Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, ἀρ́ρωστοι τεσσαρεσ καίδεκα

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, ἀρ́ρωστοι τεσσαρεσ καίδεκα)

Ι. Ἐν Θάσῳ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πληιάδα ὕδατα πολλά, συνεχέα μαλθακῶσ, ἐν νοτίοισ. χειμὼν νότιοσ, σμικρὰ βόρεια, αὐχμοί‧ τὸ σύνολον ἔσ γε χειμῶνα οἱο͂ν ἐάρ γίνεται. ἐάρ δὲ νότιον ψυχεινόν, σμικρὰ ὕσματα. θέροσ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπινέφελον. ἀνυδρίαι. ἐτησίαι ὀλίγα, σμικρά, διεσπασμένωσ ἔπνευσαν. Γενομένησ δὲ τῆσ ἀγωγῆσ ὅλησ ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ’ αὐχμῶν, πρωὶ μὲν τοῦ ἦροσ ἐκ τῆσ πρόσθεν καταστάσιοσ ὑπεναντίησ καὶ βορείου γενομένησ ὀλίγοισ ἐγίνοντο καῦσοι καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθέεσ, καὶ ὀλίγοισ ᾑμορράγει οὐδ’ ἀπέθνῃσκον ἐκ τούτων. ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων, τοῖσι πλείστοισιν ἀπύροισιν ὀρθοστάδην‧ ἔστι δὲ οἳ καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέωσ οὐδ’ ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων. ἦν δὲ ὁ τρόποσ αὐτῶν χαῦνα, μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆσ, ἀνώδυνα‧ πᾶσιν ἀσήμωσ ἠφανίσθη. ἐγίνετο δὲ ταῦτα μειρακίοισι, νέοισιν, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια πλείστοισι‧ γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγίνετο. πολλοῖσι δὲ βῆχεσ ξηραὶ βήσσουσι καὶ οὐδὲν ἀνάγουσιν‧ φωναὶ βραγχώδεεσ. οὐ μετὰ πολύ, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ μετ’ ὀδύνησ ἐσ ὄρχιν ἑτερόρροποι, τοῖσι δὲ ἐσ ἀμφοτέρουσ. πυρετοὶ τοῖσι μέν, τοῖσι δ’ οὔ. ἐπιπόνωσ ταῦτα τοῖσι πλείστοισι. τὰ δ’ ἄλλα ὅσα κατ’ ἰητρεῖον ἀνόσωσ διῆγον. ΙΙ. Πρωὶ δὲ τοῦ θέρεοσ ἀρξάμενοι διὰ θέρεοσ καὶ κατὰ χειμῶνα πολλοὶ τῶν ἤδη πολὺν χρόνον ὑποφερομένων φθινώδεεσ κατεκλίνησαν, ἐπεὶ καὶ τοῖσ ἐνδοιαστῶσ ἔχουσι πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε. ἔστι δ’ οἷσιν ἤρξατο πρῶτον τότε, οἷσιν ἔρρεπεν ἡ φύσισ ἐπὶ τὸ φθινῶδεσ. ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τούτων, καὶ τῶν κατακλινέντων οὐκ οἶδα εἴ τισ οὐδ’ εἰ μέτριον χρόνον περιεγένετο. ἀπέθνῃσκον δὲ ὀξυτέρωσ ἢ ὡσ εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα‧ ὡσ τά γε ἄλλα καὶ μακρότερα καὶ ἐν πυρετοῖσιν ἐόντα εὐφόρωσ ἤνεγκαν καὶ οὐκ ἀπέθνῃσκον, περὶ ὧν γεγράψεται. μοῦνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν γενομένων νοσημάτων τοὺσ πολλοὺσ τὸ φθινῶδεσ ἔκτεινεν. Ην δὲ τοῖσ πλείστοισιν αὐτῶν τὰ παθήματα τοιάδε‧ φρικώδεεσ πυρετοί, συνεχέεσ, ὀξέεσ, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντεσ‧ ὁ δὲ τρόποσ ἡμιτριταῖοσ‧ μίαν κουφότεροι, τῇ ἑτέρῃ παροξυνόμενοι, καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπιδιδόντεσ. ἱδρῶτεσ αἰεί, οὐ δι’ ὅλου‧ ψύξισ ἀκρέων πολλὴ καὶ μόγισ ἀναθερμαινόμενα. κοιλίαι ταραχώδεεσ χολώδεσιν, ὀλίγοισ, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι‧ πυκνὰ ἀνίσταντο. οὖρα ἢ λεπτὰ καὶ ἄχρω καὶ ἄπεπτα καὶ ὀλίγα ἢ πάχοσ ἔχοντα καὶ σμικρὴν ὑπόστασιν, οὐ καλῶσ καθιστάμενα, ἀλλ’ ὠμῇ τινι καὶ ἀκαίρῳ ὑποστάσει. ἔβησσον δὲ σμικρά, πυκνά, πέπονα, κατ’ ὀλίγα μόγισ ἀνάγοντεσ. οἷσι δὲ τὰ βιαιότατα συμπίπτοι, οὐδ’ ἐσ ὀλίγον πεπασμὸν ᾔει, ἀλλὰ διετέλεον ὠμὰ πτύοντεσ. φάρυγγεσ δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξ ἀρχῆσ καὶ διὰ τέλεοσ ἐπώδυνοι‧ εἶχον ἔρευθοσ μετὰ φλεγμονῆσ‧ Ῥεύματα σμικρά, λεπτά, δριμέα‧ ταχὺ τηκόμενοι καὶ κακούμενοι, ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων διὰ τέλεοσ, ἄδιψοι‧ καὶ παράληροι πολλοὶ περὶ θάνα τον. περὶ μὲν τὰ φθινώδεα ταῦτα. ΙΙΙ. Κατὰ δὲ θέροσ ἤδη καὶ φθινόπωρον πυρετοὶ πολλοὶ συνεχέεσ οὐ βιαίωσ, μακρὰ δὲ νοσέουσιν οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα δυσφόρωσ διάγουσιν ἐγένοντο‧ κοιλίαι τε γὰρ τοῖσι πλείστοισι πάνυ εὐφόρωσ καὶ οὐδὲν ἄξιον λόγου προσέβλαπτον. οὖρά τε τοῖσι πλείστοισιν εὔχρω μὲν καὶ καθαρά, λεπτὰ δὲ καὶ μετὰ χρόνον περὶ κρίσιν πεπαινόμενα. βηχώδεεσ οὐ λίην. οὐδὲ τὰ βησσόμενα δυσκόλωσ‧ οὐδ’ ἀπόσιτοι, ἀλλὰ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. τὸ μὲν ὅλον ὑπενόσεον, οὐ τὸν φθινώδεα τρόπον πυρετοῖσι φρικώδεσι, σμικρὰ ὑφιδροῦντεσ, ἄλλοτε ἀλλοίωσ παροξυνόμενοι πεπλανημένωσ. ἔκρινε τούτων οἷσι τὰ βραχύτατα γίνοιτο περὶ εἰκοστήν, τοῖσι δὲ πλείστοισι περὶ τεσσαρακοστήν, πολλοῖσι δὲ περὶ τὰσ ὀγδοήκοντα. ἔστι δ’ οἷσιν οὐδ’ οὕτωσ, ἀλλὰ πεπλανημένωσ καὶ ἀκρίτωσ ἐξέλιπον‧ τούτων δὲ τοῖσι πλείστοισιν οὐ πολὺν διαλιπόντεσ χρόνον ὑπέστρεψαν οἱ πυρετοὶ πάλιν, ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἐν τῇσιν αὐτῇσι περιόδοισιν ἐκρί νοντο‧ πολλοῖσι δὲ αὐτῶν ἀνήγαγον, ὥστε καὶ ὑπὸ χειμῶνα νοσεῖν. Ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ μούνοισι τοῖσι φθινώδεσι θανατώδεα συνέπεσεν‧ ἐπεὶ τοῖσί γε ἄλλοισι πᾶσιν εὐφόρωσ, καὶ θανατώδεεσ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο. Ιϝ. Ἐν Θάσῳ πρωὶ τοῦ φθινοπώρου χειμῶνεσ οὐ κατὰ καιρόν, ἀλλ’ ἐξαίφνησ ἐν βορείοισι καὶ νοτίοισι πολλοῖσ ὑγροὶ καὶ προεκρηγνύμενοι. ταῦτα δὴ ἐγένετο τοιαῦτα μέχρι πληϊάδοσ δύσιοσ καὶ ὑπὸ πληϊάδα. χειμὼν δὲ βόρειοσ‧ ὕδατα πολλά, λάβρα, μεγάλα, χιόνεσ‧ μειξαίθρια τὰ πλεῖστα. ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν πάντα, οὐ λίην δὲ ἀκαίρωσ τὰ τῶν ψυχέων. ἤδη δὲ μεθ’ ἡλίου τροπὰσ χειμερινὰσ καὶ ἡνίκα ζέφυροσ πνεῖν ἄρχεται, ὀπισθοχειμῶνεσ μεγάλοι, βόρεια πολλά, χιὼν καὶ ὕδατα πολλὰ συνεχέωσ, οὐρανὸσ λαι λαπώδησ καὶ ἐπινέφελοσ. ταῦτα δὲ συνέτεινε καὶ οὐκ ἀνίει μέχρι ἰσημερίησ. ἐάρ δὲ ψυχρόν, βόρειον, ὑδατῶδεσ, ἐπινέφελον. θέροσ οὐ λίην καυματῶδεσ ἐγένετο‧ ἐτησίαι συνεχέεσ ἔπνευσαν. ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισι πολλὰ πάλιν ὕδατα. ϝ. Γενομένου δὲ τοῦ ἔτεοσ ὅλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγιηρῶσ εἶχον τὰ πλεῖστα, πρωὶ δὲ τοῦ ἦροσ πολλοί τινεσ καὶ οἱ πλεῖστοι διῆγον ἐπινόσωσ. ἤρξαντο μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὀφθαλμίαι Ῥοώδεεσ, ὀδυνώδεεσ, ὑγραὶ ἀπέπτωσ‧ σμικρὰ λημία δυσκόλωσ πολλοῖσιν ἐκρηγνύμενα‧ τοῖσι πλείστοισιν ὑπέστρεφον‧ ἀπέλιπον ὀψὲ πρὸσ τὸ φθινόπωρον. κατὰ δὲ θέροσ καὶ φθινόπωρον δυσεντεριώδεεσ καὶ τεινεσμοὶ καὶ λειεντεριώδεεσ. καὶ διάρροιαι χολώδεεσ, πολλοῖσι λεπτοῖσιν, ὠμοῖσι καὶ δακνώδεσιν, ἔστι δ’ οἷσι καὶ ὑδατώδεεσ. πολλοῖσι δὲ καὶ περίρροιαι μετὰ πόνου χολώδεεσ, ὑδατώδεεσ, ξυσματώδεεσ, πυώδεεσ, στραγγουριώδεεσ‧ οὐ νεφριτικά, ἀλλὰ τούτοισιν ἀντ’ ἄλλων ἄλλα. ἔμετοι φλεγματώδεεσ, χολώδεεσ καὶ σιτίων ἀπέπτων ἀναγωγαί. ἱδρῶτεσ‧ πᾶσι πάντοθεν πολὺσ πλάδοσ. ἐγίνετο δὲ ταῦτα πολλοῖσιν ὀρθοστάδην ἀπύροισι, πολλοῖσι δὲ πυρετοί, περὶ ὧν γεγράψεται. ἐν οἷσι δὲ ὑπεφαίνετο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα, μετὰ πόνου φθινώδεεσ. ἤδη δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ χειμῶνα πυρετοὶ συνεχέεσ‐καί τισιν αὐτῶν ὀλίγοισι καυσώδεεσ‐‐ἡμερινοί, νυκτερινοί, ἡμιτριταῖοι, τριταῖοι ἀκριβέεσ, τεταρταῖοι, πλάνητεσ. ἔκαστοι δὲ τῶν ὑπογεγραμ μένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγίνοντο. ϝΙ. Οἱ μὲν οὖν καῦσοι ἐλαχίστοισί τε ἐγένοντο καὶ ἥκιστα τῶν καμνόντων οὗτοι ἐπόνησαν. οὔτε γὰρ ᾑμορράγει, εἰ μὴ πάνυ σμικρὰ καὶ ὀλίγοισιν, οὔτε οἱ παράληροι. τά τε ἄλλα πάντ’ εὐφόρωσ. ἔκρινε τούτοισι πάνυ εὐτάκτωσ, τοῖσι πλείστοισι σὺν τῇσι διαλειπούσῃσιν ἐν ἑπτακαίδεκα ἡμέρῃσιν οὐδὲ ἀποθανόντα οὐδένα οἶδα τότε καύσῳ οὐδὲ φρενιτικὰ τότε γενόμενα. οἱ δὲ τριταῖοι πλείουσ μὲν τῶν καύσων καὶ ἐπιπονώτεροι‧ εὐτάκτωσ δὲ τούτοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆσ πρώτησ λήψιοσ τέσσαρασ περιόδουσ‧ ἐν ἑπτὰ δὲ τελέωσ ἔκριναν οὐδ’ ὑπέστρεψαν οὐδενὶ τούτων. οἱ δὲ τεταρταῖοι πολλοῖσι μὲν ἐξ ἀρχῆσ ἐν τάξει τεταρταίου ἤρξαντο, ἔστι δὲ οἷσ οὐκ ὀλίγοισιν ἐξ ἄλλων πυρετῶν καὶ νοσημάτων ἀποστάσει τεταρταῖοι ἐγένοντο‧ μακρὰ δὲ καὶ ὡσ εἴθισται τούτοισι καὶ ἔτι μακρότερα συνέπιπτεν. ἀμφημερινοὶ δὲ καὶ νυκτερινοὶ καὶ πλάνητεσ πολλοῖσι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον παρέμενον ὀρθοστάδην τε καὶ κατακειμένοισι. τοῖσι πλείστοισι τούτων ὑπὸ πληϊάδα καὶ μέχρι χειμῶνοσ οἱ πυρετοὶ παρείποντο. σπασμοὶ δὲ πολλοῖσι, μᾶλλον δὲ παιδίοισ, ἐξ ἀρχῆσ καὶ ὑπεπύρεσσον, καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν ἐγίνοντο σπασμοί‧ χρόνια μὲν τοῖσι πλείστοισι τούτων, ἀβλαβέα δέ, εἰ μὴ τοῖσι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων ὀλεθρίωσ ἔχουσιν. ϝΙΙ. Οἱ δὲ δὴ συνεχέεσ μὲν τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν ἐκλείποντεσ, παροξυνόμενοι δὲ πᾶσι τριταιοφυέα τρόπον, μίαν ὑποκουφίζοντεσ καὶ μίαν παροξυνόμενοι, πάντων βιαιότατοι τῶν τότε γενομένων καὶ μακρότατοι καὶ μετὰ πόνων μεγίστων γενόμενοι‧ πρηέωσ ἀρχόμενοι, τὸ δ’ ὅλον ἐπιδιδόντεσ αἰεὶ καὶ παροξυνόμενοι καὶ ἀνάγοντεσ ἐπὶ τὸ κάκιον‧ σμικρὰ διακουφίζοντεσ καὶ ταχὺ πάλιν ἐξ ἐπισχέσιοσ βιαιοτέρωσ παροξυνόμενοι, ἐν κρισί μοισ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ κακούμενοι. Ῥίγεα δὲ πᾶσι μὲν ἀτάκτωσ καὶ πεπλανημένωσ ἐγίνετο, ἐλάχιστα δὲ καὶ ἥκιστα τούτοισιν, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν μέζω. ἱδρῶτεσ πολλοί, τούτοισι δὲ ἐλάχιστοι, κουφίζοντεσ οὐδέν, ἀλλ’ ὑπεναντίον βλάβασ φερόντεσ. ψύξισ δὲ πολλὴ τούτοισιν ἀκρέων καὶ μόγισ ἀναθερμαινόμενα. ἄγρυπνοι τὸ σύνολον καὶ μάλιστα οὗτοι καὶ πάλιν κωματώδεεσ. κοιλίαι δὲ πᾶσι μὲν ταραχώδεεσ καὶ κακαί, πολὺ δὲ τούτοισι κάκισται. οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἢ λεπτὰ καὶ ὠμὰ καὶ ἄχρω καὶ μετὰ χρόνον σμικρὰ πεπαινόμενα κρισίμωσ ἢ πάχοσ μὲν ἔχοντα, θολερὰ δὲ καὶ οὐδὲν καθιστάμενα, οὐδ’ ὑφιστάμενα, ἢ σμικρὰ καὶ κακὰ καὶ ὠμὰ τὰ ὑφιστάμενα‧ κάκιστα δὲ ταῦτα πάντων. βῆχεσ δὲ παρείποντο μὲν τοῖσ πυρετοῖσι, γράψαι δὲ οὐκ ἔχω βλάβην οὐδ’ ὠφελείην γενομένην διὰ βηχὸσ τότε. ϝΙΙΙ. Χρόνια μὲν οὖν καὶ δυσχερέα καὶ πάνυ ἀτάκτωσ καὶ πεπλανημένωσ καὶ ἀκρίτωσ τὰ πλεῖστα τούτων διετέλει γινόμενα καὶ τοῖσι πάνυ ὀλεθρίωσ ἔχουσι καὶ τοῖσι μή. εἰ γάρ τινασ αὐτῶν καὶ διαλίποι σμικρά, ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφεν. ἔστι δ’ οἷσιν ἔκρινεν αὐτῶν ὀλίγοισιν, οἷσι τὰ βραχύτατα γένοιτο, περὶ ὀγδοηκοστὴν ἐοῦσι, καὶ τούτων ἐνίοισ ὑπέστρεφεν, ὥστε κατὰ χειμῶνα τοὺσ πλείστουσ αὐτῶν ἔτι νοσεῖν. τοῖσι δὲ πλείστοισιν ἀκρίτωσ ἐξέλειπεν. ὁμοίωσ δὲ ταῦτα συνέπιπτεν τοῖσ περιγινομένοισιν καὶ τοῖσιν οὔ. πολλῆσ δέ τινοσ γινομένησ ἀκρισίησ καὶ ποικιλίησ ἐπὶ τῶν νοσημάτων καὶ μεγίστου μὲν σημείου καὶ κακίστου διὰ τέλεοσ παρεπομένου τοῖσι πλείστοισιν ἀποσίτοισ εἶναι πάντων γευμάτων, μάλιστα δὲ τούτων, οἷσι καὶ τἄλλα ὀλεθρίωσ ἔχοι, διψώδεεσ οὐ λίην ἀκαίρωσ ἦσαν ἐπὶ τοῖσι πυρετοῖσι τούτοισι. γενομένων δὲ χρόνων μακρῶν καὶ πόνων πολλῶν καὶ κακῆσ συντήξιοσ, ἐπὶ τούτοισιν ἀποστάσιεσ ἐγίνοντο ἢ μέζουσ, ὥστε ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι, ἢ μείουσ, ὥστε μηδὲν ὠφελεῖν, ἀλλὰ ταχὺ παλινδρομεῖν καὶ συνεπείγειν ἐπὶ τὸ κάκιον. Ιχ. Ἦν δὲ τούτοισι τὰ γινόμενα δυσεντεριώδεα καὶ τεινεσμοί, καὶ λειεντερικοὶ καὶ Ῥοώδεεσ. ἔστι δ’ οἷσι καὶ ὕδρωπεσ μετὰ τούτων καὶ ἄνευ τούτων. ὅ τι δὲ παραγένοιτο τούτων βιαίωσ ταχὺ συνῄρει, ἢ πάλιν ἐπὶ τὸ μηδὲν ὠφελεῖν. ἐξανθήματα σμικρὰ καὶ οὐκ ἀξίωσ τῆσ περιβολῆσ τῶν νοσημάτων καὶ ταχὺ πάλιν ἀφανιζόμενα ἢ παρὰ τὰ ὦτα οἰδήματα μωλυόμενα καὶ οὐδὲν ἀποσημαίνοντα, ἔστι δ’ οἷσ ἐσ ἄρθρα, μάλιστα δὲ κατὰ ἰσχίον, ὀλίγοισι κρισίμωσ ἀπολείποντα καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατεύμενα ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆσ ἕξιν. χ. Ἔθνῃσκον δ’ ἐκ πάντων μέν, πλεῖστοι δ’ ἐκ τούτων, καὶ τούτων παιδία, ὅσα ἀπὸ γάλακτοσ ἤδη, καὶ πρεσβύτερα, ὀκταετέα καὶ δεκαετέα, καὶ ὅσα πρὸ ἥβησ. ἐγίνετο δὲ τούτοισι ταῦτα οὐκ ἄνευ τῶν πρώτων γεγραμμένων, τὰ δὲ πρῶτα πολλοῖσιν ἄνευ τούτων. μοῦνον δὲ χρηστὸν καὶ μέγιστον τῶν γενομένων σημείων καὶ πλείστουσ ἐρρύσατο τῶν ἐόντων ἐπὶ τοῖσι μεγίστοισι κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδεσ ἐτράπετο καὶ ἐσ τοῦτο ἀποστάσιεσ ἐγίνοντο. συνέπιπτε δὲ καὶ τὸ στραγγουριῶδεσ τῇσιν ἡλικίῃσιν ταύτῃσιν γίνεσθαι μάλιστα. ἐγίνετο δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖσιν ὀρθοστάδην καὶ ἐπὶ τῶν νοσημάτων. ταχὺ δὲ καὶ μεγάλη τισ ἡ μεταβολὴ τούτοισι πάντων ἐγίνετο. κοιλίαι τε γάρ, καὶ εἰ τύχοιεν ἐφυγραινόμεναι κακοήθεα τρόπον, ταχὺ συνίσταντο, γεύμασίν τε πᾶσιν ἡδέωσ εἶχον, οἵ τε πυρετοὶ πρηέεσ μετὰ ταῦτα. χρόνια δὲ καὶ τούτοισι τὰ περὶ τὴν στραγγουρίην καὶ ἐπιπόνωσ. οὖρα δὲ τούτοισιν ᾔει πολλὰ παχέα καὶ ποικίλα καὶ ἐρυθρά, μειξόπυα μετ’ ὀδύνησ. περιεγένοντο δὲ πάντεσ οὗτοι, καὶ οὐδένα τούτων οἶδα ἀπο θανόντα. χΙ. Ὅσα διὰ κινδύνων, πεπασμοὺσ τῶν ἀπιόντων πάντασ πάντοθεν ἐπικαίρουσ ἢ καλὰσ καὶ κρισίμουσ ἀποστάσιασ σκοπεῖσθαι. πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσιοσ καὶ ἀσφάλειαν ὑγιείησ σημαί νουσιν, ὠμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ ἐσ κακὰσ ἀποστάσιασ τρεπόμενα ἀκρισίασ ἢ πόνουσ ἢ χρόνουσ ἢ θανάτουσ ἢ τῶν αὐτῶν ὑποστροφάσ. ὅ τι δὲ τούτων ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων. λέγειν τὰ προγενόμενα, γινώσκειν τὰ παρεόντα, προλέγειν τὰ ἐσόμενα‧ μελετᾶν ταῦτα. ἀσκεῖν περὶ τὰ νοσήματα δύο, ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν. ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νόσημα καὶ ὁ νοσέων καὶ ὁ ἰητρόσ‧ ὁ ἰητρὸσ ὑπηρέτησ τῆσ τέχνησ‧ ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νοσήματι τὸν νοσέοντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ. χΙΙ. Τὰ περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον ἀλγήματα καὶ βάρεα μετ’ ὀδύνησ ἄνευ πυρετῶν καὶ ἐν πυρετοῖσι‧ φρενιτικοῖσι μὲν σπασμοί, καὶ ἰώδεα ἐπανεμεῦσιν, ἔνιοι ταχυθάνατοι τούτων. ἐν καύσοισι δὲ καὶ τοῖσ ἄλλοισ πυρετοῖσ, οἷσι μὲν τραχήλου πόνοσ καὶ κροτάφων βάροσ καὶ σκοτώδεα περὶ τὰσ ὄψιασ καὶ ὑποχονδρίου σύντασισ οὐ μετ’ ὀδύνησ γίνεται, τούτοισιν αἱμορραγεῖ διὰ Ῥινῶν‧ οἷσι δὲ βάρεα μὲν ὅλησ τῆσ κεφαλῆσ, καρδιωγμοὶ δὲ καὶ ἀσώδεέσ εἰσιν, ἐπανεμέουσιν χολώδεα καὶ φλεγματώδεα. τὸ πολὺ δὲ παιδίοισιν ἐν τοῖσι τοιούτοισιν οἱ σπασμοὶ μάλιστα, γυναιξὶ δὲ καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ὑστερέων πόνοι, πρεσβυτέροισι δὲ καὶ ὅσοισ ἤδη τὸ θερμὸν κρατεῖται, παραπληγικὰ ἢ μανικὰ ἢ στερήσιεσ ὀφθαλμῶν. χΙΙΙ. Ἐν Θάσῳ πρὸ ἀρκτούρου ὀλίγον καὶ ἐπ’ ἀρκτούρου ὕδατα πολλὰ μεγάλα ἐν βορείοισ. περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδοσ νότια ὕσματα ὀλίγα. χειμὼν βόρειοσ, αὐχμοί, ψύχεα, πνεύματα μεγάλα, χιόνεσ. περὶ δὲ ἰσημερίην χειμῶνεσ μέγιστοι. ἐάρ βόρειον, αὐχμοί, ὕσματα ὀλίγα, ψύχεα. περὶ δὲ ἡλίου τροπὰσ θερινὰσ ὕδατα ὀλίγα, μεγάλα ψύχεα μέχρι κυνὸσ ἐπλησίασε. μετὰ δὲ κύνα μέχρι ἀρκτούρου θέροσ θερμόν‧ καύματα μεγάλα καὶ οὐκ ἐκ προσαγωγῆσ, ἀλλὰ συνεχέα καὶ βίαια‧ ὕδωρ οὐκ ἐγένετο‧ ἐτησίαι ἔπνευσαν. περὶ ἀρκτοῦρον ὕσματα νότια μέχρι ἰσημερίησ. χΙϝ. Ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ κατὰ χειμῶνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαι καὶ πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ τινὲσ αὐτῶν ἔθνῃσκον διὰ ταχέων‧ καὶ γὰρ ἄλλωσ τὸ νόσημα ἐπίδημον ἦν‧ τὰ δὲ ἄλλα διετέλεον ἄνοσοι. πρωϊ δὲ τοῦ ἦροσ ἤρξαντο καῦσοι καὶ διετέλεον μέχρι ἰσημερίησ καὶ πρὸσ τὸ θέροσ. ὅσοι μὲν οὖν ἦροσ καὶ θέρεοσ ἀρξαμένου αὐτίκα νοσεῖν ἤρξαντο, οἱ πλεῖστοι διεσῴζοντο, ὀλίγοι δέ τινεσ ἔθνῃσκον. ἤδη δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ὑσμάτων γενομένων θανατώδεεσ ἦσαν καὶ πλείουσ ἀπωλλυντο. Ἦν δὲ τὰ παθήματα τῶν καύσων, οἷσι μὲν καλῶσ καὶ δαψιλέωσ ἐκ Ῥινῶν αἱμορραγήσαι, διὰ τούτου μάλιστα σῴζεσθαι, καὶ οὐδένα οἶδα, εἰ καλῶσ αἱμορραγήσαι, ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ ἀποθανόντα. Φιλίσκῳ γὰρ καὶ Ἐπαμείνονι καὶ Σιληνῷ τεταρταίῳ καὶ πεμπταίῳ σμικρὸν ἀπὸ Ῥινῶν ἔσταξεν‧ ἀπέθανον. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων περὶ κρίσιν ἐπερρίγουν καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἱμορραγήσαι. ἐπερρίγουν δὲ καὶ οὗτοι καὶ ἐφίδρουν. χϝ. Ἔστι δὲ οἷσιν ἴκτεροι ἑκταίοισ, ἀλλὰ τούτοισ ἢ κατὰ κύστιν κάθαρσισ ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα ὠφέλει ἢ δαψιλὴσ αἱμορραγίη, οἱο͂ν Ἡρακλείδῃ, ὃσ κατέκειτο παρὰ Ἀριστοκύδει. καίτοι τούτῳ καὶ ἐκ Ῥινῶν ᾑμορράγησε καὶ ἡ κοιλίη ἐπεταράχθη, καὶ κατὰ κύστιν ἐκαθήρατο‧ ἐκρίθη εἰκοσταῖοσ‧ οὐχ οἱο͂ν ὁ Φαναγόρεω οἰκέτησ, ᾧ οὐδὲν τούτων ἐγένετο‧ ἀπέθανεν. ᾑμορράγει δὲ τοῖσι πλείστοισι, μάλιστα δὲ μειρακίοισι καὶ ἀκμάζουσι, καὶ ἔθνῃσκον πλεῖστοι τούτων, οἷσι μὴ αἱμορραγήσαι. πρεσβυτέροισι δὲ ἐσ ἰκτέρουσ ἢ κοιλίαι ταραχώδεεσ, οἱο͂ν Βίωνι τῷ παρὰ Σιληνὸν κατακειμένῳ. ἐπεδήμησαν δὲ καὶ δυσεντερίαι κατὰ θέροσ, καί τισι καὶ τῶν διανοσησάντων, οἷσι καὶ αἱμορραγίαι ἐγένοντο, ἐσ δυσεντεριώδεα ἐτελεύτησεν, οἱο͂ν τῷ Ἐράτωνοσ παιδὶ καὶ Μύλλῳ πολλῆσ αἱμορραγίησ γενομένησ ἐσ δυσεντεριώδεα κατέστη‧ περιεγένοντο. Πολὺσ μὲν οὖν μάλιστα οὗτοσ ὁ χυμὸσ ἐπε πόλασεν, ἐπεὶ καὶ οἷσι περὶ κρίσιν οὐχ ᾑμορράγησεν, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὦτα ἐπαναστάντα ἠφανίσθη‐‐τούτων δὲ ἀφανισθέντων παρὰ τὸν κενεῶνα βάροσ τὸν ἀριστερὸν καὶ ἐσ ἄκρον ἰσχίον ‐‐ἀλγήματοσ μετὰ κρίσιν γενομένου καὶ οὔρων λεπτῶν διεξιόντων, αἱμορραγεῖν σμικρὰ ἤρξατο περὶ τετάρτην καὶ εἰκοστήν, καὶ ἐγένοντο ἐσ αἱμορραγίην ἀποστάσιεσ‧ Ἀντιφῶντι Κριτοβούλου ἀπεπαύσατο καὶ ἐκρίθη τελέωσ περὶ τεσσαρακοστήν. χϝΙ. Γυναῖκεσ δὲ ἐνόσησαν μὲν πολλαί, ἐλάσσουσ δὲ ἢ ἄνδρεσ καὶ ἔθνῃσκον ἧσσον. ἐδυστόκεον δὲ αἱ πλεῖσται καὶ μετὰ τοὺσ τόκουσ ἐπενόσεον, καὶ ἔθνῃσκον αὗται μάλιστα, οἱο͂ν ἡ Τελεβούλου θυγάτηρ ἀπέθανεν ἑκταίη ἐκ τόκου. τῇσι μὲν οὖν πλείστῃσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι γυναικεῖα ἐπεφαίνετο καὶ παρθένοισι πολλῇσι τότε πρῶτον ἐγένετο‧ ἔστι δ’ ᾗσιν ᾑμορράγησεν ἐκ Ῥινῶν‧ ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἐκ Ῥινῶν καὶ τὰ γυναικεῖα τῇσιν αὐτῇσιν ἐπεφαίνετο, οἱο͂ν τῇ Δαιθάρσεοσ θυγατρὶ παρθένῳ ἐπεφάνη τότε πρῶτον καὶ ἐκ Ῥινῶν λάβρον ἐρρύη, καὶ οὐδεμίαν οἰδα ἀποθανοῦσαν, ᾗσι τούτων τι καλῶσ γένοιτο. ᾗσι δὲ συνεκύρησεν ἐν γαστρὶ ἐχούσῃσι νοσῆσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν, ἃσ καὶ ἐγὼ οἶδα. χϝΙΙ. Οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισιν εὔχρω μέν, λεπτὰ δὲ καὶ ὑποστάσιασ ὀλίγασ ἔχοντα, κοιλίαι δὲ ταραχώδεεσ τοῖσι πλείστοισι διαχωρήμασι λεπτοῖσι καὶ χολώδεσι. πολλοῖσι δὲ τῶν ἄλλων κεκριμένων ἐσ δυσεντερίασ ἐτελεύτα, οἱο͂ν Ξενοφάνει καὶ Κριτίᾳ. οὖρα δὲ ὑδατώδεα πολλὰ καθαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ μετὰ κρίσιν καὶ ὑποστάσιοσ καλῆσ γενομένησ καὶ τῶν ἄλλων καλῶσ κεκριμένων ἀναμνήσομαι οἷσιν ἐγένετο‧ Βίωνι, ὃσ κατέκειτο παρὰ Σιληνόν, Κράτιδι τῇ παρὰ Ξενοφάνεοσ, Ἀρέτωνοσ παιδί, Μνησιστράτου γυναικί. μετὰ δὲ δυσεντεριώδεεσ ἐγένοντο οὗτοι πάντεσ. Περὶ δὲ ἀρκτοῦρον ἑνδεκαταίοισι πολλοῖσιν ἔκρινε καὶ τούτοισιν οὐδ’ αἱ κατὰ λόγον γινόμεναι ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον‧ ἦσαν δὲ καὶ κωματώδεεσ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον, πλείω δὲ παιδία, καὶ ἔθνῃσκον ἥκιστα οὗτοι πάντων. χϝΙΙΙ. Περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδοσ καὶ ὑπὸ χειμῶνα παρείποντο μὲν οἱ καῦσοι, ἀτὰρ καὶ οἱ φρενιτικοὶ τηνικαῦτα πλεῖστοι ἐγένοντο καὶ ἔθνῃσκον τούτων οἱ πλεῖστοι. ἐγένοντο δὲ καὶ κατὰ θέροσ ὀλίγοι. τοῖσι μὲν οὖν καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἷσι τὰ ὀλέθρια συνέπιπτεν‧ αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸσ ὀξύσ, σμικρὰ ἐπερρίγουν, ἄγρυπνοι, διψώδεεσ, ἀσώδεεσ, σμικρὰ ἐφίδρουν περὶ μέτωπον καὶ κληῖδασ, οὐδεὶσ δι’ ὅλου, πολλὰ παρέλεγον, φόβοι, δυσθυμίαι, ἄκρεα περίψυχρα, πόδεσ ἄκροι, μᾶλλον δὲ τὰ περὶ χεῖρασ‧ οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσι‧ τοῖσι δὲ πλείστοισιν τεταρταίοισιν οἱ πόνοι μέγιστοι καὶ ἱδρὼσ ἐπὶ πλεῖστον ὑπόψυχροσ καὶ ἄκρεα οὐκ ἔτι ἀνεθερμαίνοντο, ἀλλὰ πελιδνὰ καὶ ψυχρά, οὐδ’ ἐδίψων ἔτι ἐπὶ τούτοισιν‧ οὖρα τούτοισ ὀλίγα, μέλανα, λεπτὰ καὶ κοιλίαι ἐφίσταντο‧ οὐδ’ ᾑμορράγησεν ἐκ Ῥινῶν οὐδενί, οἷσι ταῦτα συμπίπτοι, ἀλλ’ ἢ σμικρὰ ἔσταξεν‧ οὐδ’ ἐσ ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἦλθεν, ἀλλ’ ἑκταῖοι ἀπέθνῃσκον σὺν ἱδρῶτι. τοῖσι δὲ φρενιτικοῖσι συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα πάντα, ἔκρινε δὲ τούτοισιν ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ ἑνδεκαταίοισιν‧ ἔστι δ’ οἷσι καὶ εἰκοσταίοισι, οἷσιν οὐκ εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ ἡ φρενῖτισ ἤρξατο ἢ περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέρην, ἀλλὰ μετρίωσ ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ περὶ τὴν ἑβδόμην ἐσ ὀξύτητα τὸ νόσημα μετέπεσεν. χΙχ. Πλῆθοσ μὲν οὖν τῶν νοσημάτων ἐγένετο. ἐκ δὲ τῶν καμνόντων ἀπέθνῃσκον μάλιστα μειράκια, νέοι, ἀκμάζοντεσ, λεῖοι, ὑπολευκόχρωτεσ, ἰθύτριχεσ, μελανότριχεσ, μελανόφθαλμοι, οἱ εἰκῇ καὶ ἐπὶ τὸ Ῥᾴθυμον βεβιωκότεσ, ἰσχνόφωνοι, τρηχύφωνοι, τραυλοί, ὀργίλοι. καὶ γυναῖκεσ πλεῖσται ἐκ τούτου τοῦ εἴδεοσ ἀπέθνῃσκον. ἐν δὲ ταύτῃ τῇ καταστάσει ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων διεσῴζοντο‧ οἷσι γὰρ ἢ διὰ Ῥινῶν καλῶσ αἱμορ ραγήσαι ἢ κατὰ κύστιν οὖρα πολλὰ καὶ πολλὴν καὶ καλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα ἔλθοι ἢ κατὰ κοιλίην ταραχώδεα χολώδεσιν ἐπικαίρωσ, ἢ δυσεντερικοὶ γενοίατο. πολλοῖσι δὲ συνέπιπτε μὴ ἐφ’ ἑνὸσ κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἀλλὰ διεξιέναι διὰ πάντων τοῖσι πλείστοισι καὶ δοκεῖν μὲν ἔχειν ὀχληροτέρωσ‧ διεσῴζοντο δὲ πάντεσ, οἷσι ταῦτα συμπίπτοι. γυναιξὶ δὲ καὶ παρθένοισι συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σημεῖα πάντα, ᾗσι δὲ ἢ τούτων τι καλῶσ γένοιτο ἢ τὰ γυναικεῖα δαψιλέωσ ἐπιφανείη, διὰ τούτων ἐσῴζοντο καὶ ἔκρινε, καὶ οὐδεμίαν οἶδα ἀπολομένην, ᾗσι τούτων τι καλῶσ γένοιτο. Φίλωνοσ γὰρ θυγάτηρ, ἐκ Ῥινῶν λάβρον ἐρρύη, ἑβδομαίη ἐοῦσα ἐδείπνησεν ἀκαιροτέρωσ‧ ἀπέθανεν. Οἷσιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι, μᾶλλον δὲ καυσώδεσιν, ἀέκουσιν δάκρυα παραρρεῖ, τούτοισιν ἀπὸ Ῥινῶν αἱμορραγίην προσδέχεσθαι, ἢν καὶ τἄλλα ὀλεθρίωσ μὴ ἔχωσιν, ἐπεὶ τοῖσί γε φλαύρωσ ἔχουσιν οὐχ αἱμορραγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει. χχ. Τὰ παρὰ τὰ ὦτα ἐν πυρετοῖσιν ἐπαιρόμενα μετ’ ὀδύνησ ἔστιν οἷσιν ἐκλείποντοσ τοῦ πυρετοῦ κρισίμωσ οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει‧ τούτοισι διάρροιαι χολωδέων ἢ δυσεντερίη ἢ παχέων οὔρων ὑπόστασισ γενομένη ἔλυσεν, οἱο͂ν Ἑρμίππῳ τῷ Κλαζομενίῳ. τὰ δὲ περὶ τὰσ κρίσιασ, ἐξ ὧν καὶ διεγινώσκομεν, ἢ ὅμοια ἢ ἀνόμοια, οἱο͂ν οἱ δύο ἀδελφεοί, οἳ ἤρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὡρ́ην‧ κατέκειντο παρὰ τὸ θέρετρον Ἐπιγένεοσ. τούτων τῷ πρεσβυτέρῳ ἔκρινεν ἑκταίῳ, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑβδομαίῳ. ὑπέστρεψεν ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὡρ́ην καὶ διέλιπεν ἡμέρασ πέντε. ἐκ δὲ τῆσ ὑποστροφῆσ ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὸ σύμπαν ἑπτακαιδεκαταίοισιν. ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἑκταίοισ. διέλειπεν ἕξ‧ ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἔκρινε πεμπταίοισ. οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διέλειπεν ἑπτά‧ ἐκ δὲ τῆσ ὑποστροφῆσ ἔκρινε τριταίοισ. οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διαλείποντα τρεῖσ ἔκρινεν ἑβδομαίοισ. οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑκταίοισι, διαλείποντα ἓξ ἐλάμβανε τρισίν, διέλειπε μίαν, μίαν ἐλάμβανεν‧ ἔκρινεν, οἱο͂ν Εὐάγοντι τῷ Δαιθάρσεοσ. οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑκταίοισι, διέλειπεν ἑπτά, ἐκ δὲ τῆσ ὑποστροφῆσ ἔκρινε τετάρτῃ, οἱο͂ν τῇ Ἀγλαί̈δου θυγατρί. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ τούτῳ τῷ τρόπῳ διενόσησαν, καὶ οὐδένα οἶδα τῶν περιγενομένων, ᾧτινι οὐχ ὑπέστρεψαν αἱ κατὰ λόγον ὑποστροφαὶ γενόμεναι, καὶ διεσῴζοντο πάντεσ, οὓσ κἀγὼ οἶδα, οἷσιν αἱ ὑποστροφαὶ διὰ τοῦ εἴδεοσ τούτου γενοίατο. οὐδὲ τῶν διανοσησάντων διὰ τούτου τοῦ τρόπου οὐδενὶ οἶδα ὑποστροφὴν γενομένην πάλιν. χχΙ. Ἔθνῃσκον δὲ τοῖσι νοσήμασι τούτοισ οἱ πλεῖστοι ἑκταῖοι, οἱο͂ν Ἐπαμεινώνδασ καὶ Σιληνὸσ καὶ Φιλίσκοσ ὁ Ἀνταγόρεω. οἷσι δὲ τὰ παρὰ τὰ ὦτα γενοίατο, ἔκρινε μὲν εἰκοσταίοισι, κατέσβη δὲ πᾶσι καὶ οὐκ ἐξεπύησεν, ἀλλ’ ἐπὶ κύστιν ἐτράπετο. Κρατιστώνακτι, ὃσ παρ’ Ἡρακλεῖ ᾤκει, καὶ Σκύμνου τοῦ γναφέωσ θεραπαίνῃ ἐξεπύησεν‧ ἀπέθανον‧ οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διέλειπεν ἐννέα, ὑπέστρεφεν, ἔκρινεν ἐκ τῆσ ὑποστροφῆσ τεταρταίοισι ‐‐ Παντακλεῖ, ὃσ ᾤκει παρὰ Διονύσιον ‐‐. οἷσι δ’ ἔκρινεν ἑβδομαίοισιν, διέλειπεν ἕξ‧ ὑποστροφή‧ ἐκ δὲ τῆσ ὑποστροφῆσ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι ‐‐ Φανοκρίτῳ, ὃσ κατέκειτο παρὰ Γνάθωνι τῷ γναφεῖ. χχΙΙ. Ὑπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίου τροπὰσ χειμερινὰσ καὶ μέχρι ἰσημερίησ παρέμενον μὲν καὶ οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικά, καὶ ἔθνῃσκον πολλοί‧ αἱ μέντοι κρίσιεσ μετέπεσον, καὶ ἔκρινε τοῖσι πλείστοισιν ἐξ ἀρχῆσ πεμπταίοισι, διέλειπε τέσσαρασ, ὑπέστρεφεν, ἐκ δὲ τῆσ ὑποστροφῆσ ἔκρινε πεμπταίοισι, τὸ σύμπαν τεσσαρεσκαιδεκαταίοισ. ἔκρινε δὲ παιδίοισιν οὕτω τοῖσι πλείστοισιν, ἀτὰρ καὶ πρεσβυτέροισιν. ἔστι δὲ οἷσιν ἔκρινεν ἑνδεκαταίοισ, ὑποστροφὴ τεσσαρεσκαιδεκαταίοισ, ἔκρινε τελέωσ εἰκοστῇ. εἰ δέ τινεσ ἐπερρίγουν περὶ τὴν εἰκοστήν, τούτοισιν ἔκρινε τεσσαρακοσταίοισ. ἐπερρίγουν δ’ οἱ πλεῖστοι περὶ κρίσιν τὴν ἐξ ἀρχῆσ‧ οἱ δ’ ἐπιρριγώσαντεσ ἐξ ἀρχῆσ περὶ κρίσιν, καὶ ἐν τῇσιν ὑποστροφῇσιν ἅμα κρίσει. ἐρρίγουν δ’ ἐλάχιστοι μὲν τοῦ ἦροσ, θέρεοσ πλείουσ, φθινοπώρου ἔτι πλείουσ, ὑπὸ δὲ χειμῶνα πολὺ πλεῖστοι. αἱ δὲ αἱμορραγίαι ὑπέληγον. χχΙΙΙ. Τὰ δὲ περὶ τὰ νοσήματα, ἐξ ὧν διεγινώσκομεν, μαθόντεσ ἐκ τῆσ κοινῆσ φύσιοσ ἁπάντων καὶ τῆσ ἰδίησ ἑκάστου, ἐκ τοῦ νοσήματοσ, ἐκ τοῦ νοσέοντοσ, ἐκ τῶν προσφερομένων, ἐκ τοῦ προσφέροντοσ ‐‐ ἐπὶ τὸ Ῥᾷονγὰρ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τούτων ‐‐, ἐκ τῆσ καταστάσιοσ ὅλησ καὶ κατὰ μέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρησ ἑκάστησ, ἐκ τοῦ ἔθεοσ, ἐκ τῆσ διαίτησ, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ τῆσ ἡλικίησ ἑκάστου, λόγοισι, τρόποισι, σιγῇ, δια νοήμασιν, ὕπνοισιν, οὐχ ὕπνοισιν, ἐνυπνίοισι, οἱοίσι καὶ ὅτε, τιλμοῖσι, κνησμοῖσι, δάκρυσιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν, διαχωρήμασιν, οὔροισιν, πτυάλοισιν, ἐμέτοισι, καὶ ὅσαι ἐξ οἱών ἐσ οἱᾶ διαδοχαὶ νοσημάτων καὶ ἀποστάσιεσ ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρίσιμον, ἱδρώσ, Ῥῖγοσ, ψύξισ, βήξ, πταρμοί, λυγμοί, πνεύματα, ἐρεύξιεσ, φῦσαι, σιγῶσαι, ψοφώδεεσ, αἱμορραγίαι, αἱμορροί̈δεσ. ἐκ τούτων καὶ ὅσα διὰ τούτων σκεπτέον. χχΙϝ. Πυρετοὶ οἱ μὲν συνεχέεσ, οἱ δ’ ἡμέρην ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέρην διαλείπουσιν‧ ἡμιτριταῖοι, τριταῖοι, τεταρταῖοι, πεμπταῖοι, ἑβδομαῖοι, ἐναταῖοι. εἰσὶ δὲ ὀξύταται μὲν καὶ μέγισται καὶ χαλεπώταται νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται ἐν τῷ συνεχεῖ πυρετῷ. ἀσφαλέστατοσ δὲ πάντων καὶ Ῥήϊστοσ καὶ μακρότατοσ πάντων ὁ τεταρταῖοσ‧ οὐ γὰρ μοῦνον αὐτὸσ ἐφ’ ἑωυτοῦ τοιοῦτόσ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων ἑτέρων μεγάλων Ῥύεται. ἐν δὲ τῷ ἡμιτριταίῳ καλεομένῳ συμπίπτει μὲν καὶ ὀξέα νοσήματα γίνεσθαι, καὶ ἔστι τῶν λοιπῶν οὗτοσ θανατωδέστατοσ‧ ἀτὰρ καὶ φθινώδεεσ καὶ ὅσοι ἄλλα μακρότερα νοσήματα νοσέουσιν, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα νοσέουσι. νυκτερινὸσ οὐ λίην θανατώδησ, μακρὸσ δέ. ἡμερινὸσ μακρότεροσ‧ ἔστι δ’ οἷσι Ῥέπει καὶ ἐπὶ τὸ φθινῶδεσ. ἑβδομαῖοσ μακρόσ, οὐ θανατώδησ. ἐναταῖοσ ἔτι μακρότεροσ, οὐ θανατώδησ. τριταῖοσ ἀκριβὴσ ταχυκρίσιμοσ καὶ οὐ θανατώδησ. ὁ δὲ πεμπταῖοσ πάντων μὲν κάκιστοσ‧ καὶ γὰρ πρὸ φθίσιοσ καὶ ἤδη φθίνουσιν ἐπιγινόμενοσ κτείνει. χχϝ. Εἰσὶ δὲ τρόποι καὶ καταστάσιεσ καὶ παροξυσμοὶ τούτων ἑκάστου τῶν πυρετῶν. αὐτίκα γὰρ συνεχὴσ ἔστιν οἷσιν ἀρχόμενοσ ἀνθεῖ καὶ ἀκμάζει μάλιστα καὶ ἀνάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτατον, περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει λεπτύνεται‧ ἔστι δ’ οἷσιν ἄρχεται μαλακῶσ καὶ ὑποβρύχια, ἐπαναδιδοῖ δὲ καὶ παροξύνεται καθ’ ἡμέρην ἑκάστην, περὶ δὲ κρίσιν ἅλισ ἐξέλαμψεν‧ ἔστι δ’ οἷσιν ἀρχόμενοσ πρηέωσ ἐπιδιδοῖ καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸσ ἀκμάσασ πάλιν ὑφίησι μέχρι κρίσιοσ καὶ περὶ κρίσιν. συμπίπτει δὲ ταῦτα γίνεσθαι ἐπὶ παντὸσ πυρετοῦ καὶ νοσήματοσ. δεῖ δὲ καὶ τὰ διαιτήματα σκοπεύμενον ἐκ τούτων προσφέρειν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα σημεῖα τούτοισ ἐστὶν ἠδελφισμένα, περὶ ὧν τὰ μέν που γέγραπται, τὰ δὲ καὶ γεγράψεται. πρὸσ ἃ δεῖ διαλογιζόμενον δοκιμάζειν καὶ σκοπεῖσθαι, τίνι τούτων ὀξὺ καὶ θανατῶδεσ ἢ περιεστικὸν καὶ τίνι μακρὸν καὶ θανατῶδεσ ἢ περιεστικὸν καὶ τίνι προσαρτέον ἢ οὒ καὶ πότε καὶ πόσον καὶ τί τὸ προσφερόμενον ἔσται. χχϝΙ. Τὰ δὲ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃσι κρίνεται ἐν ἀρτίῃσιν‧ ὧν δὲ οἱ παροξυσμοὶ ἐν περισσῇσι, κρίνεται ἐν περισσῇσιν. ἔστι δὲ πρώτη περίοδοσ τῶν ἐν τῇσιν ἀρτίῃσι κρινόντων τετάρτη, ἕκτη, ὀγδόη, δεκάτη, τεσσαρεσκαιδεκάτη, εἰκοστή, τετάρτη καὶ εἰκοστή, τριακοστή, τεσσαρακοστή, ἑξηκοστή, ὀγδοηκοστή, εἰκοστὴ καὶ ἑκατοστή‧ τῶν δ’ ἐν τῇσι περισσῇσι κρινόντων περίοδοσ πρώτη, τρίτη, πέμπτη, ἑβδόμη, ἐνάτη, ἑνδεκάτη, ἑπτακαιδεκάτη, εἰκοστὴ πρώτη, εἰκοστὴ ἑβδόμη, τριακοστὴ πρώτη. εἰδέναι δὲ χρὴ ἔτι, ἢν ἄλλωσ κριθῇ ἔξω τῶν ὑπογεγραμμένων, ἐσομένασ ὑποστροφάσ‧ γένοιτο δὲ ἂν καὶ ὀλέθρια. δεῖ δὴ προσέχειν τὸν νόον καὶ εἰδέναι ἐν τοῖσι χρόνοισι τούτοισι τὰσ κρίσιασ ἐσομένασ ἐπὶ σωτηρίην ἢ ὄλεθρον ἢ Ῥοπὰσ ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ τὸ χεῖρον. πλάνητεσ δὲ πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι καὶ πεμπταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι καὶ ἐναταῖοι, ἐν ᾗσι περιόδοισι κρίνονται, σκεπτέον. α’. Φιλίσκοσ ᾤκει παρὰ τὸ τεῖχοσ‧ κατεκλίνη, τῇ πρώτῃ πυρετὸσ ὀξύσ, ἵδρωσεν, ἐσ νύκτα ἐπιπόνωσ‧ δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ὀψὲ δὲ ἀπὸ κλυσματίου καλῶσ διῆλθε‧ νύκτα δι’ ἡσυχίησ. τρίτῃ πρωὶ καὶ μέχρι μέσου ἡμέρησ ἔδοξε γενέσθαι ἄπυροσ, πρὸσ δείλην δὲ πυρετὸσ ὀξὺσ μετὰ ἱδρῶτοσ, διψώδησ, γλῶσσα ἐπεξηραίνετο, μέλανα οὔρησε‧ νύκτα δυσφόρωσ, οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσε. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, οὖρα μέλανα‧ νύκτα εὐφορωτέρην, οὖρα εὐχροώτερα. πέμπτῃ περὶ μέσον ἡμέρησ σμικρὸν ἀπὸ Ῥινῶν ἔσταξεν ἄκρητον‧ οὖρα δὲ ποικίλα, ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, γονοειδέα, διεσπασ μένα, οὐχ ἱδρύετο‧ προσθεμένῳ δὲ βάλανον φυσώδεα σμικρὰ διῆλθε. νύκτα ἐπιπόνωσ, ὕπνοι σμικροί, λόγοι, λῆροσ, ἄκρεα πάντοθεν ψυχρὰ καὶ οὐκέτι ἀναθερμαινόμενα, οὔρησε μέλανα, ἐκοιμήθη σμικρὰ πρὸσ ἡμέρην, ἄφωνοσ, ἵδρωσε ψυχρῷ, ἄκρεα πελιδνά. περὶ δὲ μέσον ἡμέρησ ἑκταῖοσ ἀπέθανεν. τούτῳ πνεῦμα διὰ τέλεοσ, ὥσπερ ἀνακαλεομένῳ, ἀραιὸν μέγα‧ σπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώματι, ἱδρῶτεσ ψυχροὶ διὰ τέλεοσ. οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν. β’. Σιληνὸσ ᾤκει ἐπὶ τοῦ πλαταμῶνοσ πλησίον τῶν Εὐαλκίδεω. ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ γυμνασιων ἀκαίρων πῦρ ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ πονεῖν κατ’ ὀσφῦν‧ καὶ κεφαλῆσ βάροσ καὶ τραχήλου σύντασισ. ἀπὸ δὲ κοιλίησ τῇ πρώτῃ χολώδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα πολλὰ διῆλθεν‧ οὖρα μέλανα, μέλαιναν ὑπόστασιν ἔχοντα, διψώδησ, γλῶσσα ἐπίξηροσ, νυκτὸσ οὐδὲν ἐκοιμήθη. δευτέρῃ πυρετὸσ ὀξύσ, διαχωρήματα πλείω, λεπτότερα, ἔπαφρα, οὖρα μέλανα, νύκτα δυσφόρωσ, σμικρὰ παρέκρουσε. τρίτῃ πάντα παρωξύνθη‧ ὑποχονδρίου σύντασισ ἐξ ἀμφοτέρων παραμήκησ πρὸσ ὀμφαλόν, ὑπολάπαροσ‧ διαχωρήματα λεπτά, ὑπομέλανα, οὖρα θολερά, ὑπομέλανα, νυκτὸσ οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοί, γέλωσ, ᾠδή, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. τετάρτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. πέμπτῃ διαχωρήματα ἄκρητα, χο λώδεα, λεῖα, λιπαρά, οὖρα λεπτά, διαφανέα‧ σμικρὰ κατενόει. ἕκτῃ περὶ κεφαλὴν σμικρὰ ἐφίδρωσεν, ἄκρεα ψυχρά, πελιδνά, πολὺσ βληστρισμόσ, ἀπὸ κοιλίησ οὐδὲν διῆλθεν, οὖρα ἐπέστη, πυρετὸσ ὀξύσ. ἑβδόμῃ ἄφωνοσ, ἄκρεα οὐκέτι ἀνεθερμαίνετο, οὔρησεν οὐδέν. ὀγδόῃ ἵδρωσεν δι’ ὅλου ψυχρῷ‧ ἐξανθήματα μετὰ ἱδρῶτοσ ἐρυθρά, στρογγύλα, σμικρὰ οἱο͂ν ἰόνθοι, παρέμενεν, οὐ καθίστατο‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ ἐρεθισμῷ σμικρῷ κοπρανα λεπτά, οἱᾶ ἄπεπτα, πολλὰ διῄει μετὰ πόνου‧ οὔρει μετ’ ὀδύνησ δακνώδεα‧ ἄκρεα σμικρὰ ἀνεθερμαίνετο, ὕπνοι λεπτοί, κωματώδησ, ἄφωνοσ, οὖρα λεπτὰ διαφανέα. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ ποτὰ οὐκ ἐδέχετο, κωματώδησ, ὕπνοι λεπτοί‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ ὅμοια, οὔρησεν ἀθρόον ὑπόπαχυ‧ κειμένῳ ὑπόστασισ κριμνώδησ λευκή, ἄκρεα πάλιν ψυχρά. ἑνδεκάτῃ ἀπέθανεν. ἐξ ἀρχῆσ τούτῳ καὶ διὰ τέλεοσ πνεῦμα ἀραιόν, μέγα. ὑποχονδρίου παλμὸσ συνεχήσ, ἡλικίη ὡσ περὶ ἔτεα εἴκοσιν. γ’. Ἡροφῶντι πυρετὸσ ὀξύσ, ἀπὸ κοιλίησ ὀλίγα, τεινεσμώδεα κατ’ ἀρχάσ, μετὰ δὲ λεπτὰ διῄει χολώδεα, ὑπόσυχνα‧ ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, οὖρα μέλανα λεπτά. πέμπτῃ πρωὶ κώφωσισ, παρωξύνθη πάντα, σπλὴν ἐπήρθη, ὑποχονδρίου σύντασισ, ἀπὸ κοιλίησ ὀλίγα διῆλθε μέλανα, παρεφρόνησεν. ἕκτῃ ἐλήρει, ἐσ νύκτα ἱδρώσ, ψύξισ, παράληροσ παρέμενεν. ἑβδόμῃ περιέψυκτο, διψώδησ, παρέκρουσε. νύκτα κατενόει, κατεκοιμήθη. ὀγδόῃ ἐπύρεσσεν, σπλὴν ἐμειοῦτο, κατενόει πάντα, ἤλγησεν τὸ πρῶτον κατὰ βουβῶνα, σπληνὸσ κατ’ ἴξιν, ἔπειτα δὲ πόνοι ἐσ ἀμφοτέρασ κνήμασ. νύκτα εὐφόρωσ, οὖρα εὐχροώτερα, ὑπόστασιν εἶχε σμικρήν. ἐνάτῃ ἵδρωσεν, ἐκρίθη, διέλιπεν. πέμπτῃ ὑπέστρεψεν. αὐτίκα δὲ σπλὴν ἐπήρθη, πυρετὸσ ὀξύσ, κώφωσισ πάλιν‧ μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν τρίτῃ σπλὴν ἐμειοῦτο, κώφωσισ ἧσσον, σκέλεα ἐπωδύνωσ‧ νύκτα ἵδρωσεν. ἐκρίθη περὶ ἑπτακαιδεκάτην‧ οὐδὲ παρέκρουσεν ἐν τῇ ὑποστροφῇ. δ’. Ἐν Θάσῳ Φιλίνου γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν κατὰ φύσιν καθάρσιοσ γενομένησ καὶ τὰ ἄλλα κούφωσ διάγουσαν, τεσσαρεσκαιδεκαταίην ἐοῦσαν μετὰ τὸν τόκον, πῦρ ἔλαβε μετὰ Ῥίγεοσ‧ ἤλγει δὲ ἀρχομένη καρδίην καὶ ὑποχόνδριον δεξιόν‧ γυναικείων πόνοι‧ κάθαρσισ ἐπαύσατο. προσθεμένῃ δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεφαλῆσ δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύοσ πόνοι παρέμενον, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἄκρεα ψυχρά, διψώδησ, κοιλίη συνεκαύθη, σμικρὰ διῄει, οὖρα λεπτά, ἄχρω κατ’ ἀρχάσ. ἑκταίη ἐσ νύκτα παρέκρουσε πολλὰ καὶ πάλιν κατενόει. ἑβδόμῃ διψώδησ, διαχωρήματα ὀλίγα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπερρίγωσεν, πυρετὸσ ὀξύσ, σπασμοὶ πολλοὶ μετὰ πόνου, πολλὰ παρέλεγεν‧ ἐξανίστατο βάλανον προσθεμένη‧ πολλὰ διῆλθε μετὰ περιρρόου χολώδεοσ‧ ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν. ἐνάτῃ σπασμοί. δεκάτῃ σμικρὰ κατενόει. ἑνδεκάτῃ ἐκοιμήθη, πάντων ἀνεμνήσθη, ταχὺ δὲ πάλιν παρέκρουσεν‧ οὔρει δὲ μετὰ σπασμῶν ἀθρόον πολὺ ὀλιγάκισ ἀναμιμνῃσκόντων παχὺ λευκόν, οἱο͂ν γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ‧ κείμενον πολὺν χρόνον οὐ καθίστατο‧ χρῶμα καὶ πάχοσ ἴκελον οἱο͂ν γίνεται ὑποζυγίου. τοιαῦτα οὔρει, οἱᾶ κἀγὼ εἶδον. περὶ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐούσῃ παλμὸσ δι’ ὅλου τοῦ σώματοσ, λόγοι πολλοί, σμικρὰ κατενόει‧ διὰ ταχέων δὲ πάλιν παρέκρουσεν. περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐοῦσα ἄφωνοσ. εἰκοστῇ ἀπέθανε. ε’. Ἐπικράτεοσ γυναῖκα, ἣ κατέκειτο παρὰ ἀρχηγέτην, περὶ τόκον ἤδη ἐοῦσαν Ῥῖγοσ ἔλαβεν ἰσχυρῶσ, οὐκ ἐθερμάνθη, ὡσ ἔλεγον, καὶ τῇ ὑστεραίῃ τὰ αὐτά. τρίτῃ δ’ ἔτεκεν θυγατέρα καὶ τἄλλα πάντα κατὰ λόγον ἦλθε. δευτεραίην μετὰ τὸν τόκον ἔλαβε πυρετὸσ ὀξύσ, καρδίησ πόνοσ καὶ γυναικείων. προσθεμένῃ δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεφαλῆσ δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύοσ πόνοσ‧ ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ ὀλίγα χολώδεα λεπτὰ διῄει ἄκρητα‧ οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. ἀφ’ ἧσ δὲ ἔλαβε τὸ πῦρ, ἐσ νύκτα ἑκταίη παρέκρουσεν. ἑβδομαίῃ πάντα παρωξύνθη, ἄγρυπνοσ, παρέκρουσεν, διψώδησ, διαχωρήματα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπερρίγωσεν καὶ ἐκοιμήθη πλείω. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ σκέλεα ἐπιπόνωσ ἤλγει, καρδίησ πάλιν ὀδύνη, καρηβαρίη, οὐ παρέκρουεν, ἐκοιμᾶτο μᾶλλον, κοιλίη ἐπέστη. ἑνδεκάτῃ οὔρησεν εὐχροώτερα συχνὴν ὑπόστασιν ἔχοντα‧ διῆγε κουφότερον. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἐπερρίγωσεν, πυρετὸσ ὀξύσ. πεντεκαιδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν ἄπυροσ, ἐσ νύκτα δὲ πυρετὸσ ὀξύσ, οὖρα πάχοσ ἔχοντα, ὑπόστασισ λευκή. ἑκκαιδεκάτῃ παρωξύνθη‧ νύκτα δυσφόρωσ‧ οὐχ ὕπνωσεν‧ παρέκρουσεν. ὀκτωκαιδεκάτῃ διψώδησ, γλῶσσα ἐπεκαύθη, οὐχ ὕπνωσεν, παρέκρουσε πολλά, σκέλεα ἐπωδύνωσ εἶχεν. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρωὶ σμικρὰ ἐπερρίγωσεν, κωματώδησ, δι’ ἡσυχίησ ὕπνωσεν, ἤμεσε χολώδεα ὀλίγα μέλανα, ἐσ νύκτα κώφωσισ. περὶ δὲ πρώτην καὶ εἰκοστὴν πλευροῦ ἀριστεροῦ βάροσ δι’ ὅλου μετ’ ὀδύνησ, σμικρὰ ὑπέβησσεν. οὖρα δὲ πάχοσ ἔχοντα, θολερά, ὑπέρυθρα‧ κείμενα οὐ καθίστατο‧ τὰ δ’ ἄλλα κουφοτέρωσ‧ οὐκ ἄπυροσ. αὕτη ἐξ ἀρχῆσ φάρυγγα ἐπώδυνοσ‧ ἔρευθοσ‧ κίων ἀνεσπασμένοσ‧ Ῥεῦμα δριμύ, δακνῶδεσ, ἁλμυρῶδεσ διὰ τέλεοσ παρέμενεν. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἄπυροσ, οὔροισιν ὑπόστασισ, πλευρὸν ὑπήλγει. περὶ δὲ πρώτην καὶ τριακοστὴν πῦρ ἔλαβεν, κοιλίη χολώδεσιν ἐπεταράχθη. τεσσαρακοστῇ ἤμεσεν ὀλίγα χολώδεα. ἐκρίθη τελέωσ ἄπυροσ ὀγδοη κοστῇ. σ’. Κλεανακτίδην, ὃσ κατέκειτο ἐπάνω τοῦ Ἡρακλείου, πῦρ ἔλαβε πεπλανημένωσ‧ ἤλγει δὲ κεφαλὴν ἐξ ἀρχῆσ καὶ πλευρὸν ἀριστερόν, καὶ τῶν ἄλλων πόνοι κοπιώδεα τρόπον‧ οἱ πυρετοὶ παροξυνόμενοι ἄλλοτ’ ἀλλοίωσ, ἀτάκτωσ‧ ἱδρῶτεσ ὅτε μέν, ὅτε δ’ οὔ‧ τὰ μὲν πλεῖστα ἐπεσήμαινον οἱ παροξυσμοὶ ἐν κρισίμοισ μάλιστα. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην χεῖρασ ἄκρασ ἐπόνησεν, ἤμεσε χολώδεα ξανθά, ὑπόσυχνα, μετ’ ὀλίγον δὲ ἰώδεα‧ πάντων ἐκουφίσθη. περὶ δὲ τριακοστὴν ἐόντι ἤρξατο ἀπὸ Ῥινῶν αἱμορραγεῖν ἐξ ἀμφοτέρων καὶ ταῦτα πεπλανημένωσ κατ’ ὀλίγον μέχρι κρίσιοσ‧ οὐκ ἀπόσιτοσ οὐδὲ διψώδησ παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδ’ ἄγρυπνοσ‧ οὖρα δὲ λεπτά, οὐκ ἄχρω. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἐὼν οὔρησεν ὑπέρυθρα ὑπόστασιν πολλὴν ἐρυθρὴν ἔχοντα‧ ἐκουφίσθη. μετὰ δὲ ποικίλωσ τὰ τῶν οὔρων‧ ὅτε μὲν ὑπόστασιν εἶχεν, ὅτε δ’ οὔ. ἑξηκοστῇ οὔροισιν ὑπόστασισ πολλὴ καὶ λευκὴ καὶ λείη, συνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διελιπον, οὖρα δὲ πάλιν λεπτὰ μέν, εὔχρω δέ. ἑβδομηκοστῇ πυρετόσ, διέλειπεν ἡμέρασ δέκα. ὀγδοηκοστῇ ἐρρίγωσε, πυρετὸσ ὀξὺσ ἔλαβεν‧ ἵδρωσεν πολλῷ‧ οὔροισιν ὑπόστασισ ἐρυθρή, λείη. τελέωσ ἐκρίθη. ζ’. Μέτωνα πῦρ ἔλαβεν, ὀσφύοσ βάροσ ἐπώδυνον. δευτέρῃ ὕδωρ πιόντι ὑπόσυχνον ἀπὸ κοιλίησ καλῶσ διῆλθε. τρίτῃ κεφαλῆσ βάροσ, διαχωρήματα λεπτά, χολώδεα, ὑπέρυθρα. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, ἐρρύη ἀπὸ δεξιοῦ δὶσ κατ’ ὀλίγον. νύκτα δυσφόρωσ, διαχωρήματα ὅμοια τῇ τρίτῃ, οὖρα ὑπομέλανα‧ εἶχεν ἐναιώρημα ὑπόμελαν ἐόν, διεσπασμένον‧ οὐχ ἱδρύετο. πέμπτῃ ἐρρύη λάβρον ἐξ ἀριστεροῦ ἄκρητον, ἵδρωσεν, ἐκρίθη. μετὰ κρίσιν ἄγρυπνοσ, παρέλεγεν, οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. λουτροῖσιν ἐχρήσατο κατὰ κεφαλῆσ, ἐκοιμήθη, κατενόει. τούτῳ οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ’ ᾑμορράγει πολλάκισ μετὰ κρίσιν. η’. Ἐρασῖνοσ ᾤκει παρὰ Βοώτεω χαράδρην. πῦρ ἔλαβεν μετὰ δεῖπνον, νύκτα ταραχώδησ. ἡμέρην τὴν πρώτην δι’ ἡσυχίησ, νύκτα ἐπιπόνωσ. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ἐσ νύκτα παρέκρουσε. τρίτῃ ἐπιπόνωσ, πολλὰ παρέκρουσε. τετάρτῃ δυσφορώτατα‧ ἐσ δὲ τὴν νύκτα οὐδὲν ἐκοιμήθη‧ ἐνύπνια καὶ λογισμοί‧ ἔπειτα χείρω, μεγάλα καὶ ἐπίκαιρα, φόβοσ, δυσφορίη. πέμπτῃ πρωὶ κατήρτητο‧ κατενόει πάντα‧ πολὺ δὲ πρὸ μέσου ἡμέρησ ἐξεμάνη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρεα ψυχρὰ ὑποπέλια, οὖρα ἐπέστη‧ ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάσ. τούτῳ πυρετοὶ διὰ τέλεοσ σὺν ἱδρῶτι, ὑποχόνδρια μετέωρα, σύντασισ μετ’ ὀδύνησ‧ οὖρα μέλανα ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα‧ οὐχ ἱδρύετο‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ κόπρανα διῄει‧ δίψα διὰ τέλεοσ οὐ λίην‧ σπασμοὶ πολλοὶ σὺν ἱδρῶτι περὶ θάνατον. θ’. Κρίτωνι ἐν Θάσῳ ποδὸσ ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρὴ ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου ὀρθοστάδην περιιόντι. κατεκλίνη αὐθημερόν, φρικώδησ, ἀσώδησ, σμικρὰ ὑποθερμαινόμενοσ, ἐσ νύκτα παρεφρόνησεν. δευτέρῃ οἴδημα δι’ ὅλου τοῦ ποδὸσ καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον μετὰ συντάσιοσ, φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸσ ὀξύσ, ἐξεμάνη‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα. ἀπέθανεν ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ δευτεραῖοσ. ι’. Τὸν Κλαζομένιον, ὃσ κατέκειτο παρὰ τὸ Φρυνιχίδεω φρέαρ, πῦρ ἔλαβε. ἤλγει δὲ κεφαλήν, τράχηλον, ὀσφῦν ἐξ ἀρχῆσ, αὐτίκα δὲ κώφωσισ‧ ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, πυρετὸσ ὀξὺσ ἔλαβεν, ὑποχόνδριον ἐπῆρτο μετ’ ὄγκου οὐ λίην, σύντασισ, γλῶσσα ξηρή. τετάρτῃ ἐσ νύκτα παρεφρόνει. πέμπτῃ ἐπιπόνωσ. ἕκτῃ πάντα παρωξύνθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην σμικρὰ συνέδωκεν. ἀπὸ δὲ κοιλίησ ἀπ’ ἀρχῆσ καὶ μέχρι τεσσαρεσκαιδεκάτησ λεπτά, πολλά, ὑδατόχολα διῄει‧ εὐφόρωσ τὰ περὶ διαχώρησιν διῆγεν. ἔπειτα κοιλίη ἐπέστη. οὖρα διὰ τέλεοσ λεπτὰ μέν, εὔχρω δέ‧ καὶ πολὺ εἶχεν ἐναιώρημα ὑποδιεσπασμένον‧ οὐχ ἱδρύετο. περὶ δὲ ἕκτην καὶ δεκάτην οὔρησεν ὀλίγῳ παχύτερα‧ εἶχε σμικρὴν ὑπόστασιν‧ ἐκούφισεν ὀλίγῳ‧ κατενόει μᾶλλον. ἑπτακαιδεκάτῃ πάλιν λεπτά, παρὰ δὲ τὰ ὦτα ἀμφότερα ἐπήρθη σὺν ὀδύνῃ‧ ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, παρελήρει, σκέλεα ἐπωδύνωσ εἶχεν. εἰκοστῇ ἄπυροσ ἐκρίθη, οὐχ ἵδρωσε, πάντα κατενόει. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἰσχίου ὀδύνη δεξιοῦ ἰσχυρῶσ‧ διὰ ταχέων ἐπαύσατο. τὰ δὲ παρὰ τὰ ὦτα οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει, ἤλγει δέ. περὶ πρώτην καὶ τριηκοστὴν διάρροια πολλοῖσιν ὑδατώδεσιν μετὰ δυσεντεριωδέων‧ οὖρα παχέα οὔρει‧ κατέστη τὰ παρὰ τὰ ὦτα. τεσσαρακοστῇ ὀφθαλμὸν δεξιὸν ἤλγει, ἀμβλύτερον ἑώρα‧ κατέστη. ια’. Τὴν Δρομεάδεω γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν καὶ τῶν ἄλλων πάντων γενομένων κατὰ λόγον δευτεραίην ἐοῦσαν Ῥῖγοσ ἔλαβεν‧ πυρετὸσ ὀξύσ. ἤρξατο δὲ πονεῖν τῇ πρώτῃ περὶ ὑποχόνδριον‧ ἀσώδησ, φρικώδησ, ἀλύουσα καὶ τὰσ ἐχομένασ οὐχ ὕπνωσε. πνεῦμα ἀραιόν, μέγα, αὐτίκα ἀνεσπασμένον. δευτέρῃ ἀφ’ ἧσ ἐρρίγωσεν, ἀπὸ κοιλίησ καλῶσ κόπρανα διῆλθεν‧ οὖρα παχέα, λευκά, θολερά, οἱᾶ γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενα χρόνον πολύν‧ οὐ καθίστατο. νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη. τρίτῃ περὶ μέσον ἡμέρησ ἐπερρίγωσε, πυρετὸσ ὀξύσ, οὖρα ὅμοια, ὑποχονδρίου πόνοσ, ἀσώδησ, νύκτα δυσφόρωσ, οὐκ ἐκοιμήθη‧ ἵδρωσε δι’ ὅλου ψυχρῷ, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. τετάρτῃ περὶ ὑπο χόνδριον σμικρὰ ἐκουφίσθη, κεφαλῆσ δὲ βάροσ μετ’ ὀδύνησ‧ ὑπεκαρώθη‧ σμικρὰ ἀπὸ Ῥινῶν ἔσταξε‧ γλῶσσα ἐπίξηροσ‧ διψώδησ‧ οὖρα σμικρὰ λεπτὰ ἐλαιώδεα‧ σμικρὰ ἐκοιμήθη. πέμπτῃ διψώδησ, ἀσώδησ, οὖρα ὅμοια, ἀπὸ κοιλίησ οὐδέν, περὶ δὲ μέσον ἡμέρησ πολλὰ παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ σμικρὰ κατενόει‧ ἀνισταμένη ὑπεκαρώθη, ψύξισ σμικρά, νυκτὸσ ἐκοιμήθη, παρέκρουσεν. ἕκτῃ πρωὶ ἐπερρίγωσεν, ταχὺ διεθερμάνθη, ἵδρωσε δι’ ὅλου‧ ἄκρεα ψυχρά, παρέκρουσεν, πνεῦμα μέγα, ἀραιόν‧ μετ’ ὀλίγον σπασμοὶ ἀπὸ κεφαλῆσ ἤρξαντο, ταχὺ ἀπέθανεν. ιβ’. Ἄνθρωποσ θερμαινόμενοσ ἐδείπνησεν καὶ ἔπιε πλέον. ἤμεσε πάντα νυκτόσ, πυρετὸσ ὀξύσ, ὑποχονδρίου δεξιοῦ πόνοσ, φλεγμονὴ ὑπολάπαροσ ἐκ τοῦ ἔσω μέρεοσ, νύκτα δυσφόρωσ‧ οὖρα δὲ κατ’ ἀρχὰσ πάχοσ ἔχοντα, ἐρυθρά‧ κείμενα οὐ καθίστατο‧ γλῶσσα ἐπίξηροσ, οὐ λίην διψώδησ. τετάρτῃ πυρετὸσ ὀξύσ, πόνοι πάντων. πέμπτῃ οὔρησε λεῖον ἐλαιῶδεσ πολύ‧ πυρετὸσ ὀξύσ. ἕκτῃ δείλησ πολλὰ παρέκρουσεν. οὐδὲ νύκτα ἐκοιμήθη. ἑβδόμῃ πάντα παρωξύνθη‧ οὖρα ὅμοια, λόγοι πολλοί, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο‧ ἀπὸ δὲ κοιλίησ ἐρεθισμῷ ὑγρὰ ταραχώδεα διῆλθεν μετὰ ἐλμίγγων. νύκτα ἐπιπόνωσ, πρωὶ δ’ ἐρρίγωσε. πυρετὸσ ὀξύσ. ἵδρωσε θερμῷ, ἄπυροσ ἔδοξε γενέσθαι‧ οὐ πολὺ ἐκοιμήθη, ἐξ ὕπνου ψύξισ‧ πτυαλισμόσ. δείλησ πολλὰ παρέκρουσε, μετ’ ὀλίγον δὲ ἤμεσε μέλανα, ὀλίγα, χολώδεα. ἐνάτῃ ψύξισ, παρελήρει πολλά, οὐχ ὕπνωσεν. δεκάτῃ σκέλεα ἐπωδύνωσ, πάντα παρωξύνθη, παρελήρει. ἑνδεκάτῃ ἀπέθανεν. ιγ’. Γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐν ἀκτῇ, τρίμηνον πρὸσ ἑωυτῇ ἔχουσαν πῦρ ἔλαβεν‧ αὐτίκα δὲ ἤρξατο πονεῖν ὀσφῦν. τρίτῃ πόνοσ τραχήλου καὶ κεφαλῆσ καὶ κατὰ κληῖδα δεξιήν‧ διὰ ταχέων δὲ γλῶσσα ἠφώνει, δεξιὴ χεὶρ παρελύθη μετὰ σπασμοῦ παραπληγικὸν τρόπον, παρελήρει πάντα. νύκτα δυσφόρωσ, οὐκ ἐκοιμήθη, κοιλίη ἐπεταράχθη χολώδεσιν ἀκρήτοισιν ὀλίγοισιν. τετάρτῃ γλῶσσα ἀσαφὴσ ἦν, ἐλύθη, σπασμοί‧ πόνοι τῶν αὐτῶν παρέμενον, κατὰ ὑποχόνδριον ἔπαρμα σὺν ὀδύνῃ, οὐκ ἐκοιμᾶτο, παρέκρουσε πάντα, κοιλίη ταραχώδησ, οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχρω. πέμπτῃ πυρετὸσ ὀξύσ, ὑποχονδρίου πόνοσ, παρέκρουε πάντα, διαχωρήματα χολώδεα. ἐσ νύκτα ἵδρωσεν, ἄπυροσ. ἕκτῃ κατενόει, πάντα ἐκουφίσθη, περὶ δὲ κληῖδα ἀριστερὴν πόνοσ παρέμενε‧ διψώδησ, οὖρα λεπτά, οὐκ ἐκοιμήθη. ἑβδόμῃ τρόμοσ, ὑπεκαρώθη, σμικρὰ παρέκρουσεν, ἀλγήματα κατὰ κληῖδα καὶ βραχίονα ἀριστερὸν παρέμενε, τὰ δ’ ἄλλα διεκούφισεν, πάντα κατενόει. τρεῖσ διέλιπεν ἄπυροσ. ἑνδεκάτῃ ὑπέστρεψεν, ἐπερ ρίγωσεν, πῦρ ἔλαβεν. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν‧ ἄπυροσ ἐκρίθη. ιδ’. Μελιδίῃ, ἣ κατέκειτο παρὰ Ἥρησ ἱρόν, ἤρξατο κεφαλῆσ καὶ τραχήλου καὶ στήθεοσ πόνοσ ἰσχυρόσ‧ αὐτίκα δὲ πυρετὸσ ὀξὺσἔλαβεν‧ γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπεφαίνετο‧ πόνοι τούτων πάντων συνεχέεσ. ἕκτῃ κωματώδησ, ἀσώδησ, φρικώδησ, ἐρύθημα ἐπὶ γνάθων, σμικρὰ παρέκρουσεν. ἑβδόμῃ ἵδρωσε, πυρετὸσ διέλιπεν, οἱ πόνοι παρέμενον, ὑπέστρεψεν, ὕπνοι σμικροί‧ οὖρα διὰ τέλεοσ εὔχρω μέν, λεπτὰ δέ‧ διαχωρήματα λεπτά, χολώδεα, δακνώδεα, ὀλίγα, μέλανα, δυσώδεα διῆλθεν, οὔροισ ὑπόστασισ λευκή, λείη‧ ἵδρωσεν. ἐκρίθη τελέωσ ἑνδεκάτῃ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION