Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 9.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 9.)

Χρὴ δὲ καὶ τὰ μαθήματα ποιέεσθαι ἐν τῇ διαίτῃ τῶν ἀνθρώπων ἔτι ὑγιαινόντων, οἱᾶ ξυμφέρει‧ εἰ γὰρ δὴ τοῖσί γε ὑγιαίνουσι φαίνεται διαφέροντα μεγάλα τὰ τοῖα ἢ τοῖα διαιτήματα καὶ ἐν ἄλλῳ τινί που καὶ ἐν τῇσι μεταβολῇσι, πῶσ οὐχὶ καὶ ἔν γε τῇσι νούσοισι διαφέρει μεγάλα, καὶ τουτέων ἐν τῇσιν ὀξυτάτῃσι μέγιστα; Ἀλλὰ μὴν εὐκαταμάθητόν γε ἐστὶν, ὅτι φαύλη δίαιτα βρώσιοσ καὶ πόσιοσ αὐτὴ ἑωυτῇ ἐμφερὴσ αἰεὶ, ἀσφαλεστέρη ἐστὶ τὸ ἐπίπαν ἐσ ὑγείην, ἢ εἴ τισ ἐξαπίνησ μέγα μεταβάλλοι ἐσ ἄλλο. Ἐπεὶ καὶ τοῖσι δὶσ σιτεομένοισι τῆσ ἡμέρησ καὶ τοῖσι μονοσιτέουσιν αἱ ἐξαπιναῖοι μεταβολαὶ βλαβὰσ καὶ ἀῤῬωστίην παρέχουσιν. Καὶ τοὺσ μέν γε μὴ μεμαθηκότασ ἀριστᾷν, εἰ ἀριστήσουσιν, εὐθέωσ ἀῤῬώστουσ ποιέει, καὶ βαρέασ ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ἀσθενέασ καὶ ὀκνηρούσ‧ ἢν δὲ καὶ ἐπιδειπνήσωσιν, ὀξυρεγμιώδεασ‧ ἐνίοισι δὲ καὶ σπατίλη γένοιτο ἂν, ὅτι παρὰ τὸ ἐωθὸσ ἠχθοφόρηκεν ἡ κοιλίη εἰθισμένη ἐπιξηραίνεσθαι, καὶ μὴ δὶσ διογκοῦσθαι, μήτε δὶσ ἕψειν τὰ σιτία. Ἀρήγει οὖν τουτέοισιν ἀνασηκῶσαι τὴν μεταβολήν‧ ἐγκοιμηθῆναι γὰρ χρὴ, ὥσπερ νυκτα ἀγαγόντα μετὰ τὸ δεῖπνον, τοῦ μὲν χειμῶνοσ ἀῤῬιγέωσ, τοῦ δὲ θέρεοσ ἀθαλπέωσ‧ ἢν δὲ μὴ δύνηται καθεύδειν, βραδειην, συχνὴν περίοδον, πλανηθέντα, μὴ στασίμωσ, δειπνῆσαι μηδὲν, ἢ ὀλίγα καὶ μὴ βλαβερά‧ ἔτι δὲ ἔλασσον πιεῖν καὶ μὴ ὑδαρέσ. Ἔτι δ’ ἂν μᾶλλον πονήσειεν ὁ τοιοῦτοσ, εἰ τρὶσ σιτέοιτο τῆσ ἡμέρησ ἐσ κόρον‧ ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ πλεονάκισ‧ καίτοι γε πολλοί εἰσιν, οἳ εὐφόρωσ φέρουσι τρὶσ σιτεόμενοι τῆσ ἡμέρησ ἐσ πλῆθοσ, οἳ ἂν οὕτωσ ἐθισθῶσιν. Ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ μεμαθηκότεσ δὶσ σιτέεσθαι τῆσ ἡμέρησ, ἢν μὴ ἀριστήσωσιν, ἀσθενέεσ καὶ ἄῤῬωστοί εἰσι, καὶ δειλοὶ ἐσ πᾶν ἔργον, καὶ καρδιαλγέεσ‧ κρεμᾶσθαι γὰρ δοκέει τὰ σπλάγχνα αὐτέοισι, καὶ οὐρέουσι θερμὸν καὶ χλωρὸν, καὶ ἡ ἄφοδοσ ξυγκαίεται‧ ἔστι δ’ οἷσι καὶ τὸ στόμα πικραίνεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαίνονται, καὶ οἱ κρόταφοι πάλλονται, καὶ τὰ ἄκρα διαψύχονται‧ καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν ἀνηριστηκοτων οὐ δύνανται κατεσθίειν τὸ δεῖπνον‧ δειπνήσαντεσ δὲ βαρύνουσι τὴν κοιλίην, καὶ δυσκοιτέουσι πουλὺ μᾶλλον ἢ εὶ προηριστήκεσαν. Ὁκότε οὖν ταῦτα τοιαῦτα γίγνεται τοῖσιν ὑγιαίνουσιν εἵνεκεν ἡμίσεοσ ἡμέρησ διαίτησ μεταβολῆσ παρὰ τὸ ἔθοσ, οὔτε προσθεῖναι λυσιτελέειν φαίνεται, οὔτε ἀφελέειν. Εἰ τοίνυν οὗτοσ ὁ παρὰ τὸ ἔθοσ μονοσιτήσασ, ὅλην ἡμέρην κενεαγγήσασ, δειπνήσειεν ὁκόσον εἴθιστο, δειπνήσασ δὲ, τότε βαρὺσ ἦν, εἰκὸσ αὐτὸν, εἰ, ὅτι ἀνάριστοσ ἐὼν ἐπόνεε καὶ ἠῤῬώστει, δειπνήσειε πλείω ἢ ὁκόσον εἴθιστο, πουλὺ μᾶλλον βαρύνεσθαι‧ εἰ δέ γε ἐπὶ πλείω χρόνον κενεαγγήσασ ἐξαπίνησ μεταδειπνήσειν, ἔτι μᾶλλον ἂν βαρύνοιτο. Τὸν οὖν παρὰ τὸ ἔθοσ κενεαγγήσαντα ξυμφέρει ταύτην τὴν ἡμέρην ἀντισηκῶσαι ὧδε‧ ἀῤῬιγέωσ καὶ ἀθαλπέωσ καὶ ἀταλαιπώρωσ, ταῦτα γὰρ πάντα βαρέωσ ἂν ἐνέγκοι‧ τὸ δὲ δεῖπνον συχνῷ ἔλασσον ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἴθιστο, καὶ μὴ ξηρὸν, ἀλλὰ τοῦ πλαδαρωτέρου τρόπου‧ καὶ πιεῖν μὴ ὑδαρὲσ, μηδ’ ἔλασσον ἢ κατὰ λόγον βρώματοσ‧ καὶ τῇ ὑστεραίῃ ὀλίγα ἀριστῆσαι, ὡσ ἐκ προσαγωγῆσ ἀφίκηται ἐσ τὸ ἔθοσ. Αὐτοὶ μέντοι σφῶν αὐτῶν δυσφορώτερον δὴ τὰ τοιαῦτα φέρουσιν οἱ πικρόχολοι τὰ ἄνω‧ τὴν δέ γε ἀσιτίην τὴν παρὰ τὸ ἔθοσ οἱ φλεγματίαι τὰ ἄνω εὐφορώτερον φέρουσι τὸ ἐπίπαν, ὥστε καὶ τὴν μονοσιτίην τὴν παρὰ τὸ ἔθοσ εὐφορώτερον ἂν οὗτοι ἐνέγκοιεν. Ἱκανὸν μὲν οὖν καὶ τοῦτο σημήϊον, ὅτι αἱ μέγισται μεταβολαὶ τῶν περὶ τὰσ φύσιασ ἡμῶν καὶ τὰσ ἕξιασ ξυμβαινόντων μάλιστα νοσοποιέουσιν‧ οὐ δὴ οἱο͂́ν τε παρὰ καιρὸν οὔτε σφοδρὰσ τὰσ κενεαγγείασ ποιέειν, οὔτε ἀκμαζόντων τῶν νουσημάτων καὶ ἐν φλεγμασίῃ ἐόντων προσφέρειν, οὔτε ἐξαπίνησ οἱο͂́ν τε ὅλῳ τῷ πρήγματι μεταβάλλειν οὔτε ἐπὶ τὰ οὔτε ἐπὶ τά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION