Euripides, Rhesus, episode

(에우리피데스, Rhesus, episode)

ἄναξ, τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελοσ εἰήν τὸ λοιπὸν οἱᾶ́ σοι φέρω μαθεῖν. ἦ πόλλ’ ἀγρώταισ σκαιὰ πρόσκειται φρενί· καὶ γὰρ σὺ ποίμνασ δεσπόταισ τευχεσφόροισ ἥκειν ἐοίκασ ἀγγελῶν ἵν’ οὐ πρέπει. οὐκ οἶσθα δῶμα τοὐμὸν ἢ θρόνουσ πατρόσ, οἷ χρῆν γεγωνεῖν σ’ εὐτυχοῦντα ποίμνια; σκαιοὶ βοτῆρέσ ἐσμεν· οὐκ ἄλλωσ λέγω. ἀλλ’ οὐδὲν ἧσσον σοι φέρω κεδνοὺσ λόγουσ. παῦσαι λέγων μοι τὰσ προσαυλείουσ τύχασ· μάχασ πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάζομεν. τοιαῦτα κἀγὼ σημανῶν ἐλήλυθα· ἀνὴρ γὰρ ἀλκῆσ μυρίασ στρατηλατῶν στείχει φίλοσ σοὶ σύμμαχόσ τε τῇδε γῇ. ποίασ πατρῴασ γῆσ ἐρημώσασ πέδον; Θρῄκησ· πατρὸσ δὲ Στρυμόνοσ κικλήσκεται. Ῥῆσον τιθέντ’ ἔλεξασ ἐν Τροίᾳ πόδα; ἔγνωσ· λόγου δὲ δὶσ τόσου μ’ ἐκούφισασ. καὶ πῶσ πρὸσ Ἴδησ ὀργάδασ πορεύεται, πλαγχθεὶσ πλατείασ πεδιάδοσ θ’ ἁμαξιτοῦ; οὐκ οἶδ’ ἀκριβῶσ· εἰκάσαι γε μὴν πάρα. νυκτὸσ γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμβαλεῖν στρατόν, κλύοντα πλήρη πεδία πολεμίασ χερόσ. φόβον δ’ ἀγρώσταισ, οἳ κατ’ Ἰδαῖον λέπασ οἰκοῦμεν αὐτόρριζον ἑστίαν χθονόσ, παρέσχε δρυμὸν νυκτὸσ ἔνθηρον μολών. πολλῇ γὰρ ἠχῇ Θρῄκιοσ ῥέων στρατὸσ ἔστειχε· θάμβει δ’ ἐκπλαγέντεσ ἱέμεν ποίμνασ πρὸσ ἄκρασ, μή τισ Ἀργείων μόλῃ λεηλατήσων καὶ σὰ πορθήσων σταθμά, πρὶν δὴ δι’ ὤτων γῆρυν οὐχ Ἑλληνικὴν ἐδεξάμεσθα καὶ μετέστημεν φόβου. στείχων δ’ ἄνακτοσ προυξερευνητὰσ ὁδοῦ ἀνιστόρησα Θρῃκίοισ προσφθέγμασι, Τίσ ὁ στρατηγὸσ καὶ τίνοσ κεκλημένοσ στείχει πρὸσ ἄστυ Πριαμίδαισι σύμμαχοσ; καὶ πάντ’ ἀκούσασ ὧν ἐφιέμην μαθεῖν, ἔστην·

ὁρῶ δὲ Ῥῆσον ὥστε δαίμονα ἑστῶτ’ ἐν ἵπποισ Θρῃκίοισ τ’ ὀχήμασι. χρυσῆ δὲ πλάστιγξ αὐχένα ζυγηφόρον πώλων ἔκλῃε χιόνοσ ἐξαυγεστέρων. πέλτη δ’ ἐπ’ ὤμων χρυσοκολλήτοισ τύποισ ἔλαμπε· Γοργὼν δ’ ὡσ ἐπ’ αἰγίδοσ θεᾶσ χαλκῆ μετώποισ ἱππικοῖσι πρόσδετοσ πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον. στρατοῦ δὲ πλῆθοσ οὐδ’ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ θέσθαι δυναίμην, ὡσ ἄπλατον ἦν ἰδεῖν, πολλοὶ μὲν ἱππῆσ, πολλὰ πελταστῶν τέλη, πολλοὶ δ’ ἀτράκτων τοξόται, πολὺσ δ’ ὄχλοσ γυμνὴσ ὁμαρτῇ, Θρῃκίαν ἔχων στολήν. τοιόσδε Τροίᾳ σύμμαχοσ πάρεστ’ ἀνήρ, ὃν οὔτε φεύγων οὔθ’ ὑποσταθεὶσ δορὶ ὁ Πηλέωσ παῖσ ἐκφυγεῖν δυνήσεται. ὅταν πολίταισ εὐσταθῶσι δαίμονεσ, ἑρ́πει κατάντησ ξυμφορὰ πρὸσ τἀγαθά. πολλούσ, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ καὶ Ζεὺσ πρὸσ ἡμῶν ἐστιν, εὑρήσω φίλουσ.

ἀλλ’ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεθ’, οἵτινεσ πάλαι μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ’ ἐξώστησ Ἄρησ ἔθραυε λαίφη τῆσδε γῆσ μέγασ πνέων. Ῥῆσοσ δ’ ἔδειξεν οἱο͂σ ἦν Τροίᾳ φίλοσ· ἥκει γὰρ ἐσ δαῖτ’, οὐ παρὼν κυνηγέταισ αἱροῦσι λείαν οὐδὲ συγκαμὼν δορί. ὀρθῶσ ἀτίζεισ κἀπίμομφοσ εἶ φίλοισ· δέχου δὲ τοὺσ θέλοντασ ὠφελεῖν πόλιν. ἀρκοῦμεν οἱ σῴζοντεσ Ἴλιον πάλαι. πέποιθασ ἤδη πολεμίουσ ᾑρηκέναι; πέποιθα· δείξει τοὐπιὸν σέλασ θεοῦ. ὁρ́α τὸ μέλλον· πόλλ’ ἀναστρέφει θεόσ. μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. ὃ δ’ οὖν, ἐπείπερ ἦλθε, σύμμαχοσ μὲν οὔ, ξένοσ δὲ πρὸσ τράπεζαν ἡκέτω ξένων· χάρισ γὰρ αὐτῷ Πριαμιδῶν διώλετο. ἄναξ, ἀπωθεῖν συμμάχουσ ἐπίφθονον. φόβοσ γένοιτ’ ἂν πολεμίοισ ὀφθεὶσ μόνον. σύ τ’ εὖ παραινεῖσ καὶ σὺ καιρίωσ σκοπεῖσ. ὁ χρυσοτευχὴσ δ’ οὕνεκ’ ἀγγέλου λόγων Ῥῆσοσ παρέστω τῇδε σύμμαχοσ χθονί.

상위

Euripides (에우리피데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION