Aristophanes, Frogs, Episode

(아리스토파네스, Frogs, Episode)

νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα γεννάδασ ἀνὴρ ὁ δεσπότησ σου. πῶσ γὰρ οὐχὶ γεννάδασ, ὅστισ γε πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μόνον; τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ’ ἐξελεγχθέντ’ ἄντικρυσ, ὅτι δοῦλοσ ὢν ἔφασκεσ εἶναι δεσπότησ. ᾤμωξε μέντἄν. τοῦτο μέντοι δουλικὸν εὐθὺσ πεποίηκασ, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. χαίρεισ, ἱκετεύω; μἀλλ’ ἐποπτεύειν δοκῶ, ὅταν καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ. τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκ’ ἂν πληγὰσ λαβὼν πολλὰσ ἀπίῃσ θύραζε; καὶ τοῦθ’ ἥδομαι. τί δὲ πολλὰ πράττων; ὡσ μὰ Δί’ οὐδὲν οἶδ’ ἐγώ. ὁμόγνιε Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν ἅττ’ ἂν λαλῶσι; μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. τί δὲ τοῖσ θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; ἐγώ; μὰ Δί’ ἀλλ’ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν, καὶ δὸσ κύσαι καὐτὸσ κύσον, καί μοι φράσον πρὸσ Διόσ, ὃσ ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίασ, τίσ οὗτοσ οὕνδον ἐστὶ θόρυβοσ καὶ βοὴ χὠ λοιδορησμόσ; Αἰσχύλου κεὐριπίδου. ἆ. πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα κεκίνηται μέγα ἐν τοῖσ νεκροῖσι καὶ στάσισ πολλὴ πάνυ. ἐκ τοῦ; νόμοσ τισ ἐνθάδ’ ἐστὶ κείμενοσ ἀπὸ τῶν τεχνῶν ὅσαι μεγάλαι καὶ δεξιαί, τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν θρόνον τε τοῦ Πλούτωνοσ ἑξῆσ ‐ μανθάνω. ἑώσ ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτεροσ ἕτερόσ τισ αὐτοῦ· τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. τί δῆτα τουτὶ τεθορύβηκεν Αἰσχύλον; ἐκεῖνοσ εἶχε τὸν τραγῳδικὸν θρόνον, ὡσ ὢν κράτιστοσ τὴν τέχνην. νυνὶ δὲ τίσ; ὅτε δὴ κατῆλθ’ Εὐριπίδησ, ἐπεδείκνυτο τοῖσ λωποδύταισ καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοισ καὶ τοῖσι πατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοισ, ὅπερ ἔστ’ ἐν Αἵδου πλῆθοσ, οἱ δ’ ἀκροώμενοι τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν καὶ στροφῶν ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν σοφώτατον· κἄπειτ’ ἐπαρθεὶσ ἀντελάβετο τοῦ θρόνου, ἵν’ Αἰσχύλοσ καθῆστο. κοὐκ ἐβάλλετο; μὰ Δί’ ἀλλ’ ὁ δῆμοσ ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν ὁπότεροσ εἰή τὴν τέχνην σοφώτεροσ. ὁ τῶν πανούργων; νὴ Δί’ οὐράνιόν γ’ ὅσον. μετ’ Αἰσχύλου δ’ οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε. τί δῆθ’ ὁ Πλούτων δρᾶν παρασκευάζεται; ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα καὶ κρίσιν κἄλεγχον αὐτῶν τῆσ τέχνησ. κἄπειτα πῶσ οὐ καὶ Σοφοκλέησ ἀντελάβετο τοῦ θρόνου; μὰ Δί’ οὐκ ἐκεῖνοσ, ἀλλ’ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, ὅτε δὴ κατῆλθε, κἀνέβαλε τὴν δεξιάν, κἀκεῖνοσ ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ θρόνου· νυνὶ δ’ ἔμελλεν, ὡσ ἔφη Κλειδημίδησ, ἔφεδροσ καθεδεῖσθαι· κἂν μὲν Αἰσχύλοσ κρατῇ, ἕξειν κατὰ χώραν· εἰ δὲ μή, περὶ τῆσ τέχνησ διαγωνιεῖσθ’ ἔφασκε πρόσ γ’ Εὐριπίδην. τὸ χρῆμ’ ἄρ’ ἔσται; νὴ Δί’ ὀλίγον ὕστερον. κἀνταῦθα δὴ τὰ δεινὰ κινηθήσεται. καὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται ‐ τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν; καὶ κανόνασ ἐξοίσουσι καὶ πήχεισ ἐπῶν καὶ πλαίσια ξύμπτυκτα ‐ πλινθεύσουσι γάρ; καὶ διαμέτρουσ καὶ σφῆνασ. ὁ γὰρ Εὐριπίδησ κατ’ ἔποσ βασανιεῖν φησι τὰσ τραγῳδίασ. ἦ που βαρέωσ οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν. ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγκύψασ κάτω. κρινεῖ δὲ δὴ τίσ ταῦτα; τοῦτ’ ἦν δύσκολον· σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην. οὔτε γὰρ Ἀθηναίοισι συνέβαιν’ Αἰσχύλοσ ‐ πολλοὺσ ἴσωσ ἐνόμιζε τοὺσ τοιχωρύχουσ. λῆρόν τε τἄλλ’ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι φύσεισ ποιητῶν· εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆσ τέχνησ ἔμπειροσ ἦν. ἀλλ’ εἰσίωμεν· ὡσ ὅταν γ’ οἱ δεσπόται ἐσπουδάκωσι, κλαύμαθ’ ἡμῖν γίγνεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION