Euripides, Iphigenia in Aulis, episode, dialogue

(에우리피데스, Iphigenia in Aulis, episode, dialogue)

οἵδ’ αὖ διάφοροι τῶν πάροσ λελεγμένων μύθων, καλῶσ δ’ ἔχουσι, φείδεσθαι τέκνων. αἰαῖ, φίλουσ ἄρ’ οὐχὶ κεκτήμην τάλασ. εἰ τοὺσ φίλουσ γε μὴ θέλεισ ἀπολλύναι. δείξεισ δὲ ποῦ μοι πατρὸσ ἐκ ταὐτοῦ γεγώσ; συνσωφρονεῖν σοι βούλομ’, ἀλλ’ οὐ συννοσεῖν. ἐσ κοινὸν ἀλγεῖν τοῖσ φίλοισι χρὴ φίλουσ. εὖ δρῶν παρακάλει μ’, ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ. οὐκ ἄρα δοκεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν Ἑλλάδι; Ἑλλὰσ δὲ σὺν σοὶ κατὰ θεὸν νοσεῖ τινα. σκήπτρῳ νυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούσ. ἐγὼ δ’ ἐπ’ ἄλλασ εἶμι μηχανάσ τινασ φίλουσ τ’ ἐπ’ ἄλλουσ ‐ ὦ Πανελλήνων ἄναξ, Ἀγάμεμνον, ἥκω παῖδά σοι τὴν σὴν ἄγων, ἣν Ἰφιγένειαν ὠνόμαζεσ ἐν δόμοισ. μήτηρ δ’ ὁμαρτεῖ, σῆσ Κλυταιμήστρασ δέμασ, καὶ παῖσ Ὀρέστησ, ὥσ τι τερφθείησ ἰδών, χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔκδημοσ ὤν. ἀλλ’ ὡσ μακρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ κρήνην ἀναψύχουσι θηλύπουν βάσιν, αὐταί τε πῶλοί τ’· ἐσ δὲ λειμώνων χλόην καθεῖμεν αὐτάσ, ὡσ βορᾶσ γευσαίατο. ἐγὼ δὲ πρόδρομοσ σῆσ παρασκευῆσ χάριν ἥκω· πέπυσται γὰρ στρατόσ ‐ ταχεῖα γὰρ διῇξε φήμη ‐ παῖδα σὴν ἀφιγμένην. πᾶσ δ’ ἐσ θένα ὅμιλοσ ἔρχεται δρόμῳ, σὴν παῖδ’ ὅπωσ ἴδωσιν· οἱ δ’ εὐδαίμονεσ ἐν πᾶσι κλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖσ. λέγουσι δ’· Ὑμέναιόσ τισ ἢ τί πράσσεται; ἢ πόθον ἔχων θυγατρὸσ Ἀγαμέμνων ἄναξ ἐκόμισε παῖδα; τῶν δ’ ἂν ἤκουσασ τάδε· Ἀρτέμιδι προτελίζουσι τὴν νεάνιδα, Αὐλίδοσ ἀνάσσῃ. τίσ νιν ἄξεταί ποτε; ἀλλ’ εἰᾶ, τἀπὶ τοισίδ’ ἐξάρχου κανᾶ, στεφανοῦσθε κρᾶτα καὶ σύ, Μενέλεωσ ἄναξ, ὑμέναιον εὐτρέπιζε καὶ κατὰ στέγασ λωτὸσ βοάσθω καὶ ποδῶν ἔστω κτύποσ· φῶσ γὰρ τόδ’ ἥκει μακάριον τῇ παρθένῳ. ἐπῄνεσ’, ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω·

τὰ δ’ ἄλλ’ ἰούσησ τῆσ τύχησ ἔσται καλῶσ. οἴμοι, τί φῶ δύστηνοσ; ἄρξωμαι πόθεν; ἐσ οἷ’ ἀνάγκησ ζεύγματ’ ἐμπεπτώκαμεν. ὑπῆλθε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων πολλῷ γενέσθαι τῶν ἐμῶν σοφώτεροσ. ἡ δυσγένεια δ’ ὡσ ἔχει τι χρήσιμον. καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥᾳδίωσ αὐτοῖσ ἔχει, ἅπαντά τ’ εἰπεῖν. τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν ἄνολβα ταῦτα. προστάτην δὲ τοῦ βίου τὸν ὄγκον ἔχομεν τῷ τ’ ὄχλῳ δουλεύομεν. ἐγὼ γὰρ ἐκβαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάκρυ, τὸ μὴ δακρῦσαι δ’ αὖθισ αἰδοῦμαι τάλασ, ἐσ τὰσ μεγίστασ συμφορὰσ ἀφιγμένοσ. εἰε͂̔ν· τί φήσω πρὸσ δάμαρτα τὴν ἐμήν; πῶσ δέξομαί νιν; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; καὶ γάρ μ’ ἀπώλεσ’ ἐπὶ κακοῖσ ἅ μοι πάροσ ἐλθοῦσ’ ἄκλητοσ. εἰκότωσ δ’ ἅμ’ ἕσπετο θυγατρὶ νυμφεύσουσα καὶ τὰ φίλτατα δώσουσ’, ἵν’ ἡμᾶσ ὄντασ εὑρήσει κακούσ. τὴν δ’ αὖ τάλαιναν παρθένον ‐ τί παρθένον; Αἵδησ νιν, ὡσ ἐοίκε, νυμφεύσει τάχα ‐ ὡσ ᾤκτισ’· οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσειν τάδε· Ὦ πάτερ, ἀποκτενεῖσ με; τοιούτουσ γάμουσ γήμειασ αὐτὸσ χὥστισ ἐστί σοι φίλοσ. παρὼν δ’ Ὀρέστησ ἐγγὺσ ἀναβοήσεται οὐ συνετὰ συνετῶσ· ἔτι γάρ ἐστι νήπιοσ. αἰαῖ, τὸν Ἑλένησ ὥσ μ’ ἀπώλεσεν γάμον γήμασ ὁ Πριάμου Πάρισ, ὃσ εἴργασται τάδε. κἀγὼ κατῴκτιρ’, ὡσ γυναῖκα δεῖ ξένην ὑπὲρ τυράννων συμφορᾶσ καταστένειν. ἀδελφέ, δόσ μοι δεξιᾶσ τῆσ σῆσ θιγεῖν.

δίδωμι· σὸν γὰρ τὸ κράτοσ, ἄθλιοσ δ’ ἐγώ. Πέλοπα κατόμνυμ’, ὃσ πατὴρ τοὐμοῦ πατρὸσ τοῦ σοῦ τ’ ἐκλήθη, τὸν τεκόντα τ’ Ἀτρέα, ἦ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίασ σαφῶσ καὶ μὴ ’πίτηδεσ μηδέν, ἀλλ’ ὅσον φρονῶ. ἐγώ σ’ ἀπ’ ὄσσων ἐκβαλόντ’ ἰδὼν δάκρυ ᾤκτιρα, καὐτὸσ ἀνταφῆκά σοι πάλιν καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, οὐκ ἐσ σὲ δεινόσ· εἰμὶ δ’ οὗπερ εἶ σὺ νῦν· καί σοι παραινῶ μήτ’ ἀποκτείνειν τέκνον μήτ’ ἀνθελέσθαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον σὲ μὲν στενάζειν, τἀμὰ δ’ ἡδέωσ ἔχειν, θνῄσκειν τε τοὺσ σούσ, τοὺσ δ’ ἐμοὺσ ὁρᾶν φάοσ. τί βούλομαι γάρ; οὐ γάμουσ ἐξαιρέτουσ ἄλλουσ λάβοιμ’ ἄν, εἰ γάμων ἱμείρομαι; ἀλλ’ ἀπολέσασ ἀδελφόν, ὅν μ’ ἥκιστα χρῆν, Ἑλένην ἕλωμαι, τὸ κακὸν ἀντὶ τἀγαθοῦ; ἄφρων νέοσ τ’ ἦ, πρὶν τὰ πράγματ’ ἐγγύθεν σκοπῶν ἐσεῖδον οἱο͂ν ἦν κτείνειν τέκνα. ἄλλωσ τέ μ’ ἔλεοσ τῆσ ταλαιπώρου κόρησ ἐσῆλθε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ, ἣ τῶν ἐμῶν ἕκατι θύεσθαι γάμων μέλλει. τί δ’ Ἑλένησ παρθένῳ τῇ σῇ μέτα; ἴτω στρατεία διαλυθεῖσ’ ἐξ Αὐλίδοσ, σὺ δ’ ὄμμα παῦσαι δακρύοισ τέγγων τὸ σόν, ἀδελφέ, κἀμὲ παρακαλῶν ἐσ δάκρυα. εἰ δέ τι κόρησ σῆσ θεσφάτων μέτεστι σοί, μὴ ’μοὶ μετέστω· σοὶ νέμω τοὐμὸν μέροσ. ἀλλ’ ἐσ μεταβολὰσ ἦλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων; εἰκὸσ πέπονθα· τὸν ὁμόθεν πεφυκότα στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸσ οὐ κακοῦ τροπαὶ τοιαίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοισ ἀεί. γενναῖ’ ἔλεξασ Ταντάλῳ τε τῷ Διὸσ πρέποντα· προγόνουσ οὐ καταισχύνεισ σέθεν. αἰνῶ σε, Μενέλα’, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν ὑπέθηκασ ὀρθῶσ τοὺσ λόγουσ σοῦ τ’ ἀξίωσ.

ταραχὴ δ’ ἀδελφῶν διά τ’ ἔρωτα γίγνεται πλεονεξίαν τε δωμάτων· ἀπέπτυσα τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. ἀλλ’ ἥκομεν γὰρ εἰσ ἀναγκαίασ τύχασ, θυγατρὸσ αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον. πῶσ; τίσ δ’ ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν; ἅπασ Ἀχαιῶν σύλλογοσ στρατεύματοσ. οὔκ, ἤν νιν εἰσ Ἄργοσ γ’ ἀποστείλῃσ πάλιν. λάθοιμι τοῦτ’ ἄν. ἀλλ’ ἐκεῖν’ οὐ λήσομεν. τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον. Κάλχασ ἐρεῖ μαντεύματ’ Ἀργείων στρατῷ. οὔκ, ἢν θάνῃ γε πρόσθε· τοῦτο δ’ εὐμαρέσ. τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν. κοὐδέν γ’ ἄχρηστον, οὐδὲ χρήσιμον παρόν. ἐκεῖνο δ’ οὐ δέδοικασ ὃ ἔμ’ ἐσέρχεται; ὃν μὴ σὺ φράζεισ, πῶσ ὑπολάβοιμ’ ἂν λόγον; τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ’ οἶδεν τάδε. οὐκ ἔστ’ Ὀδυσσεὺσ ὅ τι σὲ κἀμὲ πημανεῖ. ποικίλοσ ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ’ ὄχλου μέτα. φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ κακῷ. οὐκ οὖν δοκεῖσ νιν στάντ’ ἐν Ἀργείοισ μέσοισ λέξειν ἃ Κάλχασ θέσφατ’ ἐξηγήσατο, κἄμ’ ὡσ ὑπέστην θῦμα, κᾆτ’ ἐψευδόμην, Ἀρτέμιδι θύσειν; οὐ ξυναρπάσασ στρατόν, σὲ κἄμ’ ἀποκτείναντασ Ἀργείουσ κόρην σφάξαι κελεύσει; κἂν πρὸσ Ἄργοσ ἐκφύγω, ἐλθόντεσ αὐτοῖσ τείχεσιν Κυκλωπίοισ συναρπάσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν. τοιαῦτα τἀμὰ πήματ’· ὦ τάλασ ἐγώ, ὡσ ἠπόρημαι πρὸσ θεῶν τὰ νῦν τάδε. ἕν μοι φύλαξον, Μενέλεωσ, ἀνὰ στρατὸν ἐλθών, ὅπωσ ἂν μὴ Κλυταιμήστρα τάδε μάθῃ, πρὶν Αἵδῃ παῖδ’ ἐμὴν προσθῶ λαβών, ὡσ ἐπ’ ἐλαχίστοισ δακρύοισ πράσσω κακῶσ. ὑμεῖσ τε σιγήν, ὦ ξέναι, φυλάσσετε.

상위

Iphigenia in Aulis

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION