Flavius Josephus, Ιὠσήπου βίος

(플라비우스 요세푸스, Ιὠσήπου βίος)

Ἐμοὶ δὲ γένοσ ἐστὶν οὐκ ἄσημον, ἀλλ’ ἐξ ἱερέων ἄνωθεν καταβεβηκόσ. ὥσπερ δ’ ἡ παρ’ ἑκάστοισ ἄλλη τίσ ἐστιν εὐγενείασ ὑπόθεσισ, οὕτωσ παρ’ ἡμῖν ἡ τῆσ ἱερωσύνησ μετουσία τεκμήριόν ἐστιν γένουσ λαμπρότητοσ. ἐμοὶ δ’ οὐ μόνον ἐξ ἱερέων ἐστὶν τὸ γένοσ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆσ πρώτησ ἐφημερίδοσ τῶν εἰκοσιτεσσάρων, πολλὴ δὲ κἀν τούτῳ διαφορά, καὶ τῶν ἐν ταύτῃ δὲ φυλῶν ἐκ τῆσ ἀρίστησ.

ὑπάρχω δὲ καὶ τοῦ βασιλικοῦ γένουσ ἀπὸ τῆσ μητρόσ· οἱ γὰρ Ἀσαμωναίου παῖδεσ, ὧν ἔγγονοσ ἐκείνη, τοῦ ἔθνουσ ἡμῶν ἐπὶ μήκιστον χρόνον ἠρχιεράτευσαν καὶ ἐβασίλευσαν. ἐρῶ δὲ τὴν διαδοχήν·

ὁ πρόπαπποσ ἡμῶν Σίμων ὁ Ψελλὸσ ἐπικαλούμενοσ. οὗτοσ ἐγένετο καθ’ ὃν καιρὸν ἠρχιεράτευσεν Σίμωνοσ ἀρχιερέωσ ὁ παῖσ, ὃσ πρῶτοσ ἀρχιερέων Ὑρκανὸσ ὠνομάσθη. γίνονται δὲ τῷ Ψελλῷ Σίμωνι παῖδεσ ἐννέα·

τούτων ἐστὶν Ματθίασ ὁ Ἠφαίου λεγόμενοσ· οὗτοσ ἠγάγετο πρὸσ γάμον θυγατέρα Ιὠνάθου ἀρχιερέωσ τοῦ πρώτου ἐκ τῶν Ἀσαμωναίου παίδων γένουσ ἀρχιερατεύσαντοσ τοῦ ἀδελφοῦ Σίμωνοσ τἀρχιερέωσ, καὶ γίνεται παῖσ αὐτῷ Ματθίασ ὁ Κυρτὸσ ἐπικληθεὶσ ἄρχοντοσ Ὑρκανοῦ τὸν πρῶτον ἐνιαυτόν. τούτου γίνεται Ιὤσηποσ ἐνάτῳ ἔτει τῆσ Ἀλεξάνδρασ ἀρχῆσ, καὶ Ιὠσήπου Ματθίασ βασιλεύοντοσ Ἀρχελάου τὸ δέκατον, Ματθία δὲ ἐγὼ τῷ πρώτῳ τῆσ Γαί̈ου Καίσαροσ ἡγεμονίασ.

ἐμοὶ δὲ παῖδέσ εἰσιν τρεῖσ, Ὑρκανὸσ μὲν ὁ πρεσβύτατοσ ἔτει τετάρτῳ τῆσ Οὐεσπασιανοῦ Καίσαροσ ἡγεμονίασ, ἑβδόμῳ δὲ Ιοὖστοσ, ἐνάτῳ δὲ Ἀγρίππασ. τὴν μὲν τοῦ γένουσ ἡμῶν διαδοχήν, ὡσ ἐν ταῖσ δημοσίαισ δέλτοισ ἀναγεγραμμένην εὑρ͂ον, οὕτωσ παρατίθεμαι τοῖσ διαβάλλειν ἡμᾶσ πειρωμένοισ χαίρειν φράσασ.

Ὁ πατὴρ δέ μου Ματθίασ οὐ διὰ μόνην τὴν εὐγένειαν ἐπίσημοσ ἦν, ἀλλὰ πλέον διὰ τὴν δικαιοσύνην ἐπῃνεῖτο, γνωριμώτατοσ ὢν ἐν τῇ μεγίστῃ πόλει τῶν παρ’ ἡμῖν τοῖσ Ιἑροσολυμίταισ.

ἔτι δ’ ἀντίπαισ ὢν περὶ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτοσ διὰ τὸ φιλογράμματον ὑπὸ πάντων ἐπῃνούμην συνιόντων ἀεὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν τῆσ πόλεωσ πρώτων ὑπὲρ τοῦ παρ’ ἐμοῦ περὶ τῶν νομίμων ἀκριβέστερόν τι γνῶναι.

περὶ δὲ ἑκκαίδεκα ἔτη γενόμενοσ ἐβουλήθην τῶν παρ’ ἡμῖν αἱρέσεων ἐμπειρίαν λαβεῖν·

τρεῖσ δ’ εἰσὶν αὗται, Φαρισαίων μὲν ἡ πρώτη, καὶ Σαδδουκαίων ἡ δευτέρα, τρίτη δ’ Ἐσσηνῶν, καθὼσ πολλάκισ εἴπομεν· οὕτωσ γὰρ ᾤμην αἱρήσεσθαι τὴν ἀρίστην, εἰ πάσασ καταμάθοιμι. σκληραγωγήσασ οὖν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶσ τὰσ τρεῖσ διῆλθον, καὶ μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐμαυτῷ νομίσασ εἶναι πυθόμενόσ τινα Βάννουν ὄνομα κατὰ τὴν ἐρημίαν διατρίβειν, ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώμενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτωσ φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκισ λουόμενον πρὸσ ἁγνείαν, ζηλωτὴσ ἐγενόμην αὐτοῦ.

καὶ διατρίψασ παρ’ αὐτῷ ἐνιαυτοὺσ τρεῖσ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τελειώσασ εἰσ τὴν πόλιν ὑπέστρεφον.

ἐννεακαιδέκατον δ’ ἔτοσ ἔχων ἠρξάμην τε πολιτεύεσθαι τῇ Φαρισαίων αἱρέσει κατακολουθῶν, ἣ παραπλήσιόσ ἐστι τῇ παρ’ Ἕλλησιν Στωϊκῇ λεγομένῃ. Μετ’ εἰκοστὸν δὲ καὶ ἕκτον ἐνιαυτὸν εἰσ Ῥώμην μοι συνέπεσεν ἀναβῆναι διὰ τὴν λεχθησομένην αἰτίαν·

καθ’ ὃν χρόνον Φῆλιξ τῆσ Ιοὐδαίασ ἐπετρόπευεν ἱερεῖσ τινασ συνήθεισ ἐμοὶ καλοὺσ κἀγαθοὺσ διὰ μικρὰν καὶ τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν δήσασ εἰσ τὴν Ῥώμην ἔπεμψε λόγον ὑφέξοντασ τῷ Καίσαρι. οἷσ ἐγὼ πόρον εὑρέσθαι βουλόμενοσ σωτηρίασ, μάλιστα δὲ πυθόμενοσ ὅτι καίπερ ἐν κακοῖσ ὄντεσ οὐκ ἐπελάθοντο τῆσ εἰσ τὸ θεῖον εὐσεβείασ, διατρέφοιντο δὲ σύκοισ καὶ καρύοισ, ἀφικόμην εἰσ τὴν Ῥώμην πολλὰ κινδυνεύσασ κατὰ θάλασσαν.

βαπτισθέντοσ γὰρ ἡμῶν τοῦ πλοίου κατὰ μέσον τὸν Ἀδρίαν περὶ ἑξακοσίουσ τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ δι’ ὅλησ τῆσ νυκτὸσ ἐνηξάμεθα, καὶ περὶ ἀρχομένην ἡμέραν ἐπιφανέντοσ ἡμῖν κατὰ θεοῦ πρόνοιαν Κυρηναϊκοῦ πλοίου φθάσαντεσ τοὺσ ἄλλουσ ἐγώ τε καί τινεσ ἕτεροι περὶ ὀγδοήκοντα σύμπαντεσ ἀνελήφθημεν εἰσ τὸ πλοῖον.

διασωθεὶσ δ’ εἰσ τὴν Δικαιάρχειαν, ἣν Ποτιόλουσ Ἰταλοὶ καλοῦσιν, διὰ φιλίασ ἀφικόμην Ἁλιτύρῳ, μιμολόγοσ δ’ ἦν οὗτοσ μάλιστα τῷ Νέρωνι καταθύμιοσ Ιοὐδαῖοσ τὸ γένοσ, καὶ δι’ αὐτοῦ Ποππαίᾳ τῇ τοῦ Καίσαροσ γυναικὶ γνωσθεὶσ προνοῶ ὡσ τάχιστα παρακαλέσασ αὐτὴν τοὺσ ἱερεῖσ λυθῆναι.

μεγάλων δὲ δωρεῶν πρὸσ τῇ εὐεργεσίᾳ ταύτῃ τυχὼν παρὰ τῆσ Ποππαίασ ὑπέστρεφον ἐπὶ τὴν οἰκείαν. Καταλαμβάνω δ’ ἤδη νεωτερισμῶν ἀρχὰσ καὶ πολλοὺσ ἐπὶ τῇ Ῥωμαίων ἀποστάσει μέγα φρονοῦντασ.

καταστέλλειν οὖν ἐπειρώμην τοὺσ στασιώδεισ καὶ μετανοεῖν ἔπειθον ποιησαμένουσ πρὸ ὀφθαλμῶν πρὸσ οὓσ πολεμήσουσιν, ὅτι Ῥωμαίων οὐ κατ’ ἐμπειρίαν μόνον πολεμικήν, ἀλλὰ καὶ κατ’ εὐτυχίαν ἐλαττοῦνται· καὶ μὴ προπετῶσ καὶ παντάπασιν ἀνοήτωσ πατρίσι καὶ γενεαῖσ καὶ σφίσιν αὐτοῖσ τὸν περὶ τῶν ἐσχάτων κακῶν κίνδυνον ἐπάγειν.

ταῦτα δ’ ἔλεγον καὶ λιπαρῶσ ἐνεκείμην ἀποτρέπων, δυστυχέστατον ἡμῖν τοῦ πολέμου τὸ τέλοσ γενήσεσθαι προορώμενοσ.

οὐ μὴν ἔπεισα· πολὺ γὰρ ἡ τῶν ἀπονοηθέντων ἐπεκράτησεν μανία. Δείσασ οὖν, μὴ ταῦτα συνεχῶσ λέγων διὰ μίσουσ ἀφικοίμην καὶ ὑποψίασ ὡσ τὰ τῶν πολεμίων φρονῶν καὶ κινδυνεύσω ληφθεὶσ ὑπ’ αὐτῶν ἀναιρεθῆναι, ἐχομένησ ἤδη τῆσ Ἀντωνίασ, ὅπερ ἦν φρούριον, εἰσ τὸ ἐνδοτέρω ἱερὸν ὑπεχώρησα.

μετὰ δὲ τὴν ἀναίρεσιν Μαναήμου καὶ τῶν πρώτων τοῦ λῃστρικοῦ στίφουσ ὑπεξελθὼν τοῦ ἱεροῦ πάλιν τοῖσ ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖσ πρώτοισ τῶν Φαρισαίων συνδιέτριβον.

φόβοσ δ’ οὔτι μέτριοσ εἶχεν ἡμᾶσ ὁρῶντασ τὸν μὲν δῆμον ἐν τοῖσ ὅπλοισ, αὐτοὶ δ’ ὄντεσ ἐν ἀπόρῳ, τί ποιήσομεν, καὶ τοὺσ νεωτεριστὰσ παύειν οὐ δυνάμενοι, προδήλου δ’ ἡμῖν τοῦ κινδύνου παρεστῶτοσ, συγκατανεύειν μὲν αὐτῶν ταῖσ γνώμαισ ἐλέγομεν, συνεβουλεύομεν δὲ μένειν ἐφ’ αὑτῶν, καὶ τοὺσ πολεμίουσ ἐπελθόντασ ἐᾶν, ἵνα τοῦ δικαίωσ ἀνταίρειν ὅπλα πίστιν εὑρ́ωνται.

ταῦτα δ’ ἐπράττομεν ἐλπίζοντεσ οὐκ εἰσ μακρὰν Κέστιον μετὰ μεγάλησ δυνάμεωσ ἀναβάντα παύσειν τὸν νεωτερισμόν.

Ὁ δ’ ἐπελθὼν καὶ συμβαλὼν μάχῃ ἐνικήθη πολλῶν τῶν μετ’ αὐτοῦ πεσόντων.

καὶ γίνεται τὸ Κεστίου πταῖσμα συμφορὰ τοῦ σύμπαντοσ ἡμῶν ἔθνουσ· ἐπήρθησαν γὰρ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον οἱ τὸν πόλεμον ἀγαπήσαντεσ καὶ νικήσαντεσ τοὺσ Ῥωμαίουσ εἰσ τέλοσ ἤλπισαν προσγενομένησ καὶ ἑτέρασ τινὸσ τοιαύτησ αἰτίασ· οἱ τὰσ πέριξ τῆσ Συρίασ πόλεισ κατοικοῦντεσ τοὺσ παρ’ ἑαυτοῖσ Ιοὐδαίουσ συλλαμβάνοντεσ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοισ ἀνῄρουν οὐδεμίαν αὐτοῖσ αἰτίαν ἐπικαλεῖν ἔχοντεσ·

οὔτε γὰρ ἐπὶ Ῥωμαίων ἀποστάσει νεώτερόν τι πεφρονήκεσαν οὔτε πρὸσ αὐτοὺσ ἐκείνουσ ἐχθρὸν ἢ ἐπίβουλον. Σκυθοπολῖται δὲ πάντων ἀσεβέστατα καὶ παρανομώτατα διεπράξαντο·

ἐπελθόντων γὰρ αὐτοῖσ Ιοὐδαίων ἔξωθεν πολεμίων τοὺσ παρ’ αὐτοῖσ Ιοὐδαίουσ ἐβιάσαντο κατὰ τῶν ὁμοφύλων ὅπλα λαβεῖν, ὅπερ ἐστὶν ἡμῖν ἀθέμιτον, καὶ μετ’ ἐκείνων συμβαλόντεσ ἐκράτησαν τῶν ἐπελθόντων· ἐπειδὴ δ’ ἐνίκησαν, ἐκλαθόμενοι τῆσ πρὸσ τοὺσ ἐνοίκουσ καὶ συμμάχουσ πίστεωσ πάντασ αὐτοὺσ διεχρήσαντο πολλὰσ μυριάδασ ὄντασ. ὅμοια δ’ ἔπαθον καὶ οἱ Δαμασκὸν Ιοὐδαῖοι κατοικοῦντεσ.

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀκριβέστερον ἐν ταῖσ περὶ τοῦ Ιοὐδαϊκοῦ πολέμου βίβλοισ δεδηλώκαμεν· νῦν δ’ αὐτῶν ἐπεμνήσθην βουλόμενοσ παραστῆσαι τοῖσ ἀναγινώσκουσιν, ὅτι οὐ προαίρεσισ ἐγένετο τοῦ πολέμου πρὸσ Ῥωμαίουσ Ιοὐδαίοισ, ἀλλὰ τὸ πλέον ἀνάγκη. Νικηθέντοσ οὖν, ὡσ ἔφαμεν, τοῦ Κεστίου, τῶν Ιἑροσολυμιτῶν οἱ πρῶτοι θεασάμενοι τοὺσ μὲν λῃστὰσ ἅμα τοῖσ νεωτερισταῖσ εὐπορουμένουσ ὅπλων, δείσαντεσ δ’ αὐτοὶ μὴ ἄνοπλοι καθεστηκότεσ ὑποχείριοι γένωνται τοῖσ ἐχθροῖσ, ὃ καὶ μετὰ ταῦτα συνέβη, καὶ πυθόμενοι τὴν Γαλιλαίαν οὔπω πᾶσαν Ῥωμαίων ἀφεστάναι, μέροσ δ’ αὐτῆσ ἠρεμεῖν ἔτι, πέμπουσιν ἐμὲ καὶ δύο ἄλλουσ τῶν ἱερέων καλοὺσ κἀγαθοὺσ ἄνδρασ, Ιὤζαρον καὶ Ιοὔδαν, πείσοντασ τοὺσ πονηροὺσ καταθέσθαι τὰ ὅπλα καὶ διδάξοντασ, ὡσ ἔστιν ἄμεινον τοῖσ κρατίστοισ τοῦ ἔθνουσ αὐτὰ τηρεῖσθαι.

ἔγνωστο δὲ τούτοισ ἀεὶ μὲν ἔχειν τὰ ὅπλα πρὸσ τὸ μέλλον ἕτοιμα, περιμένειν δέ, τί πράξουσιν Ῥωμαῖοι, μαθεῖν.

Λαβὼν οὖν ἐγὼ τὰσ ὑποθήκασ ταύτασ ἀφικόμην εἰσ τὴν Γαλιλαίαν.

καὶ Σεπφωρίτασ μὲν οὐκ ἐν ὀλίγῳ περὶ τῆσ πατρίδοσ ἀγῶνι καθεστῶτασ εὑρ͂ον, διαρπάσαι κεκρικότων αὐτὴν τῶν Γαλιλαίων διὰ τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ ἐκείνων φιλίαν καὶ ὅτι Κεστίῳ Γάλλῳ τῷ τῆσ Συρίασ ἡγεμονεύοντι δεξιάν τε καὶ πίστιν προτείνειαν. ἀλλὰ τούτουσ μὲν ἐγὼ πάντασ ἀπήλλαξα τοῦ φόβου πείσασ ὑπὲρ αὐτῶν τὰ πλήθη καὶ ἐπιτρέψασ ὅσα καὶ θέλουσι διαπέμπεσθαι διὰ τοὺσ ἐν Δώροισ οἰκείουσ ὁμηρεύοντασ Κεστίῳ.

τὰ δὲ Δῶρα πόλισ ἐστὶν τῆσ Φοινίκησ. τοὺσ ἐν Τιβεριάδι δὲ κατοικοῦντασ εὑρ͂ον ἐφ’ ὅπλα κεχωρηκότασ ἤδη δι’ αἰτίαν τοιαύτην· Στάσεισ τρεῖσ ἦσαν κατὰ τὴν πόλιν, μία μὲν ἀνδρῶν εὐσχημόνων, ἦρχε δ’ αὐτῆσ Ιοὔλιοσ Κάπελλοσ.

οὗτοσ δὴ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πάντεσ, Ἡρώδησ ὁ Μιαροῦ καὶ Ἡρώδησ ὁ τοῦ Γαμάλου καὶ Κομψὸσ ὁ τοῦ Κομψοῦ·

Κρίσποσ γὰρ ἀδελφὸσ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου βασιλέωσ γενόμενόσ ποτε ἔπαρχοσ ἐν ταῖσ ἰδίαισ κτήσεσιν ἐτύγχανεν πέραν τοῦ Ιὀρδάνου· πάντεσ οὖν οἱ προειρημένοι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐμμένειν συνεβούλευον τῇ πρὸσ τοὺσ Ῥωμαίουσ καὶ τὸν βασιλέα πίστει.

τῇ γνώμῃ δ’ οὐ συνηρέσκετο Πιστὸσ παραγόμενοσ ὑπὸ Ιοὔστου τοῦ παιδόσ· καὶ γὰρ ἦν φύσει πωσ ἐπιμανήσ. ἡ δευτέρα δὲ στάσισ ἐξ ἀσημοτάτων συνεστηκυῖα πολεμεῖν ἔκρινεν.

Ιοὖστοσ δ’ ὁ Πιστοῦ παῖσ ὁ τῆσ τρίτησ μερίδοσ πρῶτοσ ὑπεκρίνετο μὲν ἐνδοιάζειν πρὸσ τὸν πόλεμον, νεωτέρων δ’ ἐπεθύμει πραγμάτων ἐκ τῆσ μεταβολῆσ οἰόμενοσ δύναμιν ἑαυτῷ περιποιήσειν.

παρελθὼν οὖν εἰσ μέσουσ διδάσκειν ἐπειρᾶτο τὸ πλῆθοσ, ὡσ ἡ πόλισ ἀεὶ τῆσ Γαλιλαίασ ἄρξειεν ἐπί γε τῶν Ἡρώδου χρόνων τοῦ τετράρχου καὶ κτίστου γενομένου, βουληθέντοσ αὐτοῦ τὴν Σεπφωριτῶν πόλιν τῇ Τιβεριέων ὑπακούειν, ἀποβαλεῖν δὲ τὸ πρωτεῖον αὐτοὺσ μηδὲ ἐπὶ τοῦ βασιλέωσ Ἀγρίππα τοῦ πατρὸσ, διαμεῖναι δὲ καὶ μέχρι Φήλικοσ προεσταμένου τῆσ Ιοὐδαίασ.

νῦν δὲ ἔλεγεν αὐτοὺσ ἠτυχηκέναι τῷ νεωτέρῳ δωρεὰν Ἀγρίππᾳ δοθέντασ ὑπὸ Νέρωνοσ·

ἄρξαι γὰρ εὐθὺσ τὴν μὲν Σέπφωριν, ἐπειδὴ Ῥωμαίοισ ὑπήκουσεν, τῆσ Γαλιλαίασ, καταλυθῆναι δὲ παρ’ αὐτοῖσ τήν τε βασιλικὴν τράπεζαν καὶ τὰ ἀρχεῖα. ταῦτα καὶ πρὸσ τούτοισ ἕτερα πολλὰ κατὰ βασιλέωσ Ἀγρίππα λέγων ὑπὲρ τοῦ τὸν δῆμον εἰσ τὴν ἀπόστασιν ἐρεθίσαι, προσετίθει νῦν εἶναι καιρὸν ἀραμένουσ ὅπλα καὶ Γαλιλαίουσ συμμάχουσ προσλαβόντασ, ἄρξειν γὰρ αὐτῶν ἑκόντων διὰ τὸ πρὸσ τοὺσ Σεπφωρίτασ μῖσοσ ὑπάρχειν αὐτοῖσ, ὅτι τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ πίστιν διαφυλάσσουσιν, μεγάλῃ χειρὶ πρὸσ τὴν ὑπὲρ αὐτῶν τιμωρίαν τραπέσθαι.

ταῦτα λέγων προετρέψατο τὸ πλῆθοσ·

ἦν γὰρ ἱκανὸσ δημαγωγεῖν καὶ τῶν ἀντιλεγόντων τὰ βελτίω περιεῖναι γοητείᾳ καὶ ἀπάτῃ τῇ διὰ λόγων· καὶ γὰρ οὐδ’ ἄπειροσ ἦν παιδείασ τῆσ παρ’ Ἕλλησιν, ᾗ θαρρῶν ἐπεχείρησεν καὶ τὴν ἱστορίαν τῶν πραγμάτων τούτων ἀναγράφειν, ὡσ τῷ λόγῳ τούτῳ περιεσόμενοσ τῆσ ἀληθείασ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου τοῦ ἀνδρόσ, ὡσ φαῦλοσ τὸν βίον ἐγένετο καὶ ὡσ σὺν τῷ ἀδελφῷ μικροῦ δεῖν καταστροφῆσ αἴτιοσ ὑπῆρξεν, προϊόντοσ τοῦ λόγου δηλώσομεν.

τότε δὲ πείσασ ὁ Ιοὖστοσ τοὺσ πολίτασ ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα πολλοὺσ δὲ καὶ μὴ θελήσαντασ ἀναγκάσασ, ἐξελθὼν σὺν πᾶσιν τούτοισ ἐμπίπρησιν τάσ τε Γαδαρηνῶν καὶ Ἱππηνῶν κώμασ, αἳ δὴ μεθόριοι τῆσ Τιβεριάδοσ καὶ τῆσ τῶν Σκυθοπολιτῶν γῆσ ἐτύγχανον κείμεναι.

Καὶ Τιβεριὰσ μὲν ἐν τοιούτοισ ἦν.

τὰ περὶ Γίσχαλα δὲ εἶχε τὸν τρόπον τοῦτον· Ιωἄννησ ὁ τοῦ Ληουεῖ τῶν πολιτῶν τινασ ὁρῶν διὰ τὴν ἀποστασίαν τὴν ἀπὸ Ῥωμαίων μέγα φρονοῦντασ κατέχειν αὐτοὺσ ἐπειρᾶτο καὶ τὴν πίστιν ἠξίου διαφυλάττειν. οὐ μὴν ἠδυνήθη καίτοι πάνυ προθυμούμενοσ·

τὰ γὰρ πέριξ ἔθνη, Γαδαρηνοὶ καὶ βαραγαναῖοι καὶ Τύριοι, πολλὴν ἀθροίσαντεσ δύναμιν καὶ τοῖσ Γισχάλοισ ἐπιπεσόντεσ λαμβάνουσι τὰ Γίσχαλα κατὰ κράτοσ, καὶ πυρπολήσαντεσ εἶτα δὲ προσκατασκάψαντεσ εἰσ τὴν οἰκείαν ἀνέζευξαν. Ιωἄννησ δὲ ἐπὶ τούτῳ παροξυνθεὶσ ὁπλίζει πάντασ τοὺσ μετ’ αὐτοῦ καὶ συμβαλὼν τοῖσ προειρημένοισ ἔθνεσιν τά τε Γίσχαλα κρείττονα πάλιν ἀνακτίσασ τείχεσιν ὑπὲρ ἀσφαλείασ τῆσ εἰσ ὕστερον ὠχύρωσεν.

Γάμαλα δὲ πίστει τῇ πρὸσ Ῥωμαίουσ ἐνέμεινε δι’ αἰτίαν τοιαύτην·

Φίλιπποσ ὁ Ιἀκείμου παῖσ ἔπαρχοσ δὲ τοῦ βασιλέωσ Ἀγρίππα, σωθεὶσ παρὰ δόξαν ἐκ τῆσ ἐν Ιἑροσολύμοισ βασιλικῆσ αὐλῆσ πολιορκουμένησ καὶ διαφυγών, εἰσ ἕτερον ἐνέπεσε κίνδυνον, ὥστε ὑπὸ Μαναήμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ λῃστῶν ἀναιρεθῆναι. διεκώλυσαν δὲ Βαβυλώνιοί τινεσ συγγενεῖσ αὐτοῦ ἐν Ιἑροσολύμοισ ὄντεσ πρᾶξαι τοὺσ λῃστὰσ τὸ ἔργον.

ἐπιμείνασ οὖν ἡμέρασ τέσσαρασ ὁ Φίλιπποσ ἐκεῖ τῇ πέμπτῃ φεύγει περιθετῇ χρησάμενοσ κόμῃ τοῦ μὴ κατάδηλοσ γενέσθαι, καὶ παραγενόμενοσ εἴσ τινα τῶν ἑαυτοῦ κωμῶν κατὰ τοὺσ ὁρ́ουσ Γάμαλα τοῦ φρουρίου κειμένην πέμπει πρόσ τινασ τῶν ὑπ’ αὐτὸν προστάσσων ὡσ αὐτὸν ἀφικέσθαι τὴν Φιλίππου. ταῦτα δ’ αὐτὸν ἐννοούμενον ἐμποδίζει τὸ θεῖον ἐπὶ συμφέροντι·

μὴ γὰρ τούτου γενομένου πάντωσ ἂν ἀπωλώλει· πυρετοῦ δὴ κατασχόντοσ αὐτὸν ἐξαίφνησ γράψασ ἐπιστολὰσ τοῖσ παισὶν Ἀγρίππᾳ καὶ Βερενίκῃ δίδωσιν τῶν ἐξελευθέρων τινὶ κομίζειν πρὸσ Οὐάρον. ἦν δ’ οὗτοσ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ὁ τὴν βασιλείαν διοικῶν καταστησάντων αὐτὸν τῶν βασιλέων·

αὐτοὶ γὰρ εἰσ Βηρυτὸν ἀφικνοῦντο ὑπαντῆσαι βουλόμενοι Κεστίῳ. λαβὼν οὖν Οὐάροσ τὰ παρὰ Φιλίππου γράμματα καὶ πυθόμενοσ αὐτὸν διασεσῶσθαι βαρέωσ ἤνεγκεν, ἀχρεῖοσ τὸ λοιπὸν αὐτὸσ νομίζων φανεῖσθαι τοῖσ βασιλεῦσιν ἀφικομένου τοῦ Φιλίππου.

προαγαγὼν οὖν εἰσ τὸ πλῆθοσ τὸν τὰσ ἐπιστολὰσ κομίζοντα καὶ πλαστογραφίαν ἐπικαλέσασ ψεύδεσθαί τε φήσασ αὐτὸν ἀπαγγείλαντα Φίλιππον ἐν τοῖσ Ιἑροσολύμοισ μετὰ τῶν Ιοὐδαίων Ῥωμαίοισ πολεμεῖν ἀπέκτεινεν. μὴ ὑποστρέψαντοσ δὴ τοῦ ἐξελευθέρου Φίλιπποσ ἀπορῶν τὴν αἰτίαν δεύτερον ἐκπέμπει μετ’ ἐπιστολῶν πάλιν τὸν ἀπαγγελοῦντα πρὸσ αὐτόν, τί τὸ συμβεβηκὸσ εἰή τῷ ἀποσταλέντι, δι’ ὃ βραδύνειεν.

καὶ τοῦτον δὲ παραγενόμενον ὁ Οὐάροσ συκοφαντήσασ ἀνεῖλεν·

καὶ γὰρ ὑπὸ τῶν ἐν Καισαρείᾳ Σύρων ἐπῆρτο μέγα φρονεῖν, ἀναιρεθήσεσθαι μὲν λεγόντων ὑπὸ Ῥωμαίων τὸν Ἀγρίππαν διὰ τὰσ ὑπὸ Ιοὐδαίων ἁμαρτίασ, λήψεσθαι δ’ αὐτὸν τὴν ἀρχὴν ἐκ βασιλέων ὄντα· καὶ γὰρ ἦν ὁμολογουμένωσ ὁ Οὐάροσ βασιλικοῦ γένουσ ἔγγονοσ Σοέμου τοῦ περὶ τὸν Λίβανον τετραρχοῦντοσ. διὰ τοῦτ’ οὖν ὁ Οὐάροσ τυφούμενοσ τὰσ μὲν ἐπιστολὰσ παρ’ ἑαυτῷ κατέσχεν μηχανώμενοσ μὴ ἐντυχεῖν τοῖσ γράμμασι τὸν βασιλέα, τὰσ ἐξόδουσ δὲ πάσασ ἐφρούρει, μὴ διαδράσ τισ ἀπαγγείλειε τῷ βασιλεῖ τὰ πραττόμενα.

καὶ δὴ χαριζόμενοσ τοῖσ κατὰ τὴν Καισάρειαν Σύροισ πολλοὺσ τῶν Ιοὐδαίων ἀπέκτεινεν. ἐβουλήθη δὲ καὶ μετὰ τῶν ἐν Βατανέᾳ Τραχωνιτῶν ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἐπὶ τοὺσ ἐν Ἐκβατάνοισ Βαβυλωνίουσ Ιοὐδαίουσ, ταύτην γὰρ τὴν προσηγορίαν ἔχουσιν, ὁρμῆσαι.

καλέσασ οὖν τῶν κατὰ τὴν Καισάρειαν Ιοὐδαίων δώδεκα τοὺσ δοκιμωτάτουσ προσέτασσεν αὐτοῖσ ἀφικομένοισ εἰσ Ἐκβάτανα πρὸσ τοὺσ ἐκεῖ κατοικοῦντασ αὐτῶν ὁμοφύλουσ εἰπεῖν, ὅτι Οὐάροσ ἀκούσασ ὑμᾶσ ἐπὶ βασιλέα μέλλειν ὁρμᾶν καὶ μὴ πιστεύσασ πέπομφεν ἡμᾶσ πείσοντασ ὑμᾶσ τὰ ὅπλα καταθέσθαι·

τοῦτο γὰρ αὐτῷ τεκμήριον ἔσεσθαι καὶ τοῦ καλῶσ μὴ πιστεῦσαι τοῖσ περὶ ὑμῶν λέγουσιν. ἐκέλευε δὲ καὶ τοὺσ πρώτουσ αὐτῶν ἄνδρασ ἑβδομήκοντα πέμπειν ἀπολογησομένουσ περὶ τῆσ ἐπενηνεγμένησ αἰτίασ.

ἐλθόντεσ οὖν οἱ δώδεκα πρὸσ τοὺσ ἐν Ἐκβατάνοισ ὁμοφύλουσ καὶ καταλαβόντεσ αὐτοὺσ μηδὲν ἐπὶ νεωτερισμῷ φρονοῦντασ ἔπεισαν καὶ τοὺσ ἑβδομήκοντα πέμπειν. οἱ δὲ μηδὲν ὑποπτεύσαντεσ τοιοῦτον οἱο͂ν ἔμελλεν ἀποβήσεσθαι ἐξαπέστειλαν.

καταβαίνουσιν δ’ οὗτοι μετὰ τῶν δώδεκα πρέσβεων εἰσ τὴν Καισάρειαν. ὑπαντήσασ οὖν ὁ Οὐάροσ μετὰ τῆσ βασιλικῆσ δυνάμεωσ σὺν τοῖσ πρέσβεσιν πάντασ ἀπέκτεινεν καὶ τὴν πορείαν ἐπὶ τοὺσ ἐν Ἐκβατάνοισ Ιοὐδαίουσ ἐποιεῖτο. φθάσασ δέ τισ ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα σωθεὶσ ἀπήγγειλεν αὐτοῖσ, κἀκεῖνοι τὰ ὅπλα λαβόντεσ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοισ εἰσ Γάμαλα τὸ φρούριον ὑπεχώρησαν, καταλιπόντεσ τὰσ κώμασ πολλῶν ἀγαθῶν πλήρεισ καὶ βοσκημάτων πολλὰσ μυριάδασ ἐχούσασ.

Φίλιπποσ δὲ πυθόμενοσ ταῦτα καὶ αὐτὸσ εἰσ Γάμαλα τὸ φρούριον ἧκεν.

παραγενομένου δὲ κατεβόα τὸ πλῆθοσ, ἄρχειν αὐτὸν παρακαλοῦντεσ καὶ πολεμεῖν πρὸσ Οὐάρον καὶ τοὺσ ἐν τῇ Καισαρείᾳ Σύρουσ. διαδέδοκτο γὰρ ὑπὸ τούτων τὸν βασιλέα τεθνάναι. Φίλιπποσ δ’ αὐτῶν κατεῖχε τὰσ ὁρμὰσ ὑπομιμνήσκων τῶν τε τοῦ βασιλέωσ εἰσ αὐτοὺσ εὐεργεσιῶν, καὶ τὴν Ῥωμαίων διηγούμενοσ ὅση τίσ ἐστι δύναμισ συμφέρειν οὐκ ἔλεγεν ἄρασθαι πρὸσ τούτουσ πόλεμον, καὶ τέλοσ ἔπεισεν.

ὁ δὲ βασιλεὺσ πυθόμενοσ, ὅτι Οὐάροσ μέλλει τοὺσ ἐπὶ τῆσ Καισαρείασ Ιοὐδαίουσ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοισ πολλὰσ ὄντασ μυριάδασ ἀναιρεῖν ἡμέρᾳ μιᾷ, μεταπέμπεται πρὸσ αὐτὸν Αἴκουον Μονόδιον πέμψασ αὐτῷ διάδοχον, ὡσ ἐν ἄλλοισ ἐδηλώσαμεν.

ὁ δὲ Φίλιπποσ Γάμαλα τὸ φρούριον κατέσχεν καὶ τὴν πέριξ χώραν πίστει τῇ πρὸσ Ῥωμαίουσ ἐμμένουσαν. Ἐπεὶ δ’ εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἀφικόμην ἐγὼ καὶ ταῦτα παρὰ τῶν ἀπαγγειλάντων ἔμαθον, γράφω τῷ συνεδρίῳ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν περὶ τούτων καὶ τί με πράττειν κελεύουσιν ἐρωτῶ.

οἱ δὲ προσμεῖναι παρεκάλεσαν καὶ τοὺσ συμπρέσβεισ. εἰ θέλοιεν, κατασχόντα πρόνοιαν ποιήσασθαι τῆσ Γαλιλαίασ. οἱ δὲ συμπρέσβεισ εὐπορήσαντεσ πολλῶν χρημάτων ἐκ τῶν διδομένων αὐτοῖσ δεκατῶν, ἃσ ὄντεσ ἱερεῖσ ὀφειλομένασ ἀπελάμβανον, εἰσ τὴν οἰκείαν ὑποστρέφειν ἔκριναν.

ἐμοῦ δ’ αὐτοὺσ προσμεῖναι παρακαλέσαντοσ ἑώσ οὗ τὰ πράγματα καταστήσωμεν, πείθονται. ἄρασ οὖν μετ’ αὐτῶν ἀπὸ τῆσ Σεπφωριτῶν πόλεωσ εἰσ κώμην τινὰ Βηθμαοῦσ λεγομένην ἀπέχουσαν Τιβεριάδοσ στάδια τέσσαρα παραγίνομαι, καὶ πέμψασ ἐντεῦθεν πρὸσ τὴν Τιβεριέων βουλὴν καὶ τοὺσ πρώτουσ τοῦ δήμου παρεκάλουν ἀφικέσθαι πρόσ με.

καὶ παραγενομένων, ἐληλύθει δὲ σὺν αὐτοῖσ καὶ Ιοῦστοσ, ἔλεγον ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν πρεσβεύσων μετὰ τούτων πεπόμφθαι πρὸσ αὐτούσ, πείσων καθαιρεθῆναι τὸν οἶκον τὸν ὑπὸ Ἡρώδου τοῦ τετράρχου κατασκευασθέντα ζῴων μορφὰσ ἔχοντα τῶν νόμων οὕτωσ τι κατασκευάζειν ἀπαγορευόντων, καὶ παρεκάλουν αὐτοὺσ ἐᾶν ἡμᾶσ ᾗ τάχοσ τοῦτο πράττειν.

ἐπὶ πολὺ μὲν οὖν οἱ περὶ τὸν Καπέλλαν καὶ τοὺσ πρώτουσ αὐτῶν ἐπιτρέπειν οὐκ ἤθελον, βιαζόμενοι δ’ ὑφ’ ἡμῶν συγκατατίθενται.

φθάνει δ’ Ιἠσοῦσ ὁ τοῦ Σαπφία παῖσ, ὃν τῆσ τῶν ναυτῶν καὶ τῶν ἀπόρων στάσεωσ πρῶτον ἔφαμεν ἄρξαι, παραλαβών τινασ Γαλιλαίουσ καὶ τὴν πᾶσαν αὐλὴν ἐμπρήσασ, πολλῶν οἰόμενοσ εὐπορήσειν ἐξ αὐτῆσ χρημάτων, ἐπειδή τινασ οἴκων ὀροφὰσ κεχρυσωμένασ εἶδεν. καὶ διήρπασαν πολλὰ παρὰ γνώμην τὴν ἡμετέραν πράξαντεσ·

ἡμεῖσ γὰρ μετὰ τὴν πρὸσ Καπέλλαν καὶ τοὺσ πρώτουσ Τιβεριέων ὁμιλίαν εἰσ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν ἀπὸ Βηθμαῶν ἀνεχωρήσαμεν. ἀναιροῦσιν δ’ οἱ περὶ τὸν Ιἠσοῦν πάντασ τοὺσ ἐνοικοῦντασ Ἕλληνασ ὅσοι τε πρὸ τοῦ πολέμου γεγόνεισαν αὐτῶν ἐχθροί. Πυθόμενοσ δ’ ἐγὼ ταῦτα παρωξύνθην σφόδρα, καὶ καταβὰσ εἰσ Τιβεριάδα πρόνοιαν εἰσηνεγκάμην τῶν βασιλικῶν σκευῶν ὅσα δυνατὸν ἦν τοὺσ ἁρπάσαντασ ἀφελέσθαι·

λυχνίαι δ’ ἦσαν Κορίνθιαι ταῦτα καὶ τράπεζαι τῶν βασιλικῶν καὶ ἀσήμου ἀργυρίου σταθμὸσ ἱκανόσ· πάντα δ’, ὅσα παρέλαβον, φυλάσσειν ἔκρινα τῷ βασιλεῖ. μεταπεμψάμενοσ οὖν τοὺσ τῆσ βουλῆσ πρώτουσ δέκα καὶ Καπέλλαν τὸν Ἀντύλλου τὰ σκεύη παρέδωκα, μηδενὶ παραγγείλασ ἑτέρῳ πλὴν ἐμοῦ δοῦναι.

κἀκεῖθεν εἰσ τὰ Γίσχαλα πρὸσ τὸν Ιωἄννην μετὰ τῶν συμπρέσβεων ἀφικόμην βουλόμενοσ γνῶναι, τί ποτε φρονεῖ.

κατεῖδον δ’ αὐτὸν ταχέωσ νεωτέρων ὀρεγόμενον πραγμάτων καὶ τῆσ ἀρχῆσ ἐπιθυμίαν ἔχοντα· παρεκάλει γάρ με τὸν Καίσαροσ σῖτον κείμενον ἐν ταῖσ τῆσ ἄνωθεν Γαλιλαίασ κώμαισ ἐξουσίαν αὐτῷ δοῦναι ἐκφορῆσαι·

θέλειν γὰρ ἔφασκεν εἰσ ἐπισκευὴν τῶν τῆσ πατρίδοσ τειχῶν αὐτὸν ἀναλῶσαι. κατανοήσασ δὲ ἐγὼ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτοῦ καὶ τί διανοοῖτο πράσσειν, οὐκ ἔφην αὐτῷ συγχωρεῖν·

ἢ γὰρ Ῥωμαίοισ αὐτὸν ἐνενοούμην φυλάττειν ἢ ’μαυτῷ διὰ τὸ καὶ τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐκεῖ πραγμάτων αὐτὸσ παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν πεπιστεῦσθαι. μὴ πείθων δὲ περὶ τούτων ἐπὶ τοὺσ συμπρέσβεισ ἐτράπετο·

καὶ γὰρ ἦσαν ἀπρονόητοι τῶν ἐσομένων καὶ λαβεῖν ἑτοιμότατοι· φθείρει δὲ χρήμασιν αὐτοὺσ ψηφίσασθαι πάντα τὸν σῖτον αὐτῷ παραδοθῆναι τὸν ἐν τῇ αὐτοῦ ἐπαρχίᾳ κείμενον. κἀγὼ μόνοσ ἡττώμενοσ ὑποδὺσ τὴν ἡσυχίαν ἤγαγον.

καὶ δευτέραν Ιωἄννησ ἐπεισέφερεν πανουργίαν· ἔφη γὰρ Ιοὐδαίουσ τοὺσ τὴν Φιλίππου Καισάρειαν κατοικοῦντασ συγκεκλεισμένουσ κατὰ προσταγὴν τοῦ βασιλέωσ ὑποδίκου τοῦ τὴν δυναστείαν διοικοῦντοσ πεπομφέναι πρὸσ αὐτὸν παρακαλοῦντασ, ἐπειδὴ οὐκ ἔχουσιν ἔλαιον ᾧ χρήσονται καθαρόν, ποιησάμενον πρόνοιαν εὐπορίαν αὐτοῖσ τούτου παρασχεῖν, μὴ δι’ ἀνάγκην Ἑλληνικῷ χρώμενοι τὰ νόμιμα παραβαίνωσιν. ταῦτα δ’ οὐχ ὑπ’ εὐσεβείασ ἔλεγεν Ιωἄννησ, δι’ αἰσχροκέρδειαν δὲ φανερωτάτην·

γινώσκων γὰρ παρὰ μὲν ἐκείνοισ κατὰ τὴν Καισάρειαν τοὺσ δύο ξέστασ δραχμῆσ μιᾶσ πωλουμένουσ, ἐν δὲ τοῖσ Γισχάλοισ τοὺσ ὀγδοήκοντα ξέστασ δραχμῶν τεσσάρων, πᾶν τὸ ἔλαιον ὅσον ἦν ἐκεῖ διεπέμψατο λαβὼν ἐξουσίαν καὶ παρ’ ἐμοῦ τὸ δοκεῖν· οὐ γὰρ ἑκὼν ἐπέτρεπον, ἀλλὰ διὰ φόβον τὸν ἀπὸ τοῦ πλήθουσ, μὴ κωλύων καταλευσθείην ὑπ’ αὐτῶν.

συγχωρήσαντοσ οὖν μου πλείστων χρημάτων ὁ Ιωἄννησ ἐκ τῆσ κακουργίασ ταύτησ εὐπόρησε. Τοὺσ δὲ συμπρέσβεισ ἀπὸ τῶν Γισχάλων ἀπολύσασ εἰσ τὰ Ιἑροσόλυμα πρόνοιαν ἐποιούμην ὅπλων τε κατασκευῆσ καὶ πόλεων ἐχυρότητοσ.

μεταπεμψάμενοσ δὲ τῶν λῃστῶν τοὺσ ἀνδρειοτάτουσ ἀφελέσθαι μὲν αὐτῶν τὰ ὅπλα οὐχ οἱο͂́ν τε ὂν ἑώρων, ἔπεισα δὲ τὸ πλῆθοσ μισθοφορὰν αὐτοῖσ παρέχειν, ἄμεινον εἶναι λέγων ἑκόντασ ὀλίγα διδόναι μᾶλλον ἢ τὰσ κτήσεισ διαρπαζομένασ ὑπ’ αὐτῶν περιορᾶν. καὶ λαβὼν παρ’ αὐτῶν ὁρ́κουσ μὴ ἀφίξεσθαι πρότερον εἰσ τὴν χώραν, ἐὰν μὴ μετακληθῶσιν ἢ ὅταν τὸν μισθὸν μὴ λάβωσιν, ἀπέλυσα παραγγείλασ μήτε Ῥωμαίοισ πολεμεῖν μήτε τοῖσ περιοίκοισ·

εἰρηνεύεσθαι γὰρ πρὸ πάντων τὴν Γαλιλαίαν ἐφρόντιζον. τοὺσ δ’ ἐν τέλει τῶν Γαλιλαίων ὅσον ἑβδομήκοντα πάντασ βουλόμενοσ ἐν προφάσει φιλίασ καθάπερ ὅμηρα τῆσ πίστεωσ ἔχειν φίλουσ τε καὶ συνεκδήμουσ ἐποιησάμην ἐπί τε κρίσεισ παρελάμβανον καὶ μετὰ γνώμησ τῆσ ἐκείνων τὰσ ἀποφάσεισ ἐποιούμην, μήτε προπετείᾳ πειρώμενοσ τοῦ δικαίου διαμαρτάνειν καθαρεύειν τε παντὸσ ἐπ’ αὐταῖσ λήμματοσ.

Περὶ τριακοστὸν γοῦν ἔτοσ ὑπάρχων, ἐν ᾧ χρόνῳ, κἂν ἀπέχηταί τισ τῶν παρανόμων ἐπιθυμιῶν, δύσκολον τὰσ ἐκ τοῦ φθόνου διαβολὰσ φεύγειν ἄλλωσ τε καὶ ἐξουσίασ ὄντα μεγάλησ, γυναῖκα μὲν πᾶσαν ἀνύβριστον ἐφύλαξα, πάντων δὲ τῶν διδομένων ὡσ μὴ χρῄζων κατεφρόνησα, ἀλλ’ οὐδὲ τὰσ ὀφειλομένασ μοι ὡσ ἱερεῖ δεκάτασ ἀπελάμβανον παρὰ τῶν κομιζόντων·

ἐκ μέντοι τῶν λαφύρων μέροσ τοὺσ Σύρουσ τοὺσ τὰσ πέριξ πόλεισ κατοικοῦντασ νικήσασ ἔλαβον, ἃ καὶ εἰσ Ιἑροσόλυμα τοῖσ συγγενέσιν ὁμολογῶ πεπομφέναι.

καὶ δὶσ μὲν κατὰ κράτοσ ἑλὼν Σεπφωρίτασ, Τιβεριεῖσ τετράκισ, Γαδαρεῖσ δ’ ἅπαξ, καὶ τὸν Ιωἄννην πολλάκισ ἐπιβουλεύσαντά μοι λαβὼν ὑποχείριον οὔτ’ αὐτὸν οὔτε τινὰσ τῶν προειρημένων ἐθνῶν ἐτιμωρησάμην, ὡσ προϊὼν ὁ λόγοσ παραστήσει.

διὰ τοῦτ’ οἶμαι καὶ τὸν θεόν, οὐ γὰρ λελήθασιν αὐτὸν οἱ τὰ δέοντα πράττοντεσ, καὶ ἐκ τῆσ ἐκείνων ῥύσασθαί με χειρὸσ καὶ μετὰ ταῦτα πολλοῖσ περιπεσόντα κινδύνοισ διαφυλάξαι, περὶ ὧν ὕστερον ἀπαγγελοῦμεν.

Τοσαύτη δ’ ἦν ἡ πρόσ με τοῦ πλήθουσ τῶν Γαλιλαίων εὔνοια καὶ πίστισ, ὥστε ληφθεισῶν αὐτῶν κατὰ κράτοσ τῶν πόλεων, γυναικῶν δὲ καὶ τέκνων ἀνδραποδισθέντων, οὐχ οὕτωσ ταῖσ ἑαυτῶν ἐπεστέναξαν συμφοραῖσ, ὥσπερ τῆσ ἐμῆσ ἐφρόντισαν σωτηρίασ.

ταῦτα δ’ ὁρῶν Ιωἄννησ ἐφθόνησε, καὶ γράφει πρόσ με παρακαλῶν ἐπιτρέψαι καταβάντι χρήσασθαι τοῖσ ἐν Τιβεριάδι θερμοῖσ ὕδασι τῆσ τοῦ σώματοσ ἕνεκα θεραπείασ.

κἀγὼ μηδὲν ὑποπτεύσασ πράξειν αὐτὸν πονηρὸν οὐκ ἐκώλυσα·

πρὸσ δὲ καὶ τοῖσ τῆσ Τιβεριάδοσ τὴν διοίκησιν ὑπ’ ἐμοῦ πεπιστευμένοισ κατ’ ὄνομα γράφω κατάλυσιν ἑτοιμάσαι τῷ Ιωἄννῃ καὶ τοῖσ ἀφιξομένοισ σὺν αὐτῷ πάντων τε [τῶν ἐπιτηδείων] ἀφθονίαν παρασχεῖν. διέτριβον δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐν κώμῃ τῆσ Γαλιλαίασ, ἣ προσαγορεύεται Κανά. Ὁ δ’ Ιωἄννησ ἀφικόμενοσ εἰσ τὴν Τιβεριέων πόλιν ἔπειθε τοὺσ ἀνθρώπουσ ἀποστάντασ τῆσ πρόσ με πίστεωσ προστίθεσθαι αὐτῷ.

καὶ πολλοὶ τὴν παράκλησιν ἡδέωσ ἐδέξαντο νεωτέρων ἐπιθυμοῦντεσ αἰεὶ πραγμάτων καὶ φύσει πρὸσ μεταβολὰσ ἐπιτηδείωσ ἔχοντεσ καὶ στάσεσι χαίροντεσ. μάλιστα δὲ Ιοὖστοσ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πιστὸσ ὡρμήκεσαν ἀποστάντεσ ἐμοῦ προσθέσθαι τῷ Ιωἄννῃ.

διεκώλυσα δ’ αὐτοὺσ φθάσασ·

ἧκεν γὰρ ἄγγελόσ μοι παρὰ Σίλα, ὃν ἐγὼ καθεστάκειν τῆσ Τιβεριάδοσ στρατηγόν, ὡσ προεῖπον, τὴν τῶν Τιβεριέων γνώμην ἀπαγγέλλων κἀμὲ σπεύδειν παρακαλῶν· βραδύναντοσ γὰρ ὑπὸ τὴν ἑτέρων ἐξουσίαν γενέσθαι τὴν πόλιν. ἐντυχὼν οὖν τοῖσ γράμμασι τοῦ Σίλα καὶ διακοσίουσ ἀναλαβὼν ἄνδρασ δι’ ὅλησ τῆσ νυκτὸσ τὴν πορείαν ἐποιούμην, προπέμψασ ἄγγελον τὸν τὴν ἐμὴν παρουσίαν τοῖσ ἐν τῇ Τιβεριάδι σημανοῦντα.

πρωὶ̈ δὲ πλησιάζοντοσ ἐμοῦ τῇ πόλει τὸ πλῆθοσ ὑπηντίαζεν καὶ Ιωἄννησ σὺν αὐτοῖσ, καὶ πάνυ με τεταραγμένωσ ἀσπασάμενοσ, δείσασ μὴ εἰσ ἔλεγχον αὐτοῦ τῆσ πράξεωσ ἀφικομένησ ἀπολέσθαι κινδυνεύσῃ, ὑπεχώρησε μετὰ σπουδῆσ εἰσ τὴν ἑαυτοῦ κατάλυσιν.

κἀγὼ δὲ γενόμενοσ κατὰ τὸ στάδιον τοὺσ περὶ ἐμὲ σωματοφύλακασ ἀπολύσασ πλὴν ἑνὸσ καὶ μετὰ τούτου κατασχὼν δέκα τῶν ὁπλιτῶν δημηγορεῖν ἐπειρώμην τῷ πλήθει τῶν Τιβεριέων στὰσ ἐπὶ τριγχοῦ τινοσ ὑψηλοῦ, παρεκάλουν τε μὴ οὕτωσ αὐτοὺσ ταχέωσ ἀφίστασθαι·

κατάγνωσιν γὰρ αὐτοῖσ οἴσειν τὴν μεταβολήν, καὶ τῷ μετὰ ταῦτα προϊσταμένῳ δι’ ὑποψίασ γενήσεσθαι δικαίασ, ὡσ μηδὲ τὴν πρὸσ ἐκεῖνον πίστιν φυλαξόντων.

Οὔπω δέ μοι πάντα λελάλητο, καί τινοσ ἐξήκουσα τῶν οἰκείων καταβαίνειν κελεύοντοσ·

οὐ γάρ μοι καιρὸν εἶναι φροντίζειν τῆσ παρὰ Τιβεριέων εὐνοίασ, ἀλλὰ περὶ τῆσ ἰδίασ σωτηρίασ καὶ πῶσ τοὺσ ἐχθροὺσ φύγω. πεπόμφει δ’ ὁ Ιωἄννησ τῶν περὶ αὐτὸν ὁπλιτῶν ἐπιλέξασ τοὺσ πιστοτάτουσ ἐκ τῶν χιλίων, οἵπερ ἦσαν αὐτῷ, καὶ προσέταξεν τοῖσ πεμφθεῖσιν ἀνελεῖν με πεπυσμένοσ ὡσ εἰήν μετὰ τῶν οἰκείων μεμονωμένοσ.

ἧκον δ’ οἱ πεμφθέντεσ, κἂν ἐπεπράχεισαν, εἰ μὴ τοῦ τριγχοῦ θᾶττον ἀφαλόμενοσ ἐγὼ μετὰ τοῦ σωματοφύλακοσ Ιἀκώβου καὶ ὑπό τινοσ Τιβεριέωσ Ἡρώδου προσανακουφισθείσ, ὁδηγηθεὶσ ὑπὸ τούτου ἐπὶ τὴν λίμνην καὶ πλοίου λαβόμενοσ καὶ ἐπιβὰσ παρὰ δόξαν τοὺσ ἐχθροὺσ διαφυγὼν εἰσ Ταριχέασ ἀφικόμην.

Οἱ δὲ τὴν πόλιν ταύτην κατοικοῦντεσ ὡσ ἐπύθοντο τὴν τῶν Τιβεριέων ἀπιστίαν, σφόδρα παρωξύνθησαν.

ἁρπάσαντεσ οὖν τὰ ὅπλα παρεκάλουν σφᾶσ ἄγειν ἐπ’ αὐτούσ· θέλειν γὰρ ἔφασκον ὑπὲρ τοῦ στρατηγοῦ δίκασ λαβεῖν παρ’ αὐτῶν. διήγγελλον δὲ τὰ γεγονότα καὶ τοῖσ κατὰ τὴν Γαλιλαίαν πᾶσαν ἐρεθίσαι καὶ τούτουσ κατὰ τῶν Τιβεριέων διὰ σπουδῆσ ἔχοντεσ, παρεκάλουν τε πλείστουσ συναχθέντασ ἀφικέσθαι πρὸσ αὐτούσ, ἵνα μετὰ γνώμησ τοῦ στρατηγοῦ πράττωσιν τὸ δόξαν.

ἧκον οὖν οἱ Γαλιλαῖοι πολλοὶ πανταχόθεν μεθ’ ὅπλων καὶ παρεκελεύοντό μοι προσβαλεῖν τῇ Τιβεριάδι καὶ κατὰ κράτοσ αὐτὴν ἐξελεῖν καὶ πᾶσαν ἔδαφοσ ποιήσαντα τοὺσ ἐνοίκουσ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοισ ἀνδραποδίσασθαι.

συνεβούλευον δὲ ταῦτα καὶ τῶν φίλων οἱ ἐκ τῆσ Τιβεριάδοσ διασωθέντεσ. ἐγὼ δὲ οὐ συνεπένευον δεινὸν ἡγούμενοσ ἐμφυλίου πολέμου κατάρχειν·

μέχρι λόγων γὰρ ᾤμην εἶναι δεῖν τὴν φιλονεικίαν. καὶ μὴν οὐδ’ αὐτοῖσ ἔφασκον συμφέρειν τοῦτο πρᾶξαι Ῥωμαίων ταῖσ πρὸσ ἀλλήλουσ στάσεσιν αὐτοὺσ ἀπολέσθαι προσδοκώντων. ταῦτα δὲ λέγων ἔπαυσα τῆσ ὀργῆσ τοὺσ Γαλιλαίουσ. Ὁ δὲ Ιωἄννησ ἀπράκτου τῆσ ἐπιβουλῆσ αὐτῷ γενομένησ ἔδεισε περὶ ἑαυτοῦ, καὶ τοὺσ περὶ αὐτὸν ὁπλίτασ ἀναλαβὼν ἀπῆρεν ἐκ τῆσ Τιβεριάδοσ εἰσ τὰ Γίσχαλα, καὶ γράφει πρόσ με περὶ τῶν πεπραγμένων ἀπολογούμενοσ ὡσ μὴ κατὰ γνώμην τὴν αὐτοῦ γενομένων, παρακαλεῖ τε μηδὲν ὑπονοεῖν κατ’ αὐτοῦ προστιθεὶσ ὁρ́κουσ καὶ δεινάσ τινασ ἀράσ, δι’ ὧν ᾤετο πιστευθήσεσθαι περὶ ὧν ἐπέστειλεν.

Οἱ δὲ Γαλιλαῖοι, πολλοὶ γὰρ ἕτεροι πάλιν ἐκ τῆσ χώρασ πάσησ ἀνήχθησαν μεθ’ ὅπλων, εἰδότεσ τὸν ἄνθρωπον ὡσ πονηρόσ ἐστιν καὶ ἐπίορκοσ, παρεκάλουν ἀγαγεῖν σφᾶσ ἐπ’ αὐτόν, ἄρδην ἀφανίσειν ἐπαγγελλόμενοι σὺν αὐτῷ καὶ τὰ Γίσχαλα.

χάριν μὲν οὖν ἔχειν αὐτῶν ταῖσ προθυμίαισ ὡμολόγουν ἐγὼ καὶ νικήσειν αὐτῶν τὴν εὔνοιαν ἐπηγγελλόμην, παρεκάλουν δ’ ὅμωσ ἐπισχεῖν αὐτοὺσ ἀξιῶν καὶ συγγινώσκειν μοι δεόμενοσ προῃρημένῳ τὰσ ταραχὰσ χωρὶσ φόνων καταστέλλειν.

καὶ πείσασ τὸ πλῆθοσ τῶν Γαλιλαίων εἰσ τὴν Σέπφωριν ἀφικνούμην. Οἱ δὲ τὴν πόλιν ταύτην κατοικοῦντεσ ἄνδρεσ κεκρικότεσ τῇ πρὸσ Ῥωμαίουσ ἐμμεῖναι πίστει, δεδιότεσ δὲ τὴν ἐμὴν ἄφιξιν, ἐπειράθησαν ἑτέρᾳ με πράξει περισπάσαντεσ ἀδεεῖσ εἶναι περὶ ἑαυτῶν.

καὶ δὴ πέμψαντεσ πρὸσ Ιἠσοῦν τὸν ἀρχιλῃστὴν εἰσ τὴν Πτολεμαί̈δοσ μεθορίαν ὑπέσχοντο δώσειν πολλὰ χρήματα θελήσαντι μετὰ τῆσ σὺν αὐτῷ δυνάμεωσ, ἦσαν δ’ ὀκτακόσιοι τὸν ἀριθμόν, πόλεμον ἐξάψαι πρὸσ ἡμᾶσ.

ὁ δ’ ὑπακούσασ αὐτῶν ταῖσ ὑποσχέσεσιν ἠθέλησεν ἐπιπεσεῖν ἡμῖν ἀνετοίμοισ καὶ μηδὲν προγινώσκουσιν.

πέμψασ γοῦν πρόσ με παρεκάλει λαβεῖν ἐξουσίαν ἀσπασόμενον ἀφικέσθαι. συγχωρήσαντοσ δέ μου, τῆσ γὰρ ἐπιβουλῆσ οὐδὲν προηπιστάμην, ἀναλαβὼν τὸ σύνταγμα τῶν λῃστῶν ἔσπευδεν ἐπ’ ἐμέ. οὐ μὴν ἔφθασεν αὐτοῦ τέλοσ λαβεῖν ἡ κακουργία·

πλησιάζοντοσ γὰρ ἤδη τῶν σὺν αὐτῷ τισ αὐτομολήσασ ἧκεν πρόσ με τὴν ἐπιχείρησιν αὐτοῦ φράζων, κἀγὼ πυθόμενοσ ταῦτα προῆλθον εἰσ τὴν ἀγορὰν σκηψάμενοσ ἀγνοεῖν τὴν ἐπιβουλήν· ἐπηγόμην δὲ πολλοὺσ ὁπλίτασ Γαλιλαίουσ, τινὰσ δὲ καὶ Τιβεριέων. εἶτα προστάξασ τὰσ ὁδοὺσ πάσασ ἀσφαλέστατα φρουρεῖσθαι παρήγγειλα τοῖσ ἐπὶ τῶν πυλῶν μόνον Ιἠσοῦν, ἐπειδὰν παραγένηται, μετὰ τῶν πρώτων εἰσελθεῖν ἐᾶσαι, ἀποκλεῖσαι δὲ τοὺσ ἄλλουσ, βιαζομένουσ δὲ τύπτειν.

τῶν δὲ τὸ προσταχθὲν ποιησάντων εἰσῆλθεν ὁ Ιἠσοῦσ μετ’ ὀλίγων.

καὶ κελεύσαντοσ ἐμοῦ ῥῖψαι τὰ ὅπλα θᾶττον, εἰ γὰρ ἀπειθοίη τεθνήξεσθαι, περιεστῶτασ ἰδὼν πανταχόθεν αὐτῷ τοὺσ ὁπλίτασ φοβηθεὶσ ὑπήκουσεν· οἱ δ’ ἀποκλεισθέντεσ τῶν ἐπακολουθούντων αὐτῷ πυθόμενοι τὴν σύλληψιν ἔφυγον. κἀγὼ τὸν Ιἠσοῦν προσκαλεσάμενοσ κατ’ ἰδίαν οὐκ ἀγνοεῖν ἔφην τὴν ἐπ’ ἐμὲ συσκευασθεῖσαν ἐπιβουλὴν οὐδ’ ὑπὸ τίνων πεμφθείη, συγγνώσεσθαι δ’ ὅμωσ αὐτῷ τῶν πεπραγμένων, εἰ μέλλοι μετανοήσειν καὶ πιστὸσ ἐμοὶ γενήσεσθαι.

ὑπισχνουμένου δὲ πάντα ποιήσειν ἐκείνου ἀπέλυσα συγχωρήσασ αὐτῷ συναγαγεῖν πάλιν οὓσ πρότερον εἶχεν.

Σεπφωρίταισ δ’ ἠπείλησα, εἰ μὴ παύσαιντο τῆσ ἀγνωμοσύνησ, λήψεσθαι παρ’ αὐτῶν δίκασ. Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀφικνοῦνται πρόσ με δύο μεγιστᾶνεσ τῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ βασιλέωσ ἐκ τῆσ τῶν Τραχωνιτῶν χώρασ ἐπαγόμενοι τοὺσ ἑαυτῶν ἵππουσ καὶ ὅπλα, χρήματα δ’ ὑποκομίζοντεσ.

τούτουσ περιτέμνεσθαι τῶν Ιοὐδαίων ἀναγκαζόντων, εἰ θέλουσιν εἶναι παρ’ αὐτοῖσ, οὐκ εἰάσα βιασθῆναι, φάσκων δεῖν ἕκαστον κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν τὸν θεὸν εὐσεβεῖν, ἀλλὰ μὴ μετὰ βίασ, χρῆναι δὲ τούτουσ δι’ ἀσφάλειαν πρὸσ ἡμᾶσ καταφυγόντασ μὴ μετανοεῖν.

πεισθέντοσ δὲ τοῦ πλήθουσ τοῖσ ἥκουσιν ἀνδράσιν τὰ πρὸσ τὴν συνήθη δίαιταν ἅπαντα παρεῖχον δαψιλῶσ. Πέμπει δ’ ὁ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ δύναμιν καὶ στρατηγὸν ἐπ’ αὐτῆσ Αἴκουον Μόδιον Γάμαλα τὸ φρούριον ἐξαιρήσοντασ.

οἱ δὲ πεμφθέντεσ κυκλώσασθαι μὲν τὸ φρούριον οὐκ ἤρκεσαν, ἐν δὲ τοῖσ φανεροῖσ τῶν τόπων ἐφεδρεύοντεσ ἐπολιόρκουν τὰ Γάμαλα. Αἰβούτιοσ δὲ ὁ δεκάδαρχοσ, ὁ τοῦ μεγάλου πεδίου τὴν προστασίαν πεπιστευμένοσ, ἀκούσασ ὅτι παρείην εἰσ Σιμωνιάδα κώμην ἐν μεθορίοισ κειμένην τῆσ Γαλιλαίασ, αὐτοῦ δ’ ἀπέχουσαν ἑξήκοντα σταδίουσ, νυκτὸσ ἀναλαβὼν τοὺσ ἑκατὸν ἱππεῖσ, οὓσ εἶχεν σὺν αὐτῷ, καί τινασ πεζοὺσ περὶ διακοσίουσ, καὶ τοὺσ ἐν Γάβα πόλει κατοικοῦντασ ἐπαγόμενοσ συμμάχουσ, νυκτὸσ ὁδεύσασ ἧκεν εἰσ τὴν κώμην, ἐν ᾗ διέτριβον.

ἀντιπαραταξαμένου δὲ κἀμοῦ μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ ὁ μὲν Αἰβούτιοσ εἰσ τὸ πεδίον ὑπάγειν ἡμᾶσ ἐπειρᾶτο·

σφόδρα γὰρ τοῖσ ἱππεῦσιν ἐπεποίθει. οὐ μὴν ὑπηκούσαμεν· ἐγὼ γὰρ τὸ πλεονέκτημα συνιδὼν τὸ γενησόμενον τοῖσ ἱππεῦσιν, εἰ καταβαίημεν εἰσ τὸ πεδίον, πεζοὶ γὰρ ἡμεῖσ σύμπαντεσ ἦμεν, ἔγνων αὐτοῦ τοῖσ πολεμίοισ συνάπτειν. καὶ μέχρι μέν τινοσ γενναίωσ ἀντέσχεν σὺν τοῖσ περὶ αὐτὸν ὁ Αἰβούτιοσ, ἀχρεῖον δ’ ὁρῶν κατὰ τὸν τόπον τοῦτον οὖσαι αὐτῷ τὴν ἱππικὴν δύναμιν ἀναζεύγνυσιν ἄπρακτοσ εἰσ Γάβαν πόλιν, τρεῖσ ἄνδρασ ἀποβαλὼν κατὰ τὴν μάχην.

πολὺσ γὰρ ἀπέκειτο Βερενίκησ τῆσ βασιλίδοσ ἐκ τῶν πέριξ κωμῶν εἰσ τὴν Βήσαραν συλλεγόμενοσ, πληρώσασ τὰσ καμήλουσ καὶ τοὺσ ὄνουσ, πολλοὺσ ἐπηγόμην, διέπεμψα τὸν σῖτον εἰσ τὴν Γαλιλαίαν.

τοῦτο δὲ πράξασ προεκαλούμην εἰσ μάχην τὸν Αἰβούτιον, οὐχ ὑπακούσαντοσ δ’ ἐκείνου, κατεπέπληκτο γὰρ τὴν [ἡμετέραν] ἑτοιμότητα καὶ τὸ θράσοσ, ἐπὶ Νεοπολιτανὸν ἐτραπόμην τὴν Τιβεριέων χώραν ἀκούσασ ὑπ’ αὐτοῦ λεηλατεῖσθαι.

ἦν δὲ Νεοπολιτανὸσ ἴλησ μὲν ἔπαρχοσ, παρειλήφει δὲ τὴν Σκυθόπολιν εἰσ φυλακὴν τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων.

τοῦτον οὖν κωλύσασ ἐπὶ πλέον τὴν Τιβεριέων κακοῦν περὶ τὴν τῆσ Γαλιλαίασ πρόνοιαν ἐγινόμην. Ὁ δὲ τοῦ Λευεῖ παῖσ Ιωἄννησ, ὃν ἔφαμεν ἐν τοῖσ Γισχάλοισ διατρίβειν, πυθόμενοσ πάντα κατὰ νοῦν μοι προχωρεῖν, καὶ δι’ εὐνοίασ μὲν εἶναί με τοῖσ ὑπηκόοισ, τοῖσ πολεμίοισ δὲ δι’ ἐκπλήξεωσ, οὐκ εὖ τὴν γνώμην ἐτέθη, κατάλυσιν δ’ αὐτῷ τὴν ἐμὴν εὐπραγίαν φέρειν νομίζων εἰσ φθόνον ἐξώκειλεν οὔτι μέτριον.

καὶ παύσειν με τῆσ εὐτυχίασ ἐλπίσασ, εἰ παρὰ τῶν ὑπηκόων μῖσοσ ἐξάψειεν, ἔπειθεν τοὺσ τὴν Τιβεριάδα κατοικοῦντασ καὶ τοὺσ τὴν Σέπφωριν [νομίζων] πρὸσ τούτοισ δὲ καὶ τοὺσ Γάβαρα, πόλεισ δ’ εἰσὶν αὗται τῶν κατὰ τὴν Γαλιλαίαν αἱ μέγισται, τῆσ πρόσ με πίστεωσ ἀποστάντασ αὐτῷ προστίθεσθαι·

κρεῖττον γὰρ ἐμοῦ στρατηγήσειν αὐτῶν ἔφασκεν. καὶ Σεπφωρεῖσ μέν, οὐδετέρῳ γὰρ ἡμῶν προσεῖχον διὰ τὸ Ῥωμαίουσ ᾑρῆσθαι δεσπότασ, οὐκ ἐπένευον αὐτῷ, Τιβεριεῖσ δὲ τὴν μὲν ἀπόστασιν οὐκ ἐδέχοντο, αὐτοῦ δὲ συγκατένευον γενέσθαι φίλοι, οἱ δὲ Γάβαρα κατοικοῦντεσ προστίθενται τῷ Ιωἄννῃ·

Σίμων δ’ ἦν ὁ παρακαλῶν αὐτούσ, πρωτεύων μὲν τῆσ πόλεωσ, ὡσ φίλῳ δὲ καὶ ἑταίρῳ τῷ Ιωἄννῃ χρώμενοσ. ἐκ μὲν οὖν τοῦ φανεροῦ τὴν ἀπόστασιν οὐχ ὡμολόγουν·

σφόδρα γὰρ ἐδεδοίκεσαν τοὺσ Γαλιλαίουσ ἅτε δὴ πεῖραν αὐτῶν τῆσ πρὸσ ἡμᾶσ πολλάκισ εὐνοίασ λαβόντεσ· ἐκ τοῦ λεληθότοσ δὲ καιρὸν παραφυλάσσοντεσ ἐπιτήδειον ἐπεβούλευον, καὶ δὴ ἀφικόμην εἰσ κίνδυνον τὸν μέγιστον διὰ τοιαύτην αἰτίαν. Νεανίσκοι τινὲσ θρασεῖσ Δαβαριττηνοὶ γένοσ ἐπιτηρήσαντεσ τὴν Πτολεμαίου γυναῖκα τοῦ βασιλέωσ ἐπιτρόπου μετὰ πολλῆσ παρασκευῆσ καί τινων ἱππέων ἀσφαλείασ χάριν ἑπομένων διὰ τοῦ μεγάλου πεδίου τὴν πορείαν ποιουμένην ἐκ τῆσ τοῖσ βασιλεῦσιν ὑποτελοῦσ χώρασ εἰσ τὴν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖσ ἄφνω.

καὶ τὴν μὲν γυναῖκα φυγεῖν ἠνάγκασαν, ὅσα δ’ ἐπεφέρετο πάντα διήρπασαν, καὶ ἧκον εἰσ Ταριχέασ πρόσ με τέσσαρασ ἡμιόνουσ καταφόρτουσ ἄγοντεσ ἐσθῆτοσ καὶ σκευῶν·

ἦν δὲ καὶ ἀργυρίου σταθμὸσ οὐκ ὀλίγοσ καὶ χρυσοῖ πεντακόσιοι. οἱ δὲ νεανίαι χαλεπῶσ ἔσχον οὐ λαβόντεσ μοῖραν ἐκ τῶν λαφύρων, καθάπερ προσεδόκησαν, καὶ πορευθέντεσ εἰσ τὰσ πέριξ τῆσ Τιβεριάδοσ κώμασ προδιδόναι μέλλειν με Ῥωμαίοισ τὴν χώραν αὐτῶν ἔλεγον·

κεχρῆσθαι γὰρ σοφίσματι πρὸσ αὐτοὺσ λέγοντα τὰ ἐκ τῆσ ἁρπαγῆσ κομισθέντα φυλάττειν εἰσ τὴν ἐπισκευὴν τῶν τειχῶν τῆσ Ιἑροσολυμιτῶν πόλεωσ, ἐγνωκέναι δὲ πάλιν τῷ δεσπότῃ ἀποδοῦναι [τὰ ἡρπασμένα].

καὶ κατὰ τοῦτό γε τῆσ ἐμῆσ γνώμησ οὐ διήμαρτον·

ἀπαλλαγέντων γὰρ αὐτῶν μεταπεμψάμενοσ δύο τοὺσ πρώτουσ Δασσίωνα καὶ Ιἀνναῖον τὸν τοῦ Ληουῖ, φίλουσ ἐν τοῖσ μάλιστα τοῦ βασιλέωσ καθεστῶτασ, τὰ ἐκ τῆσ ἁρπαγῆσ σκεύη λαβόντασ διαπέμψασθαι πρὸσ ἐκεῖνον ἐκέλευον, θάνατον ἀπειλήσασ αὐτοῖσ τὴν ζημίαν, εἰ πρὸσ ἕτερον ταῦτα ἀπαγγελοῦσιν. Ἐπισχούσησ δὲ φήμησ τὴν Γαλιλαίαν ἅπασαν, ὡσ τῆσ χώρασ αὐτῶν μελλούσησ ὑπ’ ἐμοῦ τοῖσ Ῥωμαίοισ προδίδοσθαι καὶ πάντων παροξυνθέντων ἐπὶ τὴν ἐμὴν τιμωρίαν, οἱ τὰσ Ταριχέασ κατοικοῦντεσ καὶ αὐτοὶ τοὺσ νεανίσκουσ ἀληθεύειν ὑπολαβόντεσ πείθουσι τοὺσ σωματοφύλακασ καὶ τοὺσ ὁπλίτασ κοιμώμενόν με καταλιπόντασ παραγενέσθαι θᾶττον εἰσ ἱππόδρομον, ὡσ ἐκεῖ βουλευσομένουσ μετὰ πάντων περὶ τοῦ στρατηγοῦ.

πειθομένων δὲ τούτων καὶ συνελθόντων πολὺσ ὄχλοσ ἤδη προσυνήθροιστο, μίαν τε πάντεσ ἐποιοῦντο φωνήν, κολάζειν τὸν προδότην πονηρὸν περὶ αὐτοὺσ γεγενημένον.

"εἰ μὴ καὶ ὑπὲρ αὑτῶν, ἔφη, πολῖται, μισεῖν δύνασθε Ιὤσηπον, εἰσ τοὺσ πατρίουσ ἀποβλέψαντεσ νόμουσ, ὧν ὁ πρῶτοσ ὑμῶν στρατηγὸσ προδότησ ἔμελλε γίνεσθαι, καὶ μισοπονηρήσαντεσ ὑπὲρ τούτων τιμωρήσασθε τὸν τοιαῦτα τολμήσαντα.

Ταῦτ’ εἰπὼν καὶ τοῦ πλήθουσ ἐπιβοήσαντοσ ἀναλαβών τινασ ὁπλίτασ ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ἐν ᾗ κατηγόμην, ἔσπευδεν ὡσ ἀναιρήσων.

ἐγὼ δ’ οὐδὲν προαισθόμενοσ διὰ κόπον πρὸ τῆσ ταραχῆσ κατεσχήμην. Σίμων δ’ ὁ τοῦ σώματόσ μου τὴν φυλακὴν πεπιστευμένοσ, ὁ καὶ μόνοσ παραμείνασ, ἰδὼν τὴν ἐπιδρομὴν τῶν πολιτῶν διήγειρέ με καὶ τὸν ἐφεστῶτά μοι κίνδυνον ἐξήγγειλεν, ἠξίου τε γενναίωσ θνήσκειν ὡσ στρατηγὸν ὑπ’ αὐτοῦ πρὶν δὴ ἐλθεῖν τοὺσ ἐχθροὺσ ἀναγκάσοντασ ἢ κτενοῦντασ.

ὁ μὲν ταῦτα ἔλεγεν, ἐγὼ δὲ τῷ θεῷ τὰ κατ’ ἐμαυτὸν ἐπιτρέψασ εἰσ τὸ πλῆθοσ ὡρμήθην προελθεῖν.

μετενδὺσ οὖν μέλαιναν ἐσθῆτα καὶ τὸ ξίφοσ ἀπαρτησάμενοσ ἐκ τοῦ αὐχένοσ καθ’ ὁδὸν ἑτέραν, ᾗ μηδένα μοι τῶν πολεμίων ὑπαντιάσειν ᾤμην, ᾔειν εἰσ τὸν ἱππόδρομον, ἄφνω τε φανεὶσ καὶ πρηνὴσ πεσὼν καὶ τὴν γῆν δάκρυσιν φύρων ἐλεεινὸσ ἔδοξα πᾶσιν. συνεὶσ δὲ τοῦ πλήθουσ τὴν μεταβολὴν διιστάναι τὰσ γνώμασ αὐτῶν ἐπειρώμην πρὸ τοῦ τοὺσ ὁπλίτασ ἀπὸ τῆσ οἰκίασ ὑποστρέψαι.

καὶ συνεχώρουν μὲν ἀδικεῖν, ὡσ αὐτοὶ νομίζουσιν, ἐδεόμην δὲ διδάξαι πρότερον, εἰσ τίνα χρείαν ἐφύλαττον τὰ ἐκ τῆσ ἁρπαγῆσ κομισθέντα χρήματα καὶ τότε θνήσκειν, εἰ κελεύοιεν. τοῦ δὲ πλήθουσ λέγειν κελεύοντοσ ἐπῆλθον οἱ ὁπλῖται καὶ θεασάμενοί με προσέτρεχον ὡσ κτενοῦντεσ.

ἐπισχεῖν δὲ τοῦ πλήθουσ κελεύοντοσ ἐπείσθησαν προσδοκῶντεσ, ἐπειδὰν ὁμολογήσω πρὸσ αὐτοὺσ τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ τετηρηκέναι, ὡσ ὡμολογηκότα τὴν προδοσίαν ἀναιρήσειν. Σιγῆσ οὖν παρὰ πάντων γενομένησ, "ἄνδρεσ, εἶπον, ὁμόφυλοι, θανεῖν μέν, εἰ δίκαιόν ἐστιν, οὐ παραιτοῦμαι.

βούλομαι δ’ ὅμωσ πρὸ τοῦ τελευτῆσαι τὴν ἀλήθειαν φράσαι πρὸσ ὑμᾶσ· δαπανωμένων εἰσ τὴν οἰκοδομίαν αὐτῶν.

" πρὸσ ταῦτα παρὰ μὲν τῶν Ταριχεωτῶν καὶ ξένων ἐγείρεται φωνὴ χάριν ἔχειν ὁμολογούντων καὶ θαρρεῖν προτρεπομένων, Γαλιλαῖοι δὲ καὶ Τιβεριεῖσ τοῖσ θυμοῖσ ἐπέμενον, καὶ γίνεται στάσισ πρὸσ ἀλλήλουσ τῶν μὲν κολάσειν ἀπειλούντων με τῶν δὲ καταφρονεῖν. ἐπεὶ δ’ ἐπηγγειλάμην καὶ Τιβεριάδι κατασκευάσειν τείχη καὶ ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν αὐτῶν ταῖσ ἀναγκαίαισ, πιστεύσαντεσ ὑπεχώρουν ἕκαστοσ εἰσ τὴν ἑαυτοῦ.

κἀγὼ παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα διαφυγὼν τὸν προειρημένον κίνδυνον μετὰ τῶν φίλων καὶ ὁπλιτῶν εἴκοσιν εἰσ τὴν οἰκίαν ὑπέστρεψα. Πάλιν δ’ οἱ λῃσταὶ καὶ τῆσ στάσεωσ αἴτιοι δείσαντεσ περὶ ἑαυτῶν, μὴ δίκασ εἰσπραχθῶσιν ὑπ’ ἐμοῦ τῶν πεπραγμένων, ἀναλαβόντεσ ἑξακοσίουσ ὁπλίτασ ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἔνθα διέτριβον ἐμπρήσοντεσ αὐτήν.

ἀπαγγελθείσησ δέ μοι τῆσ ἐφόδου φεύγειν μὲν ἀπρεπὲσ ἡγησάμην, ἔκρινα δὲ παραβαλόμενοσ χρήσασθαί τι καὶ τόλμῃ.

προστάξασ οὖν ἀποκλεῖσαι τῆσ οἰκίασ τὰσ θύρασ αὐτὸσ ἐπὶ τὸ ὑπερῷον ἀναβὰσ παρεκάλουν εἰσπέμψαι τινὰσ ληψομένουσ τὰ χρήματα· παύσεσθαι γὰρ οὕτωσ τῆσ ὀργῆσ αὐτοὺσ ἔφην. εἰσπεμψάντων δὲ τὸν θρασύτατον αὐτῶν μάστιξιν αἰκισάμενοσ τὴν ἑτέραν τε τῶν χειρῶν ἀποκόψαι κελεύσασ καὶ κρεμάσαι ἐκ τοῦ τραχήλου τοιοῦτον ἐξέβαλον πρὸσ τοὺσ ἐξαποστείλαντασ.

τοὺσ δ’ ἔλαβεν ἔκπληξισ καὶ φόβοσ οὔτι μέτριοσ.

δείσαντεσ οὖν καὶ αὐτοὶ ταὐτὰ πείσεσθαι, εἰ μένοιεν, εἴκαζον γὰρ ἔνδον ἔχειν με πλείουσ αὐτῶν, εἰσ φυγὴν ὡρ́μησαν. κἀγὼ τοιούτῳ στρατηγήματι χρησάμενοσ τὴν δευτέραν ἐπιβουλὴν διέφυγον. Πάλιν δὲ τὸν ὄχλον τινὲσ ἠρέθιζον τοὺσ ἀφικομένουσ πρόσ με βασιλικοὺσ μεγιστᾶνασ οὐκ ὀφείλειν ζῆν λέγοντεσ μὴ μεταβῆναι θέλοντασ εἰσ τὰ παρ’ αὐτοῖσ ἔθη, πρὸσ οὓσ σωθησόμενοι πάρεισι·

διέβαλλόν τε φαρμακέασ εἶναι λέγοντεσ τοὺσ Ῥωμαίουσ παραγενέσθαι. ταχὺ δὲ τὸ πλῆθοσ ἐπείθετο ταῖσ τῶν λεγομένων πρὸσ χάριν αὐτοῖσ πιθανότησιν ἀπατώμενοι. πυθόμενοσ δὲ περὶ τούτων ἐγὼ πάλιν τὸν δῆμον ἀνεδίδασκον μὴ δεῖν διώκεσθαι τοὺσ καταφυγόντασ πρὸσ αὐτούσ·

τὸν δὲ φλύαρον τῆσ περὶ τῶν φαρμάκων αἰτίασ διέσυρον, οὐκ ἂν τοσαύτασ μυριάδασ στρατιωτῶν Ῥωμαίουσ λέγων τρέφειν, εἰ διὰ φαρμάκων ἦν νικᾶν τοὺσ πολεμίουσ. ταῦτα λέγοντοσ ἐμοῦ πρὸσ ὀλίγον μὲν ἐπείθοντο, πάλιν δ’ ἀναχωρήσαντεσ ὑπὸ τῶν πονηρῶν ἐξηρεθίζοντο κατὰ τῶν μεγιστάνων, καί ποτε μεθ’ ὅπλων ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτῶν τὴν ἐν Ταριχέᾳ ἀπῆλθον ὡσ ἀναιρήσοντεσ.

ἔδεισα δ’ ἐγὼ πυθόμενοσ, μὴ τοῦ μύσουσ τέλοσ λαβόντοσ ἀνεπίβατοσ γένηται τοῖσ καταφυγεῖν εἰσ αὐτὴν θέλουσιν.

παρεγενόμην οὖν εἰσ τὴν τῶν μεγιστάνων οἰκίαν μετά τινων ἑτέρων, καὶ κλείσασ διώρυγά τε ποιήσασ ἀπ’ αὐτῆσ ἐπὶ τὴν λίμνην ἄγουσαν μεταπεμψάμενόσ τε πλοῖον καὶ σὺν αὐτοῖσ ἐμβὰσ ἐπὶ τὴν μεθόριον τῶν Ἱππηνῶν διεπέρασα, καὶ δοὺσ αὐτοῖσ τὴν τιμὴν τῶν ἵππων, οὐ γὰρ ἠδυνήθην αὐτοὺσ ἐπαγαγέσθαι τοιαύτησ γενομένησ τῆσ ἀποδράσεωσ, ἀπέλυσα πολλὰ παρακαλέσασ τὴν προσπεσοῦσαν ἀνάγκην γενναίωσ ἐνεγκεῖν.

αὐτόσ τε μεγάλωσ ἠχθόμην βιασθεὶσ τοὺσ προσφυγόντασ ἐκθεῖναι πάλιν εἰσ τὴν πολεμίαν, ἄμεινον δὲ νομίσασ παρὰ Ῥωμαίοισ ἀποθανεῖν αὐτούσ, εἰ συμπέσοι, μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν χώραν.

οἱ δ’ ἄρα διεσώθησαν· συνεχώρησεν γὰρ αὐτοῖσ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ τὰ ἡμαρτημένα. καὶ τὰ μὲν περὶ ἐκείνουσ τοῦτ’ ἔσχε τὸ τέλοσ. Οἱ δὲ τὴν τῶν Τιβεριέων πόλιν κατοικοῦντεσ γράφουσιν πρὸσ τὸν βασιλέα παρακαλοῦντεσ πέμψαι δύναμιν τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὴν χώραν·

θέλειν γὰρ αὐτῷ προστίθεσθαι. κἀκείνῳ μὲν ταῦτ’ ἔγραφον. ἀφικόμενον δέ με πρὸσ αὐτοὺσ παρεκάλουν τὰ τείχη κατασκευάζειν αὐτοῖσ, ὡσ ὑπεσχήμην·

ἠκηκόεισαν δὲ τὰσ Ταριχέασ ἤδη τετειχίσθαι. κατανεύσασ οὖν ἐγὼ καὶ πάντα τὰ πρὸσ τὴν οἰκοδομίαν παρασκευασάμενοσ τοὺσ ἀρχιτέκτονασ ἐκέλευον ἐνεργεῖν. μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν εἰσ Ταριχέασ ἀπερχομένου μου τῆσ Τιβεριάδοσ ἀπεχούσασ στάδια τριάκοντα, συνέβη τινὰσ Ῥωμαίων ἱππεῖσ οὐ πόρρωθεν τῆσ πόλεωσ ὁδοιποροῦντασ ὀφθῆναι, οἳ δόξαν παρέσχον τὴν παρὰ τοῦ βασιλέωσ δύναμιν ἥκειν.

εὐθέωσ γοῦν εἰσ μὲν τὸν βασιλέα μετὰ πολλῶν ἐπαίνων ἠφίεσαν φωνάσ, κατ’ ἐμοῦ δὲ βλασφήμουσ.

καὶ ἐπιδραμών τισ ἀπήγγειλέν μοι τὴν διάνοιαν αὐτῶν, ὡσ ἀφίστασθαί μου διεγνώκασιν. ἐγὼ δ’ ἀκούσασ ἐταράχθην μὲν σφόδρα·

τοὺσ γὰρ ὁπλίτασ ἔτυχον ἐκ τῶν Ταριχεῶν ἐπὶ τὰσ αὐτῶν οἰκήσεισ ἀφεικὼσ διὰ τὸ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν σάββατον ὑπάρχειν· οὐ γὰρ ἐβουλόμην ὑπὸ τοῦ στρατιωτικοῦ πλήθουσ ἐνοχλεῖσθαι τοὺσ ἐν ταῖσ Ταριχέαισ. ὁσάκισ γοῦν ἐν αὐταῖσ διέτριβον οὐδὲ τῆσ περὶ τὸ σῶμα φυλακῆσ ἐποιούμην πρόνοιαν, πεῖραν παρὰ τῶν ἐνοικούντων τῆσ πρόσ με πίστεωσ λαβὼν πολλάκισ.

μόνουσ δ’ ἔχων περὶ ἐμαυτὸν ἑπτὰ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τοὺσ φίλουσ ἠπόρουν, ὃ πράξω·

μεταπέμψασθαι γὰρ τὴν ἐμὴν δύναμιν διὰ τὸ λήγειν ἤδη τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν οὐκ ἐδοκίμαζον· οὐδὲ γὰρ ἀφικομένησ αὐτῆσ εἰσ τὴν ἐπιοῦσαν ὅπλα λαβεῖν κωλυόντων ἡμᾶσ τῶν νόμων, κἂν μεγάλη τισ ἐπείγειν ἀνάγκη δοκῇ. εἰ δὲ τοῖσ Ταριχεώταισ καὶ τοῖσ παρ’ αὐτοῖσ ξένοισ ἐπιτρέψαιμι τὴν πόλιν διαρπάζειν, ἑώρων οὐχ ἱκανοὺσ ἐσομένουσ, τὴν ἐμὴν ὑπέρθεσιν ἑώρων μακροτάτην·

φθήσεσθαι γὰρ καὶ τὴν παρὰ βασιλέωσ δύναμιν ἀφικομένην, καὶ ἐκπεσεῖσθαι τῆσ πόλεωσ ᾠόμην. ἐβουλευόμην οὖν στρατηγήματι χρῆσθαί τινι κατ’ αὐτῶν.

παραχρῆμα δὴ τοὺσ πιστοτάτουσ τῶν φίλων ταῖσ πύλαισ τῶν Ταριχεῶν ἐπιστήσασ φυλάξοντασ μετ’ ἀσφαλείασ τοὺσ ἐξιέναι θέλοντασ καὶ τοὺσ πρώτουσ τῶν οἴκων προσκαλεσάμενοσ, αὐτῶν ἕκαστον ἐκέλευσα καθελκύσαντα πλοῖον ἐμβάντα συνεπαγόμενον τὸν κυβερνήτην ἕπεσθαί μοι πρὸσ τὴν Τιβεριέων πόλιν. καὶ αὐτὸσ δὲ μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν ὁπλιτῶν, οὓσ ἔφην ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν εἶναι, ἐμβὰσ ἔπλεον ἐπὶ τὴν Τιβεριάδα.

Τιβεριεῖσ δὲ τὴν παρὰ τοῦ βασιλέωσ δύναμιν ὡσ ἔγνωσαν οὐχ ἥκουσαν αὐτοῖσ, πλοίων δὲ τὴν λίμνην πᾶσαν ἐθεάσαντο πλήρη, δείσαντεσ περὶ τῇ πόλει καὶ καταπλαγέντεσ ὡσ ἐπιβατῶν πλήρεισ εἶναι νέασ, μετατίθενται τὰσ γνώμασ.

ῥίψαντεσ οὖν τὰ ὅπλα μετὰ γυναικῶν καὶ παίδων ὑπηντίαζον πολλὰσ μετ’ ἐπαίνων εἰσ ἐμὲ φωνὰσ ἀφιέντεσ, εἴκαζον γὰρ οὐ προπεπύσθαι με τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ παρεκάλουν φείσασθαι τῆσ πόλεωσ.

ἐγὼ δὲ πλησίον γενόμενοσ ἀγκύρασ μὲν ἔτι πόρρω τῆσ γῆσ ἐκέλευον βαλέσθαι τοὺσ κυβερνήτασ ὑπὲρ τοῦ μὴ κατάδηλα τοῖσ Τιβεριεῦσιν εἶναι τὰ πλοῖα κενὰ τῶν ἐπιβατῶν ὄντα, πλησιάσασ δ’ αὐτὸσ ἔν τινι πλοίῳ κατεμεμφόμην αὐτῶν τὴν ἄγνοιαν, καὶ ὅτι δὴ οὕτωσ εὐχερεῖσ εἰε͂ν πάσησ δικαίασ ἄνευ προφάσεωσ ἐξίστασθαι τῆσ πρόσ με πίστεωσ.

ὡμολόγουν δ’ εἴσ τε τὸ λοιπὸν αὐτοῖσ συγγνώσεσθαι βεβαίωσ, εἰ πέμψειαν δέκα τοῦ πλήθουσ προεστῶτασ.

ὑπακουσάντων δ’ ἑτοίμωσ καὶ πεμψάντων ἄνδρασ οὓσ προεῖπον, ἐμβιβάσασ ἀπέλυον εἰσ Ταριχέασ φυλαχθησομένουσ. Τῷ στρατηγήματι δὲ τούτῳ τὴν βουλὴν πᾶσαν κατ’ ὀλίγουσ λαβὼν εἰσ τὴν προειρημένην πόλιν καὶ μετ’ αὐτῶν τοὺσ πολλοὺσ τοῦ δήμου πρώτουσ ἄνδρασ οὐκ ἐλάττουσ ἐκείνων ὄντασ διεπεμψάμην.

τὸ δὲ πλῆθοσ, ὡσ εἶδον εἰσ οἱο͂ν κακῶν ἥκουσι μέγεθοσ, παρεκάλουν με τὸν αἴτιον τῆσ στάσεωσ τιμωρήσασθαι.

Κλεῖτοσ δ’ ἦν ὄνομα τούτῳ, θρασύσ τε καὶ προπετὴσ νεανίασ. ἐγὼ δ’ ἀποκτεῖναι μὲν οὐχ ὅσιον ἡγούμενοσ ὁμόφυλον ἄνδρα, κολάσαι δ’ ἀνάγκην ἔχων, τῶν περὶ ἐμέ τινι σωματοφυλάκων Ληουεῖ προσέταξα προελθόντι κόψαι τοῦ Κλείτου τὴν ἑτέραν τῶν χειρῶν.

δείσαντοσ δὲ τοῦ κελευσθέντοσ εἰσ τοσοῦτο πλῆθοσ προελθεῖν μόνου, τὴν δειλίαν τοῦ στρατιώτου μὴ βουληθεὶσ κατάδηλον γενέσθαι τοῖσ Τιβεριεῦσιν, αὐτὸν Κλεῖτον φωνήσασ "ἐπειδὴ καὶ ἄξιοσ, εἶπον, ὑπάρχεισ ἀμφοτέρασ τὰσ χεῖρασ ἀποβαλεῖν οὕτωσ ἀχάριστοσ εἰσ ἐμὲ γενόμενοσ, γενοῦ σαυτοῦ δημόσιοσ, μὴ καὶ ἀπειθήσασ χείρονα τιμωρίαν ὑπόσχῃσ.

τοῦ δὲ τὴν ἑτέραν αὐτῷ συγχωρῆσαι πολλὰ δεομένου μόλισ κατένευσα.

κἀκεῖνοσ ἄσμενοσ ὑπὲρ τοῦ μὴ τὰσ δύο χεῖρασ ἀποβαλεῖν λαβὼν μάχαιραν κόπτει τὴν ἀριστερὰν ἑαυτοῦ. καὶ τοῦτο τὴν στάσιν ἔπαυσεν. Τιβεριεῖσ δέ, ὡσ εἰσ τὰσ Ταριχέασ ἀφικόμην γνόντεσ τὴν στρατηγίαν, ᾗ κατ’ αὐτῶν ἐχρησάμην, ἀπεθαύμαζον ὅτι χωρὶσ φόνων ἔπαυσα τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν.

ἐγὼ δὲ τοὺσ ἐκ τῆσ εἱρκτῆσ μεταπεμψάμενοσ τοῦ πλήθουσ τῶν Τιβεριέων, ἦν δὲ σὺν αὐτοῖσ Ιοὖστοσ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πιστόσ, συνδείπνουσ ἐποιησάμην, καὶ παρὰ τὴν ἑστίασιν ἔλεγον, ὅτι τὴν Ῥωμαίων δύναμιν οὐδ’ αὐτὸσ ἀγνοῶ πασῶν διαφέρουσαν, σιγῴην μέντοι περὶ αὐτῆσ διὰ τοὺσ λῃστάσ.

καὶ αὐτοῖσ δὲ ταῦτα συνεβούλευον ποιεῖν τὸν ἐπιτήδειον περιμένουσι καιρὸν καὶ μὴ δυσανασχετεῖν ἐμοὶ στρατηγῷ·

μηδενὸσ γὰρ αὐτοὺσ ἑτέρου δυνήσεσθαι ῥᾳδίωσ ἐπιεικοῦσ ὁμοίωσ τυχεῖν. τὸν Ιοὖστον δὲ καὶ ὑπεμίμνησκον, ὅτι πρόσθεν ἤ με παραγενέσθαι ἐκ τῶν Ιἑροσολύμων οἱ Γαλιλαῖοι τἀδελφοῦ τὰσ χεῖρασ ἀποκόψειαν αὐτοῦ πρὸ τοῦ πολέμου πλαστῶν αὐτῷ γραμμάτων κακουργίαν ἐπικαλέσαντεσ, καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τὴν Φιλίππου Γαμαλῖται πρὸσ Βαβυλωνίουσ στασιάζοντεσ ἀνέλοιεν Χάρητα, συγγενὴσ δ’ ἦν οὗτοσ τοῦ Φιλίππου, καὶ ὡσ Ιἠσοῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἄνδρα τῆσ ἀδελφῆσ Ιοὔστου σωφρόνωσ κολάσειαν.

ταῦτα παρὰ τὴν ἑστίασιν διαλεχθεὶσ τοῖσ περὶ τὸν Ιοὖστον ἑώθεν ἐκέλευσα πάντασ τῆσ φυλακῆσ ἀπολυθῆναι.

Πρὸ δὲ τούτων συνέβη τὸν Ιἀκίμου Φίλιππον ἀπελθεῖν ἐκ Γάμαλα τοῦ φρουρίου τοιαύτησ αἰτίασ γενομένησ·

Φίλιπποσ πυθόμενοσ μεθεστάναι μὲν Οὐάρον ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ Ἀγρίππα, διάδοχον δὲ ἀφῖχθαι Μόδιον Αἴκουον ἄνδρα φίλον αὐτῷ καὶ συνήθη πάλαι, γράφει πρὸσ τοῦτον τὰσ καθ’ ἑαυτὸν τύχασ ἀπαγγέλλων καὶ παρακαλῶν τὰ παρ’ αὐτοῦ πεμφθέντα γράμματα πρὸσ τοὺσ βασιλέασ ἀποστεῖλαι.

καὶ Μόδιοσ δεξάμενοσ τὰσ ἐπιστολὰσ ἐχάρη σφόδρα σώζεσθαι τὸν Φίλιππον ἐξ αὐτῶν ἐπιγνούσ, καὶ πρὸσ τοὺσ βασιλέασ ἔπεμψε τὰ γράμματα περὶ Βηρυτὸν ὄντασ.

ὁ δὲ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ ὡσ ἔγνω ψευδῆ τὴν περὶ Φιλίππου φήμην γενομένην, λόγοσ γὰρ διῆλθεν, ὡσ στρατηγοίη τῶν Ιοὐδαίων ἐπὶ τὸν πρὸσ Ῥωμαίουσ πόλεμον, ἔπεμψεν ἱππεῖσ τοὺσ παραπέμψοντασ τὸν Φίλιππον.

καὶ παραγενόμενον ἀσπάζεταί τε φιλοφρόνωσ τοῖσ τε Ῥωμαίων ἡγεμόσιν ἐπεδείκνυεν, ὅτι δὴ Φίλιπποσ οὗτόσ ἐστιν, περὶ οὗ διεξῄει λόγοσ ὡσ Ῥωμαίων ἀποστάντοσ.

κελεύει δ’ αὐτὸν ἱππεῖσ τινασ ἀναλαβόντα θᾶττον εἰσ Γάμαλα τὸ φρούριον πορευθῆναι τοὺσ οἰκείουσ αὐτῷ πάντασ ἐκεῖθεν ἐξάξοντα καὶ τοὺσ Βαβυλωνίουσ εἰσ τὴν Βατανέαν πάλιν ἀποκαταστήσοντα. παρήγγειλε δὲ καὶ πᾶσαν ποιήσασθαι πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ μὴ γενέσθαι τινὰ νεωτερισμὸν παρὰ τῶν ὑπηκόων.

Φίλιπποσ μὲν οὖν ταῦτα τοῦ βασιλέωσ ἐπιστείλαντοσ ἔσπευδε ποιήσων ἃ προσέταξεν. Ιὤσηποσ δὲ τῆσ ἰατρίνησ πολλοὺσ νεανίσκουσ θρασεῖσ προτρεψάμενοσ αὐτῷ συνάρασθαι καὶ ἐπαναστὰσ τοῖσ ἐν Γάμαλα πρώτοισ ἔπειθεν αὐτοὺσ ἀφίστασθαι τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα ὡσ διὰ τούτων τὴν ἐλευθερίαν ἀποληψομένουσ.

καὶ τινὰσ μὲν ἐβιάσαντο, τοὺσ δὲ μὴ συναρεσκομένουσ αὐτῶν ταῖσ γνώμαισ ἀνῄρουν. κτείνουσι δὲ καὶ Χάρητα, καὶ μετ’ αὐτοῦ τινα τῶν συγγενῶν Ιἠσοῦν καὶ Ιοὔστου δὲ τοῦ Τιβεριέωσ ἀδελφὴν ἀνεῖλον, καθὼσ ἤδη προείπομεν, γράφουσι δὲ καὶ πρόσ με παρακαλοῦντεσ πέμψαι καὶ δύναμιν αὐτοῖσ ὁπλιτῶν καὶ τοὺσ ἀναστήσοντασ αὐτῶν τῇ πόλει τείχη.

κἀγὼ πρὸσ οὐδέτερον ἀντεῖπον ὧν ἠξίωσαν.

ἀφίσταται δὲ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἡ Γαυλανῖτισ χώρα μέχρι κώμησ Σολύμησ. Σελευκείᾳ δὲ καὶ Σωγάνῃ φύσει κώμαισ ὀχυρωτάταισ ᾠκοδόμησα τείχη, τάσ τε κατὰ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν κώμασ καὶ πάνυ πετρώδεισ οὔσασ ἐτείχισα παραπλησίωσ. ὀνόματα δ’ αὐταῖσ Ιἄμνια Ἀμηρὼθ Ἀχαράβη.

ὠχύρωσα δὲ καὶ τὰσ ἐν τῇ κάτω Γαλιλαίᾳ πόλεισ μὲν Ταριχέασ Τιβεριάδα Σέπφωριν, κώμασ δὲ Ἀρβήλων σπήλαιον, Βηρσουβαί, Σελαμήν, Ιὠτάπατα, Καφαραθ’ κωμοσ1 σωγαναι παφα καὶ τὸ Ἰταβύριον ὄροσ. εἰσ ταύτασ καὶ σῖτον ἀπεθέμην πολὺν καὶ ὅπλα πρὸσ ἀσφάλειαν τὴν μετὰ ταῦτα. Ιωἄννῃ δὲ τῷ τοῦ Ληουεῖ τὸ κατ’ ἐμοῦ μῖσοσ προσηύξετο βαρέωσ φέροντι τὴν ἐμὴν εὐπραγίαν.

τὸν ἀδελφὸν δὲ Σίμωνα καὶ τὸν τοῦ Σισέννα Ιὠνάθην ὁπλιτῶν περὶ ἑκατὸν εἰσ Ιἑροσόλυμα πέμπει πρὸσ τὸν τοῦ Γαμαλιήλου Σίμωνα παρακαλέσοντασ αὐτὸν πεῖσαι τὸ κοινὸν τῶν Ιἑροσολυμιτῶν τὴν ἀρχὴν ἀφελομένουσ ἐμὲ τῶν Γαλιλαίων αὐτῷ ψηφίσασθαι τὴν ἐξουσίαν τούτων.

ὁ δὲ Σίμων οὗτοσ ἦν πόλεωσ μὲν Ιἑροσολύμων, γένουσ δὲ σφόδρα λαμπροῦ, τῆσ δὲ Φαρισαίων αἱρέσεωσ, οἳ περὶ τὰ πάτρια νόμιμα δοκοῦσιν τῶν ἄλλων ἀκριβείᾳ διαφέρειν.

ἦν δ’ οὗτοσ ἀνὴρ πλήρησ συνέσεωσ καὶ λογισμοῦ δυνάμενόσ τε πράγματα κακῶσ κείμενα φρονήσει τῇ ἑαυτοῦ διορθώσασθαι, φίλοσ τε παλαιὸσ τῷ Ιωἄννῃ καὶ συνήθησ, πρὸσ ἐμὲ δὲ τότε διαφόρωσ εἶχεν.

δεξάμενοσ οὖν τὴν παράκλησιν ἔπειθεν τοὺσ ἀρχιερεῖσ Ἄνανον καὶ Ιἠσοῦν τὸν τοῦ Γαμαλᾶ τινάσ τε τῶν τῆσ αὐτῶν στάσεωσ ἐκείνουσ ἐκκόπτειν με φυόμενον καὶ μὴ περιιδεῖν ἐπὶ μήκιστον αὐξηθέντα δόξησ, συνοίσειν αὐτοῖσ λέγων, εἰ τῆσ Γαλιλαίασ ἀφαιρεθείην·

μὴ μέλλειν δὲ παρεκάλει τοὺσ περὶ τὸν Ἄνανον, μὴ καὶ φθάσασ γνῶναι μετὰ πολλῆσ ἐπέλθω τῇ πόλει δυνάμεωσ. ὁ μὲν Σίμων ταῦτα συνεβούλευεν·

ὁ δὲ ἀρχιερεὺσ Ἄνανοσ οὐ ῥᾴδιον εἶναι τὸ ἔργον ἀπέφαινεν· πολλοὺσ γὰρ τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ πλήθουσ προεστῶτασ μαρτυρεῖν, ὅτι καλῶσ ἐγὼ στρατηγῶ· ποιεῖσθαι δὲ κατηγορίαν ἀνδρόσ, καθ’ οὗ μηδὲν λέγειν δύνανται δίκαιον, φαύλων ἔργον εἶναι. Σίμων δ’ ὡσ ἤκουσεν ταῦτα παρὰ τοῦ Ἀνάνου, σιωπᾶν μὲν ἐκείνουσ ἠξίωσεν μηδ’ εἰσ πολλοὺσ ἐκφέρειν τοὺσ λόγουσ αὐτῶν·

προνοήσεσθαι γὰρ αὐτὸσ ἔφασκεν, ἵνα θᾶττον μετασταθείην ἐκ τῆσ Γαλιλαίασ· προσκαλεσάμενοσ δὲ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ιωἄννου προσέταξεν πέμπειν δωρεὰσ τοῖσ περὶ τὸν Ἄνανον· τάχα γὰρ οὕτωσ ἔφη πείσειν αὐτοὺσ μεταθέσθαι τὰσ γνώμασ. καὶ τέλοσ ἔπραξεν ὁ Σίμων ὃ προύθετο·

ὁ γὰρ Ἄνανοσ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τοῖσ χρήμασιν διαφθαρέντεσ συντίθενται τῆσ Γαλιλαίασ ἐκβαλεῖν με μηδενὸσ ἄλλου τῶν κατὰ τὴν πόλιν τοῦτο γινώσκοντοσ. καὶ δὴ ἔδοξεν αὐτοῖσ πέμπειν ἄνδρασ κατὰ γένοσ μὲν διαφέροντασ, τῇ παιδείᾳ δ’ ὁμοίουσ. ἦσαν δ’ αὐτῶν οἱ μὲν δύο δημοτικοί, Ιὠνάθησ καὶ Ἀνανίασ Φαρισαῖοι τὴν αἱρ́εσιν, ὁ δὲ τρίτοσ Γόζοροσ ἱερατικοῦ γένουσ, Φαρισαῖοσ καὶ αὐτόσ·

Σίμων δ’ ἐξ ἀρχιερέων νεώτατοσ ἐκείνων. τούτουσ ἐκέλευον ἀφικομένουσ εἰσ τὸ πλῆθοσ τῶν Γαλιλαίων πυθέσθαι παρ’ αὐτῶν τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν ἐμὲ φιλοῦσιν·

εἰ δὲ φαῖεν, ὅτι πόλεωσ εἰήν τῆσ Ιἑροσολύμων, καὶ αὐτοὺσ ἐξ ἐκείνων λέγειν ὑπάρχειν τοὺσ τέσσαρασ, εἰ δὲ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν νόμων, μηδ’ αὐτοὺσ ἀγνοεῖν ἔθη τὰ πάτρια φάσκειν, εἰ δ’ αὖ διὰ τὴν ἱερωσύνην λέγοιεν ἀγαπᾶν με, καὶ αὐτῶν ἀποκρίνεσθαι δύο ἱερεῖσ ὑπάρχειν. Ταῦθ’ ὑποθέμενοι τοῖσ περὶ τὸν Ιὠνάθην τέσσαρασ μυριάδασ ἀργυρίου διδόασιν αὐτοῖσ ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων.

ἐπεὶ δέ τινα Γαλιλαῖον ἤκουσαν Ιἠσοῦν ὄνομα περὶ αὐτὸν τάξιν ἑξακοσίων ὁπλιτῶν ἔχειν ἐπιδημοῦντα τοῖσ Ιἑροσολύμοισ, τότε μεταπεμψάμενοι τοῦτον καὶ τριῶν μηνῶν μισθὸν δόντεσ ἐκέλευον ἕπεσθαι τοῖσ περὶ τὸν Ιὠνάθην πειθαρχοῦντα αὐτοῖσ, καὶ τῶν πολιτῶν δὲ τριακοσίοισ ἀνδράσιν δόντεσ ἀργύριον εἰσ τροφὴν τῶν ὅλων προσέταξαν ἀκολουθεῖν τοῖσ πρέσβεσιν.

πεισθέντων οὖν αὐτῶν καὶ πρὸσ τὴν ἔξοδον εὐτρεπισθέντων ἐξῄεσαν οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην σὺν τούτοισ ἐπαγόμενοι καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ιωἄννου καὶ ὁπλίτασ ἑκατόν, λαβόντεσ ἐντολὰσ παρὰ τῶν πεμψάντων, εἰ μὲν ἑκὼν καταθείμην τὰ ὅπλα, ζῶντα πέμπειν εἰσ τὴν Ιἑροσολυμιτῶν πόλιν, εἰ δ’ ἀντιτασσοίμην, ἀποκτεῖναι μηδὲν δεδιότασ·

αὐτῶν γὰρ εἶναι τὸ πρόσταγμα.

ἐγεγράφεισαν δὲ καὶ τῷ Ιωἄννῃ πρὸσ τὸν κατ’ ἐμοῦ πόλεμον ἑτοιμάζεσθαι, τοῖσ τε Σέπφωριν καὶ Γάβαρα κατοικοῦσιν καὶ Τιβεριεῦσιν προσέταττον συμμαχίαν τῷ Ιωἄννῃ πέμπειν.

Ταῦτά μοι τοῦ πατρὸσ γράψαντοσ, ἐξεῖπε δὲ πρὸσ αὐτὸν Ιἠσοῦσ ὁ τοῦ Γαμαλᾶ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ βουλῇ γενομένων εἷσ, φίλοσ ὢν καὶ συνήθησ ἐμοί, σφόδρα περιήλγησα τούσ τε πολίτασ οὕτωσ περὶ ἐμὲ γενομένουσ ἀχαρίστουσ ἐπιγνοὺσ διὰ φθόνον ἀναιρεθῆναί με προστάξαι, καὶ τῷ τὸν πατέρα διὰ τῶν γραμμάτων πολλά με παρακαλεῖν ἀφικέσθαι πρὸσ αὐτόν·

ποθεῖν γὰρ ἔφη θεάσασθαι τὸν υἱὸν πρὸ τοῦ τελευτῆσαι. ταῦτα δὴ πρὸσ τοὺσ φίλουσ εἶπον καὶ ὅτι μετὰ τρίτην ἡμέραν καταλιπὼν τὴν χώραν αὐτῶν εἰσ τὴν πατρίδα πορευσοίμην.

λύπη δ’ ἅπαντασ τοὺσ κἀκούσαντασ κατέσχε παρεκάλουν τε κλαίοντεσ μὴ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺσ ἀπολουμένουσ, εἰ τῆσ ἐμῆσ στρατηγίασ ἀποστερηθεῖεν. οὐ κατανεύοντοσ δέ μου ταῖσ ἱκετείαισ αὐτῶν, ἀλλὰ περὶ τῆσ ἐμαυτοῦ φροντίζοντοσ σωτηρίασ, δείσαντεσ οἱ Γαλιλαῖοι, μὴ ἀπελθόντοσ εὐκαταφρόνητοι τοῖσ λῃσταῖσ γένοιντο, πέμπουσιν εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἅπασαν τοὺσ σημανοῦντασ τὴν ἐμὴν γνώμην περὶ τῆσ ἀπαλλαγῆσ.

πολλοὶ δὲ καὶ πανταχόθεν συνήχθησαν, ὡσ ἤκουσαν, μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων, οὐ πόθῳ, δοκῶ μοι, τῷ πρὸσ ἐμὲ μᾶλλον ἢ τῷ περὶ αὐτῶν δέει τοῦτο πράττοντεσ·

ἐμοῦ γὰρ παραμένοντοσ πείσεσθαι κακὸν οὐδὲν ὑπελάμβανον. ἧκον οὖν πάντεσ εἰσ τὸ μέγα πεδίον, ἐν ᾧ διέτριβον· Ἀσωχίσ ἐστιν ὄνομα αὐτῷ. Διὰ δὲ τῆσ νυκτὸσ ἐκείνησ θαυμάσιον οἱο͂ν ὄνειρον ἐθεασάμην·

ἐπεὶ γὰρ εἰσ κοίτην ἐτραπόμην διὰ τὰ γραφέντα λυπούμενοσ καὶ τεταραγμένοσ, ἔδοξά τινα λέγειν ἐπιστάντα μοι, "παῦσαι τὴν ψυχήν, ὦ οὗτοσ, ἀλγῶν, παντὸσ δ’ ἀπαλλάσσου φόβου· τὰ γὰρ λυποῦντά σε μέγιστον ποιήσει καὶ ἐν πᾶσιν εὐτυχέστατον, κατορθώσεισ δ’ οὐ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἕτερα.

μὴ κάμνε δή, μέμνησο δ’ ὅτι καὶ Ῥωμαίοισ δεῖ σε πολεμῆσαι. " τοῦτον δὲ τὸν ὄνειρον θεασάμενοσ διανίσταμαι καταβῆναι προθυμούμενοσ εἰσ τὸ πεδίον.

πρὸσ δὲ τὴν ἐμὴν ὄψιν πᾶν τὸ πλῆθοσ τῶν Γαλιλαίων, ἦσαν δ’ ἐν αὐτοῖσ γυναῖκέσ τε καὶ παῖδεσ, ἐπὶ στόμα ῥίψαντεσ ἑαυτοὺσ καὶ δακρύοντεσ ἱκέτευον μὴ σφᾶσ ἐγκαταλιπεῖν τοῖσ πολεμίοισ, μηδ’ ἀπελθεῖν ἐάσαντα τὴν χώραν αὐτῶν ἐνύβρισμα τοῖσ ἐχθροῖσ ἐσομένην. ὡσ δὲ ταῖσ δεήσεσιν οὐκ ἔπειθον, κατηνάγκαζον ὁρ́κοισ μένειν παρ’ ἑαυτοῖσ ἐλοιδοροῦντό τε τῷ δήμῳ πολλὰ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν ὡσ εἰρηνεύεσθαι τὴν χώραν αὐτῶν οὐκ ἐῶντι.

Ταῦτα δὴ καὶ ἐπακούων αὐτῶν καὶ βλέπων τοῦ πλήθουσ τὴν κατήφειαν ἐκλάσθην πρὸσ ἔλεον, ἄξιον εἶναι νομίζων ὑπὲρ τοσούτου πλήθουσ καὶ προδήλουσ κινδύνουσ ὑπομένειν.

κατανεύω δὴ μένειν, καὶ πεντακισχιλίουσ ἐξ αὐτῶν ὁπλίτασ ἥκειν κελεύσασ ἔχοντασ ἑαυτοῖσ τροφὰσ ἐπὶ τὰσ οἰκήσεισ διαφῆκα τοὺσ ἄλλουσ. ἐπεὶ δὲ οἱ πεντακισχίλιοι παρεγένοντο, τούτουσ ἀναλαβὼν καὶ τρισχιλίουσ τοὺσ σὺν ἐμαυτῷ στρατιώτασ, ἱππεῖσ δ’ ὀγδοήκοντα, τὴν πορείαν εἰσ Χαβωλὼ κώμην Πτολεμαί̈δοσ μεθόριον οὖσαν ἐποιησάμην, κἀκεῖ τὰσ δυνάμεισ συνεῖχον ἑτοιμάζεσθαι σκηπτόμενοσ ἐπὶ τὸν πρὸσ Πλάκιδον πόλεμον.

ἀφίκετο δ’ οὗτοσ μετὰ δύο σπειρῶν πεζοῦ στρατεύματοσ καὶ ἱππέων ἴλησ μιᾶσ ὑπὸ Κεστίου Γάλλου πεμφθείσ, ἵν’ ἐμπρήσῃ τὰσ κώμασ τῶν Γαλιλαίων, αἳ πλησίον ἦσαν Πτολεμαί̈δοσ.

βαλλομένου δ’ ἐκείνου χάρακα πρὸ τῆσ Πτολεμαέων πόλεωσ τίθεμαι κἀγὼ στρατόπεδον τῆσ κώμησ ὅσον ἑξήκοντα σταδίουσ ἀποσχών. πολλάκισ μὲν οὖν τὰσ δυνάμεισ προηγάγομεν ὡσ εἰσ μάχην, πλέον δ’ οὐδὲν ἀκροβολισμῶν ἐπράξαμεν·

ὁ γὰρ Πλάκιδοσ ὅσῳπερ ἐγίνωσκεν σπεύδοντά με πρὸσ μάχην αὐτὸσ καταπληττόμενοσ ὑπεστέλλετο· τῆσ μέντοι Πτολεμαί̈δοσ οὐκ ἐχωρίζετο. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν ἀφικόμενοσ Ιὠνάθησ μετὰ τῶν συμπρέσβεων, ὧν ἔφαμεν ἐκ τῶν Ιἑροσολύμων ὑπὸ τῶν περὶ Σίμωνα καὶ Ἄνανον τὸν ἀρχιερέα πεπέμφθαι, λαβεῖν δι’ ἐνέδρασ ἐπεβούλευεν·

φανερῶσ γὰρ ἐπιχειρεῖν οὐκ ἐτόλμα. γράφει δὲ πρόσ με τοιαύτην ἐπιστολήν·

"Ιὠνάθησ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πεμφθέντεσ ὑπὸ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν Ιὠσήπῳ χαίρειν. ἡμεῖσ ὑπὸ τῶν ἐν Ιἑροσολύμοισ πρώτων ἀκουσάντων τὸν ἀπὸ Γισχάλων Ιωἄννην ἐπιβεβουλευκέναι σοι πολλάκισ ἐπέμφθημεν ἐπιπλήξοντεσ αὐτῷ καὶ παραινέσοντεσ εἰσ τὸ λοιπὸν ὑπακούειν σοι. βουλεύσασθαι δὲ σὺν σοὶ θέλοντεσ περὶ τῶν κοινῇ πρακτέων παρακαλοῦμεν ἥκειν θᾶττον πρὸσ ἡμᾶσ μὴ μετὰ πολλῶν·

οὐδὲ γὰρ ἡ κώμη δύναιτ’ ἂν στρατιωτῶν πλῆθοσ ἐπιδέξασθαι. ταῦτα δ’ ἔγραφον προσδοκῶντεσ δυοῖν θάτερον, ἢ ὅτι χωρὶσ ὅπλων ἀφικόμενον πρὸσ αὐτοὺσ ἕξουσιν ὑποχείριον, ἢ πολλοὺσ ἐπαγόμενον κρινοῦσι πολέμιον.

ἧκεν δέ μοι τὴν ἐπιστολὴν ἱππεὺσ κομίζων θρασὺσ ἄλλωσ νεανίασ τῶν παρὰ βασιλεῖ ποτε στρατευσαμένων.

ἦν δ’ ὡρ́α νυκτὸσ ἤδη δευτέρα, καθ’ ἣν ἐτύγχανον μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν τῆσ Γαλιλαίασ πρώτων ἑστιώμενοσ. οὗτοσ δὴ προσαγγείλαντοσ οἰκέτου μοι ἥκειν τινὰ ἱππέα Ιοὐδαῖον, εἰσκληθεὶσ ἐμοῦ κελεύσαντοσ ἠσπάσατο μὲν οὐδ’ ὅλωσ, τὴν δὲ ἐπιστολὴν προτείνασ, "ταύτην, εἶπεν, οἱ ἐξ Ιἑροσολύμων ἥκοντεσ πεπόμφασί σοι.

γράφε δὴ τάχιστα καὶ σύ· καὶ γὰρ ἐπείγομαι πρὸσ αὐτοὺσ ὑποστρέφειν. " οἱ μὲν οὖν κατακείμενοι τὴν τοῦ στρατιώτου τόλμαν ἐθαύμασαν, ἐγὼ δὲ καθέζεσθαι παρεκάλουν καὶ συνδειπνεῖν ἡμῖν.

ἀρνησαμένου δὲ τὴν μὲν ἐπιστολὴν μετὰ χεῖρασ εἶχον ὡσ ἐδεξάμην, πρὸσ δὲ τοὺσ φίλουσ περὶ πραγμάτων ἑτέρων τὴν ὁμιλίαν ἐποιούμην. μετ’ οὐ πολλὴν δ’ ὡρ́αν ἐξαναστὰσ καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀπολύσασ ἐπὶ κοίτην, τέσσαρασ δέ μοι μόνον τῶν ἀναγκαίων φίλων προσμεῖναι κελεύσασ καὶ τῷ παιδὶ προστάξασ οἶνον ἑτοιμάσαι, τὴν ἐπιστολὴν ἀναπτύξασ μηδενὸσ ἐμβλέποντοσ κἀξ αὐτῆσ ταχὺ συνεὶσ τὴν τῶν γεγραμμένων ἐπίνοιαν, πάλιν αὐτὴν ἐσημηνάμην.

καὶ ὡσ μὴ προανεγνωκώσ, ἀλλὰ μετὰ χεῖρασ αὐτὴν ἔχων, προσέταξα τῷ στρατιώτῃ δραχμὰσ εἴκοσι ἐφόδιον δοθῆναι.

τοῦ δὲ λαβόντοσ καὶ χάριν ἔχειν φήσαντοσ συνεὶσ τὴν αἰσχροκέρδειαν αὐτοῦ καὶ ὡσ ταύτῃ μάλιστά ἐστιν ἁλώσιμοσ, "ἀλλ’ εἰ συμπιεῖν ἡμῖν, ἔφην, θελήσειασ, λήψει κατὰ κύαθον δραχμὴν μίαν. καὶ πολὺν τὸν οἶνον προσφερόμενοσ ὑπὲρ τοῦ πλέον λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ μεθυσθεὶσ οὐκέτι τὰ ἀπόρρητα στέγειν ἐδύνατο, ἀλλ’ ἔφραζεν οὐκ ἐρωτώμενοσ τήν τε συνεσκευασμένην ἐπιβουλὴν καὶ ὡσ κατεψηφισμένοσ εἰήν θάνατον παρ’ αὐτοῖσ.

ταῦτ’ ἀκούσασ ἀντιγράφω τὸν τρόπον τοῦτον·

"Ιὤσηποσ Ιὠνάθῃ καὶ τοῖσ σὺν αὐτῷ χαίρειν. ἐρρωμένουσ ὑμᾶσ εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἥκειν πυθόμενοσ ἥδομαι, μάλιστα δ’ ὅτι δυνήσομαι παραδοὺσ ὑμῖν τὴν τῶν ἐνθάδε πραγμάτων ἐπιμέλειαν εἰσ τὴν πατρίδα πορευθῆναι· τοῦτο γὰρ καὶ πάλαι ποιεῖν ἤθελον. ἔδει μὲν οὖν μὴ μόνον εἰσ Ξαλὼθ παραγενέσθαι με πρὸσ ὑμᾶσ, ἀλλὰ πόρρω καὶ μηδὲ κελευσάντων, συγγνώμησ δὲ τυχεῖν ἀξιῶ μὴ δυνάμενοσ τοῦτο ποιῆσαι παραφυλάσσων ἐν Χαβωλὼ Πλάκιδον εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἀναβῆναι δι’ ἐννοίασ ἔχοντα.

ἥκετε οὖν ὑμεῖσ πρόσ με τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντεσ. ἔρρωσθε. Ταῦτα γράψασ δοὺσ τῷ στρατιώτῃ φέρειν συνεξέπεμψα τριάκοντα τῶν Γαλιλαίων δοκιμωτάτουσ, ὑποθέμενοσ αὐτοῖσ ἀσπάσασθαι μὲν ἐκείνουσ, ἕτερον δὲ μηδὲν λέγειν.

ἔταξα δὲ καθ’ ἕκαστον αὐτῶν πιστῶν ὁπλιτῶν ἕνα παραφυλάξοντα, μή τισ τοῖσ πεμφθεῖσιν ὑπ’ ἐμοῦ πρὸσ τοὺσ περὶ τὸν Ιὠνάθην ὁμιλία γένηται. καὶ οἱ μὲν ἐπορεύθησαν.

οἱ δὲ περὶ τὸν Ιὠνάθην τῆσ πρώτησ πείρασ ἁμαρτόντεσ ἑτέραν ἐπιστολήν μοι τοιαύτην ἔπεμψαν· "Ιὠνάθησ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ιὠσήπῳ χαίρειν. παραγγέλλομέν σοι χωρὶσ ὁπλιτῶν εἰσ τρίτην παραγενέσθαι πρὸσ ἡμᾶσ εἰσ Γαβαρὼθ κώμην, ἵνα διακούσωμεν τῶν πρὸσ Ιωἄννην ἐγκλημάτων σοι γεγονότων. οὓσ πεπόμφειν, ἀφίκοντο εἰσ Ιἀφὰν κώμην μεγίστην οὖσαν τῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, τείχεσιν ὀχυρωτάτην καὶ πολλῶν οἰκητόρων μεστήν.

ὑπηντίαζεν δὲ τὸ πλῆθοσ αὐτοὺσ μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων καὶ κατεβόων κελεύοντεσ ἀπιέναι καὶ μὴ φθονεῖν αὐτοῖσ ἀγαθοῦ τοῦ στρατηγοῦ. παρηρεθίζοντο δὲ ταῖσ φωναῖσ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην, καὶ φανεροῦν μὲν τὴν ὀργὴν οὐκ ἐτόλμων, οὐκ ἀξιώσαντεσ δ’ αὐτοὺσ ἀποκρίσεωσ εἰσ τὰσ ἄλλασ κώμασ ἐπορεύοντο.

ὅμοιαι δ’ ὑπήντων αὐτοῖσ παρὰ πάντων αἱ καταβοήσεισ μεταπείσειν αὐτοὺσ βοώντων οὐδένα περὶ τοῦ μὴ στρατηγὸν ἔχειν Ιὤσηπον. ἄπρακτοι δὲ παρὰ τούτων ἀπελθόντεσ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην εἰσ Σέπφωριν μεγίστην τῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πόλιν ἀφικνοῦνται.

οἱ δ’ ἐντεῦθεν ἄνθρωποι πρὸσ Ῥωμαίουσ ταῖσ γνώμαισ ἀποβλέποντεσ, ἐκείνοισ μὲν ὑπήντων, ἐμὲ δὲ οὔτε ἐπῄνουν οὔτ’ ἐβλασφήμουν. παρὰ δὲ Σεπφωριτῶν εἰσ Ἀσωχὶν καταβάντεσ οἱ ἐντεῦθεν παραπλησίωσ τοῖσ Ιἀφηνοῖσ κατεβόων αὐτῶν.

οἱ δὲ τὴν ὀργὴν οὐκέτι κατασχόντεσ κελεύουσιν τοῖσ μετ’ αὐτῶν ὁπλίταισ τύπτειν ξύλοισ τοὺσ καταβοῶντασ. κατὰ Γάβαρα δὲ γενομένουσ ὑπαντιάζει μετὰ τρισχιλίων ὁπλιτῶν ὁ Ιωἄννησ. ἐγὼ δ’ ἐκ τῆσ ἐπιστολῆσ ἤδη συνεικώσ, ὅτι διεγνώκασι πρόσ με πολεμεῖν, ἀναστὰσ ἀπὸ Χαβώλων μετὰ τρισχιλίων ὁπλιτῶν, καταλιπὼν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὸν πιστότατον τῶν φίλων εἰσ Ιὠτάπατα παρεγενόμην πλησίον αὐτῶν εἶναι βουλόμενοσ ὅσον ἀπὸ τεσσαράκοντα σταδίων, καὶ γράφω πρὸσ αὐτοὺσ τάδε·

"εἰ πάντωσ με πρὸσ ὑμᾶσ ἐλθεῖν βούλεσθε, διακόσιαι καὶ τέσσαρεσ κατὰ τὴν Γαλιλαίαν εἰσὶν πόλεισ καὶ κῶμαι.

τούτων εἰσ ἣν θελήσετε παραγενήσομαι χωρὶσ Γαβάρων καὶ Γισχάλων· ἡ μὲν γὰρ πατρίσ ἐστιν Ιωἄννου, ἡ δὲ σύμμαχοσ αὐτῷ καὶ φίλη. Ταῦτα τὰ γράμματα λαβόντεσ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην οὐκέτι μὲν ἀντιγράφουσιν·

συνέδριον δὲ τῶν φίλων καθίσαντεσ καὶ τὸν Ιωἄννην παραλαβόντεσ ἐβουλεύοντο, τίνα τρόπον ἐπιχειρήσωσί μοι. καὶ Ιωἄννῃ μὲν ἐδόκει γράφειν πρὸσ πάσασ τὰσ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πόλεισ καὶ κώμασ, εἶναι γὰρ ἐν ἑκάστῃ πάντωσ ἕνα γοῦν καὶ δεύτερον διάφορον ἐμοί, καὶ καλεῖν τούτουσ ὡσ ἐπὶ πολέμιον ἐκελεύετο πέμπειν τὸ δόγμα τοῦτο καὶ εἰσ τὴν Ιἑροσολυμιτῶν πόλιν, ἵνα κἀκεῖνοι γνόντεσ ὑπὸ τῶν Γαλιλαίων κεκρίσθαι με πολέμιον καὶ αὐτοὶ ψηφίσωνται·

γενομένου γὰρ τούτου καὶ τοὺσ εὔνωσ ἔχοντάσ μοι Γαλιλαίουσ ἐγκαταλείψειν ἔφη φοβηθέντασ. ταῦτα συμβουλεύσαντοσ Ιωἄννου σφόδρα καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἤρεσεν τὰ λεχθέντα.

περὶ δ’ ὡρ́αν τῆσ νυκτὸσ τρίτην εἰσ γνῶσιν ἧκέ μοι ταῦτα, Σακχαίου τῶν σὺν αὐτοῖσ τινοσ αὐτομολήσαντοσ πρόσ με καὶ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν ἀπαγγείλαντοσ·

οὐκέτι δὴ δεῖν ὑπερτίθεσθαι τὸν καιρόν. ἄξιον δὲ κρίνασ Ιἄκωβον ὁπλίτην τῶν περὶ ἐμὲ πιστὸν κελεύω διακοσίουσ ὁπλίτασ λαβόντα φρουρεῖν τὰσ ἀπὸ Γαβάρων εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἐξόδουσ, καὶ τοὺσ παριόντασ συλλαμβάνοντα πρὸσ ἐμὲ πέμπειν, μάλιστα δὲ τοὺσ μετὰ γραμμάτων ἁλισκομένουσ·

Ιἐρεμίαν δὲ καὶ αὐτὸν ἐκ τῶν φίλων μου μεθ’ ἑξακοσίων ὁπλιτῶν εἰσ τὴν μεθόριον τῆσ Γαλιλαίασ ἔπεμψα τὰσ ἀπὸ ταύτησ εἰσ τὴν Ιἑροσολυμιτῶν πόλιν ὁδοὺσ παραφυλάξοντα, πρόσταγμα δοὺσ κἀκείνῳ τοὺσ μετ’ ἐπιστολῶν ὁδεύοντασ συλλαμβάνειν καὶ τοὺσ μὲν ἄνδρασ ἐν δεσμοῖσ ἐπὶ τόπου φυλάττειν, τὰ δὲ γράμματα πρὸσ ἐμὲ διαπέμπειν.

Ταῦτα τοῖσ πεμπομένοισ ἐντειλάμενοσ Γαλιλαίοισ διήγγειλα κελεύων εἰσ τὴν ἐπιοῦσαν ἀναλαβόντασ τὰ ὅπλα καὶ τριῶν ἡμερῶν τροφὴν εἰσ Γαβαρὼθ κώμην παραγενέσθαι πρόσ με.

τῶν δὲ περὶ ἐμὲ ὁπλιτῶν μοίρασ τέτταρασ νείμασ τοὺσ πιστοτάτουσ αὐτῶν περὶ τὴν τοῦ σώματοσ φυλακὴν ἔταξα, ταξιάρχουσ αὐτοῖσ ἐπιστήσασ καὶ φροντίζειν κελεύσασ ὑπὲρ τοῦ μηδένα στρατιώτην ἄγνωστον αὐτοῖσ συναναμίγνυσθαι. τῇ δ’ ἐπιούσῃ περὶ πέμπτην ὡρ́αν ἐν Γαβαρὼθ γενόμενοσ εὑρίσκω πᾶν τὸ πεδίον τὸ πρὸ τῆσ κώμησ ὁπλιτῶν πλῆρεσ τῶν ἐκ τῆσ Γαλιλαίασ ἐπὶ τὴν συμμαχίαν παρόντων, ὡσ αὐτοῖσ παρηγγέλκειν·

πολὺσ δὲ καὶ ἄλλοσ ἐκ τῶν κωμῶν ὄχλοσ συνέτρεχεν. ἐπεὶ δὲ καταστὰσ εἰσ αὐτοὺσ λέγειν ἠρξάμην, ἐβόων ἅπαντεσ εὐεργέτην καὶ σωτῆρα τῆσ χώρασ αὐτῶν καλοῦντεσ.

κἀγὼ χάριν αὐτοῖσ ἔχειν ὁμολογήσασ συνεβούλευον πρὸσ μηδένα μήτε πολεμεῖν μήτε ἁρπαγῇ μολύνειν τὰσ χεῖρασ, ἀλλὰ σκηνοῦν κατὰ τὸ πεδίον ἀρκουμένουσ τοῖσ ἑαυτῶν ἐφοδίοισ· θέλειν γὰρ ἔφασκον τὰσ ταραχὰσ χωρὶσ φόνων καταστεῖλαι. συνέβη δ’ αὐθημερὸν εἰσ τὰσ ὑπ’ ἐμοῦ κατασταθείσασ τῶν ὁδῶν φυλακὰσ τοὺσ παρὰ τοῦ Ιὠνάθου πεμφθέντασ μετὰ τῶν ἐπιστολῶν ἐμπεσεῖν.

καὶ οἱ μὲν ἄνδρεσ ἐφυλάχθησαν ἐπὶ τῶν τόπων, ὡσ παρήγγειλα, τοῖσ δὲ γράμμασιν ἐντυχὼν πλήρεσι βλασφημιῶν καὶ ψευσμάτων, οὐδενὶ ταῦτα φράσασ ὁρμᾶν ἐπ’ αὐτοὺσ διενοούμην. Ἀκούσαντεσ δὲ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην περὶ τῆσ ἐμῆσ ἀφίξεωσ τοὺσ ἰδίουσ πάντασ ἀναλαβόντεσ καὶ τὸν Ιωἄννην ὑπεχώρησαν εἰσ τὴν Ιἠσοῦ οἰκίαν·

βᾶρισ δ’ ἦν αὕτη μεγάλη καὶ οὐδὲν ἀκροπόλεωσ ἀποδέουσα. κρύψαντεσ οὖν λόχον ὁπλιτῶν ἐν αὐτῇ καὶ τὰσ ἄλλασ ἀποκλείσαντεσ θύρασ, μίαν δὲ ἀνοίξαντεσ, προσεδόκων ἥκειν ἐκ τῆσ ὁδοῦ με πρὸσ αὐτοὺσ ἀσπασόμενον. καὶ δὴ διδόασιν ἐντολὰσ τοῖσ ὁπλίταισ, ἐπειδὰν παραγένωμαι, μόνον εἰσελθεῖν ἐᾶσαι τοὺσ ἄλλουσ ἀπείρξαντασ·

οὕτωσ γὰρ ᾤοντό με γενήσεσθαι ῥᾳδίωσ αὐτοῖσ ὑποχείριον. ἐψεύσθησαν δὲ τῆσ ἐλπίδοσ·

ἐγὼ γὰρ τὴν ἐπιβουλὴν προαισθόμενοσ, ὡσ ἐκ τῆσ ὁδοῦ παρεγενόμην καταλύσασ ἄντικρυσ αὐτῶν καθεύδειν ἐσκηπτόμην. καὶ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην ὑπολαμβάνοντεσ ὄντωσ ἀναπαύεσθαί με καθυπνωμένον ὡρ́μησαν καταβάντεσ εἰσ τὸ πλῆθοσ μεταπείθειν αὐτοὺσ ὡσ ἐμοῦ κακῶσ στρατηγοῦντοσ.

τἀναντία δὲ αὐτοῖσ συνέπεσεν·

ὀφθέντων γὰρ εὐθὺσ ἐγένετο βοὴ παρὰ τῶν Γαλιλαίων πρὸσ ἐμὲ τὸν στρατηγὸν εὐνοίασ ἀξία, κατάμεμψίν τε ἐποιοῦντο τῶν περὶ τὸν Ιὠνάθην, ὅτι πάρεισιν οὐδὲν μὲν αὐτοὶ κακὸν προπεπονθότεσ, ἀνατρέψοντεσ δὲ τὰ ἐκείνων πράγματα, καὶ παρεκελεύοντο ἀπιέναι· μὴ γὰρ ἄν ποτε μεταπεισθῆναι προστάτην ἕτερον ἀντ’ ἐμοῦ λαβεῖν. τούτων ἀπαγγελθέντων μοι προελθεῖν εἰσ μέσουσ οὐκ ὤκνησα.

κατέβαινον οὖν εὐθέωσ, αὐτὸσ τί λέγουσιν οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην ἀκουσόμενοσ. προελθόντοσ δέ μου κρότοσ παρὰ παντὸσ τοῦ πλήθουσ εὐθὺσ ἦν καὶ μετ’ εὐφημιῶν ἐπιβοήσεισ χάριν ἔχειν ὁμολογούντων τῇ ’μῇ στρατηγίᾳ. Ταῦτα δ’ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην ἀκούοντεσ ἐφοβήθησαν, μὴ καὶ κινδυνεύσωσιν ἀποθανεῖν ἐπ’ αὐτοὺσ ὁρμησάντων τῶν Γαλιλαίων κατὰ τὴν πρὸσ ἐμὲ χάριν·

δρασμὸν οὖν ἐπενόουν. μὴ δυνηθέντεσ δὲ ἀπελθεῖν, προσμεῖναι γὰρ αὐτοὺσ ἠξίωσα, κατηφεῖσ ἐστησάμενοι τῷ λόγῳ. ὃν τρόπον γράψειαν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν πεπέμφθαι διαλύσοντέσ μου τὰσ πρὸσ τὸν Ιωἄννην φιλονεικίασ, ὡσ παρακαλέσειάν τέ με πρὸσ αὐτοὺσ ἀφικέσθαι.

καὶ ταῦτα διεξιὼν τὴν ἐπιστολὴν εἰσ μέσουσ προύτεινον, ἵνα μηδὲν ἀρνήσασθαι δυνηθῶσιν ἐλεγχόντων αὐτοὺσ τῶν γραμμάτων.

"καὶ μήν, ἔφην, Ιὠνάθη ὑμεῖσ τε οἱ συμπρέσβεισ, εἰ πρὸσ Ιωἄννην κρινόμενοσ ὑπὲρ τοῦ παραστῆσαι τὸν ἐμαυτοῦ βίον δύο τινὰσ ἢ τρεῖσ μάρτυρασ καλοὺσ κἀγαθοὺσ ἤγαγον, δῆλον ὡσ ἀνάγκην ἂν εἴχετε προεξετάσαντεσ καὶ τοὺσ τούτων βίουσ ἀπαλλάξαι με τῶν ἐγκλημάτων.

ἵν’ οὖν γνῶτε καλῶσ πεπρᾶχθαί μοι τὰ κατὰ τὴν Γαλιλαίαν, τρεῖσ μὲν μάρτυρασ ὀλίγουσ εἶναι νομίζω τῷ καλῶσ βεβιωκότι, τούτουσ δὲ πάντασ ὑμῖν δίδωμι.

παρὰ τούτων οὖν πύθεσθε, τίνα τρόπον ἐβίωσα, εἰ μετὰ πάσησ σεμνότητοσ καὶ πάσησ ἀρετῆσ ἐνθάδε πεπολίτευμαι.

καὶ δὴ ὁρκίζω ὑμᾶσ, ὦ Γαλιλαῖοι, μηδὲν ἐπικρύψασθαι τῆσ ἀληθείασ, λέγειν δ’ ἐπὶ τούτων ὡσ δικαστῶν, εἴ τι μὴ καλῶσ πέπρακται. Ταῦτ’ ἔτι λέγοντοσ κοιναὶ παρὰ πάντων ἐγένοντο φωναὶ καλούντων εὐεργέτην με καὶ σωτῆρα, καὶ περὶ μὲν τῶν πεπραγμένων ἐμαρτύρουν, περὶ δὲ τῶν πραχθησομένων παρεκάλουν, πάντεσ δ’ ὤμνυον ἀνυβρίστουσ μὲν ἔχειν τὰσ γυναῖκασ, λελυπῆσθαι δὲ μηδέποτε μηδὲν ὑπ’ ἐμοῦ.

μετὰ τοῦτο δύο τῶν ἐπιστολῶν, ἃσ οἱ κατασταθέντεσ ὑπ’ ἐμοῦ φρουροὶ πεμφθείσασ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ιὠνάθην ἑλόντεσ ἀπεστάλκεισαν πρὸσ ἐμέ, παρανεγίνωσκον τοῖσ Γαλιλαίοισ πολλῶν βλασφημιῶν πλήρεισ καὶ καταψευδομένασ, ὅτι τυραννίδι μᾶλλον ἢ στρατηγίᾳ χρῶμαι κατ’ αὐτῶν.

ἕτερά τε πολλὰ πρὸσ τούτοισ ἐνεγέγραπτο μηδὲν παραλιπόντων ἀναισχύντου ψευδολογίασ.

ἔφην δ’ ἐγὼ πρὸσ τὸ πλῆθοσ τὰ γράμματα λαβεῖν δόντων ἑκουσίωσ τῶν κομιζόντων· οὐ γὰρ ἐβουλόμην αὐτοὺσ τὰ περὶ τὰσ φρουρὰσ τοὺσ ἐναντίουσ εἰδέναι, μὴ δείσαντεσ τοῦ γράφειν ἀποστῶσιν. Ταῦτ’ ἀκοῦσαν τὸ πλῆθοσ σφόδρα παροξυνθὲν ἐπὶ τὸν Ιὠνάθην ὡρ́μα καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ συμπαρόντασ ὡσ διαφθεροῦντεσ·

κἂν ἐπεπράχεισαν τὸ ἔργον, εἰ μὴ τοὺσ μὲν Γαλιλαίουσ ἔπαυσα τῆσ ὀργῆσ, τοῖσ περὶ τὸν Ιὠνάθην δ’ ἔφην συγγινώσκειν τῶν ἤδη πεπραγμένων, εἰ μέλλοιεν μετανοήσειν καὶ πορευθέντεσ εἰσ τὴν πατρίδα λέγοιεν τοῖσ πέμψασι τἀληθῆ περὶ τῶν ἐμοὶ πεπολιτευμένων. ταῦτ’ εἰπὼν ἀπέλυον αὐτοὺσ καίτοι γιγνώσκων, ὅτι μηδὲν ὧν ὑπέσχοντο ποιήσουσιν.

τὸ πλῆθοσ δ’ εἰσ ὀργὴν ἐξεκαίετο κατ’ αὐτῶν κἀμὲ παρεκάλουν ἐπιτρέπειν αὐτοῖσ τιμωρήσασθαι τοὺσ τοιαῦτα τολμήσαντασ. παντοῖοσ μὲν [οὖν] ἐγινόμην πείθων αὐτοὺσ φείσασθαι τῶν ἀνδρῶν·

πᾶσαν γὰρ ᾔδειν στάσιν ὄλεθρον οὖσαν τοῦ κοινῇ συμφέροντοσ· τὸ δὲ πλῆθοσ ἔσχεν τὴν κατ’ αὐτῶν ὀργὴν ἀμετάβλητον, καὶ πάντεσ ὡρ́μησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ἐν ᾗ κατήγοντο οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην. ἐγὼ δὲ συνορῶν τὴν ὁρμὴν οὖσαν αὐτῶν ἀνεπίσχετον ἀναπηδήσασ ἐφ’ ἵππον ἐκέλευσα τοῖσ πλήθεσιν πρὸσ Σωγάνην κώμην ἕπεσθαι Γαβάρων ἀπέχουσαν εἴκοσι στάδια.

καὶ τοιούτῳ στρατηγήματι χρησάμενοσ παρέσχον ἐμαυτῷ τὸ μὴ δοκεῖν ἐμφυλίου πολέμου κατάρχειν. Ἐπεὶ δὲ περὶ τὰσ Σωγανέασ ἐγενόμην, ἐπιστήσασ τὸ πλῆθοσ καὶ παραινέσει χρησάμενοσ περὶ τοῦ μὴ πρὸσ τὰσ ὀργὰσ καὶ ταῦτ’ ἐπ’ ἀνηκέστοισ τιμωρίαισ ὀξέωσ φέρεσθαι, κελεύω τοὺσ καθ’ ἡλικίαν ἤδη προβεβηκότασ καὶ πρώτουσ παρ’ αὐτοῖσ ἑκατὸν ἄνδρασ ὡσ πορευσομένουσ εἰσ τὴν Ιἑροσολυμιτῶν πόλιν εὐτρεπίζεσθαι, μέμψιν ποιησομένουσ ἐπὶ τοῦ δήμου τῶν τὴν χώραν διαστασιαζόντων.

"καὶ ἐὰν ἐπικλασθῶσιν, ἔφην, πρὸσ τοὺσ λόγουσ ὑμῶν, παρακαλέσατε τὸ κοινὸν γράψαι πρὸσ ἐμὲ μένειν κελεύοντασ ἐπὶ τῆσ Γαλιλαίασ, τοὺσ δὲ περὶ τὸν Ιὠνάθην ἀναχωρεῖν ἐκεῖθεν.

" ταύτασ αὐτοῖσ τὰσ ὑποθήκασ δοὺσ ἐναρμοσαμένων τε ταχέωσ ἐκείνων ἡμέρᾳ τρίτῃ μετὰ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἀποστολὴν ἐποιησάμην, συμπέμψασ ὁπλίτασ πεντακοσίουσ.

ἔγραψα δὲ καὶ τοῖσ ἐν Σαμαρείᾳ φίλοισ προνοήσασθαι τοῦ ἀσφαλῆ γενέσθαι τὴν πορείαν αὐτοῖσ·

ἤδη γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίοισ ἦν ἡ Σαμάρεια καὶ πάντωσ ἔδει τοὺσ ταχὺ βουλομένουσ ἀπελθεῖν δι’ ἐκείνησ πορεύεσθαι· τρισὶν [γὰρ] ἡμέραισ ἀπὸ Γαλιλαίασ ἔνεστιν οὕτωσ εἰσ Ιἑροσόλυμα καταλῦσαι. συμπαρέπεμψα δὲ τοὺσ πρέσβεισ κἀγὼ μέχρι τῶν τῆσ Γαλιλαίασ ὁρ́ων φύλακασ ἐπιστήσασ ταῖσ ὁδοῖσ ὑπὲρ τοῦ μὴ ῥᾳδίωσ τινὰ μαθεῖν ἀπαλλαττομένουσ.

καὶ ταῦτα πράξασ ἐν Ιἄφοισ τὴν διατριβὴν ἐποιούμην. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ιὠνάθην διαμαρτόντεσ τῆσ κατ’ ἐμοῦ πράξεωσ Ιωἄννην ἀπέλυσαν εἰσ τὰ Γίσχαλα, αὐτοὶ δ’ εἰσ τὴν Τιβεριέων πόλιν πεπόρευντο λήψεσθαι προσδοκῶντεσ αὐτὴν ὑποχείριον, ἐπειδὴ καὶ Ιἠσοῦσ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐγεγράφει πρὸσ αὐτοὺσ πείσειν ἐπαγγελλόμενοσ τὸ πλῆθοσ ἐλθόντασ ὑποδέχεσθαι καὶ αὐτοῖσ ἑλέσθαι προστεθῆναι.

ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐπὶ τοιαύταισ ἐλπίσιν ἀπῆλθον, ἀπαγγέλλει δέ μοι ταῦτα Σίλασ διὰ γραμμάτων, ὃν ἔφην τῆσ Τιβεριάδοσ ἐπιμελητὴν καταλελοιπέναι, καὶ σπεύδειν ἠξίου.

κἀγὼ ταχέωσ ὑπακούσασ αὐτῷ καὶ παραγενόμενοσ εἰσ κίνδυνον ἀπωλείασ κατέστην ἐξ αἰτίασ τοιαύτησ. οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην γενόμενοι παρὰ τοῖσ Τιβεριεῦσιν καὶ πολλοὺσ πείσαντεσ ἀποστῆναί μου διαφόρουσ ὄντασ, ὡσ ἤκουσαν τὴν ἐμὴν παρουσίαν, δείσαντεσ περὶ ἑαυτῶν ἧκον πρὸσ ἐμέ, καὶ ἀσπασάμενοι μακαρίζειν ἔλεγον οὕτωσ περὶ τὴν Γαλιλαίαν ἀναστραφέντα, συνήδεσθαί τε διὰ τιμῆσ ἀγομένῳ·

κόσμον γὰρ ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἐμὴν δόξαν ἔφασαν, ὡσ ἂν διδασκάλων τέ μου γενομένων καὶ πολιτῶν ὄντων, δικαιοτέραν τε τῆσ Ιωἄννου τὴν ἐμὴν πρὸσ αὐτοὺσ φιλίαν ὑπάρχειν ἔλεγον, καὶ σπεύδειν μὲν εἰσ τὴν οἰκείαν ἀπελθεῖν, περιμένειν δ’ ἑώσ ὑποχείριον τὸν Ιωἄννην ἐμοὶ ποιήσωσιν.

καὶ ταῦτα λέγοντεσ ἐπώμοσαν τοὺσ φρικωδεστάτουσ ὁρ́κουσ παρ’ ἡμῖν, δι’ οὓσ ἀπιστεῖν οὐ θεμιτὸν ἡγούμην.

καὶ δὴ παρακαλοῦσίν με τὴν κατάλυσιν ἀλλαχοῦ ποιήσασθαι διὰ τὸ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν εἶναι σάββατον· ὀχλεῖσθαι δὲ μὴ δεῖν ὑπ’ αὐτῶν τὴν πόλιν τῶν Τιβεριέων ἔφασκον. Κἀγὼ μηδὲν ὑπονοήσασ ἐσ τὰσ Ταριχέασ ἀπῆλθον καταλιπὼν ὅμωσ ἐν τῇ πόλει τοὺσ πολυπραγμονήσοντασ, τί περὶ ἡμῶν λέγοιτο.

διὰ πάσησ δὲ τῆσ ὁδοῦ τῆσ ἀπὸ Ταριχεῶν εἰσ Τιβεριάδα φερούσησ ἐπέστησα πολλούσ, ἵνα μοι δι’ ἀλλήλων σημαίνωσιν ἅπερ ἂν παρὰ τῶν ἐν τῇ πόλει καταλειφθέντων πύθωνται. κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν οὖν ἡμέραν συνάγονται πάντεσ εἰσ τὴν προσευχὴν μέγιστον οἴκημα καὶ πολὺν ὄχλον ἐπιδέξασθαι δυνάμενον.

εἰσελθὼν δὲ ὁ Ιὠνάθησ φανερῶσ μὲν περὶ τῆσ ἀποστάσεωσ οὐκ ἐτόλμα λέγειν, ἔφη δὲ στρατηγοῦ κρείττονοσ χρείαν τὴν πόλιν αὐτῶν ἔχειν. Ιἠσοῦσ δ’ ὁ ἄρχων οὐδὲν ὑποστειλάμενοσ ἀναφανδὸν εἶπεν·

"ἄμεινόν ἐστιν, ὦ πολῖται, τέσσαρσιν ἡμᾶσ ἀνδράσιν ὑπακούειν ἢ ἑνί, καὶ κατὰ γένοσ λαμπροῖσ καὶ κατὰ σύνεσιν οὐκ ἀδόξοισ. " ὑπεδείκνυε δὲ τοὺσ περὶ Ιὠνάθην. ταῦτ’ εἰπόντα τὸν Ιἠσοῦν ἐπῄνει παρελθὼν Ιοὖστοσ καί τινασ ἐκ τοῦ δήμου συνέπειθεν.

οὐκ ἠρέσκετο δὲ τοῖσ λεχθεῖσιν τὸ πλῆθοσ καὶ πάντωσ ἂν εἰσ στάσιν ἐχώρησαν, εἰ μὴ τὴν σύνοδον διέλυσεν ἐπελθοῦσα ἕκτη ὡρ́α, καθ’ ἣν τοῖσ σάββασιν ἀριστοποιεῖσθαι νόμιμόν ἐστιν ἡμῖν, καὶ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην εἰσ τὴν ἐπιοῦσαν ὑπερθέμενοι τὴν βουλὴν ἀπῄεσαν ἄπρακτοι. εὐθὺσ δέ μοι τούτων ἀπαγγελθέντων πρωὶ̈ διέγνων εἰσ τὴν Τιβεριέων πόλιν ἀφικέσθαι, καὶ τῇ ἐπιούσῃ περὶ τὴν ὡρ́αν ἧκον ἀπὸ τῶν Ταριχεῶν, καταλαμβάνω δὲ συναγόμενον ἤδη τὸ πλῆθοσ εἰσ τὴν προσευχήν·

ἐφ’ ὅ τι δ’ ἦν αὐτοῖσ ἡ σύνοδοσ οὐκ ἐγίνωσκον οἱ συλλεγόμενοι. οἱ δὲ περὶ τὸν Ιὠνάθην ἀπροσδοκήτωσ θεασάμενοί με παρόντα διεταράχθησαν.

εἶτ’ ἐπινοοῦσιν διαδοῦναι λόγον, ὅτι Ῥωμαίων ἱππεῖσ ἐν τῇ μεθορίῳ πόρρω τριάκοντα σταδίων ἀπὸ τῆσ πόλεωσ κατὰ τόπον λεγόμενον Ὁμόνοιαν εἰσὶν ἑωραμένοι. καὶ προσαγγελθέντων τούτων ἐξ ὑποβολῆσ παρεκάλουν οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην μὴ περιιδεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων λεηλατουμένην αὐτῶν τὴν γῆν.

ταῦτα δ’ ἔλεγον δι’ ἐννοίασ ἔχοντεσ ἐμὲ προφάσει τῆσ κατεπειγούσησ βοηθείασ μεταστήσαντεσ αὐτοὶ τὴν πόλιν ἐχθράν μοι κατασκευάσαι. Ἐγὼ δὲ καίπερ εἰδὼσ αὐτῶν τὸ ἐνθύμημα ὅμωσ ὑπήκουσα, μὴ δόξαν παράσχω τοῖσ Τιβεριεῦσιν οὐ προνοούμενοσ αὐτῶν τῆσ ἀσφαλείασ.

ὑποστρέφω συντόνωσ ὁδεύσασ, καὶ καταλαμβάνω τήν τε βουλὴν πᾶσαν συνεληλυθυῖαν καὶ τὸν δημοτικὸν ὄχλον ποιουμένουσ τε πολλὴν κατηγορίαν μου τοὺσ περὶ τὸν Ιὠνάθην, ὡσ τοῦ μὲν τὸν πόλεμον ἐπελαφρύνειν αὐτοῖσ ἀμελοῦντοσ, ἐν τρυφαῖσ δὲ διάγοντοσ.

ταῦτα δὲ λέγοντεσ προύφερον ἐπιστολὰσ τέσσαρασ ὡσ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ μεθορίᾳ τῆσ Γαλιλαίασ γεγραμμένασ πρὸσ αὐτοὺσ ἐπὶ βοήθειαν ἥκειν παρακαλούντων, Ῥωμαίων γὰρ δύναμιν μέλλειν ἱππέων τε καὶ πεζῶν εἰσ τρίτην ἡμέραν τὴν χώραν αὐτῶν λεηλατεῖν, ἐπισπεύδειν τε καὶ μὴ περιοφθῆναι δεομένων.

ταῦτ’ ἀκούσαντεσ οἱ Τιβεριεῖσ λέγειν ἀληθῆ δόξαντεσ αὐτοὺσ καταβοήσεισ ἐποιοῦντο, μὴ καθέζεσθαί με δεῖν λέγοντεσ, ἀλλ’ ἀπελθεῖν ἐπικουρήσοντα τοῖσ ὁμοεθνέσιν αὐτῶν.

πρὸσ ταῦτ’ ἐγώ, συνῆκα γὰρ τὴν ἐπίνοιαν τῶν περὶ τὸν Ιὠνάθην, ὑπακούσεσθαι μὲν ἔφην ἑτοίμωσ καὶ χωρὶσ ἀναβολῆσ ὁρμήσειν πρὸσ τὸν πόλεμον ἐπηγγειλάμην, συνεβούλευον δ’ ὅμωσ, ἐπεὶ τὰ γράμματα κατὰ τέσσαρασ τόπουσ Ῥωμαίουσ σημαίνει προσβαλεῖν, εἰσ πέντε μοίρασ διελόντασ τὴν δύναμιν ἑκάστῃ τούτων ἐπιστῆσαι τοὺσ περὶ τὸν Ιὠνάθην καὶ τοὺσ ἑταίρουσ αὐτοῦ·

πρέπειν γὰρ ἀνδράσιν ἀγαθοῖσ μὴ μόνον συμβουλεύειν, ἀλλὰ χρείασ ἐπειγούσησ ἡγουμένουσ βοηθεῖν·

ἐγὼ γὰρ πλὴν μιᾶσ μοίρασ οὐκ ἔφην ἀφηγεῖσθαι δυνατὸσ εἶναι. σφόδρα τῷ πλήθει συνήρεσεν ἡ ’μὴ συμβουλία·

κἀκείνουσ οὖν ἠνάγκαζον ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξιέναι. τοῖσ δ’ οὔτι μετρίωσ συνεχύθησαν αἱ γνῶμαι μὴ κατεργασαμένοισ ἃ διενοήθησαν ἐμοῦ τοῖσ ἐπιχειρήμασιν αὐτῶν ἀντιστρατηγήσαντοσ. Εἷσ δέ τισ ἐξ αὐτῶν Ἀνανίασ τοὔνομα, πονηρὸσ ἀνὴρ καὶ κακοῦργοσ, εἰσηγεῖτο τοῖσ πλήθεσι πανδημεὶ νηστείαν εἰσ τὴν ἐπιοῦσαν τῷ θεῷ προθέσθαι καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ὡρ́αν ἐκέλευεν εἰσ τὸν αὐτὸν τόπον ἀνόπλουσ παρεῖναι τῷ θεῷ φανερὸν ποιήσοντασ, ὅτι μὴ τῆσ παρ’ ἐκείνου τυγχάνοντεσ βοηθείασ πᾶν ὅπλον ἄχρηστον εἶναι νομίζουσιν.

ταῦτα δ’ ἔλεγεν οὐ δι’ εὐσέβειαν, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν ἄνοπλόν με καὶ τοὺσ ἐμούσ.

κἀγὼ δι’ ἀνάγκην ὑπήκουον, μὴ δόξω καταφρονεῖν τῆσ περὶ τὴν εὐσέβειαν ὑποθήκησ. ὡσ οὖν ἀνεχωρήσαμεν ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν, οἱ μὲν περὶ τὸν Ιὠνάθην γράφουσι τῷ Ιωἄννῃ πρὸσ αὐτοὺσ ἑώθεν ἀφικέσθαι κελεύοντεσ μεθ’ ὅσων ἂν στρατιωτῶν δυνηθῇ·

λήψεσθαι γὰρ εὖ ἐμὲ ὑποχείριον καὶ ποιήσειν ὅπερ ἔχει δι’ εὐχῆσ. δεξάμενοσ δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐκεῖνοσ ὑπακούειν ἔμελλεν. ἐγὼ δὲ τῆσ ἐπιούσησ ἡμέρασ δύο τῶν περὶ ἐμὲ σωματοφυλάκων τοὺσ κατ’ ἀνδρείαν δοκιμωτάτουσ καὶ κατὰ πίστιν βεβαίουσ κελεύω ξιφίδια κρύψαντασ ὑπὸ τὰσ ἐσθῆτασ ἐμοὶ συμπροελθεῖν, ἵν’ εἰ γένοιτο παρὰ τῶν ἐχθρῶν ἐπίθεσισ ἀμυνώμεθα.

θώρακα δ’ ἔλαβον αὐτὸσ καὶ μάχαιραν ὑπεζωσάμην ὡσ οἱο͂́ν τ’ ἦν ἀφανέστατα καὶ ἦλθον εἰσ τὴν προσευχήν. Τοὺσ μὲν οὖν σὺν ἐμοὶ πάντασ ἐκκλεῖσαι προσέταξεν Ιἠσοῦσ ὁ ἄρχων, αὐτὸσ γὰρ ταῖσ θύραισ ἐφειστήκει, μόνον δ’ ἐμὲ μετὰ τῶν φίλων εἰσελθεῖν εἰάσεν.

ἤδη δ’ ἡμῶν τὰ νόμιμα ποιούντων καὶ πρὸσ εὐχὰσ τραπομένων ἀναστὰσ Ιἠσοῦσ περὶ τῶν ληφθέντων ἐκ τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆσ βασιλικῆσ αὐλῆσ σκευῶν τοῦ ἀσήμου ἀργυρίου ἐπυνθάνετό μου, παρὰ τίνι τυγχάνει κείμενα.

ταῦτα δ’ ἔλεγεν διατρίβειν τὸν χρόνον βουλόμενοσ, ἑώσ ἂν ὁ Ιωἄννησ παραγένηται. κἀγὼ πάντα Καπέλλαν ἔχειν εἶπον καὶ τοὺσ δέκα πρώτουσ Τιβεριέων·

"ἀνάκριναι δ’ αὐτόσ, ἔφην, οὐ ψεύδομαι" . τῶν δὲ παρ’ ἑαυτοῖσ εἶναι λεγόντων "οἱ δ’ εἴκοσιν, εἶπεν, χρυσοῖ, οὓσ ἔλαβεσ πωλήσασ τινὰ σταθμὸν ἀσήμου, τί γεγόνασιν; καὶ τούτουσ ἔφην δεδωκέναι πρέσβεσιν αὐτῶν ἐφόδιον πεμφθεῖσιν εἰσ Ιἑροσόλυμα.

πρὸσ ταῦτα οἱ μὲν περὶ τὸν Ιὠνάθην οὐ καλῶσ ἔφασαν πεποιηκέναι με δόντα τοῖσ πρέσβεσιν τὸν μισθὸν ἐκ τοῦ κοινοῦ. παροξυνθέντοσ δὲ τοῦ πλήθουσ ἐπὶ τούτοισ, ἐνόησαν γὰρ τῶν ἀνθρώπων τὴν πονηρίαν, συνεὶσ ἐγὼ στάσιν μέλλουσαν ἐξάπτεσθαι καὶ προσεξερεθίσαι μᾶλλον βουλόμενοσ τὸν δῆμον ἐπὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ, "ἀλλ’ εἴ γε μὴ ὀρθῶσ, εἶπον, ἔπραξα δοὺσ τὸν μισθὸν ἐκ τοῦ κοινοῦ τοῖσ πρέσβεσιν ὑμῶν, παύεσθε χαλεπαίνοντεσ·

ἐγὼ γὰρ τοὺσ εἴκοσι χρυσοῦσ αὐτὸσ ἀποτίσω. Ταῦτ’ εἰπόντοσ, οἱ μὲν περὶ τὸν Ιὠνάθην ἡσύχασαν, ὁ δὲ δῆμοσ ἔτι μᾶλλον κατ’ αὐτῶν παρωξύνθη φανερὰν ἐπιδεικνυμένων τὴν ἄδικον πρὸσ ἐμὲ δυσμένειαν.

συνιδὼν δὲ τὴν μεταβολὴν αὐτῶν Ιἠσοῦσ τὸν μὲν δῆμον ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν, προσμεῖναι δὲ τὴν βουλὴν ἠξίωσεν·

οὐ γὰρ δύνασθαι θορυβουμένουσ περὶ πραγμάτων τοιούτων τὴν ἐξέτασιν ποιεῖσθαι. τοῦ δὲ δήμου βοῶντοσ μὴ καταλείψειν παρ’ αὐτοῖσ ἐμὲ μόνον, ἧκέν τισ ἀγγέλλων κρύφα τοῖσ περὶ τὸν Ιἠσοῦν Ιωἄννην μετὰ τῶν ὁπλιτῶν πλησιάζειν.

καὶ οἱ περὶ τὸν Ιὠνάθην οὐκέτι κατασχόντεσ αὑτούσ, τάχα καὶ τοῦ θεοῦ προνοοῦντοσ τῆσ ἐμῆσ σωτηρίασ, μὴ γὰρ ἂν γενομένου τούτου πάντωσ ὑπὸ τοῦ Ιωἄννου διεφθάρην, "παύσασθε, ἔφη, ὦ Τιβεριεῖσ, τὴν ζήτησιν εἴκοσι χρυσῶν ἕνεκεν· διὰ τούτουσ μὲν γὰρ οὐκ ἄξιόσ ἐστιν Ιὤσηποσ ἀποθανεῖν, ὅτι δὲ τυραννεῖν ἐπεθύμησεν καὶ τὰ τῶν Γαλιλαίων πλήθη λόγοισ ἀπατήσασ τὴν ἀρχὴν αὑτῷ κατεκτήσατο.

" ταῦτα λέγοντοσ εὐθύσ μοι τὰσ χεῖρασ ἐπέβαλον ἀναιρεῖν τ’ ἐπειρῶντο. ὡσ δ’ εἶδον οἱ σὺν ἐμοὶ τὸ γιγνόμενον, σπασάμενοι τὰσ μαχαίρασ καὶ παίειν ἀπειλήσαντεσ, εἰ βιάζοιντο, τοῦ τε δήμου λίθουσ ἀραμένου καὶ βάλλειν ἐπὶ τὸν Ιὠνάθην ὁρμήσαντοσ ἐξαρπάζουσί με τῆσ τῶν πολεμίων βίασ.

Ἐπεὶ δὲ προελθὼν ὀλίγον ὑπαντιάζειν ἔμελλον τῷ Ιωἄννῃ προσιόντι μετὰ τῶν ὁπλιτῶν, δείσασ ἐκεῖνον μὲν ἐξέκλινα, διὰ στενωποῦ δέ τινοσ ἐπὶ τὴν λίμνην σωθεὶσ καὶ πλοίου λαβόμενοσ, ἐμβὰσ εἰσ τὰσ Ταριχέασ διεπεραιώθην ἀπροσδοκήτωσ τὸν κίνδυνον διαφυγών.

μεταπέμπομαί τ’ εὐθὺσ τοὺσ πρωτεύοντασ τῶν Γαλιλαίων καὶ φράζω τὸν τρόπον, ᾧ παρασπονδηθεὶσ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ιὠνάθην καὶ τοὺσ Τιβεριεῖσ παρ’ ὀλίγον παρ’ αὐτῶν διαφθαρείην.

ὀργισθὲν δ’ ἐπὶ τούτοισ τῶν Γαλιλαίων τὸ πλῆθοσ παρεκελεύετό μοι μηκέτι μέλλειν τὸν πρὸσ αὐτοὺσ πόλεμον ἐκφέρειν, ἀλλ’ ἐπιτρέπειν αὐτοῖσ ἐλθοῦσιν ἐπὶ τὸν Ιωἄννην ἄρδην αὐτὸν ἀφανίσαι καὶ τοὺσ περὶ τὸν Ιὠνάθην.

ἐπεῖχον δ’ ὅμωσ αὐτοὺσ ἐγὼ καίπερ οὕτωσ ὀργιζομένουσ, περιμένειν αὐτοὺσ κελεύων ἑώσ μάθωμεν, τί οἱ πεμφθέντεσ ὑπ’ αὐτῶν εἰσ τὴν Ιἑροσολυμιτῶν πόλιν ἀπαγγελοῦσιν·

μετὰ τῆσ ἐκείνων γὰρ γνώμησ τὰ δοκοῦντα πράξειν αὐτοὺσ ἔφην. καὶ ταῦτ’ εἰπὼν ἔπεισα.

τότε δὴ καὶ Ιωἄννησ οὐ λαβούσησ αὐτοῦ τέλοσ τῆσ ἐνέδρασ ἀνεζεύγνυεν εἰσ τὰ Γίσχαλα. Μετ’ οὐ πολλὰσ δ’ ἡμέρασ ἀφικνοῦνται πάλιν οὓσ ἐπέμψαμεν καὶ ἀπήγγελλον σφόδρα τὸν δῆμον ἐπὶ τοὺσ περὶ τὸν Ἄνανον καὶ τὸν Σίμωνα τὸν τοῦ Γαμαλιήλου παρωξύνθαι, ὅτι χωρὶσ γνώμησ τοῦ κοινοῦ πέμψαντεσ εἰσ τὴν Γαλιλαίαν ἐκπεσεῖν με ταύτησ παρεσκεύασαν.

ἔφασαν δ’ οἱ πρέσβεισ, ὅτι καὶ τὰσ οἰκίασ αὐτῶν ὁ δῆμοσ ὡρ́μησεν ἐμπιπράναι.

ἔφερον δὲ καὶ γράμματα, δι’ ὧν οἱ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν πρῶτοι πολλὰ τοῦ δήμου δεηθέντοσ αὐτῶν ἐμοὶ μὲν τὴν τῆσ Γαλιλαίασ ἀρχὴν ἐβεβαίουν, τοῖσ περὶ τὸν Ιὠνάθην δὲ προσέτασσον εἰσ τὴν οἰκείαν ὑποστρέφειν θᾶσσον. καὶ ὡσ κυρώσειαν ἐμοὶ τῆσ χώρασ αὐτῶν τὴν προστασίαν, τά τε πρὸσ τοὺσ περὶ τὸν Ιὠνάθην γεγραμμένα περὶ ἀπαλλαγῆσ, πρὸσ οὓσ δὴ καὶ τὴν ἐπιστολὴν εὐθέωσ διεπεμψάμην πολυπραγμονῆσαι τὸν κομίσαντα κελεύσασ, τί ποιεῖν μέλλουσιν.

Δεξάμενοι δ’ ἐκεῖνοι τὴν ἐπιστολὴν καὶ ταραχθέντεσ οὐχὶ μετρίωσ μεταπέμπονται τὸν Ιωἄννην καὶ τοὺσ ἐκ τῆσ βουλῆσ τῶν Τιβεριέων τούσ τε πρωτεύοντασ Γαβάρων, βουλήν τε προτιθέασιν σκοπεῖσθαι κελεύοντεσ, τί πρακτέον ἐστὶν αὐτοῖσ.

Τιβεριεῦσι μὲν οὖν ἀντέχεσθαι μᾶλλον ἐδόκει τῶν πραγμάτων·

οὐ δεῖν γὰρ ἔφασαν ἐγκαταλιπέσθαι τὴν πόλιν αὐτῶν ἅπαξ ἐκείνοισ προστεθειμένην, ἄλλωσ τε μηδ’ ἐμοῦ μέλλοντοσ αὐτῶν ἀφέξεσθαι· τοῦτο γὰρ ὡσ ἠπειληκότοσ ἐμοῦ κατεψεύδοντο. ὁ δ’ Ιωἄννησ οὐ μόνον τούτοισ συνηρέσκετο, καὶ πορευθῆναι δὲ συνεβούλευεν αὐτῶν τοὺσ δύο κατηγορήσοντάσ μου πρὸσ τὸ πλῆθοσ, ὅτι μὴ καλῶσ τὰ κατὰ τὴν Γαλιλαίαν διοικῶ, καὶ πείσειν ῥᾳδίωσ αὐτοὺσ ἔφη διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ παντὸσ πλήθουσ εὐτρέπτωσ ἔχοντοσ.

δόξαντοσ οὖν τοῦ Ιωἄννου κρατίστην εἰσενηνοχέναι γνώμην, ἔδοξε δύο μὲν ἀπιέναι πρὸσ τοὺσ Ιἑροσολυμίτασ, Ιὠνάθην καὶ Ἀνανίαν, τοὺσ ἑτέρουσ δὲ δύο μένοντασ ἐν τῇ Τιβεριάδι καταλιπεῖν.

συνεπηγάγοντο δὲ φυλακῆσ ἕνεκα τῆσ ἑαυτῶν ὁπλίτασ ἑκατόν. Τιβεριεῖσ δὲ τὰ μὲν τείχη προυνόησαν ἀσφαλισθῆναι, τοὺσ ἐνοίκουσ δὲ κελεύουσιν ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα, καὶ παρὰ Ιωἄννου δὲ μετεπέμψαντο στρατιώτασ οὐκ ὀλίγουσ συμμαχήσοντασ, εἰ δεήσειεν, αὐτοῖσ τὰ πρὸσ ἐμέ.

ἦν δὲ ὁ Ιωἄννησ ἐν Γισχάλοισ.

οἱ τοίνυν περὶ τὸν Ιὠνάθην ἀναζεύξαντεσ ἀπὸ τῆσ Τιβεριάδοσ, ὡσ ἧκον εἰσ Δαβάριττα κώμην ἐν ταῖσ ἐσχατιαῖσ τῆσ Γαλιλαίασ κειμένην ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ, περὶ μέσην νύκτα τοῖσ ἐμοῖσ φύλαξιν ἐμπίπτουσιν, οἳ καὶ κελεύσαντεσ αὐτοὺσ τὰ ὅπλα καταθέσθαι ἐφύλασσον ἐν δεσμοῖσ ἐπὶ τόπου καθὼσ αὐτοῖσ ἐντετάλμην. γράφει δὲ πρὸσ ἐμὲ ταῦτα δηλῶν Λευίσ, ᾧ τὴν φυλακὴν πεπιστεύκειν.

παραλιπὼν οὖν ἡμέρασ δύο καὶ μηδὲν ἐγνωκέναι προσποιησάμενοσ, πέμψασ πρὸσ τοὺσ Τιβεριεῖσ συνεβούλευον αὐτοῖσ τὰ ὅπλα καταθεμένοισ ἀπολύειν τοὺσ ἀνθρώπουσ εἰσ τὴν ἑαυτῶν. οἱ δέ, δόξαν γὰρ εἶχον περὶ τὸν Ιὠνάθην εἰσ τὰ Ιἑροσόλυμα ἤδη διαπεπορεῦσθαι, βλασφήμουσ ἐποιήσαντο τὰσ ἀποκρίσεισ·

μὴ καταπλαγεὶσ δ’ ἐγὼ καταστρατηγεῖν αὐτοὺσ ἐπενόουν. πρὸσ μὲν οὖν τοὺσ πολίτασ ἐξάπτειν πόλεμον οὐκ ἐνόμιζον εὐσεβὲσ εἶναι, βουλόμενοσ δ’ αὐτοὺσ ἀποσπάσαι τῶν Τιβεριέων, μυρίουσ ὁπλίτασ τοὺσ ἀρίστουσ ἐπιλέξασ εἰσ τρεῖσ μοίρασ διεῖλον, καὶ τούτουσ μὲν ἀφανῶσ ἐν δώμαισ προσέταξα λοχῶντασ περιμένειν, χιλίουσ δ’ εἰσ ἑτέραν κώμην ὀρεινὴν μὲν ὁμοίωσ, ἀπέχουσαν δὲ τῆσ Τιβεριάδοσ τέσσαρασ σταδίουσ, εἰσήγαγον κελεύσασ ἐκείνουσ ἐπειδὰν λάβωσιν σημεῖον εὐθὺσ καταβαίνειν·

αὐτὸσ δὲ τῆσ κώμησ προελθὼν ἐν προύπτῳ καθεζόμην.

οἱ δὲ Τιβεριεῖσ ὁρῶντεσ ἐξέτρεχον συνεχῶσ καὶ πολλὰ κατεκερτόμουν·

τοσαύτη γοῦν ἀφροσύνη κατέσχεν αὐτούσ, ὥστε ποιήσαντεσ εὐτρεπῆ κλίνην προύθεσαν καὶ περὶ αὐτὴν ἱστάμενοι ὠδύροντό με μετὰ παιδιᾶσ καὶ γέλωτοσ. διετιθέμην δ’ ἐγὼ τὴν ψυχὴν ἡδέωσ τὴν ἄνοιαν αὐτῶν ἐπιβλέπων. Βουλόμενοσ δὲ δι’ ἐνέδρασ λαβεῖν τὸν Σίμωνα καὶ σὺν αὐτῷ Ιὤζαρον, πέμψασ πρὸσ αὐτοὺσ παρεκάλουν ὀλίγον τῆσ πόλεωσ πόρρω μετὰ φίλων πολλῶν τῶν παραφυλαξόντων αὐτοὺσ ἐλθεῖν·

βούλεσθαι γὰρ ἔφην καταβὰσ σπείσασθαι πρὸσ αὐτοὺσ καὶ διανείμασθαι τὴν προστασίαν τῆσ Γαλιλαίασ. Σίμων μὲν οὖν διὰ νεότητα καὶ πρὸσ ἐλπίδα κέρδουσ ἀπατηθεὶσ οὐκ ὤκνησεν ἐλθεῖν, ὁ δ’ Ιὤζαροσ ἐνέδραν ὑποπτεύσασ ἔμεινεν.

ἀναβάντα δὴ τὸν Σίμωνα μετὰ φίλων τῶν παραφυλασσόντων αὐτὸν ὑπαντιάσασ ἠσπαζόμην τε φιλοφρόνωσ καὶ χάριν ἔχειν ὡμολόγουν ἀναβάντι. μετ’ οὐ πολὺ δὲ συμπεριπατῶν ὡσ κατὰ μόνασ τι βουλόμενοσ εἰπεῖν, ἐπεὶ πορρωτέρω τῶν φίλων ἀπήγαγον, μέσον ἀράμενοσ ἀγαγεῖν εἰσ τὴν κώμην τοῖσ μετ’ ἐμοῦ φίλοισ ἔδωκα, τοὺσ ὁπλίτασ δὲ καταβῆναι κελεύσασ προσέβαλλον μετ’ αὐτῶν τῇ Τιβεριάδι.

μάχησ δὲ γενομένησ ἀμφοτέρωθεν καρτερᾶσ καὶ ὅσον οὔπω τῶν Τιβεριέων νικώντων, πεφεύγεισαν γὰρ οἱ παρ’ ἡμῶν ὁπλῖται, τὸ γινόμενον ἰδὼν καὶ τοὺσ μετ’ ἐμαυτοῦ παρακαλέσασ νικῶντασ ἤδη τοὺσ Τιβεριεῖσ εἰσ τὴν πόλιν συνεδίωξα.

ἑτέραν δὲ δύναμιν εἰσπέμψασ διὰ τῆσ λίμνησ προσέταξα τὴν πρώτην λαβοῦσιν οἰκίαν ἐμπρῆσαι. τούτου γενομένου νομίσαντεσ οἱ Τιβεριεῖσ εἰλῆφθαι κατὰ κράτοσ αὐτῶν τὴν πόλιν, ὑπὸ φόβου ῥίπτουσιν τὰ ὅπλα, μετὰ γυναικῶν δὲ καὶ τέκνων ἱκέτευον φείσασθαι τῆσ πόλεωσ αὐτῶν.

ἐγὼ δὲ πρὸσ τὰσ δεήσεισ ἐπικλασθεὶσ τοὺσ μὲν στρατιώτασ τῆσ ὁρμῆσ ἐπέσχον, αὐτὸσ δέ, καὶ γὰρ ἑσπέρα κατέλαβεν, μετὰ τῶν ὁπλιτῶν ἀπὸ τῆσ πολιορκίασ ὑποστρέψασ περὶ τὴν τοῦ σώματοσ θεραπείαν ἐγινόμην.

καλέσασ δὲ ἐπὶ τὴν ἑστίασιν τὸν Σίμωνα παρεμυθούμην περὶ τῶν γεγονότων ὑπισχνούμην τε δοὺσ ἐφόδια αὐτῷ καὶ τοῖσ σὺν αὐτῷ παραπέμψειν εἰσ Ιἑροσόλυμα μετὰ πάσησ ἀσφαλείασ.

Κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μυρίουσ ἐπαγόμενοσ ὁπλίτασ ἧκον εἰσ τὴν Τιβεριάδα, καὶ μεταπεμψάμενοσ εἰσ τὸ στάδιον τοὺσ πρώτουσ αὐτῶν τοῦ πλήθουσ ἐκέλευσα φράζειν, οἵτινεσ εἰε͂ν αἴτιοι τῆσ ἀποστάσεωσ.

ἐνδειξαμένων δὲ τοὺσ ἄνδρασ ἐκείνουσ μὲν δεδεμένουσ εἰσ τὴν Ιὠταπάτην πόλιν ἐξέπεμψα, τοὺσ δὲ περὶ τὸν Ιὠνάθην καὶ Ἀνανίαν λύσασ τῶν δεσμῶν καὶ δοὺσ ἐφόδια μετὰ Σίμωνοσ καὶ Ιὠζάρου καὶ ὁπλιτῶν πεντακοσίων, οἳ παραφυλάξουσιν αὐτούσ, ἐξέπεμψα εἰσ τὰ Ιἑροσόλυμα.

Τιβεριεῖσ δὲ πάλιν προσελθόντεσ συγγινώσκειν αὐτοῖσ παρεκάλουν περὶ τῶν πεπραγμένων, ἐπανορθώσεσθαι τὰσ ἁμαρτίασ τῇ μετὰ ταῦτα πρὸσ ἐμὲ πίστει λέγοντεσ, τὰ δ’ ἐκ τῆσ διαρπαγῆσ περισσεύσαντα σῶσαί με τοῖσ ἀπολέσασιν ἐδέοντο.

κἀγὼ τοῖσ ἔχουσιν προσέταττον εἰσ μέσον πάντα φέρειν, ἀπειθούντων δὲ μέχρι πολλοῦ, θεασάμενόσ τινα τῶν περὶ ἐμὲ στρατιωτῶν λαμπροτέραν τοῦ συνήθουσ περικείμενον στολὴν ἐπυθόμην, πόθεν ἔχοι.

εἰπόντοσ δὲ ἐκ τῆσ κατὰ πόλιν ἁρπαγῆσ, ἐκεῖνον μὲν πληγαῖσ ἐκόλασα, τοῖσ δὲ ἄλλοισ ἅπασιν ἠπείλησα μείζω τιμωρίαν ἐπιθήσειν μὴ κομίσασιν εἰσ τοὐμφανὲσ ὅσα ἡρπάκεισαν.

πολλῶν δὲ συνενεχθέντων ἑκάστῳ τῶν Τιβεριέων τὸ ἐπιγνωσθὲν ἀπέδωκα. Γεγονὼσ δ’ ἐνταῦθα τῆσ διηγήσεωσ βούλομαι πρὸσ Ιοὖστον καὶ αὐτὸν τὴν περὶ τούτων πραγματείαν γεγραφότα πρόσ τε τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ ἱστορίαν μὲν γράφειν ὑπισχνουμένουσ, περὶ δὲ τὴν ἀλήθειαν ὀλιγώρουσ καὶ δι’ ἔχθραν ἢ χάριν τὸ ψεῦδοσ οὐκ ἐντρεπομένουσ, [μικρὰ διελθεῖν].

πράττουσι μὲν γὰρ ὅμοιόν τι τοῖσ περὶ συμβολαίων πλαστὰ γράμματα συντεθεικόσι, τῷ δὲ μηδεμίαν ὁμοίωσ τιμωρίαν ἐκείνοισ δεδιέναι καταφρονοῦσι τῆσ ἀληθείασ.

Ιοὖστοσ γοῦν συγγράφειν τὰσ περὶ τούτων ἐπιχειρήσασ πράξεισ τὸν πόλεμον, ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν φιλόπονοσ εἶναι ἐμοῦ μὲν κατέψευσται, ἠλήθευσε δὲ οὐδὲ περὶ τῆσ πατρίδοσ.

ὅθεν ἀπολογήσασθαι γὰρ νῦν ἀνάγκην ἔχω καταψευδομαρτυρούμενοσ, ἐρῶ τὰ μέχρι νῦν σεσιωπημένα. καὶ μὴ θαυμάσῃ τισ, ὅτι μὴ πάλαι περὶ τούτων ἐδήλωσα·

τῷ γὰρ ἱστορίαν ἀναγράφοντι τὸ μὲν ἀληθεύειν ἀναγκαῖον, ἔξεστιν δ’ ὅμωσ μὴ πικρῶσ τὰσ τινῶν πονηρίασ ἐλέγχειν, οὐ διὰ τὴν πρὸσ ἐκείνουσ χάριν, ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτοῦ μετριότητα. πῶσ οὖν, ἵνα φῶ πρὸσ αὐτὸν ὡσ παρόντα, Ιοὖστε δεινότατε συγγραφέων, τοῦτο γὰρ αὐχεῖσ περὶ σεαυτοῦ, αἴτιοι γεγόναμεν ἐγώ τε καὶ Γαλιλαῖοι τῇ πατρίδι σου τῆσ πρὸσ Ῥωμαίουσ καὶ πρὸσ τὸν βασιλέα στάσεωσ;

πρότερον γὰρ ἢ ἐμὲ τῆσ Γαλιλαίασ στρατηγὸν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν χειροτονηθῆναι σὺ καὶ πάντεσ Τιβεριεῖσ οὐ μόνον ἀνειλήφατε τὰ ὅπλα, ἀλλὰ καὶ τὰσ ἐν τῇ Συρίᾳ δέκα πόλεισ ἐπολεμεῖτε·

σὺ γοῦν τὰσ κώμασ αὐτῶν ἐνέπρησασ καὶ ὁ σὸσ οἰκέτησ ἐπὶ τῆσ παρατάξεωσ ἐκείνησ ἔπεσεν. ταῦτα δὲ οὐκ ἐγὼ λέγω μόνοσ, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖσ Οὐεσπασιανοῦ τοῦ αὐτοκράτοροσ ὑπομνήμασιν οὕτωσ γέγραπται, καὶ τίνα τρόπον ἐν Πτολεμαί̈δι Οὐεσπασιανοῦ κατεβόησαν οἱ τῶν δέκα πόλεων ἔνοικοι τιμωρίαν ὑποσχεῖν σε τὸν αἴτιον ἀξιοῦντεσ.

καὶ δεδώκεισ ἂν δίκην Οὐεσπασιανοῦ κελεύσαντοσ, εἰ μὴ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ λαβὼν ἐξουσίαν ἀποκτεῖναί σε, πολλὰ τῆσ ἀδελφῆσ Βερενίκησ δεηθείσησ οὐκ ἀνελὼν δεδεμένον ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐφύλαξεν.

καὶ αἱ μετὰ ταῦτα δὲ πολιτεῖαί σου σαφῶσ ἐμφανίζουσιν τόν τε βίον τὸν ἄλλον καὶ ὅτι σὺ τὴν πατρίδα Ῥωμαίων ἀπέστησασ, ὧν τὰ τεκμήρια κἀγὼ δηλώσω μετ’ ὀλίγον.

βούλομαι δ’ εἰπεῖν καὶ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ Τιβεριεῖσ ὀλίγα διὰ σὲ καὶ παραστῆσαι τοῖσ ἐντυγχάνειν μέλλουσιν ταῖσ ἱστορίαισ, ὅτι μήτε φιλορώμαιοι μήτε φιλοβασιλεῖσ γεγόνατε·

τῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πόλεων αἱ μέγισται Σέπφωρισ καὶ Τιβεριὰσ ἡ σὴ πατρίσ, ὦ Ιοὖστε.

ἀλλὰ Σέπφωρισ μὲν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆσ Γαλιλαίασ κειμένη καὶ περὶ αὐτὴν κώμασ ἔχουσα πολλὰσ καί τι καὶ θρασύνεσθαι δυναμένη πρὸσ Ῥωμαίουσ εἴπερ ἠθέλησεν εὐχερῶσ, διεγνωκυῖα τῇ πρὸσ τοὺσ δεσπότασ ἐμμένειν πίστει κἀμὲ τῆσ πόλεωσ αὐτῶν ἐξέκλεισε καὶ στρατεύσασθαί τινα τῶν πολιτῶν Ιοὐδαίοισ ἐκώλυσεν. ὅπωσ δὲ καὶ τὰ πρὸσ ἡμᾶσ ἀσφαλεῖσ εἰε͂ν, ἠπάτησάν με τείχεσιν αὐτῶν τὴν πόλιν ὀχυρῶσαι προτρέψαντεσ, καὶ παρὰ Κεστίου Γάλλου τοῦ τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ Ῥωμαϊκῶν ταγμάτων ἡγεμονεύοντοσ φρουρὰν ἑκόντεσ ἐδέξαντο, καταφρονήσαντεσ ἐμοῦ τότε μέγα δυναμένου καὶ πᾶσιν δι’ ἐκπλήξεωσ ὄντοσ.

πολιορκουμένησ τε τῆσ μεγίστησ ἡμῶν πόλεωσ Ιἑροσολύμων καὶ τοῦ κοινοῦ πάντων ἱεροῦ κινδυνεύοντοσ ἐν τῇ τῶν πολεμίων ἐξουσίᾳ γενέσθαι συμμαχίαν οὐκ ἔπεμψαν μὴ βουλόμενοι δοκεῖν κατὰ Ῥωμαίων ὅπλα λαβεῖν.

ἡ δὲ σὴ πατρίσ, ὦ Ιοὖστε, κειμένη ἐν τῇ Γεννησαρίδι λίμνῃ καὶ ἀπέχουσα Ἵππου μὲν στάδια τριάκοντα, Γαδάρων δὲ ἑξήκοντα, Σκυθοπόλεωσ δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τῆσ ὑπηκόου βασιλεῖ, μηδεμιᾶσ δὲ πόλεωσ Ιοὐδαίων παρακειμένησ, εἰ ἤθελεν τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ πίστιν φυλάττειν, ῥᾳδίωσ ἐδύνατο.

καὶ γὰρ πολὺσ ἦτε δῆμοσ καὶ ὅπλων εὐπορεῖτε.

ἀλλ’, ὡσ σὺ φῄσ, αἴτιοσ ὑμῖν ἐγὼ τότε. μετὰ ταῦτα δὲ τίσ, ὦ Ιοὖστε; πρὸ γὰρ τῆσ Ιἑροσολύμων πολιορκίασ οἶδασ ὑπὸ Ῥωμαίοισ ἐμὲ γενόμενον, καὶ Ιὠτάπατα κατὰ κράτοσ ληφθέντα φρούριά τε πολλά, πολύν τε Γαλιλαίων ὄχλον κατὰ τὴν μάχην πεσόντα. τότ’ οὖν ἐχρῆν ὑμᾶσ παντὸσ ἀπηλλαγμένουσ τοῦ δι’ ἐμὲ φόβου ῥῖψαί τε τὰ ὅπλα καὶ παραστῆσαι τῷ βασιλεῖ καὶ Ῥωμαίοισ, ὅτι δὴ οὐχ ἑκόντεσ, ἀλλ’ ἀναγκασθέντεσ ἐπὶ τὸν πρὸσ αὐτοὺσ ὡρμήσατε πόλεμον.

ὑμεῖσ δὲ καὶ περιεμείνατε Οὐεσπασιανόν, ἑώσ αὐτὸσ ἀφικόμενοσ μετὰ πάσησ τῆσ δυνάμεωσ προσέλθοι τοῖσ τείχεσιν, καὶ τότε διὰ φόβον τὰ ὅπλα κατέθεσθε·

καὶ πάντωσ ἂν ὑμῶν ἡ πόλισ ἥλω κατὰ κράτοσ, εἰ μὴ τῷ βασιλεῖ δεομένῳ καὶ τὴν ἄνοιαν ὑμῶν παραιτουμένῳ συνεχώρησεν Οὐεσπασιανόσ. οὐκ ἐγὼ τοίνυν αἴτιοσ, ἀλλ’ ὑμεῖσ οἱ πολεμικὰ φρονήσαντεσ. ἢ οὐ μέμνησθε, ὅτι τοσαυτάκισ ὑμῶν ἐγκρατὴσ γενόμενοσ οὐδένα διέφθειρα, στασιάζοντεσ δ’ ὑμεῖσ πρὸσ ἀλλήλουσ, οὐ διὰ τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ καὶ τὸν βασιλέα εὔνοιαν, διὰ δὲ τὴν ὑμετέραν αὐτῶν πονηρίαν ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε τῶν πολιτῶν ἀπεκτείνατε, κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐμοῦ πολιορκουμένου ἐν Ιὠταπάτοισ ὑπὸ Ῥωμαίων.

τί δ’ οὐχὶ καὶ κατὰ τὴν τῶν Ιἑροσολύμων πολιορκίαν δισχίλιοι Τιβεριέων ἐξητάσθησαν, οἱ μὲν πεπτωκότεσ, οἱ δὲ ληφθέντεσ αἰχμάλωτοι;

ἀλλὰ σὺ πολέμιοσ οὐ γεγονέναι φήσεισ, ὅτι πρὸσ βασιλέα τότ’ ἔφυγεσ. καὶ τοῦτο δὲ διὰ τὸν ἐξ ἐμοῦ φόβον φημί σε πεποιηκέναι. κἀγὼ μὲν πονηρόσ, ὡσ λέγεισ, ὁ δὲ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ, ὁ τὴν ψυχήν σοι συγχωρήσασ ὑπὸ Οὐεσπασιανοῦ θανεῖν κατακριθέντι, ὁ τοσούτοισ δωρησάμενοσ χρήμασιν, τίνοσ ἕνεκεν ὕστερον δὶσ μὲν ἔδησε, τοσαυτάκισ δὲ φυγεῖν τὴν πατρίδα προσέταξεν, καὶ ἀποθανεῖν δὲ κελεύσασ ἅπαξ τῇ ἀδελφῇ Βερενίκῃ πολλὰ δεηθείσῃ τὴν σὴν σωτηρίαν ἐχαρίσατο;

καὶ μετὰ τοσαῦτα δέ σου κακουργήματα τάξιν ἐπιστολῶν σοι πιστεύσασ, ὡσ καὶ ταύταισ εὑρ͂ε ῥᾳδιουργόν, ἀπήλασε τῆσ ὄψεωσ.

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐλέγχειν ἐπ’ ἀκριβὲσ ἐῶ. θαυμάζειν δ’ ἔπεισί μοι τὴν σὴν ἀναίδειαν, ὅτι τολμᾷσ λέγειν ἁπάντων τῶν τὴν πραγματείαν ταύτην γεγραφότων αὐτὸσ ἄμεινον ἐξηγγελκέναι, μήτε τὰ πραχθέντα κατὰ τὴν Γαλιλαίαν ἐπιστάμενοσ, ἦσ γὰρ ἐν Βηρυτῷ τότε παρὰ βασιλεῖ, μηθ’ ὅσα ἔπαθον Ῥωμαῖοι ἐπὶ τῆσ Ιὠταπάτων πολιορκίασ ἢ ἔδρασαν ἡμᾶσ παρακολουθήσασ, μήθ’ ὅσα κατ’ ἐμαυτὸν ἔπραξα πολιορκούμενοσ δυνηθεὶσ πυθέσθαι·

πάντεσ γὰρ οἱ ἀπαγγείλαντεσ ἂν διεφθάρησαν ἐπὶ τῆσ παρατάξεωσ ἐκείνησ. ἀλλ’ ἴσωσ τὰ κατὰ τὴν Ιἑροσόλυμα πραχθέντα μετὰ ἀκριβείασ φήσεισ συγγεγραφέναι.

καὶ πῶσ οἱο͂́ν τε; οὔτε γὰρ τῷ πολέμῳ παρέτυχεσ οὔτε τὰ Καίσαροσ ἀνέγνωσ ὑπομνήματα. μέγιστον δὲ τεκμήριον· τοῖσ γὰρ Καίσαροσ ὑπομνήμασιν ἐναντίαν πεποίησαι τὴν γραφήν. εἰ δὲ θαρρεῖσ ἄμεινον ἁπάντων συγγεγραφέναι, διὰ τί ζώντων Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτου τῶν αὐτοκρατόρων τῶν τὸν πόλεμον κατεργασαμένων καὶ βασιλέωσ Ἀγρίππα περιόντοσ ἔτι καὶ τῶν ἐκ γένουσ αὐτοῦ πάντων, ἀνδρῶν τῆσ Ἑλληνικῆσ παιδείασ ἐπὶ πλεῖστον ἡκόντων, τὴν ἱστορίαν οὐκ ἔφερεσ εἰσ μέσον;

πρὸ γὰρ εἴκοσι ἐτῶν εἶχεσ γεγραμμένην καὶ παρ’ εἰδότων ἔμελλεσ τῆσ ἀκριβείασ τὴν μαρτυρίαν ἀποφέρεσθαι·

νῦν δ’, ὅτ’ ἐκεῖνοι μὲν οὐκέτ’ εἰσὶν μεθ’ ἡμῶν, ἐλεγχθῆναι δ’ οὐ νομίζεισ, τεθάρρηκασ. οὐ μὴν ἐγώ σοι τὸν αὐτὸν τρόπον περὶ τῆσ ἐμαυτοῦ γραφῆσ ἔδεισα, ἀλλ’ αὐτοῖσ ἐπέδωκα τοῖσ αὐτοκράτορσι τὰ βιβλία μόνον οὐ τῶν ἔργων ἔτι βλεπομένων·

συνῄδειν γὰρ ἐμαυτῷ τετηρηκότι τὴν τῆσ ἀληθείασ παράδοσιν, ἐφ’ ᾗ μαρτυρίασ τεύξεσθαι προσδοκήσασ οὐ διήμαρτον. καὶ ἄλλοισ δὲ πολλοῖσ εὐθὺσ ἐπέδωκα τὴν ἱστορίαν, ὧν ἔνιοι καὶ παρατετεύχεισαν τῷ πολέμῳ, καθάπερ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ καί τινεσ αὐτοῦ τῶν συγγενῶν.

ὁ δὲ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ ἑξηκονταδύο γέγραφεν ἐπιστολὰσ τῇ τῆσ ἀληθείασ παραδόσει μαρτυρῶν.

ὧν δὴ καὶ δύο ὑπέταξα καὶ βουληθέντι σοι τὰ γεγραμμένα γνῶναι πάρεστιν ἐξ αὐτῶν· "βασιλεὺσ Ἀγρίππασ Ιὠσήπῳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν.

ἥδιστα διῆλθον τὴν βύβλον, καί μοι πολὺ ἐπιμελέστερον ἔδοξασ τῶν ταῦτα συγγραψάντων ἠκριβωκέναι. πέμπε δέ μοι καὶ τὰσ λοιπάσ.

ἔρρωσο. βασιλεὺσ Ἀγρίππασ Ιὠσήπῳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν. ἐξ ὧν ἔγραψασ οὐδεμιᾶσ ἐοίκασ χρῄζειν διδασκαλίασ ὑπὲρ τοῦ μαθεῖν ἡμᾶσ ὅλουσ ἀρχῆθεν. ὅταν μέντοι συντύχῃσ μοι, καὶ αὐτόσ σε πολλὰ κατηχήσω τῶν ἀγνοουμένων. ἐμοὶ δὲ ἀπαρτισθείσησ τῆσ ἱστορίασ ἀληθείᾳ οὐ κολακεύων, οὐδὲ γὰρ ἐπέβαλλεν αὐτῷ, οὐδὲ εἰρωνευόμενοσ, ὡσ σὺ φήσεισ, πόρρω γὰρ ἦν ἐκεῖνοσ τοιαύτησ κακοηθείασ, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν ἐμαρτύρει, καθάπερ πάντεσ οἱ ταῖσ ἱστορίαισ ἐντυγχάνοντεσ.

ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸσ Ιοὖστον ἀναγκαίαν λαβόντα τὴν παρέκβασιν μέχρι τούτων ἡμῖν λελέχθω. Διοικήσασ δ’ ἐγὼ τὰ κατὰ τὴν Τιβεριάδα καὶ καθίσασ τῶν φίλων συνέδριον ἐβουλευόμην περὶ τῶν πρὸσ Ιωἄννην πραχθησομένων.

ἐδόκει μὲν οὖν πᾶσι τοῖσ Γαλιλαίοισ ὁπλίσαντα πάντασ ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸν Ιωἄννην καὶ λαβεῖν παρ’ αὐτοῦ δίκασ ὡσ πάσησ τῆσ στάσεωσ αἰτίου γεγονότοσ. οὐκ ἠρεσκόμην δ’ ἐγὼ ταῖσ γνώμαισ αὐτῶν προαίρεσιν ἔχων τὰσ ταραχὰσ χωρὶσ φόνου καταστέλλειν.

ὅθεν δὴ παρῄνεσα πᾶσαν εἰσενέγκασθαι πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ γνῶναι τὰ ὀνόματα τῶν ὑπὸ τὸν Ιωἄννην ὄντων. ποιησάντων δ’ ἐκείνων γνοὺσ ἐγὼ τοὺσ ἀνθρώπουσ οἵτινεσ ἦσαν ἐξέθηκα πρόγραμμα, διὰ τούτου πίστιν καὶ δεξιὰν προτείνων τοῖσ μετὰ Ιωἄννου θελήσασιν λαβεῖν μετάνοιαν, καὶ ἡμερῶν εἴκοσι χρόνον προέτεινα τοῖσ βουλεύσασθαι θέλουσιν περὶ τῶν ἑαυτοῖσ συμφερόντων.

ἠπείλουν δέ, εἰ μὴ ῥίψουσιν τὰ ὅπλα, καταπρήσειν αὐτῶν τὰσ οἰκήσεισ καὶ δημοσιώσειν τὰσ οὐσίασ. ταῦτα δὲ ἀκούσαντεσ οἱ ἄνθρωποι καὶ ταραχθέντεσ οὔ τι μετρίωσ καταλείπουσιν μὲν τὸν Ιωἄννην, τὰ δ’ ὅπλα ῥίψαντεσ ἧκον πρόσ με τετρακισχίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ.

μόνοι δὲ τῷ Ιωἄννῃ παρέμειναν οἱ πολῖται καὶ ξένοι τινὲσ ἐκ τῆσ Τυρίων μητροπόλεωσ ὡσ χίλιοι καὶ πεντακόσιοι.

Ιωἄννησ μὲν οὖν οὕτω καταστρατηγηθεὶσ ὑπ’ ἐμοῦ τὸ λοιπὸν ἐν τῇ πατρίδι περίφοβοσ ἔμεινεν. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν Σεπφωρῖται θαρρήσαντεσ ἀναλαμβάνουσιν ὅπλα πεποιθότεσ τῇ τε τῶν τειχῶν ὀχυρότητι καὶ τῷ πρὸσ ἑτέροισ ὄντα με ὁρᾶν.

πέμπουσι δὴ πρὸσ Κέστιον Γάλλον, Συρίασ δ’ ἦν οὗτοσ ἡγεμών, παρακαλοῦντεσ ἢ αὐτὸν ἥκειν θᾶττον παραληψόμενον αὐτῶν τὴν πόλιν ἢ πέμψαι τοὺσ φρουρήσοντασ. ὁ δὲ Γάλλοσ ἐλεύσεσθαι μὲν ὑπέσχετο, πότε δὲ οὐ διεσάφησεν.

κἀγὼ ταῦτα πυθόμενοσ, ἀναλαβὼν τοὺσ σὺν ἐμοὶ στρατιώτασ καὶ ὁρμήσασ ἐπὶ τοὺσ Σεπφωρίτασ εἷλον αὐτῶν κατὰ κράτοσ τὴν πόλιν. λαβόμενοι δ’ ἀφορμῆσ οἱ Γαλιλαῖοι καὶ παρεῖναι τοῦ μίσουσ τὸν καιρὸν οὐ βουληθέντεσ, εἶχον γὰρ ἀπεχθῶσ καὶ πρὸσ ταύτην τὴν πόλιν, ὡρ́μησαν ὡσ ἄρδην ἀφανίσοντεσ πάντασ σὺν τοῖσ ἐποίκοισ.

εἰσδραμόντεσ οὖν ἐνεπίμπρασαν αὐτῶν τὰσ οἰκίασ ἐρήμουσ καταλαμβάνοντεσ·

οἱ γὰρ ἄνθρωποι δείσαντεσ εἰσ τὴν ἀκρόπολιν συνέφυγον· διήρπαζον δὲ πάντα καὶ τρόπον οὐδένα πορθήσεωσ κατὰ τῶν ὁμοφύλων παρελίμπανον. ταῦτ’ ἐγὼ θεασάμενοσ σφόδρα διετέθην ἀνιαρῶσ καὶ παύεσθαι προσέταττον αὐτοῖσ, ὑπομιμνήσκων ὅτι τοιαῦτα δρᾶν ὁμοφύλουσ οὐκ ἔστιν ὅσιον.

ἐπεὶ δ’ οὔτε παρακαλοῦντοσ οὔτε προστάσσοντοσ ἤκουον, ἐνίκα δὲ τὸ μῖσοσ τὰσ παραινέσεισ, τοὺσ πιστοτάτουσ τῶν περὶ ἐμὲ φίλων ἐκέλευσα διαδοῦναι λόγουσ, ὡσ Ῥωμαίων μετὰ μεγάλησ δυνάμεωσ κατὰ τὸ ἕτερον μέροσ τῆσ πόλεωσ εἰσβεβληκότων.

ταῦτα δ’ ἐποίουν ὑπὲρ τοῦ τῆσ φήμησ ἐμπεσούσησ ἐπισχεῖν μὲν τῶν Γαλιλαίων τὰσ ὁρμάσ, διασῶσαι δὲ τὴν τῶν Σεπφωριτῶν πόλιν.

καὶ τέλοσ προυχώρησε τὸ στρατήγημα· τῆσ γὰρ ἀγγελίασ ἀκούσαντεσ ἐφοβήθησαν ὑπὲρ αὑτῶν·

καὶ καταλιπόντεσ τὰσ ἁρπαγὰσ ἔφευγον, μάλιστα δ’, ἐπεὶ κἀμὲ τὸν στρατηγὸν ἑώρων ταῦτα ποιοῦντα· πρὸσ γὰρ τὸ πιστὸν τῆσ φήμησ ἐσκηπτόμην ὁμοίωσ αὐτοῖσ διατεθεῖσθαι. Σεπφωρῖται δὲ παρ’ ἐλπίδα τὴν ἑαυτῶν ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ σοφίσματοσ ἐσώθησαν. Καὶ Τιβεριὰσ δὲ παρ’ ὀλίγον ἀνηρπάσθη ὑπὸ Γαλιλαίων τοιαύτησ αἰτίασ ὑποπεσούσησ·

τῶν ἐκ τῆσ βουλῆσ οἱ πρῶτοι γράφουσι πρὸσ τὸν βασιλέα παρακαλοῦντεσ ἀφικέσθαι πρὸσ αὐτοὺσ παραληψόμενον τὴν πόλιν. ὑπέσχετο δ’ ὁ βασιλεὺσ ἔρχεσθαι, καὶ τὰσ ἐπιστολὰσ ἀντιγράφει καὶ τῶν περὶ τὸν κοιτῶνα τινί, Κρίσπῳ μὲν τοὔνομα, τὸ δὲ γένοσ Ιοὐδαίῳ, δίδωσι πρὸσ τοὺσ Τιβεριεῖσ φέρειν.

τοῦτον κομίσαντα τὰ γράμματα γνωρίσαντεσ οἱ Γαλιλαῖοι καὶ συλλαβόντεσ ἄγουσιν ἐπ’ ἐμέ.

τὸ δὲ πᾶν πλῆθοσ, ὡσ ἤκουσεν, παροξυνθὲν ἐφ’ ὅπλα τρέπεται. συναχθέντεσ δὲ πολλοὶ πολλαχόθεν κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἧκον εἰσ Ἄσωχιν πόλιν, ἔνθα δὴ τὴν κατάλυσιν ἐποιούμην, καταβοήσεισ τε σφόδρα ἐποιοῦντο, προδότιν ἀποκαλοῦντεσ τὴν Τιβεριάδα καὶ βασιλέωσ φίλην, ἐπιτρέπειν τε ἠξίουν αὐτοῖσ καταβᾶσιν ἄρδην ἀφανίσαι·

καὶ γὰρ πρὸσ τοὺσ Τιβεριεῖσ εἶχον ἀπεχθῶσ, ὡσ πρὸσ τοὺσ Σεπφωρίτασ. Ἐγὼ δ’ ἀκούσασ ἠπόρουν, τίνα τρόπον ἐξαρπάσω τὴν Τιβεριάδα τῆσ Γαλιλαίων ὀργῆσ.

ἀρνήσασθαι γὰρ οὐκ ἐδυνάμην μὴ γεγραφέναι τοὺσ Τιβεριεῖσ καλοῦντασ τὸν βασιλέα· ἤλεγχον γὰρ αἱ παρ’ ἐκείνου πρὸσ αὐτοὺσ ἀντιγραφαὶ τὴν ἀλήθειαν. σύννουσ οὖν πολλὴν γενόμενοσ ὡρ́αν, "ὅτι μὲν ἠδικήκασιν, εἶπον, Τιβεριεῖσ, οἶδα κἀγώ, τὴν πόλιν δ’ αὐτῶν ὑμᾶσ οὐ κωλύσω διαρπάσαι.

δεῖ δ’ ὅμωσ καὶ μετὰ κρίσεωσ τὰ τηλικαῦτα πράττειν· οὐ γὰρ μόνοι Τιβεριεῖσ προδόται τῆσ ἐλευθερίασ ἡμῶν γεγόνασιν, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ τῶν ἐν Γαλιλαίᾳ δοκιμωτάτων. προσμείνατε δὴ μέχρι τοὺσ αἰτίουσ ἀκριβῶσ ἐκμάθω, καὶ τότε πάντασ ὑποχειρίουσ ἕξετε καὶ ὅσουσ ἰδίᾳ ἐπάξαι δυνήσεσθε" .

ταῦτ’ εἰπὼν ἔπεισα τὸ πλῆθοσ καὶ παυσάμενοι τῆσ ὀργῆσ διελύθησαν.

τὸν παρὰ βασιλέωσ δὲ πεμφθέντα δῆσαι κελεύσασ, μετ’ οὐ πολλὰσ ἡμέρασ ἐπί τινα τῶν ἐμαυτοῦ χρειῶν ἐπείγουσαν σκηψάμενοσ ἐκδημεῖν τῆσ βασιλείασ, καλέσασ τὸν Κρῖσπον λάθρα προσέταξα μεθύσαι τὸν στρατιώτην φύλακα καὶ φυγεῖν πρὸσ βασιλέα· μὴ γὰρ διωχθήσεσθαι. καὶ ὁ μὲν ταῖσ ὑποθήκαισ πεισθεὶσ διέφυγε·

Τιβεριὰσ δὲ μέλλουσα δεύτερον ἀφανίζεσθαι στρατηγίᾳ τῇ ἐμῇ καὶ προνοίᾳ τῇ περὶ αὐτῆσ ὀξὺν οὕτωσ κίνδυνον διέφυγεν. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν Ιοὖστοσ ὁ Πιστοῦ παῖσ λαθὼν ἐμὲ διαδιδράσκει πρὸσ τὸν βασιλέα.

τὴν αἰτίαν δὲ δι’ ἣν τοῦτ’ ἔπραξεν ἀφηγήσομαι. λαβόντοσ ἀρχὴν Ιοὐδαίοισ τοῦ πρὸσ Ῥωμαίουσ πολέμου Τιβεριεῖσ διεγνώκεισαν ὑπακούειν βασιλεῖ καὶ Ῥωμαίων μὴ ἀφίστασθαι.

πείθει δ’ αὐτοὺσ Ιοὖστοσ ἐφ’ ὅπλα χωρῆσαι νεωτέρων αὐτὸσ ἐφιέμενοσ πραγμάτων καὶ δι’ ἐλπίδοσ ἔχων ἄρξειν Γαλιλαίων τε καὶ τῆσ ἑαυτοῦ πατρίδοσ. οὐ μὴν τῶν προσδοκηθέντων ἐπέτυχεν·

Γαλιλαῖοί τε γὰρ ἐχθρῶσ ἔχοντεσ πρὸσ τοὺσ Τιβεριεῖσ διὰ μῆνιν ὧν ὑπ’ αὐτοῦ πρὸ τοῦ πολέμου πεπόνθεισαν, οὐκ ἠνείχοντο στρατηγοῦντοσ αὐτῶν Ιοὔστου, κἀγὼ δὲ τὴν προστασίαν τῆσ Γαλιλαίασ πιστευθεὶσ ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν, πολλάκισ εἰσ τοσαύτην ἧκον ὀργήν, ὡσ ὀλίγου δεῖν ἀποκτεῖναι τὸν Ιοὖστον, φέρειν αὐτοῦ τὴν μοχθηρίαν οὐ δυνάμενοσ. δείσασ οὖν ἐκεῖνοσ, μὴ καὶ λάβῃ τέλοσ ἅπαξ ὁ θυμόσ, ἔπεμψε πρὸσ βασιλέα Κρῖσπον ἀσφαλέστερον οἰκήσειν παρ’ ἐκείνῳ νομίζων.

Σεπφωρῖται δὲ παραδόξωσ τὸν πρῶτον κίνδυνον διαφυγόντεσ πρὸσ Κέστιον Γάλλον ἔπεμψαν ἥκειν παρακαλοῦντεσ ὡσ αὐτοὺσ θᾶττον παραληψόμενον τὴν πόλιν, ἢ πέμπειν δύναμιν τὴν ἀνακόψουσαν τὰσ ἐπ’ αὐτοὺσ τῶν πολεμίων ἐπιδρομάσ·

καὶ τέλοσ ἔπεισαν τὸν Γάλλον πέμψαι δύναμιν αὐτοῖσ ἱππικήν τε καὶ πεζικήν, ἣν ἐλθοῦσαν νυκτὸσ εἰσεδέξαντο. κακουμένησ δὲ ὑπὸ τῆσ Ῥωμαϊκῆσ στρατιᾶσ τῆσ [πέριξ] χώρασ ἀναλαβὼν ἐγὼ τοὺσ περὶ ἐμὲ στρατιώτασ ἧκον εἰσ Γαρεισ κώμην.

καὶ διὰ κλιμάκων ἐμβιβάσασ συχνοὺσ τῶν στρατιωτῶν ἐγκρατὴσ τοῦ πλείστου τῆσ πόλεωσ μέρουσ ἐγενόμην, μετ’ οὐ πολὺ δὲ διὰ τὴν τῶν τόπων ἄγνοιαν ἀναγκασθέντεσ ὑπεχωρήσαμεν, ἀνελόντεσ Ῥωμαίων μὲν ἱππεῖσ δύο, πεζοὺσ δὲ δέκα, ὀλίγουσ δὲ Σεπφωριτῶν, αὐτοὶ δ’ ἕνα μόνον ἀπεβάλομεν.

γενομένησ δ’ ὕστερον ἡμῖν κατὰ τὸ πεδίον μάχησ πρὸσ τοὺσ ἱππεῖσ μέχρι πολλοῦ καρτερῶσ διακινδυνεύσαντεσ ἡττήθημεν·

περιελθόντων γὰρ τῶν Ῥωμαίων οἱ μετ’ ἐμοῦ δείσαντεσ ἔφυγον εἰσ τοὐπίσω. πίπτει δ’ ἐπὶ τῆσ παρατάξεωσ ἐκείνησ εἷσ τῶν πεπιστευμένων τὴν τοῦ σώματόσ μου φυλακὴν Ιοὖστοσ τοὔνομα καὶ παρὰ βασιλεῖ ποτε τὴν αὐτὴν τάξιν ἐσχηκώσ. κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν ἡ παρὰ βασιλέωσ δύναμισ ἧκεν ἱππική τε καὶ πεζικὴ καὶ Σύλλασ ἐπ’ αὐτῆσ ἡγεμὼν ὁ ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων.

οὗτοσ οὖν βαλόμενοσ στρατόπεδον Ιοὐλιάδοσ ἀπέχον σταδίουσ πέντε φρουρὰν ἐφίστησιν ταῖσ ὁδοῖσ, τῇ τε εἰσ Σελεύκειαν ἀγούσῃ καὶ τῇ εἰσ Γάμαλα τὸ φρούριον, ὑπὲρ τοῦ τὰσ παρὰ τῶν Γαλιλαίων ὠφελείασ τοῖσ ἐνοίκοισ ἀποκλείειν. Ταῦτα δ’ ὡσ ἐπυθόμην ἐγὼ πέμπω δισχιλίουσ ὁπλίτασ καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Ιἑρεμίαν, οἳ δὴ καὶ χάρακα θέντεσ ἀπὸ σταδίου τῆσ Ιοὐλιάδοσ πλησίον τοῦ Ιὀρδάνου ποταμοῦ πλέον ἀκροβολισμῶν οὐδὲν ἔπραξαν, μέχρι τρισχιλίουσ στρατιώτασ αὐτὸσ ἀναλαβὼν ἧκον πρὸσ αὐτούσ.

κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔν τινι φάραγγι καθίσασ λόχον οὐκ ἄπωθεν αὐτῶν τοῦ χάρακοσ προεκαλούμην τοὺσ βασιλικοὺσ εἰσ μάχην, παραινέσασ τοῖσ μετ’ ἐμοῦ στρατιώταισ στρέψαι τὰ νῶτα, μέχρισ ἂν ἐπισπάσωνται τοὺσ πολεμίουσ προελθεῖν·

ὅπερ καὶ ἐγένετο. Σύλλασ γὰρ εἰκάσασ ταῖσ ἀληθείαισ τοὺσ ἡμετέρουσ φεύγειν προελθὼν ἐπιδιώκειν οἱο͂́σ τε ἦν, κατὰ νώτου δ’ αὐτὸν λαμβάνουσιν οἱ ἐκ τῆσ ἐνέδρασ καὶ σφόδρα πάντασ ἐθορύβησαν.

ἐγὼ δ’ εὐθὺσ ὀξείᾳ χρησάμενοσ ὑποστροφῇ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ὑπήντησα τοῖσ βασιλικοῖσ καὶ εἰσ φυγὴν ἔτρεψα.

κἂν κατώρθωτό μοι κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡ πρᾶξισ μὴ ἐμποδὼν γενομένου δαίμονόσ τινοσ· ὁ γὰρ ἵπποσ, ἐφ’ ᾧ τὴν μάχην ἐποιούμην, εἰσ τελματώδη τόπον ἐμπεσὼν συγκατήνεγκέ με ἐπὶ τοὔδαφοσ.

θραύσεωσ δὲ τῶν ἄρθρων γενομένησ ἐπὶ τὸν ταρσὸν τῆσ χειρὸσ ἐκομίσθην εἰσ κώμην Κεφαρνωκὸν λεγομένην. οἱ δὲ ταῦτ’ ἀκούσαντεσ καὶ δεδοικότεσ, μή τι χεῖρον ἔπαθον, τῆσ μὲν ἐπὶ πλέον διώξεωσ ἀπέσχοντο, ὑπέστρεφον δὲ περὶ ἐμὲ λίαν ἀγωνιῶντεσ.

μεταπεμψάμενοσ οὖν ἰατροὺσ καὶ θεραπευθεὶσ τὴν ἡμέραν ἐκείνην αὐτοῦ κατέμεινα πυρέξασ, δόξαν τε τοῖσ ἰατροῖσ τῆσ νυκτὸσ εἰσ Ταριχέασ μετεκομίσθην. Σύλλασ δὲ καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ πυθόμενοι τὰ κατ’ ἐμὲ πάλιν ἐθάρρησαν, καὶ γνόντεσ ἀμελεῖσθαι τὰ περὶ τὴν φυλακὴν τοῦ στρατοπέδου διὰ νυκτὸσ ἱππέων λόχον ἱδρύσαντεσ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιὀρδάνου, γενομένησ ἡμέρασ εἰσ μάχην ἡμᾶσ προεκαλέσαντο.

τῶν δ’ ὑπακουσάντων καὶ μέχρι τοῦ πεδίου προελθόντων ἐπιφανέντεσ οἱ ἐκ τῆσ ἐνέδρασ ἱππεῖσ καὶ ταράξαντεσ αὐτοὺσ εἰσ φυγὴν ἔτρεψαν ἕξ τε τῶν ἡμετέρων ἀπέκτειναν, οὐ μὴν μέχρι τέλουσ τὴν νίκην ἤγαγον·

καταπεπλευκέναι γάρ τινασ ὁπλίτασ ἀκούσαντεσ ἀπὸ Ταριχεῶν εἰσ Ιοὐλιάδα φοβηθέντεσ ἀνεχώρησαν. Μετ’ οὐ πολὺν δὲ χρόνον Οὐεσπασιανὸσ εἰσ Τύρον ἀφικνεῖται καὶ σὺν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ Ἀγρίππασ.

καὶ οἱ Τύριοι βλασφημεῖν ἤρξαντο τὸν βασιλέα Τυρίων αὐτὸν καλοῦντεσ καὶ Ῥωμαίων πολέμιον· τὸν γὰρ στρατοπεδάρχην αὐτοῦ Φίλιππον ἔλεγον προδεδωκέναι τὴν βασιλικὴν αὐλὴν καὶ τὰσ Ῥωμαίων δυνάμεισ τὰσ οὔσασ ἐν Ιἑροσολύμοισ κατὰ τὴν αὐτοῦ πρόσταξιν. Οὐεσπασιανὸσ δὲ ἀκούσασ Τυρίοισ μὲν ἐπέπληξεν ὑβρίζουσιν ἄνδρα καὶ βασιλέα καὶ Ῥωμαίοισ φίλον, τῷ δὲ βασιλεῖ παρῄνεσεν πέμψαι Φίλιππον εἰσ Ῥώμην ὑφέξοντα λόγον Νέρωνι περὶ τῶν πεπραγμένων.

Φίλιπποσ δὲ πεμφθεὶσ οὐχ ἧκεν εἰσ ὄψιν Νέρωνι·

καταλαβὼν γὰρ αὐτὸν ἐν τοῖσ ἐσχάτοισ ὄντα διὰ τὰσ ἐμπεσούσασ ταραχὰσ καὶ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ὑπέστρεψε πρὸσ τὸν βασιλέα. ἐπεὶ δὲ Οὐεσπασιανὸσ εἰσ Πτολεμαί̈δα παρεγένετο, οἱ πρῶτοι τῶν τῆσ Συρίασ δέκα πόλεων κατεβόων Ιοὔστου τοῦ Τιβεριέωσ, ὅτι τὰσ κώμασ αὐτῶν ἐμπρήσειεν.

παρέδωκεν οὖν αὐτὸν Οὐεσπασιανὸσ τῷ βασιλεῖ κολασθησόμενον ὑπὸ τῶν τῆσ βασιλείασ ὑποτελῶν· ὁ βασιλεὺσ δ’ αὐτὸν ἔδησεν ἐπικρυψάμενοσ τοῦτο Οὐεσπασιανόν, ὡσ ἀνωτέρω δεδηλώκαμεν. Σεπφωρῖται δ’ ὑπαντήσαντεσ καὶ ἀσπασάμενοι Οὐεσπασιανὸν λαμβάνουσι δύναμιν καὶ στρατηγὸν Πλάκιδον, ἀναβάντεσ δὲ μετὰ τούτων ἑπομένου μου ἄχρι τῆσ εἰσ Γαλιλαίαν Οὐεσπασιανοῦ ἀφίξεωσ.

περὶ ἧσ τίνα τρόπον ἐγένετο, καὶ πῶσ περὶ Γάρισ κώμην τὴν πρώτην πρὸσ ἐμὲ μάχην ἐποιήσατο, καὶ ὡσ ἐκεῖθεν εἰσ τὰ Ιὠτάπατα ἀνεχώρησα, καὶ τὰ πεπραγμένα μοι κατὰ τὴν ταύτησ πολιορκίαν, καὶ ὃν τρόπον ζῶν ληφθεὶσ ἐδέθην καὶ πῶσ ἐλύθην, πάντα τε τὰ πεπραγμένα μοι κατὰ τὸν Ιοὐδαϊκὸν πόλεμον καὶ τὴν Ιἑροσολύμων πολιορκίαν μετ’ ἀκριβείασ ἐν ταῖσ περὶ τοῦ Ιοὐδαϊκοῦ πολέμου βίβλοισ ἀπήγγελκα.

ἀναγκαῖον δ’ ἐστίν, ὡσ οἶμαι, καὶ ὅσα μὴ κατὰ τὸν Ιοὐδαϊκὸν πόλεμον ἀνέγραψα τῶν ἐν τῷ βίῳ μου πεπραγμένων νῦν προσαναγράψαι.

Τῆσ γὰρ τῶν Ιὠταπάτων πολιορκίασ λαβούσησ τέλοσ γενόμενοσ παρὰ Ῥωμαίοισ μετὰ πάσησ ἐπιμελείασ ἐφυλασσόμην τὰ πολλὰ διὰ τιμῆσ ἄγοντόσ με Οὐεσπασιανοῦ, καὶ δὴ κελεύσαντοσ αὐτοῦ ἠγαγόμην τινὰ παρθένον ἐκ τῶν αἰχμαλωτίδων τῶν κατὰ Καισάρειαν ἁλουσῶν ἐγχώριον.

οὐ παρέμενεν δ’ αὕτη μοι πολὺν χρόνον, ἀλλὰ λυθέντοσ καὶ μετὰ Οὐεσπασιανοῦ πορευθέντοσ εἰσ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀπηλλάγη·

γυναῖκα δ’ ἑτέραν ἠγαγόμην κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν. κἀκεῖθεν ἐπὶ τὴν τῶν Ιἑροσολύμων πολιορκίαν συμπεμφθεὶσ Τίτῳ πολλάκισ ἀποθανεῖν ἐκινδύνευσα, τῶν τε Ιοὐδαίων διὰ σπουδῆσ ἐχόντων ὑποχείριόν με λαβεῖν τιμωρίασ ἕνεκα καὶ Ῥωμαίων ὁσάκι νικηθεῖεν πάσχειν τοῦτο κατ’ ἐμὴν προδοσίαν δοκούντων συνεχεῖσ καταβοήσεισ ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτοροσ ἐγίγνοντο κολάζειν με ὡσ καὶ αὐτῶν προδότην ἀξιούντων.

Τίτοσ δὲ Καῖσαρ τὰσ πολέμου τύχασ οὐκ ἀγνοῶν σιγῇ τὰσ ἐπ’ ἐμὲ τῶν στρατιωτῶν ἐξέλυεν ὁρμάσ.

ἤδη δὲ κατὰ κράτοσ τῆσ τῶν Ιἑροσολυμιτῶν πόλεωσ ἐχομένησ Τίτοσ Καῖσαρ ἔπειθέν με πολλάκισ ἐκ τῆσ κατασκαφῆσ τῆσ πατρίδοσ πᾶν ὅ τι θέλοιμι λαβεῖν· συγχωρεῖν γὰρ αὐτὸσ ἔφασκεν. ἐγὼ δὲ τῆσ πατρίδοσ πεσούσησ μηδὲν ἔχων τιμιώτερον, ὃ τῶν ἐμαυτοῦ συμφορῶν εἰσ παραμυθίαν λαβὼν φυλάξαιμι, σωμάτων ἐλευθέρων τὴν αἴτησιν ἐποιούμην Τίτον καὶ βιβλίων ἱερῶν ἔλαβον χαρισαμένου Τίτου.

μετ’ οὐ πολὺ δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν μετὰ πεντήκοντα φίλων αἰτησάμενοσ οὐκ ἀπέτυχον.

καὶ εἰσ τὸ ἱερὸν δὲ πορευθεὶσ Τίτου τὴν ἐξουσίαν δόντοσ, ἔνθα πολὺ πλῆθοσ αἰχμαλώτων ἐγκέκλειστο γυναικῶν τε καὶ τέκνων, ὅσουσ ἐπέγνων φίλων ἐμῶν καὶ συνήθων ὑπάρχοντασ ἐρρυσάμην περὶ ἑκατὸν καὶ ἐνενήκοντα ὄντασ τὸν ἀριθμὸν καὶ οὐδὲ λύτρα καταθεμένουσ ἀπέλυσα συγχωρήσασ αὐτοὺσ τῇ προτέρᾳ τύχῃ. πεμφθεὶσ δ’ ὑπὸ Τίτου Καίσαροσ σὺν Κερεαλίῳ καὶ χιλίοισ ἱππεῦσιν εἰσ κώμην τινὰ Θεκῶαν λεγομένην προκατανοήσων, εἰ τόποσ ἐπιτήδειόσ ἐστιν χάρακα δέξασθαι, ὡσ ἐκεῖθεν ὑποστρέφων εἶδον πολλοὺσ αἰχμαλώτουσ ἀνεσταυρωμένουσ καὶ τρεῖσ ἐγνώρισα συνήθεισ μοι γενομένουσ, ἤλγησά τε τὴν ψυχὴν καὶ μετὰ δακρύων προσελθὼν Τίτῳ εἶπον.

ὁ δ’ εὐθὺσ ἐκέλευσεν καθαιρεθέντασ αὐτοὺσ θεραπείασ ἐπιμελεστάτησ τυχεῖν.

καὶ οἱ μὲν δύο τελευτῶσιν θεραπευόμενοι, ὁ δὲ τρίτοσ ἔζησεν. Ἐπεὶ δὲ κατέπαυσεν τὰσ ἐν τῇ Ιοὐδαίᾳ ταραχὰσ Τίτοσ, εἰκάσασ τοὺσ ἀγροὺσ οὓσ εἶχον ἐν τοῖσ Ιἑροσολύμοισ ἀνονήτουσ ἐσομένουσ μοι διὰ τὴν μέλλουσαν ἐκεῖ Ῥωμαίων φρουρὰν ἐγκαθέζεσθαι, ἔδωκεν ἑτέραν χώραν ἐν πεδίῳ, μέλλων τε ἀπαίρειν εἰσ τὴν Ῥώμην σύμπλουν ἐδέξατο πᾶσαν τιμὴν ἀπονέμων.

ἐπεὶ δ’ εἰσ τὴν Ῥώμην ἥκομεν, πολλῆσ ἔτυχον παρὰ Οὐεσπασιανοῦ προνοίασ·

καὶ γὰρ καὶ κατάλυσιν ἔδωκεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ πρὸ τῆσ ἡγεμονίασ αὐτῷ γενομένῃ πολιτείᾳ τε Ῥωμαίων ἐτίμησεν καὶ σύνταξιν χρημάτων ἔδωκεν καὶ τιμῶν διετέλει μέχρι τῆσ ἐκ τοῦ βίου μεταστάσεωσ οὐδὲν τῆσ πρὸσ ἐμὲ χρηστότητοσ ὑφελών, [ὅ μοι] διὰ τὸν φθόνον ἤνεγκε κίνδυνον· Ιοὐδαῖοσ γάρ τισ Ιὠνάθησ τοὔνομα στάσιν ἐξεγείρασ ἐν Κυρήνῃ καὶ δισχιλίουσ τῶν ἐγχωρίων συναναπείσασ, ἐκείνοισ μὲν αἴτιοσ ἀπωλείασ ἐγένετο, αὐτὸσ δὲ ὑπὸ τοῦ τῆσ χώρασ ἡγεμονεύοντοσ δεθεὶσ καὶ ἐπὶ τὸν αὐτοκράτορα πεμφθεὶσ ἔφασκεν ἐμὲ αὐτῷ ὅπλα πεπομφέναι καὶ χρήματα.

οὐ μὴν Οὐεσπασιανὸν ψευδόμενοσ ἔλαθεν, ἀλλὰ κατέγνω θάνατον αὐτοῦ, καὶ παραδοθεὶσ ἀπέθανεν.

πολλάκισ δὲ καὶ μετὰ ταῦτα τῶν βασκαινόντων μοι τῆσ εὐτυχίασ κατηγορίασ ἐπί με συνθέντων θεοῦ προνοίᾳ πάσασ διέφυγον. ἔλαβον δὲ παρὰ Οὐεσπασιανοῦ δωρεὰν γῆν οὐκ ὀλίγην ἐν τῇ Ιοὐδαίᾳ. καθ’ ὃν δὴ καιρὸν καὶ τὴν γυναῖκα μὴ ἀρεσκόμενοσ αὐτῆσ τοῖσ ἤθεσιν ἀπεπεμψάμην τριῶν παίδων γενομένην μητέρα, ὧν οἱ μὲν δύο ἐτελεύτησαν, εἷσ δέ, ὃν Ὑρκανὸν προσηγόρευσα, περίεστιν.

μετὰ ταῦτα ἠγαγόμην γυναῖκα κατῳκηκυῖαν μὲν ἐν Κρήτῃ, τὸ δὲ γένοσ Ιοὐδαίαν, γονέων εὐγενεστάτων καὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν ἐπιφανεστάτων, ἤθει πολλῶν γυναικῶν διαφέρουσαν, ὡσ ὁ μετὰ ταῦτα βίοσ αὐτῆσ ἀπέδειξεν.

ἐκ ταύτησ δή μοι γίνονται παῖδεσ δύο, πρεσβύτεροσ μὲν Ιοὖστοσ, Σιμωνίδησ δὲ μετ’ ἐκεῖνον ὁ καὶ Ἀγρίππασ ἐπικληθείσ. ταῦτα μέν μοι τὰ κατὰ τὸν οἶκον.

διέμεινεν δὲ ὅμοια καὶ τὰ παρὰ τῶν αὐτοκρατόρων· Οὐεσπασιανοῦ γὰρ τελευτήσαντοσ Τίτοσ τὴν ἀρχὴν διαδεξάμενοσ ὁμοίαν τῷ πατρὶ τὴν τιμήν μοι διεφύλαξεν πολλάκισ τε κατηγορηθέντοσ οὐκ ἐπίστευσεν. διαδεξάμενοσ δὲ Τίτον Δομετιανὸσ καὶ προσηύξησεν τὰσ εἰσ ἐμὲ τιμάσ·

τούσ τε γὰρ κατηγορήσαντάσ μου Ιοὐδαίουσ ἐκόλασεν καὶ δοῦλον εὐνοῦχον παιδαγωγὸν τοῦ παιδόσ μου κατηγορήσαντα κολασθῆναι προσέταξεν, ἐμοὶ δὲ τῆσ ἐν Ιοὐδαίᾳ χώρασ ἀτέλειαν ἔδωκεν, ἥπερ ἐστὶ μεγίστη τιμὴ τῷ λαβόντι. καὶ πολλὰ δ’ ἡ τοῦ Καίσαροσ γυνὴ Δομετία διετέλεσεν εὐεργετοῦσά με. ταῦτα μὲν τὰ πεπραγμένα μοι διὰ παντὸσ τοῦ βίου ἐστίν, κρινέτωσαν δ’ ἐξ αὐτῶν τὸ ἦθοσ ὅπωσ ἂν ἐθέλωσιν ἕτεροι.

σοὶ δ’ ἀποδεδωκώσ, κράτιστε ἀνδρῶν Ἐπαφρόδιτε, τὴν πᾶσαν τῆσ ἀρχαιολογίασ ἀναγραφὴν ἐπὶ τοῦ παρόντοσ ἐνταῦθα καταπαύω τὸν λόγον.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION