Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 1

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 1)

ὅτι λιμοῦ κατὰ τὴν Ῥώμην γενομένου ἰσχυροῦ ἀνήρ τισ οἴκου τε οὐκ ἀφανοῦσ καὶ χρήμασιν ἐν τοῖσ μάλιστα δυνατόσ, Σπόριοσ Μαίλιοσ Εὐδαίμων ἐπίκλησιν ἐπὶ τῆσ πολλῆσ εὐπορίασ νεωστὶ μὲν παρειληφὼσ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ, ἡλικίαν δὲ καὶ τάξιν ἔχων ἱππικήν, οἱᾶ μήτε ἀρχὰσ παραλαμβάνειν μήτε ἄλλην κοινὴν ἐπιμέλειαν μηδεμίαν, λαμπρὸσ εἰ καί τισ ἄλλοσ τὰ πολέμια καὶ πολλοῖσ κεκοσμημένοσ ἀριστείοισ, κράτιστον ὑπολαβὼν καιρὸν ἐπιθέσει τυραννίδοσ, ἐπὶ δημαγωγίαν τοῦ πλήθουσ ἐτράπετο, τὴν ῥᾳστώνην τῶν ἐπὶ τυραννίδα φερουσῶν ὁδῶν. ἔχων δὲ πολλοὺσ ἑταίρουσ καὶ πελάτασ ἄλλουσ ἄλλῃ διέπεμψε χρήματα δοὺσ ἐκ τῶν ἰδίων εἰσ συναγυρμοὺσ τροφῆσ καὶ αὐτὸσ εἰσ Τυρρηνίαν ᾤχετο.

ἐν βραχεῖ δὲ χρόνῳ δι’ ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἑταίρων πολλὴν κατακομίσασ ἀγορὰν διεμέτρει τοῖσ πολίταισ, ἀντὶ δώδεκα δραχμῶν διδράχμου ἀπομετρῶν τὸν μόδιον· ὅσουσ δὲ αἴσθοιτο παντάπασιν ἀδυνάτουσ καὶ μηδ’ ὑπὲρ τῆσ ἐφημέρου τροφῆσ ἔχοντασ προέσθαι τὸ διάφορον ἄνευ τιμῆσ χαριζόμενοσ. ταύτῃ τῇ φιλανθρωπίᾳ τὸν δῆμον ἀναλαβὼν καὶ θαυμαστὴν ὅσην δόξαν ἀπενεγκάμενοσ ᾤχετο πάλιν ἐμπορευσόμενοσ ἑτέρασ ἀγοράσ·

καὶ παρῆν οὐ διὰ μακροῦ ποταμηγοὺσ ἄγων σκάφασ πολλὰσ πάνυ μεστὰσ τροφῆσ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσ πολίταισ ἐμέτρει. οἱ δὲ πατρίκιοι ταῦτα πράττοντα ὁρῶντεσ αὐτὸν δἰ ὑποψίασ τε ἐλάμβανον τῆσ ἄγαν φιλοτιμίασ τοῦ ἀνδρὸσ οὐδὲν ἀγαθὸν ἀπολαύσειν οἰόμενοι καὶ συνιστάμενοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐσκόπουν, ὅντινα χρὴ τρόπον εὐπρεπέστερον ἄνευ κινδύνου παῦσαι τούτων αὐτὸν τῶν πολιτευμάτων·

κρύφα μὲν τὸ πρῶτον καὶ κατ’ ὀλίγουσ συνιόντεσ καὶ διαλεγόμενοι πρὸσ ἀλλήλουσ, ἔπειτα καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ καταβοῶντεσ, ἐπειδὴ βαρύσ τε καὶ ἀφόρητοσ ἦν ἔργα τε πράττων ὑπερηφανίασ μεστὰ καὶ λόγουσ διεξιὼν αὐθάδεισ ὑπὲρ ἑαυτοῦ· ὅσ γε πρῶτον μὲν καθεζόμενοσ ἐπὶ βήματοσ περιφανοῦσ, ὥσπερ ἔθοσ ἦν τοῖσ τὰσ ἀρχὰσ ἔχουσιν, ἐχρημάτιζε τοῖσ προσιοῦσι δἰ ἡμέρασ περὶ τὴν σιτοδοσίαν, ἐκβαλὼν τῆσ τιμῆσ ταύτησ τὸν ἀποδειχθέντα ἔπαρχον ὑπὸ τῆσ βουλῆσ·

ἔπειτα συνεχεῖσ ποιούμενοσ ἐκκλησίασ οὐκ ὂν ἐν ἔθει Ῥωμαίοισ ἰδιώτην ἐκκλησίαν συνάγειν πολλὰ μὲν τοῦ Μηνυκίου κατηγόρει πρὸσ τὸν δῆμον, ὡσ ὄνομα φέροντοσ ἀρχῆσ μόνον, ἔργον δὲ οὐδὲν ἀποδειξαμένου τοῖσ πένησιν ὠφέλιμον, πολλὰ δὲ τοὺσ πατρικίουσ διέβαλλε πρὸσ τὸν δῆμον, ὡσ ταῦτα πράττοντασ ἐξ ὧν ὀλίγου τε καὶ οὐδενὸσ ἄξιοσ ὁ δῆμοσ ἔσται καὶ οὐδ’ ἐπὶ σιτοδείᾳ φροντίδα τῶν ἀπόρων ἔχοντασ οὐδεμίαν, οὔτε κοινῇ πάντασ οὔτε ἰδίᾳ τοὺσ δυνατούσ, παντὸσ μάλιστα δέον αὐτοὺσ χρήμασί τε καὶ σώμασιν ὥσπερ αὐτὸσ δὴ κακοπαθεῖν καὶ πάντοθεν ἐπεισάγειν τῇ πόλει τὰσ ἀγοράσ.

ἠξίου τε πρὸσ τὰ τῶν ἄλλων ἔργα πατρικίων τὰ ὑφ’ ἑαυτοῦ πραττόμενα ἐξετάζειν, ὡσ πολὺ καὶ τὸ πᾶν ἀλλήλων διαφέροντα.

ἐκείνουσ μὲν γὰρ οὐδὲν ἐκ τῶν ἰδίων εἰσ τὸ κοινὸν ἀναλίσκοντασ ἔτι καὶ τὴν δημοσίαν γῆν σφετερισαμένουσ πολὺν ἤδη καρποῦσθαι χρόνον, ἑαυτὸν δὲ τῶν δημοσίων οὐδὲν ἔχοντα ἔτι καὶ τὴν πατρῴαν καταχορηγεῖν οὐσίαν εἰσ βοήθειαν τῶν ἀπόρων καί, ἐπειδὰν τὰ ὄντα καταναλώσῃ, δανείσματα ποιεῖσθαι παρὰ φίλων οὐθὲν ἀντικαταλλαττόμενον τῆσ τοιαύτησ φιλοτιμίασ ὅτι μὴ τὴν πολιτικὴν εὔνοιαν, ἧσ οὐδὲ τὸν ἐξ ἀνθρώπων πλοῦτον ἡγεῖσθαι τιμιώτερον. οἱ δὲ περὶ αὐτὸν συνεστῶτεσ ἀεὶ σωτῆρα καὶ πατέρα καὶ κτίστην ἀπεκάλουν τῆσ πατρίδοσ καὶ τὴν μὲν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἐλάττονα χάριν ἢ κατὰ τὸ μέγεθοσ τῶν ἔργων αὐτοῦ γενήσεσθαι δοθεῖσαν ἀπέφαινον, ἄλλῃ δέ τινι μείζονι καὶ λαμπροτέρᾳ τιμῇ κοσμεῖν ἠξίουν αὐτόν, ἣν καὶ γένοσ ἕξει τὸ ἐξ ἐκείνου.

ὡσ δὲ καὶ τὴν τρίτην ἔξοδον ποιησάμενοσ ἐπὶ τὰ παραθαλάττια τῆσ Ἰταλίασ ἔκ τε Κύμησ καὶ τῶν περὶ Μισηνὸν λιμένων σιτηγοὺσ ὁλκάδασ ἄγων πολλὰσ κατέπλευσεν εἰσ Ὠστίαν, ὃ τῆσ Ῥώμησ ἐστὶν ἐπίνειον, καὶ % κατέπαυσε ταῖσ τροφαῖσ τὴν πόλιν, ὡσ μηδὲν ἔτι τῆσ ἀρχαίασ εὐετηρίασ διαφέρειν, ἅπασ ὁ δῆμοσ ἕτοιμοσ ἦν, εἰ γένοιτο τῆσ ψήφου κύριοσ ἐν ἀρχαιρεσίαισ, εἴτε ὑπατείαν εἴτε ἄλλην τινὰ τιμὴν μετίοι, μηδενὸσ ἐπιτρέποντοσ μήτε νόμου κωλύοντοσ μήτ’ ἀνδρὸσ ἐναντιουμένου χαρίζεσθαι.

ταῦτα ὁρῶντεσ οἱ προεστηκότεσ τῆσ ἀριστοκρατίασ καὶ οὔτε ἐπιτρέπειν ἀξιοῦντεσ οὔτε κωλύειν δύναμιν ἔχοντεσ ἐν πολλῇ πάντεσ ἦσαν ἀθυμίᾳ·

καὶ ἔτι μᾶλλον διεταράχθησαν, ἐπειδὴ κωλυόντων ἐκκλησίασ συνάγειν αὐτὸν καὶ δημηγορεῖν τῶν τε δημάρχων καὶ ὑπάτων, συστραφεὶσ ὁ δῆμοσ ἐκείνουσ μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ, τῷ δὲ Μαιλίῳ πολλὴν ἄδειαν καὶ ῥώμην παρέσχεν. ἐν τοιαύτῃ δὴ καταστάσει τῆσ πόλεωσ ὑπαρχούσησ ὁ τῆσ ἀγορᾶσ ἀποδειχθεὶσ ἔπαρχοσ, ἀχθόμενοσ μὲν ἐπὶ τοῖσ προπηλακισμοῖσ τῶν λόγων, οἷσ αὐτὸν ὑβρίζων ὁ Μαίλιοσ ἐν ταῖσ ἐκκλησίαισ διετέλει, δεδοικὼσ δὲ τὸν ἄνδρα μάλιστα τῶν ἄλλων, εἴ τινοσ ἐπιλάβοιτο ἀρχῆσ, μὴ πρότερον τῆσ ἀριστοκρατίασ αὑτὸν ποιήσηται ἢ τὸν δῆμον ἐξερεθίσασ πρὸσ αὐτὸν % ποιήσηται διὰ τῶν ἐκ τῆσ ἑταιρείασ ἐπιβουλήν τινα κατ’ αὐτοῦ μηχανησάμενοσ, ἀγανακτῶν τε δι’ ἀμφότερα ταῦτα καὶ ἀπηλλάχθαι προθυμούμενοσ ἐκείνου μείζονα ἢ κατ’ ἰδιώτην ἐσχὺν ἔχοντοσ, ἐπιμελῆ ζήτησιν ἐποιεῖτο τῶν ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένων τε καὶ πραττομένων.

πολλῶν δὲ ὄντων, οἷσ ὁ ἀνὴρ συνεργοῖσ ἐχρῆτο τῶν ἀπορρήτων, καὶ οὔτε τὰσ φύσεισ ὁμοίων οὔτε τὰσ γνώμασ παραπλησίων ἔμελλέ τισ ὅπερ εἰκὸσ οὐ βέβαιοσ αὐτῷ ἔσεσθαι φίλοσ, ἢ διὰ φόβον ἢ διὰ κέρδοσ ἴδιον·

ᾧ τὰ πιστὰ δοὺσ ὁ Μηνύκιοσ ὑπὲρ τοῦ μηδενὶ φράσειν ὅστισ ἦν, ἅπασαν ἔγνω τήν τε διάνοιαν τοῦ Μαιλίου καὶ τὴν παρασκευήν. ὡσ δὲ καὶ τεκμήριον ἔλαβεν ἀναμφίλεκτον καὶ τὴν πρᾶξιν ἐν χερσὶν οὖσαν ἔγνω, λέγει πρὸσ τοὺσ ὑπάτουσ·

ἐκεῖνοι δ’ οὐκ ἀξιοῦντεσ ἐφ’ ἑαυτοῖσ ποιῆσαι μόνοισ ἐπιχειρήσεωσ τηλικαύτησ ἐξέτασιν εἰσ τὴν βουλὴν ᾤοντο δεῖν τὸ πρᾶγμα εἰσφέρειν, καὶ συνεκάλουν τὸ συνέδριον εὐθὺσ ὡσ περὶ πολέμου δή τινοσ ὑπερορίου βουλευσόμενοι. πληρωθέντοσ δὲ τοῦ συνεδρίου διὰ ταχέων παρελθὼν ἅτεροσ αὐτῶν ἔλεξεν, ὅτι πρᾶξισ αὐτοῖσ μεμήνυται συσκευαζομένη κατὰ τῆσ πόλεωσ πολλῆσ πάνυ καὶ ταχείασ φυλακῆσ δεομένη διὰ τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθοσ·

ταύτησ δ’ ἔφη μηνυτὴν οὐ τῶν ἐπιτυχόντων εἶναί τινα πολιτῶν, ἀλλ’ ὃν αὐτοὶ δι’ ἀρετὴν ἐπὶ τῆσ μεγίστησ τε καὶ ἀναγκαιοτάτησ τῷ κοινῷ χρείασ ἔταξαν, δοκιμάσαντεσ αὐτοῦ τήν τε πίστιν καὶ τὴν πρὸσ τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν ἐκ τῶν παρὰ πάντα τὸν βίον ἐπιτηδευομένων. μετεώρου δὴ τῆσ βουλῆσ ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ γενομένησ ἐκάλει τὸν Μηνύκιον, κἀκεῖνοσ ἔλεξεν· . εσξ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION