Aristophanes, Peace, Episode

(아리스토파네스, Peace, Episode)

ἀλλ’ ὅ τι σιωπᾷσ ὦ πότνια κάτειπέ μοι. ἀλλ’ οὐκ ἂν εἴποι πρόσ γε τοὺσ θεωμένουσ· ὀργὴν γὰρ αὐτοῖσ ὧν ἔπαθε πολλὴν ἔχει. ἡ δ’ ἀλλὰ πρὸσ σὲ μικρὸν εἰπάτω μόνον. εἴφ’ ὅ τι νοεῖσ αὐτοῖσι πρὸσ ἔμ’ ὦ φιλτάτη. ἴθ’ ὦ γυναικῶν μισοπορπακιστάτη. εἰε͂ν, ἀκούω. ταῦτ’ ἐπικαλεῖσ; μανθάνω. ἀκούσαθ’ ὑμεῖσ ὧν ἕνεκα μομφὴν ἔχει. ἐλθοῦσά φησιν αὐτομάτη μετὰ τἀν Πύλῳ σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει κίστην πλέαν ἀποχειροτονηθῆναι τρὶσ ἐν τἠκκλησίᾳ. ἡμάρτομεν ταῦτ’· ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε· ὁ νοῦσ γὰρ ἡμῶν ἦν τότ’ ἐν τοῖσ σκύτεσιν. ἴθι νυν ἄκουσον οἱο͂ν ἄρτι μ’ ἤρετο, ὅστισ κακόνουσ αὐτῇ μάλιστ’ ἦν ἐνθάδε, χὤστισ φίλοσ κἄσπευδεν εἶναι μὴ μάχασ. εὐνούστατοσ μὲν ἦν μακρῷ Κλεώνυμοσ. ποῖόσ τισ οὖν εἶναι δοκεῖ τὰ πολεμικὰ ὁ Κλεώνυμοσ; ψυχήν γ’ ἄριστοσ πλήν γ’ ὅτι οὐκ ἦν ἄρ’ οὗπέρ φησιν εἶναι τοῦ πατρόσ. εἰ γάρ ποτ’ ἐξέλθοι στρατιώτησ, εὐθέωσ ἀποβολιμαῖοσ τῶν ὅπλων ἐγίγνετο. ἔτι νῦν ἄκουσον οἱο͂ν ἄρτι μ’ ἤρετο, ὅστισ κρατεῖ νῦν τοῦ λίθου τοῦ ’ν τῇ πυκνί. Ὑπέρβολοσ νῦν τοῦτ’ ἔχει τὸ χωρίον. αὕτη τί ποιεῖσ; τὴν κεφαλὴν ποῖ περιάγεισ; ἀποστρέφεται τὸν δῆμον ἀχθεσθεῖσ’ ὅτι αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. ἀλλ’ οὐκέτ’ αὐτῷ χρησόμεθ’ οὐδέν, ἀλλὰ νῦν ἀπορῶν ὁ δῆμοσ ἐπιτρόπου καὶ γυμνὸσ ὢν τοῦτον τέωσ τὸν ἄνδρα περιεζώσατο. πῶσ οὖν ξυνοίσει ταῦτ’ ἐρωτᾷ τῇ πόλει. εὐβουλότεροι γενησόμεθα. τρόπῳ τίνι; ὅτι τυγχάνει λυχνοποιὸσ ὤν. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα, νυνὶ δ’ ἅπαντα πρὸσ λύχνον βουλεύσομεν. ὢ ὤ, οἱᾶ́ μ’ ἐκέλευσεν ἀναπυθέσθαι σου. τὰ τί; πάμπολλα καὶ τἀρχαῖ’ ἃ κατέλιπεν τότε· πρῶτον δ’ ὅ τι πράττει Σοφοκλέησ ἀνήρετο. εὐδαιμονεῖ, πάσχει δὲ θαυμαστόν. τὸ τί; ἐκ τοῦ Σοφοκλέουσ γίγνεται Σιμωνίδησ. Σιμωνίδησ; πῶσ; ὅτι γέρων ὢν καὶ σαπρὸσ κέρδουσ ἕκατι κἂν ἐπὶ ῥιπὸσ πλέοι. τί δαί; Κρατῖνοσ ὁ σοφὸσ ἔστιν; ἀπέθανεν ὅθ’ οἱ Λάκωνεσ ἐνέβαλον. τί παθών; ὅ τι; ὼρακιάσασ· οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο ἰδὼν πίθον καταγνύμενον οἴνου πλέων. χἄτερα πόσ’ ἄττ’ οἰεί γεγενῆσθ’ ἐν τῇ πόλει; ὥστ’ οὐδέποτ’ ὦ δέσποιν’ ἀφησόμεσθά σου. ἴθι νυν ἐπὶ τούτοισ τὴν Ὀπώραν λάμβανε γυναῖκα σαυτῷ τήνδε· κᾆτ’ ἐν τοῖσ ἀγροῖσ ταύτῃ ξυνοικῶν ἐκποιοῦ σαυτῷ βότρυσ. ὦ φιλτάτη δεῦρ’ ἐλθὲ καὶ δόσ μοι κύσαι. ἆρ’ ἂν βλαβῆναι διὰ χρόνου τί σοι δοκῶ ὦ δέσποθ’ Ἑρμῆ τῆσ Ὀπώρασ κατελάσασ; οὐκ εἴ γε κυκεῶν’ ἐπιπίοισ βληχωνίαν. ἀλλ’ ὡσ τάχιστα τήνδε τὴν Θεωρίαν ἀπάγαγε τῇ βουλῇ λαβών, ἧσπέρ ποτ’ ἦν. ὦ μακαρία βουλὴ σὺ τῆσ Θεωρίασ, ὅσον ῥοφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν, ὅσασ δὲ κατέδει ξόλικασ ἑφθὰσ καὶ κρέα. ἀλλ’ ὦ φίλ’ Ἑρμῆ χαῖρε πολλά. · καὶ σύ γε ὦνθρωπε χαίρων ἄπιθι καὶ μέμνησό μου. ὦ κάνθαρ’ οἴκαδ’ οἴκαδ’ ἀποπετώμεθα. οὐκ ἐνθάδ’ ὦ τᾶν ἔστι. ποῖ γὰρ οἴχεται; ὑφ’ ἁρ́ματ’ ἐλθὼν Ζηνὸσ ἀστραπηφορεῖ. πόθεν οὖν ὁ τλήμων ἐνθάδ’ ἕξει σιτία; τὴν τοῦ Γανυμήδουσ ἀμβροσίαν σιτήσεται. πῶσ δῆτ’ ἐγὼ καταβήσομαι; θάρρει, καλῶσ· τῃδὶ παρ’ αὐτὴν τὴν θεόν. δεῦρ’ ὦ κόραι ἕπεσθον ἅμ’ ἐμοὶ θᾶττον, ὡσ πολλοὶ πάνυ ποθοῦντεσ ὑμᾶσ ἀναμένουσ’ ἐστυκότεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION