Hesiod, Shield of Heracles, Book Sh.

(헤시오도스, 헤라클레스의 방패, Book Sh.)

ἢ οἱή προλιποῦσα δόμουσ καὶ πατρίδα γαῖαν ἤλυθεν ἐσ Θήβασ μετ’ ἀρήιον Ἀμφιτρύωνα Ἀλκμήνη, θυγάτηρ λαοσσόου Ἠλεκτρύωνοσ· ἥ ῥα γυναικῶν φῦλον ἐκαίνυτο θηλυτεράων εἴδεί̈ τε μεγέθει τε· νόον γε μὲν οὔ τισ ἔριζε τάων, ἃσ θνηταὶ θνητοῖσ τέκον εὐνηθεῖσαι. τῆσ καὶ ἀπὸ κρῆθεν βλεφάρων τ’ ἄπο κυανεάων τοῖον ἀήθ’ οἰο͂́ν τε πολυχρύσου Ἀφροδίτησ. ἣ δὲ καὶ ὣσ κατὰ θυμὸν ἑὸν τίεσκεν ἀκοίτην, ὡσ οὔ πώ τισ ἔτισε γυναικῶν θηλυτεράων· ἦ μέν οἱ πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπέκτανε ἶφι δαμάσσασ, χωσάμενοσ περὶ βουσί· λιπὼν δ’ ὅ γε πατρίδα γαῖαν ἐσ Θήβασ ἱκέτευσε φερεσσακέασ Καδμείουσ. ἔνθ’ ὅ γε δώματ’ ἔναιε σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι νόσφιν ἄτερ φιλότητοσ ἐφιμέρου, οὐδέ οἱ ἠε͂ν πρὶν λεχέων ἐπιβῆναι ἐυσφύρου Ἠλεκτρυώνησ, πρίν γε φόνον τίσαιτο κασιγνήτων μεγαθύμων ἧσ ἀλόχου, μαλερῷ δὲ καταφλέξαι πυρὶ κώμασ ἀνδρῶν ἡρώων Ταφίων ἰδὲ Τηλεβοάων. τὼσ γάρ οἱ διέκειτο, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἦσαν· τῶν ὅ γ’ ὀπίζετο μῆνιν, ἐπείγετο δ’ ὅττι τάχιστα ἐκτελέσαι μέγα ἔργον, ὅ οἱ Διόθεν θέμισ ἠε͂ν. τῷ δ’ ἅμα ἱέμενοι πολέμοιό τε φυλόπιδόσ τε Βοιωτοὶ πλήξιπποι, ὑπὲρ σακέων πνείοντεσ, Λοκροί τ’ ἀγχέμαχοι καὶ Φωκῆεσ μεγάθυμοι ἕσποντ’· ἦρχε δὲ τοῖσιν ἐὺσ πάισ Ἀλκαίοιο κυδιόων λαοῖσι. πατὴρ δ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε ἄλλην μῆτιν ὕφαινε μετὰ φρεσίν, ὥσ ῥα θεοῖσιν ἀνδράσι τ’ ἀλφηστῇσιν ἀρῆσ ἀλκτῆρα φυτεύσαι. ὦρτο δ’ ἀπ’ Οὐλύμποιο δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων, ἱμείρων φιλότητοσ ἐυζώνοιο γυναικόσ, ἐννύχιοσ· τάχα δ’ ἷξε Τυφαόνιον· τόθεν αὖτισ Φίκιον ἀκρότατον προσεβήσατο μητίετα Ζεύσ. ἔνθα καθεζόμενοσ φρεσὶ μήδετο θέσκελα ἔργα· αὐτῇ μὲν γὰρ νυκτὶ τανυσφύρου Ἠλεκτρυώνησ εὐνῇ καὶ φιλότητι μίγη, τέλεσεν δ’ ἄρ’ ἐέλδωρ· αὐτῇ δ’ Ἀμφιτρύων λαοσσόοσ, ἀγλαὸσ ἡρ́ωσ, ἐκτελέσασ μέγα ἔργον ἀφίκετο ὅνδε δόμονδε. οὐδ’ ὅ γ’ ἐπὶ δμῶασ καὶ ποιμένασ ἀγροιώτασ ὦρτ’ ἰέναι, πρίν γ’ ἧσ ἀλόχου ἐπιβήμεναι εὐνῆσ·

τοῖοσ γὰρ κραδίην πόθοσ αἴνυτο ποιμένα λαῶν. ὡσ δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀσπαστὸν ὑπεκπροφύγῃ κακότητα νούσου ὕπ’ ἀργαλέησ ἢ καὶ κρατεροῦ ὑπὸ δεσμοῦ, ὥσ ῥα τότ’ Ἀμφιτρύων χαλεπὸν πόνον ἐκτολυπεύσασ ἀσπασίωσ τε φίλωσ τε ἑὸν δόμον εἰσαφίκανεν. παννύχιοσ δ’ ἄρ’ ἔλεκτο σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι τερπόμενοσ δώροισι πολυχρύσου Ἀφροδίτησ. ἣ δὲ θεῷ δμηθεῖσα καὶ ἀνέρι πολλὸν ἀρίστῳ Θήβῃ ἐν ἑπταπύλῳ διδυμάονε γείνατο παῖδε, οὐ καθ’ ὁμὰ φρονέοντε· κασιγνήτω γε μὲν ἤστην· τὸν μὲν χειρότερον, τὸν δ’ αὖ μέγ’ ἀμείνονα φῶτα, δεινόν τε κρατερόν τε, βίην Ἡρακληείην· τὸν μὲν ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι, τὸν δ’ ἄρα Ἰφικλῆα δορυσσόῳ Ἀμφιτρύωνι, κεκριμένην γενεήν· τὸν μὲν βροτῷ ἀνδρὶ μιγεῖσα, τὸν δὲ Διὶ Κρονίωνι, θεῶν σημάντορι πάντων. ὃσ καὶ Κύκνον ἔπεφνεν, Ἀρητιάδην μεγάθυμον.

εὑρ͂ε γὰρ ἐν τεμένει ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνοσ αὐτὸν καὶ πατέρα ὅν Ἄρην, ἀάτον πολέμοιο, τεύχεσι λαμπομένουσ σέλασ ὣσ πυρὸσ αἰθομένοιο, ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ· χθόνα δ’ ἔκτυπον ὠκέεσ ἵπποι νύσσοντεσ χηλῇσι, κόνισ δέ σφ’ ἀμφιδεδήει κοπτομένη πλεκτοῖσιν ὑφ’ ἁρ́μασι καὶ ποσὶν ἵππων. ἁρ́ματα δ’ εὐποίητα καὶ ἄντυγεσ ἀμφαράβιζον ἵππων ἱεμένων· κεχάρητο δὲ Κύκνοσ ἀμύμων, ἐλπόμενοσ Διὸσ υἱὸν ἀρήιον ἡνίοχόν τε χαλκῷ δηιώσειν καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δύσειν. ἀλλά οἱ εὐχωλέων οὐκ ἔκλυε Φοῖβοσ Ἀπόλλων· αὐτὸσ γάρ οἱ ἐπῶρσε βίην Ἡρακληείην. πᾶν δ’ ἄλσοσ καὶ βωμὸσ Ἀπόλλωνοσ Παγασαίου λάμπεν ὑπὸ δεινοῖο θεοῦ τευχέων τε καὶ αὐτοῦ· πῦρ δ’ ὣσ ὀφθαλμῶν ἀπελάμπετο. τίσ κεν ἐκείνου ἔτλη θνητὸσ ἐὼν κατεναντίον ὁρμηθῆναι πλήν γ’ Ἡρακλῆοσ καὶ κυδαλίμου Ιὀλάου; κείνων γὰρ μεγάλη τε βίη καὶ χεῖρεσ ἀάπτοι ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. ὅσ ῥα τόθ’ ἡνίοχον προσέφη κρατερὸν Ιὄλαον· ἡρ́ωσ ὦ Ιὄλαε, βροτῶν πολὺ φίλτατε πάντων, ἦ τε μέγ’ ἀθανάτουσ μάκαρασ, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν, ἤλιτεν Ἀμφιτρύων, ὅτ’ ἐυστέφανον ποτὶ Θήβην ἦλθε λιπὼν Τίρυνθα, ἐυκτίμενον πτολίεθρον, κτείνασ Ἠλεκτρύωνα βοῶν ἕνεκ’ εὐρυμετώπων·

ἵκετο δ’ ἐσ Κρείοντα καὶ Ἠνιόχην τανύπεπλον, οἵ ῥά μιν ἠσπάζοντο καὶ ἄρμενα πάντα παρεῖχον, ἣ δίκη ἔσθ’ ἱκέτῃσι, τίον δέ ἑ κηρόθι μᾶλλον. ζῶε δ’ ἀγαλλόμενοσ σὺν ἐυσφύρῳ Ἠλεκτρυώνῃ, ᾗ ἀλόχῳ· τάχα δ’ ἄμμεσ ἐπιπλομένων ἐνιαυτῶν γεινόμεθ’ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιοι οὔτε νόημα, σόσ τε πατὴρ καὶ ἐγώ· τοῦ μὲν φρένασ ἐξέλετο Ζεύσ, ὃσ προλιπὼν σφέτερον τε δόμον σφετέρουσ τε τοκῆασ ᾤχετο, τιμήσων ἀλιτήμενον Εὐρυσθῆα, σχέτλιοσ· ἦ που πολλὰ μετεστεναχίζετ’ ὀπίσσω ἣν ἄτην ὀχέων· ἣ δ’ οὐ παλινάγρετόσ ἐστιν. αὐτὰρ ἐμοὶ δαίμων χαλεποὺσ ἐπετέλλετ’ ἀέθλουσ. ὦ φίλοσ, ἀλλὰ σὺ θᾶσσον ἔχ’ ἡνία φοινικόεντα ἵππων ὠκυπόδων·

μέγα δὲ φρεσὶ θάρσοσ ἀέξων ἰθὺσ ἔχειν θοὸν ἁρ́μα καὶ ὠκυπόδων σθένοσ ἵππων, μηδὲν ὑποδδείσασ κτύπον Ἄρεοσ ἀνδροφόνοιο, ὃσ νῦν κεκληγὼσ περιμαίνεται ἱερὸν ἄλσοσ Φοίβου Ἀπόλλωνοσ, ἑκατηβελέταο ἄνακτοσ· ἦ μὴν καὶ κρατερόσ περ ἐὼν ἀάται πολέμοιο. τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀμώμητοσ Ιὄλαοσ·

ἠθεῖ’, ἦ μάλα δή τι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε τιμᾷ σὴν κεφαλὴν καὶ ταύρεοσ Ἐννοσίγαιοσ, ὃσ Θήβησ κρήδεμνον ἔχει ῥύεταί τε πόληα· οἰο͂ν δὴ καὶ τόνδε βροτὸν κρατερόν τε μέγαν τε σὰσ ἐσ χεῖρασ ἄγουσιν, ἵνα κλέοσ ἐσθλὸν ἄρηαι. ἀλλ’ ἄγε δύσεο τεύχε’ ἀρήια, ὄφρα τάχιστα δίφρουσ ἐμπελάσαντεσ Ἄρηόσ θ’ ἡμέτερόν τε μαρνώμεσθ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἀτάρβητον Διὸσ υἱὸν οὐδ’ Ἰφικλεί̈δην δειδίξεται, ἀλλά μιν οἰώ φεύξεσθαι δύο παῖδασ ἀμύμονοσ Ἀλκεί̈δαο, οἳ δή σφι σχεδόν εἰσι, λιλαιόμενοι πολέμοιο φυλόπιδα στῆσαι, τά σφιν πολὺ φίλτερα θοίνησ. Ὣσ φάτο·

μείδησεν δὲ βίη Ἡρακληείη θυμῷ γηθήσασ· μάλα γάρ νύ οἱ ἄρμενα εἶπεν· καί μιν ἀμειβόμενοσ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ἡρ́ωσ ὦ Ιὄλαε, διοτρεφέσ, οὐκέτι τηλοῦ ὑσμίνη τρηχεῖα·

σὺ δ’ ὡσ πάροσ ἦσθα δαί̈φρων, ὣσ καὶ νῦν μέγαν ἵππον Ἀρίονα κυανοχαίτην πάντη ἀναστρωφᾶν καὶ ἀρηγέμεν, ὥσ κε δύνηαι. ὣσ εἰπὼν κνημῖδασ ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ, Ἡφαίστου κλυτὰ δῶρα, περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν·

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε καλὸν χρύσειον πολυδαίδαλον, ὅν οἱ ἔδωκε Παλλὰσ Ἀθηναίη, κούρη Διόσ, ὁππότ’ ἔμελλε τὸ πρῶτον στονόεντασ ἐφορμήσεσθαι ἀέθλουσ. θήκατο δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀρῆσ ἀλκτῆρα σίδηρον δεινὸσ ἀνήρ· κοί̈λην δὲ περὶ στήθεσσι φαρέτρην καββάλετ’ ἐξόπιθεν· πολλοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀιστοὶ ῥιγηλοί, θανάτοιο λαθιφθόγγοιο δοτῆρεσ. πρόσθεν μὲν θάνατόν τ’ εἶχον καὶ δάκρυσι μῦρον, μέσσοι δὲ ξεστοί, περιμήκεεσ, αὐτὰρ ὄπισθε μόρφνοιο φλεγύαο καλυπτόμενοι πτερύγεσσιν. εἵλετο δ’ ὄβριμον ἔγχοσ, ἀκαχμένον αἴθοπι χαλκῷ, κρατὶ δ’ ἔπ’ ἰφθίμῳ κυνέην ἐύτυκτον ἔθηκε, δαιδαλέην ἀδάμαντοσ, ἐπὶ κροτάφοισ ἀραρυῖαν, ἥτ’ εἴρυτο κάρη Ἡρακλῆοσ θείοιο. χερσί γε μὴν σάκοσ εἷλε παναίολον, οὐδέ τισ αὐτὸ οὔτ’ ἔρρηξε βαλὼν οὔτ’ ἔθλασε, θαῦμα ἰδέσθαι.

πᾶν μὲν γὰρ κύκλῳ τιτάνῳ λευκῷ τ’ ἐλέφαντι ἠλέκτρῳ θ’ ὑπολαμπὲσ ἐήν χρυσῷ τε φαεινῷ λαμπόμενον, κυάνου δὲ διὰ πτύχεσ ἠλήλαντο. ἐν μέσσῳ δ’ ἀδάμαντοσ ἐήν Φόβοσ οὔ τι φατειόσ, ἔμπαλιν ὄσσοισιν πυρὶ λαμπομένοισι δεδορκώσ· τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν πλῆτο στόμα λευκὰ θεόντων, δεινῶν ἀπλήτων, ἐπὶ δὲ βλοσυροῖο μετώπου δεινὴ Ἔρισ πεπότητο κορύσσουσα κλόνον ἀνδρῶν, σχετλίη, ἥ ῥα νόον τε καὶ ἐκ φρένασ εἵλετο φωτῶν. οἵτινεσ ἀντιβίην πόλεμον Διὸσ υἱῖ φέροιεν. τῶν καὶ ψυχαὶ μὲν χθόνα δύμεναι Αἴδοσ εἴσω κάκκιον, ὀστέα δέ σφι περὶ ῥινοῖο σαπείσησ Σειρίου ἀζαλέοιο μελαίνῃ πύθεται αἰῄ. ἐν δὲ Προί̈ωξίσ τε Παλίωξίσ τε τέτυκτο, ἐν δ’ Ὅμαδόσ τε Φόβοσ τ’ Ἀνδροκτασίη τε δεδήει, ἐν δ’ Ἔρισ, ἐν δὲ Κυδοιμὸσ ἐθύνεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κὴρ ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἀούτον, ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν.

εἷμα δ’ ἔχ’ ἄμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν, δεινὸν δερκομένη καναχῇσί τε βεβρυχυῖα. ἐν δ’ ὀφίων κεφαλαὶ δεινῶν ἔσαν, οὔ τι φατειῶν, δώδεκα, ταὶ φοβέεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων, οἵ τινεσ ἀντιβίην πόλεμον Διὸσ υἱῖ φέροιεν·

τῶν καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλεν, εὖτε μάχοιτο Ἀμφιτρυωνιάδησ, τὰ δ’ ἐδαίετο θαυματὰ ἔργα. στίγματα δ’ ὣσ ἐπέφαντο ἰδεῖν δεινοῖσι δράκουσιν· κυάνεοι κατὰ νῶτα, μελάνθησαν δὲ γένεια. ἐν δὲ συῶν ἀγέλαι χλούνων·

ἔσαν ἠδὲ λεόντων ἐσ σφέασ δερκομένων, κοτεόντων θ’ ἱεμένων τε. τῶν καὶ ὁμιληδὸν στίχεσ ἠίσαν· οὐδέ νυ τώ γε οὐδέτεροι τρεέτην· φρῖσσόν γε μὲν αὐχένασ ἄμφω. ἤδη γάρ σφιν ἔκειτο μέγασ λῖσ, ἀμφὶ δὲ κάπροι δοιοί, ἀπουράμενοι ψυχάσ, κατὰ δέ σφι κελαινὸν αἷμ’ ἀπελείβετ’ ἔραζ’· οἳ δ’ αὐχένασ ἐξεριπόντεσ κείατο τεθνηῶτεσ ὑπὸ βλοσυροῖσι λέουσιν. τοὶ δ’ ἔτι μᾶλλον ἐγειρέσθην κοτέοντε μάχεσθαι, ἀμφότεροι, χλοῦναί τε σύεσ χαροποί τε λέοντεσ. ἐν δ’ ἦν ὑσμίνη Λαπιθάων αἰχμητάων Καινέα τ’ ἀμφὶ ἄνακτα Δρύαντά τε Πειρίθοόν τε Ὁπλέα τ’ Ἐξάδιόν τε Φάληρόν τε Πρόλοχόν τε Μόψον τ’ Ἀμπυκίδην, Τιταρήσιον, ὄζον Ἄρηοσ, Θησέα τ’ Αἰγεί̈δην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν·

ἀργύρεοι, χρύσεια περὶ χροὶ̈ τεύχε’ ἔχοντεσ. Κένταυροι δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἠγερέθοντο ἀμφὶ μέγαν Πετραῖον ἰδ’ Ἄσβολον οἰωνιστὴν Ἄρκτον τ’ Οὔρειόν τε μελαγχαίτην τε Μίμαντα καὶ δύο Πευκεί̈δασ, Περιμήδεά τε Δρύαλόν τε, ἀργύρεοι, χρυσέασ ἐλάτασ ἐν χερσὶν ἔχοντεσ. καί τε συναί̈γδην ὡσ εἰ ζωοί περ ἐόντεσ ἔγχεσιν ἠδ’ ἐλάτῃσ αὐτοσχεδὸν ὠριγνῶντο. ἐν δ’ Ἄρεοσ βλοσυροῖο ποδώκεεσ ἕστασαν ἵπποι χρύσεοι, ἐν δὲ καὶ αὐτὸσ ἐναρσφόροσ οὔλιοσ Ἄρησ αἰχμὴν ἐν χείρεσσιν ἔχων, πρυλέεσσι κελεύων, αἵματι φοινικόεισ, ὡσ εἰ ζωοὺσ ἐναρίζων δίφρου ἐπεμβεβαώσ·

παρὰ δὲ Δεῖμόσ τε Φόβοσ τε ἕστασαν ἱέμενοι πόλεμον καταδύμεναι ἀνδρῶν. ἐν δὲ Διὸσ θυγάτηρ ἀγελείη Τριτογένεια, τῇ ἰκέλη ὡσ εἴ τε μάχην ἐθέλουσα κορύσσειν, ἔγχοσ ἔχουσ’ ἐν χερσὶν ἰδὲ χρυσέην τρυφάλειαν αἰγίδα τ’ ἀμφ’ ὤμοισ·

ἐπὶ δ’ ᾤχετο φύλοπιν αἰνήν. ἐν δ’ ἦν ἀθανάτων ἱερὸσ χορόσ·

ἐν δ’ ἄρα μέσσῳ ἱμερόεν κιθάριζε Διὸσ καὶ Λητοῦσ υἱὸσ χρυσείῃ φόρμιγγι· θεῶν δ’ ἕδοσ ἁγνὸσ Ὄλυμποσ· ἐν δ’ ἀγορή, περὶ δ’ ὄλβοσ ἀπείριτοσ ἐστεφάνωτο ἀθανάτων ἐν ἀγῶνι· θεαὶ δ’ ἐξῆρχον ἀοιδῆσ Μοῦσαι Πιερίδεσ, λιγὺ μελπομένῃσ ἐικυῖαι. ἐν δὲ λιμὴν ἐύορμοσ ἀμαιμακέτοιο θαλάσσησ κυκλοτερὴσ ἐτέτυκτο πανέφθου κασσιτέροιο κλυζομένῳ ἴκελοσ·

πολλοί γε μὲν ἂμ μέσον αὐτοῦ δελφῖνεσ τῇ καὶ τῇ ἐθύνεον ἰχθυάοντεσ νηχομένοισ ἴκελοι· δοιὼ δ’ ἀναφυσιόωντεσ ἀργύρεοι δελφῖνεσ ἐθοινῶντ’ ἔλλοπασ ἰχθῦσ. τῶν δ’ ὕπο χάλκειοι τρέον ἰχθύεσ· αὐτὰρ ἐπ’ ἀκταῖσ ἧστο ἀνὴρ ἁλιεὺσ δεδοκημένοσ· εἶχε δὲ χερσὶν ἰχθύσιν ἀμφίβληστρον ἀπορρίψοντι ἐοικώσ. ἐν δ’ ἦν ἠυκόμου Δανάησ τέκοσ, ἱππότα Περσεύσ, οὔτ’ ἄρ’ ἐπιψαύων σάκεοσ ποσὶν οὔθ’ ἑκὰσ αὐτοῦ, θαῦμα μέγα φράσσασθ’, ἐπεὶ οὐδαμῇ ἐστήρικτο.

τὼσ γάρ μιν παλάμαισ τεῦξεν κλυτὸσ Ἀμφιγυήεισ χρύσεον· ἀμφὶ δὲ ποσσὶν ἔχεν πτερόεντα πέδιλα. ὤμοισιν δέ μιν ἀμφὶ μελάνδετον ἀο͂ρ ἔκειτο χαλκέου ἐκ τελαμῶνοσ· ὃ δ’ ὥσ τε νόημ’ ἐποτᾶτο· πᾶν δὲ μετάφρενον εἶχε κάρη δεινοῖο πελώρου, Γοργοῦσ· ἀμφὶ δέ μιν κίβισισ θέε, θαῦμα ἰδέσθαι, ἀργυρέη· θύσανοι δὲ κατῃωρεῦντο φαεινοὶ χρύσειοι· δεινὴ δὲ περὶ κροτάφοισιν ἄνακτοσ κεῖτ’ Αἴδοσ κυνέη νυκτὸσ ζόφον αἰνὸν ἔχουσα. αὐτὸσ δὲ σπεύδοντι καὶ ἐρρίγοντι ἐοικὼσ Περσεὺσ Δαναί̈δησ ἐτιταίνετο. ταὶ δὲ μετ’ αὐτὸν Γοργόνεσ ἄπλητοί τε καὶ οὐ φαταὶ ἐρρώοντο ἱέμεναι μαπέειν. ἐπὶ δὲ χλωροῦ ἀδάμαντοσ βαινουσέων ἰάχεσκε σάκοσ μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ ὀξέα καὶ λιγέωσ· ἐπὶ δὲ ζώνῃσι δράκοντε δοιὼ ἀπῃωρεῦντ’ ἐπικυρτώοντε κάρηνα. λίχμαζον δ’ ἄρα τώ γε· μένει δ’ ἐχάρασσον ὀδόντασ ἄγρια δερκομένω. ἐπὶ δὲ δεινοῖσι καρήνοισ Γοργείοισ ἐδονεῖτο μέγασ Φόβοσ. οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων ἄνδρεσ ἐμαρνάσθην πολεμήια τεύχε’ ἔχοντεσ, τοὶ μὲν ὑπὲρ σφετέρησ πόλιοσ σφετέρων τε τοκήων λοιγὸν ἀμύνοντεσ, τοὶ δὲ πραθέειν μεμαῶτεσ. πολλοὶ μὲν κέατο, πλέονεσ δ’ ἔτι δῆριν ἔχοντεσ μάρνανθ’· αἱ δὲ γυναῖκεσ ἐυδμήτων ἐπὶ πύργων χαλκέων ὀξὺ βόων, κατὰ δ’ ἐδρύπτοντο παρειάσ, ζωῇσιν ἴκελαι, ἔργα κλυτοῦ Ἡφαίστοιο. ἄνδρεσ δ’, οἳ πρεσβῆεσ ἔσαν γῆράσ τε μέμαρπεν, ἀθρόοι ἔκτοσθεν πυλέων ἔσαν, ἂν δὲ θεοῖσι χεῖρασ ἔχον μακάρεσσι, περὶ σφετέροισι τέκεσσι δειδιότεσ·

τοὶ δ’ αὖτε μάχην ἔχον. αἳ δὲ μετ’ αὐτοὺσ Κῆρεσ κυάνεαι, λευκοὺσ ἀραβεῦσαι ὀδόντασ, δεινωπαὶ βλοσυραί τε δαφοιναί τ’ ἄπληταί τε δῆριν ἔχον περὶ πιπτόντων· πᾶσαι δ’ ἄρ’ ἱέντο αἷμα μέλαν πιέειν· ὃν δὲ πρῶτον μεμάποιεν κείμενον ἢ πίπτοντα νεούτατον, ἀμφὶ μὲν αὐτῷ βάλλ’ ὄνυχασ μεγάλουσ, ψυχὴ δ’ Αἴδόσδε κατῇεν Τάρταρον ἐσ κρυόενθ’. αἳ δὲ φρένασ εὖτ’ ἀρέσαντο αἵματοσ ἀνδρομέου, τὸν μὲν ῥίπτασκον ὀπίσσω, ἂψ δ’ ὅμαδον καὶ μῶλον ἐθύνεον αὖτισ ἰοῦσαι. Κλωθὼ καὶ Λάχεσίσ σφιν ἐφέστασαν· ἣ μὲν ὑφήσσων Ἀτροποσ οὔ τι πέλεν μεγάλη θεόσ, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε τῶν γε μὲν ἀλλάων προφερήσ τ’ ἦν πρεσβυτάτη τε. πᾶσαι δ’ ἀμφ’ ἑνὶ φωτὶ μάχην δριμεῖαν ἔθεντο. δεινὰ δ’ ἐσ ἀλλήλασ δράκον ὄμμασι θυμήνασαι, ἐν δ’ ὄνυχασ χεῖράσ τε θρασείασ ἰσώσαντο. πὰρ δ’ Ἀχλὺσ εἱστήκει ἐπισμυγερή τε καὶ αἰνή, χλωρὴ ἀυσταλέη λιμῷ καταπεπτηυῖα, γουνοπαχήσ, μακροὶ δ’ ὄνυχεσ χείρεσσιν ὑπῆσαν. τῆσ ἐκ μὲν ῥινῶν μύξαι ῥέον, ἐκ δὲ παρειῶν αἷμ’ ἀπελείβετ’ ἔραζ’· ἣ δ’ ἄπλητον σεσαρυῖα εἱστήκει, πολλὴ δὲ κόνισ κατενήνοθεν ὤμουσ, δάκρυσι μυδαλέη. παρὰ δ’ εὔπυργοσ πόλισ ἀνδρῶν· χρύσειαι δέ μιν εἶχον ὑπερθυρίοισ ἀραρυῖαι ἑπτὰ πύλαι· τοὶ δ’ ἄνδρεσ ἐν ἀγλαί̈ῃσ τε χοροῖσ τε τέρψιν ἔχον· τοὶ μὲν γὰρ ἐυσσώτρου ἐπ’ ἀπήνησ ἤγοντ’ ἀνδρὶ γυναῖκα, πολὺσ δ’ ὑμέναιοσ ὀρώρει· τῆλε δ’ ἀπ’ αἰθομένων δαί̈δων σέλασ εἰλύφαζε χερσὶν ἔνι δμῳῶν· ταὶ δ’ ἀγλαί̈ῃ τεθαλυῖαι πρόσθ’ ἔκιον· τῇσιν δὲ χοροὶ παίζοντεσ ἕποντο. τοὶ μὲν ὑπὸ λιγυρῶν συρίγγων ἱέσαν αὐδὴν ἐξ ἁπαλῶν στομάτων, περὶ δέ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ. αἳ δ’ ὑπὸ φορμίγγων ἄναγον χορὸν ἱμερόεντα.

ἔνθεν δ’ αὖθ’ ἑτέρωθε νέοι κώμαζον ὑπ’ αὐλοῦ, τοί γε μὲν αὖ παίζοντεσ ὑπ’ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ τοί γε μὲν αὖ γελόωντεσ ὑπ’ αὐλητῆρι ἕκαστοσ πρόσθ’ ἔκιον· πᾶσαν δὲ πόλιν θαλίαι τε χοροί τε ἀγλαί̈αι τ’ εἶχον. τοὶ δ’ αὖ προπάροιθε πόληοσ νῶθ’ ἵππων ἐπιβάντεσ ἐθύνεον. οἱ δ’ ἀροτῆρεσ ἤρεικον χθόνα δῖαν, ἐπιστολάδην δὲ χιτῶνασ ἐστάλατ’. αὐτὰρ ἐήν βαθὺ λήιον· οἵ γε μὲν ἤμων αἰχμῇσ ὀξείῃσι κορωνιόωντα πέτηλα, βριθόμενα σταχύων, ὡσ εἰ Δημήτεροσ ἀκτήν· οἳ δ’ ἄρ’ ἐν ἐλλεδανοῖσι δέον καὶ ἔπιτνον ἀλωήν, οἳ δ’ ἐτρύγων οἴνασ δρεπάνασ ἐν χερσὶν ἔχοντεσ, οἳ δ’ αὖτ’ ἐσ ταλάρουσ ἐφόρευν ὑπὸ τρυγητήρων λευκοὺσ καὶ μέλανασ βότρυασ μεγάλων ἀπὸ ὄρχων, βριθομένων φύλλοισι καὶ ἀργυρέῃσ ἑλίκεσσιν. οἳ δ’ αὖτ’ ἐσ ταλάρουσ ἐφόρευν. παρὰ δέ σφισιν ὄρχοσ χρύσεοσ ἦν, κλυτὰ ἔργα περίφρονοσ Ἡφαίστοιο, σειόμενοσ φύλλοισι καὶ ἀργυρέῃσι κάμαξι, βριθόμενοσ σταφυλῇσι· μελάνθησάν γε μὲν αἵδε. οἵ γε μὲν ἐτράπεον, τοὶ δ’ ἤρυον· οἳ δ’ ἐμάχοντο πύξ τε καὶ ἑλκηδόν· τοὶ δ’ ὠκύποδασ λαγὸσ ᾕρευν ἄνδρεσ θηρευταί, καὶ καρχαρόδοντε κύνε πρό, ἱέμενοι μαπέειν, οἳ δ’ ἱέμενοι ὑπαλύξαι. πὰρ δ’ αὐτοῖσ ἱππῆεσ ἔχον πόνον, ἀμφὶ δ’ ἀέθλῳ δῆριν ἔχον καὶ μόχθον.

ἐυπλεκέων δ’ ἐπὶ δίφρων ἡνίοχοι βεβαῶτεσ ἐφίεσαν ὠκέασ ἵππουσ ῥυτὰ χαλαίνοντεσ, τὰ δ’ ἐπικροτέοντα πέτοντο ἁρ́ματα κολλήεντ’, ἐπὶ δὲ πλῆμναι μέγ’ ἀύτευν. οἳ μὲν ἄρ’ ἀίδιον εἶχον πόνον οὐδέ ποτέ σφιν νίκη ἐπηνύσθη, ἀλλ’ ἄκριτον εἶχον ἀέθλον. τοῖσιν δὲ προέκειτο μέγασ τρίποσ ἐντὸσ ἀγῶνοσ, χρύσειοσ, κλυτὰ ἔργα περίφρονοσ Ἡφαίστοιο. ἀμφὶ δ’ ἴτυν ῥέεν Ὠκεανὸσ πλήθοντι ἐοικώσ, πᾶν δὲ συνεῖχε σάκοσ πολυδαίδαλον, οἳ δὲ κατ’ αὐτὸν κύκνοι ἀερσιπόται μεγάλ’ ἤπυον, οἵ ῥά τε πολλοὶ νῆχον ἐπ’ ἄκρον ὕδωρ·

παρὰ δ’ ἰχθύεσ ἐκλονέοντο. θαῦμα ἰδεῖν καὶ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ, οὗ διὰ βουλὰσ Ἥφαιστοσ ποίησε σάκοσ μέγα τε στιβαρόν τε, ἀρσάμενοσ παλάμῃσι.

τὸ μὲν Διὸσ ἄλκιμοσ υἱὸσ πάλλεν ἐπικρατέωσ· ἐπὶ δ’ ἱππείου θόρε δίφρου, εἴκελοσ ἀστεροπῇ πατρὸσ Διὸσ αἰγιόχοιο, κοῦφα βιβάσ· τῷ δ’ ἡνίοχοσ κρατερὸσ Ιὄλαοσ δίφρου ἐπεμβεβαὼσ ἰθύνετο καμπύλον ἁρ́μα. ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη, καί σφεασ θαρσύνουσα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· χαίρετε, Λυγκῆοσ γενεὴ τηλεκλειτοῖο·

νῦν δὴ Ζεὺσ κράτοσ ὔμμι διδοῖ μακάρεσσιν ἀνάσσων Κύκνον τ’ ἐξεναρεῖν καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. ἄλλο δὲ τοί τι ἔποσ ἐρέω, μέγα φέρτατε λαῶν· εὖτ’ ἂν δὴ Κύκνον γλυκερῆσ αἰῶνοσ ἀμέρσῃσ, τὸν μὲν ἔπειτ’ αὐτοῦ λιπέειν καὶ τεύχεα τοῖο, αὐτὸσ δὲ βροτολοιγὸν Ἄρην ἐπιόντα δοκεύσασ, ἔνθα κε γυμνωθέντα σάκευσ ὕπο δαιδαλέοιο ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃσ, ἔνθ’ οὐτάμεν ὀξέι χαλκῷ· ἂψ δ’ ἀναχάσσασθαι· ἐπεὶ οὔ νύ τοι αἴσιμόν ἐστιν οὔθ’ ἵππουσ ἑλέειν οὔτε κλυτὰ τεύχεα τοῖο. ὣσ εἰποῦσ’ ἐσ δίφρον ἐβήσατο δῖα θεάων, νίκην ἀθανάτῃσ χερσὶν καὶ κῦδοσ ἔχουσα, ἐσσυμένωσ.

τότε δή ῥα διόγνητοσ Ιὄλαοσ σμερδαλέον ἵπποισιν ἐκέκλετο· τοὶ δ’ ὑπ’ ὀμοκλῆσ ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἁρ́μα κονίοντεσ πεδίοιο. ἐν γάρ σφιν μένοσ ἧκε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη αἰγίδ’ ἀνασσείσασα· περιστονάχησε δὲ γαῖα. τοὶ δ’ ἄμυδισ προγένοντ’ ἴκελοι πυρὶ ἠὲ θυέλλῃ, Κύκνοσ θ’ ἱππόδαμοσ καὶ Ἄρησ ἀκόρητοσ ἀυτῆσ. τῶν ἵπποι μὲν ἔπειθ’ ὑπεναντίοι ἀλλήλοισιν ὀξεῖα χρέμισαν, περὶ δέ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ. τὸν πρότεροσ προσέειπε βίη Ἡρακληείη· κύκνε πέπον, τί νυ νῶιν ἐπίσχετον ὠκέασ ἵππουσ ἀνδράσιν, οἵ τε πόνου καὶ ὀιζύοσ ἴδριέσ εἰμεν;

ἀλλὰ παρὲξ ἔχε δίφρον ἐύξοον ἠδὲ κελεύθου εἶκε παρὲξ ἰέναι. Τρηχῖνα δέ τοι παρελαύνω ἐσ Κήυκα ἄνακτα· ὃ γὰρ δυνάμι τε καὶ αἰδοῖ Τρηχῖνοσ προβέβηκε, σὺ δ’ εὖ μάλα οἶσθα καὶ αὐτόσ· τοῦ γὰρ ὀπυίεισ παῖδα Θεμιστονόην κυανῶπιν. ὦ πέπον, οὐ μὲν γὰρ τοι Ἄρησ θανάτοιο τελευτὴν ἀρκέσει, εἰ δὴ νῶι συνοισόμεθα πτολεμίζειν. ἤδη μέν τέ ἕ φημι καὶ ἄλλοτε πειρηθῆναι ἔγχεοσ ἡμετέρου, ὅθ’ ὑπὲρ Πύλου ἠμαθόεντοσ ἀντίοσ ἔστη ἐμεῖο, μάχησ ἄμοτον μενεαίνων. τρὶσ μὲν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶσ ἠρείσατο γαίῃ οὐταμένου σάκεοσ, τὸ δὲ τέτρατον ἤλασα μηρὸν παντὶ μένει σπεύδων, διὰ δὲ μέγα σαρκὸσ ἄραξα. πρηνὴσ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν ἔγχεοσ ὁρμῇ.

ἔνθα κε δὴ λωβητὸσ ἐν ἀθανάτοισιν ἐτύχθη χερσὶν ὕφ’ ἡμετέρῃσι λιπὼν ἔναρα βροτόεντα. ὣσ ἔφατ’·

κὰδ δ’ ἄρ’ ἀπ’ οὐρανόθεν ψιάδασ βάλεν αἱματοέσσασ, σῆμα τιθεὶσ πολέμοιο ἑῷ μεγαθαρσέι παιδί. οὐδ’ ἄρα Κύκνοσ ἐυμμελίησ ἐμενοίνα τῷ ἐπιπειθόμενοσ ἐχέμεν ἐρυσάρματασ ἵππουσ. δὴ τότ’ ἀπ’ εὐπλεκέων δίφρων θόρον αἶψ’ ἐπὶ γαῖαν παῖσ τε Διὸσ μεγάλου καὶ Ἐνυαλίοιο ἄνακτοσ. ἡνίοχοι δ’ ἔμπλην ἔλασαν καλλίτριχασ ἵππουσ· τῶν δ’ ὕπο σευομένων κανάχιζε πόσ’ εὐρεῖα χθών. ὡσ δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆσ κορυφῆσ ὄρεοσ μεγάλοιο πέτραι ἀποθρῴσκωσιν, ἐπ’ ἀλλήλῃσ δὲ πέσωσι, πολλαὶ δὲ δρῦσ ὑψίκομοι, πολλαὶ δὲ τε πεῦκαι αἴγειροί τε τανύρριζοι ῥήγνυνται ὑπ’ αὐτέων ῥίμφα κυλινδομένων, εἱώσ πεδίονδ’ ἀφίκωνται, ὣσ οἳ ἐπ’ ἀλλήλοισι πέσον μέγα κεκλήγοντεσ. πᾶσα δὲ Μυρμιδόνων τε πόλισ κλειτή τ’ Ιαὠλκὸσ Ἄρνη τ’ ἠδ’ Ἑλίκη Ἄνθειά τε ποιήεσσα φωνῇ ὕπ’ ἀμφοτέρων μεγάλ’ ἰάχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ θεσπεσίῳ σύνισαν· μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύσ. οἱο͂σ δ’ ἐν βήσσῃσ ὄρεοσ χαλεπὸσ προϊδέσθαι κάπροσ χαυλιόδων φρονέει θυμῷ μαχέσασθαι ἀνδράσι θηρευτῇσ, θήγει δέ τε λευκὸν ὀδόντα δοχμωθείσ, ἀφρὸσ δὲ περὶ στόμα μαστιχόωντι λείβεται, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐίκτον, ὀρθὰσ δ’ ἐν λοφιῇ φρίσσει τρίχασ ἀμφί τε δειρήν·

τῷ ἴκελοσ Διὸσ υἱὸσ ἀφ’ ἱππείου θόρε δίφρου. ἦμοσ δὲ χλοερῷ κυανόπτεροσ ἠχέτα τέττιξ ὄζῳ ἐφεζόμενοσ θέροσ ἀνθρώποισιν ἀείδειν ἄρχεται, ᾧ τε πόσισ καὶ βρῶσισ θῆλυσ ἐέρση, καί τε πανημέριόσ τε καὶ ἠώιοσ χέει αὐδὴν ἴδει ἐν αἰνοτάτῳ, ὅτε τε χρόα Σείριοσ ἄζει, τῆμοσ δὴ κέγχροισι πέρι γλῶχεσ τελέθουσι τούσ τε θέρει σπείρουσιν, ὅτ’ ὄμφακεσ αἰόλλονται, οἱᾶ Διώνυσοσ δῶκ’ ἀνδράσι χάρμα καὶ ἄχθοσ· τὴν ὡρ́ην μάρναντο, πολὺσ δ’ ὀρυμαγδὸσ ὀρώρει. ὡσ δὲ λέοντε δύω ἀμφὶ κταμένησ ἐλάφοιο ἀλλήλοισ κοτέοντεσ ἐπὶ σφέασ ὁρμήσωσι, δεινὴ δέ σφ’ ἰαχὴ ἄραβόσ θ’ ἅμα γίγνετ’ ὀδόντων·

οἳ δ’ ὥσ τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχεσ, ἀγκυλοχεῖλαι, πέτρῃ ἔφ’ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχονται αἰγὸσ ὀρεσσινόμου ἢ ἀγροτέρησ ἐλάφοιο πίονοσ, ἥν τ’ ἐδάμασσε βαλὼν αἰζήιοσ ἀνὴρ ἰῷ ἀπὸ νευρῆσ, αὐτὸσ δ’ ἀπαλήσεται ἄλλῃ χώρου ἀίδρισ ἐών· οἳ δ’ ὀτραλέωσ ἐνόησαν, ἐσσυμένωσ δέ οἱ ἀμφὶ μάχην δριμεῖαν ἔθεντο· ὣσ οἳ κεκλήγοντεσ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. ἔνθ’ ἦ τοι Κύκνοσ μὲν ὑπερμενέοσ Διὸσ υἱὸν κτεινέμεναι μεμαὼσ σάκει ἔμβαλε χάλκεον ἔγχοσ, οὐδ’ ἔρρηξεν χαλκόν·

ἔρυτο δὲ δῶρα θεοῖο. Ἀμφιτρυωνιάδησ δέ, βίη Ἡρακληείη, μεσσηγὺσ κόρυθόσ τε καὶ ἀσπίδοσ ἔγχεϊ μακρῷ αὐχένα γυμνωθέντα θοῶσ ὑπένερθε γενείου ἤλασ’ ἐπικρατέωσ· ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε ἀνδροφόνοσ μελίη· μέγα γὰρ σθένοσ ἔμπεσε φωτόσ. ἤριπε δ’, ὡσ ὅτε τισ δρῦσ ἤριπεν ἢ ὅτε πεύκη ἠλίβατοσ, πληγεῖσα Διὸσ ψολόεντι κεραυνῷ· ὣσ ἔριπ’· ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. τὸν μὲν ἔπειτ’ εἰάσε Διὸσ ταλακάρδιοσ υἱόσ, αὐτὸσ δὲ βροτολοιγὸν Ἄρην προσιόντα δοκεύσασ, δεινὸν ὁρῶν ὄσσοισι, λέων ὣσ σώματι κύρσασ, ὅσ τε μάλ’ ἐνδυκέωσ ῥινὸν κρατεροῖσ ὀνύχεσσι σχίσσασ ὅττι τάχιστα μελίφρονα θυμὸν ἀπηύρα·

ὃ δ’ ἐμμαπέωσ ὑπέδεκτο. ἐμ μένεοσ δ’ ἄρα τοῦ γε κελαινὸν πίμπλαται ἦτορ· γλαυκιόων δ’ ὄσσοισ δεινὸν πλευράσ τε καὶ ὤμουσ οὐρῇ μαστιόων ποσσὶν γλάφει, οὐδέ τισ αὐτὸν ἔτλη ἐσ ἄντα ἰδὼν σχεδὸν ἐλθέμεν οὐδὲ μάχεσθαι· τοῖοσ ἄρ’ Ἀμφιτρυωνιάδησ, ἀκόρητοσ ἀυτῆσ, ἀντίοσ ἔστη Ἄρηοσ, ἐνὶ φρεσὶ θάρσοσ ἀέξων, ἐσσυμένωσ· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἤλυθεν ἀχνύμενοσ κῆρ· ἀμφότεροι δ’ ἰάχοντεσ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. ὡσ δ’ ὅτ’ ἀπὸ μεγάλου πέτρη πρηῶνοσ ὀρούσῃ, μακρὰ δ’ ἐπιθρῴσκουσα κυλίνδεται, ἣ δέ τε ἠχῇ ἔρχεται ἐμμεμαυῖα, πάγοσ δέ οἱ ἀντεβόλησεν ὑψηλόσ· τῷ δὴ συνενείκεται, ἔνθα μιν ἴσχει· τόσσῃ ὃ μὲν ἰαχῇ βρισάρματοσ οὔλιοσ Ἄρησ κεκληγὼσ ἐπόρουσεν· αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη Διὸσ αἰγιόχοιο, ἀντίη ἦλθεν Ἄρηοσ ἐρεμνὴν αἰγίδ’ ἔχουσα·

δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδοῦσα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Ἆρεσ, ἔπισχε μένοσ κρατερὸν καὶ χεῖρασ ἀάπτουσ·

οὐ γάρ τοι θέμισ ἐστὶν ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι Ἡρακλέα κτείναντα, Διὸσ θρασυκάρδιον υἱόν· ἀλλ’ ἄγε παῦε μάχην, μηδ’ ἀντίοσ ἵστασ’ ἐμεῖο. ὣσ ἔφατ’·

ἀλλ’ οὐ πεῖθ’ Ἄρεοσ μεγαλήτορα θυμόν, ἀλλὰ μέγα ἰάχων φλογὶ εἴκελά τ’ ἔγχεα πάλλων καρπαλίμωσ ἐπόρουσε βίῃ Ἡρακληείῃ κακτάμεναι μεμαώσ· καί ῥ’ ἔμβαλε χάλκεον ἔγχοσ, σπερχνὸν παιδὸσ ἑοῦ κοτέων πέρι τεθνηῶτοσ, ἐν σάκεϊ μεγάλῳ. ἀπὸ δὲ γλαυκῶπισ Ἀθήνη ἔγχεοσ ὁρμὴν ἔτραπ’ ὀρεξαμένη ἀπὸ δίφρου. δριμὺ δ’ Ἄρην ἄχοσ εἷλε· ἐρυσσάμενοσ δ’ ἀόρ ὀξὺ ἔσσυτ’ ἐφ’ Ἡρακλέα κρατερόφρονα· τὸν δ’ ἐπιόντα Ἀμφιτρυωνιάδησ, δεινῆσ ἀκόρητοσ ἀυτῆσ, μηρὸν γυμνωθέντα σάκευσ ὕπο δαιδαλέοιο οὔτασ’ ἐπικρατέωσ· διὰ δὲ μέγα σαρκὸσ ἄραξε δούρατι νωμήσασ, ἐπὶ δὲ χθονὶ κάββαλε μέσσῃ. τῷ δὲ Φόβοσ καὶ Δεῖμοσ ἐύτροχον ἁρ́μα καὶ ἵππουσ ἤλασαν αἶψ’ ἐγγύσ, καὶ ἀπὸ χθονὸσ εὐρυοδείησ ἐσ δίφρον θῆκαν πολυδαίδαλον· αἶψα δ’ ἔπειτα ἵππουσ μαστιέτην· ἵκοντο δὲ μακρὸν Ὄλυμπον. υἱὸσ δ’ Ἀλκμήνησ καὶ κυδάλιμοσ Ιὄλαοσ Κύκνον σκυλεύσαντεσ ἀπ’ ὤμων τεύχεα καλὰ νίσσοντ’·

αἶψα δ’ ἔπειτα πόλιν Τρηχῖνοσ ἵκοντο ἵπποισ ὠκυπόδεσσιν. ἀτὰρ γλαυκῶπισ Ἀθήνη ἐξίκετ’ Οὔλυμπόν τε μέγαν καὶ δώματα πατρόσ. κύκνον δ’ αὖ Κῆυξ θάπτεν καὶ λαὸσ ἀπείρων, οἵ ῥ’ ἐγγὺσ ναῖον πόλιασ κλειτοῦ βασιλῆοσ Ἄνθην Μυρμιδόνων τε πόλιν κλειτήν τ’ Ιαὠλκὸν Ἄρνην τ’ ἠδ’ Ἑλίκην·

πολλὸσ δ’ ἠγείρετο λαόσ, τιμῶντεσ Κήυκα, φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν. τοῦ δὲ τάφον καὶ σῆμ’ ἀιδὲσ ποίησεν Ἄναυροσ ὄμβρῳ χειμερίῳ πλήθων· τὼσ γάρ μιν Ἀπόλλων Λητοί̈δησ ἤνωξ’, ὅτι ῥα κλειτὰσ ἑκατόμβασ ὅστισ ἄγοι Πυθοῖδε βίῃ σύλασκε δοκεύων.

상위

Hesiod (헤시오도스)

목록

  • Book Sh.
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION