Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 2

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 2)

ὡσ δ’ ἐμηνύθη τῇ βουλῇ, δικτάτορα προχειρίζονται, ὁ δὲ τὸν ἱππάρχην ἐκέλευσεν ἔχοντι τοὺσ ἱππεῖσ ἥκειν ὡσ αὐτὸν περὶ μέσασ νύκτασ, τοῖσ δὲ βουλευταῖσ εἰσ τὸ Καπιτώλιον ἑώθεν ἔτι συλλέγεσθαι, τῷ δὲ Μηνυκίῳ τόν τε μηνυτὴν ἄγοντι καὶ τὰσ ἄλλασ ἀποδείξεισ κομίζοντι πρὸσ τὸ βῆμα παρεῖναι, ἅπασι δὲ φυλάττειν ἀπόρρητα πρὸσ τοὺσ ἔξω τοῦ συνεδρίου τὰ βουλεύματα· μίαν εἶναι λέγων ἀσφάλειαν, εἰ μηδὲν ὁ Μαίλιοσ ἀκούσειε τῶν περὶ αὐτοῦ λεγομένων τε καὶ πραττομένων. διατάξασ δὲ τἆλλα ὅσων ἐδεῖτο, μέχρι δύσεωσ ἡλίου πάντασ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ κατασχὼν σκότουσ ὄντοσ ἤδη διέλυσε τὸν σύλλογον·

ὡσ δὲ μέση νὺξ ἐγένετο, προελθὼν ἐκ τῆσ οἰκίασ . . . ἐξῄει περὶ τὸν ὄρθρον τοὺσ ἐπιλέκτουσ ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων ἐπαγόμενοσ καὶ αὐτοὺσ τοὺσ ὑπάτουσ. οὗτοι μὲν οὖν τὸ Καπιτώλιον ἅμα τοῖσ βουλευταῖσ ἑώθεν κατειληφότεσ ἐφρούρουν·

ὁ δὲ Μαίλιοσ οὐδὲν ἀκηκοὼσ τούτων ἡμέρασ γενομένησ προελθὼν εἰσ τὴν ἀγορὰν ἐχρημάτιζε τοῖσ δεομένοισ ἐπὶ τοῦ βήματοσ καθεζόμενοσ· καὶ μετ’ οὐ πολὺ παρῆν ὁ ἵππαρχοσ Σερουίλιοσ πρὸσ αὐτὸν ἄγων τοὺσ ἀκμαιοτάτουσ τῶν ἱππέων ἔχοντασ ὑπὸ τοῖσ ἱματίοισ ξίφη καὶ στὰσ πλησίον αὐτοῦ λέγει· ὁ δικτάτωρ σε κελεύει, Μαίλιε, πρὸσ αὐτὸν ἥκειν·

κἀκεῖνοσ ὑποτυχών, ποῖοσ, ἔφη, κελεύει με, Σερουίλιε, δικτάτωρ πρὸσ αὐτὸν ἐλθεῖν, ὁ ποῦ καὶ πότε γενόμενοσ; καὶ ἅμα διαταραχθεὶσ περιέβλεψεν εἰσ τοὺσ περὶ τὸ βῆμα. ἀφασίασ δὲ ἅπαντασ κατασχούσησ διὰ τὸ μηδένα γιγνώσκειν τὰ πραχθέντα ὑπὸ τῆσ βουλῆσ λέγει πάλιν ὁ Σερουίλιοσ· εἰσηγγέλθησ χθὲσ εἰσ τὴν βουλήν, ὦ Μαίλιε, νεωτέροισ ἐπιχειρεῖν πράγμασιν, ἴσωσ οὐκ ἀληθῶσ· οὐδενὸσ γὰρ ἄξιον ἀπὸ τῆσ αἰτίασ προκαταγιγνώσκειν. ταύτην ἐξετάσαι τὴν μήνυσιν ἡ βουλὴ προελομένη δικτάτοροσ ἔφησε δεῖν τοῖσ πράγμασιν, ὡσ οὐ τὸν ἐλάχιστον τῶν κινδύνων τρέχουσα, καὶ ἀπέδειξε τῆσ ἐξουσίασ ταύτησ κύριον Λεύκιον Κοίντιον Κικιννᾶτον, ὃν οἶσθα δήπου καὶ σὺ κράτιστον ὄντα τῶν πατρικίων καὶ δὶσ ἤδη ταύτην ἀνεπιλήπτωσ τετελεκότα τὴν ἀρχήν.

οὗτοσ ὁ ἀνὴρ δικαστήριόν σοι καθίσαι καὶ λόγον ἀποδοῦναι βουλόμενοσ ἀπέσταλκεν ἡμᾶσ, ἐμὲ τὸν ἵππαρχον ἅμα τοῖσδε τοῖσ ἀνδράσιν, ἄξοντασ σε ἀσφαλῶσ ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν.

εἰ δὲ μηδὲν ἀδικεῖν πέποιθασ, ἴθι καὶ λέγε τὰ δίκαια περὶ σαυτοῦ πρὸσ ἄνδρα φιλόπολιν, ὃσ οὔτε διὰ τὸν κοινὸν φθόνον οὔτε δι’ ἄλλην ἄδικον πρόφασιν οὐδεμίαν ἐκποδὼν ποιῆσαί σε βουλήσεται. ὁ δ’ ὡσ ἤκουσεν, ἀναπηδᾷ τε καὶ με‐ γάλα ἀναβοήσασ, ἄνδρεσ, ἔφη, δημοτικοί, βοηθεῖτέ μοι συναρπαζομένῳ διὰ τὴν πρὸσ ὑμᾶσ εὔνοιαν ὑπὸ τῶν δυνατῶν·

οὐ γὰρ ἐπὶ δίκην πρὸσ αὐ‐ τῶν, ἀλλ’ ἐπὶ θάνατον καλοῦμαι. βοῆσ δὲ γενομένησ καὶ θορύβου πολλοῦ περὶ τὸ βῆμα συγγνούσ, ὅτι πλεί‐ ουσ εἰσὶ τῶν βοηθούντων οἱ συλλαμβάνειν μέλλον‐ τεσ αὐτόν, καὶ οὐ μακρὰν ἑτέρουσ ὑποκαθῆσθαι ἐν ὅπλοισ, καταπηδᾷ ταχέωσ ἀπὸ τοῦ βήματοσ καὶ διὰ τῆσ ἀγορᾶσ ἐχώρει δρόμῳ σπεύδων εἰσ τὴν οἰκίαν κατα‐ φυγεῖν. καταλαμβανόμενοσ δ’ ὑπὸ τῶν ἱππέων εἰσ ἐργαστήριον εἰστρέχει μαγειρικὸν καὶ κοπίδα τῶν κρεοκόπων ἁρπάσασ παίει τὸν πρῶτον αὐτῷ προσ‐ ελθόντα. ἔπειτα πολλῶν ἐπιπεσόντων ἀθρόων ἀμυνό‐ μενοσ καὶ βραχὺν ἀντισχὼν χρόνον ἀπεκόπη ὑπό τινοσ τὸν βραχίονα καὶ πίπτει καὶ κατακοπεὶσ ὥσπερ θηρίον ἀποθνήσκει.

Μαίλιοσ μὲν δὴ μεγάλων ὀρεχθεὶσ πραγ‐ μάτων καὶ μικροῦ πάνυ δεήσασ τὴν Ῥωμαίων ἡγε‐ μονίαν κατασχεῖν οὕτωσ ἀζήλου καὶ πικρᾶσ κατα‐ στροφῆσ ἔτυχεν.

ἐξενεχθέντοσ δ’ εἰσ τὴν ἀγορὰν τοῦ νεκροῦ καὶ γενηθέντοσ πᾶσι φανεροῦ δρόμοσ ἦν καὶ βοὴ καὶ θόρυβοσ ἁπάντων τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν τῶν μὲν οἰκτειρόντων, τῶν δὲ ἀγανακτούντων, τῶν δὲ ὁμόσε τοῖσ δεδρακόσι χωρεῖν ἐσπουδακότων. τοιαύτησ δὲ ταραχῆσ γενομένησ μαθὼν ὁ δικτάτωρ, ὅτι διαπέ‐ πρακται τοῖσ ἱππεῦσι τὸ προσταχθὲν ἔργον, κατέβαινεν ἀπὸ τῆσ ἄκρασ εἰσ τὴν ἀγορὰν τούσ τε βουλευτὰσ ἐπαγόμενοσ ἅπαντασ καὶ τοὺσ ἱππεῖσ περὶ ἑαυτὸν ἔχων γυμνὰ φαίνοντασ ξίφη·

καὶ δημηγορήσασ ἐπ’ ἐκκλησίασ ἀπέλυσε τὸν ὄχλον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION