ἐπειδὰν ἐπὶ τοιαύτην σαυτὸν ’ λατρείαν ἀπεμπολήσασ εἰσίῃσ·

οὐ γὰρ ἐθελήσει σοι ἡ Ἐλευθερία συνεισελθεῖν ἐφ’ οὕτωσ ἀγεννῆ πράγματα καὶ ταπεινὰ εἰσιόντι. "ἀεικελίῳ ἐπὶ μισθῷ. καὶ ἅτε δὴ μὴ ἐκ παίδων τῇ Δουλείᾳ συντραφείσ, ὀψιμαθήσασ δὲ καὶ πόρρω που τῆσ ἡλικίασ παιδευόμενοσ πρὸσ αὐτῆσ οὐ πάνυ εὐδόκιμοσ ἔσῃ οὐδὲ πολλοῦ ἄξιοσ τῷ δεσπότῃ· διαφθείρει γάρ σε ἡ μνήμη τῆσ ἐλευθερίασ ὑπιοῦσα καὶ ἀποσκιρτᾶν ἐνίοτε ποιεῖ καὶ δι’ αὐτὸ ἐν τῇ δουλείᾳ πονηρῶσ ἀπαλλάττειν. πλὴν εἰ μὴ ἀποχρῆν σοι πρὸσ ἐλευθερίαν νομίζεισ τὸ μὴ Πυρρίου μηδὲ Ζωπυρίωνοσ υἱὸν εἶναι, μηδὲ ὥσπερ τισ Βιθυνὸσ ὑπὸ μεγαλοφώνῳ τῷ κήρυκι ἀπημπολῆσθαι. ἀλλ’ ὁπόταν, ὦ βέλτιστε, τῆσ νουμηνίασ ἐπιστάσησ ἀναμιχθεὶσ τῷ Πυρρίᾳ καὶ τῷ Ζωπυρίωνι προτείνῃσ τὴν χεῖρα ὁμοίωσ τοῖσ ἄλλοισ οἰκέταισ καὶ λάβῃσ ἐκεῖνο ὁτιδήποτε ἦν τὸ γιγνόμενον, τοῦτο ἡ πρᾶσίσ ἐστι. κήρυκοσ γὰρ οὐκ ἔδει ἐπ’ ἄνδρα ἑαυτὸν ἀποκηρύξαντα καὶ μακρῷ χρόνῳ μνηστευσάμενον ἑαυτῷ τὸν δεσπότην. μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐκεκράγεισ ἄν, σεαυτὸν δὲ ὀλίγων ἕνεκα ὀβολῶν ἐν τούτῳ τῆσ ἡλικίασ, ὅτε καὶ εἰ φύσει δοῦλοσ ἦσθα, καιρὸσ ἦν πρὸσ ἐλευθερίαν ἤδη ὁρᾶν, αὐτῇ ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ φέρων ἀπημπόληκασ, οὐδὲ τοὺσ .

πολλοὺσ ἐκείνουσ λόγουσ αἰδεσθεὶσ οὓσ ὁ καλὸσ Πλάτων ἢ ὁ Χρύσιπποσ ἢ Ἀριστοτέλησ διεξεληλύθασι τὸ μὲν ἐλευθέριον ἐπαινοῦντεσ, τὸ δουλοπρεπὲσ δὲ διαβάλλοντεσ; καὶ οὐκ αἰσχύνῃ κόλαξιν ἀνθρώποισ καὶ ἀγοραίοισ καὶ βωμολόχοισ ἀντεξεταζόμενοσ καὶ ἐν τοσούτῳ πλήθει Ῥωμαϊκῷ μόνοσ ξενίζων τῷ τρίβωνι καὶ πονηρῶσ τὴν Ῥωμαίων φωνὴν βαρβαρίζων, εἶτα δειπνῶν δεῖπνα θορυβώδη καὶ πολυάνθρωπα συγκλύδων τινῶν καὶ τῶν πλείστων μοχθηρῶν; καὶ ἐν αὐτοῖσ ἐπαινεῖσ φορτικῶσ καὶ πίνεισ πέρα τοῦ μετρίωσ ἔχοντοσ. ἑώθέν τε ὑπὸ κώδωνι ἐξαναστὰσ ἀποσεισάμενοσ τοῦ ὕπνου τὸ ἥδιστον συμπεριθεῖσ ἄνω καὶ κάτω ἔτι τὸν χθιζὸν ἔχων πηλὸν ἐπὶ τοῖν σκελοῖν. οὕτωσ ἀπορία μέν σε θέρμων ἔσχεν ἢ τῶν ἀγρίων λαχάνων, ἐπέλιπον δὲ καὶ αἱ κρῆναι ῥέουσαι τοῦ ψυχροῦ ὕδατοσ, ὡσ ἐπὶ ταῦτά σε ὑπ’ ἀμηχανίασ ἐλθεῖν; ἀλλὰ δῆλον ὡσ οὐχ ὕδατοσ οὐδὲ θέρμων, ἀλλὰ πεμμάτων καὶ ὄψου καὶ οἴνου ἀνθοσμίου ἐπιθυμῶν ἑάλωσ, καθάπερ ὁ λάβραξ αὐτὸν μάλα δικαίωσ τὸν ὀρεγόμενον τούτων λαιμὸν διαπαρείσ. παρὰ πόδασ τοιγαροῦν τῆσ λιχνείασ ταύτησ τἀπίχειρα, καὶ ὥσπερ οἱ πίθηκοι δεθεὶσ κλοιῷ τὸν τράχηλον ἄλλοισ μὲν γέλωτα παρέχεισ, σεαυτῷ δὲ δοκεῖσ τρυφᾶν, ὅτι ἔστι σοι τῶν ἰσχάδων ἀφθόνωσ ἐντραγεῖν. ἡ δὲ ἐλευθερία καὶ τὸ εὐγενὲσ αὐτοῖσ φυλέταισ καὶ φράτερσι φροῦδα πάντα καὶ οὐδὲ μνήμη τισ αὐτῶν. καὶ ἀγαπητὸν εἰ μόνον τὸ αἰσχρὸν προσῆν τῷ πράγματι, δοῦλον ἀντ’ ἐλευθέρου δοκεῖν, οἱ δὲ πόνοι μὴ κατὰ τοὺσ πάνυ τούτουσ οἰκέτασ.

ἀλλ’ ὁρ́α εἰ μετριώτερά σοι προστέτακται τῶν Δρόμωνι καὶ Τιβείῳ προστεταγμένων. ὧν μὲν γὰρ ἕνεκα, τῶν μαθημάτων ἐπιθυμεῖν φήσασ, παρείληφέ σε, ὀλίγον αὐτῷ μέλει. "λύρᾳ καὶ ὄνῳ; πάνυ γοῦν, ‐ οὐχ ὁρᾷσ; ‐ ἐκτετήκασι τῷ πόθῳ τῆσ Ὁμήρου σοφίασ ἢ τῆσ Δημοσθένουσ δεινότητοσ ἢ τῆσ Πλάτωνοσ μεγαλοφροσύνησ, ὧν ἤν τισ ἐκ τῆσ ψυχῆσ ἀφέλῃ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὰσ περὶ τούτων φροντίδασ, τὸ καταλειπόμενόν ἐστι τῦφοσ καὶ μαλακία καὶ ἡδυπάθεια καὶ ἀσέλγεια, καὶ ὕβρισ καὶ ἀπαιδευσία. δεῖται δή σου ἐπ’ ἐκεῖνα μὲν οὐδαμῶσ, ἐπεὶ δὲ πώγωνα ἔχεισ βαθὺν καὶ σεμνόσ τισ εἶ τὴν πρόσοψιν καὶ ἱμάτιον Ἑλληνικὸν εὐσταλῶσ περιβέβλησαι καὶ πάντεσ ἴσασί σε γραμματικὸν ἢ ῥήτορα ἢ φιλόσοφον, καλὸν αὐτῷ δοκεῖ ἀναμεμῖχθαι καὶ τοιοῦτόν τινα τοῖσ προϊοῦσι καὶ προπομπεύουσιν αὐτοῦ· δόξει γὰρ ἐκ τούτου καὶ φιλομαθὴσ τῶν Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ ὅλωσ περὶ παιδείαν φιλόκαλοσ. ὥστε κινδυνεύεισ, ὦ γενναῖε, ἀντὶ τῶν θαυμαστῶν λόγων τὸν πώγωνα καὶ τὸν τρίβωνα μεμισθωκέναι. χρὴ οὖν σε ἀεὶ σὺν αὐτῷ ὁρᾶσθαι καὶ μηδέποτε ἀπολείπεσθαι, ἀλλὰ ἑώθεν ἐξαναστάντα, παρέχειν σεαυτὸν ὀφθησόμενον ἐν τῇ θεραπείᾳ καὶ μὴ λιπεῖν τὴν τάξιν. ὁ δὲ ἐπιβάλλων ἐνίοτέ σοι τὴν χεῖρα, ὅ τι ἂν τύχῃ ληρεῖ, τοῖσ ἐντυγχάνουσιν ἐπιδεικνύμενοσ ὡσ οὐδὲ ὁδῷ βαδίζων ἀμελήσ ἐστι τῶν Μουσῶν, ἀλλ’ εἰσ καλὸν τὴν ἐν τῷ περιπάτῳ διατίθεται σχολήν. σὺ δ’ ἄθλιοσ τὰ μὲν παραδραμών, τὰ δὲ βάδην ἄναντα πολλὰ καὶ κάταντα ‐ τοιαύτη γάρ, ὡσ οἶσθα, ἡ πόλισ ‐ περιελθὼν ἵδρωκάσ τε καὶ πνευστιᾷσ, κἀκείνου ἔνδον τινὶ τῶν φίλων πρὸσ ὃν ἦλθεν διαλεγομένου, μηδὲ ὅπου καθίζῃσ ἔχων ὀρθὸσ ὑπ’ ἀπορίασ ἀναγιγνώσκεισ τὸ βιβλίον προχειρισάμενοσ. ἐπειδὰν δὲ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον ἡ νὺξ καταλάβῃ, λουσάμενοσ πονηρῶσ ἀωρὶ περὶ αὐτό που σχεδὸν τὸ μεσονύκτιον ἥκεισ ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐκέθ’ ὁμοίωσ ἔντιμοσ οὐδὲ περίβλεπτοσ τοῖσ παροῦσιν, ἀλλ’ ἤν τισ ἄλλοσ ἐπεισέλθῃ νεαλέστεροσ, εἰσ τοὐπίσω σύ καὶ οὕτωσ εἰσ τὴν ἀτιμοτάτην γωνίαν ἐξωσθεὶσ κατάκεισαι μάρτυσ μόνον τῶν παραφερομένων, τὰ ὀστᾶ, εἰ ἐφίκοιτο μέχρι σοῦ, καθάπερ οἱ κύνεσ περιεσθίων ἢ τὸ σκληρὸν τῆσ μαλάχησ φύλλον ᾧ τὰ ἄλλα συνειλοῦσιν, εἰ ὑπεροφθείη ὑπὸ τῶν προκατακειμένων, ἄσμενοσ ὑπὸ λιμοῦ παροψώμενοσ.

"οὐδ’ ἀϊόντι ἐοίκεν. ^ Οὐ μὴν οὐδὲ ἡ ἄλλη ὕβρισ ἄπεστιν, ἀλλ’ οὔτε ᾠὸν ἔχεισ μόνοσ ‐ οὐ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστιν καὶ σὲ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τοῖσ ξένοισ καὶ ἀγνώστοισ ἀντιποιεῖσθαι· ἀγνωμοσύνη γὰρ δὴ ^ τοῦτό γε ‐ οὔτε ἡ ὄρνισ ὁμοία ταῖσ ἄλλαισ, ἀλλὰ τῷ μὲν πλησίον παχεῖα καὶ πιμελήσ, σοὶ δὲ νεοττὸσ ἡμίτομοσ ἢ φάττα τισ ὑπόσκληροσ, ὕβρισ ἄντικρυσ καὶ ἀτιμία. "σὺ γὰρ ἡμέτεροσ εἶ. τεμνομένου μὲν γὰρ ἐν. τῷ μέσῳ ἢ συὸσ ὑπογαστρίου ἢ ἐλάφου, χ; χρὴ ἐκ παντὸσ ἢ τὸν διανέμοντα ἵλεων ἔχειν ἢ τὴν Προμηθέωσ μερίδα φέρεσθαι, ὀστᾶ κεκαλυμμένα τῇ πιμελῇ. τὸ γὰρ τῷ μὲν ὑπὲρ σὲ τὴν λοπάδα παρεστάναι ἔστ’ ἂν ἀπαγορεύσῃ^ ἐμφορούμενοσ, σὲ δὲ οὕτω ταχέωσ παραδραμεῖν, τίνι φορητὸν ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ κἂν ὁπόσην αἱ ἔλαφοι τὴν χολὴν ἔχοντι; καίτοι οὐδέπω ἐκεῖνο ἔφην ὅτι τῶν ἄλλων ἥδιστόν τε καὶ παλαιότατον οἶνον πινόντων μόνοσ σὺ πονηρόν τινα καὶ παχὺν πίνεισ, θεραπεύων ἀεὶ ἐν ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ πίνειν, ὡσ μὴ ἐλεγχθείησ ἀπὸ τοῦ χρώματοσ οὕτωσ ἄτιμοσ ὢν συμπότησ. ἀνιᾷ δή σε πολλὰ καὶ ἀθρόα καὶ σχεδὸν τὰ πάντα, καὶ μάλιστα ὅταν σε παρευδοκιμῇ κίναιδόσ τισ ἢ ὀρχηστοδιδάσκαλοσ ἢ Ιὠνικὰ συνείρων Ἀλεξανδρεωτικὸσ ἀνθρωπίσκοσ τοῖσ μὲν γὰρ τὰ ἐρωτικὰ ταῦτα διακονουμένοισ καὶ γραμματίδια ὑπὸ κόλπου διακομίζουσιν πόθεν σύ γ’ ἰσότιμοσ;

κατακείμενοσ τοιγαροῦν ἐν μυχῷ τοῦ συμποσίου καὶ ὑπ’ αἰδοῦσ καταδεδυκὼσ στένεισ ὡσ τὸ εἰκὸσ καὶ σεαυτὸν οἰκτείρεισ καὶ αἰτιᾷ τὴν Τύχην οὐδὲ ὀλίγα σοι τῶν χαρίτων ἐπιψεκάσασαν. ἡδέωσ δ’ ἄν μοι δοκεῖσ καὶ ποιητὴσ γενέσθαι τῶν ἐρωτικῶν ᾀσμάτων ἢ κἂν ἄλλου ποιήσαντοσ δύνασθαι ᾄδειν ἀξίωσ· ^ ὁρᾷσ γὰρ οἷ τὸ προτιμᾶσθαι καὶ εὐδοκιμεῖν ἐστιν. ὑποσταίησ δὲ ἄν, εἰ καὶ μάγον ἢ μάντιν ὑποκρίνασθαι δέοι τῶν κλήρουσ πολυταλάντουσ καὶ ἀρχὰσ καὶ ἀθρόουσ τοὺσ πλούτουσ ὑπισχνουμένων καὶ γὰρ αὖ καὶ τούτουσ ὁρᾷσ εὖ φερομένουσ ἐν ταῖσ φιλίαισ καὶ πολλῶν ἀξιουμένουσ. κἂν ἕν τι οὖν τούτων ἡδέωσ ἂν γένοιο, ὡσ μὴ ἀπόβλητοσ καὶ περιττὸσ εἰήσ· ἀλλ’ οὐδὲ πρὸσ ταῦτα ὁ κακοδαίμων πιθανὸσ εἶ. τοιγαροῦν ἀνάγκη μειοῦσθαι καὶ σιωπῇ ἀνέχεσθαι ὑποιμώζοντα καὶ ἀμελούμενον. ἢν μὲν γὰρ κατείπῃ σοῦ τισ ψιθυρὸσ οἰκέτησ, ὡσ μόνοσ οὐκ ἐπῄνεισ τὸν τῆσ δεσποίνησ παιδίσκον ὀρχούμενον ἢ κιθαρίζοντα, κίνδυνοσ οὐ μικρὸσ ἐκ τοῦ πράγματοσ.

χρὴ οὖν χερσαίου βατράχου δίκην διψῶντα κεκραγέναι, ὡσ ἐπίσημοσ ἔσῃ ἐν τοῖσ ἐπαινοῦσι καὶ κορυφαῖοσ ἐπιμελούμενον πολλάκισ δὲ καὶ τῶν ἄλλων σιωπησάντων αὐτὸν ἐπειπεῖν ἐσκεμμένον τινὰ ἔπαινον πολλὴν τὴν κολακείαν ἐμφανιοῦντα. τὸ μὲν γὰρ λιμῷ συνόντα καὶ νὴ Δία γε διψῶντα μύρῳ χρίεσθαι καὶ στεφανοῦσθαι τὴν κεφαλήν, ἠρέμα καὶ γελοῖον ἐοίκασ γὰρ τότε στήλῃ ἑώλου τινὸσ νεκροῦ ἄγοντοσ ἐναγίσματα· καὶ γὰρ ἐκείνων καταχέαντεσ μύρον καὶ τὸν στέφανον ἐπιθέντεσ αὐτοὶ πίνουσι καὶ εὐωχοῦνται τὰ παρεσκευασμένα. ἢν μὲν γὰρ καὶ ζηλότυπόσ τισ ᾖ καὶ παῖδεσ εὔμορφοι ὦσιν ἢ νέα γυνὴ καὶ σὺ μὴ παντελῶσ πόρρω Ἀφροδίτησ καὶ Χαρίτων ᾖσ, οὐκ ἐν εἰρήνῃ τὸ πρᾶγμα οὐδὲ ὁ κίνδυνοσ εὐκαταφρόνητοσ.

ὦτα γὰρ καὶ ὀφθαλμοὶ βασιλέωσ πολλοί, οὐ μόνον τἀληθῆ ὁρῶντεσ, ἀλλ’ ἀεί τι καὶ προσεπιμετροῦντεσ, ὡσ μὴ νυστάζειν δοκοῖεν. δεῖ οὖν ὥσπερ ἐν τοῖσ Περσικοῖσ δείπνοισ κάτω νεύοντα κατακεῖσθαι, δεδιότα μή τισ εὐνοῦχόσ σε ἴδῃ προσβλέψαντα μιᾷ, τῶν παλλακίδων, ἐπεὶ ἄλλοσ γε εὐνοῦχοσ ἐντεταμένον πάλαι τὸ τόξον ἔχων ἃ μὴ θέμισ ὁρῶντα ἕτοιμοσ κολάσαι διαπείρασ τῷ οἰστῷ μεταξὺ πίνοντοσ τὴν γνάθον. εἶτα ἀπελθὼν τοῦ δείπνου μικρόν τι κατέδαρθεσ·

"καὶ ἄθλιοσ, οἱάσ τὰσ πάλαι διατριβὰσ ἀπολιπὼν καὶ ἑταίρουσ καὶ βίον ἀπράγμονα καὶ ὕπνον μετρούμενον τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ περιπάτουσ ἐλευθερίουσ εἰσ οἱο͂ν βάραθρον φέρων ἐμαυτὸν ἐνσέσεικα. "τίνοσ ἕνεκα, ὦ θεοί, ἢ τίσ ὁ λαμπρὸσ οὗτοσ μισθόσ ἐστιν; "οὐ γὰρ καὶ ἄλλωσ μοι πλείω τούτων ἐκπορίζειν δυνατὸν ἦν καὶ προσῆν τὸ ἐλεύθερον καὶ τὸ πάντα ἐπ’ ἐξουσίασ; "νῦν δὲ τὸ τοῦ λόγου, λέων κρόκῃ δεθείσ, ἄνω καὶ κάτω περισύρομαι, τὸ πάντων οἴκτιστον, οὐκ εὐδοκιμεῖν εἰδὼσ οὐδὲ κεχαρισμένοσ εἶναι δυνάμενοσ. "ἰδιώτησ γὰρ ἔγωγε τῶν τοιούτων καὶ ἄτεχνοσ, καὶ μάλιστα παραβαλλόμενοσ ἀνδράσι τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένοισ, ὥστε ^ καὶ ἀχάριστόσ εἰμι καὶ ἥκιστα συμποτικόσ, οὐδ’ ὅσον γέλωτα ποιῆσαι δυνάμενοσ. "συνίημι δὲ ὡσ καὶ ἐνοχλῶ πολλάκισ βλεπόμενοσ, καὶ μάλισθ’ ὅταν ἡδίων αὐτὸσ αὑτοῦ εἶναι θέλῃ· "σκυθρωπὸσ γὰρ αὐτῷ δοκῶ. καὶ ὅλωσ οὐκ ἔχω ὅπωσ ἁρμόσωμαι πρὸσ αὐτόν. ἢν μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ σεμνοῦ φυλάττω ἐμαυτόν, ἀηδὴσ ἔδοξα καὶ μονονουχὶ φευκτέοσ· "ἢν δὲ μειδιάσω καὶ ῥυθμίσω τὸ πρόσωπον εἰσ τὸ ἥδιστον, κατεφρόνησεν εὐθὺσ καὶ διέπτυσεν, καὶ τὸ πρᾶγμα ὅμοιον δοκεῖ ὥσπερ ἂν εἴ τισ κωμῳδίαν ὑποκρίναιτο τραγικὸν προσωπεῖον περικείμενοσ. "τὸ δ’ ὅλον, τίνα ἄλλον ὁ μάταιοσ ἐμαυτῷ βιώσομαι βίον τὸν παρόντα τοῦτον ἄλλῳ βεβιωκώσ; ἔτι σου ταῦτα διαλογιζομένου ὁ κώδων ἤχησεν, καὶ χρὴ τῶν ὁμοίων ἔχεσθαι καὶ περινοστεῖν καὶ ἑστάναι, ὑπαλείψαντά γε πρότερον τοὺσ βουβῶνασ καὶ τὰσ ἰγνύασ, εἰ θέλεισ διαρκέσαι πρὸσ τὸν ἆθλον.

εἶτα δεῖπνον ὅμοιον καὶ εἰσ τὴν αὐτὴν ὡρ́αν περιηγμένον. καί σοι τὰ τῆσ διαίτησ πρὸσ τὸν πάλαι βίον ἀντίστροφα, καὶ ἡ ἀγρυπνία δὲ καὶ ὁ ἱδρὼσ καὶ ὁ κάματοσ ἠρέμα ἤδη ὑπορύττουσιν, ἢ φθόην ἢ περιπνευμονίαν ἢ κώλου ἄλγημα ἢ τὴν καλὴν ποδάγραν ἀναπλάττοντεσ. ἀντέχεισ δὲ ὅμωσ, καὶ πολλάκισ κατακεῖσθαι δέον, οὐδὲ τοῦτο συγκεχώρηται· σκῆψισ γὰρ ἡ νόσοσ καὶ φυγὴ τῶν καθηκόντων ἔδοξεν. ὥστ’ ἐξ ἁπάντων ὠχρὸσ ἀεὶ καὶ ὅσον οὐδέπω τεθνηξομένῳ ἐοίκασ. καὶ τὰ μὲν ἐν τῇ πόλει ταῦτα.

ἢν δέ που καὶ ἀποδημῆσαι δέῃ, τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ· ὑόντοσ δὲ πολλάκισ ὕστατοσ ἐλθὼν ‐ τοιοῦτο γάρ σοι ἀποκεκλήρωται καὶ τὸ ζεῦγοσ ‐ περιμένεισ ἔστ’ ἂν οὐκέτ’ οὔσησ καταγωγῆσ τῷ μαγείρῳ σε ἢ τῷ τῆσ δεσποίνησ κομμωτῇ συμπαραβύσωσιν, οὐδὲ τῶν φρυγάνων δαψιλῶσ ὑποβαλόντεσ. οὐκ ὀκνῶ δέ σοι καὶ διηγήσασθαι ὅ μοι Θεσμόπολισ οὗτοσ ὁ Στωϊκὸσ διηγήσατο συμβὰν αὐτῷ πάνυ γελοῖον καὶ νὴ Δί’ οὐκ ἀνέλπιστον ὡσ ἂν καὶ ἄλλῳ ταὐτὸν συμβαίη.

συνῆν μὲν γὰρ πλουσίᾳ τινὶ καὶ τρυφώσῃ γυναικὶ τῶν ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει. δεῆσαν δὲ καὶ ἀποδημῆσαί ποτε, τὸ μὲν πρῶτον ἐκεῖνο παθεῖν ἔφη γελοιότατον, συγκαθέζεσθαι γὰρ αὐτῷ παραδεδόσθαι φιλοσόφῳ ὄντι κίναιδόν τινα τῶν πεπιττωμένων τὰ σκέλη καὶ τὸν πώγωνα περιεξυρημένων διὰ τιμῆσ δ’ αὐτὸν ἐκείνη, ὡσ τὸ εἰκόσ, ἦγεν. καὶ τοὔνομα δὲ τοῦ κιναίδου ἀπεμνημόνευεν Χελιδόνιον γὰρ καλεῖσθαι. τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἡλίκον, σκυθρωπῷ καὶ γέροντι ἀνδρὶ καὶ πολιῷ τὸ γένειον ‐ οἶσθα δὲ ὡσ βαθὺν πώγωνα καὶ σεμνὸν ὁ Θεσμόπολισ εἶχεν ‐ παρακαθίζεσθαι φῦκοσ ἐντετριμμένον καὶ ὑπογεγραμμένον τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ διασεσαλευμένον τὸ βλέμμα καὶ τὸν τράχηλον ἐπικεκλασμένον, οὐ χελιδόνα μὰ Δί’, ἀλλὰ γῦπά τινα περιτετιλμένον τὰ πτερά· ^ καὶ εἴ γε μὴ πολλὰ δεηθῆναι αὐτοῦ, καὶ τὸν κεκρύφαλον ἔχοντα ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἂν συγκαθίζεσθαι. τὰ δ’ οὖν ἄλλα παρ’ ὅλην τὴν ὁδὸν μυρίασ τὰσ ἀηδίασ ἀνασχέσθαι ὑπᾴδοντοσ καὶ τερετίζοντοσ, εἰ δὲ μὴ ἐπεῖχεν αὐτόσ, ἴσωσ ἂν καὶ ὀρχουμένου ἐπὶ τῆσ ἀπήνησ. ἕτερον δ’ οὖν τι καὶ τοιοῦτον αὐτῷ προσταχθῆναι.

"οὕτωσ ὄναιο, χάριν οὐ μικρὰν αἰτούσῃ δὸσ μηδὲν ἀντειπὼν μηδὲ ὅπωσ ἐπὶ πλεῖόν σου δεήσομαι περιμείνασ. "χρηστὸν ὁρῶσά σε καὶ ἐπιμελῆ καὶ φιλόστοργον, τὴν κύνα ἣν οἶσθα τὴν Μυρρίνην ἀναλαβὼν εἰσ τὸ ὄχημα φύλαττέ μοι καὶ ἐπιμελοῦ ὅπωσ μηδενὸσ ἐνδεὴσ ἔσται· "βαρύνεται γὰρ ἡ ἀθλία τὴν γαστέρα καὶ σχεδὸν ὡσ ἐπίτεξ ἐστὶν οἱ δὲ κατάρατοι οὗτοι καὶ ἀπειθεῖσ οἰκέται οὐχ; "ὅπωσ ἐκείνησ, ἀλλ’ οὐδ’ ἐμοῦ αὐτῆσ πολὺν ποιοῦνται λόγον ἐν ταῖσ ὁδοῖσ. μὴ τοίνυν τι σμικρὸν οἰηθῇσ εὖ ποιήσειν με τὸ περισπούδαστόν μοι καὶ ἥδιστον κυνίδιον διαφυλάξασ. ὑπέσχετο ὁ Θεσμόπολισ πολλὰ ἱκετευούσησ καὶ μονονουχὶ καὶ δακρυούσησ. τὸ δὲ πρᾶγμα παγγέλοιον ἦν, κυνίδιον ἐκ τοῦ ἱματίου προκῦπτον μικρὸν ὑπὸ τὸν πώγωνα. καὶ κατουρῆσαν πολλάκισ, εἰ καὶ μὴ ταῦτα ὁ Θεσμόπολισ προσετίθει, καὶ βαΰζον λεπτῇ τῇ φωνῇ ‐ τοιαῦτα γάρ τὰ Μελιταῖα ‐ καὶ τὸ γένειον τοῦ φιλοσόφου περιλιχμώμενον, καὶ μάλιστα εἴ τι τοῦ χθιζοῦ αὐτῷ ζωμοῦ ἐγκατεμέμικτο. "τοῦτο μόνον εἰπεῖν ἔχω, ὅτι ἀντὶ Στωϊκοῦ ἤδη Κυνικὸσ ἡμῖν γεγένηται. τὸ δ’ οὖν κυνίδιον καὶ τετοκέναι ἐν τῷ τρίβωνι τῷ τοῦ Θεσμοπόλιδοσ ἐπυθόμην. τοιαῦτα ἐντρυφῶσι, μᾶλλον δὲ ἐνυβρίζουσι τοῖσ συνοῦσι, κατὰ μικρὸν αὐτοὺσ χειροήθεισ τῇ ὕβρει παρασκευάζοντεσ.

οἶδα δ’ ἐγὼ καὶ ῥήτορα τῶν καρχάρων ἐπὶ τῷ δείπνῳ κελευσθέντα μελετήσαντα μὰ τὸν Δί’ οὐκ ἀπαιδεύτωσ, ἀλλὰ πάνυ τορῶσ καὶ συγκεκροτημένωσ· ἐπῃνεῖτο γοῦν μεταξὺ πινόντων οὐ πρὸσ ὕδωρ μεμετρημένον, ἀλλὰ πρὸσ οἴνου ἀμφορέασ λέγων, καὶ τοῦτο ὑποστῆναι τὸ τόλμημα ἐπὶ διακοσίαισ δραχμαῖσ ἐλέγετο. ταῦτα μὲν οὖν ἴσωσ μέτρια. ἢν δὲ ποιητικὸσ αὐτὸσ ἢ συγγραφικὸσ ὁ πλούσιοσ ᾖ, παρὰ τὸ δεῖπνον τὰ αὑτοῦ ῥαψῳδῶν, τότε καὶ μάλιστα διαρραγῆναι χρὴ ἐπαινοῦντα καὶ κολακεύοντα καὶ τρόπουσ ἐπαίνων καινοτέρουσ ἐπινοοῦντα. εἰσὶ δ’ οἳ καὶ ἐπὶ κάλλει θαυμάζεσθαι ἐθέλουσιν, καὶ δεῖ Ἀδώνιδασ αὐτοὺσ καὶ Υἁκίνθουσ ἀκούειν, πήχεωσ ἐνίοτε τὴν ῥῖνα ἔχοντασ. σὺ δ’ οὖν ἂν μὴ ἐπαινῇσ, εἰσ τὰσ λιθοτομίασ τὰσ Διονυσίου εὐθὺσ ἀφίξῃ ὡσ καὶ φθονῶν καὶ ἐπιβουλεύων αὐτῷ. χρὴ δὲ καὶ σοφοὺσ καὶ ῥήτορασ εἶναι αὐτούσ, κἂν εἴ τι σολοικίσαντεσ τύχωσιν, αὐτὸ τοῦτο τῆσ Ἀττικῆσ καὶ τοῦ Ὑμηττοῦ μεστοὺσ δοκεῖν τοὺσ λόγουσ καὶ νόμον εἶναι τὸ λοιπὸν οὕτω λέγειν. καίτοι φορητὰ ἴσωσ τὰ τῶν ἀνδρῶν.

αἱ δὲ οὖν γυναῖκεσ ‐ καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε ὑπὸ τῶν γυναικῶν σπουδάζεται, τὸ εἶναί τινασ αὐταῖσ πεπαιδευμένουσ μισθοῦ ὑποτελεῖσ ^ συνόντασ καὶ τῷ φορείῳ ἑπομένουσ· ἓν γάρ τι καὶ τοῦτο τῶν ἄλλων καλλωπισμάτων αὐταῖσ δοκεῖ, ἢν λέγηται ὡσ πεπαιδευμέναι τὲ εἰσιν καὶ φιλόσοφοι καὶ ποιοῦσιν ᾄσματα οὐ πολὺ τῆσ Σαπφοῦσ ἀποδέοντα ‐ διὰ δὴ ταῦτα μισθωτοὺσ καὶ αὗται περιάγονται ῥήτορασ καὶ γραμματικοὺσ καὶ φιλοσόφουσ, ἀκροῶνται δ’ αὐτῶν ‐ πηνίκα; γελοῖον γὰρ καὶ τοῦτο ‐ ἤτοι μεταξὺ κομμούμεναι καὶ τὰσ κόμασ παραπλεκόμεναι ἢ παρὰ τὸ δεῖπνον ἄλλοτε γὰρ οὐκ ἄγουσι σχολήν. πολλάκισ δὲ καὶ μεταξὺ τοῦ φιλοσόφου τι διεξιόντοσ ἡ ἅβρα προσελθοῦσα ὤρεξε παρὰ τοῦ μοιχοῦ γραμμάτιον, οἱ δὲ περὶ σωφροσύνησ ἐκεῖνοι λόγοι ἑστᾶσι περιμένοντεσ, ἔστ’ ἂν ἐκείνη ἀντιγράψασα τῷ μοιχῷ ἐπαναδράμῃ πρὸσ τὴν ἀκρόασιν. ἐπειδὰν δέ ποτε διὰ μακροῦ τοῦ χρόνου Κρονίων ἢ Παναθηναίων ἐπιστάντων πέμπηταὶ τί σοι ἐφεστρίδιον ἄθλιον ἢ χιτώνιον ὑπόσαθρον, ἐνταῦθα μάλιστα πολλὴν δεῖ καὶ μεγάλην γενέσθαι τὴν πομπήν.

καὶ ὁ μὲν πρῶτοσ εὐθὺσ ἔτι σκεπτομένου παρακούσασ τοῦ δεσπότου προδραμὼν καὶ προμηνύσασ ἀπέρχεται μισθὸν οὐκ ὀλίγον τῆσ ἀγγελίασ προλαβών. ἑώθεν δὲ τρισκαίδεκα ἥκουσιν κομίζοντεσ, ἕκαστοσ ὡσ πολλὰ εἶπε καὶ ὡσ ὑπέμνησε καὶ ὡσ ἐπιτραπεὶσ τὸ κάλλιον ἐπελέξατο διεξιών. ἅπαντεσ δ’ οὖν ἀπαλλάττονται λαβόντεσ, ἔτι καὶ βρενθυόμενοι ὅτι μὴ πλείω ἔδωκασ. ὁ μὲν γὰρ μισθὸσ αὐτὸσ κατὰ δυ’ ὀβολοὺσ ἢ τέτταρασ, καὶ βαρὺσ αἰτῶν σὺ καὶ ὀχληρὸσ δοκεῖσ.

ἵνα δ’ οὖν λάβῃσ, κολακευτέοσ μὲν αὐτὸσ καὶ ἱκετευτέοσ, θεραπευτέοσ δὲ καὶ ὁ οἰκονόμοσ, οὗτοσ μὲν κατ’ ἄλλον θεραπείασ τρόπον οὐκ ἀμελητέοσ δὲ οὐδὲ ὁ σύμβουλοσ καὶ φίλοσ. καὶ τὸ ληφθὲν ἤδη προωφείλετο ἱματιοκαπήλῳ ἢ ἰατρῷ ἢ σκυτοτόμῳ τινί. ἄδωρα ^ οὖν σοι τὰ δῶρα καὶ ἀνόνητα. πολὺσ δὲ ὁ φθόνοσ, καί που καὶ διαβολή τισ ἠρέμα ὑπεξανίσταται πρὸσ ἄνδρα ἤδη τοὺσ κατὰ σοῦ λόγουσ ἡδέωσ ἐνδεχόμενον ὁρᾷ γὰρ ἤδη σὲ μὲν ὑπὸ τῶν συνεχῶν πόνων ἐκτετρυχωμένον καὶ πρὸσ τὴν θεραπείαν σκάζοντα καὶ ἀπηυδηκότα, τὴν·

ποδάγραν δὲ ὑπανιοῦσαν. ὅλωσ γὰρ ὅπερ ἦν νοστιμώτατον ἐν σοὶ ἀπανθισάμενοσ καὶ τὸ ἐγκαρπότατον τῆσ ἡλικίασ καὶ τὸ ἀκμαιότατον τοῦ σώματοσ ἐπιτρίψασ καὶ ῥάκοσ σε πολυσχιδὲσ ἐργασάμενοσ ἤδη περιβλέπει, σὲ μὲν οἷ τῆσ κόπρου ἀπορρίψει φέρων, ἄλλον δὲ ὅπωσ τῶν δυναμένων τοὺσ πόνουσ καρτερεῖν προσλήψεται. καὶ ἤτοι μειράκιον αὐτοῦ ὅτι ἐπείρασάσ ποτε ἢ τῆσ γυναικὸσ ἅβραν παρθένον γέρων ἀνὴρ διαφθείρεισ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ἐπικληθείσ, νύκτωρ ἐγκεκαλυμμένοσ ἐπὶ τράχηλον ὠσθεὶσ ἐξελήλυθασ, ἔρημοσ ἁπάντων καὶ ἄποροσ, τὴν βελτίστην ποδάγραν αὐτῷ γήρᾳ παραλαβών, καὶ ἃ μὲν τέωσ ᾔδεισ ἀπομαθὼν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, θυλάκου δὲ μείζω τὴν γαστέρα ἐργασάμενοσ, ἀπλήρωτόν τι καὶ ἀπαραίτητον κακόν. καὶ γὰρ ὁ λαιμὸσ ἀπαιτεῖ τὰ ἐκ τοῦ ἔθουσ καὶ ἀπομανθάνων αὐτὰ ἀγανακτεῖ. καί σε οὐκ ἄν τισ ἄλλοσ δέξαιτο ἔξωρον ἤδη γεγονότα καὶ τοῖσ γεγηρακόσιν ἵπποισ ἐοικότα, ὧν οὐδὲ τὸ δέρμα ὁμοίωσ χρήσιμον.

ἄλλωσ τε καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἀπωσθῆναι διαβολὴ πρὸσ τὸ μεῖζον εἰκαζομένη μοιχὸν ἢ φαρμακέα σε ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο δοκεῖν ποιεῖ· ὁ μὲν γὰρ κατήγοροσ καὶ σιωπῶν ἀξιόπιστοσ, σὺ δὲ Ἕλλην καὶ ῥᾴδιοσ τὸν τρόπον καὶ πρὸσ πᾶσαν ἀδικίαν εὔκολοσ. τοιούτουσ γὰρ ἅπαντασ ἡμᾶσ εἶναι οἰόνται, καὶ μάλα εἰκότωσ· δοκῶ γάρ μοι καὶ τῆσ τοιαύτησ δόξησ αὐτῶν, ἣν ἔχουσι περὶ ἡμῶν, κατανενοηκέναι τὴν αἰτίαν, πολλοὶ γὰρ εἰσ τὰσ οἰκίασ παρελθόντεσ ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἄλλο χρήσιμον εἰδέναι μαντείασ ^ καὶ φαρμακείασ ὑπέσχοντο καὶ χάριτασ ἐπὶ τοῖσ ἐρωτικοῖσ καὶ ἐπαγωγὰσ τοῖσ ἐχθροῖσ, καὶ ταῦτα πεπαιδεῦσθαι λέγοντεσ καὶ τρίβωνασ ἀμπεχόμενοι καὶ πώγωνασ οὐκ εὐκαταφρονήτουσ καθειμένοι. εἰκότωσ οὖν τὴν ὁμοίαν περὶ πάντων ὑπόνοιαν ἔχουσιν, οὓσ; ἀρίστουσ ᾤοντο τοιούτουσ ὁρῶντεσ, καὶ μάλιστα ἐπιτηροῦντεσ ἀντῶν τὴν ἐν τοῖσ δείπνοισ καὶ τῇ ἄλλῃ συνουσίᾳ κολακείαν καὶ τὴν πρὸσ τὸ κέρδοσ δουλοπρέπειαν. ἀποσεισάμενοι δὲ αὐτοὺσ μισοῦσι, καὶ μάλα εἰκότωσ, καὶ ἐξ ἅπαντοσ ζητοῦσιν ὅπωσ ἄρδην ἀπολέσωσιν, ἢν δύνωνται·

λογίζονται γὰρ ὡσ ἐξαγορεύσουσιν αὐτῶν τὰ πολλὰ ἐκεῖνα τῆσ φύσεωσ ἀπόρρητα ὡσ ἅπαντα εἰδότεσ ἀκριβῶσ καὶ γυμνοὺσ αὐτοὺσ ἐπωπτευκότεσ. τοῦτο τοίνυν ἀποπνίγει αὐτούσ· ἅπαντεσ γὰρ ἀκριβῶσ ὅμοιοὶ εἰσιν τοῖσ καλλίστοισ τούτοισ βιβλίοισ, ὧν χρυσοῖ μὲν οἱ ὀμφαλοί, πορφυρᾶ δὲ ἔκτοσθεν ἡ διφθέρα, τὰ δὲ ἔνδον ἢ Θυέστησ ἐστὶν τῶν τέκνων ἑστιώμενοσ ἢ Οἰδίπουσ τῇ μητρὶ συνὼν ἢ Τηρεὺσ δύο ἀδελφὰσ ἅμα ὀπυίων. τοιοῦτοι καὶ αὐτοί εἰσι, λαμπροὶ καὶ περίβλεπτοι, ἔνδον δὲ ὑπὸ τῇ πορφύρᾳ πολλὴν τὴν τραγῳδίαν σκέποντεσ· ἕκαστον γοῦν αὐτῶν ἢν ἐξειλήσῃσ, δρᾶμα οὐ μικρὸν εὑρήσεισ Εὐριπίδου τινὸσ ἢ Σοφοκλέουσ, τὰ δ’ ἔξω πορφύρα εὐανθὴσ καὶ χρυσοῦσ ὁ ὀμφαλόσ. ταῦτα οὖν συνεπιστάμενοι αὑτοῖσ, μισοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσιν εἴ τισ ἀποστὰσ ἀκριβῶσ κατανενοηκὼσ αὐτοὺσ ἐκτραγῳδήσει καὶ πρὸσ πολλοὺσ ἐρεῖ. βούλομαι δ’ ὅμωσ ἔγωγε ὥσπερ ὁ Κέβησ ἐκεῖνοσ εἰκόνα τινὰ τοῦ τοιούτου βίου σοι γράψαι, ὅπωσ εἰσ ταύτην ἀποβλέπων εἰδῇσ εἴ σοι παριτητέον ἐστὶν εἰσ αὐτήν.

ἡδέωσ μὲν οὖν Ἀπελλοῦ τινοσ ἢ Παρρασίου ἢ Αἐτίωνοσ ἢ καὶ Εὐφράνοροσ ἂν ἐδεήθην ἐπὶ τὴν γραφήν ἐπεὶ δὲ ἄπορον νῦν εὑρεῖν τινα οὕτωσ γενναῖον καὶ ἀκριβῆ τὴν τέχνην, ψιλὴν ὡσ οἱο͂̀ν τέ σοι ἐπιδείξω τὴν εἰκόνα. καὶ δὴ γεγράφθω προπύλαια μὲν ὑψηλὰ καὶ ἐπίχρυσα καὶ μὴ κάτω ἐπὶ τοῦ ἐδάφουσ, ἀλλ’ ἄνω τῆσ γῆσ ἐπὶ λόφου κείμενα, καὶ ἡ ἄνοδοσ ἐπὶ πολὺ καὶ ἀνάντησ καὶ ὄλισθον ἔχουσα, ὡσ πολλάκισ ἤδη πρὸσ τῷ ἄκρῳ ἔσεσθαι ἐλπίσαντασ ἐκτραχηλισθῆναι διαμαρτόντοσ τοῦ ποδόσ. ἔνδον δὲ ὁ Πλοῦτοσ αὐτὸσ καθήσθω χρυσοῦσ ὅλοσ, ὡσ δοκεῖ, πάνυ εὔμορφοσ καὶ ἐπέραστοσ. ὁ δὲ ἐραστὴσ μόλισ ἀνελθὼν καὶ πλησιάσασ τῇ θύρᾳ τεθηπέτω ἀφορῶν εἰσ τὸ χρυσίον. παραλαβοῦσα δ’ αὐτὸν ἡ Ἐλπίσ, εὐπρόσωποσ καὶ αὕτη καὶ ποικίλα ἀμπεχομένη, εἰσαγέτω σφόδρα ἐκπεπληγμένον τῇ εἰσόδῳ. τοὐντεῦθεν δὲ ἡ μὲν Ἐλπὶσ ἀεὶ προηγείσθω, διαδεξάμεναι δ’ αὐτὸν ἄλλαι γυναῖκεσ, Ἀπάτη καὶ Δουλεία, παραδότωσαν τῷ Πόνῳ, ὁ δὲ πολλὰ τὸν ἄθλιον καταγυμνάσασ τελευτῶν ἐγχειρισάτω αὐτὸν τῷ Γήρᾳ ἤδη ὑπονοσοῦντα καὶ τετραμμένον τὴν χρόαν. ὑστάτη δὲ ἡ Ὕβρισ ἐπιλαβομένη συρέτω πρὸσ τὴν Ἀπόγνωσιν. ἡ δὲ Ἐλπὶσ τὸ ἀπὸ τούτου ἀφανὴσ ἀποπτέσθω, καὶ μηκέτι καθ’ οὓσ εἰσῆλθε τοὺσ χρυσοῦσ θυρῶνασ, ἔκ τινοσ δὲ ἀποστρόφου καὶ λεληθυίασ ἐξόδου ἐξωθείσθω γυμνὸσ προγάστωρ ὠχρὸσ γέρων, τῇ ἑτέρᾳ μὲν τὴν αἰδῶ σκέπων, τῇ δεξιᾷ δὲ αὐτὸσ ἑαυτὸν ἄγχων. ἀπαντάτω δ’ ἐξιόντι ἡ Μετάνοια δακρύουσα εἰσ οὐδὲν ὄφελοσ καὶ τὸν ἄθλιον ἐπαπολλύουσα. τοῦτο μὲν ἔστω τὸ τέλοσ τῆσ γραφῆσ. σὺ δ’ οὖν, ὦ ἄριστε Τιμόκλεισ, αὐτὸσ ἤδη ἀκριβῶσ ἐπισκοπῶν ἕκαστα ἐννόησον, εἴ σοι καλῶσ ἔχει παρελθόντα εἰσ τὴν εἰκόνα κατὰ ταύτασ τὰσ θύρασ ἐκείνησ τῆσ ἔμπαλιν αἰσχρῶσ οὕτωσ ἐκπεσεῖν. ὅ τι δ’ ἂν πράττῃσ, μέμνησο τοῦ σοφοῦ λέγοντοσ ὡσ θεὸσ ἀναίτιοσ, αἰτία δὲ ἑλομένου.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

  • (no name)
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION