Homer, Iliad, Book 12

(호메로스, 일리아스, Book 12)

ὣσ ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμοσ υἱὸσ ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο Ἀργεῖοι καὶ Τρῶεσ ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε τάφροσ ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχοσ ὕπερθεν εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰσ ἑκατόμβασ· ὄφρά σφιν νῆάσ τε θοὰσ καὶ ληί̈δα πολλὴν ἐντὸσ ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἠε͂ν. ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸσ ἐήν καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺσ καὶ Πριάμοιο ἄνακτοσ ἀπόρθητοσ πόλισ ἔπλεν, τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχοσ Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἠε͂ν. αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι, πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο, πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλισ δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐσ πατρίδ’ ἔβησαν, δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων τεῖχοσ ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένοσ εἰσαγαγόντεσ. ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι, Ῥῆσόσ θ’ Ἑπτάπορόσ τε Κάρησόσ τε Ῥοδίοσ τε Γρήνικόσ τε καὶ Αἴσηποσ δῖόσ τε Σκάμανδροσ καὶ Σιμόεισ, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένοσ ἀνδρῶν· τῶν πάντων ὁμόσε στόματ’ ἔτραπε Φοῖβοσ Ἀπόλλων, ἐννῆμαρ δ’ ἐσ τεῖχοσ ἱεί ῥόον· ὑε͂ δ’ ἄρα Ζεὺσ συνεχέσ, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη. αὐτὸσ δ’ ἐννοσίγαιοσ ἔχων χείρεσσι τρίαιναν ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντεσ Ἀχαιοί, λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάρροον Ἑλλήσποντον, αὖτισ δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε τεῖχοσ ἀμαλδύνασ· ποταμοὺσ δ’ ἔτρεψε νέεσθαι κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἱέν καλλίρροον ὕδωρ. ὣσ ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων θησέμεναι·

τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει τεῖχοσ ἐύ̈δμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸσ μάστιγι δαμέντεσ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο Ἕκτορα δειδιότεσ, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο· αὐτὰρ ὅ γ’ ὡσ τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσοσ ἀέλλῃ· ὡσ δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι κάπριοσ ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων· οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέασ αὐτοὺσ ἀρτύναντεσ ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰσ αἰχμὰσ ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα· ταρφέα τε στρέφεται στίχασ ἀνδρῶν πειρητίζων· ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχεσ ἀνδρῶν· ὣσ Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρουσ τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι τόλμων ὠκύποδεσ, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ χείλει ἐφεσταότεσ· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφροσ εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι ῥηϊδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέεσ περὶ πᾶσαν ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺσ ἵστασαν υἱε͂σ Ἀχαιῶν πυκνοὺσ καὶ μεγάλουσ δηί̈ων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵπποσ ἐύ̈τροχον ἁρ́μα τιταίνων ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι. δὴ τότε Πουλυδάμασ θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάσ· Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων ἀφραδέωσ διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέασ ἵππουσ· ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπεσ γὰρ ἐν αὐτῇ ὀξέεσ ἑστᾶσιν, ποτὶ δ’ αὐτοὺσ τεῖχοσ Ἀχαιῶν, ἔνθ’ οὔ πωσ ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι ἱππεῦσι· στεῖνοσ γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀί̈ω. εἰ μὲν γὰρ τοὺσ πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει Ζεὺσ ὑψιβρεμέτησ, Τρώεσσι δὲ ἱέτ’ ἀρήγειν, ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, νωνύμνουσ ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεοσ ἐνθάδ’ Ἀχαιούσ· εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξισ δὲ γένηται ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ, οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀί̈ω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ’ Ἀχαιῶν. ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡσ ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντεσ· ἵππουσ μὲν θεράποντεσ ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ, αὐτοὶ δὲ πρυλέεσ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντεσ Ἕκτορι πάντεσ ἑπώμεθ’ ἀολλέεσ· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται. ὣσ φάτο Πουλυδάμασ, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθοσ ἀπήμων, αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.

οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶεσ ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο, ἀλλ’ ἀπὸ πάντεσ ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον. ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστοσ ἵππουσ εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ· οἳ δὲ διαστάντεσ σφέασ αὐτοὺσ ἀρτύναντεσ πένταχα κοσμηθέντεσ ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι, οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα τεῖχοσ ῥηξάμενοι κοίλῃσ ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι.

οἳ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλουσ ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι βάν ῥ’ ἰθὺσ Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. καί σφιν Κεβριόνησ τρίτοσ εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ. τῶν δ’ ἑτέρων Πάρισ ἦρχε καὶ Ἀλκάθοοσ καὶ Ἀγήνωρ, τῶν δὲ τρίτων Ἕλενοσ καὶ Δηί̈φοβοσ θεοειδὴσ υἱε͂ δύω Πριάμοιο· τρίτοσ δ’ ἦν Ἄσιοσ ἡρ́ωσ Ἄσιοσ Ὑρτακίδησ, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι αἴθωνεσ μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ. τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐὺ̈σ πάϊσ Ἀγχίσαο Αἰνείασ, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνοροσ υἱε͂ Ἀρχέλοχόσ τ’ Ἀκάμασ τε μάχησ εὖ εἰδότε πάσησ. Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, πρὸσ δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον· οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. ἔνθ’ ἄλλοι Τρῶεσ τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι βουλῇ Πουλυδάμαντοσ ἀμωμήτοιο πίθοντο·

ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδησ ἔθελ’ Ἄσιοσ ὄρχαμοσ ἀνδρῶν αὖθι λιπεῖν ἵππουσ τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα, ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι νήπιοσ, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε κακὰσ ὑπὸ κῆρασ ἀλύξασ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενοσ παρὰ νηῶν ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν· πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμοσ ἀμφεκάλυψεν ἔγχεϊ Ἰδομενῆοσ ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο. εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ’ ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι· τῇ ῥ’ ἵππουσ τε καὶ ἁρ́μα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν εὑρ͂’ ἐπικεκλιμένασ σανίδασ καὶ μακρὸν ὀχῆα, ἀλλ’ ἀναπεπταμένασ ἔχον ἀνέρεσ, εἴ τιν’ ἑταίρων ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆασ. τῇ ῥ’ ἰθὺσ φρονέων ἵππουσ ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο ὀξέα κεκλήγοντεσ· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺσ σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρασ εὑρ͂ον ἀρίστουσ υἱᾶσ ὑπερθύμουσ Λαπιθάων αἰχμητάων, τὸν μὲν Πειριθόου υἱᾶ κρατερὸν Πολυποίτην, τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ. τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων ἕστασαν ὡσ ὅτε τε δρύεσ οὔρεσιν ὑψικάρηνοι, αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ’ ἀραρυῖαι· ὣσ ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότεσ ἠδὲ βίηφι μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο. οἳ δ’ ἰθὺσ πρὸσ τεῖχοσ ἐύ̈δμητον βόασ αὐάσ ὑψόσ’ ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ιἀμενὸν καὶ Ὀρέστην Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. οἳ δ’ ἤτοι εἱο͂σ μὲν ἐϋκνήμιδασ Ἀχαιοὺσ ὄρνυον ἔνδον ἐόντεσ ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν· αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχοσ ἐπεσσυμένουσ ἐνόησαν Τρῶασ, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβοσ τε, ἐκ δὲ τὼ ἀί̈ξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, δοχμώ τ’ ἀί̈σσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην πρυμνὴν ἐκτάμνοντεσ, ὑπαὶ δέ τε κόμποσ ὀδόντων γίγνεται εἰσ ὅ κέ τίσ τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται· ὣσ τῶν κόμπει χαλκὸσ ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸσ ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶσ ἐμάχοντο λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότεσ ἠδὲ βίηφιν. οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων βάλλον ἀμυνόμενοι σφῶν τ’ αὐτῶν καὶ κλισιάων νηῶν τ’ ὠκυπόρων·

νιφάδεσ δ’ ὡσ πῖπτον ἔραζε, ἅσ τ’ ἄνεμοσ ζαὴσ νέφεα σκιόεντα δονήσασ ταρφειὰσ κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ· ὣσ τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθεσ δ’ ἀμφ’ αὐο͂ν ἀύ̈τευν βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδεσ ὀμφαλόεσσαι. δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ Ἄσιοσ Ὑρτακίδησ, καὶ ἀλαστήσασ ἔποσ ηὔδα· Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴσ ἐτέτυξο πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἡρ́ωασ Ἀχαιοὺσ σχήσειν ἡμέτερόν γε μένοσ καὶ χεῖρασ ἀάπτουσ. οἳ δ’, ὥσ τε σφῆκεσ μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ, οὐδ’ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντεσ ἄνδρασ θηρητῆρασ ἀμύνονται περὶ τέκνων, ὣσ οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι. ὣσ ἔφατ’, οὐδὲ Διὸσ πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·

Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸσ ἐβούλετο κῦδοσ ὀρέξαι. ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν·

ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣσ πάντ’ ἀγορεῦσαι· πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχοσ ὀρώρει θεσπιδαὲσ πῦρ λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν πάντεσ ὅσοι Δαναοῖσι μάχησ ἐπιτάρροθοι ἦσαν. σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. ἔνθ’ αὖ Πειριθόου υἱὸσ κρατερὸσ Πολυποίτησ δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέησ διὰ χαλκοπαρῄου·

οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυσ ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλοσ δὲ ἔνδον ἅπασ πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα· αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν. υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺσ ὄζοσ Ἄρηοσ Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσασ. αὖτισ δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενοσ ξίφοσ ὀξὺ Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαί̈ξασ δι’ ὁμίλου πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιοσ οὔδει ἐρείσθη· αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ιἀμενὸν καὶ Ὀρέστην πάντασ ἐπασσυτέρουσ πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. ὄφρ’ οἳ τοὺσ ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα, τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο, οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα τεῖχόσ τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆασ, οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότεσ παρὰ τάφρῳ.

ὄρνισ γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν αἰετὸσ ὑψιπέτησ ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμησ, κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθοσ παρὰ δειρὴν ἰδνωθεὶσ ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε ἀλγήσασ ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ, αὐτὸσ δὲ κλάγξασ πέτετο πνοιῇσ ἀνέμοιο. Τρῶεσ δ’ ἐρρίγησαν ὅπωσ ἴδον αἰόλον ὄφιν κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸσ τέρασ αἰγιόχοιο. δὴ τότε Πουλυδάμασ θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάσ· Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώσ μοι ἐπιπλήσσεισ ἀγορῇσιν ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἐοίκε δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτοσ αἰὲν ἀέξειν· νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥσ μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. μὴ ἰόμεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν. ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀί̈ομαι, εἰ ἐτεόν γε Τρωσὶν ὅδ’ ὄρνισ ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν αἰετὸσ ὑψιπέτησ ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ζωόν· ἄφαρ δ’ ἀφέηκε πάροσ φίλα οἰκί’ ἱκέσθαι, οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν. ὣσ ἡμεῖσ, εἴ πέρ τε πύλασ καὶ τεῖχοσ Ἀχαιῶν ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί, οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ’ αὐτὰ κέλευθα· πολλοὺσ γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕσ κεν Ἀχαιοὶ χαλκῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόποσ, ὃσ σάφα θυμῷ εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί. τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολοσ Ἕκτωρ·

Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεισ· οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆσ ἀγορεύεισ, ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένασ ὤλεσαν αὐτοί, ὃσ κέλεαι Ζηνὸσ μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι βουλέων, ἅσ τέ μοι αὐτὸσ ὑπέσχετο καὶ κατένευσε· τύνη δ’ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεισ πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ’ οὐδ’ ἀλεγίζω εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἰώσι πρὸσ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε, εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. ἡμεῖσ δὲ μεγάλοιο Διὸσ πειθώμεθα βουλῇ, ὃσ πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. εἷσ οἰωνὸσ ἄριστοσ ἀμύνεσθαι περὶ πάτρησ. τίπτε σὺ δείδοικασ πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα; εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντεσ νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέοσ ἔστ’ ἀπολέσθαι· οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊοσ οὐδὲ μαχήμων. εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτοσ ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον παρφάμενοσ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεισ πολέμοιο, αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶσ ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεισ. ὣσ ἄρα φωνήσασ ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο ἠχῇ θεσπεσίῃ·

ἐπὶ δὲ Ζεὺσ τερπικέραυνοσ ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν, ἥ ῥ’ ἰθὺσ νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδοσ ὄπαζε. τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότεσ ἠδὲ βίηφι ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχοσ Ἀχαιῶν πειρήτιζον. κρόσσασ μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεισ, στήλασ τε προβλῆτασ ἐμόχλεον, ἃσ ἄρ’ Ἀχαιοὶ πρώτασ ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων. τὰσ οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχοσ Ἀχαιῶν ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου, ἀλλ’ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντεσ ἐπάλξεισ βάλλον ἀπ’ αὐτάων δηί̈ουσ ὑπὸ τεῖχοσ ἰόντασ. ἀμφοτέρω δ’ Αἰάντε κελευτιόωντ’ ἐπὶ πύργων πάντοσε φοιτήτην μένοσ ὀτρύνοντεσ Ἀχαιῶν.

ἄλλον μειλιχίοισ, ἄλλον στερεοῖσ ἐπέεσσι νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχησ μεθιέντα ἴδοιεν· ὦ φίλοι Ἀργείων ὅσ τ’ ἔξοχοσ ὅσ τε μεσήεισ ὅσ τε χερειότεροσ, ἐπεὶ οὔ πω πάντεσ ὁμοῖοι ἀνέρεσ ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι· καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τισ ὀπίσσω τετράφθω ποτὶ νῆασ ὁμοκλητῆροσ ἀκούσασ, ἀλλὰ πρόσω ἱέσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε, αἴ κε Ζεὺσ δώῃσιν Ὀλύμπιοσ ἀστεροπητὴσ νεῖκοσ ἀπωσαμένουσ δηί̈ουσ προτὶ ἄστυ δίεσθαι. ὣσ τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.

τῶν δ’, ὥσ τε νιφάδεσ χιόνοσ πίπτωσι θαμειαὶ ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺσ νιφέμεν ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενοσ τὰ ἃ κῆλα· κοιμήσασ δ’ ἀνέμουσ χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰσ καὶ πρώονασ ἄκρουσ καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα, καί τ’ ἐφ’ ἁλὸσ πολιῆσ κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖσ, κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸσ ὄμβροσ· ὣσ τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί, αἱ μὲν ἄρ’ ἐσ Τρῶασ, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐσ Ἀχαιούσ, βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχοσ ὕπερ πᾶν δοῦποσ ὀρώρει. οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶεσ καὶ φαίδιμοσ Ἕκτωρ τείχεοσ ἐρρήξαντο πύλασ καὶ μακρὸν ὀχῆα, εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺσ ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣσ βουσὶν ἕλιξιν.

αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐί̈σην καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺσ ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείασ ῥάψε θαμειὰσ χρυσείῃσ ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον. τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενοσ δύο δοῦρε τινάσσων βῆ ῥ’ ἴμεν ὥσ τε λέων ὀρεσίτροφοσ, ὅσ τ’ ἐπιδευὴσ δηρὸν ἐῄ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸσ ἀγήνωρ μήλων πειρήσοντα καὶ ἐσ πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν· εἴ περ γάρ χ’ εὑρ́ῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορασ ἄνδρασ σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντασ περὶ μῆλα, οὔ ῥά τ’ ἀπείρητοσ μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι, ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἡρ́παξε μετάλμενοσ, ἠὲ καὶ αὐτὸσ ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆσ ἀπὸ χειρὸσ ἄκοντι· ὥσ ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸσ ἀνῆκε τεῖχοσ ἐπαί̈ξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεισ. αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ’ Ἱππολόχοιο· Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοισ δεπάεσσιν ἐν Λυκίῃ, πάντεσ δὲ θεοὺσ ὣσ εἰσορόωσι, καὶ τέμενοσ νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθασ καλὸν φυταλιῆσ καὶ ἀρούρησ πυροφόροιο; τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντασ ἑστάμεν ἠδὲ μάχησ καυστείρησ ἀντιβολῆσαι, ὄφρά τισ ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων· οὐ μὰν ἀκλεέεσ Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν ἡμέτεροι βασιλῆεσ, ἔδουσί τε πίονα μῆλα οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲσ ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται. ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε ἔσσεσθ’, οὔτέ κεν αὐτὸσ ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐσ κυδιάνειραν· νῦν δ’ ἔμπησ γὰρ κῆρεσ ἐφεστᾶσιν θανάτοιο μυρίαι, ἃσ οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι, ἰόμεν ἠέ τῳ εὖχοσ ὀρέξομεν ἠέ τισ ἡμῖν. ὣσ ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκοσ ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·

τὼ δ’ ἰθὺσ βήτην Λυκίων μέγα ἔθνοσ ἄγοντε. τοὺσ δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸσ Πετεῶο Μενεσθεύσ· τοῦ γὰρ δὴ πρὸσ πύργον ἴσαν κακότητα φέροντεσ. πάπτηνεν δ’ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν’ ἴδοιτο ἡγεμόνων, ὅσ τίσ οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι· ἐσ δ’ ἐνόησ’ Αἰάντε δύω πολέμου ἀκορήτω ἑσταότασ, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώσ οἱ ἐήν βώσαντι γεγωνεῖν· τόσσοσ γὰρ κτύποσ ἠε͂ν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε, βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰσ ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντεσ ἐσελθεῖν. αἶψα δ’ ἐπ’ Αἰάντα προί̈ει κήρυκα Θοώτην· ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἰάντα κάλεσσον, ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων εἰή, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺσ ὄλεθροσ. ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάροσ περ ζαχρηεῖσ τελέθουσι κατὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ. εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνοσ καὶ νεῖκοσ ὄρωρεν, ἀλλά περ οἰο͂σ ἴτω Τελαμώνιοσ ἄλκιμοσ Αἰάσ, καί οἱ Τεῦκροσ ἅμα σπέσθω τόξων ἐὺ̈ εἰδώσ. ὣσ ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσασ, βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχοσ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·

Αἰάντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέοσ φίλοσ υἱὸσ κεῖσ’ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων εἰή, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺσ ὄλεθροσ· ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάροσ περ ζαχρηεῖσ τελέθουσι κατὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ. εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμοσ καὶ νεῖκοσ ὄρωρεν, ἀλλά περ οἰο͂σ ἴτω Τελαμώνιοσ ἄλκιμοσ Αἰάσ, καί οἱ Τεῦκροσ ἅμα σπέσθω τόξων ἐὺ̈ εἰδώσ. ὣσ ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγασ Τελαμώνιοσ Αἰάσ.

αὐτίκ’ Οἰ̈λιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Αἰᾶν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸσ Λυκομήδησ, ἑσταότεσ Δαναοὺσ ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι· αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο· αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτισ, ἐπὴν εὖ τοῖσ ἐπαμύνω. ὣσ ἄρα φωνήσασ ἀπέβη Τελαμώνιοσ Αἰάσ, καί οἱ Τεῦκροσ ἅμ’ ᾖε κασίγνητοσ καὶ ὄπατροσ·

τοῖσ δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. εὖτε Μενεσθῆοσ μεγαθύμου πύργον ἵκοντο τείχεοσ ἐντὸσ ἰόντεσ, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο, οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεισ βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορεσ ἠδὲ μέδοντεσ· σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή. Αἰάσ δὲ πρῶτοσ Τελαμώνιοσ ἄνδρα κατέκτα Σαρπήδοντοσ ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεοσ ἐντὸσ κεῖτο μέγασ παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατοσ·

οὐδέ κέ μιν ῥέα χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃσ ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν, οἱοῖ νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρασ, θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε πάντ’ ἄμυδισ κεφαλῆσ· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼσ κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμόσ. Τεῦκροσ δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ’ Ἱππολόχοιο ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεοσ ὑψηλοῖο, ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμησ. ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεοσ ἆλτο λαθών, ἵνα μή τισ Ἀχαιῶν βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ’ ἐπέεσσι. Σαρπήδοντι δ’ ἄχοσ γένετο Γλαύκου ἀπιόντοσ αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμωσ δ’ οὐ λήθετο χάρμησ, ἀλλ’ ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσασ νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχοσ· ὃ δ’ ἑσπόμενοσ πέσε δουρὶ πρηνήσ, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερέσ, αὐτὰρ ὕπερθε τεῖχοσ ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον. τὸν δ’ Αἰάσ καὶ Τεῦκροσ ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν ἀσπίδοσ ἀμφιβρότησ·

πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον. ἀλλὰ Ζεὺσ κῆρασ ἄμυνε παιδὸσ ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη· Αἰάσ δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενοσ, οὐδὲ διὰ πρὸ ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιοσ· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸσ ἐέλπετο κῦδοσ ἀρέσθαι. κέκλετο δ’ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενοσ Λυκίοισιν· ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδοσ ἀλκῆσ; ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον· ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτε· ὣσ ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτοσ ὑποδείσαντεσ ὁμοκλὴν μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα.

Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγασ τείχεοσ ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον· οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο τεῖχοσ ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον, οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίουσ ἐδύναντο τείχεοσ ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. ἀλλ’ ὥσ τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντεσ ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσησ, ὣσ ἄρα τοὺσ διέεργον ἐπάλξιεσ· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείασ ἀσπίδασ εὐκύκλουσ λαισήϊά τε πτερόεντα. πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ, ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲσ ἀσπίδοσ αὐτῆσ. πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιεσ αἵματι φωτῶν ἐρράδατ’ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν. ἀλλ’ οὐδ’ ὧσ ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν, ἀλλ’ ἔχον ὥσ τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτισ ἀληθήσ, ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶσ ἀνέλκει ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται· ὣσ μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμόσ τε, πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺσ κῦδοσ ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε Πριαμίδῃ, ὃσ πρῶτοσ ἐσήλατο τεῖχοσ Ἀχαιῶν. ἠύ̈σεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώσ· ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶεσ, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχοσ Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲσ πῦρ. ὣσ φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὐάσι πάντεσ ἄκουον, ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχοσ ἀολλέεσ·

οἳ μὲν ἔπειτα κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντεσ, Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξασ λᾶαν φέρεν, ὅσ ῥα πυλάων ἑστήκει πρόσθε πρυμνὸσ παχύσ, αὐτὰρ ὕπερθεν ὀξὺσ ἐήν· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω ῥηϊδίωσ ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεοσ ὀχλίσσειαν, οἱοῖ νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἰο͂σ. τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊσ ἀγκυλομήτεω. ὡσ δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενοσ οἰὸσ χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθοσ ἐπείγει, ὣσ Ἕκτωρ ἰθὺσ σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρασ, αἵ ῥα πύλασ εἴρυντο πύκα στιβαρῶσ ἀραρυίασ δικλίδασ ὑψηλάσ· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆεσ εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληὶ̈σ ἐπαρήρει. στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺσ ἰών, καὶ ἐρεισάμενοσ βάλε μέσσασ εὖ διαβάσ, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλοσ εἰή, ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρουσ θαιρούσ· πέσε δὲ λίθοσ εἴσω βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆεσ ἐσχεθέτην, σανίδεσ δὲ διέτμαγεν ἄλλυδισ ἄλλη λᾶοσ ὑπὸ ῥιπῆσ· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμοσ Ἕκτωρ νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντοσ ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ σμερδαλέῳ, τὸν ἑέστο περὶ χροί̈, δοιὰ δὲ χερσὶ δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίσ μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσασ νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλασ· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει. κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενοσ καθ’ ὅμιλον τεῖχοσ ὑπερβαίνειν· τοὶ δ’ ὀτρύνοντι πίθοντο. αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχοσ ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰσ ποιητὰσ ἐσέχυντο πύλασ· Δαναοὶ δὲ φόβηθεν νῆασ ἀνὰ γλαφυράσ, ὅμαδοσ δ’ ἀλίαστοσ ἐτύχθη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION