Hesiod, Works and Days, Book WD

(헤시오도스, 일과 날, Book WD)

μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσιν κλείουσαι δεῦτε, Δί’ ἐννέπετε, σφέτερον πατέρ’ ὑμνείουσαι· ὅντε διὰ βροτοὶ ἄνδρεσ ὁμῶσ ἄφατοί τε φατοί τε, ῥητοί τ’ ἄρρητοί τε Διὸσ μεγάλοιο ἕκητι. ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, ῥεῖα δ’ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, ῥεῖα δέ τ’ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει Ζεὺσ ὑψιβρεμέτησ, ὃσ ὑπέρτατα δώματα ναίει. κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε, δίκῃ δ’ ἴθυνε θέμιστασ τύνη· ἐγὼ δέ κε, Πέρση, ἐτήτυμα μυθησαίμην. οὐκ ἄρα μοῦνον ἐήν Ἐρίδων γένοσ, ἀλλ’ ἐπὶ γαῖαν εἰσὶ δύω·

τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσασ, ἣ δ’ ἐπιμωμητή· διὰ δ’ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν. ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει, σχετλίη· οὔτισ τήν γε φιλεῖ βροτόσ, ἀλλ’ ὑπ’ ἀνάγκησ ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν. τὴν δ’ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, θῆκε δέ μιν Κρονίδησ ὑψίζυγοσ, αἰθέρι ναίων, γαίησ ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω· ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶσ ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν. εἰσ ἕτερον γάρ τίσ τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζει πλούσιον, ὃσ σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν οἶκόν τ’ εὖ θέσθαι· ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων εἰσ ἄφενοσ σπεύδοντ’· ἀγαθὴ δ’ Ἔρισ ἥδε βροτοῖσιν. καὶ κεραμεὺσ κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸσ πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸσ ἀοιδῷ. ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ, μηδέ σ’ Ἔρισ κακόχαρτοσ ἀπ’ ἔργου θυμὸν ἐρύκοι νείκε’ ὀπιπεύοντ’ ἀγορῆσ ἐπακουὸν ἐόντα.

ὤρη γάρ τ’ ὀλίγη πέλεται νεικέων τ’ ἀγορέων τε, ᾧτινι μὴ βίοσ ἔνδον ἐπηετανὸσ κατάκειται ὡραῖοσ, τὸν γαῖα φέρει, Δημήτεροσ ἀκτήν. τοῦ κε κορεσσάμενοσ νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοισ κτήμασ’ ἐπ’ ἀλλοτρίοισ· σοὶ δ’ οὐκέτι δεύτερον ἔσται ὧδ’ ἔρδειν· ἀλλ’ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκοσ ἰθείῃσι δίκῃσ, αἵ τ’ ἐκ Διόσ εἰσιν ἄρισται. ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεθ’, ἀλλὰ τὰ πολλὰ ἁρπάζων ἐφόρεισ μέγα κυδαίνων βασιλῆασ δωροφάγουσ, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δίκασσαι. νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸσ οὐδ’ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ’ ὄνειαρ. κρύψαντεσ γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν·

ῥηιδίωσ γάρ κεν καὶ ἐπ’ ἤματι ἐργάσσαιο, ὥστε σε κεἰσ ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα· αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταθεῖο, ἔργα βοῶν δ’ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν. ἀλλὰ Ζεὺσ ἔκρυψε χολωσάμενοσ φρεσὶν ᾗσιν, ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺσ ἀγκυλομήτησ· τοὔνεκ’ ἄρ’ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά. κρύψε δὲ πῦρ· τὸ μὲν αὖτισ ἐὺσ πάισ Ιἀπετοῖο ἔκλεψ’ ἀνθρώποισι Διὸσ πάρα μητιόεντοσ ἐν κοὶ̈λῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον. τὸν δὲ χολωσάμενοσ προσέφη νεφεληγερέτα Ζευσ· Ιἀπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώσ, χαίρεισ πῦρ κλέψασ καὶ ἐμὰσ φρένασ ἠπεροπεύσασ, σοί τ’ αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν.

τοῖσ δ’ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸσ δώσω κακόν, ᾧ κεν ἅπαντεσ τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντεσ. ὣσ ἔφατ’·

ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Ἥφαιστον δ’ ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ’ ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴν καὶ σθένοσ, ἀθανάτῃσ δὲ θεῇσ εἰσ ὦπα ἐίσκειν παρθενικῆσ καλὸν εἶδοσ ἐπήρατον· αὐτὰρ Ἀθήνην ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν· καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοβόρουσ μελεδώνασ· ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθοσ Ἑρμείην ἤνωγε, διάκτορον Ἀργεϊφόντην. ὣσ ἔφαθ’·

οἳ δ’ ἐπίθοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι. αὐτίκα δ’ ἐκ γαίησ πλάσσεν κλυτὸσ Ἀμφιγυήεισ παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάσ· ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη· ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτέσ τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ ὁρ́μουσ χρυσείουσ ἔθεσαν χροί̈· ἀμφὶ δὲ τήν γε Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν· πάντα δέ οἱ χροὶ̈ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰσ Ἀθήνη. ἐν δ’ ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτοροσ Ἀργεϊφόντησ ψεύδεά θ’ αἱμυλίουσ τε λόγουσ καὶ ἐπίκλοπον ἦθοσ τεῦξε Διὸσ βουλῇσι βαρυκτύπου· ἐν δ’ ἄρα φωνὴν θῆκε θεῶν κῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα Πανδώρην, ὅτι πάντεσ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ’ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν. αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν, εἰσ Ἐπιμηθέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν Ἀργεϊφόντην δῶρον ἄγοντα, θεῶν ταχὺν ἄγγελον·

οὐδ’ Ἐπιμηθεὺσ ἐφράσαθ’, ὥσ οἱ ἐείπε Προμηθεὺσ μή ποτε δῶρον δέξασθαι πὰρ Ζηνὸσ Ὀλυμπίου, ἀλλ’ ἀποπέμπειν ἐξοπίσω, μή πού τι κακὸν θνητοῖσι γένηται. αὐτὰρ ὃ δεξάμενοσ, ὅτε δὴ κακὸν εἶχ’, ἐνόησεν. Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο νούσων τ’ ἀργαλέων, αἵ τ’ ἀνδράσι Κῆρασ ἔδωκαν. αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν. ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ’ ἀφελοῦσα ἐσκέδασ’· ἀνθρώποισι δ’ ἐμήσατο κήδεα λυγρά. μούνη δ’ αὐτόθι Ἐλπὶσ ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε ἐξέπτη· πρόσθεν γὰρ ἐπέλλαβε πῶμα πίθοιο αἰγιόχου βουλῇσι Διὸσ νεφεληγερέταο. ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ’ ἀνθρώπουσ ἀλάληται· πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν, πλείη δὲ θάλασσα· νοῦσοι δ’ ἀνθρώποισιν ἐφ’ ἡμέρῃ, αἳ δ’ ἐπὶ νυκτὶ αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ θνητοῖσι φέρουσαι σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύσ. οὕτωσ οὔτι πη ἔστι Διὸσ νόον ἐξαλέασθαι. εἰ δ’ ἐθέλεισ, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω εὖ καὶ ἐπισταμένωσ·

σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. ὡσ ὁμόθεν γεγάασι θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι. χρύσεον μὲν πρώτιστα γένοσ μερόπων ἀνθρώπων ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ.

οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ’ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν· ὥστε θεοὶ δ’ ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντεσ νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύοσ· οὐδέ τι δειλὸν γῆρασ ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδασ καὶ χεῖρασ ὁμοῖοι τέρποντ’ ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων· θνῇσκον δ’ ὥσθ’ ὕπνῳ δεδμημένοι· ἐσθλὰ δὲ πάντα τοῖσιν ἐήν· καρπὸν δ’ ἔφερε ζείδωροσ ἄρουρα αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον· οἳ δ’ ἐθελημοὶ ἥσυχοι ἔργ’ ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν. ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένοσ κατὰ γαῖ’ ἐκάλυψε, ‐ τοὶ μὲν δαίμονεσ ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακεσ θνητῶν ἀνθρώπων, οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκασ καὶ σχέτλια ἔργα ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντεσ ἐπ’ αἰᾶν, πλουτοδόται·

καὶ τοῦτο γέρασ βασιλήιον ἔσχον ‐ , δεύτερον αὖτε γένοσ πολὺ χειρότερον μετόπισθεν ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ, χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα. ἀλλ’ ἑκατὸν μὲν παῖσ ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ ἐτρέφετ’ ἀτάλλων, μέγα νήπιοσ, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. ἀλλ’ ὅτ’ ἄρ’ ἡβήσαι τε καὶ ἥβησ μέτρον ἵκοιτο, παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε’ ἔχοντεσ ἀφραδίῃσ· ὕβριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ’ ἀθανάτουσ θεραπεύειν ἤθελον οὐδ’ ἔρδειν μακάρων ἱεροῖσ ἐπὶ βωμοῖσ, ἣ θέμισ ἀνθρώποισ κατὰ ἤθεα. τοὺσ μὲν ἔπειτα Ζεὺσ Κρονίδησ ἔκρυψε χολούμενοσ, οὕνεκα τιμὰσ οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖσ, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν. αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένοσ κατὰ γαῖ’ ἐκάλυψε, ‐ τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρεσ θνητοῖσ καλέονται, δεύτεροι, ἀλλ’ ἔμπησ τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ ‐ , Ζεὺσ δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένοσ μερόπων ἀνθρώπων χάλκειον ποίησ’, οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον, ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄβριμον·

οἷσιν Ἄρηοσ ἔργ’ ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕβριεσ· οὐδέ τι σῖτον ἤσθιον, ἀλλ’ ἀδάμαντοσ ἔχον κρατερόφρονα θυμόν, ἄπλαστοι· μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρεσ ἀάπτοι ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. ὧν δ’ ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι χαλκῷ δ’ εἰργάζοντο· μέλασ δ’ οὐκ ἔσκε σίδηροσ. καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντεσ βῆσαν ἐσ εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ Αίδαο νώνυμνοι· θάνατοσ δὲ καὶ ἐκπάγλουσ περ ἐόντασ εἷλε μέλασ, λαμπρὸν δ’ ἔλιπον φάοσ ἠελίοιο. αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένοσ κατὰ γαῖ’ ἐκάλυψεν, αὖτισ ἔτ’ ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ Ζεὺσ Κρονίδησ ποίησε, δικαιότερον καὶ ἄρειον, ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένοσ, οἳ καλέονται ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.

καὶ τοὺσ μὲν πόλεμόσ τε κακὸσ καὶ φύλοπισ αἰνή, τοὺσ μὲν ὑφ’ ἑπταπύλῳ Θήβῃ, Καδμηίδι γαίῃ, ὤλεσε μαρναμένουσ μήλων ἕνεκ’ Οἰδιπόδαο, τοὺσ δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσησ ἐσ Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένησ ἕνεκ’ ἠυκόμοιο. ἔνθ’ ἤτοι τοὺσ μὲν θανάτου τέλοσ ἀμφεκάλυψε, τοῖσ δὲ δίχ’ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε’ ὀπάσσασ Ζεὺσ Κρονίδησ κατένασσε πατὴρ ἐσ πείρατα γαίησ. καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντεσ ἐν μακάρων νήσοισι παρ’ Ὠκεανὸν βαθυδίνην, ὄλβιοι ἡρ́ωεσ, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν τρὶσ ἔτεοσ θάλλοντα φέρει ζείδωροσ ἄρουρα. τηλοῦ ἀπ’ ἀθανάτων· τοῖσιν Κρόνοσ ἐμβασιλεύει. τοῦ γὰρ δεσμὸν ἔλυσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. τοῖσι δ’ ὁμῶσ νεάτοισ τιμὴ καὶ κῦδοσ ὀπηδεῖ. Πέμπτον δ’ αὖτισ ἔτ’ ἄλλο γένοσ θῆκ’ εὐρύοπα Ζεὺσ ἀνδρῶν, οἳ γεγάασιν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. μηκέτ’ ἔπειτ’ ὤφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι.

νῦν γὰρ δὴ γένοσ ἐστὶ σιδήρεον· οὐδέ ποτ’ ἦμαρ παύονται καμάτου καὶ ὀιζύοσ, οὐδέ τι νύκτωρ φθειρόμενοι. χαλεπὰσ δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνασ· ἀλλ’ ἔμπησ καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν. Ζεὺσ δ’ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένοσ μερόπων ἀνθρώπων, εὖτ’ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν. οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιοσ οὐδέ τι παῖδεσ, οὐδὲ ξεῖνοσ ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖροσ ἑταίρῳ, οὐδὲ κασίγνητοσ φίλοσ ἔσσεται, ὡσ τὸ πάροσ περ. αἶψα δὲ γηράσκοντασ ἀτιμήσουσι τοκῆασ· μέμψονται δ’ ἄρα τοὺσ χαλεποῖσ βάζοντεσ ἔπεσσι σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότεσ· οὐδέ κεν οἵ γε γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν χειροδίκαι· ἕτεροσ δ’ ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει. οὐδέ τισ εὐόρκου χάρισ ἔσσεται οὔτε δικαίου οὔτ’ ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἀνέρεσ αἰνήσουσι· δίκη δ’ ἐν χερσί, καὶ αἰδὼσ οὐκ ἔσται· βλάψει δ’ ὁ κακὸσ τὸν ἀρείονα φῶτα μύθοισιν σκολιοῖσ ἐνέπων, ἐπὶ δ’ ὁρ́κον ὀμεῖται. ζῆλοσ δ’ ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι δυσκέλαδοσ κακόχαρτοσ ὁμαρτήσει, στυγερώπησ. καὶ τότε δὴ πρὸσ Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸσ εὐρυοδείησ λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ’ ἀνθρώπουσ Αἰδὼσ καὶ Νέμεσισ· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ θνητοῖσ ἀνθρώποισι· κακοῦ δ’ οὐκ ἔσσεται ἀλκή. νῦν δ’ αἶνον βασιλεῦσιν ἐρέω φρονέουσι καὶ αὐτοῖσ·

ὧδ’ ἴρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον ὕψι μάλ’ ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμαρπώσ· ἣ δ’ ἐλεόν, γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμφ’ ὀνύχεσσι, μύρετο· τὴν ὅγ’ ἐπικρατέωσ πρὸσ μῦθον ἐείπεν· δαιμονίη, τί λέληκασ;

ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρείων· τῇ δ’ εἶσ, ᾗ σ’ ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν· δεῖπνον δ’, αἴ κ’ ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω. ἄφρων δ’, ὅσ κ’ ἐθέλῃ πρὸσ κρείσσονασ ἀντιφερίζειν· νίκησ τε στέρεται πρόσ τ’ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει. ὣσ ἔφατ’ ὠκυπέτησ ἴρηξ, τανυσίπτεροσ ὄρνισ.

ὦ Πέρση, σὺ δ’ ἄκουε δίκησ, μηδ’ ὕβριν ὄφελλε·

ὕβρισ γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ· οὐδὲ μὲν ἐσθλὸσ ῥηιδίωσ φερέμεν δύναται, βαρύθει δέ θ’ ὑπ’ αὐτῆσ ἐγκύρσασ ἄτῃσιν· ὁδὸσ δ’ ἑτέρηφι παρελθεῖν κρείσσων ἐσ τὰ δίκαια· Δίκη δ’ ὑπὲρ Ὕβριοσ ἴσχει ἐσ τέλοσ ἐξελθοῦσα· παθὼν δέ τε νήπιοσ ἔγνω. αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκοσ ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν. τῆσ δὲ Δίκησ ῥόθοσ ἑλκομένησ, ᾗ κ’ ἄνδρεσ ἄγωσι δωροφάγοι, σκολιῇσ δὲ δίκῃσ κρίνωσι θέμιστασ. ἣ δ’ ἕπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ἤθεα λαῶν, ἠέρα ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα, οἵ τε μιν ἐξελάσωσι καὶ οὐκ ἰθεῖαν ἔνειμαν. Οἳ δὲ δίκασ ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν ἰθείασ καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, τοῖσι τέθηλε πόλισ, λαοὶ δ’ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ· εἰρήνη δ’ ἀνὰ γῆν κουροτρόφοσ, οὐδέ ποτ’ αὐτοῖσ ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύσ· οὐδέ ποτ’ ἰθυδίκῃσι μετ’ ἀνδράσι λιμὸσ ὀπηδεῖ οὐδ’ ἄτη, θαλίῃσ δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται. τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦσ ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνουσ, μέσση δὲ μελίσσασ· εἰροπόκοι δ’ ὀιέσ μαλλοῖσ καταβεβρίθασιν· τίκτουσιν δὲ γυναῖκεσ ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν· θάλλουσιν δ’ ἀγαθοῖσι διαμπερέσ· οὐδ’ ἐπὶ νηῶν νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωροσ ἄρουρα. οἷσ δ’ ὕβρισ τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα, τοῖσ δὲ δίκην Κρονίδησ τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύσ.

πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλισ κακοῦ ἀνδρὸσ ἀπηύρα, ὅσ κεν ἀλιτραίνῃ καὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται. τοῖσιν δ’ οὐρανόθεν μέγ’ ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν· ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. οὐδὲ γυναῖκεσ τίκτουσιν, μινύθουσι δὲ οἶκοι Ζηνὸσ φραδμοσύνῃσιν Ὀλυμπίου· ἄλλοτε δ’ αὖτε ἢ τῶν γε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἢ ὅ γε τεῖχοσ ἢ νέασ ἐν πόντῳ Κρονίδησ ἀποαίνυται αὐτῶν. ὦ βασιλῆσ, ὑμεῖσ δὲ καταφράζεσθε καὶ αὐτοὶ τήνδε δίκην·

ἐγγὺσ γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόντεσ ἀθάνατοι φράζονται, ὅσοι σκολιῇσι δίκῃσιν ἀλλήλουσ τρίβουσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντεσ. τρὶσ γὰρ μύριοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ ἀθάνατοι Ζηνὸσ φύλακεσ θνητῶν ἀνθρώπων· οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκασ καὶ σχέτλια ἔργα ἠέρα ἑσσάμενοι, πάντη φοιτῶντεσ ἐπ’ αἰᾶν. ἡ δέ τε παρθένοσ ἐστὶ Δίκη, Διὸσ ἐκγεγαυῖα, κυδρή τ’ αἰδοίη τε θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν. καί ῥ’ ὁπότ’ ἄν τίσ μιν βλάπτῃ σκολιῶσ ὀνοτάζων, αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι γηρύετ’ ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ’ ἀποτίσῃ δῆμοσ ἀτασθαλίασ βασιλέων, οἳ λυγρὰ νοεῦντεσ ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκασ σκολιῶσ ἐνέποντεσ. ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆσ, ἰθύνετε δίκασ δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε. οἷ γ’ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων, ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.

πάντα ἰδὼν Διὸσ ὀφθαλμὸσ καὶ πάντα νοήσασ καί νυ τάδ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἑ λήθει, οἱήν δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλισ ἐντὸσ ἐέργει.

νῦν δὴ ἐγὼ μήτ’ αὐτὸσ ἐν ἀνθρώποισι δίκαιοσ εἰήν μήτ’ ἐμὸσ υἱόσ· ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον ἔμμεναι, εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτεροσ ἕξει· ἀλλὰ τά γ’ οὔ πω ἐόλπα τελεῖν Δία μητιόεντα. ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα μετὰ φρεσὶ βάλλεο σῇσι, καὶ νυ δίκησ ἐπάκουε, βίησ δ’ ἐπιλήθεο πάμπαν.

τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσ πετεηνοῖσ ἐσθέμεν ἀλλήλουσ, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶ μετ’ αὐτοῖσ· ἀνθρώποισι δ’ ἔδωκε δίκην, ἣ πολλὸν ἀρίστη γίγνεται· εἰ γάρ τίσ κ’ ἐθέλῃ τὰ δίκαι’ ἀγορεῦσαι γιγνώσκων, τῷ μέν τ’ ὄλβον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύσ· ὃσ δέ κε μαρτυρίῃσι ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσασ ψεύσεται, ἐν δὲ δίκην βλάψασ νήκεστον ἀασθῇ, τοῦ δέ τ’ ἀμαυροτέρη γενεὴ μετόπισθε λέλειπται· ἀνδρὸσ δ’ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων. σοὶ δ’ ἐγὼ ἐσθλὰ νοέων ἐρέω, μέγα νήπιε Πέρση.

τὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι ῥηιδίωσ· λείη μὲν ὁδόσ, μάλα δ’ ἐγγύθι ναίει· τῆσ δ’ ἀρετῆσ ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι· μακρὸσ δὲ καὶ ὄρθιοσ οἶμοσ ἐσ αὐτὴν καὶ τρηχὺσ τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ’ εἰσ ἄκρον ἵκηται, ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. οὗτοσ μὲν πανάριστοσ, ὃσ αὐτὸσ πάντα νοήσῃ φρασσάμενοσ, τά κ’ ἔπειτα καὶ ἐσ τέλοσ ᾖσιν ἀμείνω·

ἐσθλὸσ δ’ αὖ κἀκεῖνοσ, ὃσ εὖ εἰπόντι πίθηται· ὃσ δέ κε μήτ’ αὐτὸσ νοέῃ μήτ’ ἄλλου ἀκούων ἐν θυμῷ βάλληται, ὃ δ’ αὖτ’ ἀχρήιοσ ἀνήρ. ἀλλὰ σύ γ’ ἡμετέρησ μεμνημένοσ αἰὲν ἐφετμῆσ ἐργάζευ, Πέρση, δῖον γένοσ, ὄφρα σε λιμὸσ ἐχθαίρῃ, φιλέῃ δέ σ’ ἐυστέφανοσ Δημήτηρ αἰδοίη, βιότου δὲ τεὴν πιμπλῇσι καλιήν· λιμὸσ γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφοροσ ἀνδρί. τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρεσ, ὅσ κεν ἀεργὸσ ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροισ εἴκελοσ ὀργήν, οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ ἔσθοντεσ· σοὶ δ’ ἔργα φίλ’ ἔστω μέτρια κοσμεῖν, ὥσ κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί. ἐξ ἔργων δ’ ἄνδρεσ πολύμηλοί τ’ ἀφνειοί τε· καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν. ἔργον δ’ οὐδὲν ὄνειδοσ, ἀεργίη δέ τ’ ὄνειδοσ. εἰ δέ κε ἐργάζῃ, τάχα σε ζηλώσει ἀεργὸσ πλουτεῦντα· πλούτῳ δ’ ἀρετὴ καὶ κῦδοσ ὀπηδεῖ. δαίμονι δ’ οἱο͂σ ἐήσθα, τὸ ἐργάζεσθαι ἄμεινον, εἴ κεν ἀπ’ ἀλλοτρίων κτεάνων ἀεσίφρονα θυμὸν εἰσ ἔργον τρέψασ μελετᾷσ βίου, ὥσ σε κελεύω. αἰδὼσ δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει, αἰδώσ, ἥ τ’ ἄνδρασ μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησιν. αἰδώσ τοι πρὸσ ἀνολβίῃ, θάρσοσ δὲ πρὸσ ὄλβῳ. χρήματα δ’ οὐχ ἁρπακτά, θεόσδοτα πολλὸν ἀμείνω.

εἰ γάρ τισ καὶ χερσὶ βίῃ μέγαν ὄλβον ἕληται, ἢ ὅ γ’ ἀπὸ γλώσσησ ληίσσεται, οἱᾶ́ τε πολλὰ γίγνεται, εὖτ’ ἂν δὴ κέρδοσ νόον ἐξαπατήσῃ ἀνθρώπων, αἰδῶ δέ τ’ ἀναιδείη κατοπάζῃ· ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι θεοί, μινύθουσι δὲ οἶκον ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ τ’ ἐπὶ χρόνον ὄλβοσ ὀπηδεῖ. ἶσον δ’ ὅσ θ’ ἱκέτην ὅσ τε ξεῖνον κακὸν ἔρξῃ, ὅσ τε κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ δέμνια βαίνῃ κρυπταδίησ εὐνῆσ ἀλόχου, παρακαίρια ῥέζων, ὅσ τέ τευ ἀφραδίῃσ ἀλιταίνεται ὀρφανὰ τέκνα, ὅσ τε γονῆα γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραοσ οὐδῷ νεικείῃ χαλεποῖσι καθαπτόμενοσ ἐπέεσσιν· τῷ δ’ ἦ τοι Ζεὺσ αὐτὸσ ἀγαίεται, ἐσ δὲ τελευτὴν ἔργων ἀντ’ ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀμοιβήν. ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν πάμπαν ἐέργ’ ἀεσίφρονα θυμόν. κὰδ δύναμιν δ’ ἔρδειν ἱέρ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν ἁγνῶσ καὶ καθαρῶσ, ἐπὶ δ’ ἀγλαὰ μηρία καίειν· ἄλλοτε δὲ σπονδῇσι θύεσσί τε ἱλάσκεσθαι, ἠμὲν ὅτ’ εὐνάζῃ καὶ ὅτ’ ἂν φάοσ ἱερὸν ἔλθῃ, ὥσ κέ τοι ἵλαον κραδίην καὶ θυμὸν ἔχωσιν, ὄφρ’ ἄλλων ὠνῇ κλῆρον, μὴ τὸν τεὸν ἄλλοσ. τὸν φιλέοντ’ ἐπὶ δαῖτα καλεῖν, τὸν δ’ ἐχθρὸν ἐᾶσαι·

τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν, ὅσ τισ σέθεν ἐγγύθι ναίει· εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ’ ἐγχώριον ἄλλο γένηται, γείτονεσ ἄζωστοι ἔκιον, ζώσαντο δὲ πηοί. πῆμα κακὸσ γείτων, ὅσσον τ’ ἀγαθὸσ μέγ’ ὄνειαρ. ἔμμορέ τοι τιμῆσ, ὅσ τ’ ἔμμορε γείτονοσ ἐσθλοῦ. οὐδ’ ἂν βοῦσ ἀπόλοιτ’, εἰ μὴ γείτων κακὸσ εἰή. εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονοσ, εὖ δ’ ἀποδοῦναι, αὐτῷ τῷ μέτρῳ, καὶ λώιον, αἴ κε δύνηαι, ὡσ ἂν χρηίζων καὶ ἐσ ὕστερον ἄρκιον εὑρ́ῃσ. μὴ κακὰ κερδαίνειν·

κακὰ κέρδεα ἶσ’ ἀάτῃσιν. τὸν φιλέοντα φιλεῖν, καὶ τῷ προσιόντι προσεῖναι. καὶ δόμεν, ὅσ κεν δῷ, καὶ μὴ δόμεν, ὅσ κεν μὴ δῷ. δώτῃ μέν τισ ἔδωκεν, ἀδώτῃ δ’ οὔτισ ἔδωκεν. δὼσ ἀγαθή, ἁρ́παξ δὲ κακή, θανάτοιο δότειρα. ὃσ μὲν γάρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὅ γε, κεἰ μέγα δοίη, χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ θυμόν· ὃσ δέ κεν αὐτὸσ ἕληται ἀναιδείηφι πιθήσασ, καί τε σμικρὸν ἐόν, τό γ’ ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ. ὃσ δ’ ἐπ’ ἐόντι φέρει, ὃ δ’ ἀλέξεται αἴθοπα λιμόν· εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο καὶ θαμὰ τοῦτ’ ἔρδοισ, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο. οὐδὲ τό γ’ ἐν οἴκῳ κατακείμενον ἀνέρα κήδει. οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν. ἐσθλὸν μὲν παρεόντοσ ἑλέσθαι, πῆμα δὲ θυμῷ χρηίζειν ἀπεόντοσ, ἅ σε φράζεσθαι ἄνωγα. ἀρχομένου δὲ πίθου καὶ λήγοντοσ κορέσασθαι, μεσσόθι φείδεσθαι· δειλὴ δ’ ἐνὶ πυθμένι φειδώ. μισθὸσ δ’ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένοσ ἄρκιοσ ἔστω.

καί τε κασιγνήτῳ γελάσασ ἐπὶ μάρτυρα θέσθαι. πίστεισ γάρ τοι ὁμῶσ καὶ ἀπιστίαι ὤλεσαν ἄνδρασ. μὴ δὲ γυνή σε νόον πυγοστόλοσ ἐξαπατάτω αἱμύλα κωτίλλουσα, τεὴν διφῶσα καλιήν.

ὃσ δὲ γυναικὶ πέποιθε, πέποιθ’ ὅ γε φηλήτῃσιν. μουνογενὴσ δὲ πάισ εἰή πατρώιον οἶκον φερβέμεν ὣσ γὰρ πλοῦτοσ ἀέξεται ἐν μεγάροισιν.

γηραιὸσ δὲ θάνοισ ἕτερον παῖδ’ ἐγκαταλείπων. ῥεῖα δέ κεν πλεόνεσσι πόροι Ζεὺσ ἄσπετον ὄλβον. πλείων μὲν πλεόνων μελέτη, μείζων δ’ ἐπιθήκη. σοὶ δ’ εἰ πλούτου θυμὸσ ἐέλδεται ἐν φρεσὶν ᾗσιν, ὧδ’ ἔρδειν, καὶ ἔργον ἐπ’ ἔργῳ ἐργάζεσθαι.

πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων ἄρχεσθ’ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων.

αἳ δή τοι νύκτασ τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα κεκρύφαται, αὖτισ δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου. οὗτόσ τοι πεδίων πέλεται νόμοσ, οἵ τε θαλάσσησ ἐγγύθι ναιετάουσ’, οἵ τ’ ἄγκεα βησσήεντα, πόντου κυμαίνοντοσ ἀπόπροθι, πίονα χῶρον ναίουσιν· γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, γυμνὸν δ’ ἀμάειν, εἴ χ’ ὡρ́ια πάντ’ ἐθέλῃσθα ἔργα κομίζεσθαι Δημήτεροσ· ὥσ τοι ἕκαστα ὡρ́ι’ ἀέξηται, μή πωσ τὰ μέταζε χατίζων πτώσσῃσ ἀλλοτρίουσ οἴκουσ καὶ μηδὲν ἀνύσσῃσ. ὡσ καὶ νῦν ἐπ’ ἔμ’ ἦλθεσ· ἐγὼ δέ τοι οὐκ ἐπιδώσω οὐδ’ ἐπιμετρήσω· ἐργάζευ, νήπιε Πέρση, ἔργα, τά τ’ ἀνθρώποισι θεοὶ διετεκμήραντο, μή ποτε σὺν παίδεσσι γυναικί τε θυμὸν ἀχεύων ζητεύῃσ βίοτον κατὰ γείτονασ, οἳ δ’ ἀμελῶσιν. δὶσ μὲν γὰρ καὶ τρὶσ τάχα τεύξεαι· ἢν δ’ ἔτι λυπῇσ, χρῆμα μὲν οὐ πρήξεισ, σὺ δ’ ἐτώσια πόλλ’ ἀγορεύσεισ· ἀχρεῖοσ δ’ ἔσται ἐπέων νομόσ. ἀλλά σ’ ἄνωγα φράζεσθαι χρειῶν τε λύσιν λιμοῦ τ’ ἀλεωρήν. οἶκον μὲν πρώτιστα γυναῖκά τε βοῦν τ’ ἀροτῆρα, κτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτισ καὶ βουσὶν ἕποιτο, χρήματα δ’ ἐν οἴκῳ πάντ’ ἄρμενα ποιήσασθαι, μὴ σὺ μὲν αἰτῇσ ἄλλον, ὃ δ’ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ, ἡ δ’ ὡρ́η παραμείβηται, μινύθῃ δὲ τὸ ἔργον.

μηδ’ ἀναβάλλεσθαι ἔσ τ’ αὔριον ἔσ τε ἔνηφιν· οὐ γὰρ ἐτωσιοεργὸσ ἀνὴρ πίμπλησι καλιὴν οὐδ’ ἀναβαλλόμενοσ· μελέτη δὲ τὸ ἔργον ὀφέλλει· αἰεὶ δ’ ἀμβολιεργὸσ ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει. ἦμοσ δὴ λήγει μένοσ ὀξέοσ ἠελίοιο καύματοσ ἰδαλίμου, μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντοσ Ζηνὸσ ἐρισθενέοσ, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεοσ χρὼσ πολλὸν ἐλαφρότεροσ·

δὴ γὰρ τότε Σείριοσ ἀστὴρ βαιὸν ὑπὲρ κεφαλῆσ κηριτρεφέων ἀνθρώπων ἔρχεται ἠμάτιοσ, πλεῖον δέ τε νυκτὸσ ἐπαυρεῖ· τῆμοσ ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηθεῖσα σιδήρῳ ὕλη, φύλλα δ’ ἔραζε χέει, πτόρθοιό τε λήγει· τῆμοσ ἄρ’ ὑλοτομεῖν μεμνημένοσ ὡρ́ια ἔργα. ὄλμον μὲν τριπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίπηχυν, ἄξονα δ’ ἑπταπόδην· μάλα γάρ νύ τοι ἄρμενον οὕτω· εἰ δέ κεν ὀκταπόδην, ἀπὸ καὶ σφῦράν κε τάμοιο. τρισπίθαμον δ’ ἄψιν τάμνειν δεκαδώρῳ ἀμάξῃ. πόλλ’ ἐπικαμπύλα κᾶλα· φέρειν δὲ γύην, ὅτ’ ἂν εὑρ́ῃσ, ἐσ οἶκον, κατ’ ὄροσ διζήμενοσ ἢ κατ’ ἄρουραν, πρίνινον· ὃσ γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατόσ ἐστιν, εὖτ’ ἂν Ἀθηναίησ δμῷοσ ἐν ἐλύματι πήξασ γόμφοισιν πελάσασ προσαρήρεται ἱστοβοῆι. δοιὰ δὲ θέσθαι ἄροτρα, πονησάμενοσ κατὰ οἶκον, αὐτόγυον καὶ πηκτόν, ἐπεὶ πολὺ λώιον οὕτω· εἴ χ’ ἕτερον ἄξαισ, ἕτερόν κ’ ἐπὶ βουσὶ βάλοιο. δάφνησ δ’ ἢ πτελέησ ἀκιώτατοι ἱστοβοῆεσ, δρυὸσ ἔλυμα, γύησ πρίνου· βόε δ’ ἐνναετήρω ἄρσενε κεκτῆσθαι, τῶν γὰρ σθένοσ οὐκ ἀλαπαδνόν, ἥβησ μέτρον ἔχοντε· τὼ ἐργάζεσθαι ἀρίστω. οὐκ ἂν τώ γ’ ἐρίσαντε ἐν αὔλακι κὰμ μὲν ἄροτρον ἄξειαν, τὸ δὲ ἔργον ἐτώσιον αὖθι λίποιεν. τοῖσ δ’ ἅμα τεσσαρακονταετὴσ αἰζηὸσ ἕποιτο ἄρτον δειπνήσασ τετράτρυφον, ὀκτάβλωμον, ὃσ ἔργου μελετῶν ἰθεῖάν κ’ αὔλακ’ ἐλαύνοι, μηκέτι παπταίνων μεθ’ ὁμήλικασ, ἀλλ’ ἐπὶ ἔργῳ θυμὸν ἔχων· τοῦ δ’ οὔτι νεώτεροσ ἄλλοσ ἀμείνων σπέρματα δάσσασθαι καὶ ἐπισπορίην ἀλέασθαι. κουρότεροσ γὰρ ἀνὴρ μεθ’ ὁμήλικασ ἐπτοίηται. φράζεσθαι δ’, εὖτ’ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃσ ὑψόθεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια κεκληγυίησ·

ἑκατὸν δέ τε δούρατ’ ἀμάξησ, τῶν πρόσθεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήια θέσθαι. ἥτ’ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει καὶ χείματοσ ὡρ́ην δεικνύει ὀμβρηροῦ· κραδίην δ’ ἔδακ’ ἀνδρὸσ ἀβούτεω· δὴ τότε χορτάζειν ἕλικασ βόασ ἔνδον ἐόντασ· ῥηίδιον γὰρ ἔποσ εἰπεῖν· βόε δὸσ καὶ ἄμαξαν· ῥηίδιον δ’ ἀπανήνασθαι· πάρα ἔργα βόεσσιν. φησὶ δ’ ἀνὴρ φρένασ ἀφνειὸσ πήξασθαι ἄμαξαν, νήπιοσ, οὐδὲ τὸ οἶδ’· εὖτ’ ἂν δὲ πρώτιστ’ ἄροτοσ θνητοῖσι φανείῃ, δὴ τότ’ ἐφορμηθῆναι ὁμῶσ δμῶέσ τε καὶ αὐτὸσ αὐήν καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καθ’ ὡρ́ην, πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.

ἦρι πολεῖν· θέρεοσ δὲ νεωμένη οὔ σ’ ἀπατήσει. νειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίζουσαν ἄρουραν· νειὸσ ἀλεξιάρη παίδων εὐκηλήτειρα. εὔχεσθαι δὲ Διὶ χθονίῳ Δημήτερί θ’ ἁγνῇ, ἐκτελέα βρίθειν Δημήτεροσ ἱερὸν ἀκτήν, ἀρχόμενοσ τὰ πρῶτ’ ἀρότου, ὅτ’ ἂν ἄκρον ἐχέτλησ χειρὶ λαβὼν ὁρ́πηκα βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι ἔνδρυον ἑλκόντων μεσάβων.

ὁ δὲ τυτθὸσ ὄπισθε δμῷοσ ἔχων μακέλην πόνον ὀρνίθεσσι τιθείη σπέρμα κατακρύπτων· ἐυθημοσύνη γὰρ ἀρίστη θνητοῖσ ἀνθρώποισ, κακοθημοσύνη δὲ κακίστη. ὧδέ κεν ἀδροσύνῃ στάχυεσ νεύοιεν ἔραζε, εἰ τέλοσ αὐτὸσ ὄπισθεν Ὀλύμπιοσ ἐσθλὸν ὀπάζοι, ἐκ δ’ ἀγγέων ἐλάσειασ ἀράχνια· καί σε ἐόλπα γηθήσειν βιότου αἰρεύμενον ἔνδον ἐόντοσ. εὐοχθέων δ’ ἵξεαι πολιὸν ἐάρ, οὐδὲ πρὸσ ἄλλουσ αὐγάσεαι· σέο δ’ ἄλλοσ ἀνὴρ κεχρημένοσ ἔσται. εἰ δέ κεν ἠελίοιο τροπῇσ ἀρόῳσ χθόνα δῖαν, ἥμενοσ ἀμήσεισ ὀλίγον περὶ χειρὸσ ἐέργων, ἀντία δεσμεύων κεκονιμένοσ, οὐ μάλα χαίρων, οἴσεισ δ’ ἐν φορμῷ·

παῦροι δέ σε θηήσονται. ἄλλοτε δ’ ἀλλοῖοσ Ζηνὸσ νόοσ αἰγιόχοιο, ἀργαλέοσ δ’ ἄνδρεσσι καταθνητοῖσι νοῆσαι. εἰ δέ κεν ὄψ’ ἀρόσῃσ, τόδε κέν τοι φάρμακον εἰή· ἦμοσ κόκκυξ κοκκύζει δρυὸσ ἐν πετάλοισι τὸ πρῶτον, τέρπει δὲ βροτοὺσ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν, τῆμοσ Ζεὺσ ὑοί τρίτῳ ἤματι μηδ’ ἀπολήγοι, μήτ’ ἄρ’ ὑπερβάλλων βοὸσ ὁπλὴν μήτ’ ἀπολείπων· οὕτω κ’ ὀψαρότησ πρῳηρότῃ ἰσοφαρίζοι. ἐν θυμῷ δ’ εὖ πάντα φυλάσσεο· μηδέ σε λήθοι μήτ’ ἐάρ γιγνόμενον πολιὸν μήθ’ ὡρ́ιοσ ὄμβροσ. πὰρ δ’ ἴθι χάλκειον θῶκον καὶ ἐπαλέα λέσχην ὡρ́ῃ χειμερίῃ, ὁπότε κρύοσ ἀνέρα ἔργων ἰσχάνει, ἔνθα κ’ ἀόκνοσ ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι, μή σε κακοῦ χειμῶνοσ ἀμηχανίη καταμάρψῃ σὺν πενίῃ, λεπτῇ δὲ παχὺν πόδα χειρὶ πιέζῃσ.

πολλὰ δ’ ἀεργὸσ ἀνήρ, κενεὴν ἐπὶ ἐλπίδα μίμνων, χρηίζων βιότοιο, κακὰ προσελέξατο θυμῷ. ἐλπὶσ δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει, ἥμενον ἐν λέσχῃ, τῷ μὴ βίοσ ἄρκιοσ εἰή. δείκνυε δὲ δμώεσσι θέρευσ ἔτι μέσσου ἐόντοσ·

οὐκ αἰεὶ θέροσ ἐσσεῖται, ποιεῖσθε καλιάσ. μῆνα δὲ Ληναιῶνα, κάκ’ ἤματα, βουδόρα πάντα, τοῦτον ἀλεύασθαι, καὶ πηγάδασ, αἵτ’ ἐπὶ γαῖαν πνεύσαντοσ Βορέαο δυσηλεγέεσ τελέθουσιν, ὅστε διὰ Θρῄκησ ἱπποτρόφου εὐρέι πόντῳ ἐμπνεύσασ ὤρινε·

μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη· πολλὰσ δὲ δρῦσ ὑψικόμουσ ἐλάτασ τε παχείασ οὔρεοσ ἐν βήσσῃσ πιλνᾷ χθονὶ πουλυβοτείρῃ ἐμπίπτων, καὶ πᾶσα βοᾷ τότε νήριτοσ ὕλη. θῆρεσ δὲ φρίσσουσ’, οὐρὰσ δ’ ὑπὸ μέζε’ ἔθεντο, τῶν καὶ λάχνῃ δέρμα κατάσκιον· ἀλλά νυ καὶ τῶν ψυχρὸσ ἐὼν διάησι δασυστέρνων περ ἐόντων. καί τε διὰ ῥινοῦ βοὸσ ἔρχεται, οὐδέ μιν ἴσχει· καί τε δι’ αἶγα ἀήσι τανύτριχα· πώεα δ’ οὔ τι, οὕνεκ’ ἐπηεταναὶ τρίχεσ αὐτῶν, οὐ διάησιν ἲσ ἀνέμου Βορέου· τροχαλὸν δὲ γέροντα τίθησιν. καὶ διὰ παρθενικῆσ ἁπαλόχροοσ οὐ διάησιν, ἥτε δόμων ἔντοσθε φίλῃ παρὰ μητέρι μίμνει οὔ πω ἔργα ἰδυῖα πολυχρύσου Ἀφροδίτησ· εὖ τε λοεσσαμένη τέρενα χρόα καὶ λίπ’ ἐλαίῳ χρισαμένη μυχίη καταλέξεται ἔνδοθι οἴκου ἤματι χειμερίῳ, ὅτ’ ἀνόστεοσ ὃν πόδα τένδει ἔν τ’ ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἤθεσι λευγαλέοισιν. οὐδέ οἱ ἠέλιοσ δείκνυ νομὸν ὁρμηθῆναι· ἀλλ’ ἐπὶ κυανέων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε στρωφᾶται, βράδιον δὲ Πανελλήνεσσι φαείνει. καὶ τότε δὴ κεραοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῖται λυγρὸν μυλιόωντεσ ἀνὰ δρία βησσήεντα φεύγουσιν· καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο μέμηλεν, ὡσ σκέπα μαιόμενοι πυκινοὺσ κευθμῶνασ ἔχωσι καὶ γλάφυ πετρῆεν· τότε δὴ τρίποδι βροτῷ ἶσοι, οὗ τ’ ἐπὶ νῶτα ἐάγε, κάρη δ’ εἰσ οὖδασ ὁρᾶται, τῷ ἴκελοι φοιτῶσιν, ἀλευόμενοι νίφα λευκήν. καὶ τότε ἕσσασθαι ἔρυμα χροόσ, ὥσ σε κελεύω, χλαῖνάν τε μαλακὴν καὶ τερμιόεντα χιτῶνα·

στήμονι δ’ ἐν παύρῳ πολλὴν κρόκα μηρύσασθαι· τὴν περιέσσασθαι, ἵνα τοι τρίχεσ ἀτρεμέωσι, μηδ’ ὀρθαὶ φρίσσωσιν ἀειρόμεναι κατὰ σῶμα. ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸσ ἶφι κταμένοιο ἄρμενα δήσασθαι, πίλοισ ἔντοσθε πυκάσσασ. πρωτογόνων δ’ ἐρίφων, ὁπότ’ ἂν κρύοσ ὡρ́ιον ἔλθῃ, δέρματα συρράπτειν νεύρῳ βοόσ, ὄφρ’ ἐπὶ νώτῳ ὑετοῦ ἀμφιβάλῃ ἀλέην· κεφαλῆφι δ’ ὕπερθεν πῖλον ἔχειν ἀσκητόν, ἵν’ οὐάτα μὴ καταδεύῃ· ψυχρὴ γάρ τ’ ἠὼσ πέλεται Βορέαο πεσόντοσ ἠώιοσ δ’ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ ἀὴρ πυροφόροσ τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοισ· ὅστε ἀρυσάμενοσ ποταμῶν ἄπο αἰεναόντων, ὑψοῦ ὑπὲρ γαίησ ἀρθεὶσ ἀνέμοιο θυέλλῃ ἄλλοτε μέν θ’ ὑεί ποτὶ ἕσπερον, ἄλλοτ’ ἀήσι πυκνὰ Θρηικίου Βορέου νέφεα κλονέοντοσ. τὸν φθάμενοσ ἔργον τελέσασ οἶκόνδε νέεσθαι, μή ποτέ σ’ οὐρανόθεν σκοτόεν νέφοσ ἀμφικαλύψῃ, χρῶτα δὲ μυδαλέον θήῃ κατά θ’ εἵματα δεύσῃ. ἀλλ’ ὑπαλεύασθαι· μεὶσ γὰρ χαλεπώτατοσ οὗτοσ, χειμέριοσ, χαλεπὸσ προβάτοισ, χαλεπὸσ δ’ ἀνθρώποισ. τῆμοσ τὤμισυ βουσίν, ἐπ’ ἀνέρι δὲ πλέον εἰή ἁρμαλιῆσ· μακραὶ γὰρ ἐπίρροθοι εὐφρόναι εἰσίν. ταῦτα φυλασσόμενοσ τετελεσμένον εἰσ ἐνιαυτὸν ἰσοῦσθαι νύκτασ τε καὶ ἤματα, εἰσόκεν αὖτισ γῆ πάντων μήτηρ καρπὸν σύμμικτον ἐνείκῃ. εὖτ’ ἂν δ’ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰσ ἠελίοιο χειμέρι’ ἐκτελέσῃ Ζεὺσ ἤματα, δή ῥα τότ’ ἀστὴρ Ἀρκτοῦροσ προλιπὼν ἱερὸν ῥόον Ὠκεανοῖο πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκνέφαιοσ.

τὸν δὲ μέτ’ ὀρθογόη Πανδιονὶσ ὦρτο χελιδὼν ἐσ φάοσ ἀνθρώποισ, ἐάροσ νέον ἱσταμένοιο. τὴν φθάμενοσ οἴνασ περταμνέμεν· ὣσ γὰρ ἄμεινον. ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν φερέοικοσ ἀπὸ χθονὸσ ἂμ φυτὰ βαίνῃ Πληιάδασ φεύγων, τότε δὴ σκάφοσ οὐκέτι οἰνέων·

ἀλλ’ ἁρ́πασ τε χαρασσέμεναι καὶ δμῶασ ἐγείρειν· φεύγειν δὲ σκιεροὺσ θώκουσ καὶ ἐπ’ ἠόα κοῖτον ὡρ́ῃ ἐν ἀμήτου, ὅτε τ’ ἠέλιοσ χρόα κάρφει. τημοῦτοσ σπεύδειν καὶ οἴκαδε καρπὸν ἀγινεῖν ὄρθρου ἀνιστάμενοσ, ἵνα τοι βίοσ ἄρκιοσ εἰή. ἠὼσ γὰρ ἔργοιο τρίτην ἀπομείρεται αἶσαν, ἠώσ τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου, ἠώσ, ἥτε φανεῖσα πολέασ ἐπέβησε κελεύθου ἀνθρώπουσ πολλοῖσί τ’ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ τίθησιν. ἦμοσ δὲ σκόλυμόσ τ’ ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ δενδρέῳ ἐφεζόμενοσ λιγυρὴν καταχεύετ’ ἀοιδὴν πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεοσ καματώδεοσ ὡρ́ῃ, τῆμοσ πιόταταί τ’ αἶγεσ καὶ οἶνοσ ἄριστοσ, μαχλόταται δὲ γυναῖκεσ, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρεσ εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριοσ ἄζει, αὐαλέοσ δέ τε χρὼσ ὑπὸ καύματοσ·

ἀλλὰ τότ’ ἤδη εἰή πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινοσ οἶνοσ, μάζα τ’ ἀμολγαίη γάλα τ’ αἰγῶν σβεννυμενάων, καὶ βοὸσ ὑλοφάγοιο κρέασ μή πω τετοκυίησ πρωτογόνων τ’ ἐρίφων· ἐπὶ δ’ αἴθοπα πινέμεν οἶνον, ἐν σκιῇ ἑζόμενον, κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆσ, ἀντίον ἀκραέοσ Ζεφύρου τρέψαντα πρόσωπα, κρήνησ τ’ αἰενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ’ ἀθόλωτοσ, τρὶσ ὕδατοσ προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. δμωσὶ δ’ ἐποτρύνειν Δημήτεροσ ἱερὸν ἀκτὴν δινέμεν, εὖτ’ ἂν πρῶτα φανῇ σθένοσ Ωἀρίωνοσ, χώρῳ ἐν εὐαέι καὶ ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ.

μέτρῳ δ’ εὖ κομίσασθαι ἐν ἄγγεσιν· αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα βίον κατάθηαι ἐπάρμενον ἔνδοθι οἴκου, θῆτά τ’ ἀοίκον ποιεῖσθαι καὶ ἄτεκνον ἔριθον δίζησθαι κέλομαι· χαλεπὴ δ’ ὑπόπορτισ ἔριθοσ· καὶ κύνα καρχαρόδοντα κομεῖν, μὴ φείδεο σίτου, μή ποτέ σ’ ἡμερόκοιτοσ ἀνὴρ ἀπὸ χρήμαθ’ ἕληται. χόρτον δ’ ἐσκομίσαι καὶ συρφετόν, ὄφρα τοι εἰή βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν. αὐτὰρ ἔπειτα δμῶασ ἀναψῦξαι φίλα γούνατα καὶ βόε λῦσαι. εὖτ’ ἂν δ’ Ωἀρίων καὶ Σείριοσ ἐσ μέσον ἔλθῃ οὐρανόν, Ἀρκτοῦρον δ’ ἐσίδῃ ῥοδοδάκτυλοσ Ηώσ, ὦ Πέρση, τότε πάντασ ἀποδρέπεν οἴκαδε βότρυσ·

δεῖξαι δ’ ἠελίῳ δέκα τ’ ἤματα καὶ δέκα νύκτασ, πέντε δὲ συσκιάσαι, ἕκτῳ δ’ εἰσ ἄγγε’ ἀφύσσαι δῶρα Διωνύσου πολυγηθέοσ. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ Πληιάδεσ θ’ Υἅδεσ τε τό τε σθένοσ Ωἀρίωνοσ δύνωσιν, τότ’ ἔπειτ’ ἀρότου μεμνημένοσ εἶναι ὡραίου· πλειὼν δὲ κατὰ χθονὸσ ἄρμενοσ εἶσιν. εἰ δέ σε ναυτιλίησ δυσπεμφέλου ἵμεροσ αἱρεῖ, εὖτ’ ἂν Πληιάδεσ σθένοσ ὄβριμον Ωἀρίωνοσ φεύγουσαι πίπτωσιν ἐσ ἠεροειδέα πόντον, δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θυίουσιν ἀῆται·

νάσσατο δ’ ἄγχ’ Ἑλικῶνοσ ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ, Ἄσκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ’ ἐσθλῇ. καὶ τότε μηκέτι νῆασ ἔχειν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, γῆν ἐργάζεσθαι μεμνημένοσ, ὥσ σε κελεύω. νῆα δ’ ἐπ’ ἠπείρου ἐρύσαι πυκάσαι τε λίθοισι πάντοθεν, ὄφρ’ ἴσχωσ’ ἀνέμων μένοσ ὑγρὸν ἀέντων, χείμαρον ἐξερύσασ, ἵνα μὴ πύθῃ Διὸσ ὄμβροσ. ὅπλα δ’ ἐπάρμενα πάντα τεῷ ἐγκάτθεο οἴκῳ εὐκόσμωσ στολίσασ νηὸσ πτερὰ ποντοπόροιο· πηδάλιον δ’ ἐυεργὲσ ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι. αὐτὸσ δ’ ὡραῖον μίμνειν πλόον, εἰσόκεν ἔλθῃ· καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ἐν δέ τε φόρτον ἄρμενον ἐντύνασθαι, ἵν’ οἴκαδε κέρδοσ ἄρηαι, ὥσ περ ἐμόσ τε πατὴρ καὶ σόσ, μέγα νήπιε Πέρσῃ, πλωίζεσκ’ ἐν νηυσί, βίου κεχρημένοσ ἐσθλοῦ· ὅσ ποτε καὶ τῇδ’ ἦλθε, πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσασ, Κύμην Αἰολίδα προλιπών, ἐν νηὶ μελαίνῃ· οὐκ ἄφενοσ φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον, ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺσ ἄνδρεσσι δίδωσιν· τύνη δ’, ὦ Πέρση, ἔργων μεμνημένοσ εἶναι ὡραίων πάντων, περὶ ναυτιλίησ δὲ μάλιστα.

νῆ’ ὀλίγην αἰνεῖν, μεγάλῃ δ’ ἐνὶ φορτία θέσθαι. μείζων μὲν φόρτοσ, μεῖζον δ’ ἐπὶ κέρδεϊ κέρδοσ ἔσσεται, εἴ κ’ ἄνεμοί γε κακὰσ ἀπέχωσιν ἀήτασ. εὖτ’ ἂν ἐπ’ ἐμπορίην τρέψασ ἀεσίφρονα θυμὸν βούληαι χρέα τε προφυγεῖν καὶ λιμὸν ἀτερπέα, δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάσσησ, οὔτε τι ναυτιλίησ σεσοφισμένοσ οὔτε τι νηῶν.

οὐ γάρ πώ ποτε νηί γ’ ἐπέπλων εὐρέα πόντον, εἰ μὴ ἐσ Εὔβοιαν ἐξ Αὐλίδοσ, ᾗ ποτ’ Ἀχαιοὶ μείναντεσ χειμῶνα πολὺν σὺν λαὸν ἄγειραν Ἑλλάδοσ ἐξ ἱερῆσ Τροίην ἐσ καλλιγύναικα. ἔνθα δ’ ἐγὼν ἐπ’ ἀέθλα δαί̈φρονοσ Ἀμφιδάμαντοσ Χαλκίδα τ’ εἲσ ἐπέρησα· τὰ δὲ προπεφραδμένα πολλὰ ἀέθλ’ ἔθεσαν παῖδεσ μεγαλήτοροσ· ἔνθα μέ φημι ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδ’ ὠτώεντα. τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃσ Ἑλικωνιάδεσσ’ ἀνέθηκα, ἔνθα με τὸ πρῶτον λιγυρῆσ ἐπέβησαν ἀοιδῆσ. τόσσον τοι νηῶν γε πεπείρημαι πολυγόμφων· ἀλλὰ καὶ ὣσ ἐρέω Ζηνὸσ νόον αἰγιόχοιο· Μοῦσαι γάρ μ’ ἐδίδαξαν ἀθέσφατον ὕμνον ἀείδειν. ἤματα πεντήκοντα μετὰ τροπὰσ ἠελίοιο, ἐσ τέλοσ ἐλθόντοσ θέρεοσ καματώδεοσ ὡρ́ησ, ὡραῖοσ πέλεται θνητοῖσ πλόοσ·

οὔτε κε νῆα καυάξαισ οὔτ’ ἄνδρασ ἀποφθείσειε θάλασσα, εἰ δὴ μὴ πρόφρων γε Ποσειδάων ἐνοσίχθων ἢ Ζεὺσ ἀθανάτων βασιλεὺσ ἐθέλῃσιν ὀλέσσαι· ἐν τοῖσ γὰρ τέλοσ ἐστὶν ὁμῶσ ἀγαθῶν τε κακῶν τε. τῆμοσ δ’ εὐκρινέεσ τ’ αὖραι καὶ πόντοσ ἀπήμων· εὔκηλοσ τότε νῆα θοὴν ἀνέμοισι πιθήσασ ἑλκέμεν ἐσ πόντον φόρτον τ’ ἐσ πάντα τίθεσθαι, σπεύδειν δ’ ὅττι τάχιστα πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι· μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ ὀπωρινὸν ὄμβρον καὶ χειμῶν’ ἐπιόντα Νότοιό τε δεινὰσ ἀήτασ, ὅστ’ ὤρινε θάλασσαν ὁμαρτήσασ Διὸσ ὄμβρῳ πολλῷ ὀπωρινῷ, χαλεπὸν δέ τε πόντον ἔθηκεν. ἄλλοσ δ’ εἰαρινὸσ πέλεται πλόοσ ἀνθρώποισιν·

ἦμοσ δὴ τὸ πρῶτον, ὅσον τ’ ἐπιβᾶσα κορώνη ἴχνοσ ἐποίησεν, τόσσον πέταλ’ ἀνδρὶ φανείῃ ἐν κράδῃ ἀκροτάτῃ, τότε δ’ ἄμβατόσ ἐστι θάλασσα· εἰαρινὸσ δ’ οὗτοσ πέλεται πλόοσ. οὔ μιν ἔγωγε αἴνημ’· οὐ γὰρ ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένοσ ἐστίν· ἁρπακτόσ· χαλεπῶσ κε φύγοισ κακόν· ἀλλά νυ καὶ τὰ ἄνθρωποι ῥέζουσιν ἀιδρείῃσι νόοιο· χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. δεινὸν δ’ ἐστὶ θανεῖν μετὰ κύμασιν. ἀλλά σ’ ἄνωγα φράζεσθαι τάδε πάντα μετὰ φρεσίν, ὡσ ἀγορεύω. μηδ’ ἐν νηυσὶν ἅπαντα βίον κοί̈λῃσι τίθεσθαι· ἀλλὰ πλέω λείπειν, τὰ δὲ μείονα φορτίζεσθαι. δεινὸν γὰρ πόντου μετὰ κύμασι πήματι κύρσαι. δεινὸν δ’, εἴ κ’ ἐπ’ ἄμαξαν ὑπέρβιον ἄχθοσ ἀείρασ ἄξονα. καυάξαισ καὶ φορτία μαυρωθείη. μέτρα φυλάσσεσθαι· καιρὸσ δ’ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστοσ. ὡραῖοσ δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι, μήτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ’ ἀπολείπων μήτ’ ἐπιθεὶσ μάλα πολλά·

γάμοσ δέ τοι ὡρ́ιοσ οὗτοσ· ἡ δὲ γυνὴ τέτορ’ ἡβώοι, πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο. παρθενικὴν δὲ γαμεῖν, ὥσ κ’ ἤθεα κεδνὰ διδάξῃσ. τὴν δὲ μάλιστα γαμεῖν, ἥ τισ σέθεν ἐγγύθι ναίει, πάντα μάλ’ ἀμφιιδών, μὴ γείτοσι χάρματα γήμῃσ. οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸσ ἀνὴρ ληίζετ’ ἄμεινον τῆσ ἀγαθῆσ, τῆσ δ’ αὖτε κακῆσ οὐ ῥίγιον ἄλλο, δειπνολόχησ· ἥτ’ ἄνδρα καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα εὑεί ἄτερ δαλοῖο καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκεν. εὖ δ’ ὄπιν ἀθανάτων μακάρων πεφυλαγμένοσ εἶναι.

μηδὲ κασιγνήτῳ ἶσον ποιεῖσθαι ἑταῖρον· εἰ δέ κε ποιήσῃσ, μή μιν πρότεροσ κακὸν ἔρξῃσ. μηδὲ ψεύδεσθαι γλώσσησ χάριν· εἰ δὲ σέ γ’ ἄρχῃ ἤ τι ἔποσ εἰπὼν ἀποθύμιον ἠὲ καὶ ἔρξασ, δὶσ τόσα τίνυσθαι μεμνημένοσ· εἰ δὲ σέ γ’ αὖτισ ἡγῆτ’ ἐσ φιλότητα, δίκην δ’ ἐθέλῃσι παρασχεῖν, δέξασθαι· δειλόσ τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον ποιεῖται, σὲ δὲ μή τι νόον κατελεγχέτω εἶδοσ. μηδὲ πολύξεινον μηδ’ ἄξεινον καλέεσθαι, μηδὲ κακῶν ἕταρον μηδ’ ἐσθλῶν νεικεστῆρα.

μηδέ ποτ’ οὐλομένην πενίην θυμοφθόρον ἀνδρὶ τέτλαθ’ ὀνειδίζειν, μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων.

γλώσσησ τοι θησαυρὸσ ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστοσ φειδωλῆσ, πλείστη δὲ χάρισ κατὰ μέτρον ἰούσησ. εἰ δὲ κακὸν εἴποισ, τάχα κ’ αὐτὸσ μεῖζον ἀκούσαισ. μηδὲ πολυξείνου δαιτὸσ δυσπέμφελοσ εἶναι ἐκ κοινοῦ·

πλείστη δὲ χάρισ, δαπάνη τ’ ὀλιγίστη. μηδέ ποτ’ ἐξ ἠοῦσ Διὶ λειβέμεν αἴθοπα οἶνον χερσὶν ἀνίπτοισιν μηδ’ ἄλλοισ ἀθανάτοισιν·

οὐ γὰρ τοί γε κλύουσιν, ἀποπτύουσι δέ τ’ ἀράσ. μηδ’ ἄντ’ ἠελίου τετραμμένοσ ὀρθὸσ ὀμιχεῖν·

αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένοσ, ἔσ τ’ ἀνιόντα· μήτ’ ἐν ὁδῷ μήτ’ ἐκτὸσ ὁδοῦ προβάδην οὐρήσῃσ μηδ’ ἀπογυμνωθείσ· μακάρων τοι νύκτεσ ἐάσιν· ἑζόμενοσ δ’ ὅ γε θεῖοσ ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώσ, ἢ ὅ γε πρὸσ τοῖχον πελάσασ ἐυερκέοσ αὐλῆσ. μηδ’ αἰδοῖα γονῇ πεπαλαγμένοσ ἔνδοθι οἴκου ἱστίῃ ἐμπελαδὸν παραφαινέμεν, ἀλλ’ ἀλέασθαι.

μηδ’ ἀπὸ δυσφήμοιο τάφου ἀπονοστήσαντα σπερμαίνειν γενεήν, ἀλλ’ ἀθανάτων ἀπὸ δαιτόσ. μηδέ ποτ’ αἰενάων ποταμῶν καλλίρροον ὕδωρ ποσσὶ περᾶν, πρίν γ’ εὔξῃ ἰδὼν ἐσ καλὰ ῥέεθρα, χεῖρασ νιψάμενοσ πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ.

ὃσ ποταμὸν διαβῇ κακότητ’ ἰδὲ χεῖρασ ἄνιπτοσ, τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἄλγεα δῶκαν ὀπίσσω. μηδ’ ἀπὸ πεντόζοιο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ αὐο͂ν ἀπὸ χλωροῦ τάμνειν αἴθωνι σιδήρῳ.

μηδέ ποτ’ οἰνοχόην τιθέμεν κρητῆροσ ὕπερθε πινόντων·

ὀλοὴ γὰρ ἐπ’ αὐτῷ μοῖρα τέτυκται. μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν, μή τοι ἐφεζομένη κρώξῃ λακέρυζα κορώνη.

μηδ’ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιρρέκτων ἀνελόντα ἔσθειν μηδὲ λόεσθαι·

ἐπεὶ καὶ τοῖσ ἔνι ποινή. μηδ’ ἐπ’ ἀκινήτοισι καθιζέμεν, οὐ γὰρ ἄμεινον, παῖδα δυωδεκαταῖον, ὅτ’ ἀνέρ’ ἀνήνορα ποιεῖ, μηδὲ δυωδεκάμηνον·

ἴσον καὶ τοῦτο τέτυκται. μηδὲ γυναικείῳ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεσθαι ἀνέρα· λευγαλέη γὰρ ἐπὶ χρόνον ἔστ’ ἐπὶ καὶ τῷ ποινή. μηδ’ ἱεροῖσιν ἐπ’ αἰθομένοισι κυρήσασ μωμεύειν ἀίδηλα· θεόσ νύ τι καὶ τὰ νεμεσσᾷ. μηδέ ποτ’ ἐν προχοῇσ ποταμῶν ἅλαδε προρεόντων μηδ’ ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ’ ἐξαλέασθαι· μηδ’ ἐναποψύχειν· τὸ γὰρ οὔ τοι λώιόν ἐστιν. ὧδ’ ἔρδειν·

δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο φήμην. φήμη γάρ τε κακὴ πέλεται, κούφη μὲν ἀεῖραι ῥεῖα μάλ’, ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ’ ἀποθέσθαι. φήμη δ’ οὔτισ πάμπαν ἀπόλλυται, ἥν τινα πολλοὶ λαοὶ φημίξωσι· θεόσ νύ τίσ ἐστι καὶ αὐτή. Ἤματα δ’ ἐκ Διόθεν πεφυλαγμένοσ εὖ κατὰ μοῖραν πεφραδέμεν δμώεσσι·

τριηκάδα μηνὸσ ἀρίστην ἔργα τ’ ἐποπτεύειν ἠδ’ ἁρμαλιὴν δατέασθαι. αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸσ πάρα μητιόεντοσ, εὖτ’ ἂν ἀληθείην λαοὶ κρίνοντεσ ἄγωσιν.

φυτὰ δ’ ἐνθρέψασθαι ἀρίστη. Πρῶτον ἔνη τετράσ τε καὶ ἑβδόμη ἱερὸν ἦμαρ· τῇ γὰρ Ἀπόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ· ὀγδοάτη δ’ ἐνάτη τε, δύω γε μὲν ἤματα μηνὸσ ἔξοχ’ ἀεξομένοιο βροτήσια ἔργα πένεσθαι· ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’, ἄμφω γε μὲν ἐσθλαί, ἠμὲν ὀίσ πείκειν ἠδ’ εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι· ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆσ ἑνδεκάτησ μέγ’ ἀμείνων· τῇ γάρ τοι νῇ νήματ’ ἀερσιπότητοσ ἀράχνησ ἤματοσ ἐκ πλείου, ὅτε ἴδρισ σωρὸν ἀμᾶται· τῇ δ’ ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ προβάλοιτό τε ἔργον. Μηνὸσ δ’ ἱσταμένου τρισκαιδεκάτην ἀλέασθαι σπέρματοσ ἄρξασθαι· ἕκτη δ’ ἡ μέσση μάλ’ ἀσύμφορόσ ἐστι φυτοῖσιν, ἀνδρογόνοσ δ’ ἀγαθή·

κούρῃ δ’ οὐ σύμφορόσ ἐστιν, οὔτε γενέσθαι πρῶτ’ οὔτ’ ἂρ γάμου ἀντιβολῆσαι. οὐδὲ μὲν ἡ πρώτη ἕκτη κούρῃ γε γενέσθαι ἄρμενοσ, ἀλλ’ ἐρίφουσ τάμνειν καὶ πώεα μήλων σηκόν τ’ ἀμφιβαλεῖν ποιμνήιον ἤπιον ἦμαρ· ἐσθλὴ δ’ ἀνδρογόνοσ· φιλέοι δ’ ὅ γε κέρτομα βάζειν ψεύδεά θ’ αἱμυλίουσ τε λόγουσ κρυφίουσ τ’ ὀαρισμούσ. μηνὸσ δ’ ὀγδοάτῃ κάπρον καὶ βοῦν ἐρίμυκον ταμνέμεν, οὐρῆασ δὲ δυωδεκάτῃ ταλαεργούσ. εἰκάδι δ’ ἐν μεγάλῃ, πλέῳ ἤματι, ἵστορα φῶτα γείνασθαι·

μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένοσ ἐστίν. ἐσθλὴ δ’ ἀνδρογόνοσ δεκάτη, κούρῃ δέ τε τετρὰσ μέσση· τῇ δέ τε μῆλα καὶ εἰλίποδασ ἕλικασ βοῦσ καὶ κύνα καρχαρόδοντα καὶ οὐρῆασ ταλαεργοὺσ πρηύ̈νειν ἐπὶ χεῖρα τιθείσ. πεφύλαξο δὲ θυμῷ τετράδ’ ἀλεύασθαι φθίνοντόσ θ’ ἱσταμένου τε ἄλγε’ ἃ θυμβορεῖ μάλα γὰρ τετελεσμένον ἦμαρ. Ἐν δὲ τετάρτῃ μηνὸσ ἄγεσθαι οἶκον ἄκοιτιν οἰωνοὺσ κρίνασ, οἳ ἐπ’ ἔργματι τούτῳ ἄριστοι.

πέμπτασ δ’ ἐξαλέασθαι, ἐπεὶ χαλεπαί τε καὶ αἰναί·

ἐν πέμπτῃ γάρ φασιν Ἐρινύασ ἀμφιπολεύειν Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρισ τέκε πῆμ’ ἐπιόρκοισ. Μέσσῃ δ’ ἑβδομάτῃ Δημήτεροσ ἱερὸν ἀκτὴν εὖ μάλ’ ὀπιπεύοντα ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ βαλλέμεν, ὑλοτόμον τε ταμεῖν θαλαμήια δοῦρα νήιά τε ξύλα πολλά, τά τ’ ἄρμενα νηυσὶ πέλονται. τετράδι δ’ ἄρχεσθαι νῆασ πήγνυσθαι ἀραιάσ. εἰνὰσ δ’ ἡ μέσση ἐπὶ δείελα λώιον ἦμαρ, πρωτίστη δ’ εἰνὰσ παναπήμων ἀνθρώποισιν·

ἐσθλὴ μὲν γάρ θ’ ἥ γε φυτευέμεν ἠδὲ γενέσθαι ἀνέρι τ’ ἠδὲ γυναικί· καὶ οὔποτε πάγκακον ἦμαρ. παῦροι δ’ αὖτε ἴσασι τρισεινάδα μηνὸσ ἀρίστην ἄρξασθαί τε πίθου καὶ ἐπὶ ζυγὸν αὐχένι θεῖναι βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵπποισ ὠκυπόδεσσι, νῆα πολυκλήιδα θοὴν εἰσ οἴνοπα πόντον εἰρύμεναι·

παῦροι δέ τ’ ἀληθέα κικλῄσκουσιν. τετράδι δ’ οἶγε πίθον·

περὶ πάντων ἱερὸν ἦμαρ μέσση· παῦροι δ’ αὖτε μετ’ εἰκάδα μηνὸσ ἀρίστην ἠοῦσ γιγνομένησ· ἐπὶ δείελα δ’ ἐστὶ χερείων. αἵδε μὲν ἡμέραι εἰσιν ἐπιχθονίοισ μέγ’ ὄνειαρ, αἱ δ’ ἄλλαι μετάδουποι, ἀκήριοι, οὔ τι φέρουσαι.

ἄλλοσ δ’ ἀλλοίην αἰνεῖ, παῦροι δὲ ἴσασιν. ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ. τάων εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιοσ, ὃσ τάδε πάντα εἰδὼσ ἐργάζηται ἀναίτιοσ ἀθανάτοισιν, ὄρνιθασ κρίνων καὶ ὑπερβασίασ ἀλεείνων.

상위

Hesiod (헤시오도스)

목록

  • Book WD
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION