Arrian, Acies Contra Alanos

(아리아노스, Acies Contra Alanos)

Ἡγεῖσθαι μὲν τῆσ πάσησ στρατιᾶσ τοὺσ κατασκόπουσ ἱππέασ ἐπὶ δυοῖν τεταγμένουσ σὺν τῷ οἰκείῳ ἡγεμόνι. ἐπὶ τούτοισ δὲ τοὺσ ἱπποτοξότασ τοὺσ Πετραίουσ, καὶ τούτουσ ἐπὶ δυοῖν. ἀγόντων δὲ αὐτοὺσ οἱ δεκάδαρχοι. ἐπὶ δὲ τούτοισ ἐπιτετάχθων οἱ ἀπὸ τῆσ ἴλησ ᾗτινι Αὐριανοὶ ὄνομα. συντετάχθων δὲ αὐτοῖσ οἱ τῆσ σπείρασ τῆσ τετάρτησ τῶν Ῥαιτῶν, ἧσ ἄρχων Δάφνησ Κορίνθιοσ, ἐπὶ τούτοισ δὲ οἱ ἀπὸ τῆσ ἴλησ ᾗ ὄνομα Κολῶνεσ.

συντετάχθων δὲ αὐτοῖσ Ἰτουραῖοι καὶ Κυρηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ τῆσ πρώτησ Ῥαιτικῆσ. συμπάντων δὲ τούτων ἀρχέτω Δημήτριοσ.

ἐπὶ τούτοισ δὲ οἱ Κελτοὶ ἱππῆσ, καὶ οὗτοι ἐπὶ δυοῖν, καὶ τούτων ἡγείσθω ἑκατόνταρχοσ, ὥσπερ ἐπὶ στρατοπέδου. πεζοὶ δὲ ἐπὶ τούτοισ τετάχθων, τὰ σημεῖα ἀνατεταμένα πρὸ σφῶν ἔχοντεσ, οἵ τε Ἰταλοὶ καὶ Κυρηναίων οἱ παρόντεσ.

πάντων δὲ ἡγείσθω Πούλχερ, ὅσπερ ἄρχει τοῖσ Ἰταλοῖσ. Βοσπορανοὶ δὲ ἐπὶ τούτοισ πεζοὶ ἰόντων, ἡγεμόνα παρεχόμενοι Λαμπροκλέα, καὶ οἱ Νομάδεσ ἐπὶ τούτοισ ὑποτεταγμένοι Οὐήρῳ τῷ σφετέρῳ ἄρχοντι. ἡ τάξισ δὲ ἔστω ἐσ ὁπλίτασ τέσσαρασ.

αὐτῶν δὲ τούτων ὅσοι τοξόται ἡγείσθων. τὰσ δὲ πλευρὰσ τῆσ τάξεωσ φυλασσόντων ἑκατέρωθεν οἱ ἱππεῖσ οἱ Ἀκεῖοι. ἐπὶ δὲ τούτοισ οἱ ἐπίλεκτοι ἱππεῖσ ἰόντων, καὶ ἐπὶ τούτοισ οἱ ἀπὸ τῆσ φάλαγγοσ ἱππῆσ, ἔπειτα οἱ καταπέλται, ἔπειτα τὸ σημεῖον τῆσ πεντεκαιδεκάτησ φάλαγγοσ, καὶ ἀμφ̓ αὐτῷ ὁ ἡγεμὼν τῆσ φάλαγγοσ Οὐάλησ, καὶ ὁ ὕπαρχοσ καὶ οἱ χιλίαρχοι οἷσ τέτακται, καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι οἱ τῆσ πρώτησ σπείρασ ἐπιστάται. πρὸ δὲ τοῦ σημείου αὖ τῶν πεζῶν οἱ ἀκοντισταὶ τετάχθων.

αὐτοὺσ δὲ τοὺσ πεζοὺσ ἐπὶ τεσσάρων τεταγμένουσ ἰέναι. ἐπὶ δὲ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ φάλαγγι τετάχθω τὸ σημεῖον τῆσ δωδεκάτησ φάλαγγοσ, καὶ χιλίαρχοι ἀμφ̓ αὐτῷ καὶ ἑκατόνταρχοι.

ἐπὶ τεσσάρων ὡσαύτωσ καὶ ἥδε ἡ φάλαγξ ἴτω τεταγμένη. ἐπὶ δὲ τῷ ὁπλιτικῷ τετάχθω τὸ συμμαχικόν, οἵ τε ἀπὸ τῆσ σμικρᾶσ Ἀρμενίασ καὶ Τραπεζουντίων, οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ Κόλχοι καὶ Ῥιζιανοὶ οἱ λογχοφόροι.

ἐπιτετάχθων δὲ αὐτοῖσ οἱ Ἀπλανοὶ πεζοί.

παντὸσ δὲ τοῦ συμμαχικοῦ ἡγεμὼν ἔστω Σεκουνδῖνοσ, ὅσπερ τῶν Ἀπλανῶν ἡγεῖται. ἐπὶ τούτοισ δὲ τὰ σκευοφόρα ἑπέσθω.

οὐραγείτω δὲ ἡ ἴλη τῶν Γετῶν καὶ ὁ ταύτησ ἴλαρχοσ. τὰσ πλευρὰσ δὲ τοῦ πεζικοῦ κοσμούντων μὲν ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ ἐπὶ τῷδε τεταγμένοι, φυλακῆσ δὲ ἕνεκα ἴλη ἡ Ἀλλακτικὴ παριππευέτω ἐπὶ ἕνα στοῖχον ἑκατέρωθεν τεταγμένη, καὶ οἱ τῶν Ἰταλῶν ἱππῆσ.

ὁ δὲ ἴλαρχοσ αὐτῶν ἐπιφοιτάτω ταῖσ πλευραῖσ. ὁ δὲ ἡγεμὼν τῆσ πάσησ στρατιᾶσ Ξενοφῶν τὸ πολὺ μὲν πρὸ τῶν σημείων τῶν πεζικῶν ἡγείσθω, ἐπιφοιτάτω δὲ πάσῃ τῇ τάξει, καὶ ἐπισκοπείτω ὅπωσ τεταγμένοι ἰᾶσι, καὶ τοὺσ μὲν ἀτακτοῦντασ ἐσ τάξιν ἐπαναγέτω, τοὺσ δὲ ἐν κόσμῳ ἰόντασ ἐπαινείτω.

οὕτω μὲν τεταγμένουσ ἰέναι.

ἐλθόντασ δὲ ἐσ τὸ ἀποδεδειγμένον χωρίον, τὴν μὲν ἵππον πᾶσαν περιστῆσαι ἐν κύκλῳ ἐσ τετράγωνον τάξιν, τοὺσ κατασκόπουσ δὲ πέμψαι ἐσ τὰ ὑπερδέξια χωρία σκοπῆσ ἕνεκα τῶν πολεμίων.

ἐνταῦθα δὲ ἀπὸ σημείου ὁπλίζεσθαι σιγῇ, ὁπλισαμένουσ δὲ ἐσ τάξιν καθίστασθαι. ἡ τάξισ δὲ ἔστω ἥδε.

τὸ μὲν κέρασ ἑκάτερον τῶν πεζῶν τὰ ὑπερδέξια ἐχέτω τῶν χωρίων, ὅτι ἐν τοιῷδε ἡ ἔκταξισ ἔσται. ἐπιτετάχθων δὲ τῷ κέρᾳ τῷ μὲν δεξιῷ οἱ ἀμφὶ Οὐασάκην καὶ Ἄρβηλον Ἀρμένιοι, τὸ ὑπερδεξιώτατον τοῦ κέρωσ ἔχοντεσ, ὅτι τοξόται εἰσὶν οἱ σύμπαντεσ. προτετάχθων δὲ αὐτῶν οἱ τῆσ σπείρασ τῆσ Ἰταλικῆσ πεζοί.

πάντων δὲ ἡγείσθω Πούλχερ, ὅσπερ καὶ τῆσ σπείρασ τῆσ Ἰταλικῆσ ἄρχει. καὶ τούτῳ ἐπιτετράφθω αὐτόσ τε ὁ Οὐασάκησ καὶ Ἄρβηλοσ καὶ ἐκείνων ἱππικόν τε καὶ πεζικόν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστεροῦ τετάχθων καὶ οὗτοι τὸ ὑπερδεξιώτατον τοῦ κέρωσ ἔχοντεσ οἵ τε ἀπὸ τῆσ σμικρᾶσ Ἀρμενίασ σύμμαχοι καὶ οἱ Τραπεζουντίων γυμνῆτεσ καὶ οἱ Ῥιζιανοὶ λογχοφόροι.

προτετάχθων δὲ τούτων οἱ Ἀπλανοὶ οἱ διακόσιοι, καὶ Κυρηναῖοι οἱ ἑκατόν, ὡσ προβολὴν μὲν εἶναι πρὸ τῶν ἀκοντιστῶν τοὺσ ὁπλίτασ, τοὺσ δὲ ὑπερακοντίζειν ἐκ τοῦ ὑπερδεξιοῦ.

τὸ δὲ ἐν μέσῳ σύμπαν τὸ μὲν δεξιὸν ἐχέτω ἡ πεζικὴ φάλαγξ ἡ πεντεκαιδεκάτη ὑπὲρ τὸ μέσον τοῦ παντὸσ χωρίου, ὅτι πολὺ πλείονεσ πλήθει οὗτοί εἰσι·

τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ ἀριστεροῦ ἐκπληρούντων οἱ τῆσ δωδεκάτησ φάλαγγοσ πεζοὶ ἔστε ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κέρωσ τοῦ ἀριστεροῦ. τετάχθων δὲ ἐπὶ ὀκτώ, καὶ πυκνὴ αὐτοῖσ ἔστω ἡ σύγκλεισισ.

καὶ αἱ μὲν πρῶται τέσσαρεσ τάξεισ ἔστων κοντοφόρων, ὧν δὴ τοῖσ κοντοῖσ μακρὰ καὶ ἐπίλεπτα τὰ σιδήρια προῆκται. καὶ τούτουσ οἱ μὲν πρωτοστάται ἐσ προβολὴν ἐχόντων, ὡσ εἰ πελάζοιεν αὐτοῖσ οἱ πολέμιοι, κατὰ τὰ στήθη μάλιστα τῶν ἵππων τίθεσθαι τῶν κοντῶν τὸν σίδηρον· οἱ δευτεροστάται δὲ καὶ οἱ τῆσ τρίτησ καὶ τετάρτησ τάξεωσ ἐσ ἀκοντισμὸν προβεβλήσθων τοὺσ κοντοὺσ ὅπου τύχοιεν, καὶ ἵππουσ τρώσοντεσ, καὶ ἱππότην κατακανοῦντεσ, ἢ θυρεῷ καὶ θώρακι ἐμπαγέντοσ τοῦ κοντοῦ καὶ διὰ μαλθακότητα τοῦ σιδήρου ἐπικαμφθέντοσ ἀχρεῖον τὸν ἀναβάτην ποιήσοντεσ.

αἱ δὲ ἐφεξῆσ τάξεισ λογχοφόρων ἔστων. ἐνάτη δὲ ἐπὶ τούτοισ ἔστω τάξισ οἱ πεζοὶ τοξόται, οἱ τῶν Νομάδων καὶ Κυρηναίων καὶ Βοσπορανῶν τε καὶ Ἰτουραίων.

μηχαναὶ δὲ ἐφεστάντων τῷ κέρᾳ ἑκατέρῳ, ὡσ πορρωτάτω προσιόντων τῶν πολεμίων ἐξακοντίζειν, καὶ αὗται κατόπιν τῆσ πάσησ φάλαγγοσ.

Τὸ δὲ ἱππικὸν σύμπαν κατὰ ἴλασ καὶ λόχουσ ὀκτὼ συντεταγμένον ἐφεστάτω τοῖσ πεζοῖσ, τὸ μὲν τοῖσ κέρασιν ἑκατέροισ προβολὴν ἔχον τοὺσ ὁπλίτασ πρὸ σφῶν καὶ τοὺσ τοξότασ, λόχοι δύο·

τὸ δὲ τῇ μέσῃ φάλαγγι, λόχοι ἕξ μημιον.

τούτων δὲ ὅσοι μὲν ἱπποτοξόται πλησίον τῆσ φάλαγγοσ ἐφεστάντων, ὡσ ὑπερτοξεύειν ὑπὲρ αὐτήν·

ὅσοι δὲ λογχοφόροι ἢ κοντοφόροι ἢ μαχαιροφόροι ἢ πελεκοφόροι ἐσ τὰ πλάγιά τε ἑκατέρωθεν ὁρώντων καὶ τὸ σύνθημα προσμενόντων. οἱ δὲ ἐπίλεκτοι ἱππῆσ ἀμφ̓ αὐτὸν Ξενοφῶντα ἔστων, καὶ τῶν ἀπὸ τῆσ φάλαγγοσ πεζῶν ὅσον ἐσ διακοσίουσ, οἱ σωματοφύλακεσ, καὶ ἑκατόνταρχοι ὅσοι τοῖσ ἐπιλέκτοισ συντεταγμένοι, καὶ οἱ τῶν σωματοφυλάκων ἡγεμόνεσ, καὶ δέκαρχοι οἱ τῶν ἐπιλέκτων.

ἔστων δὲ ἀμφ̓ αὐτὸν ασ ἑκατὸν κούφων λογχοφόρων, ὡσ πᾶσαν ἐπιφοιτῶν τὴν φάλαγγα ὅπου τι ἐνδεὲσ καταμανθάνοι, ἐκεῖνο ἴδῃ καὶ θεραπεύσῃ.

ἡγείσθω δὲ τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρωσ παντὸσ σὺν τῷ ἱππικῷ Οὐάλησ, ὅσπερ καὶ τῆσ πεντεκαιδεκάτησ φάλαγγοσ ἡγεμών ἐστιν·

τοῦ δὲ ἀριστεροῦ οἱ χιλίαρχοι τῆσ δωδεκάτησ.

οὕτω δὲ ταχθέντων σιγὴ ἔστω ἔστ̓ ἂν πελάσωσιν ἐντὸσ βέλουσ οἱ πολέμιοι·

πελαζόντων δὲ ἤδη ὡσ μέγιστον καὶ φοβερώτατον ἀλαλάζειν σύμπαντασ τῷ Ἐνυαλίῳ, καὶ βέλη τε ἀπὸ μηχανῶν καὶ λίθουσ ἀφίεσθαι καὶ βέλη ἀπὸ τόξων, καὶ τὰσ λόγχασ οἱ λογχοφόροι ἀκοντιζόντων, οἵ τε ψιλοὶ καὶ οἱ θειασταί. φερέσθων δὲ καὶ λίθοι ἐσ τοὺσ πολεμίουσ ἀπὸ τοῦ συμμαχικοῦ ἐκ τῶν ὑπερδεξίων, καὶ τὸ πᾶν ἀκροβολισμὸσ ἔστω πανταχόθεν ὡσ ἔνι πυκνότατοσ ἐσ τάραξίν τε τῶν ἵππων καὶ ὄλεθρον τῶν ἱππέων. καὶ ἐλπὶσ μὲν ὑπὸ ἀδιηγήτου πλήθουσ τῶν βελῶν μὴ ἐπὶ πλέον πελάσειν τῇ πεζικῇ φάλαγγι ἐπελαύνοντασ τοὺσ Σκύθασ·

εἰ δὲ δὴ πελάζοιεν, ἐγχρίμψαντασ ταῖσ ἀσπίσι καὶ τοῖσ ὤμοισ ἀντερείσαντασ δέχεσθαι τὴν προσβολὴν ὡσ καρτερώτατα καὶ τῇ συγκλείσει πυκνοτάτῃ τὰσ πρώτασ τρεῖσ τάξεισ συνερειδούσασ σφίσιν ὡσ βιαιότατον οἱο͂́ν τε· τὴν τετάρτην δὲ ὑπερακοντίζειν τὰσ λόγχασ· καὶ τὴν πρώτην παίειν ἢ ἀκοντίζειν τοῖσ κοντοῖσ ἀφειδῶσ ἔσ τε ἵππουσ καὶ αὐτούσ.

ἀπωσθέντων δὲ εἰ μὲν φυγὴ λαμπρὰ γένοιτο, διαχωρεῖν ἤδη τὰσ πεζικὰσ τάξεισ καὶ ἐπελαύνειν τοὺσ ἱππέασ, μὴ πάντασ τοὺσ λόχουσ ἀλλὰ τοὺσ ἡμίσεασ·

τετάχθαι δὲ πρώτουσ οἵτινεσ καὶ πρῶτοι ἐπελάσουσιν.

τοὺσ δὲ ἄλλουσ ἡμίσεασ ἕπεσθαι μὲν τοῖσ ἐπελαύνουσιν, ἐν τάξει δὲ καὶ μὴ παντελεῖ τῇ διώξει χρωμένουσ, ὡσ εἰ μὲν φυγὴ καρτερὰ κατάσχοι, ἐκδέξασθαι τὴν πρώτην δίωξιν ἀκμήτοισ τοῖσ ἵπποισ, εἰ δέ τισ ἐπιστροφὴ καταλαμβάνοι, ἐπιθέσθαι τοῖσ ἐπιστρέφουσιν. ὁμοῦ δὲ οἵ τε Ἀρμένιοι τοξόται ἐπελαύνοντεσ τοξευόντων, ὡσ μὴ παρασχεῖν ἀναστροφὴν τοῖσ φεύγουσι, καὶ οἱ λογχοφόροι οἱ γυμνῆτεσ δρόμῳ ἑπέσθων·

μένειν δὲ μηδὲ τὴν πεζικὴν τάξιν ἐν χώρᾳ ἔτι, ἀλλὰ προχωρεῖν θᾶττον ἢ βάδην, ὡσ εἴ τι καρτερώτερον ἀπαντῴη ἀπὸ τῶν πολεμίων, αὖθισ εἶναι προβολὴν πρὸ τῶν ἱππέων. τάδε μὲν γίγνεσθαι, εἰ ἀπὸ τὴσ πρώτησ προσβολῆσ φυγὴ κατάσχοι τοὺσ ἐναντίουσ· εἰ δὲ ἐπιστραφέντεσ ἐσ κύκλουσ ὑπὲρ τὰ κέρατα παρελαύνειν ἐθέλοιεν, ἀνατείνεσθαι ἐσ τὰ ὑπερδεξιώτερα ἔτι τὰ κέρατα αὐτῆσ τῆσ ψιλῆσ τοξείασ·

ὡσ οὐ δοκιμάζω μήποτε ἀσθενῆ τῇ ἀνατάσει τὰ κέρατα γιγνόμενα ἰδόντεσ δἰ αὐτῶν ὤσωνται καὶ διακόψωσι τὸ πεζικόν.

ὑπερβαλλόντων δὲ τὰ κέρατα ἑκάτερα ἢ ὁπότερον οὖν,πᾶσα ἤδη ἀνάγκη πλαγίουσ μὲν αὐτοῖσ γίγνεσθαι τοὺσ ἵππουσ, πλαγίουσ δὲ τοὺσ κοντούσ.

ἐνταῦθα δὴ ἐμβαλλόντων ἐσ αὐτοὺσ οἱ ἱππῆσ, μὴ ἀκοντισμῷ ἔτι ἀλλὰ ταῖσ σπάθαισ αὖ συμφερόμενοι, οἳ δὲ τοῖσ πελέκεσιν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION