Euripides, Iphigenia in Aulis, episode, anapests

(에우리피데스, Iphigenia in Aulis, episode, anapests)

στῶμεν, Χαλκίδοσ ἔκγονα θρέμματα, τὴν βασίλειαν δεξώμεθ’ ὄχων ἄπο μὴ σφαλερῶσ ἐπὶ γαῖαν, ἀγανῶσ δὲ χεροῖν μαλακῇ ῥώμῃ, μὴ ταρβήσῃ νεωστί μοι μολὸν κλεινὸν τέκνον Ἀγαμέμνονοσ, μηδὲ θόρυβον μηδ’ ἔκπληξιν ταῖσ Ἀργείαισ ξεῖναι ξείναισ παρέχωμεν. ὄρνιθα μὲν τόνδ’ αἴσιον ποιούμεθα, τὸ σόν τε χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν· ἐλπίδα δ’ ἔχω τιν’ ὡσ ἐπ’ ἐσθλοῖσιν γάμοισ πάρειμι νυμφαγωγόσ. ἀλλ’ ὀχημάτων ἔξω πορεύεθ’ ἃσ φέρω φερνὰσ κόρῃ, καὶ πέμπετ’ ἐσ μέλαθρον εὐλαβούμενοι. σὺ δ’, ὦ τέκνον μοι, λεῖπε πωλικοὺσ ὄχουσ, ἁβρὸν τιθεῖσα κῶλον ἀσθενέσ θ’ ἅμα. ὑμεῖσ δέ, νεάνιδέσ, νιν ἀγκάλαισ ἔπι δέξασθε καὶ πορεύσατ’ ἐξ ὀχημάτων. κἀμοὶ χερόσ τισ ἐνδότω στηρίγματα, θάκουσ ἀπήνησ ὡσ ἂν ἐκλίπω καλῶσ. αἳ δ’ ἐσ τὸ πρόσθεν στῆτε πωλικῶν ζυγῶν· φοβερὸν γὰρ ἀπαράμυθον ὄμμα πωλικόν· καὶ παῖδα τόνδε, τὸν Ἀγαμέμνονοσ γόνον, λάζυσθ’, Ὀρέστην· ἔτι γάρ ἐστι νήπιοσ. τέκνον, καθεύδεισ πωλικῷ δαμεὶσ ὄχῳ; ἔγειρ’ ἀδελφῆσ ἐφ’ ὑμέναιον εὐτυχῶσ· ἀνδρὸσ γὰρ ἀγαθοῦ κῆδοσ αὐτὸσ ἐσθλὸσ ὢν λήψῃ, κόρησ Νηρῇδοσ ἰσόθεον γένοσ. ἑξῆσ κάθησο δεῦρό μου ποδόσ, τέκνον· πρὸσ μητέρ’, Ἰφιγένεια, μακαρίαν δέ με ξέναισι ταῖσδε πλησία σταθεῖσα δόσ, καὶ ‐ δεῦρο δὴ ‐ πατέρα πρόσειπε σὸν φίλον. ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ’· ὀργισθῇσ δὲ μή· πρὸσ στέρνα πατρὸσ στέρνα τἀμὰ περιβαλῶ. ὦ σέβασ ἐμοὶ μέγιστον, Ἀγαμέμνων ἄναξ, ἥκομεν, ἐφετμαῖσ οὐκ ἀπιστοῦσαι σέθεν. ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν’, ὦ πάτερ, ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου· ποθῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν. ὀργισθῇσ δὲ μή. ἀλλ’, ὦ τέκνον, χρή· φιλοπάτωρ δ’ ἀεί ποτ’ εἶ μάλιστα παίδων τῷδ’ ὅσουσ ἐγὼ ’τεκον. ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ’ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ.

καὶ γὰρ πατὴρ σέ· τόδ’ ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεισ. χαῖρ’· εὖ δέ μ’ ἀγαγὼν πρὸσ σ’ ἐποίησασ, πάτερ. οὐκ οἶδ’ ὅπωσ φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέκνον. ἐά· ὡσ οὐ βλέπεισ ἕκηλον ἄσμενόσ μ’ ἰδών. πόλλ’ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῃ μέλει. παρ’ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ’πὶ φροντίδασ τρέπου. ἀλλ’ εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπασ κοὐκ ἄλλοθι. μέθεσ νυν ὀφρὺν ὄμμα τ’ ἔκτεινον φίλον. ἰδού, γέγηθά σ’ ὡσ γέγηθ’ ὁρῶν, τέκνον. κἄπειτα λείβεισ δάκρυ’ ἀπ’ ὀμμάτων σέθεν; μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ’πιοῦσ’ ἀπουσία. οὐκ οἶδ’ ὅ τι φῄσ, οὐκ οἶδα, φίλτατ’ ἐμοὶ πάτερ. συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰσ οἶκτόν μ’ ἄγεισ. ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ’ εὐφρανῶ. παπαῖ. τὸ σιγᾶν οὐ σθένω· σὲ δ’ ᾔνεσα. μέν’, ὦ πάτερ, κατ’ οἶκον ἐπὶ τέκνοισ σέθεν. θέλω γε· τὸ θέλειν δ’ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. ἄλλουσ ὀλεῖ πρόσθ’ ἃ ἐμὲ διολέσαντ’ ἔχει. ὡσ πολὺν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδοσ μυχοῖσ. καὶ νῦν γέ μ’ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. ποῦ τοὺσ Φρύγασ λέγουσιν ᾠκίσθαι, πάτερ; οὗ μήποτ’ οἰκεῖν ὤφελ’ ὁ Πριάμου Πάρισ. μακρὰν ἀπαίρεισ, ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ. εἰσ ταὐτόν, ὦ θύγατερ, ἥκεισ σῷ πατρί. φεῦ· εἴθ’ ἦν καλόν μοι σοί τ’ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. ἔτ’ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦσ, ἵν’ ἀμμνήσῃ πατρόσ. σὺν μητρὶ πλεύσασ’ ἢ μόνη πορεύσομαι; μόνη, μονωθεῖσ’ ἀπὸ πατρὸσ καὶ μητέροσ. οὔ πού μ’ ἐσ ἄλλα δώματ’ οἰκίζεισ, πάτερ; ἐατέ’· οὐ χρὴ τοιάδ’ εἰδέναι κόρασ. σπεῦδ’ ἐκ Φρυγῶν μοι, θέμενοσ εὖ τἀκεῖ, πάτερ. θῦσαί με θυσίαν πρῶτα δεῖ τιν’ ἐνθάδε. ἀλλὰ ξὺν ἱεροῖσ χρὴ τό γ’ εὐσεβὲσ σκοπεῖν. εἴσῃ σύ· χερνίβων γὰρ ἑστήξῃ πέλασ. στήσομεν ἄρ’ ἀμφὶ βωμόν, ὦ πάτερ, χορούσ; ζηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ ’μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν.

χώρει δὲ μελάθρων ἐντόσ ‐ ὀφθῆναι κόραισ πικρόν ‐ φίλημα δοῦσα δεξιάν τέ μοι, μέλλουσα δαρὸν πατρὸσ ἀποικήσειν χρόνον. ὦ στέρνα καὶ παρῇδεσ, ὦ ξανθαὶ κόμαι, ὡσ ἄχθοσ ὑμῖν ἐγένεθ’ ἡ Φρυγῶν πόλισ Ἑλένη τε. ‐ παύω τοὺσ λόγουσ· ταχεῖα γὰρ νοτὶσ διώκει μ’ ὀμμάτων ψαύσαντά σου. ἴθ’ ἐσ μέλαθρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, Λήδασ γένεθλον, εἰ κατῳκτίσθην ἄγαν, μέλλων Ἀχιλλεῖ θυγατέρ’ ἐκδώσειν ἐμήν. ἀποστολαὶ γὰρ μακάριαι μέν, ἀλλ’ ὅμωσ δάκνουσι τοὺσ τεκόντασ, ὅταν ἄλλοισ δόμοισ παῖδασ παραδιδῷ πολλὰ μοχθήσασ πατήρ. οὐχ ὧδ’ ἀσύνετόσ εἰμι, πείσεσθαι δέ με καὐτὴν δόκει τάδ’, ὥστε μή σε νουθετεῖν, ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην· ἀλλ’ ὁ νόμοσ αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχανεῖ. τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ’ οἶδ’ ὅτῳ κατῄνεσασ, γένουσ δ’ ὁποίου χὡπόθεν, μαθεῖν θέλω. Αἴγινα θυγάτηρ ἐγένετ’ Ἀσωποῦ πατρόσ. ταύτην δὲ θνητῶν ἢ θεῶν ἔζευξε τίσ; Ζεύσ· Αἰακὸν δ’ ἔφυσεν, Οἰνώνησ πρόμον. τὰ δ’ Αἰακοῦ παῖσ τίσ κατέσχε δώματα; Πηλεύσ· ὁ Πηλεὺσ δ’ ἔσχε Νηρέωσ κόρην. θεοῦ διδόντοσ, ἢ βίᾳ θεῶν λαβών; Ζεὺσ ἠγγύησε καὶ δίδωσ’ ὁ κύριοσ. γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἦ κατ’ οἶδμα πόντιον; Χείρων ἵν’ οἰκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάθρα. οὗ φασι Κενταύρειον ᾠκίσθαι γένοσ; ἐνταῦθ’ ἔδαισαν Πηλέωσ γάμουσ θεοί. Θέτισ δ’ ἔθρεψεν ἢ πατὴρ Ἀχιλλέα; Χείρων, ἵν’ ἤθη μὴ μάθοι κακῶν βροτῶν. φεῦ· σοφόσ γ’ ὁ θρέψασ χὡ διδοὺσ σοφώτεροσ. τοιόσδε παιδὸσ σῆσ ἀνὴρ ἔσται πόσισ. οὐ μεμπτόσ. οἰκεῖ δ’ ἄστυ ποῖον Ἑλλάδοσ; Ἀπιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν Φθίασ ὁρ́οισ. ἐκεῖσ’ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρθένον; κείνῳ μελήσει ταῦτα, τῷ κεκτημένῳ. ἀλλ’ εὐτυχοίτην.

τίνι δ’ ἐν ἡμέρᾳ γαμεῖ; ὅταν σελήνησ εὐτυχὴσ ἔλθῃ κύκλοσ. προτέλεια δ’ ἤδη παιδὸσ ἔσφαξασ θεᾷ; μέλλω· ’πὶ ταύτῃ καὶ καθέσταμεν τύχῃ. κἄπειτα δαίσεισ τοὺσ γάμουσ ἐσ ὕστερον; θύσασ γε θύμαθ’ ἃ ἐμὲ χρὴ θῦσαι θεοῖσ. ἡμεῖσ δὲ θοίνην ποῦ γυναιξὶ θήσομεν; ἐνθάδε παρ’ εὐπρύμνοισιν Ἀργείων πλάταισ. καλῶσ ἀναγκαίωσ τε· συνενέγκοι δ’ ὅμωσ. οἶσθ’ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι; πιθοῦ δέ μοι. τί χρῆμα; πείθεσθαι γὰρ εἴθισμαι σέθεν. ἡμεῖσ μὲν ἐνθάδ’, οὗπέρ ἐσθ’ ὁ νυμφίοσ. . . . μητρὸσ τί χωρὶσ δράσεθ’, ἃ ἐμὲ δρᾶν χρεών; ἐκδώσομεν σὴν παῖδα Δαναϊδῶν μέτα. ἡμᾶσ δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν; χώρει πρὸσ Ἄργοσ παρθένουσ τε τημέλει. λιποῦσα παῖδα; τίσ δ’ ἀνασχήσει φλόγα; ἐγὼ παρέξω φῶσ ὃ νυμφίοισ πρέπει. οὐχ ὁ νόμοσ οὗτοσ οὐδὲ φαῦλ’ ἡγητέα. οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ’ ἐξομιλεῖσθαι στρατοῦ. καλὸν τεκοῦσαν τἀμά μ’ ἐκδοῦναι τέκνα. καὶ τάσ γ’ ἐν οἴκῳ μὴ μόνασ εἶναι κόρασ. ὀχυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται καλῶσ. πιθοῦ. μὰ τὴν ἄνασσαν Ἀργείαν θεάν. ἐλθὼν δὲ τἄξω πρᾶσσε, τἀν δόμοισ δ’ ἐγώ, ἃ χρὴ παρεῖναι νυμφίοισι παρθένοισ. οἴμοι· μάτην ᾖξ’, ἐλπίδοσ δ’ ἀπεσφάλην, ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ’ ἀποστεῖλαι θέλων. σοφίζομαι δὲ κἀπὶ τοῖσι φιλτάτοισ τέχνασ πορίζω, πανταχῇ νικώμενοσ. ὅμωσ δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ θυηπόλῳ κοινῇ τὸ τῆσ θεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ’ οὐκ εὐτυχέσ, ἐξευπορήσων εἶμι, μόχθον Ἑλλάδοσ. χρὴ δ’ ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν γυναῖκα χρηστὴν κἀγαθήν, ἢ μὴ τρέφειν.

상위

Iphigenia in Aulis

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION