Homer, Iliad, Book 2

(호메로스, 일리아스, Book 2)

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρεσ ἱπποκορυσταὶ εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμοσ ὕπνοσ, ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡσ Ἀχιλῆα τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέασ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, πέμψαι ἐπ’ Ἀτρεί̈δῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον· καί μιν φωνήσασ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰσ ἐπὶ νῆασ Ἀχαιῶν· ἐλθὼν ἐσ κλισίην Ἀγαμέμνονοσ Ἀτρεί̈δαο πάντα μάλ’ ἀτρεκέωσ ἀγορευέμεν ὡσ ἐπιτέλλω· θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντασ Ἀχαιοὺσ πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶσ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντασ Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται. ὣσ φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειροσ ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·

καρπαλίμωσ δ’ ἵκανε θοὰσ ἐπὶ νῆασ Ἀχαιῶν, βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεί̈δην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν εὕδοντ’ ἐν κλισίῃ, περὶ δ’ ἀμβρόσιοσ κέχυθ’ ὕπνοσ. στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆσ Νηληί̈ῳ υἱῖ ἐοικώσ Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων· τῷ μιν ἐεισάμενοσ προσεφώνεε θεῖοσ ὄνειροσ· εὕδεισ Ἀτρέοσ υἱὲ δαί̈φρονοσ ἱπποδάμοιο· οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνεσ ὦκα· Διὸσ δέ τοι ἄγγελόσ εἰμι, ὃσ σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει. θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντασ Ἀχαιοὺσ πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοισ πόλιν εὐρυάγυιαν Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶσ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντασ Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται ἐκ Διόσ· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνοσ ἀνήῃ. ὣσ ἄρα φωνήσασ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·

φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ νήπιοσ, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺσ μήδετο ἔργα· θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάσ τε Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ. ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή· ἕζετο δ’ ὀρθωθείσ, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶροσ· ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφοσ ἀργυρόηλον· εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆασ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων· ἠὼσ μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον Ζηνὶ φόωσ ἐρέουσα καὶ ἄλλοισ ἀθανάτοισιν·

αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντασ Ἀχαιούσ· οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα· βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων Νεστορέῃ παρὰ νηὶ̈ Πυλοιγενέοσ βασιλῆοσ·

τοὺσ ὅ γε συγκαλέσασ πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν· κλῦτε φίλοι· θεῖόσ μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειροσ ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ εἶδόσ τε μέγεθόσ τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει· στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆσ καί με πρὸσ μῦθον ἐείπεν· εὕδεισ Ἀτρέοσ υἱὲ δαί̈φρονοσ ἱπποδάμοιο· οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνεσ ὦκα· Διὸσ δέ τοι ἄγγελόσ εἰμι, ὃσ σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει· θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντασ Ἀχαιοὺσ πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοισ πόλιν εὐρυάγυιαν Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶσ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντασ Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται ἐκ Διόσ· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣσ ὃ μὲν εἰπὼν ᾤχετ’ ἀποπτάμενοσ, ἐμὲ δὲ γλυκὺσ ὕπνοσ ἀνῆκεν. ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πωσ θωρήξομεν υἱᾶσ Ἀχαιῶν· πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμισ ἐστί, καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω· ὑμεῖσ δ’ ἄλλοθεν ἄλλοσ ἐρητύειν ἐπέεσσιν. ἤτοι ὅ γ’ ὣσ εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη Νέστωρ, ὅσ ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντοσ, ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·

ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορεσ ἠδὲ μέδοντεσ εἰ μέν τισ τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλοσ ἔνισπε ψεῦδόσ κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον· νῦν δ’ ἴδεν ὃσ μέγ’ ἄριστοσ Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι· ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πωσ θωρήξομεν υἱᾶσ Ἀχαιῶν. ὣσ ἄρα φωνήσασ βουλῆσ ἐξῆρχε νέεσθαι, οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν σκηπτοῦχοι βασιλῆεσ·

ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. ἠύ̈τε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων πέτρησ ἐκ γλαφυρῆσ αἰεὶ νέον ἐρχομενάων, βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ’ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν· αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλισ πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα· ὣσ τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων ἠϊόνοσ προπάροιθε βαθείησ ἐστιχόωντο ἰλαδὸν εἰσ ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸσ ἄγγελοσ· οἳ δ’ ἀγέροντο. τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα λαῶν ἱζόντων, ὅμαδοσ δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεασ κήρυκεσ βοόωντεσ ἐρήτυον, εἴ ποτ’ ἀϋτῆσ σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. σπουδῇ δ’ ἕζετο λαόσ, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρασ παυσάμενοι κλαγγῆσ· ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστοσ κάμε τεύχων. Ἥφαιστοσ μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι, αὐτὰρ ἄρα Ζεὺσ δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ· Ἑρμείασ δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ, αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ’ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν, Ἀτρεὺσ δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενοσ ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·

ὦ φίλοι ἡρ́ωεσ Δαναοὶ θεράποντεσ Ἄρηοσ Ζεύσ με μέγα Κρονίδησ ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, σχέτλιοσ, ὃσ πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει δυσκλέα Ἄργοσ ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, ὃσ δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτοσ ἐστὶ μέγιστον. αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλοσ δ’ οὔ πώ τι πέφανται· εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶέσ τε ὁρ́κια πιστὰ ταμόντεσ ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, Τρῶασ μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἐάσιν, ἡμεῖσ δ’ ἐσ δεκάδασ διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί, Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, πολλαί κεν δεκάδεσ δευοίατο οἰνοχόοιο. τόσσον ἐγώ φημι πλέασ ἔμμεναι υἱᾶσ Ἀχαιῶν Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ’ ἐπίκουροι πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρεσ ἐάσιν, οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον. ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸσ μεγάλου ἐνιαυτοί, καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται· αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα εἱάτ’ ἐνὶ μεγάροισ ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον αὔτωσ ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα. ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡσ ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντεσ· φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν· οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. ὣσ φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε πᾶσι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλῆσ ἐπάκουσαν·

κινήθη δ’ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσησ πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρόσ τε Νότοσ τε ὤρορ’ ἐπαί̈ξασ πατρὸσ Διὸσ ἐκ νεφελάων. ὡσ δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυροσ βαθὺ λήϊον ἐλθὼν λάβροσ ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν, ὣσ τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ’ ἀλαλητῷ νῆασ ἔπ’ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ’ ὑπένερθε κονίη ἵστατ’ ἀειρομένη· τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰσ ἅλα δῖαν, οὐρούσ τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἑρ́ματα νηῶν. ἔνθά κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστοσ ἐτύχθη εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸσ μῦθον ἐείπεν·

ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸσ τέκοσ Ἀτρυτώνη, οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ, κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν Ἀργείην Ἑλένην, ἧσ εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλησ ἀπὸ πατρίδοσ αἰήσ· ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων· σοῖσ ἀγανοῖσ ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, μηδὲ ἐά νῆασ ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσασ. ὣσ ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη, βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀί̈ξασα·

καρπαλίμωσ δ’ ἵκανε θοὰσ ἐπὶ νῆασ Ἀχαιῶν. εὑρ͂εν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον ἑσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸσ ἐϋσσέλμοιο μελαίνησ ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχοσ κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν· ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπισ Ἀθήνη· διογενὲσ Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ, οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν φεύξεσθ’ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντεσ, κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε Ἀργείην Ἑλένην, ἧσ εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλησ ἀπὸ πατρίδοσ αἰήσ; ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει, σοῖσ δ’ ἀγανοῖσ ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, μηδὲ ἐά νῆασ ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσασ. ὣσ φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶσ ὄπα φωνησάσησ, βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε·

τὴν δὲ κόμισσε κῆρυξ Εὐρυβάτησ Ἰθακήσιοσ ὅσ οἱ ὀπήδει· αὐτὸσ δ’ Ἀτρεί̈δεω Ἀγαμέμνονοσ ἀντίοσ ἐλθὼν δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί· σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆασ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη τὸν δ’ ἀγανοῖσ ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάσ·

δαιμόνι’ οὔ σε ἐοίκε κακὸν ὣσ δειδίσσεσθαι, ἀλλ’ αὐτόσ τε κάθησο καὶ ἄλλουσ ἵδρυε λαούσ· οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἱο͂σ νόοσ Ἀτρεί̈ωνοσ· νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ’ ἴψεται υἱᾶσ Ἀχαιῶν. ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντεσ ἀκούσαμεν οἱο͂ν ἐείπε. μή τι χολωσάμενοσ ῥέξῃ κακὸν υἱᾶσ Ἀχαιῶν· θυμὸσ δὲ μέγασ ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων, τιμὴ δ’ ἐκ Διόσ ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύσ. ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι, τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·

δαιμόνι’ ἀτρέμασ ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμοσ καὶ ἄναλκισ οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιοσ οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ· οὐ μέν πωσ πάντεσ βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί· οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷσ κοίρανοσ ἔστω, εἷσ βασιλεύσ, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊσ ἀγκυλομήτεω σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστασ, ἵνά σφισι βουλεύῃσι. ὣσ ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν·

οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ αὖτισ ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων ἠχῇ, ὡσ ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσησ αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντοσ. ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρασ·

τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ ἐκπάγλωσ κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ. Θερσίτησ δ’ ἔτι μοῦνοσ ἀμετροεπὴσ ἐκολῴα, ὃσ ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν ἔμμεναι· αἴσχιστοσ δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε· φολκὸσ ἐήν, χωλὸσ δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω κυρτὼ ἐπὶ στῆθοσ συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε φοξὸσ ἐήν κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη. ἔχθιστοσ δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ· τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·

ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεί̈δη νῦν ὕστατα λωβήσαιο· Ἀτρεί̈δη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεισ; πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκεσ εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃσ ἐξαίρετοι, ἅσ τοι Ἀχαιοὶ πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τισ οἴσει Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἱο͂σ ἄποινα, ὅν κεν ἐγὼ δήσασ ἀγάγω ἢ ἄλλοσ Ἀχαιῶν, ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, ἥν τ’ αὐτὸσ ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἐοίκεν ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἱᾶσ Ἀχαιῶν. ὦ πέπονεσ κάκ’ ἐλέγχε’ Ἀχαιί̈δεσ οὐκέτ’ Ἀχαιοὶ οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖσ προσαμύνομεν ἠε͂ καὶ οὐκί· ὃσ καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἑό μέγ’ ἀμείνονα φῶτα ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρασ αὐτὸσ ἀπούρασ. ἀλλὰ μάλ’ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλοσ φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων· ὣσ φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν, Θερσίτησ·

εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥσ νύ περ ὧδε, μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη, μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένοσ εἰήν, εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰσ ἐπὶ νῆασ ἀφήσω πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν. τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖοσ Ὀδυσσεύσ, καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ· Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύσ περ ἐὼν ἀγορητήσ, ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἰο͂σ ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν· οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ Ἀτρεί̈δῃσ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. τὼ οὐκ ἂν βασιλῆασ ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοισ, καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροισ, νόστόν τε φυλάσσοισ. οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπωσ ἔσται τάδε ἔργα, ἢ εὖ ἠε͂ κακῶσ νοστήσομεν υἱε͂σ Ἀχαιῶν. τὼ νῦν Ἀτρεί̈δῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν ἡρ́ωεσ Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεισ. ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· ὣσ ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω πλῆξεν·

ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ· σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε, ἀλγήσασ δ’ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ. οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν· ὧδε δέ τισ εἴπεσκεν ἰδὼν ἐσ πλησίον ἄλλον· ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺσ ἐσθλὰ ἐόργε βουλάσ τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰσ πόλεμόν τε κορύσσων· νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν, ὃσ τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων. οὔ θήν μιν πάλιν αὖτισ ἀνήσει θυμὸσ ἀγήνωρ νεικείειν βασιλῆασ ὀνειδείοισ ἐπέεσσιν. ὣσ φάσαν ἣ πληθύσ·

ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθοσ Ὀδυσσεὺσ ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπισ Ἀθήνη εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, ὡσ ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἱε͂σ Ἀχαιῶν μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν· ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Ἀτρεί̈δη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν, οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντεσ ἀπ’ Ἄργεοσ ἱπποβότοιο Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. ὥσ τε γὰρ ἢ παῖδεσ νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκεσ ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ νέεσθαι. ἦ μὴν καὶ πόνοσ ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι· καὶ γάρ τίσ θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧσ ἀλόχοιο ἀσχαλάᾳ σὺν νηὶ̈ πολυζύγῳ, ὅν περ ἀέλλαι χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα· ἡμῖν δ’ εἴνατόσ ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸσ ἐνθάδε μιμνόντεσσι· τὼ οὐ νεμεσίζομ’ Ἀχαιοὺσ ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπησ αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι. τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν ἢ ἐτεὸν Κάλχασ μαντεύεται ἠε͂ καὶ οὐκί. εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντεσ μάρτυροι, οὓσ μὴ κῆρεσ ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·

χθιζά τε καὶ πρωί̈ζ’ ὅτ’ ἐσ Αὐλίδα νῆεσ Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι, ἡμεῖσ δ’ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺσ κατὰ βωμοὺσ ἑρ́δομεν ἀθανάτοισι τεληέσσασ ἑκατόμβασ καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ· ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸσ σμερδαλέοσ, τόν ῥ’ αὐτὸσ Ὀλύμπιοσ ἧκε φόωσ δέ, βωμοῦ ὑπαί̈ξασ πρόσ ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, ὄζῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ πετάλοισ ὑποπεπτηῶτεσ ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα· ἔνθ’ ὅ γε τοὺσ ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτασ· μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα· τὴν δ’ ἐλελιξάμενοσ πτέρυγοσ λάβεν ἀμφιαχυῖαν. αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸσ ὅσ περ ἔφηνε· λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊσ ἀγκυλομήτεω· ἡμεῖσ δ’ ἑσταότεσ θαυμάζομεν οἱο͂ν ἐτύχθη. ὡσ οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβασ, Κάλχασ δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε· τίπτ’ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντεσ Ἀχαιοί; ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρασ μέγα μητίετα Ζεὺσ ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὁού κλέοσ οὔ ποτ’ ὀλεῖται. ὡσ οὗτοσ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα, ὣσ ἡμεῖσ τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. κεῖνοσ τὼσ ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. ἀλλ’ ἄγε μίμνετε πάντεσ ἐϋκνήμιδεσ Ἀχαιοὶ αὐτοῦ εἰσ ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν. ὣσ ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἰάχον, ἀμφὶ δὲ νῆεσ σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ’ Ἀχαιῶν, μῦθον ἐπαινήσαντεσ Ὀδυσσῆοσ θείοιο·

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιοσ ἱππότα Νέστωρ·

ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότεσ ἀγοράασθε νηπιάχοισ οἷσ οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα. πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὁρ́κια βήσεται ἥμιν; ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗσ ἐπέπιθμεν· αὔτωσ γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχοσ εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντεσ. Ἀτρεί̈δη σὺ δ’ ἔθ’ ὡσ πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν ἄρχευ’ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ, τούσδε δ’ ἐά φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν νόσφιν βουλεύωσ’· ἄνυσισ δ’ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν· πρὶν Ἄργοσ δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸσ αἰγιόχοιο γνώμεναι εἴ τε ψεῦδοσ ὑπόσχεσισ εἴ τε καὶ οὐκί. φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντεσ ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων. τὼ μή τισ πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, τίσασθαι δ’ Ἑλένησ ὁρμήματά τε στοναχάσ τε. εἰ δέ τισ ἐκπάγλωσ ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι ἁπτέσθω ἧσ νηὸσ ἐϋσσέλμοιο μελαίνησ, ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. ἀλλὰ ἄναξ αὐτόσ τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ· οὔ τοι ἀπόβλητον ἔποσ ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω· κρῖν’ ἄνδρασ κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρασ Ἀγάμεμνον, ὡσ φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοισ. εἰ δέ κεν ὣσ ἑρ́ξῃσ καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί, γνώσῃ ἔπειθ’ ὅσ θ’ ἡγεμόνων κακὸσ ὅσ τέ νυ λαῶν ἠδ’ ὅσ κ’ ἐσθλὸσ ἐῄσι· κατὰ σφέασ γὰρ μαχέονται. γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεισ, ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·

ἦ μὰν αὖτ’ ἀγορῇ νικᾷσ γέρον υἱᾶσ Ἀχαιῶν. αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονεσ εἰε͂ν Ἀχαιῶν· τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλισ Πριάμοιο ἄνακτοσ χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. ἀλλά μοι αἰγίοχοσ Κρονίδησ Ζεὺσ ἄλγε’ ἔδωκεν, ὅσ με μετ’ ἀπρήκτουσ ἔριδασ καὶ νείκεα βάλλει. καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύσ τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρησ ἀντιβίοισ ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων· εἰ δέ ποτ’ ἔσ γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα Τρωσὶν ἀνάβλησισ κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν. νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα. εὖ μέν τισ δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω, εὖ δέ τισ ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν, εὖ δέ τισ ἁρ́ματοσ ἀμφὶσ ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω, ὥσ κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ Ἄρηϊ. οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένοσ ἀνδρῶν. ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν ἀσπίδοσ ἀμφιβρότησ, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται· ἱδρώσει δέ τευ ἵπποσ ἐύ̈ξοον ἁρ́μα τιταίνων. ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχησ ἐθέλοντα νοήσω μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνασ ἠδ’ οἰωνούσ. ὣσ ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἰάχον ὡσ ὅτε κῦμα ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότοσ ἐλθών, προβλῆτι σκοπέλῳ·

τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται. ἀνστάντεσ δ’ ὀρέοντο κεδασθέντεσ κατὰ νῆασ, κάπνισσάν τε κατὰ κλισίασ, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. ἄλλοσ δ’ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων εὐχόμενοσ θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηοσ. αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, κίκλησκεν δὲ γέροντασ ἀριστῆασ Παναχαιῶν, Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἰάντε δύω καὶ Τυδέοσ υἱόν, ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον. αὐτόματοσ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸσ Μενέλαοσ· ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡσ ἐπονεῖτο. βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτασ ἀνέλοντο· τοῖσιν δ’ εὐχόμενοσ μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων· Ζεῦ κύδιστε μέγιστε κελαινεφὲσ αἰθέρι ναίων μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφασ ἐλθεῖν πρίν με κατὰ πρηνὲσ βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸσ δηί̈οιο θύρετρα, Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαί̈ξαι χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέεσ δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι πρηνέεσ ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. ὣσ ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων, ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτασ προβάλοντο, αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, μηρούσ τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντεσ, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν. καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ἀμπείραντεσ ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο, μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, ὤπτησάν τε περιφραδέωσ, ἐρύσαντό τε πάντα. αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸσ ἐδεύετο δαιτὸσ ἐί̈σησ. αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιοσ καὶ ἐδητύοσ ἐξ ἔρον ἕντο, τοῖσ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιοσ ἱππότα Νέστωρ· Ἀτρεί̈δη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸσ ἐγγυαλίζει. ἀλλ’ ἄγε κήρυκεσ μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων λαὸν κηρύσσοντεσ ἀγειρόντων κατὰ νῆασ, ἡμεῖσ δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν ἰόμεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. ὣσ ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.

αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε κηρύσσειν πόλεμον δὲ κάρη κομόωντασ Ἀχαιούσ· οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα. οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεί̈ωνα διοτρεφέεσ βασιλῆεσ θῦνον κρίνοντεσ, μετὰ δὲ γλαυκῶπισ Ἀθήνη αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε, τῆσ ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, πάντεσ ἐϋπλεκέεσ, ἑκατόμβοιοσ δὲ ἕκαστοσ· σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένοσ ὦρσεν ἑκάστῳ καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμοσ γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν. ἠύ̈τε πῦρ ἀί̈δηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην οὔρεοσ ἐν κορυφῇσ, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή, ὣσ τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέροσ οὐρανὸν ἷκε.

τῶν δ’ ὥσ τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών, ὣσ τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων ἐσ πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον·

αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὡρ́ῃ. ἠύ̈τε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν ὡρ́ῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγοσ ἄγγεα δεύει, τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντεσ Ἀχαιοὶ ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτεσ.

τοὺσ δ’ ὥσ τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρεσ ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν, ὣσ τοὺσ ἡγεμόνεσ διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελοσ Διὶ τερπικεραύνῳ, Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.

ἠύ̈τε βοῦσ ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχοσ ἔπλετο πάντων ταῦροσ· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι· τοῖον ἄρ’ Ἀτρεί̈δην θῆκε Ζεὺσ ἤματι κείνῳ ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·

ὑμεῖσ γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα, ἡμεῖσ δὲ κλέοσ οἰο͂ν ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν· οἵ τινεσ ἡγεμόνεσ Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω, οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἰε͂ν, φωνὴ δ’ ἄρρηκτοσ, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, εἰ μὴ Ὀλυμπιάδεσ Μοῦσαι Διὸσ αἰγιόχοιο θυγατέρεσ μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον· ἀρχοὺσ αὖ νηῶν ἐρέω νῆάσ τε προπάσασ. Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεωσ καὶ Λήϊτοσ ἦρχον Ἀρκεσίλαόσ τε Προθοήνωρ τε Κλονίοσ τε, οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν, Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράσ, οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, Κώπασ Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον, οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο, οἵ θ’ Ὑποθήβασ εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσοσ, οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·

τῶν μὲν πεντήκοντα νέεσ κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον, τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφοσ καὶ Ιἄλμενοσ υἱε͂σ Ἄρηοσ οὓσ τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτοροσ Ἀζεί̈δαο, παρθένοσ αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα Ἄρηϊ κρατερῷ·

ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ· τοῖσ δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέεσ ἐστιχόωντο. αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίοσ καὶ Ἐπίστροφοσ ἦρχον υἱε͂σ Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Υἅμπολιν ἀμφενέμοντο, οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇσ ἔπι Κηφισοῖο·

τοῖσ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οἳ μὲν Φωκήων στίχασ ἵστασαν ἀμφιέποντεσ, Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Οἰ̈λῆοσ ταχὺσ Αἰάσ μείων, οὔ τι τόσοσ γε ὅσοσ Τελαμώνιοσ Αἰάσ ἀλλὰ πολὺ μείων·

ὀλίγοσ μὲν ἐήν λινοθώρηξ, ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνασ καὶ Ἀχαιούσ· οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰσ ἐρατεινὰσ Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα· τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆσ Εὐβοίησ. οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντεσ Ἄβαντεσ Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον, οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον, τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζοσ Ἄρηοσ Χαλκωδοντιάδησ μεγαθύμων ἀρχὸσ Ἀβάντων.

τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντεσ ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντεσ αἰχμηταὶ μεμαῶτεσ ὀρεκτῇσιν μελίῃσι θώρηκασ ῥήξειν δηί̈ων ἀμφὶ στήθεσσι· τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνασ εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον δῆμον Ἐρεχθῆοσ μεγαλήτοροσ, ὅν ποτ’ Ἀθήνη θρέψε Διὸσ θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωροσ ἄρουρα, κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃσ εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·

ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖσ ἱλάονται κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν· τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ υἱὸσ Πετεῶο Μενεσθεύσ. τῷ δ’ οὔ πώ τισ ὁμοῖοσ ἐπιχθόνιοσ γένετ’ ἀνὴρ κοσμῆσαι ἵππουσ τε καὶ ἀνέρασ ἀσπιδιώτασ· Νέστωρ οἰο͂σ ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστεροσ ἠε͂ν· τῷ δ’ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. Αἰάσ δ’ ἐκ Σαλαμῖνοσ ἄγεν δυοκαίδεκα νῆασ, στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγεσ.

οἳ δ’ Ἄργόσ τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσασ, Τροιζῆν’ Ηἰ̈όνασ τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον, οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν, τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸσ Διομήδησ καὶ Σθένελοσ, Καπανῆοσ ἀγακλειτοῦ φίλοσ υἱόσ·

τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλοσ τρίτατοσ κίεν ἰσόθεοσ φὼσ Μηκιστέοσ υἱὸσ Ταλαϊονίδαο ἄνακτοσ· συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸσ Διομήδησ· τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οἳ δὲ Μυκήνασ εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένασ τε Κλεωνάσ, Ὀρνειάσ τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστοσ πρῶτ’ ἐμβασίλευεν, οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν, τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων Ἀτρεί̈δησ·

ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸσ ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν οὕνεκ’ ἄριστοσ ἐήν πολὺ δὲ πλείστουσ ἄγε λαούσ. οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, Βρυσειάσ τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰσ ἐρατεινάσ, οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλασ εἶχον Ἕλοσ τ’ ἔφαλον πτολίεθρον, οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο, τῶν οἱ ἀδελφεὸσ ἦρχε βοὴν ἀγαθὸσ Μενέλαοσ ἑξήκοντα νεῶν·

ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο· ἐν δ’ αὐτὸσ κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼσ ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἱέτο θυμῷ τίσασθαι Ἑλένησ ὁρμήματά τε στοναχάσ τε. οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐύ̈κτιτον Αἰπὺ καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλοσ καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆσ Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆοσ·

στεῦτο γὰρ εὐχόμενοσ νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸσ αἰγιόχοιο· αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν· τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Γερήνιοσ ἱππότα Νέστωρ· τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέεσ ἐστιχόωντο. οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνησ ὄροσ αἰπὺ Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρεσ ἀγχιμαχηταί, οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο, τῶν ἦρχ’ Ἀγκαίοιο πάϊσ κρείων Ἀγαπήνωρ ἑξήκοντα νεῶν·

πολέεσ δ’ ἐν νηὶ̈ ἑκάστῃ Ἀρκάδεσ ἄνδρεσ ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. αὐτὸσ γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων νῆασ ἐϋσσέλμουσ περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον Ἀτρεί̈δησ, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινοσ ἐσχατόωσα πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸσ ἐέργει, τῶν αὖ τέσσαρεσ ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ νῆεσ ἕποντο θοαί, πολέεσ δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.

τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχοσ καὶ Θάλπιοσ ἡγησάσθην υἱε͂σ ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε· τῶν δ’ Ἀμαρυγκεί̈δησ ἦρχε κρατερὸσ Διώρησ· τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινοσ θεοειδὴσ υἱὸσ Ἀγασθένεοσ Αὐγηϊάδαο ἄνακτοσ. οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸσ Ἤλιδοσ ἄντα, τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγησ ἀτάλαντοσ Ἄρηϊ Φυλεί̈δησ, ὃν τίκτε Διὶ̈ φίλοσ ἱππότα Φυλεύσ, ὅσ ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείσ·

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺσ ἦγε Κεφαλλῆνασ μεγαθύμουσ, οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο, οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·

τῶν μὲν Ὀδυσσεὺσ ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντοσ· τῷ δ’ ἅμα νῆεσ ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόασ Ἀνδραίμονοσ υἱόσ, οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·

οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆοσ μεγαλήτοροσ υἱέεσ ἦσαν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸσ ἐήν, θάνε δὲ ξανθὸσ Μελέαγροσ· τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι· τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺσ δουρὶ κλυτὸσ ἡγεμόνευεν, οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεισ εὖ ναιετοώσασ, ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.

τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺσ δουρὶ κλυτὸσ ἡγεμόνευε Μηριόνησ τ’ ἀτάλαντοσ Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ· τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. Τληπόλεμοσ δ’ Ἡρακλεί̈δησ ἠύ̈σ τε μέγασ τε ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆασ ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων, οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντεσ Λίνδον Ιἠλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.

τῶν μὲν Τληπόλεμοσ δουρὶ κλυτὸσ ἡγεμόνευεν, ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ, τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρησ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ πέρσασ ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. Τληπόλεμοσ δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, αὐτίκα πατρὸσ ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηοσ· αἶψα δὲ νῆασ ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρασ βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι υἱέεσ υἱωνοί τε βίησ Ἡρακληείησ. αὐτὰρ ὅ γ’ ἐσ Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενοσ ἄλγεα πάσχων· τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν ἐκ Διόσ, ὅσ τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει, καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. Νιρεὺσ αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖσ νῆασ ἐί̈σασ Νιρεὺσ Ἀγλαί̈ησ υἱὸσ Χαρόποιό τ’ ἄνακτοσ Νιρεύσ, ὃσ κάλλιστοσ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεί̈ωνα·

ἀλλ’ ἀλαπαδνὸσ ἐήν, παῦροσ δέ οἱ εἵπετο λαόσ. οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσουσ τε Καλύδνασ, τῶν αὖ Φείδιππόσ τε καὶ Ἄντιφοσ ἡγησάσθην Θεσσαλοῦ υἱε͂ δύω Ἡρακλεί̈δαο ἄνακτοσ·

τοῖσ δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέεσ ἐστιχόωντο. νῦν αὖ τοὺσ ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργοσ ἔναιον, οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο, οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνεσ δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνεσ καὶ Ἀχαιοί, τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸσ Ἀχιλλεύσ.

ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέοσ ἐμνώοντο· οὐ γὰρ ἐήν ὅσ τίσ σφιν ἐπὶ στίχασ ἡγήσαιτο· κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκησ δῖοσ Ἀχιλλεὺσ κούρησ χωόμενοσ Βρισηί̈δοσ ἠϋκόμοιο, τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσασ Λυρνησσὸν διαπορθήσασ καὶ τείχεα Θήβησ, κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρουσ, υἱέασ Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτοσ· τῆσ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα Δήμητροσ τέμενοσ, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων, ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, τῶν αὖ Πρωτεσίλαοσ ἀρήϊοσ ἡγεμόνευε ζωὸσ ἐών·

τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴσ ἄλοχοσ Φυλάκῃ ἐλέλειπτο καὶ δόμοσ ἡμιτελήσ· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανοσ ἀνὴρ νηὸσ ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν. οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν· ἀλλά σφεασ κόσμησε Ποδάρκησ ὄζοσ Ἄρηοσ Ἰφίκλου υἱὸσ πολυμήλου Φυλακίδαο αὐτοκασίγνητοσ μεγαθύμου Πρωτεσιλάου ὁπλότεροσ γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότεροσ καὶ ἀρείων ἡρ́ωσ Πρωτεσίλαοσ ἀρήϊοσ· οὐδέ τι λαοὶ δεύονθ’ ἡγεμόνοσ, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα· τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οἳ δὲ Φερὰσ ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηί̈δα λίμνην Βοίβην καὶ Γλαφύρασ καὶ ἐϋκτιμένην Ιαὠλκόν, τῶν ἦρχ’ Ἀδμήτοιο φίλοσ πάϊσ ἕνδεκα νηῶν Εὔμηλοσ, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν Ἄλκηστισ Πελίαο θυγατρῶν εἶδοσ ἀρίστη.

οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, τῶν δὲ Φιλοκτήτησ ἦρχεν τόξων ἐὺ̈ εἰδὼσ ἑπτὰ νεῶν·

ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότεσ ἶφι μάχεσθαι. ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἱε͂σ Ἀχαιῶν ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονοσ ὕδρου· ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτοσ. οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν· ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Οἰ̈λῆοσ νόθοσ υἱόσ, τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Οἰ̈λῆϊ πτολιπόρθῳ. οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν, οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆοσ, τῶν αὖθ’ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριοσ ἠδὲ Μαχάων·

τοῖσ δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέεσ ἐστιχόωντο. οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα, τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλοσ Εὐαίμονοσ ἀγλαὸσ υἱόσ·

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν, τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμοσ Πολυποίτησ υἱὸσ Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατοσ τέκετο Ζεύσ·

τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸσ Ἱπποδάμεια ἤματι τῷ ὅτε Φῆρασ ἐτίσατο λαχνήεντασ, τοὺσ δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν· οὐκ οἰο͂σ, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺσ ὄζοσ Ἄρηοσ υἱὸσ ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεί̈δαο· τοῖσ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. Γουνεὺσ δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆασ·

τῷ δ’ Ἐνιῆνεσ ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο, οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο ὅσ ῥ’ ἐσ Πηνειὸν προί̈ει καλλίρροον ὕδωρ, οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠύ̈τ’ ἔλαιον· ὁρ́κου γὰρ δεινοῦ Στυγὸσ ὕδατόσ ἐστιν ἀπορρώξ. Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοοσ Τενθρηδόνοσ υἱόσ, οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ναίεσκον·

τῶν μὲν Πρόθοοσ θοὸσ ἡγεμόνευε, τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεσ ἕποντο. οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνεσ Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·

τίσ τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστοσ ἐήν σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα αὐτῶν ἠδ’ ἵππων, οἳ ἅμ’ Ἀτρεί̈δῃσιν ἕποντο. ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, τὰσ Εὔμηλοσ ἔλαυνε ποδώκεασ ὄρνιθασ ὣσ ὄτριχασ οἰέτεασ σταφύλῇ ἐπὶ νῶτον ἐί̈σασ·

τὰσ ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξοσ Ἀπόλλων ἄμφω θηλείασ, φόβον Ἄρηοσ φορεούσασ. ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστοσ ἐήν Τελαμώνιοσ Αἰάσ ὄφρ’ Ἀχιλεὺσ μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατοσ ἠε͂ν, ἵπποι θ’ οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεί̈ωνα. ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι κεῖτ’ ἀπομηνίσασ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν Ἀτρεί̈δῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσησ δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντεσ τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἁρ́μασιν οἷσιν ἕκαστοσ λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον ἕστασαν· ἁρ́ματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων ἐν κλισίῃσ· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηί̈φιλον ποθέοντεσ φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο. οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡσ εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·

γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣσ τερπικεραύνῳ χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ εἰν Ἀρίμοισ, ὅθι φασὶ Τυφωέοσ ἔμμεναι εὐνάσ· ὣσ ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. Τρωσὶν δ’ ἄγγελοσ ἦλθε ποδήνεμοσ ὠκέα Ἶρισ πὰρ Διὸσ αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·

οἳ δ’ ἀγορὰσ ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι πάντεσ ὁμηγερέεσ ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντεσ· ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδασ ὠκέα Ἶρισ· εἴσατο δὲ φθογγὴν υἱῖ̈ Πριάμοιο Πολίτῃ, ὃσ Τρώων σκοπὸσ ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθὼσ τύμβῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντοσ, δέγμενοσ ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν Ἀχαιοί· τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδασ ὠκέα Ἶρισ· ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν, ὥσ ποτ’ ἐπ’ εἰρήνησ· πόλεμοσ δ’ ἀλίαστοσ ὄρωρεν. ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχασ εἰσήλυθον ἀνδρῶν, ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα· λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότεσ ἢ ψαμάθοισιν ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ. Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι· πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι, ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων· τοῖσιν ἕκαστοσ ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, τῶν δ’ ἐξηγείσθω κοσμησάμενοσ πολιήτασ. ὣσ ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶσ ἔποσ ἠγνοίησεν, αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν·

ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο· πᾶσαι δ’ ὠί̈γνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸσ πεζοί θ’ ἱππῆέσ τε· πολὺσ δ’ ὀρυμαγδὸσ ὀρώρει. ἔστι δέ τισ προπάροιθε πόλιοσ αἰπεῖα κολώνη ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομοσ ἔνθα καὶ ἔνθα, τὴν ἤτοι ἄνδρεσ Βατίειαν κικλήσκουσιν, ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνησ·

ἔνθα τότε Τρῶέσ τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι. Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγασ κορυθαίολοσ Ἕκτωρ Πριαμίδησ·

ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότεσ ἐγχείῃσι. Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐὺ̈σ πάϊσ Ἀγχίσαο Αἰνείασ, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη Ἴδησ ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα, οὐκ οἰο͂σ, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνοροσ υἱε͂ Ἀρχέλοχόσ τ’ Ἀκάμασ τε μάχησ εὖ εἰδότε πάσησ.

οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδησ ἀφνειοὶ πίνοντεσ ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο Τρῶεσ, τῶν αὖτ’ ἦρχε Λυκάονοσ ἀγλαὸσ υἱὸσ Πάνδαροσ, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸσ ἔδωκεν.

οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείησ ὄροσ αἰπύ, τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστόσ τε καὶ Ἄμφιοσ λινοθώρηξ υἱε͂ δύω Μέροποσ Περκωσίου, ὃσ περὶ πάντων ᾔδεε μαντοσύνασ, οὐδὲ οὓσ παῖδασ ἐάσκε στείχειν ἐσ πόλεμον φθισήνορα·

τὼ δέ οἱ οὔ τι πειθέσθην· κῆρεσ γὰρ ἄγον μέλανοσ θανάτοιο. οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην, τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδησ ἦρχ’ Ἄσιοσ ὄρχαμοσ ἀνδρῶν, Ἄσιοσ Ὑρτακίδησ ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι αἴθωνεσ μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ.

Ἱππόθοοσ δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·

τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοόσ τε Πύλαιόσ τ’ ὄζοσ Ἄρηοσ, υἱε͂ δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. αὐτὰρ Θρήϊκασ ἦγ’ Ἀκάμασ καὶ Πείροοσ ἡρ́ωσ ὅσσουσ Ἑλλήσποντοσ ἀγάρροοσ ἐντὸσ ἐέργει.

Εὔφημοσ δ’ ἀρχὸσ Κικόνων ἦν αἰχμητάων υἱὸσ Τροιζήνοιο διοτρεφέοσ Κεάδαο.

αὐτὰρ Πυραίχμησ ἄγε Παίονασ ἀγκυλοτόξουσ τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνοσ ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντοσ, Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἰᾶν.

Παφλαγόνων δ’ ἡγεῖτο Πυλαιμένεοσ λάσιον κῆρ ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένοσ ἀγροτεράων, οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ’ ἔναιον Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺσ Ἐρυθίνουσ.

αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίοσ καὶ Ἐπίστροφοσ ἦρχον τηλόθεν ἐξ Ἀλύβησ, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.

Μυσῶν δὲ Χρόμισ ἦρχε καὶ Ἔννομοσ οἰωνιστήσ·

ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν, ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεοσ Αἰακίδαο ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶασ κεράϊζε καὶ ἄλλουσ. Φόρκυσ αὖ Φρύγασ ἦγε καὶ Ἀσκάνιοσ θεοειδὴσ τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίησ·

μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι. Μῄοσιν αὖ Μέσθλησ τε καὶ Ἄντιφοσ ἡγησάσθην υἱε͂ Ταλαιμένεοσ τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη, οἳ καὶ Μῄονασ ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτασ.

Νάστησ αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄροσ ἀκριτόφυλλον Μαιάνδρου τε ῥοὰσ Μυκάλησ τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·

τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχοσ καὶ Νάστησ ἡγησάσθην, Νάστησ Ἀμφίμαχόσ τε Νομίονοσ ἀγλαὰ τέκνα, ὃσ καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἰέν ἠύ̈τε κούρη νήπιοσ, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεοσ Αἰακίδαο ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺσ ἐκόμισσε δαί̈φρων. Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκοσ ἀμύμων τηλόθεν ἐκ Λυκίησ, Ξάνθου ἄπο δινήεντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION