Euripides, Iphigenia in Aulis, episode

(에우리피데스, Iphigenia in Aulis, episode)

ἐξῆλθον οἴκων προσκοπουμένη πόσιν, χρόνιον ἀπόντα κἀκλελοιπότα στέγασ. ἐν δακρύοισι δ’ ἡ τάλαινα παῖσ ἐμή, πολλὰσ ἱεῖσα μεταβολὰσ ὀδυρμάτων, θάνατον ἀκούσασ’, ὃν πατὴρ βουλεύεται. μνήμην δ’ ἄρ’ εἶχον πλησίον βεβηκότοσ Ἀγαμέμνονοσ τοῦδ’, ὃσ ἐπὶ τοῖσ αὑτοῦ τέκνοισ ἀνόσια πράσσων αὐτίχ’ εὑρεθήσεται. Λήδασ γένεθλον, ἐν καλῷ σ’ ἔξω δόμων ηὑρ́ηχ’, ἵν’ εἴπω παρθένου χωρὶσ λόγουσ οὓσ οὐκ ἀκούειν τὰσ γαμουμένασ πρέπει. τί δ’ ἔστιν, οὗ σοι καιρὸσ ἀντιλάζυται; ἔκπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸσ μέτα· ὡσ χέρνιβεσ πάρεισιν εὐτρεπισμέναι, προχύται τε βάλλειν πῦρ καθάρσιον χεροῖν, μόσχοι τε, πρὸ γάμων ἃσ θεᾷ πεσεῖν χρεών. Ἀρτέμιδι, μέλανοσ αἵματοσ φυσήματα. τοῖσ ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεισ, τὰ δ’ ἔργα σου οὐκ οἶδ’ ὅπωσ χρή μ’ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. χώρει δέ, θύγατερ, ἐκτόσ ‐ οἶσθα γὰρ πατρὸσ πάντωσ ἃ μέλλει ‐ χὑπὸ τοῖσ πέπλοισ ἄγε λαβοῦσ’ Ὀρέστην, σὸν κασίγνητον, τέκνον. ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε πειθαρχοῦσά σοι. τὰ δ’ ἄλλ’ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆσ φράσω. τέκνον, τί κλαίεισ, οὐδ’ ἔθ’ ἡδέωσ ὁρᾷσ, ἐσ γῆν δ’ ἐρείσασ’ ὄμμα πρόσθ’ ἔχεισ πέπλουσ; φεῦ· τίν’ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν; ἅπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασθαι πάρα κἀν ὑστάτοισι κἀν μέσοισι πανταχοῦ. τί δ’ ἔστιν; ὥσ μοι πάντεσ εἰσ ἓν ἥκετε, σύγχυσιν ἔχοντεσ καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. εἴφ’ ἃν ἐρωτήσω σε γενναίωσ, πόσι. οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ σ’· ἐρωτᾶσθαι θέλω. τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ’ ἐμὴν μέλλεισ κτενεῖν; ἐά· τλήμονά γ’ ἔλεξασ, ὑπονοεῖσ θ’ ἃ μή σε χρή. ἔχ’ ἥσυχοσ. κἀκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόκριναι πάλιν. σὺ δ’, ἤν γ’ ἐρωτᾷσ εἰκότ’, εἰκότ’ ἂν κλύοισ. οὐκ ἄλλ’ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ’ ἄλλα μοι. ὦ πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ’ ἐμόσ. κἀμόσ γε καὶ τῆσδ’, εἷσ τριῶν δυσδαιμόνων. τίν’ ἠδίκησαι; τοῦτ’ ἐμοῦ πεύθῃ πάρα; ὁ νοῦσ ὅδ’ αὐτὸσ νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. ἀπωλόμεσθα. προδέδοται τὰ κρυπτά μου. πάντ’ οἶδα, καὶ πεπύσμεθ’ ἃ σὺ μέλλεισ με δρᾶν· αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντόσ ἐστί σου καὶ τὸ στενάζειν· πολλὰ μὴ κάμῃσ λέγων. ἰδοὺ σιωπῶ· τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ ψευδῆ λέγοντα προσλαβεῖν τῇ συμφορᾷ; ἄκουε δή νυν· ἀνακαλύψω γὰρ λόγουσ, κοὐκέτι παρῳδοῖσ χρησόμεσθ’ αἰνίγμασιν. πρῶτον μέν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ’ ὀνειδίσω, ἔγημασ ἄκουσάν με κἄλαβεσ βίᾳ, τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον κατακτανών· βρέφοσ τε τοὐμὸν σῷ προσούδισασ πάλῳ, μαστῶν βιαίωσ τῶν ἐμῶν ἀποσπάσασ. καὶ τὼ Διόσ σε παῖδ’, ἐμὼ δὲ συγγόνω, ἵπποισι μαρμαίροντ’ ἐπεστρατευσάτην· πατὴρ δὲ πρέσβυσ Τυνδάρεώσ σ’ ἐρρύσατο ἱκέτην γενόμενον, τἀμὰ δ’ ἔσχεσ αὖ λέχη. οὗ σοι καταλλαχθεῖσα περὶ σὲ καὶ δόμουσ συμμαρτυρήσεισ ὡσ ἄμεμπτοσ ἦ γυνή, ἔσ τ’ Ἀφροδίτην σωφρονοῦσα καὶ τὸ σὸν μέλαθρον αὔξουσ’, ὥστε σ’ εἰσιόντα τε χαίρειν θύραζέ τ’ ἐξιόντ’ εὐδαιμονεῖν. σπάνιον δὲ θήρευμ’ ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν δάμαρτα· φλαύραν δ’ οὐ σπάνισ γυναῖκ’ ἔχειν. τίκτω δ’ ἐπὶ τρισὶ παρθένοισι παῖδά σοι τόνδ’, ὧν μιᾶσ σὺ τλημόνωσ μ’ ἀποστερεῖσ. κἄν τίσ σ’ ἔρηται τίνοσ ἕκατί νιν κτενεῖσ, λέξον, τί φήσεισ; ἢ ’μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά; Ἑλένην Μενέλεωσ ἵνα λάβῃ. καλὸν γένοσ , κακῆσ γυναικὸσ μισθὸν ἀποτεῖσαι τέκνα. τἄχθιστα τοῖσι φιλτάτοισ ὠνούμεθα. ἄγ’, εἰ στρατεύσῃ καταλιπών μ’ ἐν δώμασιν, κἀκεῖ γενήσῃ διὰ μακρᾶσ ἀπουσίασ, τίν’ ἐν δόμοισ με καρδίαν ἕξειν δοκεῖσ; ὅταν θρόνουσ τῆσδ’ εἰσίδω πάντασ κενούσ, κενοὺσ δὲ παρθενῶνασ, ἐπὶ δὲ δακρύοισ μόνη κάθωμαι, τήνδε θρηνῳδοῦσ’ ἀεί· Ἀπώλεσέν σ’, ὦ τέκνον, ὁ φυτεύσασ πατήρ, αὐτὸσ κτανών, οὐκ ἄλλοσ οὐδ’ ἄλλῃ χερί, τοιόνδε <νόστον> καταλιπὼν πρὸσ τοὺσ δόμουσ. ἐπεὶ βραχείασ προφάσεωσ ἔδει μόνον, ἐφ’ ᾗ σ’ ἐγὼ καὶ παῖδεσ αἱ λελειμμέναι δεξόμεθα δέξιν ἥν σε δέξασθαι χρεών. μὴ δῆτα πρὸσ θεῶν μήτ’ ἀναγκάσῃσ ἐμὲ κακὴν γενέσθαι περὶ σέ, μήτ’ αὐτὸσ γένῃ. εἰε͂̔ν·

θύσεισ δὲ παῖδ’, ἔνθα τίνασ εὐχὰσ ἐρεῖσ; τί σοι κατεύξῃ τἀγαθόν, σφάζων τέκνον; νόστον πονηρόν, οἴκοθέν γ’ αἰσχρῶσ ἰών; ἀλλ’ ἐμὲ δίκαιον ἀγαθὸν εὔχεσθαί τί σοι; οὔ τἄρ’ ἀσυνέτουσ τοὺσ θεοὺσ ἡγοίμεθ’ ἄν, εἰ τοῖσιν αὐθένταισιν εὖ φρονήσομεν; ἥκων δ’ ἂν Ἄργοσ προσπέσοισ τέκνοισι σοῖσ; ἀλλ’ οὐ θέμισ σοι. τίσ δὲ καὶ προσβλέψεται παίδων σ’, ἵν’ αὐτῶν προσέμενοσ κτάνῃσ τινά; ταῦτ’ ἦλθεσ ἤδη διὰ λόγων, ἢ σκῆπτρά σοι μόνον διαφέρειν καὶ στρατηλατεῖν μέλει; ὃν χρῆν δίκαιον λόγον ἐν Ἀργείοισ λέγειν· Βούλεσθ’, Ἀχαιοί, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χθόνα; κλῆρον τίθεσθε παῖδ’ ὅτου θανεῖν χρεών. ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν τόδ’, ἀλλὰ μὴ σὲ ἐξαίρετον σφάγιον παρασχεῖν Δαναί̈δαισι παῖδα σήν, ἢ Μενέλεων πρὸ μητρὸσ Ἑρμιόνην κτανεῖν, οὗπερ τὸ πρᾶγμ’ ἦν. νῦν δ’ ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν σῴζουσα λέκτρον παιδὸσ ἐστερήσομαι, ἡ δ’ ἐξαμαρτοῦσ’, ὑπότροφον νεάνιδα Σπάρτῃ κομίζουσ’, εὐτυχὴσ γενήσεται. τούτων ἄμειψαί μ’ εἴ τι μὴ καλῶσ λέγω· εἰ δ’ εὖ λέλεκται, νῶι μὴ δή γε κτάνῃσ τὴν σήν τε κἀμὴν παῖδα, καὶ σώφρων ἔσῃ. πιθοῦ. τὸ γάρ τοι τέκνα συνσῴζειν καλόν, Ἀγάμεμνον· οὐδεὶσ πρὸσ τάδ’ ἀντερεῖ βροτῶν. εἰ μὲν τὸν Ὀρφέωσ εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, πείθειν ἐπᾴδουσ’, ὥσθ’ ὁμαρτεῖν μοι πέτρασ, κηλεῖν τε τοῖσ λόγοισιν οὓσ ἐβουλόμην, ἐνταῦθ’ ἂν ἦλθον·

νῦν δέ, τἀπ’ ἐμοῦ σοφά, δάκρυα παρέξω· ταῦτα γὰρ δυναίμεθ’ ἄν. ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέθεν τὸ σῶμα τοὐμόν, ὅπερ ἔτικτεν ἥδε σοι, μή μ’ ἀπολέσῃσ ἀώρον· ἡδὺ γὰρ τὸ φῶσ βλέπειν· τὰ δ’ ὑπὸ γῆσ μή μ’ ἰδεῖν ἀναγκάσῃσ. πρώτη σ’ ἐκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖδ’ ἐμέ· πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ’ ἐμὸν φίλασ χάριτασ ἔδωκα κἀντεδεξάμην. λόγοσ δ’ ὁ μὲν σὸσ ἦν ὅδ’· Ἆρά σ’, ὦ τέκνον, εὐδαίμον’ ἀνδρὸσ ἐν δόμοισιν ὄψομαι, ζῶσάν τε καὶ θάλλουσαν ἀξίωσ ἐμοῦ; οὑμὸσ δ’ ὅδ’ ἦν αὖ περὶ σὸν ἐξαρτωμένησ γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερί· Τί δ’ ἆρ’ ἐγὼ σέ; πρέσβυν ἆρ’ ἐσδέξομαι ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖσ δόμων, πάτερ, πόνων τιθηνοὺσ ἀποδιδοῦσά σοι τροφάσ; τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, σὺ δ’ ἐπιλέλησαι, καί μ’ ἀποκτεῖναι θέλεισ. μή, πρόσ σε Πέλοποσ καὶ πρὸσ Ἀτρέωσ πατρὸσ καὶ τῆσδε μητρόσ, ἣ πρὶν ὠδίνουσ’ ἐμὲ νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. τί μοι μέτεστι τῶν Ἀλεξάνδρου γάμων Ἑλένησ τε; πόθεν ἦλθ’ ἐπ’ ὀλέθρῳ τὠμῷ, πάτερ; βλέψον πρὸσ ἡμᾶσ, ὄμμα δὸσ φίλημά τε, ἵν’ ἀλλὰ τοῦτο κατθανοῦσ’ ἔχω σέθεν μνημεῖον, ἢν μὴ τοῖσ ἐμοῖσ πεισθῇσ λόγοισ. ἀδελφέ, μικρὸσ μὲν σύ γ’ ἐπίκουροσ φίλοισ, ὅμωσ δὲ συνδάκρυσον, ἱκέτευσον πατρὸσ τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ θανεῖν· αἴσθημά τοι κἀν νηπίοισ γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ’ ὅδ’, ὦ πάτερ. ἀλλ’ αἴδεσαί με καὶ κατοίκτιρον βίου. ναί, πρὸσ γενείου σ’ ἀντόμεσθα δύο φίλω· ὃ μὲν νεοσσόσ ἐστιν, ἣ δ’ ηὐξημένη. ἓν συντεμοῦσα πάντα νικήσω λόγον· τὸ φῶσ τόδ’ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν, τὰ νέρθε δ’ οὐδέν· μαίνεται δ’ ὃσ εὔχεται θανεῖν. κακῶσ ζῆν κρεῖσσον ἢ καλῶσ θανεῖν. ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺσ σοὺσ γάμουσ ἀγὼν Ἀτρείδαισ καὶ τέκνοισ ἥκει μέγασ. ἐγὼ τά τ’ οἰκτρὰ συνετόσ εἰμι καὶ τὰ μή, φιλῶ τ’ ἐμαυτοῦ τέκνα·

ἐλευθέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοί, τέκνον, κἀμοὶ γενέσθαι, μηδὲ βαρβάροισ ὕπο Ἕλληνασ ὄντασ λέκτρα συλᾶσθαι βίᾳ. μαινοίμην γὰρ ἄν. δεινῶσ δ’ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, δεινῶσ δὲ καὶ μή· τοῦτο γὰρ πρᾶξαί με δεῖ. ὁρᾶθ’ ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε, χαλκέων θ’ ὅπλων ἄνακτεσ Ἑλλήνων ὅσοι, οἷσ νόστοσ οὐκ ἔστ’ Ἰλίου πύργουσ ἔπι, εἰ μή σε θύσω, μάντισ ὡσ Κάλχασ λέγει, οὐδ’ ἔστι Τροίασ ἐξελεῖν κλεινὸν βάθρον. μέμηνε δ’ Ἀφροδίτη τισ Ἑλλήνων στρατῷ πλεῖν ὡσ τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χθόνα, παῦσαί τε λέκτρων ἁρπαγὰσ Ἑλληνικῶν· οἳ τὰσ ἐν Ἄργει παρθένουσ κτενοῦσί μου ὑμᾶσ τε κἀμέ, θέσφατ’ εἰ λύσω θεᾶσ. οὐ Μενέλεώσ με καταδεδούλωται, τέκνον, οὐδ’ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυθα, ἀλλ’ Ἑλλάσ, ᾗ δεῖ, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω, θῦσαί σε· τούτου δ’ ἥσσονεσ καθέσταμεν.

상위

Euripides (에우리피데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION