Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name)

(루키아노스, Calumniae non temere credundum, (no name))

δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν κακῶν ἀνθρώποισ αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα καταχέουσα τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀμαυροῦσα καὶ τὸν ἑκάστου βίον ἐπηλυγάζουσα. ἐν σκότῳ γοῦν πλανωμένοισ πάντεσ ἐοίκαμεν, μᾶλλον δὲ τυφλοῖσ ὅμοια πέπονθαμεν, τῷ μὲν προσπταίοντεσ ἀλόγωσ, τὸ δὲ ὑπερβαίνοντεσ, οὐδὲν δέον, καὶ τὸ μὲν πλησίον καὶ παρὰ πόδασ οὐχ ὁρῶντεσ, τὸ δὲ πόρρω καὶ πάμπολυ διεστηκὸσ ὡσ ἐνοχλοῦν δεδιότεσ· καὶ ὅλωσ ἐφ’ ἑκάστου τῶν πραττομένων οὐ διαλείπομεν τὰ πολλὰ ὀλισθαίνοντεσ. τοιγάρτοι μυρίασ ἤδη τοῖσ τραγῳδοδιδασκάλοισ ἀφορμὰσ εἰσ τὰ δράματα τὸ τοιοῦτο παρέσχηται, τοὺσ Λαβδακίδασ καὶ τοὺσ Πελοπίδασ καὶ τὰ τούτοισ παραπλήσια· σχεδὸν γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τῇ σκηνῇ ἀναβαινόντων κακῶν εὑρ́οι τισ ἂν ὑπὸ τῆσ ἀγνοίασ καθάπερ ὑπὸ τραγικοῦ τινοσ δαίμονοσ κεχορηγημένα. ’ Λέγω δὲ καὶ ἐσ τὰ ἄλλα μὲν ἀποβλέπων, μάλιστα δὲ ἐσ τὰσ οὐκ ἀληθεῖσ κατὰ τῶν συνήθων καὶ φίλων διαβολάσ, ὑφ’ ὧν ἤδη καὶ οἶκοι ἀνάστατοι γεγόνασι καὶ πόλεισ ἄρδην ἀπολώλασι, πατέρεσ τε κατὰ παίδων ἐξεμάνησαν καὶ ἀδελφοὶ κατὰ τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖδεσ κατὰ τῶν γειναμένων καὶ ἐρασταὶ κατὰ τῶν ἐρωμένων· πολλαὶ δὲ καὶ φιλίαι συνεκόπησαν καὶ ὁρ́κοι ^ συνεχύθησαν ὑπὸ τῆσ κατὰ τὰσ διαβολὰσ πιθανότητοσ. ἵν’ οὖν ὡσ ἥκιστα περιπίπτωμεν αὐταῖσ, ὑποδεῖξαι βούλομαι τῷ λόγῳ καθάπερ ἐπί τινοσ γραφῆσ ὁποῖὸν τί ἐστιν ἡ διαβολὴ καὶ πόθεν ἄρχεται καὶ ὁποῖα ἐργάζεται.

μᾶλλον δὲ Ἀπελλῆσ ὁ Ἐφέσιοσ πάλαι ταύτην προὔλαβε τὴν εἰκόνα· καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτοσ διαβληθεὶσ πρὸσ τὸν Πτολεμαῖον ὡσ μετεσχηκὼσ Θεοδότᾳ τῆσ συνωμοσίασ ἐν Τύρῳ, ‐ ὁ δὲ Ἀπελλῆσ οὐχ ἑωράκει ποτὲ τὴν Τύρον οὐδὲ τὸν Θεοδόταν, ὅστισ ἦν, ἐγίνωσκεν, ἢ καθ’ ὅσον ἤκουε Πτολεμαίου τινὰ ὕπαρχον εἶναι τὰ κατὰ τὴν Φοινίκην ἐπιτετραμμένον. ἀλλ’ ὅμωσ τῶν ἀντιτέχνων τισ Ἀντίφιλοσ τοὔνομα ὑπὸ φθόνου τῆσ παρὰ βασιλεῖ τιμῆσ καὶ ὑπὸ τῆσ κατὰ τὴν τέχνην ζηλοτυπίασ κατεῖπεν αὐτὸν πρὸσ τὸν ’ Πτολεμαῖον ὡσ εἰή κεκοινωνηκὼσ τῶν ὅλων καὶ ὡσ θεάσαιτό τισ αὐτὸν ἐν Φοινίκῃ συνεστιώμενον Θεοδότᾳ καὶ παρ’ ὅλον τὸ δεῖπνον πρὸσ τὸ οὖσ αὐτῷ κοινολογούμενον, καὶ τέλοσ ἀπέφηνε τὴν Τύρου ἀπόστασιν καὶ Πηλουσίου κατάληψιν ἐκ τῆσ Ἀπελλοῦ συμβουλῆσ γεγονέναι. ὁ δὲ Πτολεμαῖοσ ὡσ ἂν καὶ τἆλλα οὐ κάρτα φρενήρησ τισ ὤν, ἀλλ’ ἐν κολακείᾳ δεσποτικῇ τεθραμμένοσ, οὕτωσ ἐξεκαύθη καὶ συνεταράχθη πρὸσ τῆσ παραδόξου ταύτησ διαβολῆσ, ὥστε μηδὲν τῶν εἰκότων λογισάμενοσ, μηδ’ ὅτι ἀντίτεχνοσ ἦν ὁ διαβάλλων μηδ’ ὅτι μικρότεροσ ἢ κατὰ τηλικαύτην προδοσίαν ζωγράφοσ, καὶ ταῦτα εὖ πεπονθὼσ ὑπ’ αὐτοῦ καὶ παρ’ ὁντινοῦν τῶν ὁμοτέχνων, τετιμημένοσ, ἀλλ’ οὐδὲ τὸ παράπαν εἰ ἐξέπλευσεν Ἀπελλῆσ ἐσ Τύρον ἐξετάσασ, εὐθὺσ ἐξεμήνιεν καὶ βοῆσ ἐνεπίμπλα τὰ βασίλεια τὸν ἀχάριστον κεκραγὼσ καὶ τὸν ἐπίβουλον καὶ συνωμότην.

καὶ εἴ γε μὴ τῶν συνειλημμένων τισ ἀγανακτήσασ ἐπὶ τῇ τοῦ Ἀντιφίλου ἀναισχυντίᾳ καὶ τὸν ἄθλιον Ἀπελλῆν κατελεήσασ ἔφη μηδενὸσ αὐτοῖσ κεκοινωνηκέναι τὸν ἄνθρωπον, ἀπετέτμητο ἂν τὴν κεφαλὴν καὶ παραπολελαύκει τῶν ἐν Τύρῳ κακῶν οὐδὲν αὐτὸσ αἴτιοσ γεγονώσ. ὁ μὲν οὖν Πτολεμαῖοσ οὕτω λέγεται αἰσχυνθῆναι ἐπὶ τοῖσ γεγονόσιν, ὥστε τὸν μὲν Ἀπελλῆν ἑκατὸν ταλάντοισ ἐδωρήσατο, τὸν δὲ Ἀντίφιλον δουλεύειν αὐτῷ παρέδωκεν.

ὁ δὲ Ἀπελλῆσ ὧν παρεκινδύνευσε μεμνημένοσ τοιᾷδέ τινι εἰκόνι ἠμύνατο τὴν διαβολήν. ἐν δεξιᾷ τισ ἀνὴρ κάθηται τὰ ὦτα παμμεγέθη ἔχων μικροῦ δεῖν τοῖσ τοῦ Μίδου προσεοικότα, τὴν χεῖρα προτείνων πόρρωθεν ἔτι προσιούσῃ τῇ Διαβολῇ.

οὕτωσ μὲν Ἀπελλῆσ τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ τῆσ γραφῆσ ἐμιμήσατο. περὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι δύο γυναῖκεσ, Ἄγνοιά μοι δοκεῖ καὶ Ὑπόληψισ· ἑτέρωθεν δὲ προσέρχεται ἡ Διαβολή, γύναιον ἐσ ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπόθερμον δὲ καὶ παρακεκινημένον, οἱο͂ν δὴ τὴν λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν δεικνύουσα, τῇ μὲν ἀριστερᾷ δᾷδα καιομένην ἔχουσα, τῇ ἑτέρᾳ δὲ νεανίαν τινὰ τῶν τριχῶν σύρουσα τὰσ χεῖρασ ὀρέγοντα εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ μαρτυρόμενον τοὺσ θεούσ. ἡγεῖται δὲ ἀνὴρ ὠχρὸσ καὶ ἄμορφοσ, ὀξὺ δεδορκὼσ καὶ ἐοικὼσ τοῖσ ἐκ νόσου μακρᾶσ κατεσκληκόσι. τοῦτον οὖν εἶναι τὸν Φθόνον ἄν τισ εἰκάσειε. καὶ μὴν καὶ ἄλλαι τινὲσ δύο παρομαρτοῦσι προτρέπουσαι καὶ περιστέλλουσαι καὶ κατακοσμοῦσαι τὴν Διαβολήν. ὡσ δέ μοι καὶ ταύτασ ἐμήνυσεν ὁ περιηγητὴσ τῆσ εἰκόνοσ, ἡ μέν τισ Ἐπιβουλὴ ^ ἦν, ἡ δὲ Ἀπάτη. κατόπιν δὲ ἠκολούθει πάνυ πενθικῶσ τισ ἐσκευασμένη, μελανείμων καὶ κατεσπαραγμένη, Μετάνοια, οἶμαι αὕτη ἐλέγετο· ἐπεστρέφετο γοῦν εἰσ τοὐπίσω δακρύουσα καὶ μετ’ αἰδοῦσ πάνυ τὴν Ἀλήθειαν προσιοῦσαν ὑπέβλεπεν. φέρε δὲ καὶ ἡμεῖσ, εἰ δοκεῖ, κατὰ τὴν τοῦ Ἐφεσίου ζωγράφου τέχνην διέλθωμεν τὰ προσόντα τῇ διαβολῇ, πρότερὸν γε ὁρ́ῳ τινὶ περιγράψαντεσ αὐτήν οὕτω γὰρ ἂν ἡμῖν ἡ εἰκὼν γένοιτο φανερωτέρα.

ἔστι τοίνυν διαβολὴ κατηγορία τισ ἐξ ἐρημίασ γινομένη, τὸν κατηγορούμενον λεληθυῖα, ἐκ τοῦ μονομεροῦσ ἀναντιλέκτωσ πεπιστευμένη. τοιαύτη μὲν ἡ ὑπόθεσισ τοῦ λόγου. τριῶν δ’ ὄντων προσώπων, καθάπερ ἐν ταῖσ κωμῳδίαισ, τοῦ διαβάλλοντοσ καὶ τοῦ διαβαλλομένου καὶ τοῦ πρὸσ ὃν ἡ διαβολὴ γίνεται, καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ἐπισκοπήσωμεν οἱᾶ εἰκὸσ εἶναι τὰ γινόμενα. πρῶτον μὲν δή, εἰ δοκεῖ, παραγάγωμεν τὸν πρωταγωνιστὴν τοῦ δράματοσ, λέγω δὲ τὸν ποιητὴν τῆσ διαβολῆσ.

οὗτοσ δὲ δὴ ὡσ μὲν οὐκ ἀγαθὸσ ἄνθρωπόσ ἐστι, πᾶσιν οἶμαι γνώριμον· οὐδεὶσ γὰρ ἂν ἀγαθὸσ κακῶν αἴτιοσ γένοιτο τῷ πλησίον, ἀλλ’ ἔστιν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀφ’ ὧν εὖ ποιοῦσιν αὐτοὶ τοὺσ φίλουσ, οὐκ ἀφ’ ὧν τοὺσ ἄλλουσ ἀδικοῦντεσ αἰτιῶνται καὶ μισεῖσθαι παρασκευάζουσιν, εὐδοκιμεῖν δόξαν εὐνοίασ προσλαβόντεσ. ἔπειτα δὲ ὡσ ἄδικοσ ὁ τοιοῦτοσ καὶ παράνομόσ ἐστι καὶ ἀσεβὴσ καὶ τοῖσ χρωμένοισ ἐπιζήμιοσ, ῥᾴδιον καταμαθεῖν.

τίσ γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε τὴν μὲν ἰσότητα ἐν ἅπαντι καὶ τὸ μηδὲν πλέον δικαιοσύνησ ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε καὶ πλεονεκτικὸν ἀδικίασ; ὁ δὲ τῇ διαβολῇ κατὰ τῶν ἀπόντων λάθρᾳ χρώμενοσ πῶσ οὐ πλεονέκτησ ἐστὶν ὅλον τὸν ἀκροατὴν σφετεριζόμενοσ καὶ προκαταλαμβάνων αὐτοῦ τὰ ὦτα καὶ ἀποφράττων καὶ τῷ δευτέρῳ λόγῳ παντελῶσ ἄβατα κατασκευάζων αὐτὰ ὑπὸ τῆσ διαβολῆσ προεμπεπλησμένα; ἐσχάτησ ἀδικίασ τὸ τοιοῦτον, ὡσ φαῖεν ἂν καὶ οἱ ἄριστοι τῶν νομοθετῶν, οἱο͂ν ὁ Σόλων καὶ ὁ Δράκων, ἔνορκον ποιησάμενοι τοῖσ δικασταῖσ τὸ ὁμοίωσ ἀμφοῖν ἀκροᾶσθαι καὶ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην τοῖσ κρινομένοισ ἀπονέμειν, ἄχρι ἂν ὁ τοῦ δευτέρου λόγοσ παρατεθεὶσ θατέρου χείρων ἢ ἀμείνων φανῇ· πρὶν δέ γε ἀντεξετάσαι τὴν ἀπολογίαν τῇ κατηγορίᾳ, παντελῶσ ἀσεβῆ καὶ ἀνόσιον ἡγήσαντο ἔσεσθαι τὴν κρίσιν. καὶ γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺσ ἀγανακτῆσαι τοὺσ θεοὺσ εἴποιμεν, εἰ τῷ κατηγόρῳ μετ’ ἀδείασ ἃ θέλει λέγειν ἐπιτρέποιμεν, ἀποφράξαντεσ δὲ τῷ κατηγορουμένῳ τὰ ὦτα ἢ τῷ στόματι σιωπῶντοσ καταψηφιζοίμεθα τῷ προτέρῳ λόγῳ κεχειρωμένοι. ὥστε οὐ κατὰ τὸ δίκαιον καὶ τὸ νόμιμον καὶ τόν ὁρ́κον τόν δικαστικόν φαίη τισ ἄν γίγνεσθαι τάσ διαβολάσ. εἰ δέ τῳ μὴ ἀξιόπιστοι δοκοῦσιν οἱ νομοθέται παραινοῦντεσ οὕτω δικαίασ καὶ ἀμερεῖσ ποιεῖσθαι τάσ κρίσεισ, ποιητήν μοι δοκῶ τόν ἄριστον ἐπάγειν τῷ λόγῳ εὖ μάλα περὶ τούτων ἀποφηνάμενον, μᾶλλον δὲ νομοθετήσαντα. φησὶ δέ, μήτε δίκην δικάσῃσ, πρίν ἄμφω μῦθον ἀκούσῃσ. ἠπίστατο γάρ, οἶμαι, καὶ οὗτοσ ὡσ πολλῶν ὄντων ἐν τῷ βίῳ ἀδικημάτων οὐδὲν ἄν τισ εὑρ́οι χεῖρον οὐδὲ ἀδικώτερον ἢ ἀκρίτουσ τινὰσ καὶ ἀμοίρουσ λόγων καταδεδικάσθαι· ὅπερ ἐξ ἅπαντοσ ὁ διαβάλλων ἐπιχειρεῖ ποιεῖν ἄκριτον ὑπάγων τὸν διαβαλλόμενον τῇ τοῦ ἀκούοντοσ ὀργῇ καὶ τὴν ἀπολογίαν τῷ λαθραίῳ τῆσ κατηγορίασ παραιρούμενοσ. καὶ γὰρ ἀπαρρησίαστοσ καὶ δειλὸσ ἅπασ ὁ τοιοῦτοσ ἄνθρωποσ οὐδὲν ἐσ τοὐμφανὲσ ἄγων, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ λοχῶντεσ ἐξ ἀφανοῦσ ποθεν τοξεύων, ὡσ μηδὲ ἀντιτάξασθαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ἀνταγωνίσασθαι, ἀλλ’ ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ πολέμου διαφθείρεσθαι, ὃ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν ὑγιὲσ τοὺσ διαβάλλοντασ λέγειν.

ἐπεὶ εἲ τίσ γε τἀληθῆ κατηγοροῦντι ἑαυτῷ συνεπίσταται, οὗτοσ, οἶμαι, καὶ εἰσ τὸ φανερὸν ἐλέγχει καὶ διευθύνει καὶ ἀντεξετάζει τῷ λόγῳ, ὥσπερ οὐδεὶσ ἂν ἐκ τοῦ προφανοῦσ νικᾶν δυνάμενοσ ἐνέδρᾳ ποτὲ καὶ ἀπάτῃ χρήσαιτο κατὰ τῶν πολεμίων. ἴδοι δ’ ἄν τισ τοὺσ τοιούτουσ μάλιστα ἔν τε βασιλέων αὐλαῖσ καὶ περὶ τὰσ τῶν ἀρχόντων καὶ δυναστευόντων φιλίασ εὐδοκιμοῦντασ, ἔνθα πολὺσ μὲν ὁ φθόνοσ, μυρίαι δὲ ὑπόνοιαι, πάμπολλαι δὲ κολακειῶν καὶ διαβολῶν ὑποθέσεισ·

ὅπου γὰρ ἀεὶ μείζουσ ἐλπίδεσ, ἐνταῦθα καὶ οἱ φθόνοι χαλεπώτεροι καὶ τὰ μίση ἐπισφαλέστερα καὶ αἱ ζηλοτυπίαι κακοτεχνέστεραι. πάντεσ οὖν ἀλλήλουσ ὀξὺ δεδόρκασι καὶ ὥσπερ οἱ μονομαχοῦντεσ ἐπιτηροῦσιν, εἲ πού τι γυμνωθὲν μέροσ θεάσαιντο τοῦ σώματοσ· καὶ πρῶτοσ αὐτὸσ ἕκαστοσ εἶναι βουλόμενοσ παρωθεῖται καὶ παραγκωνίζεται τὸν πλησίον καὶ τὸν πρὸ αὑτοῦ, εἰ δύναιτο, ὑποσπᾷ καὶ ὑποσκελίζει. ἔνθα ὁ μὲν χρηστὸσ ἀτεχνῶσ; εὐθὺσ ἀνατέτραπται καὶ παρασέσυρται καὶ τὸ τελευταῖον ἀτίμωσ ἐξέωσται, ὁ δὲ κολακευτικώτεροσ καὶ πρὸσ τὰσ τοιαύτασ κακοηθείασ πιθανώτεροσ εὐδοκιμεῖ· . καὶ ὅλωσ ὁ φθάσασ κρατεῖ· τὰ γὰρ τοῦ Ὁμήρου πάνυ ἐπαληθεύουσιν, ὅτι τοι ξυνὸσ Ἐνυάλιοσ καὶ τὸν κτανέοντα κατέκτα. τοιγαροῦν ὡσ οὐ περὶ μικρῶν τοῦ ἀγῶνοσ ὄντοσ ποικίλασ κατ’ ἀλλήλων ὁδοὺσ ἐπινοοῦσιν, ὧν ταχίστη καὶ ἐπισφαλεστάτη ἐστὶν ἡ τῆσ διαβολῆσ, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ φθόνου· ἢ μίσουσ εὐέλπιδα ^ λαμβάνουσα, οἰκτρότερα δὲ καὶ τραγικὰ ἐπάγουσα τὰ τέλη καὶ πολλῶν συμφορῶν ἀνάπλεα. οὐ μέντοι μικρὸν οὐδὲ ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, ὡσ ἄν τισ ὑπολάβοι, ἀλλὰ πολλῆσ μὲν τέχνησ, οὐκ ὀλίγησ δὲ ἀγχινοίασ, ἀκριβοῦσ δέ τινοσ ἐπιμελείασ δεόμενον οὐ γὰρ ἂν τοσαῦτα ἔβλαπτεν ἡ διαβολή, εἰ μὴ πιθανόν τινα τρόπον ἐγίνετο·

οὐδ’ ἂν κατίσχυε τὴν πάντων ἰσχυροτέραν ἀλήθειαν, εἰ μὴ πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ πιθανὸν καὶ μυρία ἄλλα παρεσκεύαστο κατὰ τῶν ἀκουόντων. διαβάλλεται μὲν οὖν ὡσ τὸ πολὺ μάλιστα ὁ τιμώμενοσ καὶ διὰ τοῦτο τοῖσ ὑπολειπομένοισ αὐτοῦ ἐπίφθονοσ·

ἅπαντεσ γὰρ τῷδ’ ἐπιτοξάζονται καθάπερ τι κώλυμα καὶ ἐμπόδιον προορώμενοι, καὶ ἕκαστοσ οἰέται πρῶτοσ αὐτὸσ ἔσεσθαι τὸν κορυφαῖον ἐκεῖνον ἐκπολιορκήσασ καὶ τῆσ φιλίασ ἀποσκευασάμενοσ. οἱο͂́ν τι καὶ ἐπὶ τοῖσ γυμνικοῖσ ἀγῶσιν ἐπὶ τῶν δρομέων γίγνεται· κἀκεῖ γὰρ ὁ μὲν ἀγαθὸσ δρομεὺσ τῆσ ὕσπληγγοσ εὐθὺσ καταπεσούσησ μόνον τοῦ πρόσω ἐφιέμενοσ καὶ τὴν διάνοιαν ἀποτείνασ πρὸσ τὸ τέρμα κἀν τοῖσ ποσὶ τὴν ἐλπίδα τῆσ νίκησ ἔχων τὸν πλησίον οὐδὲν κακουργεῖ οὐδέ τι τῶν ^ κατὰ τοὺσ ἀγωνιστὰσ πολυπραγμονεῖ, ὁ δὲ κακὸσ ἐκεῖνοσ καὶ ἄναθλοσ ἀνταγωνιστὴσ ἀπογνοὺσ τὴν ἐκ τοῦ τάχουσ ἐλπίδα ἐπὶ τὴν κακοτεχνίαν ἐτράπετο, καὶ τοῦτο μόνον ἐξ ἅπαντοσ σκοπεῖ, ὅπωσ τὸν τρέχοντα ἐπισχὼν ἢ ἐμποδίσασ ἐπιστομιεῖ, ὡσ, εἰ τούτου διαμάρτοι, οὐκ ἄν ποτε νικῆσαι δυνάμενοσ. ὁμοίωσ δὲ τούτοισ κἀν ταῖσ φιλίαισ τῶν εὐδαιμόνων τούτων γίνεται· ὁ γὰρ προέχων αὐτίκα ἐπιβουλεύεται καὶ ἀφύλακτοσ ἐν μέσῳ ληφθεὶσ τῶν δυσμενῶν ἀνηρπάσθη, οἱ δὲ ἀγαπῶνται καὶ φίλοι δοκοῦσιν ἐξ ὧν ἄλλουσ βλάπτειν ἔδοξαν. τό τε ἀξιόπιστον τῆσ διαβολῆσ οὐχ ὡσ ἔτυχεν ἐπινοοῦσιν, ἀλλ’ ἐν τούτῳ τὸ πᾶν αὐτοῖσ ἐστιν ἔργον δεδοικόσι τι προσάψαι ἀπῳδὸν ἢ καὶ ἀλλότριον.

ὡσ γοῦν ἐπὶ πολὺ τὰ προσόντα τῷ διαβαλλομένῳ πρὸσ τὸ χεῖρον μεταβάλλοντεσ οὐκ ἀπιθάνουσ ποιοῦνται τὰσ κατηγορίασ, οἱο͂ν τὸν μὲν ἰατρὸν διαβάλλουσιν ὡσ φαρμακέα, τὸν πλούσιον δὲ ὡσ τύραννον, τὸν τυραννικὸν δὲ ὡσ προδοτικόν. ἐνίοτε μέντοι καὶ ὁ ἀκροώμενοσ αὐτὸσ ὑποβάλλει τῆσ διαβολῆσ τὰσ ἀφορμάσ, καὶ πρὸσ τὸν ἐκείνου τρόπον οἱ κακοήθεισ αὐτοὶ ἁρμοζόμενοι εὐστοχοῦσιν.

ἢν μὲν γὰρ ζηλότυπον αὐτὸν ὄντα ἴδωσι, Διένευσε, φασί, τῇ γυναικί σου παρὰ τὸ δεῖπνον καὶ ἀπιδὼν ἐσ αὐτὴν ἐστέναξε, καὶ ἡ Στρατονίκη πρὸσ αὐτὸν οὐ μάλα ἀηδῶσ· καὶ ὅλωσ ἐρωτικαί τινεσ καὶ μοιχικαὶ πρὸσ αὐτὸν αἱ διαβολαί. ἢν δὲ ποιητικὸσ ᾖ καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγα φρονῇ, Μὰ Δί’ ἐχλεύασέ σου Φιλόξενοσ τὰ ἔπη καὶ διέσυρε καὶ ἄμετρα εἶπεν αὐτὰ καὶ κακοσύνθετα. πρὸσ δὲ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον ὡσ ἄθεοσ καὶ ἀνόσιοσ ὁ φίλοσ διαβάλλεται καὶ ὡσ τὸ θεῖον παρωθούμενοσ καὶ τὴν πρόνοιαν ἀρνούμενοσ· ὁ δ’ ἀκούσασ εὐθὺσ μύωπι διὰ τοῦ ὠτὸσ τυπεὶσ διακέκαυται ὡσ τὸ εἰκὸσ καὶ ἀπέστραπται τὸν φίλον οὐ περιμείνασ τὸν ἀκριβῆ ἔλεγχον. ὅλωσ γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐπινοοῦσι καὶ λέγουσιν, ἃ μάλιστα ἴσασιν ἐσ ὀργὴν δυνάμενα προκαλέσασθαι τὸν ἀκροώμενον, καὶ ἔνθα τρωτόσ ἐστιν ἕκαστοσ ἐπιστάμενοι, ἐπ’ ἐκεῖνο τοξεύουσι καὶ ἀκοντίζουσιν ἐσ αὐτό, ὥστε τῇ παραυτίκα ὀργῇ τεταραγμένον μηκέτι σχολὴν ἄγειν τῇ ἐξετάσει τῆσ ἀληθείασ, ἀλλὰ κἂν θέλῃ τισ ἀπολογεῖσθαι, μὴ προσίεσθαι, τῷ παραδόξῳ τῆσ ἀκροάσεωσ ὡσ ἀληθεῖ προκατειλημμένον.

ἀνυσιμώτατον γὰρ τὸ εἶδοσ τῆσ διαβολῆσ τὸ ὑπεναντίον τῆσ τοῦ ἀκούοντοσ ἐπιθυμίασ, ὁπότε καὶ παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Διονύσῳ ἐπικληθέντι ἐγένετό τισ ὃσ διέβαλλε τὸν Πλατωνικὸν Δημήτριον, ὅτι ὕδωρ τε πίνει καὶ μόνοσ τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ ἐνεδύσατο ἐν τοῖσ Διονυσίοισ·

καὶ εἴ γε μὴ κληθεὶσ ἑώθεν ἔπιέ τε πάντων ὁρώντων καὶ λαβὼν ταραντινίδιον ἐκυμβάλισε καὶ προσωρχήσατο, ἀπολώλει ἂν ὡσ οὐχ ἡδόμενοσ τῷ βίῳ τοῦ βασιλέωσ, ἀλλ’ ἀντισοφιστὴσ ὢν καὶ ἀντίτεχνοσ τῆσ Πτολεμαίου τρυφῆσ. παρὰ δὲ Ἀλεξάνδρῳ μεγίστη ποτὲ πασῶν ἦν διαβολή, εἰ λέγοιτο τισ μὴ σέβειν μηδὲ προσκυνεῖν τὸν Ἡφαιστίωνα·

ἐπεὶ γὰρ ἀπέθανεν Ἡφαιστίων, ὑπὸ τοῦ ἔρωτοσ Ἀλέξανδροσ ἐβουλήθη προσθεῖναι καὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ μεγαλουργίᾳ καὶ θεὸν χειροτονῆσαι τὸν τετελευτηκότα. εὐθὺσ οὖν νεώσ τε ἀνέστησαν αἱ πόλεισ καὶ τεμένη καθιδρύετο καὶ βωμοὶ καὶ θυσίαι καὶ ἑορταὶ τῷ καινῷ τούτῳ θεῷ ἐπετελοῦντο, καὶ ὁ μέγιστοσ ὁρ́κοσ ἦν ἅπασιν Ἡφαιστίων. εἰ δέ τισ ἢ μειδιάσειε πρὸσ τὰ γινόμενα ἢ μὴ φαίνοιτο πάνυ εὐσεβῶν, θάνατοσ ἐπέκειτο ἡ ζημία. ὑπολαμβάνοντεσ δὲ οἱ κόλακεσ τὴν μειρακιώδη ταύτην τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιθυμίαν προσεξέκαιον εὐθὺσ καὶ ἀνεζωπύρουν ὀνείρατα διηγούμενοι τοῦ Ἡφαιστίωνοσ, ἐπιφανείασ τινὰσ καὶ ἰάματα προσάπτοντεσ αὐτῷ καὶ μαντείασ ἐπιφημίζοντεσ· καί τέλοσ ἔθυον παρέδρῳ καὶ ἀλεξικάκῳ θεῷ. ὁ δὲ Ἀλέξανδροσ ἥδετό τε ἀκούων καὶ τᾶ τελευταῖα ἐπίστευε καὶ μέγα ἐφρόνει ὡσανεὶ οὐ θεοῦ παῖσ ὢν μόνον, ἀλλὰ καὶ θεοὺσ ποιεῖν δυνάμενοσ. πόσουσ τοίνυν οἰώμεθα τῶν Ἀλεξάνδρου φίλων παρὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπολαῦσαι τῆσ Ἡφαιστίωνοσ θειότητοσ, διαβληθέντασ ὡσ οὐ τιμῶσι τὸν κοινὸν ἀπάντων θεόν, καὶ διὰ τοῦτο ἐξελαθέντασ καὶ τῆσ τοῦ βασιλέωσ εὐνοίασ ἐκπεσόντασ; τότε καὶ Ἀγαθοκλῆσ ὁ Σάμιοσ ταξιαρχῶν παρ’ Ἀλεξάνδρῳ καὶ τιμώμενοσ παρ’ αὐτοῦ μικροῦ δεῖν συγκαθείρχθη λέοντι διαβληθεὶσ ὅτι δακρύσειε παριὼν τὸν Ἡφαιστίωνοσ τάφον.

ἀλλ’ ἐκείνῳ μὲν βοηθῆσαι λέγεται Περδίκκασ ἐπομοσάμενοσ κατὰ πάντων θεῶν καὶ κατὰ Ἡφαιστίωνοσ, ὅτι δὴ κυνηγετοῦντὶ οἱ φανέντα ἐναργῆ τὸν θεὸν ἐπισκῆψαι εἰπεῖν Ἀλεξάνδρῳ φείσασθαι Ἀγαθοκλέουσ· οὐ γὰρ ὡσ ἀπιστοῦντα οὐδὲ ὡσ ἐπὶ νεκρῷ δακρῦσαι, ἀλλὰ τῆσ πάλαι συνηθείασ μνημονεύσαντα. ἡ δ’"οὖν κολακεία καὶ ἡ διαβολὴ τότε μάλιστα χώραν ἔσχε πρὸσ τὸ Ἀλεξάνδρου πάθοσ συντιθεμένη·

καθάπερ γὰρ ἐν πολιορκίᾳ οὐκ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ ἀπόκρημνα καὶ ἀσφαλῆ τοῦ τείχουσ προσίασιν οἱ πολέμιοι, ἀλλ’ ᾗ ἂν ἀφύλακτόν τι μέροσ ἢ σαθρὸν αἴσθωνται ἢ ταπεινόν, ἐπὶ τοῦτο πάσῃ] δυνάμει χωροῦσιν ὡσ ῥᾷστα παρεισδῦναι καὶ ἑλεῖν δυνάμενοι, οὕτω καὶ οἱ διαβάλλοντεσ ὃ τι ἂν ἀσθενὲσ ἴδωσι τῆσ ψυχῆσ καὶ ὑπόσαθρον καὶ εὐεπίβατον, τούτῳ προσβάλλουσι καὶ προσάγουσι τὰσ μηχανάσ, καὶ τέλοσ ἐκπολιορκοῦσι μηδενὸσ ἀντιταττομένου μηδὲ τὴν ἔφοδον αἰσθομένου. εἶτ’ ἐπειδὰν ἐντὸσ ἅπαξ τῶν τειχῶν γένωνται, πυρπολοῦσι πάντα καὶ παίουσι καὶ σφάττουσι καὶ ἐξελαύνουσιν, οἱᾶ εἰκὸσ ἁλισκομένησ ψυχῆσ καὶ ἐξηνδραποδισμένησ ἔργα εἶναι. μηχανήματα δ’ αὐτοῖσ κατὰ τοῦ ἀκούοντοσ ἥ τε ἀπάτη καὶ τὸ ψεῦδοσ καὶ ἡ ἐπιορκία καὶ προσλιπάρησισ καὶ ἀναισχυντία καὶ ἄλλα μυρία ῥᾳδιουργήματα.

ἡ δὲ δὴ μεγίστη πασῶν ἡ κολακεία ἐστί, συγγενήσ, μᾶλλον δὲ ἀδελφή τισ οὖσα τῆσ διαβολῆσ. οὐδεὶσ γοῦν οὕτω γεννάδασ ἐστὶ καὶ ἀδαμάντινον τεῖχοσ τῆσ ψυχῆσ προβεβλημένοσ, ὃσ οὐκ ἂν ἐνδοίη πρὸσ τὰσ τῆσ κολακείασ προσβολάσ, καὶ ταῦτα ὑπορυττούσησ καὶ τοὺσ θεμελίουσ ὑφαιρούσησ τῆσ διαβολῆσ. καὶ τὰ μὲν ἐκτὸσ ταῦτα.

ἔνδοθεν δὲ πολλαὶ προδοσίαι συναγωνίζονται τὰσ χεῖρασ ὀρέγουσαι καὶ τὰσ πύλασ ἀναπετῶσαι καὶ πάντα τρόπον τῇ ἁλώσει τοῦ ἀκούοντοσ συμπροθυμούμεναι. πρῶτον μὲν τὸ φιλόκαινον, ὃ φύσει πᾶσιν ἀνθρώποισ ὑπάρχει, καὶ τὸ ἁψίκορον, ἔπειτα δὲ τὸ πρὸσ τὰ παράδοξα τῶν ἀκουσμάτων ἑπόμενον. ^ οὐ γὰρ οἶδ’ ὅπωσ ἡδόμεθα πάντεσ λαθρηδὰ καὶ πρὸσ τὸ οὖσ λεγόμενα καὶ μεστὰ ὑπονοίασ ἀκούοντεσ· ^ οἶδα γοῦν τινασ οὕτωσ ἡδέωσ γαργαλιζομένουσ τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν διαβολῶν ὥσπερ τοὺσ πτεροῖσ κνωμένουσ. ἐπειδὰν τοίνυν ὑπὸ τούτων ἁπάντων συμμαχούμενοι προσπέσωσι, κατὰ κράτοσ αἱροῦσιν, οἶμαι, καὶ οὐδὲ δυσχερὴσ ἡ νίκη γένοιτ’ ἂν μηδενὸσ ἀντιπαραταττομένου μηδὲ ἀμυνομένου τὰσ προσβολάσ, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀκούοντοσ ἑκόντοσ ἑαυτὸν ἐνδιδόντοσ, τοῦ διαβαλλομένου δὲ τὴν ἐπιβουλὴν ἀγνοοῦντοσ·

ὥσπερ γὰρ ἐν νυκτὶ πόλεωσ ἁλούσησ καθεύδοντεσ οἱ διαβαλλόμενοι φονεύονται. καὶ τὸ πάντων οἴκτιστον, ὁ μὲν οὐκ εἰδὼσ τὰ γεγενημένα προσέρχεται τῷ φίλῳ φαιδρὸσ ἅτε μηδὲν ἑαυτῷ φαῦλον συνεπιστάμενοσ καὶ τὰ συνήθη λέγει καὶ ποιεῖ, παντὶ τρόπῳ ὁ ἄθλιοσ ἐνηδρευμένοσ·

ὁ δ’ ἢν μὲν ἔχῃ τι γενναῖον καὶ ἐλεύθερον καὶ παρρησιαστικόν, εὐθὺσ ἐξέρρηξε τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν ἐξέχεε, καὶ τέλοσ τὴν ἀπολογίαν προσιέμενοσ ἔγνω μάτην κατὰ τοῦ φίλου παρωξυμμένοσ. ἢν δὲ ἀγεννέστεροσ καὶ ταπεινότεροσ, προσίεται μὲν καὶ προσμειδιᾷ τοῖσ χείλεσιν ἄκροισ, μισεῖ δὲ καὶ λάθρᾳ τοὺσ ὀδόντασ διαπρίει καί, ὡσ ὁ ποιητήσ φησι, βυσσοδομεύει τὴν.

ὀργήν. οὗ δὴ ἐγὼ οὐδὲν οἶμαι ἀδικώτερον οὐδὲ δουλοπρεπέστερον, ἐνδακόντα τὸ χεῖλοσ ὑποτρέφειν τὴν χολὴν καὶ τὸ μῖσοσ ἐν αὑτῷ κατάκλειστον αὔξειν ἕτερα μὲν κεύθοντα ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ λέγοντα καὶ ὑποκρινόμενον ἱλαρῷ καὶ κωμικῷ τῷ προσώπῳ μάλα περιπαθῆ τινα καὶ ἰοῦ γέμουσαν τραγῳδίαν. μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχουσιν, ἐπειδὰν πάλαι φίλοσ ὁ ἐνδιαβάλλων δοκῶν εἶναι τῷ ἐνδιαβαλλομένῳ ποιῆται ὅμωσ· τότε γὰρ οὐδὲ φωνὴν ἀκούειν ἔτι θέλουσι τῶν διαβαλλομένων ἢ τῶν ἀπολογουμένων, τὸ ἀξιόπιστον τῆσ κατηγορίασ ἐκ τῆσ πάλαι δοκούσησ φιλίασ προειληφότεσ, οὐδὲ τοῦτο λογιζόμενοι, ὅτι πολλαὶ πολλάκισ ἐν τοῖσ φιλτάτοισ μίσουσ παραπίπτουσιν αἰτίαι τοὺσ ἄλλουσ λανθάνουσαι· καὶ ἐνίοτε οἷσ αὐτόσ τισ ἔνοχόσ ἐστι, ταυτὶ φθάσασ κατηγόρησε. τοῦ πλησίον ἐκφυγεῖν οὕτω πειρώμενοσ τὴν διαβολήν. καὶ ὅλωσ ἐχθρὸν μὲν οὐδεὶσ ἂν τολμήσειε διαβαλεῖν ἄπιστοσ γὰρ αὐτόθι ἡ κατηγορία πρόδηλον ἔχουσα τὴν αἰτίαν τοῖσ δοκοῦσι δὲ μάλιστα φίλοισ ἐπιχειροῦσι τὴν πρὸσ τοὺσ ἀκούοντασ εὔνοιαν ἐμφῆναι προαιρούμενοι, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐκείνων συμφέροντι οὐδὲ τῶν οἰκειοτάτων ἀπέσχοντο. εἰσὶ δέ τινεσ οἳ κἂν μάθωσιν ὕστερον ἀδίκωσ διαβεβλημένουσ παρ’ αὐτοῖσ τοὺσ φίλουσ,·

ὅμωσ ὑπ’ αἰσχύνησ ὧν ἐπίστευσαν οὐδ’ ἔτι προσίεσθαι οὐδὲ προσβλέπειν τολμῶσιν αὐτοῖσ ὥσπερ ἠδικημένοι, ὅτι μηδὲν ἀδικοῦντασ ἐπέγνωσαν. τοιγαροῦν πολλῶν κακῶν ὁ βίοσ ἐπλήσθη ὑπὸ τῶν οὕτω ῥᾳδίωσ καὶ ἀνεξετάστωσ πεπιστευμένων διαβολῶν.

ἡ μὲν γὰρ Ἄντεια τεθναίησ φησίν, ὦ Προῖτ’, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην ὃσ μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ αὐτὴ προτέρα ἐπιχειρήσασα καὶ ὑπεροφθεῖσα. καὶ μικροῦ ὁ νεανίασ ἐν τῇ πρὸσ τὴν Χίμαιραν συμπλοκῇ διεφθάρη ἐπιτίμιον σωφροσύνησ ὑποσχὼν καὶ τῆσ πρὸσ τὸν ξένον αἰδοῦσ ὑπὸ μάχλου γυναικὸσ ἐπιβεβουλευμένοσ. ἡ δὲ Φαίδρα, κἀκείνη τὰ ὅμοια κατειποῦσα τοῦ προγόνου, ἐπάρατον ἐποίησε τὸν Ἱππόλυτον γενέσθαι ὑπὸ τοῦ πατρὸσ οὐδέν, ὦ θεοί, οὐδὲν ἀνόσιον εἰργασμένον. ναί, φήσει.

τισ· ἀλλ’ ἀξιόπιστόσ ἐστιν ἐνίοτε ὁ διαβάλλων ἀνὴρ τά τε ἄλλα δίκαιοσ καὶ συνετὸσ εἶναι δοκῶν, καὶ ἐχρῆν προσέχειν αὐτῷ ἅτε μηδὲν ἂν τοιοῦτο κακουργήσαντι. ἆρ’ οὖν τοῦ Ἀριστείδου ἔστι τισ δικαιότεροσ; ἀλλ’ ὅμωσ κἀκεῖνοσ συνέστη ἐπὶ τὸν Θεμιστοκλέα καὶ συμπαρώξυνε τὸν δῆμον, ἧσ, φασίν, ἐκεῖνοσ πολιτικῆσ φιλοτιμίασ ὑποκεκνισμένοσ. ^ δίκαιοσ μὲν γὰρ ὡσ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ Ἀριστείδησ, ἄνθρωποσ δὲ καὶ αὐτὸσ ἦν καὶ χολὴν εἶχε, καὶ ἠγάπα τινὰ καὶ ἐμίσει. καὶ εἴ γε ἀληθήσ ἐστιν ὁ περὶ τοῦ Παλαμήδουσ λόγοσ, ὁ συνετώτατοσ τῶν Ἀχαιῶν κἀν τοῖσ ἄλλοισ ἄριστοσ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ ἐνέδραν ὑπὸ φθόνου φαίνεται συντεθεικὼσ κατὰ ἀνδρὸσ ὁμαίμου καὶ φίλου καὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐκπεπλευκότοσ·

οὕτωσ ἔμφυτον ἅπασιν ἀνθρώποισ ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα ἁμαρτία. τί γὰρ ἄν τισ ἢ τὸν Σωκράτην λέγοι τὸν ἀδίκωσ πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ διαβεβλημένον ὡσ ἀσεβῆ καὶ ἐπίβουλον;

ἢ τὸν Θεμιστοκλέα ἢ τὸν Μιλτιάδην, τοὺσ μετὰ τηλικαύτασ νίκασ ἐπὶ προδοσίᾳ τῆσ Ἑλλάδοσ ὑπόπτουσ γενομένουσ; μυρία γὰρ τὰ παραδείγματα καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα ἤδη γνώριμα. τί οὖν χρὴ καὶ ποιεῖν τόν γε νοῦν ἔχοντα ἢ ἀρετῆσ ἢ ἀληθείασ ἀμφισβητοῦντα;

ὅπερ, οἶμαι, καὶ Ὅμηροσ ἐν τῷ περὶ Σειρήνων μύθῳ ᾐνίξατο παραπλεῖν κελεύσασ τὰσ ὀλεθρίουσ ταύτασ τῶν ἀκουσμάτων ἡδονὰσ καὶ ἀποφράττειν τὰ ὦτα καὶ μὴ ἀνέδην αὐτὰ ἀναπεταννύειν τοῖσ πάθει προειλημμένοισ, ἀλλ’ ἐπιστήσαντα ἀκριβῆ θυρωρὸν τὸν λογισμὸν ἅπασι τοῖσ λεγομένοισ τὰ μὲν ἄξια προσίεσθαι καὶ παραβάλλεσθαι, τὰ φαῦλα δ’ ἀποκλείειν καὶ ἀπωθεῖν· καὶ γὰρ ἂν εἰή γελοῖον τῆσ μὲν οἰκίασ θυρωροὺσ καθιστάναι, τὰ ὦτα δὲ καὶ τὴν διάνοιαν ἀνεῳγμένα ἐᾶν. ἐπειδὰν τοίνυν τοιαῦτα προσίῃ τισ λέγων, αὐτὸ ἐφ’ ἑαυτοῦ χρὴ τὸ πρᾶγμα ἐξετάζειν, μήτε ἡλικίαν τοῦ λέγοντοσ ὁρῶντα μήτε τὸν ἄλλον βίον μήτε τὴν ἐν τοῖσ λόγοισ ἀγχίνοιαν.

ὅσῳ γάρ τισ πιθανώτεροσ, τοσούτῳ ἐπιμελεστέρασ δεῖται τῆσ ἐξετάσεωσ. οὐ δεῖ τοίνυν πιστεύειν ἀλλοτρίᾳ κρίσει, μᾶλλον δὲ μίσει τοῦ κατηγοροῦντοσ, ἀλλ’ ἑαυτῷ τὴν ἐξέτασιν φυλακτέον τῆσ ἀληθείασ, ἀποδόντα καὶ τῷ διαβάλλοντι τὸν φθόνον καὶ ἐν φανερῷ ποιησάμενον τὸν ἔλεγχον τῆσ ἑκατέρου διανοίασ, καὶ μισεῖν οὕτω καὶ ἀγαπᾶν τὸν δεδοκιμασμένον. πρὶν δὲ τοῦτο ποιῆσαι ἐκ τῆσ πρώτησ διαβολῆσ κεκινημένον, Ἡράκλεισ, ὡσ μειρακιῶδεσ καὶ ταπεινὸν καὶ πάντων οὐχ ἥκιστα ἄδικον. ἀλλὰ τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔφημεν, ἡ ἄγνοια καὶ τὸ ἐν σκότῳ που εἶναι τὸν ἑκάστου τρόπον ὡσ εἴ γε θεῶν τισ ἀποκαλύψειεν ἡμῶν τοὺσ βίουσ, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα ἐσ τὸ βάραθρον ἡ διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡσ ἂν πεφωτισμένων τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῆσ ἀληθείασ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

  • (no name)
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION