Euripides, Iphigenia in Aulis, episode, trochees

(에우리피데스, Iphigenia in Aulis, episode, trochees)

ἐά· τίσ ποτ’ ἐν πύλαισι θόρυβοσ καὶ λόγων ἀκοσμία; οὑμὸσ οὐχ ὁ τοῦδε μῦθοσ κυριώτεροσ λέγειν. σὺ δὲ τί τῷδ’ ἐσ ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεωσ, βίᾳ τ’ ἄγεισ; βλέψον εἰσ ἡμᾶσ, ἵν’ ἀρχὰσ τῶν λόγων ταύτασ λάβω. μῶν τρέσασ οὐκ ἀνακαλύψω βλέφαρον, Ἀτρέωσ γεγώσ; τήνδ’ ὁρᾷσ δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπηρέτιν; εἰσορῶ· καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. οὔ, πρὶν ἂν δείξω γε Δαναοῖσ πᾶσι τἀγγεγραμμένα. ἦ γὰρ οἶσθ’ ἃ μή σε καιρὸσ εἰδέναι σήμαντρ’ ἀνείσ; ὥστε σ’ ἀλγῦναί γ’, ἀνοίξασ ἃ σὺ κάκ’ εἰργάσω λάθρᾳ. ποῦ δὲ κἄλαβέσ νιν; ὦ θεοί, σῆσ ἀναισχύντου φρενόσ. προσδοκῶν σὴν παῖδ’ ἀπ’ Ἄργουσ, εἰ στράτευμ’ ἀφίξεται. τί δέ σε τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν; οὐκ ἀναισχύντου τόδε; ὅτι τὸ βούλεσθαί μ’ ἔκνιζε· σὸσ δὲ δοῦλοσ οὐκ ἔφυν. οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὐκ ἐάσομαι; πλάγια γὰρ φρονεῖσ, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, τὰ δ’ αὐτίκα. εὖ κεκόμψευσαι πονηρά· γλῶσσ’ ἐπίφθονον σοφή. νοῦσ δέ γ’ οὐ βέβαιοσ ἄδικον κτῆμα κοὐ σαφὲσ φίλοισ. βούλομαι δέ σ’ ἐξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ’ ὀργῆσ ὕπο ἀποτρέπου τἀληθὲσ οὔτ’ αὖ κατατενῶ λίαν ἐγώ. οἶσθ’, ὅτ’ ἐσπούδαζεσ ἄρχειν Δαναί̈δαισ πρὸσ Ἴλιον, τῷ δοκεῖν μὲν οὐχὶ χρῄζων, τῷ δὲ βούλεσθαι θέλων, ὡσ ταπεινὸσ ἦσθα, πάσησ δεξιᾶσ προσθιγγάνων καὶ θύρασ ἔχων ἀκλῄστουσ τῷ θέλοντι δημοτῶν καὶ διδοὺσ πρόσρησιν ἑξῆσ πᾶσι ‐ κεἰ μή τισ θέλοι ‐ τοῖσ τρόποισ ζητῶν πρίασθαι τὸ φιλότιμον ἐκ μέσου; κᾆτ’, ἐπεὶ κατέσχεσ ἀρχάσ, μεταβαλὼν ἄλλουσ τρόπουσ τοῖσ φίλοισιν οὐκέτ’ ἦσθα τοῖσ πρὶν ὡσ πρόσθεν φίλοσ, δυσπρόσιτοσ ἔσω τε κλῄθρων σπάνιοσ. ἄνδρα δ’ οὐ χρεὼν τὸν ἀγαθὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺσ τρόπουσ μεθιστάναι, ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖσ φίλοισ, ἡνίκ’ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατόσ ἐστιν εὐτυχῶν. ταῦτα μέν σε πρῶτ’ ἐπῆλθον, ἵνα σε πρῶθ’ ηὑρ͂ον κακόν. ὡσ δ’ ἐσ Αὖλιν ἦλθεσ αὖθισ χὡ Πανελλήνων στρατόσ, οὐδὲν ἦσθ’, ἀλλ’ ἐξεπλήσσου τῇ τύχῃ τῇ τῶν θεῶν, οὐρίασ πομπῆσ σπανίζων· Δαναί̈δαι δ’ ἀφιέναι ναῦσ διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι. ὡσ ἄνολβον εἶχεσ ὄμμα σύγχυσίν τ’, εἰ μὴ νεῶν χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσεισ δορόσ. κἀμὲ παρεκάλεισ· Τί δράσω; τίνα δὲ πόρον εὑρ́ω πόθεν; ‐ ὥστε μὴ στερέντα σ’ ἀρχῆσ ἀπολέσαι καλὸν κλέοσ. κᾆτ’, ἐπεὶ Κάλχασ ἐν ἱεροῖσ εἶπε σὴν θῦσαι κόρην Ἀρτέμιδι, καὶ πλοῦν ἔσεσθαι Δαναί̈δαισ, ἡσθεὶσ φρένασ ἄσμενοσ θύσειν ὑπέστησ παῖδα· καὶ πέμπεισ ἑκών, οὐ βίᾳ ‐ μὴ τοῦτο λέξῃσ ‐ σῇ δάμαρτι, παῖδα σὴν δεῦρ’ ἀποστέλλειν, Ἀχιλλεῖ πρόφασιν ὡσ γαμουμένην. κᾆθ’ ὑποστρέψασ λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλασ γραφάσ, ὡσ φονεὺσ οὐκέτι θυγατρὸσ σῆσ ἔσῃ. μάλιστά γε. οὗτοσ αὑτόσ ἐστιν αἰθὴρ ὃσ τάδ’ ἤκουσεν σέθεν. μυρίοι δέ τοι πεπόνθασ’ αὐτό· πρὸσ τὰ πράγματα ἐκπονοῦσ’ ἔχοντεσ, εἶτα δ’ ἐξεχώρησαν κακῶσ, τὰ μὲν ὑπὸ γνώμησ πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ’ ἐνδίκωσ ἀδύνατοι γεγῶτεσ αὐτοὶ διαφυλάξασθαι πόλιν. Ἑλλάδοσ μάλιστ’ ἔγωγε τῆσ ταλαιπώρου στένω, ἥ, θέλουσα δρᾶν τι κεδνόν, βαρβάρουσ τοὺσ οὐδένασ καταγελῶντασ ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. μηδέν’ ἀνδρείασ ἕκατι προστάτην θείμην χθονόσ, μηδ’ ὅπλων ἄρχοντα· νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην ἔχειν· πόλεοσ ὡσ ἄρχων ἀνὴρ πᾶσ, ξύνεσιν ἢν ἔχων τύχῃ. δεινὸν κασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγουσ μάχασ θ’, ὅταν ποτ’ ἐμπέσωσιν εἰσ ἔριν.

βούλομαί σ’ εἰπεῖν κακῶσ εὖ, βραχέα, μὴ λίαν ἄνω βλέφαρα πρὸσ τἀναιδὲσ ἀγαγών, ἀλλὰ σωφρονεστέρωσ, ὡσ ἀδελφὸν ὄντ’·

ἀνὴρ γὰρ χρηστὸσ αἰδεῖσθαι φιλεῖ. εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾷσ αἱματηρὸν ὄμμ’ ἔχων; τίσ ἀδικεῖ σε; τοῦ κέχρησαι; χρηστὰ λέκτρ’ ἐρᾷσ λαβεῖν; οὐκ ἔχοιμ’ ἄν σοι παρασχεῖν· ὧν γὰρ ἐκτήσω, κακῶσ ἦρχεσ. εἶτ’ ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακῶν, ὁ μὴ σφαλείσ; οὐ δάκνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν, ἀλλ’ ἐν ἀγκάλαισ εὐπρεπῆ γυναῖκα χρῄζεισ, τὸ λελογισμένον παρεὶσ καὶ τὸ καλόν, ἔχειν. πονηροῦ φωτὸσ ἡδοναὶ κακαί. εἰ δ’ ἐγώ, γνοὺσ πρόσθεν οὐκ εὖ, μετετέθην εὐβουλίᾳ, μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστισ ἀπολέσασ κακὸν λέχοσ ἀναλαβεῖν θέλεισ, θεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντοσ εὖ. ὤμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὁρ́κον οἱ κακόφρονεσ φιλόγαμοι μνηστῆρεσ ‐ ἡ δέ γ’ Ἐλπίσ, οἶμαι μέν, θεόσ, κἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σθένοσ ‐ οὓσ λαβὼν στράτευε· ἕτοιμοι δ’ εἰσὶ μωρίᾳ φρενῶν. οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ θεῖον, ἀλλ’ ἔχει συνιέναι τοὺσ κακῶσ παγέντασ ὁρ́κουσ καὶ κατηναγκασμένουσ. τἀμὰ δ’ οὐκ ἀποκτενῶ ’γὼ τέκνα· κοὐ τὸ σὸν μὲν εὖ παρὰ δίκην ἔσται κακίστησ εὔνιδοσ τιμωρίᾳ, ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύκτεσ ἡμέραι τε δακρύοισ, ἄνομα δρῶντα κοὐ δίκαια παῖδασ οὓσ ἐγεινάμην. ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ σαφῆ καὶ ῥᾴδια· εἰ δὲ μὴ βούλῃ φρονεῖν εὖ, τἄμ’ ἐγὼ θήσω καλῶσ.

상위

Iphigenia in Aulis

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION