Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., AFORISMOI., 31.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., AFORISMOI., 31.)

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὡρέων μάλιστα τίκτουσι νουσήματα, καὶ ἐν τῇσιν ὡρ́ῃσιν αἱ μεγάλαι μεταλλαγαὶ ἢ ψύξιοσ ἢ θάλψιοσ, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον οὕτωσ. Τῶν φυσίων αἱ μὲν πρὸσ θέροσ, αἱ δὲ πρὸσ χειμῶνα εὖ ἢ κακῶσ πεφύκασιν. Τῶν νούσων ἄλλαι πρὸσ ἄλλασ εὖ ἢ κακῶσ πεφύκασι, καὶ ἡλικίαι τινὲσ πρὸσ ὡρ́ασ, καὶ χώρασ, καὶ διαίτασ. Ἐν τῇσιν ὡρ́ῃσιν, ὅταν τῆσ αὐτῆσ ἡμέρησ ὁτὲ μὲν θάλποσ, ὁτὲ δὲ ψῦχοσ γένηται, φθινοπωρινὰ τὰ νουσήματα προσδέχεσθαι χρή. Νότοι βαρυήκοοι, ἀχλυώδεεσ, καρηβαρικοὶ, νωθροι, διαλυτικοί‧ ὁκόταν οὗτοσ δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀῤῬωστίῃσι πάσχουσιν. Ἢν δὲ βόρειον ᾖ, βῆχεσ, φάρυγγεσ, κοιλίαι σκληραὶ, δυσουρίαι φρικώδεεσ, ὀδύναι πλευρέων, στηθέων ὁκόταν οὗτοσ δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀῤῬωστίῃσι προσδέχεσθαι χρή. Ὁκόταν θέροσ γένηται ἦρι ὅμοιον, ἱδρῶτασ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλοὺσ προσδέχεσθαι χρή. Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέεσ γίνονται‧ καὶ ἢν μὲν ἐπὶ πλέον ᾖ τὸ ἔτοσ τοιουτέον ἐὸν, οἱήν τὴν κατάστασιν ἐποίησεν, ὡσ ἐπιτοπουλὺ καὶ τὰ νουσήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι. Ἐν τοῖσι καθεστεῶσι καιροῖσι, καὶ ὡραίωσ τὰ ὡραῖα ἀποδοῦσιν, εὐσταθέεσ καὶ εὐκρινέεσ αἱ νοῦσοι γίνονται, ἐν δὲ τοῖσιν τάτοισιν ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νοῦσοι, καὶ θανατωδέσταται τοὐπίπαν, ἦρ δὲ ὑγιεινότατον, καὶ ἥκιστα θανατῶδεσ. Τὸ φθινόπωρον τοῖσι φθίνουσι κακόν. Περὶ δὲ τῶν ὡρέων, ἢν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸσ καὶ βόρειοσ γένηται, τὸ δὲ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη, τοῦ θέρεοσ, πυρετοὺσ ὀξέασ, καὶ ὀφθαλμίασ, καὶ δυσεντερίασ γίνεσθαι, μάλιστα τῇσι γυναιξὶ, καὶ ἀνδρῶν τοῖσιν ὑγροῖσι τὰσ φύσιασ. Ἢν δὲ νότιοσ ὁ χειμὼν καὶ ἔπομβροσ καὶ εὐδιεινὸσ γένηται, τὸ δὲ ἐάρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκεσ, ᾗσιν οἱ τόκοι πρὸσ τὸ ἦρ, ἐκ πάσησ προφάσιοσ ἐκτιτρώσκουσιν‧ αἳ δ’ ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ νοσώδεα τὰ παιδία τίκτουσιν, ὥστε ἢ παραυτίκα ἀπόλλυσθαι, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα ζῇν ἐόντα‧ τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεντερίαι καὶ ὀφθαλμίαι ξηραὶ γίνονται, τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισι κατάῤῬοοι ξυντόμωσ ἀπολλύντεσ. Ἢν δὲ τὸ θέροσ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον γένηται, τὸ δὲ φθινόπωρον πομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίαι ἐσ τὸν χειμῶνα γίνονται, καὶ βῆχεσ, καὶ βράγχοι, καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσιεσ. Ἢν δὲ βόρειον ᾖ καὶ ἄνυδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσι τὰσ φύσιασ καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμφορον‧ τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίαι ἔσονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέεσ, καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι. Τῶν δὲ καταστασίων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐχμοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσιν ὑγιεινότεροι, καὶ ἧσσον θανατώδεεσ. Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβρίῃσιν ὡσ τὰ πολλὰ γίνεται, πυρετοί τε μακροὶ, καὶ κοιλίησ‧ Ῥύσιεσ, καὶ σηπεδόνεσ, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυνάγχαι‧ ἐν δὲ τοῖσιν αὐχμοῖσι, φθινάδεσ, ὀφθαλμίαι, ἀρθρίτιδεσ, στραγγουρίαι, καὶ δυσεντερίαι. Αἱ δὲ καθ’ ἡμέρην καταστάσιεσ, αἱ μὲν βόρειοι τά τε σώματα ξυνιστᾶσι, καὶ εὔτονα καὶ εὐκίνητα καὶ εὔχροα καὶ εὐηκοώτερα ποιέουσι, καὶ τὰσ κοιλίασ ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι, καὶ περὶ τὸν θώρηκα ἄλγημα ἤν τι προϋπάρχῃ, μᾶλλον πονέουσιν‧ αἱ δὲ νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα καὶ ὑγραίνουσι, καὶ βαρυηκοί̈ασ καὶ καρηβαρίασ καὶ ἰλίγγουσ ποιέουσιν, ἐν δὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καὶ τοῖσι σώμασι δυσκινησίην, καὶ τὰσ κοιλίασ ὑγραίνουσιν. Κατὰ δὲ τὰσ ὡρ́ασ, τοῦ μὲν ἦροσ καὶ ἄκρου τοῦ θέρεοσ, οἱ παῖδεσ καὶ οἱ τουτέων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν, ἄριστά τε διἄγουσι, καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα‧ τοῦ δὲ θέρεοσ καὶ τοῦ φθινοπώρου, μέχρι μέν τινοσ οἱ γέροντεσ‧ τὸ δὲ λοιπὸν, καὶ τοῦ χειμῶνοσ, οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσιν. Νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσιν ὡρ́ῃσι γίνεται, μᾶλλον δ’ ἔνια κατ’ ἐνίασ αὐτέων καὶ γίνεται καὶ παροξύνεται. Τοῦ μὲν γὰρ ἦροσ, τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μελαγχολικὰ, καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ, καὶ αἵματοσ Ῥύσιεσ, καὶ κυνάγχαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχεσ, καὶ λέπραι, καὶ λειχῆνεσ, καὶ ἀλφοὶ, καὶ ἐξανθήσιεσ ἑλκώδεεσ πλεῖσται, καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικά. Τοῦ δὲ θέρεοσ, ἔνιά τε τουτέων, καὶ πυρετοὶ ξυνεχέεσ, καὶ καῦσοι, καὶ τριταῖοι πλεῖστοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάῤῬοιαι, καὶ ὀφθαλμίαι, καὶ ὤτων πόνοι, καὶ στομάτων ἑλκώσιεσ, καὶ σηπεδόνεσ αἰδοίων, καὶ ἵδρωα. Τοῦ δὲ φθινοπώρου, καὶ τῶν θερινῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι, καὶ πλανῆτεσ, καὶ σπλῆνεσ, καὶ ὕδρωπεσ, καὶ φθίσιεσ, καὶ στραγγουρίαι, καὶ λειεντερίαι, καὶ δυσεντερίαι, καὶ ἰσχιάδεσ, καὶ κυνάγχαι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ἐπιληψίαι, καὶ τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μελαγχολικά. Τοῦ δὲ χειμῶνοσ, πλευρίτιδεσ, περιπλευμονίαι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχεσ, πόνοι στηθέων, πόνοι πλευρέων, ὀσφύοσ, κεφαλαλγίαι, ἴλιγγοι, ἀποπληξίαι. Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε ξυμβαίνει‧ τοῖσι μὲν σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν, ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχεσ, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλοῦ φλεγμοναὶ, ὤτων ὑγρότητεσ. Πρὸσ δὲ τὸ ὀδοντοφυέειν προσάγουσιν, οὔλων ὀδαξησμοὶ, πυρετοὶ, σπασμοὶ, διάῤῬοιαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγωσι τοὺσ κυνόδοντασ, καὶ τοῖσι παχυτάτοισι τῶν παίδων, καὶ τοῖσι σκληρὰσ τὰσ κοιλίασ ἔχουσιν. Πρεσβυτέροισι δὲ γενομένοισι, παρίσθμια, σπονδύλου τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον εἴσω ὤσιεσ, ἄσθματα, λιθιάσιεσ, ἕλμινθεσ στρογγύλαι, ἀσκαρίδεσ, ἀκροχορδόνεσ, σατυριασμοὶ, χοιράδεσ, καὶ τἄλλα φύματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα. Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι καὶ πρὸσ τὴν ἥβην προσάγουσι, τουτέων τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ ἐκ Ῥινῶν αἵματοσ Ῥύσιεσ Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθεα κρίνεται, τὰ μὲν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μησὶ, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸσ τὴν ἥβην προσάγουσιν‧ ὅσα δ’ ἂν διαμείνῃ τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ ἡβάσκειν, ἢ τῇσι θηλείῃσι περὶ τὰσ τῶν καταμηνίων Ῥήξιασ, χρονίζειν εἰώθεν. Τοῖσι δὲ νεηνίσκοισιν, αἵματοσ πτύσιεσ, φθίσιεσ, πυρετοὶ ὀξέεσ, ἐπιληψίαι, καὶ τἄλλα νουσήματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα. Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ταύτην, ἄσθματα, πλευρίτιδεσ, περιπλευμονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδεσ, καῦσοι, διάῤῬοια χρόνιαι, χολέραι, δυσεντερίαι, λειεντερίαι, αἱμοῤῬοί̈δεσ. Τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσι, δύσπνοιαι, κατάῤῬοοι βηχώδεεσ, στραγγουρίαι, δυσουρίαι, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδεσ, ἴλιγγοι, ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματοσ ὅλου, ἀγρυπνίαι, κοιλίησ καὶ ὀφθαλμῶν καὶ Ῥινῶν ὑγρότητεσ, ἀμβλυωπίαι, γλαυκώσιεσ, βαρυηκοί̈αι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION